You are on page 1of 146

ÖĞRETĠM YÖNTEM VE TEKNĠKLERĠ

TEST-1
01.

Ön öğrenmelerin yeterli olmadığı ve konunun yeni öğrenilmeye başlanıldığı bir

durumda aşağıdaki modellerden hangisi seçilmelidir?
A) İş birliğine dayalı öğrenme
B) Tam öğrenme modeli
C) Buluş yoluyla öğretim
D) SunuĢ yoluyla öğretim
E) Problem çözmeye dayalı öğretim
2.

Öncüleri Max Wertheimer, W. Köhler, K.Kofka, ve Ausebel olan kuram hangi

kuramdır?
A) Bioteknik kuram,
B) BiliĢsel alan GeĢtaltçı kuram,
C) Bağlaşıma kuram,
D) Güdüleme kişilik, toplumsal ağırlıklı kuram,
E) Bilgi işlem kuramı.
3. Öğretim stratejileri...........doğrultusunda gelişir ve yön bulur?
A) Öğretim yöntemleri
B) Öğrenme kuramları
C) Öğretim teknikleri
D) Eğitim durumları
E) Modeller
4. Teknik, strateji ve yöntem kavramlarının hiyerarşik sıralaması en üstten alta doğru
nasıl olur?
A) Teknik, yöntem, strateji,
B) Teknik, strateji, yöntem
C) Teknik strateji, yöntem,
D) Strateji, yöntem, teknik
E)

Yöntem, teknik, strateji,

5. "Öğretimde anlamlılık ilkeleri" olarak bilinen ilkeler kime aittir?
A) Skinner B) Pavlov

C) Piaget

D) Köhler

E) Koffka

6. Bir üst yetkiliye kısa ve öz bilgileri grafiksel veriler ve araç gereçler kullanarak
verilen teknik hangisidir?
A) Konferans B) Brifing

C) Nutuk

D) Demeç

E) Diyalog

7. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramında öğretmenin öğrencilere coşkulu bir
konuşma yapar. Bayram törenine katılan tüm konuklar bu konuşmadan çok etkilenir.
Okul müdürünün kullandığı duyuşsal ağırlıklı teknik hangisidir?
A) Demeç

B) Brifing

C) Nutuk (söylev) D) Konferans

E) Diyalog

8. Bir öğretmen Yurdumuz ünitesiyle ilgili depremler konusunu işlemektedir. Bu
öğretmen sunuş yoluyla öğretim stratejisini kullanarak önce deprem konusuna ilişkin
ön organize edici bilgileri vermiş, daha sonra kavramın tanımını vermiştir. Bu
öğretmenin takip etmesi gereken etkinlik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Olumlu örnekler verme
B) Olumsuz örnekler verme
C) Öğrenciden olumlu örnekler isteme
D) Deprem kavramının özelliklerini belirleme
E) Öğrenciden olumsuz örnek isteme
9. Bir dersin öğretim yönteminin seçilmesine yön veren en temel öğe aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Taktik

B) Yöntem C) Strateji D) Model

E) Araç gereçler

10.

Bilginin aktarılması, kavram ilke ve genellemelerin açıklamasında kullanılan

strateji ve yöntem hangisidir?
A) Buluş yoluyla öğretim stratejisi, Tartışma yöntemleri
B)

Araştırma, soruşturma yoluyla öğretim stratejisi, Grupla çalışma yön-

temleri,
C) SunuĢ yoluyla öğretim strateji, Anlatım yöntemleri
D) Tam öğrenme yoluyla öğretim stratejisi, Bireysel öğretim yöntemleri
E) Programlı öğretim, işbirliğine dayalı öğretim
11. Aşağıdakilerden

hangisi

araştırma soruşturma yoluyla öğretmede en çok

kullanılan yöntemdir?
A) Düz anlatım
B) Tartışma
C) Örnek olay
D) Soru cevap
E) Proje çalıĢması
12................ dersin amaçlarına ulaşmasını sağlayan yöntem, teknik ve araç
gereçlerin belirlenmesine yön veren genel bir yaklaşımdır?
A) Yöntem B) Teknik

C) Strateji

D) Model

E) Kuram

13. Temel amacı kısa sürede çok sayıda fikir üretirken sorunların benzerinden
yararlanma,

düşünce

ilişkisi kurma ve zarardan yarar üretme gibi çözüm yollarını

kullanmayı gerektiren ayrıca yaratıcılığı geliştirmek gibi amacı olan yöntem (teknik)
hangisidir?
A) Rol Oynama
B) Ekiple Öğretim
C) İşbirliğine Dayalı Öğretim
D) Panel
E) Beyin Fırtınası

değerlendirme C) Etki. E) Öğeler kavramına ilişkin olumsuz örnekler vermesi 18. Öğretme yöntemini C) Konferans D) Nutuk (Söylev) E) Diyalog uygulamaya koyma biçimi ya da sınıf içinde yapılan işlerin bütününe ne denir? A) Teknik B) Yöntem C) Kuram D) Taktik E) Strateji 17. Sağlığımız konusuyla ilgili açıklamalarda bulunması için bir öğretmen sınıfa bir hemşire davet etmiş ve sağlık kuralları ile ilgili bilgi vermesini istemiştir. bu stratejide gerçekleştirmesi gereken en son aşama hangisidir? A) Öğeler kavramına ilişkin bilgilerin verilmesi B) Öğeler kavramına ilişkin özelliklerin belirlenmesi C) Öğrencilerden örnek istemesi. Türkçe dersinde cümlenin öğeleri kavramını sunuş yoluyla öğretim stratejisini kullanarak veren bir öğretmenin. tekrar B) Açıklama. değerlendirme. anlama E) Tekrar. Buluş yoluyla öğretim stratejisini kullanan bir öğretmenin öğrencilerinin. Bu davranışı gösteren öğretmen anlatım yöntemleri içinde bulunan hangi tekniği benimsemiştir? A) Demeç B) Brifing 16. D) Öğeler kavramına ilişkin olumlu örnekler vermesi. en az bilişsel alanın hangi aşamasına sahip olması gerekir? A) Bilgi B) Kavrama C) Uygulama D) Analiz E) Sentez . Thorndike'nin öğrenme ilkeleri aşağıdakilerden hangisidir? A) Pekiştirme. uygulama. uygulama. anlama D) Rehberlik. 15. güdüleme.14. dikkat çekme. alıĢtırma.

19. Aşağıdakilerden hangisi programlı öğretimin temel ilkelerinden değildir. Aşağıdaki öğretim yöntem veya tekniklerinden hangisi öğrenci merkezlidir? A) Sunu(Brifing) B) Demeç C) Nutuk D) Problem çözme E) Konferans TEST-2 1. A) Küçük adımlar ilkesi B) Öğrenmeye etkin katılım ilkesi C) Doğru cevaplar ilkesi D) Anında düzeltme ilkesi E) Rehberlik ilkesi 2. Bir öğretmenin anlatım yönteminde başarılı olabilmesi için yapması gereken en önemli unsur aşağıdakilerden hangisidir? A) Kavramın özelliklerini belirtme B) Sözel ve görsel destek kullanma C) Kavrama ilişkin örnekler sunma D) Öğrenciden kavrama ilişkin örnekler isteme E) Rehberlik isteme . Aşağıdakilerin hangisi buluş yoluyla öğretim stratejisini uygulayan bir öğretmen davranışı değildir? A) İpucu verme B) Rehberlik etme C) Konuya ilişkin kavramın özelliklerini açıklama D) Örnek verme E) Öğrenciden örnek isteme 20.

Bir öğretmen Çevre sağlık trafik dersinde dersinde. B) Spor C) Müzik D) Sanat E) Hepsi Öğretmenin sınıfı 7 gruba ayırıp Kurtuluş savaşı ünitesini grup çalışması ile işlemesi davranışı hangi tekniği kullandığını gösterir? A) Tartışma B) Soru cevap C) Örnek olay D) Ekiple öğretim E) İşbirliğine dayalı öğretim 7. trafik kuralları konusuyla ilgili hedef davranışları kazandırırken bir grup öğrenciye bu konuyla ilgili ödev vermiş ve bu ödevlerini yaptıktan sonra sınıfta belirtilen zamanda toplanıp başkanlarını seçmelerini ve arkadaşlarına çevreyi korumayla ilgili her birinin hazırladığı ödevi sunmalarını istemiştir. Öğretmenin başarılı olan grup üyelerine teşekkür ederek kitap dağıtması hangi amaca hizmet eder? A) PekiĢtireç B) Hedeften haberdar etme C) Dönüt verme D) Öğrenmeleri kontrol etme E) Sınıfta disiplin sağlama .3. Öğretmen bu yolla hangi tekniği benimsemiştir? A) Münazara B) Konferans C) Panel D) Forum E) Diyalog 4. Sunu bittikten sonra ise arkadaşlarının soru sormalarını ve grubun bu sorulara yanıt vermesini istemiştir. Gösteri yöntemi özellikle hangi alanlarda kullanılmaktadır? A) Fen 6. Aşağıdakilerden hangisi soru-cevap yönteminin amaçlan arasında yer almaz? A) Güdüleme B) Karar verme C) Yargılama D) Hatırlama E) Yaratıcı düşünme 5.

. sınıfta sağlığımız ünitesini işlerken yakınındaki en yakın dispanserden aldığı bazı afişleri. Öğretmen bu durumda jüri olur ve sınıf iki karşıt görüşe ayrılır. Öğrencilere bu resimleri göstererek.…….Bir öğretmen ilkokul 3. Öğretmenin izlediği bu yöntemin adı aşağıdakilerden hangisidir? A) Forum B) Zıt Panel C) Açıkoturum D) Konferans E) Münazara . tartışmasını ortaya atar. İki grup görüşlerini nedenleri ile savunur. resimleri sınıfa getirir. neler gördüklerine ilişkin konuşma yapmalarını ister. yoksa çalışmayan annelerin çocuğu mu mutludur. Bir sınıfta öğretmen çalışan annelerin çocuğu mu mutlu. Öğretmenin öğrencilere dersin sonunda diş fırçalamayı hatasız olarak yapabilen bireyler olacaksınız demesi hangi davranışa hizmet eder? A) Öğrenmeyi kontrol etme B) Pekiştirme C) Güdüleme D) Gözden geçirme E) Dönüt – Düzeltme 10. Bu öğretmenin sınıfa dispanserden elde ettiği afişlerle gelip görüş alması davranışı aşağıdakilerden hangisine hizmet eder? A) Dönüt verme B) Dikkat çekme C) Gözden geçirme D) Pekiştirme E) Ödül verme 9. 8. Daha sonra bugün diş fırçalama ile ilgili öğrenecekleriniz size hayat boyunca yardımcı olacak ve diş fırçalamayı hatasız olarak bilen kişiler olacaksınız diyerek konuya giriş yapar.

Filmin en ilginç yerinde televizyonu kapatıp bundan sonra neler olabilir? Niçin? sorularını sorarak tartışma açmıştır. E) Öğrencilere kavram ve ilkelerin doğrudan öğretimini sağlayan bir yöntemdir.11. Ders anlatırken bir öğretmenin kazandırılacak hedef davranışların yaşamda ne işe yarayacağını ve hangi sorunların çözümünde nasıl kullanılacağını vurgulaması aşağıdaki öğretmen davranışlarından hangisiyle ilgidir? A) Gözden geçirme B) Güdüleme C) Dikkat çekme D) Dönüt verme E) Düzeltme yapma 12. C) Bir sorunu çözebilmek için öğretimde kullanılır. 13. . Aşağıdakilerden hangisi örnek olay yönteminin özelliklerinden değildir? A) Gerçek hayat meseleleriyle öğrencileri yüz yüze getirir. Karar verme süreci özellikle hangi yöntemin en önemli aşamalarından biridir? A) Problem Çözme B) Proje Yöntemi C) Örnek Olay D) Soru-Cevap E) Rol Oynama . D) Öğrenciyi edilgin halden kurtarıp etken hale getirir. Bu öğretmenin uygulamaya çalıştığı yöntem (teknik) hangisidir? A) Proje yöntemi B) Münazara C) Beyin Fırtınası D) Örnek Olay E)Problem Çözme 14. Daha sonra tartışma sonuçlarını da kullanarak filmin sonuçlarını göstermiştir. B) Kuram ve uygulama arasındaki boşluğun doldurulmasına yardımcı olur. Türkiye'deki turistik yerler konusunda öğretmen öğrencilerine videoda film izlettirmektedir.

hem öğrenme.15. hem de eğlenmenin olduğu yöntem hangisidir? A) Gösteri B) Dramatizasyon C) Örnek Olay D) Gözlem E)Workshop 16. Aşağıdakilerden hangisi Bloom'un tam öğrenme modelinde yer alan öğretim hizmetinin niteliği başlığı altında yer alan unsurlardan değildir? A) Sınıf Disiplini B) İpucu C) Pekiştireç D) Öğrencinin etkin katılımı E) Dönüt . Öğrencilerin taklit etmelerini. jest mimik el kol ve vücut hareketleri yaparak ses tonunu ayarlamasını gerektiren. Aşağıdakilerden hangisi yöntem seçimini etkileyen faktörlerden değildir? A) Konunun özelliği B) Öğrenci grubunun büyüklüğü C) Öğretmenin konuya yatkınlığı D) Zaman ve fiziksel imkanlar E) Yönetim 17.Düzeltme 18. Öğretimin bireyselleşmesi esasına dayalı olarak Skinner tarafından ortaya atılan Programlı Öğretimde yer alan "öğrenme işi bizzat öğrencinin kendi tarafından yapılmalıdır" tanımı programlı öğretimin hangi ilkesi ile ilgilidir? A) Küçük adımlar ilkesi B) Etkin katılım ilkesi C) Başarı ilkesi D) Anında düzeltme ilkesi E) Bireysel hıza göre ilerleme ilkesi .

