You are on page 1of 2
CONTRACT DE ÎNCHIRIERE (se inregistreaza de catre proprietar la organul fiscal competent in termen de 15 zile de la data incheierii) I. PARTILE CONTRACTANTE: 1. PROPRIETAR (sot, sotie, mostenitori, toti proprietarii daca sunt mai multi) Dl. (Dna) ..................................................................................... domicilat in ........................................ str. ............................. Bl. ....... Ap. ...... cod numeric personal ..........................................., care se legitimează cu ........ seria ........ numărul .............., eliberat de ................................ la data de ........................... în calitate de proprietar Şi Dl. (Dna) ............................................................... (sau SC ......................) cu domiciliul stabil in ........................................ str. ............................. Bl. ....... Ap. ...... cod numeric personal ..........................................., care se legitimează cu ........ seria ........ numărul .............., eliberat de ................................ la data de ........................... în calitate de proprietar Alti proprietari ......................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................ 2. CHIRIASUL Dl. (Dna, SC) ....................................................cod fiscal / CNP .......................... certificat de inmatriculare nr. ................................. avand domiciliul / sediul in ........................................ str. ............................. Bl. ....... Ap. ...... care se legitimează cu ........ seria ........ numărul .............., eliberat de ................................ la data de ........................... în calitate de chirias Intre proprietar (proprietari) si chirias a intervenit urmatorul contract de inchiriere, incheiat in baza legii Nr. 114 /1996, republicata – legea locuintei: II. OBIECTUL CONTRACTULUI: Imobilul situat în Galati, str. .................................. Nr. ................. Bl. ....... Ap. ......detinut de proprietar in baza actului de proprietate Nr. .......... emis de ................................. si intabulat sub nr. .................... din data de ........................... conform anexei la prezentul contract. III. DURATA CONTRACTULUI: Termenul de închiriere este de ................luni / ani de la ......................... Page 1 of 2 la data de ......................... pana IV. VALOAREA CHIRIEI este de ................ RON / luna si poate fi modificata cu acordul partilor din ......... in ........ luni. Plata se va face pe baza unei chitante (cont banca, CEC, etc.). Dovada achitarii chiriei se face pe baza de chitanta sau alt act justificativ. Plata chiriei se va face la data de .............. V. CLAUZE SPECIALE Prelungirea sau rezilierea contractului, intretinerea locuintei inchiriate, evacuarea chiriasului, etc. se fac in conformitate cu prevederile legii 114/1996, a locuintei, cu modificarile ulterioare si cu celelalte reglementari in materie. ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................ VI. DISPOZITII FINALE Prezentul contract de inchiriere, impreuna cu anexa care face parte integranta din acesta, s-a intocmit astazi ......................... în 3 exemplare. Orice schimbare din contract, care genereaza modificarea venitului impozabil se va comunica organului fiscal in termen de maxim 15 zile de la data producerii acestuia. PROPRIETAR, ............................. CHIRIAS, ......................... Page 2 of 2