You are on page 1of 3

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BIHOR

Olimpiada de Religie, Cultul Ortodox - etapa locală 2015
Olimpiada de Religie
14 februarie 2015

CLASA A VII –A
 Toate subiectele sunt obligatorii.
 Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
 10 puncte se acordă din oficiu.

Subiectul I
30 puncte
1. Definiț i Sfînta Scriptură ș i Sfînta Tradiț ie ș i precizaț i care este legătura dintre ele.
2. Prezentaț i ,,zilele” creaț iei.
3. Identificaţi şi explicaţi două însuşiri morale ale prietenilor slăbănogului din Capernaum.

Subiectul II

20 puncte

Exprimaț i-vă punctul de vedere cu privire la importanţa revelaț iei naturale ș i
supranaturale pentru mântuirea noastră.
Argumentaț i-vă punctul de vedere, scriind un text de 10-12 rânduri.
În redactarea textului, trebuie:
- să respectaț i construcț ia unui text de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris,
utilizarea unui vocabular adecvat exprimării unei opinii;
- să elaboraț i propria argumentare în concordanț ă cu tema dată: formularea propriei opinii
faț ă de ideea exprimată, enunț area argumentelor adecvate ș i formularea unei concluzii
pertinente.

Subiectul III

40 puncte

Elaboraţi o compunere de o pagină, în care să vorbiţi despre importanţa iertării în viaţa
creştinului, având ca reper Pilda fiului risipitor.
Notă! Se punctează şi structurarea compoziţiei (introducere, cuprins, încheiere), înlănţuirea
logică a ideilor, originalitatea lucrării, utilizarea adecvată a limbajului religios şi citarea din
Sfânta Scriptură.

Olimpiada de Religie, Cultul ortodox, Etapa pe sector – 2015, clasa a VII-a

se acordă 10 puncte. pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă nici un punct. pentru respectarea parţială a cerinţei se acordă 2 puncte. Olimpiada de Religie. e)Pentru caracterul creativ şi originalitatea textului redactat se acordă 5 puncte. se acordă 15 puncte.90 de puncte. cu respectarea părţilor unei compuneri se acordă 5 puncte. d) Pentru construirea logică şi coerentă a textului. 3. Pentru identificarea şi explicarea însuşirilor morale ale prietenilor slăbănogului din Capernaum se acordă 10 puncte pentru răspuns incomplet 5 puncte iar pentru răspuns greș it 0 puncte. Total test . Cultul Ortodox . Pentru răspuns complet ( definiț ie ș i legătura dintre Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie ) se acordă 10 puncte pentru răspuns incomplet 5 puncte iar pentru răspuns greș it 0 puncte. pentru nerespectarea cerinţei nu se acordă niciun punct. clasa a VII-a pentru lipsa . Pentru argumentarea corectă şi completă. pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 7 puncte. Se acordă 10 puncte din oficiu. pentru respectarea parţială a cerinţei se acordă 2 puncte.etapa locală 2015 Olimpiada de Religie. Pentru prezentarea corectă a zilelor creaț iei se acordă 10 puncte pentru răspuns incomplet 5 puncte iar pentru răspuns greș it 0 puncte. Etapa pe sector – 2015. b) Pentru argumentarea nuanț ată a importanț ei iertării. Cultul ortodox. se acordă 15 puncte. altele decât cele prevăzute explicit prin barem. creativităţii şi a originalităţii textului nu se acordă niciun punct. în concordanţă cu tema dată. c) Pentru utilizarea adecvată a limbajului religios şi citarea din Sfânta Scriptură se acordă 5 puncte. prin raportarea si la alte texte biblice. Subiectul II 20 puncte 1. Subiectul I 30 puncte 1. Cultul ortodox – Etapa pe sector 14 februarie 2015 CLASA A VII-A BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE Nu se acordă punctaje intermediare. pentru respectarea parţială a cerinţei se acordă 2 puncte. Nota finală se stabileşte prin împărţirea la 10 a punctajului obţinut. pentru nerespectarea cerinţei nu se acordă niciun punct. pentru răspuns parț ial corect sau incomplet se acordă 5 puncte. pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun punct. Pentru respectarea construcţiei unui text de tip argumentativ se acordă 5 puncte. pentru respectarea parţială a cerinţei se acordă 7 puncte. 2. Subiectul III 40 puncte a) Pentru cunoaşterea şi precizarea conţinutului Pildei fiului risipitor. pentru nerespectarea cerinţei nu se acordă niciun punct. Se vor puncta orice alte formulări şi modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor. în acord cu ideile precizate în barem. pentru nerespectarea cerinţei nu se acordă niciun punct.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BIHOR Olimpiada de Religie.

etapa locală 2015 Olimpiada de Religie.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BIHOR Olimpiada de Religie. Cultul Ortodox . Cultul ortodox. Etapa pe sector – 2015. clasa a VII-a .