Aşağıdakilerden hangisi yöntem seçimini etkileyen faktörlerden değildir? A) Maliyet B) Zaman ve fiziksel imkanlar C) Yönetim D) Konunun özelliği E) Öğrenci grubunun büyüklüğü TEST . Kısa zamanda çok miktarda bilgiyi kalabalık bir öğrenci grubuna aktarmayı sağlayan en uygun yöntem hangisidir? A) Soru-Cevap B) Örnek olay C) Anlatım D) Proje E)Konferans 20.19. 1-Sonuca ulaşma 2.3 1.Problemi tanıma 4.Sonuçları test etme 5. yöntem hangisidir? A) Benzetişim Anlatım B) Proje C) Ekiple çalışma D) Gösteri E) .Geçici hipotezleri formüle etme Yukarıdaki problem çözme aşamasının doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? A) 2-4-5-1-3 B) 3-5-2-4-1 C) 3-5-1-2-4 D) 1-2-3-4-5 E) 1-4-3- 2-5 2.Veri toplama 3. Öğretmenin öğrencilerin önünde bir şeyin nasıl yapılacağını göstermek ya da bir prensibi açıklamak için yaptığı işlemleri kapsayan teknik.

Özellikle öğretmen adaylarının mesleğinin gerektirdiği rol ve davranışlarını kazanmalarında uygulanan ve davranışların analiz edilmesi.alıcı D) Kanal . ayrıca öğrencinin öğrenme süresince dikkatli ve etkin olmasını sağlayan yöntem hangisidir? A) Gösteri B) İşbirliğine dayalı öğretim C) Programlı öğretim D) Proje yöntemi E) Problem çözme yöntemi 5.mesaj E) Mesaj .mesaj . Bu eleştiriler karşısında uygulaması önerilen yöntem hangisidir? A) Gözlem gezisi B) Gösteri C) Örnek olay D) Rol oynama E) Benzetişim 4. Aşağıdakilerden hangisinde iletişim sürecinin öğeleri doğru sıralanmıştır? A) Kaynak .kanal B) Kanal .alıcı . Eğitime yapılan en eski eleştirilerden biri.kaynak .kaynak .kaynak .kanal .3. geri besleme ve bireye yönelik olma gibi özellikler taşıyan yöntem aşağıdakilerden hangisidir? A) Programlı öğretim B) Proje yöntemi C) Örnek olay D) Mikro öğretim E) Ekiple öğretim 6.mesaj – alıcı C) Kaynak .mesaj . Öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alan ve her öğrenciye kendi öğrenme hızına göre ilerleme imkanı veren.alıcı – kanal . kapalı kapılar arkasında olması ve gerçek öğrenmeye yer vermemesidir.alıcı .

öğretim etkinliklerini planlama. sunma ve değerlendirmede anlamlı ve metodolojik işbirliği gerektiren yöntem aşağıdakilerden hangisidir? A) Ekiple öğretim B) İşbirliğine dayalı öğretim C) Problem çözme D) Proje E) Mikro öğretim 9. B) Anında değerlendirme ve geri besleme sağlar.7. E) Belli hedeflerin gerçekleşmesini ön plana çıkarır. 8. İki ya da daha fazla sayıda öğretmen ve diğer ilgilinin. Aşağıdakilerden hangisi mikro öğretim yönteminin faydalarından değildir? A) Gerçek yaşantılar kazandırır. D) Öğretimde laboratuar ortamı sağlar. C) Bütün öğretim becerilerinin kazandırılmasında uygun düĢer. Aşağıdaki yöntemlerden hangisi öğrencinin bilgisayar kullanım becerisini gerektirir? A) Gösteri B) Proje yöntemi C) Mikro öğretim D) Problem çözme E) Programlı öğretim . Aşağıdakilerden hangisi ekiple öğretim yönteminde uygulanabilecek organizasyon yapılarından değildir? A) Konu yaklaşımı B) Ortak merkezli yaklaşım C) Birlikte sunulan konular yaklaşımı D) Artarda gelme yaklaşımı E) Doğrusal program yaklaĢımı 10.

düşüncelerin teşvik edilmesi.cevap Bir öğretmen sınıftaki öğrencileri 5 gruba ayırır. bitki örtüsü nasıl oluşur.11.geliĢtirme yoluyla öğretim D) Tam öğrenme E) Programlı öğretim 14. E) Öğretmen planlaması çok fazladır. 12. Türkiye'nin bitki örtüsünü bütün olarak inceleyiniz. çok sayıda düşünce üretiminin amaçlanması ve hayal etmenin sağlanmasına ağırlık veren teknik aşağıdakilerden hangisidir? A) Açıkoturum B) Panel C) Beyin fırtınası D) Münazara E) Soru . C) Öğrencinin aktif katılımı sağlanır. Grupları şöyle görevlendirir. 1 Grup. 13. Eleştirilerin yasaklanması. D) Uygulaması kolay ve ekonomiktir. Bu öğretmenin uygulamaya çalıştığı öğretim stratejisi hangisidir? A) Sunuş yoluyla öğretim B) Buluş yoluyla öğretim C) AraĢtırma . Aşağıdakilerden hangisi problem çözme yönteminin yararların değildir? A) Öğrencide sorumluluklar gelişir. 2 Grup. yakın çevrede bulunan bitki örtüsü üzerinde araştırma yapınız 3 Grup. hem duyuşsal öğrenme oluşur. B) Hem bilişsel. Bu öğretmenin uygulamaya çalıştığı yöntem hangisidir? A) Örnek olay B) Problem çözme C) Proje yöntemi D) Ekiple öğretim E) Mikro öğretim . Daha sonra bitki örtüsü konusu ile ilgili incelenebilecek konuları belirlemek için öncelikle sınıfta konu hakkında görüş alış verişinde bulunur.

3 öğrencinin 3'er dakika konuştuğu grup tartışması aşağıdakilerden hangisidir? A) Fikir taraması 33 B) Vızıltı 33 C) Vızıltı 36 D) Vızıltı33 E) Beyin fırtınası 33 17. Belli öğretim amaçlarının karşılanabilmesi için belli olay ve durumların gerçek dünyada incelenmesine yönelik olarak yapılan gözlem gezisi yönteminin başarılı olabilmesi başta hangi şarta bağlıdır? A) Gözlem öncesi planlama B) Gözlem gezisini gerçekleştirme C) Gözlem yerini tespit etme D) Gözlem sonrası değerlendirme E) Amaçları belirleme" 18. Psikomotor davranışların öğretiminde en etkili yöntem ya da teknik aşağıdakilerden hangisidir? A) Örnek olay B) Gösteri C) Proje yöntemi D) Panel E) Soru cevap yöntemi . Öğretmenin konuya ilişkin sınıfta görüş alış-verişinde bulunması hangi teknikle ilgilidir? A) Münazara B) Sunu (brifing) C) Örnek olay D) Fikir taraması (beyin fırtınası) E) Panel 16.15.

Aşağıdakilerden hangisi öğretimin öğelerinden değildir? A) Öğrenci B) Öğretmen C) Öğretim konusu D) Öğretim amaçları E) Yönetim 3.19. Tam öğrenme modelinin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir? A) Edvvard De Bono B) Bloom C) Bruner D) Koffka E) Skinner . Aşağıdakilerden hangisi öğretmenin sınıf içinde soru sorma nedenlerin-dendir? A) Öğrencilerin konuya dikkatlerini çekme B) Sınıf disiplini sağlama C) Öğrenmeyi etkin hale getirme D) Dönüt sağlama E) Yukarıdakilerin hepsi 2. Proje yönteminde en etkin kullanılabilecek strateji aşağıdakilerden hangisidir? A) Sunuş yoluyla öğretim B) Buluş yoluyla öğretim C) AraĢtırma inceleme yoluyla öğretim D) Tam öğrenme E) Programlı öğretim 20. öğrencilere karşı tutumu. dili kullanma becerisi gibi özellikleri aşağıdakilerden en çok hangisini etkiler? A) Öğrencilerin derse etkin katılımı B) Sınıftaki fiziki durumu C) Ölçme değerlendirme etkinliklerini D) Materyal kullanımı E) Sınıftaki psikolojik havayı TEST – 4 1. Öğretmenin ses tonu.

Aşağıdakilerden A) Isınma B) Gardner C) Skinner D) Pavlov hangisi E) Goleman yaratıcı drama etkinliklerinin bir aşamasıdır? B) Doğaçlama C) Oluşum D) Oyun E) Hepsi . Tam öğrenme modelinde öğrencilerin düzeylerini değerlendirirken ele alınan tam öğrenme ölçütü en az kaçtır? A) %50 8.4.inceleme yoluyla öğretim D) işbirliğine dayalı öğretim E) Tam öğrenme 6. Aşağıdaki stratejilerden hangisinde öğretmen merkezli bir yaklaşım vardır? A) Buluş yoluyla öğretim B) SunuĢ yoluyla öğretim C) Araştırma .bilişsel giriş davranışları E) Öğrenci giriş davranışları . Aşağıdaki stratejilerden hangisinde öğrenci merkezli bir yaklaşım vardır? A) Sunuş yoluyla öğretim B) Programlı öğretim C) AraĢtırma inceleme yoluyla öğretim D) İşbirliğine dayalı öğretim E) Tam öğrenme 5. Bunlar nelerdir? A) BiliĢsel giriĢ davranıĢları .öğretim hizmetinin niteliği 7. B) %60 C) %70 D) %80 E) %90 Her bilim alanında öğrencilerin öğrenmelerini artıran zekanın yedi yönünün olduğunu savunarak çoklu zeka kuramını ortaya atan bilim a-damı kimdir? A) Bloom 9. Tam öğrenme modeline göre öğrenme ürünlerini etkileyen iki tane bağımsız değişken vardır.duyuşsal giriş davranışları D) Öğretim hizmetinin niteliği .özel bilişsel özellikler C) Öğretim hizmetinin niteliği .duyuĢsal giriĢ davranıĢları B) Genel bilişsel özellikler .

. adım adım ilerlemeye yöneltecek biçimde sunulmalıdır. D) Öğrenciye cevapların doğruluğu hakkında anında dönüt verilmesi gerekir. yaratıcı dramanın bir aşamasıdır. Yukarıda ifade edilen öğretim yöntemi hangisidir? A) Anlatım B) Mikro öğretim C) Proje yöntemi D) Örnek olay E) Programlı öğretim 14.. bir metne bağlı olmadan içten geldiği gibi ve aniden gelişen durumdur. her ünitede bilginin öğrenilip.. C) Öğrenci programla devamlı iletişim halinde bulunmalıdır. kendi kendine öğrenme yöntemidir.. A) Isınma B) Oyun C) Doğaçlama D) Değerlendirme E) Oluşum 12. bu ünitelerin belirli bir mantıki sıraya göre düzene koyulduğu... öğrenmediğini kontrol etme olanağı bulduğu bireysel.. Aşağıdakilerden hangisi programlı öğretimin temel ilkelerinden birisi değildir? A) Öğrenilecek bilgi üniteleri öğrenciyi.. öğretme yeteneği imkanlarının yüksek olduğu yapay ortamlarda... Öğretilecek içeriğin olanaklar ölçüsünde her birinde özel bir fikir veya görüş bulunan küçük ünitelere ayrılıp.. Yaratıcı drama yönteminin kullanılmasında en son yer verilen çalışma hangisidir? A) Oyun B) Doğaçlama C) Isınma D) Oluşum E) Değerlendirme 11. Başarısızlık tehlikesinin düşük. B) Bireysel baĢarıdan ziyade grup baĢarısı önemlidir. E) Soruların güçlük düzeyi öğrencinin cevaplayabileceği düzeyde olmalıdır.10. öğretmen adaylarına hizmet öncesi deneyim kazandıran yöntem hangisidir? A) Proje yöntemi B) Programlı öğretim C) Mikro öğretim D) İşbirliğine dayalı öğretim E) Ekiple öğretim . 13.

Aşağıdakilerden hangisi programlı öğretim materyali hazırlama modelleridir.15. Bir davranışın gösterilme sıklığını artırmak için öğretmenin yaptığı davranışa ne denir? A) İpucu B) PekiĢtireç C) Dönüt-düzeltme D) Açıklama E) Güdüleme 17. düşey atlamalı dallara ayrılan program modeli B) Doğrusal. Öğrencilerin küçük gruplar kurarak bir problemi çözmek ya da bir görevi yerine getirmek üzere ortak bir amaç uğruna birlikte çalışma yoluyla bir konuyu öğrenme yöntemi hangisidir? A) Örnek olay B) Proje yöntemi C) işbirliğine dayalı öğretim D) Örnek olay E) Programlı öğretim .? A) Yatay. yatay dallara ayrılan program modeli C) Düşey. Aşağıdakilerin hangisi işbirliğine dayalı öğretim tekniklerinden biridir? A) Öğrenci timleri. Öğrenciye neyin öğrenileceğini açıklayan mesajların tümüne ne denir? A) Dikkat çekme B) Güdüleme C) İpucu D) Dönüt-düzeltme E) Pekişti ime 18. düşey ve doğrusal programlar 16. doğrusal program modelleri D) Doğrusal dallara ayrılan ve atlamalı dallara ayrılan program modeli E) Atlamalı dallara ayrılan.başarı grupları tekniği B) Tartışma grubu tekniği C) Ayrılıp birleşme tekniği D) Takım oyun -turnuva tekniği E) Hepsi 19. dikey.

Aşağıdakilerden hangisi grupla çalışmayı gerektiren öğretim tekniği değildir? A) Konferans B) Work-shop C) Problem çözme D) Rol oynama E) İşbirliğine dayalı öğretim 3. ve akıl yürütme türlerinin kullanıldığı strateji hangisidir? A) BuluĢ yoluyla öğretim B) Sunuş yoluyla öğretim C) Araştırma-inceleme yoluyla öğretim D) Tam öğrenme E) Programlı öğretim TEST – 5 1. C) İpuçlarını yerinde kullanmalı. Bir öğretmenin soru cevap yöntemini etkili bir şekilde uygulayabilmesi için nelere dikkat etmesi gerekir? A) Soru sorma düzeylerini bilmesi gerekir. E) Hepsi . Yukarıda belirtilen teknik hangisidir? A) Münazara B) Panel C) Demonstrasyon D) Simülasyon E) Rol oynama 2. diyalektik. analoji. Bu teknikte gösteri ve tartışma vardır. B) Soru sorma tekniklerini bilmesi gerekir. D) Sorunun cevabı için bekleme süresi verilmeli.20. Tümevarım. Bilgi ve beceri kullanmayı gerektirir.

analiz . sayıltısına dayalı olarak geliştirilmiş öğrenme modeli hangisidir? A) Proje yöntemi B) Programlı öğretim C) Tam öğrenme D) işbirliğine dayalı öğretim E) Problem çözme . D) Psikolog E) Psikomotor Aşağıda belirtilen duyu organımızdan hangisi öğrenme üzerinde en etkili olanıdır? A) İşitme B) Dokunma C) Görme D) işitme-dokunma E) Hepsi 8.uygulama . Soru cevap yöntemini uygulayan bir öğretmenin Bloom'un soru sorma basamaklarını bilmesi gerekir. Bir öğrencinin sınıfın temizliğine dikkat etmesi ve yerdeki çöplerden rahatsız olması hangi davranışla ilgidir? A) DuyuĢsal B) Bilişsel C) Sosyal 7. Bu durumda soruların hiyerarşik sıralaması nasıl olmalıdır? A) Bilgi .bilgi .4.kavrama .uygulama 5.değerlendirme D) Bilgi .uygulama C) Kavrama .sentez B) Bilgi .analiz .uygulama . Bir öğrencinin Türkiye'nin yüzölçümünü bilmesi hangi davranışla ilgilidir? A) Duyuşsal B) BiliĢsel C) Sosyal D) Psikolojik E) Psikomotor 6.analiz .uygulama .sentez .sentez .analiz .kavrama .kavrama -değerlendirme .bilgi -değerlendirme .değerlendirme E) Sentez . İşin başından beri olumlu öğrenme koşulları sağlanmış ise bilgileri hemen hemen herkes öğrenebilir.analiz .kavrama .değerlendirme .sentez .

C) Akıcı konuşmayı geliştirir. Öğrencilerin derse katılımlarını ve güdülenmelerini arttıran. Aşağıdakilerden hangisi anlatma yönteminin özelliklerinden değildir? A) Kişinin kendine olan güvenini arttırır. konuyu özetlerken ya da bir konuyla ilgili bilgiyi aktarırken kullanılan strateji ve yöntem hangisidir? A) Buluş yoluyla öğretim stratejisi . B) Etkili ve dikkatli dinleme yeteneğini geliştirir.örnek olay yöntemi B) SunuĢ .proje D) Buluş . E) Öğrencilerin bilişsel becerilerinin kazandırılmasında etkilidir. D) Yaratıcılığı arttırır. öğrenmeyi soyutluktan kurtaran.9.problem çözme . 12. Özellikle derse giriş yaparken. somut ve yaparak yaşayarak öğrenmeyi sağlayan teknik hangisidir? A) BenzetiĢim (simülasyon) B) Örnek olay C) Tam öğrenme D) Problem çözme E) Proje yöntemi 11. Ünlü psikolog Skinner'in pekiştirme ilkeleri esas alınarak ortaya atılmış ve temelde öğretimin bireyselleştirilmesi ve hatanın en aza indirilmesi gibi iki önemli yenilik getiren teknik hangisidir? A) Çoklu zeka kuramı B) Tam öğrenme C) Proje yöntemi D) Programlı öğretim E) Hiçbiri 10.problem çözme E) Araştırma geliştirme .anlatım C) Sunuş .

Verilen cevaplara doğru ya da yanlış demeyerek öğrencilere. diğeri gözlenemez. E) ikisi de duygularla ilgidir. C) Birisi gözlenebilir. Ayrıca bu dersin sonunda Karadeniz bölgesinin temel sorunlarına yeni çözümler önerebileceksiniz der. Dramatizasyon (rol oynama) tekniğinde aşağıdakilerden hangisi daha çok rol oynar? A) Akıl yürütme B) Duygular C) Beceriler D) Bilgiler E) Hiçbiri 16. 15. .13. öteki hareketleri içerir. Duyuşsal alan davranışları ile devin-sel (psikomotor) davranışlar arasındaki en büyük fark sizce nedir? A) Aralarında hiçbir fark yoktur. diğeri duyguları içerir. Aşağıdakilerden hangisi soru cevap yönteminin etkin bir şekilde kullanılması için bir öğretmenin sahip olması gereken davranışlardandır? A) Sorunun cevabı için bekleme süresi verilmesi B) Öğrencilerin isimleriyle çağrılması C) Pekiştirmenin verilmesi D) İpucunun verilmesi E) Hepsi 14. B) Birisi duyguları. konu işlendikten sonra Karadeniz bölgesiyle ilgili soruları doğru bir şekilde cevaplayabileceksiniz der. Münazara yapmada bir takımın diğer bir takıma üstün gelmesindeki en önemli ölçüt hangisidir? A) Etkili konuĢma ve ikna etme gücü B) Etkili kanıtlar ortaya koyabilme C) Tarafların etkisi D) Grubun bilgi seviyesi E) Hepsi Karadeniz bölgesinde balıkçılık ve turizm konusunu işleyen bir öğretmen. dersinin başında bu bölgede balıkçılık ve turizmi geliştirmek için neler yapabiliriz sorusunu sınıfa sorar ve birkaç saniye bekledikten sonra istekli öğrencilere cevap hakkı verir. D) Birisi bilgiyi.

Bu dersin sonunda Karadeniz bölgesi ile ilgili sorulan soruları doğru bir şekilde cevaplayabileceksiniz demesi öğretmenin hangi davranışıyla ilgidir? A) Pekiştirme B) Güdüleme C) Derse geçiş D) Değerlendirme E) Gözden geçirme .17. Bu öğretmenin dersine konuyla ilgili bir soruyla başlaması hangi davranışla ilgilidir? A) Derse geçiş B) Gözden geçirme C) İpucu D) Güdüleme E) Dikkat çekme 18. Öğretmenin soruyu sorduktan sonra birkaç saniye beklemesi hangi tekniğin uygulaması ile ilgidir? A) Anlatım B) Örnek olay C) Soru cevap D) Münazara E) Hiçbiri 19. Verilen cevaplara doğru ya da yanlış dememesi öğretmenin hangi davranışıyla ilgidir? A) İpucu B) Gözden geçirme C) PekiĢtirme D) Hatırlatma E) Güdüleme 20.

. Tartışma yöntemi içerisinde bulunan münazara tekniği aşağıda belirtilen hangi akıl yürütme sürecini belirler? A) Analoji B) Hipotetik – dedüktif C) Tez-antitez D) Tümevarım E) Tümdengelim 2..hedef davranışları öğrenciye kazandırmak için gerekli uyarıcıların düzenlenip işe koşulmasıdır. Tümel ve doğru olan önermeden.... orta terim yoluyla tekile gitme süreci hangi akıl yürütme sürecidir? A) Analoji B) Sentez C) Tümdengelim D) Tümevarım E) Hiçbiri 3. B) İçerik C) Eğitim durumu D) Değerlendirme E) Hiçbiri İstendik davranışın ileride tekrarlanma ihtimalini arttıran eğitim durumu değişkeni hangisidir? A) Dönüt Güdüleme B) Düzeltme C) İpucu D) PekiĢtireç E) . Bu kavram aşağıdaki hangi kavramla eş anlamlıdır? A) Eğitim durumu B) Öğretim yöntemleri C) Değerlendirme D) Amaçlar E) İçerik 4.... Açık bir sistem olarak ele alınan eğitimin en önemli süreçlerinden birisi öğrenme öğretme ortamıdır. Yukarıdaki boşluk hangisi ile tamamlanmalıdır? A) Amaç 5.TEST -6 1...

gibi tekniklerin kullanıldığı strateji hangidir? A) Sunuş B) BuluĢ C) Araştırma-soruşturma D) İşbirliğine dayalı öğretim E) Tam öğretim 9. panel.6. küçük ve büyük grup tartışması çember. Panel. diyalog. forum gibi öğretim tekniklerinin kullanıldığı strateji hangisidir? A) SunuĢ B) Buluş C) Araştırma-soruşturma D) Tam öğrenme E) Programlı öğretim 7. açık oturum. Güdümlü tartışma. münazara. Buluş yoluyla öğretim stratejisinin uygulanması için öğretmenin yapması gereken en önemli husus aşağıdakilerden hangisidir? A) Konuya ilişkin kavramın ne anlama geldiğini açıklama B) Kavrama ilişkin olumlu örnek isteme C) Konuya iliĢkin sorunun doğru cevabını öğretmenin söylemesi D) Konuya ilişkin sorunun doğru cevabını kesinlikle öğretmenin söylememesi E) Hepsi 8. Hedeflerin uygulama ve daha üst düzeyde hangisidir? A) Sunuş B) Buluş C) AraĢtırma-soruĢturma D) İşbirliğine dayalı öğretim E) Tam öğrenme olmasını gerektiren strateji .

11.10. anlatılan bir konu üzerinde dikkatlerini en fazla kaç dakika toplayabilirler? A) 3 B)5 C)7 D) 10 E) 15 13. rol oynama. gösteri. gibi teknikler kullanılır. Öğrencinin duyuşsal ve bilişsel giriş davranışları ile ilgilenen öğrenme modeli hangisidir? A) Sunuş B) Buluş C) Araştırma-soruşturma D) Tam öğrenme E) İşbirliğine dayalı öğretim 12. problem çözme. C) Kurulan denenceleri öğrenci test etmelidir. on bir. B) Örneklerle ilgili değişik durumların denencelerini öğrenciler tartışarak kendileri kurmalıdır. Araştırma soruşturma yoluyla öğretim stratejisine ilişkin olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Bu stratejide örnek olay. Öğrencilerin bir ünitedeki eksik ve yanlışları düzeltilmeden ondan sonraki üniteye geçilmesinin izin verilmediği strateji hangisidir? A) İşbirliğine dayalı öğretim B) Programlı öğretim C) Tam öğrenme D) Hiçbiri E) Mikro öğretim . on iki yaş çocukları. E) Bu stratejide sözlü ifade becerilerini geliĢtirici teknikler kullanılmadır. gezi - gözlem yaratıcı drama. D) Öğrenciler yaparak yaşarak öğrenme etkinliğini kullanmalıdır. On.

17.. Tam öğrenme modelinde her işlemden sonra doğru yapanlara pekiştireç verilmesi.? A) Özel ve genel amaçlar saptanmalıdır... D) Sık ve yanlış kullanımı nedeniyle en etkisiz yöntem olarak bilinmektedir...... Aşağıdakilerden hangisi anlatım yöntemiyle ilgili değildir? A) Geleneksel bir yöntemdir....ile ilgilidir..... B) Öğrenci anlatım yönteminde öğretmenin bilgilerini..Bu cümleyi tamamlayınız. D) Öğrenciye bağlıdır. Anlatım yönteminin iyi organize edilmesi için ilk koşul. 16. E) iyi bir sınıf atmosferine bağlıdır.. A) iyi öğretici seçimine bağlıdır. E) Yüksek biliĢsel düzeyde öğrenme için idealdir...14.. C) iş alanlarına dönük çalışmaya bağlıdır. A) Bilişsel giriş davranışları B) Duyuşsal giriş davranışları C) Tamamlama eğitimi D) Hazır bulunuştuk E) Eğitim hizmetinin niteliği 15..... yanlışların düzeltilmesi.. eksiklerin tamamlanması.... İş başında eğitimin başarısı büyük ölçüde. B) Anlatım planı hazırlanmalıdır. E) Sorulardan faydalanılmalıdır.. bunlar için ipuçlarının kullanılması ... C) En eski yöntemdir. B) Mali imkana bağlıdır. C) Dinleyicilerin özel ilgi ve ihtiyaçları bilinmelidir... ... pasif bir şekilde dinler. D) Anlatılan konunun yazılı bir özeti dağıtılmalıdır..

Öğrencilere gerçek dünyayı görme ve gözlem yapma imkanı sağlayan yöntem hangisidir? A) Similasyon B) Proje yöntemi C) Örnek olay D) Gözlem gezisi E) Anlatım TEST – 7 1. Aşağıdakilerden hangisi soru . Daha sonraki aşama aşağıdakilerden hangisidir? A) Veri toplama B) Hipotezleri kurma C) Verileri analiz etme D) Sonuca ulaşma E) Sonuçları test etme 19.18. Bu öğretmenin yaptığı ilk iş problemi sınıfa tanıtmaktır.tekniklerden) hangisinde hem görsel.cevap yöntemi içerisinde yer alan soru sorma düzeylerinden değildir? A) Bilgi B) Analiz C) Sentez D) Ġrdeleme E) Değerlendirme . Bir öğretmen sınıfında problem çözme yöntemini uygulayarak ders işlemek istemektedir. hem işitsel iletişim kullanılır? A) Anlatım B) Soru-cevap C) Gösteri (demonstrasyon) D) Örnek olay E) Problem çözme 20. Aşağıdaki (yöntem .

Mikro öğretim uygulamalarında grup sayısı en az ve en çok kaç kişi olmalıdır? A) 6-15 B) 2-10 C) 4-20 D) 5-25 E) 10-20 . C) Her soru yalnızca bir fikri kapsamalıdır. Programlı öğretim modellerinden olan doğrusal program ve dallara ayrılan programlama modelleri arasındaki en belirgin fark aşağıdakilerden hangisidir? A) Konuya iliĢkin soruların hacmi ve cevap verme biçiminde B) Örneklerde C) Kullanılan araç . B) Soru cevabı ima etmelidir. her biri kolaylıkla kavranacak küçük birimlere ayrılmalıdır" ilkesi programlı öğretimin hangi ilkesi ile ilgidir? A) Küçük adımlar ilkesi B) Öğrenmeye etkin katılım ilkesi C) Öğrenme sonucunda anında bilgi sağlama ilkesi D) Doğru cevaplar ilkesi E) Bireysel hıza göre ilerleme ilkesi 4. Aşağıdakilerden hangisi soru sorma tekniği ile ilgidir? A) Sorunun bir amacı olmalıdır. E) Hepsi 3. "Öğrenilecek bilgi. Öğretmen adaylarının kazandıkları bilgi ve becerileri uygulamaya aktarmalarına.2. D) Cevap için uygun bekleme süresi verilmelidir.gereçlerde D) Sınıf düzeyinde E) Hiçbiri 5. yani kurum ile uygulama arasında köprü kurmalarına yönelik çabaları içeren yöntem hangisidir? A) Ekiple öğretim B) Mikro öğretim C) Programlı öğretim D) işbaşında eğitim E) Tam öğrenme 6.

aktarmak amacıyla yapılan ve tartışma sonrası seyircilerin soru sormalarına imkan veren tartışma türüne ... A) Anlatım B) Brifing C) Panel D) Forum E) Nutuk 10. Bir dakikanın sonunda gruplar.... öğretmenin hangi davranışı yaptığını gösterir? A) Güdüleme B) Dikkat çekme C) Derse geçiş D) Önceki öğrenmelerle bağlantı kurma E) Hiçbiri 9. Öğrencilere sorunun en iyi çözümü konusunda bir anlaşmaya varmaları için altı dakika süre verilir.7. Bir öğretmen sınıfta altışar kişilik gruplar oluşturur.. Bir liderle en az dört ya da beş uzmandan oluşturulan bir grubun bir topluluk önünde. Gruplar bir dakika içinde bir sekreter ve lider seçerler..kamera C) Bilgisayar D) Slayt projeksiyon E) Opak projeksiyon 8. tartışılacak sorunları özetleyerek sunarlar ve bu zamanla sınırlıdır. Mikro öğretim yönteminin uygulanabilmesi için özellikle hangi öğretim aracının kullanılması gerekmektedir? A) Tepegöz B) Video . uzmanı oldukları konu alanında bilgilerini paylaşmak.yukarıdaki öğretmenin sınıf içinde kullanmaya çalıştığı yöntem hangisidir? A) Vızıltı 22 B) Vızıltı 44 C) Vızıltı 66 D) Vızıltı 33 E) Vızıltı . ....denir. Öğretmenin drama ile derse başlaması.....

Özellikle beceri gerektiren işlerde çalışma ya da çalışmakta olan personeli işin gerektirdiği nitelikte yetiştirmek yönteme..11.. A) Programlı öğretim B) Simülasyon C) Gösteri D) ĠĢbaĢında öğretim E) Örnek olay amacıyla en yaygın biçimde kullanılan .... Yapay bir ortamda modeller üzerinde çalışmayı gerektiren teknik hangisidir? A) Simülasyon B) İşbaşında eğitim C) Problem çözme D) Örnek olay E) Mikro öğretim 14...... Yukarıda kullanılan bu grup tartışması tekniğinde öğrencilerin kazanmaları düşünülen en önemli beceriler hangileridir? A) Dinleme ve özetleme B) Yazma ve konuşma C) Bilgi ve konuĢma D) Dinleme ve soru sorma E) Hiçbiri 12........ A) Soruyu yeniden şekillendirme B) İrdeleme (açıklama isteme) C) Ġpuçları D) Pekiştirme E) Bekleme süresi 13..denir.. kullanarak doğru cevaba ulaşması sağlanmalıdır.. Bir öğrenciye soru sorup da cevabını alamadığımız zaman başka bir öğrenciye geçmek yerine cevap alamadığımız öğrencinin psikolojik olarak tartışmadan uzaklaşmaması için .

15. Aşağıdakilerden hangisi iş başında eğitim için gerekli olan öğretim yapraklarının
aşamalarından değildir?
A) İş yaprağı
B) İşlem yaprağı
C) Bilgi yaprağı
D) Değerlendirme yaprağı
E) Araç gereç yaprağı
16. Aşağıdakilerden hangisi "iki kafa tek kafadan daha iyidir." görüşünü destekleyen
öğretim yöntemidir?
A) Gösteri
B) Benzetişim
C) Ekiple öğretim
D) Proje yöntemi
E) Mikro öğretim
17. Ekiple öğretim yöntemiyle yürütülecek kurslar çok değişik biçimlerde organize
edilir." Bir temel konu diğer konularla ilişkili olarak çalışma boyunca işlenir."
sözü edilen bu organizasyon aşağıdakilerden hangidir?
A) Öğretmen - öğrenci - program
B) Öğretmen - araç, gereç - program
C) Program - öğrenci -değerlendirme
D) Araç, gereç-yöntem-değerlendirme
E) Program-araç-öğrenci
18. Aşağıdakilerden hangisi okulda disiplini sağlamaya yardımcı faktörlerdendir?
A) Uygun bir eğitim programı
B) İyi bir rehberlik sistemi
C) Etkin veli okul iliĢkisi
D) Okul binasının etkin kullanılması
E) Hepsi

19. Aşağıdakilerden hangisi sınıfta disiplin sağlamaya yardımcı faktörlerden değildir?
A) Öğretmenin sınıf önünde duruşu
B) Öğrencilerin sınıfta yerleşimi
C) Araç - gereçlerin kullanılması
D) Öğretmenin konuşmasının etkinliği
E) Öğrenci çalışmalarının kontrolü

20.

Öğretmen ve okul yönetimi için en büyük sınırlılığın, yasal sorumluluğunun

olduğu yöntem hangisidir?
A) Simülasyon
B) Gösteri
C) Gözlem gezisi
D) Ekiple öğretim
E) Mikro öğretim
TEST – 8
1. Fiziksel ya da zihinsel becerilerin, önce en olgun biçimiyle usta ya da öğretmence
gösterildiği, gerekli açıklamaların yapıldığı; daha sonra öğrencilerin aynı becerileri
tekrarlamaları ve uygulamalarının istendiği yöntem hangisidir?
A) Rol oynama
B) Gösteri
C) Dramatizasyon
D) Benzetişim
E) Ekiple öğretim

2.

Değişik görüşe sahip kişi ya da grupların herhangi bir konudaki sorunları

tartışarak bir sonuca varmak için, bir başkasının yönetiminde sürdürdükleri sözel
iletişim türünün olduğu yöntem hangisidir?
A) Brifing

3.

B) Sempozyum

C) Diyalog D) Forum

E) Söylev

Değişik konularda ilgili kurula ya da yöneticiye bilgi vermek amacıyla kısa ve öz

olarak geçekleştirilen teknik hangisidir?
A) Sempozyum

B) Brifing

C) Panel

D) Konferans

E) Söylev

4.

Bir öğretmen dersini işlerken önce bilgi düzeyindeki kavranılan sınıfa anlatıyor ve

her bir kavram ile ilgili yaşamdan en az iki örnek veriyor
......bu öğretmenin izlemeye çalıştığı strateji hangisidir?
A) Sunuş
B) BuluĢ
C) Araştırma - inceleme
D) Tam öğrenme
E) Programlı öğretim
5. İleri sürülen noktaların açıklığa kavuşturulması yasa savların kanıtlanması için
kullanılan tanımlar, örnekler, karşılaştırmalar, istatistik ve uzman kanılar gibi sözel
desteklerin kullanıldığı yöntem hangisidir?
A) TartıĢma yöntemi
B) Grupla çalışma
C) Anlatım yöntemi
D) Proje yöntemi
E) İşbirliği yöntemi
6. Bilişsel alanın bilgi, duyuşsal alanın alma ve tepkide bulunma, devinsel alanın
uyarılma basamağı ile ilgili hedef ve davranışların kazandırılmasının hedeflendiği
strateji hangisidir?
A) SunuĢ
B) Buluş
C) Araştırma - inceleme
D) Tam öğrenme
E) Programlı öğretim

analiz -sentez ve değerlendirme. Bilişsel alanın kavrama . Aşağıdakilerden hangisi bu yaklaşımı ifade eder? A) İlgi grupları B) Homojen gruplar C) Heterojen gruplar D) Seçkisiz gruplar E) Birbirine yakın oturan öğrenci grupları . Bu teknik aşağıdakilerden hangisidir? A) vızıltı 22 B) vızıltı 44 C) vızıltı 33 D) vızıltı 66 E) vızıltı 11 10.7. duyuşsal alanın tepkide bulunma ve değer verme basamaklarından en az birinde olması kural olan öğretme stratejisi hangisidir? A) BuluĢ B) Sunuş C) Araştırma-inceleme D) Programlı öğretim E) Tam öğrenme 8. Genellikle dört kişiden oluşan grupların serbest ve informal olarak yaklaşık dörder dakika tartışmaları esasına dayalı bir tartışma tekniğidir. Küçük grupla öğretim yöntemi kullanılırken grupların oluşturulmasında farklı yaklaşımlar kullanılır. Bu yaklaşımlardan birinde öğrenciler şans yöntemi ile gruplara ayrılırlar. Aşağıdakilerden hangisi buluş yoluyla öğretim stratejisinde kullanılan a-kıl yürütme yollarından değildir? A) Tez-antitez B) Anoloji C) Tümevarım D) Hipotetif-dedüktif E) Tümdengelim 9.

Bir savaş ortamı yaratılarak sivil savunmaya ilişkin bilgilerin öğretilmesi veya bir yangın olayının gerçekleşmiş gibi canlandırılarak yangın esnasında alınacak tedbirlerin ve kurtuluş çarelerinin öğretilmesi hangi yöntemle mümkündür? A) Simülasyon E)Workshop B) Gösteri C) Proje D) Örnek olay .1960 yılında A.B.D. Buluş yoluyla öğretim stratejisi kim tarafından geliştirilmiştir? A) Skiner B) Bruner C) Ausebel D) Orlich E) Pavlov 14. Özellikle kalabalık grupların eğitiminde kullanılan ve öğretmenden öğrencilere doğru bilgi akışını sağlayan öğretim yöntemi hangisidir? A) Soru-cevap B) Anlatım C) Gösteri D) Benzetişim E) Tartışma 12. Stanford Üniversitesinde öğretmen eğitiminin niteliğini arttırmak için bir grup eğitimci tarafından deneysel programın bir parçası olarak geliştirilen yöntem hangisidir? A) Tam öğrenme B) Programlı öğretim C) Mikro öğretim D) İşbirliğine dayalı öğretim E) Hiçbiri 15. Aşağıdaki yöntemlerin hangisinde psikomotor becerilerin geliştirilmesi hedeflenmiştir? A) Gösteri B) Dramatizasyon C) Benzetişim D) Tartışma E) İşbirliğine dayalı öğretim 13.11.

Hem görerek ve hem de işiterek öğrenme imkanı sağlar. masalı veya bir filmi kendilerine göre canlandırmalarının istendiği. . Yukarıda belirtilen özellikler hangi yöntemle sağlanır? A) Problem çözme B) Yaratıcı drama C) Gösteri (Demonstrasyon) D) Benzetişim (Simülasyon) E) Hiçbiri 18.16. hikayeyi. özellikle onların duyuşsal alan davranışlarının geliştirilmesinin istendiği yöntem hangisidir? A) Rol oynama B) Yaratıcı drama C) Örnek olay D) Problem çözme E) Benzetişim 17. Gerçek öğrenmelerin.Yaparak yaşayarak öğrenme imkanı sağlar. bir problemin çözümüne aktif olarak katılan bireyin tecrübe ve deneyimlerine dayalı olduğunu ifade eden bilim adamı kimdir? A) Skinner B) Bruner C) Ausebel D) John dewey E) Watson 19. . .Bilgilerin kalıcı olmasını sağlar. Öğrencilerden yarım kalan bir olayı. Bir öğretmenin dersine başından geçen bir anıyı anlatarak başlaması aşağıdaki işlemlerden hangisiyle ilgilidir? A) İpucu B) Güdüleme C) Dikkat çekme D) Gözden geçirme E) Ön öğrenmeleri hatırlatma .

.analiz . hem tüme-varım. Yukarıdaki tanım hangi akıl yürütme yoluna aittir? A) Analoji B) Tez-antitez C) Hipotetik-dedüktif D) Antitez E)Hiçbiri ..değerlendirme C) Bilgi .kavrama ..analiz . Tam öğrenme yaklaşımında davranışın tekrar edilme sıklığını artırma işine ne denir? A) İpucu B) Öğrenme ürünleri C) PekiĢtirme D) Dönüt ... özellikle hedef ve hedef davranışları yazarken kullanılan davranışların sıralanışı hangi seçenekte verilmiştir? A) Kavrama . Bloom'un taksonomisi olarak bilinen..analiz .bilgi .uygulama .kavrama .bilgi .sentez ...değerlendirme E) Bilgi .değerlendirme D) Bilgi .uygulama .sentez .uygulama ..sentez . hem de tümdengelim birlikte kullanıldığı akıl yürütme yoludur..analiz .analiz .uygulama ..sentez .kavrama .sentez B) Uygulama .kavrama .20..değerlendirme 2. Duyuşsal alandaki hedefler aşağıdaki hangi durumla ilgidir? A) Değer yargıları B) Tutum C) Duygular D) Kaygı E) Hepsi 3.analiz ..değerlendirme .düzeltme E) Öğrenci katılımı TEST – 9 1.

Küçük adımlar ilkesi. Sınıfsız okul. doğru cevaplar ilkesi. D) Programlı kitaplarla sunulur. E) Hiçbiri . Aşağıdakilerden hangisi programlı öğretim ilkesidir? A) Öğretimde hazırlanan materyaller öğrenciye basılı materyallerle sunulur. bireysel olarak formüle edilmiş öğretme. İlgili kavram ilke ve genellemelerin öğretmen tarafından verilmesi hangi stratejide öncelikle gereklidir? A) Araştırma – inceleme B) Tam öğrenme C) Buluş D) SunuĢ E) İşbirliği 5. modüler programlama. hem de öğretim makinesi aracılığıyla sunulur. C) Hem basılı materyal. bilgisayar destekli öğretim gibi yeni yaklaşımlar hangi yöntemle ilgilidir? A) Programlı öğretim B) Mikro öğretim C) Ekiple öğretim D) Tam öğrenme E) işbirliğine dayalı öğrenme 6. öğrenmeye etkili katılım ilkesi. B) Öğretim makinesi aracılığıyla sunulur.4. anında bilgi sağlama ilkesi ve bireysel hıza göre ilerleme ilkesi hangi yöntemin ilkeleridir? A) Mikro öğretim B) Programlı öğretim C) Proje D) Örnek olay E) Soru-cevap 7.

benzetiĢimde çalıĢma yerinin benzerini oluĢturarak modeller üzerinde eğitim verilir. benzetişimde öğrenci yetişmişliğine bağlıdır. B) İşbaşında eğitimde yaparak yaşayarak eğitim varken benzetişimde sadece işi öğretmenin yapması hedeflenmiştir. Bir programa göre öğreticinin denetiminde bir beceri seçecektir. benzetişim yön- teminde bilgiyi geliştirmek hedeflenmiştir. Öğrencinin deneyerek. C) ĠĢbaĢında eğitimde doğal ortamlarda (ofis. atölye. D) İşbaşında eğitimin başarısı büyük ölçüde iyi bir öğretici seçimine bağlıyken. E) Hiçbiri 10.8. yanlış yapa yapa öğrenmesini sağlayan yöntem hangisidir? A) Ekiple öğretim B) ĠĢbaĢında eğitim C) Mikro öğretim D) Programlı öğretim E) Tam öğrenme . İşbaşında eğitimi benzetişim yönteminden ayıran en önemli özellik aşa- ğıdakilerden hangisidir? A) İşbaşında eğitimde beceri geliştirmek hedeflenirken. Bu organizasyonları etkileyen etmen aşağıdakilerden hangisidir? A) Öğrenci yaşı B) Program özelliği C) Mevcut materyaller D) Lider öğretmen E) Hepsi 9. makine baĢında) eğitim verilirken. Ekiple öğretim yöntemiyle yürütülecek kurslar çok değişik biçimlerde organize edilebilir.

Diyalogda öğretmen . Yukarıdaki diyalogda öğretmen Deniz'e Hitler'in önemli olduğunu düşünüyor musun? Diyerek hangi soru sorma tekniğini kullanmıştır. Öğretmen. Öğretmen: Peki Hitler 'in ünlü olduğunu düşünüyor musun? Deniz: Evet herkes onu hatırlar. Öğretmen : Biraz daha konuyu açar mısın? Mehmet : Başka insanların mutluluğu ve iyiliği için bir şeyler yapmazlarsa bu onları önemli yapmaz. fakat o iyi bir insan değildir. A) Bekleme süresi B) Ġpucu C) Pekiştirme D) Yeniden odaklandırma E) Açıklama isteme .11. Öğretmen : Bu anlamda herkes önemli midir? Deniz: Emin değilim. şu anda ünlü olan insanların önemli olup olmadığını tartışacağız" ne dersin Mehmet? Mehmet: Ünlü insanlar bence pek çok insan için aynı zamanda önemlidir de.öğrencisi Mehmet'e konuyu biraz daha açar mısın diyerek hangi soru sorma tekniğini kullanmaktadır? A) Bekleme süresi B) İpucu C) Pekiştirme D) Yeniden odaklandırma E) Açıklama isteme 13. Yukarıda verilen diyalogda öğretmen hangi öğretim stratejisini kullanmaktadır? A) Sunuş B) BuluĢ C) Programlı öğretim D) Araştırma-incelenme E) Tam öğrenme 12.

Tam öğrenme modelinde yer alan bağımlı değişken nedir? A) Öğrenme ürünü B) Öğrenci niteliği C) Öğretim hizmetinin niteliği D) İpucu E) Dönüt – düzeltme 17.dönüt düzeltme E) Öğrenme ürünü .14.pekiştirme D) Öğrenci niteliği . Başarıyı normal dağılım eğrisinden üçgen dağılıma götüren ya da okuldaki %20 oranındaki beklendik başarıyı % 75 ve %90'a çıkaran yöntem hangisidir A) Programlı öğretim B) Mikro öğretim C) Ekiple D) Gösteri E) Tam öğrenme 16.öğrenci niteliği C) İpucu . Tam öğrenme modelinde yer alan bağımsız değişkenler nelerdir? A) Öğrenme ürünü .öğrenci niteliği B) Öğretim hizmetinin niteliği .ipucu . Diyalogda öğretmenin uygulamaya çalıştığı öğretim tekniği hangisidir? A) Anlatım B) Soru-cevap C) Workshop D) Örnek olay E)Hiçbiri 15.

Edward De Bono tarafından çocuğun günlük hayattaki bilişsel becerilerini geliştirmede yaratıcı problem çözme etkinliği olarak bilinen altı şapkalı düşünme etkinliğinde kullanılan altı şapka neyi simgelemektedir? A) Araç .18.hedef davranış B) İçerik C) Öğrenme öğretme süreçleri D) Değerlendirme E) Dönüt – düzeltme TEST – 10 1. Yukarıda belirtilen özellikler hangi yönteme aittir? A) Soru-cevap B) Beyin fırtınası C) Anlatım D) Programlı öğretim E) Vızıltı 66 20. yöntem ve tekniklerin belirlenmesi programın hangi boyutuyla ilgidir A) Hedef . Sınırsız düşünme sağlanır. Eleştiri kapı dışında bırakılır. Öğrencinin yeni gelen bilgileri belleğindeki eski bilgileriyle ilişkilendirerek uzun süreli belleğe kodlanması hangi öğrenme stratejisi ile ilgilidir? A) Örgütleme B) Anlamlandırma C) Tekrar D) Listeleme E) Özetleme . Strateji.gereçleri B) Konuları C) DüĢünme sistemlerini D) Önerileri E) Hiçbiri 19. Düşüncelerde kombinasyon ve gelişme aranır. Düşüncelerde nitelik değil nicelik aranır.

. Bireyin bir metni çalışırken.2.. A) Genelden özele doğru B) Özelden genele doğru C) Alt kavramların D) Üst kavramların E) Ana kavramların ... yeni gelen bilgileri eskileriyle ilişkilendirerek olduğu gibi değil.. Kavram haritaları bir konuyla ilgili kavramların isimlerinin. Öğrenmede önemli bir yer tutan bilgi ve kavram haritaları hangi öğrenme stratejisinde kullanılır? A) Anlamlandırma B) Tekrar C) Gözden geçirme D) Örgütleme E) Sesli anlatma 3... Bireylerin duyularına gelen uyarımları kısa ve uzun süreli belleğe transfer etmesini ve uzun süreli belleğe işlemesini sağlayan tekniklere ne denir? A) Öğretim yöntemleri B) Öğrenme stratejileri C) Öğretim teknikleri D) Örgütleme stratejileri E) Anlamlandırma stratejileri 5.. şematik olarak gösterilmesidir... değiştirerek uzun süreli belleğe kodlaması bu öğrencinin hangi öğrenme stratejisini kullandığını gösterir? A) Anlamlandırma B) Tekrar C) Gözden geçirme D) Örgütleme E) Altını çizme 4....

6. D) Ön bilgileri hatırlatıcı sorular yöneltilmeli. Bilgiler arasında ilişki kurularak yeniden düzenlemeyi gerektiren öğrenme stratejisi hangisidir? A) Tekrar B) Gözden geçirme C) Örgütleme D) Anlamlandırma E) Hiçbirisi 8. Aşağıdakilerden hangisi tekrar ve gözden geçirme stratejisinin tekniklerinden değildir? A) Tekrar okuma B) Sesli okuma C) Bilgi haritaları D) Bilgileri olduğu gibi not alma E) Altını çizme 7. Bir grup öğrencinin diğer öğrencilere bilgi verdiği. Bir öğretmen soruyu sorduktan sonra eğer öğrenci soruyu cevaplayamazsa. B) Ġpuçları verilmeli. öğretmenin göstermemesi gereken soru sorma davranışı hangisidir? A) Soru biraz daha basitleştirilmeli. E) Soru başka öğrenciye yöneltilmeli. 9. C) Cevabın biraz daha açıklanması istenmelidir. sununun sonunda da dinleyicilerin konuşmacılara konuya ilişkin sorular yönelttiği grup tartışması yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? A) Münazara Taraması B) Panel C) Seminer D) Forum E) Fikir .

10. Daha sonra tartışma sonuçlarını da kullanarak filmin sonuçlarını göstermiştir. Aşağıdaki yöntemlerden hangisi öğrencinin bilgisayar kullanım becerisini gerektirir? A) Programlı öğretim B) Proje yöntemi C) Mikro öğretim D) Problem çözme E) Gösteri . Tam öğrenme modeline göre üzerinde en fazla durulan değerlendirme aşağıdakilerden hangisidir? A) Bilişsel değerlendirme B) Duyuşsal değerlendi ime C) Beceri değerlendirme D) Ġzlemeye yönelik değerlendirme E) Düzey belirlemeye yönelik değerlendirme 12. Filmin en ilginç yerinde televizyonu kapatıp bundan sonra neler olabilir? Niçin sorularını sorarak tartışma açmıştır. Türkiye'deki üniversiteler ve sorunları konusunda öğretmen öğrencilerine bir film izlettirmektedir. Tam öğrenme modeline göre giriş davranışları aşağıdakilerden hangisini kapsamaktadır? A) Öğrencinin ön öğrenmelerini B) Yeteneğini C) Gelişimini D) Güdülenmesini E) Hepsi 11. Bu öğretmenin uygulamaya çalıştığı yöntem (teknik) hangisidir? A) Proje yöntemi B) Münazara C) Beyin Fırtınası D) Örnek Olay E) Problem Çözme 13.

somut ve yaparak yaşayarak öğrenmeyi sağlayan teknik hangisidir? A) Benzetişim (simülasyon) B) Örnek olay C) Tam öğrenme D) Problem çözme E) Proje yöntemi 17. . D) Yaratıcılığı arttırır.14. C) Akıcı konuşmayı geliştirir. Bir öğretmenin anlatım yönteminde başarılı olabilmesi için yapması gereken en önemli unsur aşağıdakilerden hangisidir? A) Kavramın özelliklerini belirtme B) Sözel ve görsel destek kullanma C) Kavrama ilişkin örnekler sunma D) Öğrenciden kavrama ilişkin örnekler isteme E) Rehberlik isteme 15. öğrenmeyi soyutluktan kurtaran. düşüncelerin teşvik edilmesi. Öğrencilerin derse katılımlarının ve güdülenmelerini arttıran. çok sayıda düşünce üretiminin amaçlanması ve hayal etmenin sağlanmasına ağırlık veren teknik aşağıdakilerden hangisidir? A) Açıkoturum B) Panel C) Beyin fırtınası D) Münazara E) Soru . E) Öğrencilerin bilişsel becerilerinin kazandırılmasında etkilidir.cevap 16. Eleştirilerin yasaklanması. Aşağıdakilerden hangisi anlatma yönteminin özelliklerinden değildir? A) Kişinin kendine olan güvenini arttırır. B) Etkili ve dikkatli dinleme yeteneğini geliştirir.

Bir öğrencinin bölgelerimizi bilmesi hangi davranışla ilgilidir? A) Duyuşsal B) BiliĢsel C) Sosyal D) Psikolojik E) Psikomotor 19. B) Hedefler. E) Hedefler birbiriyle tutarlı olarak ifade edilmelidir. öğrenci açısından ifade edilmelidir. D) Hedefler. Aşağıdakilerden hangisi hedef yazarken uyulması gereken ilkelerden değildir? A) Hedefler. Aşamalılık özelliği ağırlık taşıyan derslerde içeriği düzenlerken en fazla hangi programlama yaklaşımı kullanılır? A) Modüler B) Sarmal C) Pramitsel D) Konu ağı E) Doğrusal 3.18. konu baĢlıkları olarak ifade edilmelidir. Yapay bir ortamda maketler üzerinde çalışmayı gerektiren teknik hangisidir? A) Simülasyon B) İşbaşında eğitim C) Problem çözme D) Örnek olay E) Mikro öğretim PROGRAM GELĠġTĠRME TEST – 1 1. Bir öğrencinin kendi diş sağlığına dikkat etmesi hangi davranışla ilgidir? A) DuyuĢsal B) Bilişsel C) Sosyal D) Psikolog E) Psikomotor 20. Okulöncesi eğitimde hangi program tasarım modeli ağırlık taşımaktadır? A) Konu merkezli B) Öğrenci merkezli C) Proje merkezli D) Sorun merkezli E) Okul merkezli . öğrenme sürecine değil ürüne yönelik ifade edilmelidir. C) Hedefler. eyleme dönük fiillerle ifade edilmelidir. 2.

Okulun yaşama hazırlık olmaktan çok. Hangisi davranışçılığın eğitim programları üzerindeki en önemli etkisi olarak nitelendirilebilir? A) Hedeflerin davranıĢa dönüĢtürülmesi ve ölçülmesi B) Öğrenci başarısının artırılması C) Öğretmen-öğrenci ilişkilerinin düzenlenmesi D) Öğrencilerin ihtiyaçlarının dikkate alınması E) Bilişsel öğrenmelere önem verilmesi 7.4. yaşamın kendisi olması gerektiğini ve öğretimde problem çözme yönteminin esas alınması gerektiğini savunan eğitim felsefe hangisidir? A) Ġlerlemecilik (Progressivism) B) Yeniden Kurmacılık (Reconstructionism) C) Esasicilik (Essentialism) D) Daimicilik (Prennialism) E) Gerçekçilik (Realism) 5. Okul-aile işbirliğinin artırılması. daha çok eğitim programlarının hangi temeli ile açıklanabilir? A) Psikolojik temel B) Ekonomik temel C) Sosyal temel D) Felsefi temel E) Bireysel temel . Hangisi programlı öğretimin ilkeleri içerisinde yer almaz? A) Etkin katılım B) Küçük adımlar C) Anında düzeltme D) Bireysel hız E) Sürekli izleme 6.

. II. Bilgi bütününü anlamlı öğelere ayıran bir öğrenci hangi öğrenme stratejisini kullanmaktadır? A) Anlamlandırma B) Örgütleme C) Tekrar D) Karar verme E) Sınıflandırma 9. hedefler için gerekli hangi özellik dikkate alınmamıştır? A) Açık-seçik ifade edilmemiştir. B) Öğrenci davranıĢına dönük değildir. "Öğrencilere eleştirisel düşünme alışkanlığı kazandırmak" hedefinde. C) Kanunlara uyan. mesleki bilgi beceriye sahip. D) Gerçekleştirilebilir değildir. Aşağıdakilerin hangisinde Türk Milli Eğitiminin Genel hedefleri doğru ve eksiksiz olarak yorumlanmıştır? A) Ġyi insan. C) Yeterince genel ve sınırlı değildir. devlete karşı sorumluluklarını bilen ve kişilikli bireyler yetiştirmek. örgütleme ilkelerini ortaya koyma zihinsel yeterlilikleri bilişsel alanın hangi basmağıyla ilgilidir? A) Değerlendirme B) Kavrama C) Uygulama D) Analiz E) Sentez 11. I. iyi vatandaĢ ve bir meslek sahibi yapmak. E) Gözlenebilir değildir. D) Bilimsel düşünen. 12. B) Çalışkan. E) Kişilikli. sağlıklı bireyler olarak yetiştirmek. Hangisi eğitim durumları değişkenleri içerisinde yer almaz? A) Dönüt B) İpucu C) Katılım D) Pekiştireç E) Motivasyon 10. üretken ve milletini seven bireyler olarak yetiştirmek. öğeleri belirleme. ahlaklı ve yaratıcı bireyler yetiştirmek. ilişkileri belirleme ve III.8.

duyuşsal ve devimsel olarak ayırma nedenleri içerisinde daha az öneme sahiptir? A) Kullanılacak araç-gereçlerin farklı olması B) Kullanılacak yöntem ve tekniklerin farklı olması C) Kullanılacak öğrenme ve öğretme stratejilerinin farklı olması D) Kullanılacak ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarının farklı olması E) Kullanılacak ödül ve cezaların farklı olması 14. Eğitim programı içerisinde yer verilecek hedef ve davranışları seçerken.13. Öğretmenin temel amacı neyi değerlendirmektir? A) Öğrencilerin öğrenme düzeylerini B) Öğrencilerin basan düzeylerini C) Öğrencilerin öğrenme güçlüklerini D) Öğrencilerin öğrenme eksikliklerini E) Öğrencilerin kişilik özelliklerini . davranışla ilgili hangi özellik daha az dikkate alınmalıdır? A) Davranışın sık kullanılması B) Davranışın önemli olması C) Davranışın başka davranışlar için önkoşul olması D) Davranışın evrensel olması E) DavranıĢın kolay olması 15. Aşağıdakilerin hangisi davranışları bilişsel. Bir dersin öğrenme-öğretme etkinliklerinin bu ders için ayrılan zamana dağıtımın yapıldığı plana ne ad verilir? A) Günlük plan B) Ünite planı C) Yıllık plan D) Ders planı E) Ders programı 16. Bir öğretmen. verdiği dersin kazandırmak istediği davranışların ne ölçüde kazanıldığını belirlemek amacıyla dönemin başında ve sonunda öğrencilere aynı testi iki defa uygulamakta ve öğrencilerin testlerden aldıkları puanlar arasındaki farkın anlamlı olup olmadığına bakmaktadır.

Eğitim programının içerik öğesiyle ilgili olarak hangisi söylenemez? A) Eğitim programının ikinci öğesidir. D) Merkezi yönetimin olduğu yerlerde. turizmcilik gibi meslekleri ön plana çıkarmaktadır. "ne öğretelim?" sorusuna cevap aramaktadır. E) Süreklilik ünite işlendikten sonra doldurulması gerekir? A) Yöntem ve gereçler B) Kaynak. Ünite planlarında yer alan bölümlerden hangisinin. öğrencilerle balıkçılık. merkezi yönetim tarafından onay- lanması gerekir. B) Programlarda daha çok.17. araç ve ödevler C) Gezi. futbolculuk gibi mesleklere öncelik verirken. . gözlem. deney D) Değerlendirme E) Planın iĢleniĢine iliĢkin görüĢler 19. bir başka öğretmen Akdeniz bölgesinde aynı ünitede arıcılık. Sizce uzman programın hangi öğesi üzerinde çalışmaktadır? A) Hedef B) Ġçerik C) Öğretme-öğrenme süreci D) Değerlendirme E) Araştırma 20. çiftçilik. Program geliştirme çalışmalarında yer alan bir uzman. Karadeniz bölgesinde bir sınıf öğretmeni. E) Seçiminde mutlaka bazı kriterlerin dikkate alınması gerekir. C) Hedeflerle tutarlı olmalıdır. "konular" başlığı altında yer alır. Bu durum eğitim programının daha çok hangi özelliğini vurgulamaktadır? A) İşlevsellik B) Güncellik C) Esneklik D) Aşamalılık 18. hayat bilgisi dersinde meslekleri tanıyalım ünitesini işlerken. ormancılık.

buluş yoluyla öğretme stratejisi. "okul ve okul dışındaki planlı etkinlikleri içeren öğrenme yaşantıları düzeneği" karşılığı olarak Türkiye'de kullanılan kavramlardan değildir? A) İzlence B) Ders programı C) Yetişek D) Eğitim programı E) Müfredat programı 3. Uzmanın hangi seçeneğe daha fazla önem vermesi beklenir? A) Daimicilik eğitim felsefesi. Aşağıdakilerden hangisi ortaçağ Avrupa'sında. CORE tasarım modeli C) Daimicilik eğitim felsefesi. B) Klasiklerin eğitimi ön plandadır. eğitim programlarının genel özelliklerinden değildir? A) Kent devletleri bağımsız öğretim kurumlarını oluşturmaktadır. programda konuların ağırlıklı olması gerektiğini düşünmektedir.TEST – 2 1. buluş yoluyla öğretme stratejisi. sunuş yoluyla öğretme stratejisi. CORE tasarım modeli E) Esasicilik eğitim felsefesi. konu tasarım modeli 2. D) İçerik dini metinlerden oluşmaktadır. C) Latince ve gramer öğretimi ağırlık taşımaktadır. Aşağıdakilerden hangisi. sunuĢ yoluyla öğretme stratejisi. sunuş yoluyla öğretme stratejisi. . süreç tasarım modeli B) Esasicilik eğitim felsefesi. Bir program geliştirme uzmanı. E) Eğitim yaĢama hazırlık olarak algılanmaktadır. disiplin tasarım modeli D) ilerlemedik eğitim felsefesi.

E. 5. E) Parçadan bütüne ya da bütünden parçaya doğru düzenlenmelidir. 6. Aşağıdaki sorulara aranan cevaplardan hangisi eğitim programlarında toplumsal temeli daha az dikkate almaktadır? A) Toplumun önemli problemleri nelerdir? B) Toplumun değişme yönelimleri nelerdir? C) Toplumda yer alan büyük çatışmalar nelerdir? D) Toplumdaki iş olanakları nelerdir? E) Toplumda ön plana çıkacak meslekler nelerdir? 7. C) Eğitim bilimcilerin görüş birliğine vardığı ortak bir model yoktur. D) Kamu kurum ve kuruluĢlarında program geliĢtirme anlayıĢı daha fazla geliĢmiĢtir. B) Çağdaş. B) Üniversiteler ile M. İçeriğin düzenlenmesinde dikkate alınması gereken en önemli ilke hangisidir? A) Hedeflerle tutarlı ve öğrenciler için anlamlı olmalıdır. D) Somuttan soyuta. Türkiye'de yürütülen program geliştirme çabaları tarihi bir perspektifle değerlendirildiğinde aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz? A) Sarf edilen çabaya göre sonuç yetersizdir. Öğretmenler günlük planlarını hazırlarken.B arasında yeterli bir işbirliği sağlanamamıştır. hangi seviyedeki öğrencileri dikkate almaları daha doğru olur? A) Sınıftaki düşük düzey öğrencileri B) Farklı bireysel özelliklere sahip öğrencileri C) Sınıftaki yüksek düzey öğrencileri D) Sınıftaki orta düzey öğrencileri E) Sınıftaki orta düzey ve orta düzeyin altındaki öğrencileri . sanatsal ve felsefi bilgilere ters düşmemelidir. E) Gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında araştırmalar yetersizdir.4. bilimsel. basitten karmaşığa doğru sıralanmalıdır. C) Aşamalı ve birbirinin önkoşulu olacak şekilde düzenlenmelidir.

B) Okul yöneticisi C) Program geliĢtirme uzmanı D) Eğitim felsefecisi E) Müfettiş 11. Yeniden kurmacılık eğitim felsefesinin dayandığı felsefi temel hangisidir? A) Gerçekçilik (Realism) B) İdealistlik (Idealism) C) Yararcılık (Pragmatism) D) Varoluşçuluk (Existentialism) E) Daimicilik (Prennialism) 9. Aşağıdakilerden hangisi eğitim programlarının hazırlanması amacıyla oluşturulan "program çalışma grubu" içerisinde kesinlikle yer alması gerekir? A) Eğitim psikologu. Aşağıdakilerden hangisi öğrenen merkezli program tasarım modelleri içerisinde yer almaz? A) Çocuk merkezli tasarımlar B) Yaşantı merkezli tasarımlar C) Romantik tasarımlar D) Hümanistik tasarımlar E) YaĢam Ģartları tasarımları 10. öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin oranı hangi öğretmenler için en yüksek olmalıdır? A) Anaokulu öğretmeni B) Sınıf öğretmeni C) Branş öğretmeni D) Rehber öğretmen E) Üniversite-öğretim elemanı . Öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarının eğitim programlarında.8.

kapsamı daraltılmalı-dır. hedef davranışın öğrenciye hangi yeterlilikte kazandırılacağını belirler. Katılımı artırmak A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) IVveV E) I ve III 13. "Hedefler binişik olmamalıdır" ifadesinde geçen binişik kavramıyla anlatılmak istenen nedir? A) Bir hedefin kapsamı. Önbilgileri hatırlatmak. öğrenciyi tanımayı sağlar. öğrenci başarısının değerlendirilmesinde birliği sağlar. diğer dersteki hedeflerle çelişmemelidir. III.12. programın değerlendirilmesinde kullanılır. Aşağıdakilerden hangisi ölçüt dayanaklı hedef (yeterliliğe dayalı amaç) yazmanın gerekçesi olamaz? A) Ölçütler. II. saatlere göre planlanmalı. her bir hedef davranışın ne kadar sürede kazandırılacağını belirler. Öğrenciyi hedeften haberdar etmek. C) Ölçütler. IV. diğer hedeflerin kapsamına girmemelidir. alışkanlık. D) Ölçütler. D) Bir dersteki hedefler. Kavramayı kolaylaştırmak. Dikkati sağlamak. . beceri. 14. B) Ölçütler. E) Ölçütler. V. ilgi gibi özelliklerden birine dayanmalıdır. B) Hedefler kendi içerisinde mantıksal açıdan tutarlı olmalıdır. Eğitim durumlarında ipucu vermenin sağladığı en önemli avantajlar nelerdir? I. C) Hedefler bilgi. E) Hedefler derslere.

ve yönelimler bilgisi B) Ölçütler bilgisi C) Sınıflamalar bilgisi D) Alışılar bilgisi E) Kuramlar bilgisi 17. öğrencilerin daha önce hiç görmediği bir. bilişsel alanın hangi basamağıyla ilgilidir? A) Sıra. dizi.15.ölçüt dayanaklı hedefler .ölçüt dayanaklı hedefler C) Aday hedefler.olası hedefler-derste gerçekleĢtirilecek hedefler - ölçüt dayanaklı hedefler D) Olası hedefler-ölçüt dayanaklı hedefler-aday hedefler-derste gerçek- leştirilecek hedefler E) Olası hedefler-aday hedefler. Öğretmenin temel amacı ne olabilir? A) Öğrencilerin dikkatini çekmek B) Öğrencilerin davranışı kazanmalarını sağlamak C) Daha kısa sürede davranışı kazandırmak D) Davranışın kalıcılığını artırmak E) Dersin verimli olmasını sağlamak . öğrencilerin bildiği araçları kullanarak aynı şekilde kazandırabilir olmasına rağmen. Bir öğretmen kazandırmak istediği davranışı.aracı kullanarak davranışı kazandırmak istiyor. "Beslenme dersinde temel besin gruplarını hatırlayabilirle" hedefi.ölçüt dayanaklı hedefler B) Olası hedefler-aday hedefler-derste gerçekleştirilecek hedefler .derste gerçekleştirilecek hedefler 16. Hedef belirlerken izlenmesi gereken aşamalar hangisinde doğru olarak sıralanmıştır? A) Aday hedefler-derste gerçekleştirilecek hedefler-olası hedefler .

. program değerlendirmede hedef ve davranış değerlendirmenin hangi işlevi vurgulanmak istenmektedir? A) Kolaylık B) Önemlilik C) İlk sırada olma D) Zaman kazandırma E) Yol göstericilik 19. B) Öğrencinin bir üst sınıf. Programların ilgililerin katılımıyla hazırlanması Aşağıdakilerden hangisi program geliştirme anlayışının Türkiye'deki gelişim aşamalarını doğru olarak yansıtmaktadır? A) I-II-III-IV B) I-III-II-IV C) II-I-III-IV D) II-III-I-IV E) III-II-I-IV 20.18. hazırlanmasına yardım eder. "Program değerlendirme çalışmalarında öncelikle hedef ve davranışların doğruluğu kontrol edilmelidir" önermesinde esas olarak. Programların öğretmenler tarafından hazırlanması III. E) Yetenekli öğrencilerin belirli bir konuda derinleşmesine imkan sağlar. I. C) ilgi. D) Programlarda eĢitliği sağlar. Programların bir merkezde hazırlanması IV. bölüm ya da kurumu etkin bir şekilde izleye- bilmesini sağlar. ihtiyaç ve yetenekleri geliştirir. Hangisi eğitim programlarında seçimlik derslere yer verilmesinin sağlayacağı avantajlardan değildir? A) Öğrencilerin meslek ve iş alanlarına . Program anlayışının yalnızca ders kitapları ile sınırlandırılması II.

2. B) P.G. E) P. Aşın bireysellik A) Program geliştirme süreci B) P. sürecini engelleyen faktörler C) Program geliştirmenin temel öğeleri D) Eğitim sorunları E) Öğretmen özellikleri . Araştırma süreçlerinde yetişmemiş olma VI. uzmanlık gerektiren bir görevdir.G. Bu tür çalışmalar daha çok hangi araştırmalarla karakterize edilebilir? A) AR-GE araĢtırmaları B) Aksiyon araştırmaları C) Alan incelemeleri D) Temel araştırmalar E) Nitel araştırmalar 3. D) P. Kayıtsızlık IV. Aşağıda verilen maddeler hangi başlık altında toplanabilir? I. uzmanların masa baĢında tartıĢarak ve araĢtı imaları inceleyerek yaptıkları bir iĢtir. Program geliştirme uzmanları çoğunlukla yapısalcı öğrenme. çoklu zeka. devamlı ve kapsamlı bir süreçtir.TEST – 3 1. araştırmaya dayalı olarak yapılır.G. gibi yeni öğrenme kuramlarını uygulamaya.G. G.G.'nin amacı bireyde istendik davranış değişikliğini meydana ge- tirmektir. Geleneksel içerik ve yöntemlere bağlı kalma II. Beceri eksikliği V. C) P. Hizmet içi eğitim ihtiyacına inanmama III. Program geliştirme ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenemez? A) P. aktarmaya çalışırlar.

4. . ihtiyaçları ve öğrenme yaşantılarını içeren ilkeleri geliştirmişlerdir. sağlık ve rehberlik hizmetleri. B) Duyuşsal giriş özellikleri öğrenme hızını düşürür. Bilgiyi işleme kuramını öğretime uygulayan kimdir? A) Gagne B) Bloom C) Skinner D) Carroll E) Glaser 8. E) Program geliştirme uzmanlarının. C) Hedeflerin ihtiyaç çalışmalarıyla ortaya konulabileceğini savunmuşlardır. Aşağıdakilerden hangisi Bloom'un okulda öğrenme modelinin öğelerinden değildir? A) Hedefler B) Öğrenci giriş davranışları C) öğretim hizmeti D) Öğretim stratejileri E) Değerlendirme 7. hedefleri. E) Öğrenciler istenilen düzeyde öğretim hedeflerine ulaşamazlar. Ders dışı kol faaliyetleri. B) Hedef-davranışların kullanılmasında öncü olmuşlardır. D) Öğrenciler arasındaki bireysel farklılıkları artırır. Aşağıdakilerden hangisi Charters ve Bobbit'in eğitim programları alanına getirdiği katkı içerisinde ver almaz? A) Amaçları. mutlaka bir alan uzmanı olmasına gerek olmadığını savunmuşlardır. hızlı öğrenenleri engeller. D) Anaokullarının geliĢmesine katkı sağlamıĢlardır. özel günlerin kutlanması ile gezi ve kurslarla ilgili yürütülen etkinlikler hangi kapsam içerisinde yer alır? A) Eğitim programı B) Öğretim programı C) Ders programı D) Ünite programı E) Günlük plan 5. 6. Hangisi tam öğrenme modelinin olumsuz yönlerinden biridir? A) YavaĢ öğrenenler. C) Öğrencilerin başarılan değerlendirilemez.

Öğrencinin okul dışında yaratıcılığını geliştirmeyi amaçlayan. Eğitim programının odağını. Hangi tür değerlendirme yapılmaktadır? A) Hedefe dayalı değerlendirme B) Norma dayalı değerlendirme C) Ürüne dayalı değerlendirme D) Biçimlendirmeye dayalı değerlendirme E) İzlemeye dayalı değerlendirme . Adaylar. Program geliştirme faaliyetlerine en fazla katkı getiren değerlendirme türü hangisidir? A) Program tasarısının değerlendirilmesi B) Öğrenme-öğretme ortamının değerlendirilmesi C) Öğrenci başarısının değerlendirilmesi D) Öğrenci erişinin değerlendirilmesi E) Programın ortaya koyduğu ürünün değerlendirilmesi 11. klasik konuların ve edebi çözümlemelerin oluşturduğu. Bir eğitim programına kayıt yaptırmak için çok sayıda öğrenci başvurmuştur. birbirleriyle karşılaştırılmakta ve seçilmektedir. katı program anlayışının yer aldığı eğitim felsefesi hangisidir? A) İlerlemecilik (Progressivism) B) Yeniden Kurmacılık (Reconstructionism) C) Esasicilik (Essentialism) D) Daimicilik (Prennialism) E) Gerçekçilik (Realism) 10. ders dışı etkinliklere yönelik program hangisidir? A) Örtük program B) Kapalı program C) Açık program D) Faaliyet programı E) Ders dışı etkinlik programı 12.9.

E) Okulların görevi aynı zamanda toplumun sorunlarını çözmektir.13. 14. okullar yoluyla gerçekleştirilir. politik. toplumsal sorunlar ve yeniden kurmacılık tasarım modelinin görüşleri içerisinde yer almaz? A) Sosyal. B) Zaman sürekli olarak toplumu değiştirmeye zorlamaktadır. ilgililerin bir araya gelerek tartıştıkları. ekonomik gelişmeler program tasarımında önemlidir. çeşitli seçenekleri ortaya koyduktan. D) Toplumdaki değişim en iyi. "Program geliştirmenin amacı bir yazılı doküman hazırlamak değil. okuldaki problemi yerinde çözme amacıyla. C) Konulan mantığa uygun bir Ģekilde bir araya getirmek gerekir. uygulamayı araştırma yoluyla geliştirmek ve öğrencide istenen davranış değişikliğini sağlamaktır" görüşünden çıkarılabilecek en dolaylı sonuç hangisidir? A) Yapılan araştırma sonuçlarının uygulayıcılar tarafından dikkate alınmadığı B) Teori ve uygulama arasında kopukluk bulunduğu C) Program geliştirmenin masa başında yürütüldüğü D) Öğrencilerin istenen davranıĢları kazanamadı klan E) Araştırma yetersizliği 15. Hangisi. Program geliştirme sürecinde yer alan araştırma türlerinden hangisi. genellikle görüş birliğine dayalı olarak çözüm ürettikleri. genelleme amacı taşımayan araştırma etkinliğidir? A) Temel araştırmalar B) Deneysel araştırmalar C) Alan incelemeleri D) Aksiyon araĢtırmaları E) AR-GE araştırmaları .

Öğretimi planlama ve değerlendirme dersinde öğretim elemanı. C) Dikkat çekerler.beceri haline getirme E) Devimsel-kılavuz denetiminde yapma 17. Hangisi eğitim durumlarının düzenlenmesinde araç-gereç seçimini etkileyen ve ortamdan kaynaklanan özelliklerden birisidir? A) Öğrencinin öğrenme stili B) Öğrenci sayısı C) Öğretmenin araç-gereç kullanma becerisi ve tutumu D) Zaman ve ekonomik sınırlılıklar E) Öğrenciye kazandırılacak davranışlar . B) Çoklu öğrenme ortamı sağlarlar. motivasyon sağlarlar. Öğrencileri hedeflerden haberdar etmek. öğrencilere günlük plan hazırlatmaktadır. 18.16. D) Hatırlamayı kolaylaştırırlar. E) Velilerin gözünde okulun değerini artırır. Öğrencilere kazandırılan davranış hangi alan ve basamakla ilgilidir? A) Bilişsel-analiz B) Duyuşsal-tepkide bulunma C) BiliĢsel-uygulama D) Devimsel. dersin hangi bölümü içerisinde yer alır? A) Derse hazırlanma B) Dikkat çekme C) GiriĢ bölümü D) Geçiş bölümü E) Gözden geçirme 19. Hangisi öğretme-öğrenme sürecinde araç-gereç kullanmanın sağladığı yarar değildir? A) Zamandan tasarruf sağlar.

Mesleki ve teknik eğitimde program geliştirme süreci. D) iş için gerekli davranışların belirlenmesidir. Mesleki ve teknik eğitim programlarının başlıca amacı. C) Etkili öğretme-öğrenme sistemi geliştirmektir. 2. sistem yaklaşımına dayalı olarak yürütülmektedir. A) İşin analiz edilmesidir. öğretim envanterlerinin gerçek ihtiyaçlara göre tespit edilmesi B) Sistem amaçlarının gerçekleştirilmesinde. E) Ülkenin kalkınmasını sağlamaktır.20. Aşağıdakilerden hangisi sistem yaklaşımının mesleki ve teknik eğitim programlarına sağladığı en önemli fayda olarak nitelendirilebilir? A) Program içeriğinin seçimine esas teşkil edecek. E) Eğitim amaçların belirlenmesidir. B) Bireyin iĢ hayatında geçerli bir iĢe girebilmesi için gerekli davranıĢları kazandırmaktır. nedir? A) Bireyin ilgi ve ihtiyaçlarını dikkate alan iş olanakları sağlamaktır. izlenecek genel stratejinin tespit edilmesi C) Eğitim programlarına etki eden unsurların bir bütün oluĢturacak Ģekilde organize edilmesi D) Eğitim için gerekli kaynakların gerçekçi bir biçimde tespit edilmesi E) Sistemin değişen şartlara göre yenilenebilmesi . B) iĢin tanımlanmasıdır. D) İşi öğretilebilecek parçalara ayrıştırarak öğretmektir. Sistem yaklaşımının uygulanması. Mesleki ve teknik eğitimde program geliştirme sürecinin başlangıç noktası. program geliştirme sürecine bir çok açıdan katkı getirmektedir. C) İşin öğretilebilecek unsurlara ayrıştırılmasıdır. TEST – 4 1.

Aşağıda verilen fiillerden hangisi. Hangisi yeterliliğe dayalı amacın unsurlarından biri değildir? A) ĠĢlem B) Davranış C) Şart D) Standart E) Öğrenci 5. 4. dünyadaki herhangi bir kiĢinin öğreneceği her Ģeyi hemen hemen herkes öğrenir. Aşağıdakilerden hangisi duyuşsal alanla ilgili değildir? A) İş güvenliği kurallarına uymak B) Sorumluluk almak C) Hedef yazmak D) Takımları dikkatli kullanmak E) Kaliteli iş yapmak için özenmek .3. genel bilişsel davranışların kazandırılmasından daha kolaydır. sınıf atölye eğitim programını başarı ile tamamlayan öğrenci. Tesviye bölümü 1. kazandırılmak istenen hedeflerin davranış cinsinden ifade edilmesi gerekir. C) Özel bilişsel davranışların kazandırılması. E) Öğretime başlamadan önce. D) Öğrencilerin duyuşsal özellikleri. okul yaşantılarının bir ürünü olarak ortaya çıkar. metallerin talaşlı işlenmesiyle ilgili temel işlemleri teknolojik ilkelere uygun olarak yapar" şeklinde verilen hedef hangi düzeye yöneliktir? A) Mesleki eğitimin genel hedefleri B) Meslek alanının genel hedefleri C) Bölümün genel hedefleri D) Programın genel hedefleri E) Okulun genel hedefleri 6. B) Okulda baĢlangıçta olumlu öğrenme koĢulları sağlanmıĢsa. yanlış yorumlamalara neden olmayacak biçimde davranışı açık bir şekilde ifade etmektedir? A) Bilme B) Anlama C) Yazma D) Öğrenme E) Kazanma 7. Davranış yazarken kullanılan fiillerin anlamları açık olmalı ve yanlış yo- rumlamalara neden olmamalıdır. Hangisi Bloom'un tam öğrenme modelinin dayandığı temel sayılır? A) Öğrenme zor bir süreçtir.

20 yıl sonrasında mevcut okul ve öğretmen sayısını ikiye katlamak gerekecektir" görüşü eğitim programlarında nasıl bir değişimi gerekli görmektedir? A) Çok sayıda okul yapılması B) Çok sayıda öğretmen yetiştirilmesi C) Yeni teknoloji ve yöntemlerin uygulamaya konulması D) Nüfus artış hızının düşürülmesi E) Okul sonrası eğitim imkanlarının artırılması 10. okulla iş hayatı arasındaki ilişkilerin geliştirilmesini zorlamaktadır. E) Bireylere teknolojik ortamda yaşayabilecek ve çağa ayak uydurabilecek düzeyde bilgi. Teknolojideki hızlı değişimin eğitim programlarına yansıması değerlendirildiğinde. "Dünyadaki nüfus artış hızı dikkate alındığında ve geleneksel uygulamalar devam ettiğinde. beceri kazandırma ihtiyacı doğurmaktadır. Bireyin mevcut davranışları ile kazandırılmak istenen davranışlar arasındaki fark. C) Araç. gereç ve ortamlardan yararlanma adına. Öğretim teknolojileri ve materyallerin. D) Yeni teknolojileri kullanabilecek yeni meslek ve iĢ olanakları doğurmaktadır. program geliştirme çalışmalarından daha çok. gereç ve ortamlar eskimekte ve yenilenme ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. program hazırlama çalışmalarını gerekli kılan etki biçimi hangisidir? A) Teknolojik değişim kendi kendine öğrenme ve yaşam boyu eğitimi zorunlu hale getirmektedir. 9. daha çok programın hangi öğesiyle ilişkili olduğu söylenebilir? A) Hedef B) İçerik C) Süreç D) Değerlendirme E) Araştırma 11.8. eğitim programı açısından neyi ifade eder? A) Eğitimin amacını B) Değerlendirmeyi C) Eğitim ihtiyacını D) Eğitim yaşantısını E) İstendik davranışları . B) Okullardaki teknolojik araç. eğitim programıyla ilişkisi değerlendirildiğinde.

program hazırlama ve geliştirme çalışmalarını etkileyen yeni yaklaşımlar içerisinde. . Eğitim-öğretimde plan yapmanın sağladığı faydalardan hangisi diğerlerini kapsamaktadır? A) Öğrencilerin ilgi. ihtiyaç ve yeteneklerine uygun olarak yetiştirilmesini sağlar. Eğitim programının başarıya ulaşması. D) Öğretmen ve öğrenciye güven kazandırır. E) Öğretmen ve öğrencilerin derslere hazırlıklı girmesini sağlar. C) Sürecinin zaman sırasına göre düzenlenmesini ve sürenin ayarlanmasını sağlar. eğitim durumlarında geçerli öğrenme yaşantılarının düzenlenmesine bağlıdır. daha eski olanıdır? A) Beyin temelli öğrenme B) Yapılandırmadık C) Çoklu zeka D) Proje tabanlı öğrenme E) Tam öğrenme 13. Buna göre aşağıdakilerden hangisi eğitim durumlarında geçerli öğrenme yaşantıları düzenlerken dikkat edilmesi gereken önemli bir özellik değildir? A) Yaşantının hedefe uygun olması B) Yaşantının öğrenciye uygun olması C) Yaşantının ekonomik olması D) YaĢantının öğretmene uygun olması E) Kazandırılacak diğer yaşantılarla uyumlu olması 14.12. Öğrenme yaşantıları düzeneği olarak da adlandırılan eğitim programında. yaşantılar önemli bir yer tutmaktadır. B) Öğrenme-öğretme sürecinin verimini artırır. Aşağıdakilerden hangisi.

Eğitim-öğretimde kullanılan planlar tek tiptir ve hemen hemen Türkiye'nin her yerinde aynı hedef ve davranışlara yer vermektedir. hangisinin diğerlerine göre daha lüks bir sorun olduğu söylenebilir? A) Öğretmenler yaptıkları işi daha iyi ve verimli yapmaktan çok. Yıllık. D) Öğretmenler genellikle planlamaya baĢlamadan önce öğrencilerin hazır bulunuĢluk seviyelerini tespit etmez ve planları öğrencilerin hazır bulunuĢluk düzeylerine göre hazırlamazlar. müfettiş ve okul idaresi istediği için yıllık. Bu durum en çok hangi öğretmenler için önemlidir? A) Sınıf öğretmenleri B) Branş öğretmenleri C) Rehber öğretmenler D) Ara sınıfları okutan öğretmenler E) Ana sınıfı öğretmenleri . ü-nite ve günlük planlan yaparlar. 16. ünite ve günlük planlarla ilgili olarak Türkiye'de yaşanan sorunlar dikkate alındığında. daha önceki yıllarda yaptıkları planları aynen kopye eder ya da tarihlerini değiştirerek kullanırlar. B) Öğretmenler genellikle. Bu durum hangisiyle çelişmez? A) Eğitimin merkeziyetçiliği B) Zaman ve fiziksel olanaklar C) Programların esnekliği D) Öğretmenlerin yaratıcılıkları E) Öğrencilerin bireysel farklılıkları 17. Eğitim-öğretim etkinlikleri planlanırken öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyleri dikkate alınmalıdır.15. E) Öğretmenler genellikle öğrencilerin ne yapacaklarından daha çok ken- dilerinin hangi etkinlikleri yapacaklarını planlarlar. C) Öğretmenler genellikle ders esnasında ünite ve günlük planlara başvurmaz ya da plandaki sıra ve etkinliklere bağlı kalarak derslerini işlemezler.

Gözlem planlan IV.18. mesleki bilgi beceri eksikliği 19. B) Öğrencilerin giriĢ davranıĢları ve seviyelerini belirlemektir. C) Hedeflere ulaşma düzeyi için değerlendirme ölçüt ve yöntemlerini belirlemektir. İyi bir plan hazırlamanın birinci aşaması nedir? A) Öğrenciye kazandırılacak hedef ve davranışları belirlemektir. Öğretmenlerin en çok yaptığı planlar hangileridir? I. Hangisi eğitim-öğretim planlarının öğretmenlerin içinde bulundukları şartlar dikkate alınarak yapılamamasının gerekçelerinden değildir? A) Sınıfların kalabalık olması nedeniyle öğrenci seviyelerinde büyük farklılıkların oluşması B) Öğretmenlerin internet. 20. İnceleme planları V. E) Derse gelmeden önce hazırlık yapmaktır. D) Hedeflere ulaşmak için nasıl bir yol izleneceğini belirlemektir. Yıllık planlar III. yerlerden planları hazır olarak elde etmeleri C) Okulların fiziki yapısı ve zaman kısıtlılığı D) Müfettişlerin gereksiz ayrıntıları beklemeleri ve belirli bir şablonu görmek istemeleri E) Öğretmenlerin kendilerini geliştire-memeleri. Ünite planlan A) I-II-IV B) I-II-V C) I-III-V D) I-IV-V E) I-II-III . dergi vb. Günlük ders planlan II.

özelliklere göre değişir. Eğitimin hedefi istenilen davranışları öğrencilere kazandırmaktır. yaş grubu vb. E) Program geliĢtirme iĢinde program geliĢtirme ve konu alanı uzmanı bulunmadan. Türkiye'de yaygın olarak kullanılan Tyler modeline göre. Öğrencilerin yaparak. beceri. D) Öğrenci ihtiyaçları görecelidir. B) Öğrencilerin ilgi. 2. Normlara. beklenti ve geçmiş yaşantıları bilinmeden öğrenme yaşantıları belirlenemez. C) Felsefe. güncel bilgileri öğrenmeleri eğilim programının hangi özelliği ile ilgilidir? A) Esneklik B) Bilimsellik C) ĠĢlevsellik D) Ekonomiklik E) Amaca görelik . gözlenebilir. baĢarılı bir program hazırlanamaz. yaşayarak öğrenmeleri ve hayatta geçerli. tutum ve alışkanlıkların davranışa dönüştürülmesi güçtür. eğitim öğrencilerde davranış değişikliği meydana getirme sürecidir. Bunun için eğitim programının başında açık seçik. program hazırlayanların değer yargılarını yansıttığı için eğitim hedeflerinin belirlenmesinde süzgeç olamaz.TEST – 5 1. Aşağıdakilerden hangisi bu görüşlerinden dolayı Tyler modeline yöneltilecek eleştirilerden değildir? A) Her türlü bilgi. ölçülebilir ve öğretilebilir olarak ayrıntılı bir şekilde ifade edilmelidir.

o eski planda ne gibi değişiklikler olabileceğini kararlaştırmak E) Bir takvim alarak belirli gün ve haftalarda yapılacak faaliyetleri belirlemek 4. Gözlem ve Deney Planları hangi planın bir parçasıdır? A) Yıllık plan B) Ünite planı C) Günlük plan D) Araştırma planı E) İnceleme planı 6. iyi bir günlük plan hazırlamak için öğretmenin dikkat etmesi gereken bir özellik değildir? A) Fazla ayrıntıdan kaçınılmalıdır. kaynak olabilecek araç-gereç. E) Farklı kaynaklardan yararlanılma-malıdır. C) Plan hep aynı biçimde yapılmamalıdır.3. B) Çok kısa ya da dağınık bir plan yapılmamalıdır. Gezi. çevre özelliklerine göre ekleme ve çıkartma yapılacak konuları belirlemek C) Okulda bulunan araç-gereç ve kaynakların neler olduğunu tespit etmek D) Eski planlan gözden geçirmek. tarihi yapı ve anıtları belirlemek B) Eğitim programında yer alan üniteleri incelemek. "Bir hastalığın tedavisinde kullanılan yöntemin dayandığı sağlık ilkelerini bulabilme" hedefi bilişsel alanın hangi basamağına yöneliktir A) ilişkilere dönük analiz B) Örgütleme ilkelerine dönük analiz C) Özdeşsiz bir iletişim muhtevası oluşturma D) Bir plan ya da işlemler takımı önerisi oluşturma E) Yorumlama . Öğretmenin yıllık plan hazırlamaya başlamadan önce yapacağı faaliyetler içerisinde hangisi diğerlerine göre daha fazla zaman gerektirmektedir? A) Çevreyi incelemek. D) Kitaba aşın bir şekilde bağlı kalınmamalıdır. değişikliklere yer verilmelidir. 5. Hangisi.

Bu bilgileri yazmanın temel gerekçesi nedir? A) Öğrencileri ve kendisini tanımak için B) Öğrencileri bu bilgilerden haberdar etmek için C) Rehberlik ya da değerlendirme amacıyla gelen kiĢilere. Okula zamanında gelen. devimsel alanının hangi basamağıyla ilgilidir? A) Kılavuz denetiminde yapma B) Uyarılma C) Yaratma D) Duruma uydurma E) Beceri haline getirme 9.7. plan defterinin ilk sayfasında kendine ve sınıfına ait bilgilere yer verir. Bir eğitim programında yer alan hedef ve davranışlarla. Plan defteri hazırlayan bir öğretmen. program içeriği arasındaki ilişki kurulurken ya da bir başka ifadeyle ünite analiz tablosu hazırlanırken. okula temiz ve düzgün giyinerek gelen bir öğrenci en alt düzeyde hangi hedefe uygun davranışlar göstermektedir? A) Eğitim ve öğretim kurallarına uymaya razı oluĢ B) Eğitim ve öğretim kurallarına uymaktan zevk alış C) Eğitim ve öğretim kuralları taktir ediş D) Eğitim ve öğretim kurallarına uymayı kendine görev ediniş E) Eğitim ve öğretim kurallarına uymayı alışkanlık haline getiriş 8. arkadaşlarıyla kavga etmeyen. "Damardan kanı kurallara uygun olarak bir dakikada alabilme" hedefi. hangisi dikkate alınmaz? A) Ünitelerde yer alan hedef sayısı B) Ünitelerde yer alan davranış sayısı C) Hedef ve davranışların program içerisindeki yüzdesi D) Hedef ve davranışları gerçekleştirmek için kaç öğretim gününün ayrılacağı E) Hedef ve davranıĢların gerçekleĢtirileceği öğrenci sayılan . tanıtıcı bilgi vermek için D) Tüm öğretmenlerin yazması gereken bilgiler olduğu için E) Gerekli durumlarda bilgileri hatırlamak için 10.

ön denemesinin yapılması gerekir.programı tanıtma – uygulama -değerlendirme D) Planlama . Öğrenme modelleri IV.okul seçme .uygulayıcıları seçme . Öğrenci sayılan V. öğrenciler için öğrenme yaşantılarını hazırlayan bir program geliştirme uzmanı en çok neleri dikkate almalıdır? I. D) Sonuçların uygun yöntem ve teknikler kullanılarak değerlendirilmesi gerekir.uygulayıcıları seçme .programı tanıtma . Öğrenme stilleri II.okul seçme .okul seçme – uygulama -değerlendirme .uygulayıcıları seçme – uygulama -değerlendirme E) Planlama .programı tanıtma – uygulama -değerlendirme B) Planlama . Yönetim A) I-III-VI 12.11. Hangisi ön deneme uygulamalarında özellikle dikkat edilmesi gereken bir durum değildir? A) Uygulamaların deneyimli ve başarılı öğretmenlerle yapılması gerekir.uygulayıcıları seçme – uygulama -değerlendirme C) Planlama .uygulayıcıları seçme .okul seçme . Ders kitabı VI. E) Uygulamaların uygun öğrenme ortamlarında yapılması gerekir 13. Hazırlanan B) III-IV-V C) I-II-III D) II-IV-VI E) I-V-VI programlar yaygınlaştırılmadan önce. Öğrenme stratejileri III. B) Uygulamaların önkoşul bilgi ve becerilere sahip öğrencilerle yapılması gerekir.programı tanıtma .programı tanıtma . Eğitim durumlarının düzenlenmesi sırasında.okul seçme . C) Uygulamaların tanıdık yöneticilerle yapılması gerekir. Hangisinde programların denenmesinde izlenecek sıra doğru olarak verilmiştir A) Planlama .

Bir öğrenme yaşantısı birkaç hedefi aynı anda gerçekleştirebilmen III. Öğrencilerin cevaplarını dinleyerek ve doğru cevapları teşvik ederek yaya kaldırımını öğrencilerle birlikte tanımlamıştır. trafik polisi. nımlamaktadır? A) Süreç B) YaĢantı C) Kazantı D) Öğrenme E) Kalıcı iz 16-17. Öğretmen sosyal bilgiler dersinde ve dersin belirli bir aşamasında öğrencilere "nereye yaya kaldırımı denir? şeklinde soru yöneltmiş. Öğretmenin kullandığı materyal ne amaçla kullanılmıştır? A) Dönüt çekme B) Düzeltme C) Ġpucu D) Güdüleme E) Dikkat . C) Öğrenme yaşantıları ekonomik olmalıdır. Bireyin çevresiyle etkileşiminin bireyde bıraktığı iz. bir müddet bekledikten sonra cevap gelmediğini görünce taşıt. yaya kaldırımı ile ilgili hızlı bir şekilde slayt gösterisi yapmıştır. E) Öğrenme yaşantıları hedefle ilgili olmalıdır. II. soruları örnek öğretim etkinliğine göre cevaplayınız. Öğrenme yaşantıları ucuza mal edilmeli 14. durak. 16. B) Öğrenme yaĢantıları diğer yaĢantılarla kaynaĢık olmalıdır. Yaşantılar istenmeyen olumsuz davranışlar kazandırmamalıdır Yukarıda öğrenme yaşantılarına ilişkin verilen özelliklerle anlatılmak istenen nedir? A) Öğrenme yaşantıları diğer yaşantılarla tutarlı olmalıdır.I. trafik ışığı. D) Öğrenme yaşantıları öğrenci düzeyine uygun olmalıdır. hangi kavramı ta- 15. kavşak. Yapılan etkinlik dersin hangi aşamasında gerçekleşmiş olabilir? A) GiriĢ bölümü B) Geliştirme bölümü C) Sonuç bölümü D) Değerlendirme bölümü E) Kapanış bölümü 17.

Eğitim ihtiyaçları belirlenirken "konu ile ilgili seçilmiş uzmanlar grubunun akıla bir yaklaşımla ortak görüşlerinin alındığı" bilgi toplama tekniği hangisidir? A) Meslek analizi B) Progel-Dacum C) Delphi D) Görüşme E) Anket . Yapılan etkinlik hangi hedefe yöneliktir? A) Olgular bilgisi B) Kavramlar bilgisi C) Sınıflamalar bilgisi D) İlke ve genellemeler bilgisi E) Alışılar bilgisi 20. Biçimlendirici değerlendirme ne zaman yapılır? A) Hedeflerin belirlenmesi aşamasında B) Programın hazırlanması aşamasında C) Programın uygulanması sırasında D) Program uygulandıktan sonra E) Programın yaygınlaştırılması aşamasında TEST – 6 1. Derste işlenen konunun başlığı ne olabilir? A) Taşıt trafiği B) Yaya kaldırımı kullanımı C) Trafik ışıkları D) Çevremizde trafik E) Trafik polisinin görevleri 19.18.

Program değerlendirme çalışmalarında öğrenci başarısının ölçülmesi önem taşımaktadır. Program karar ve koordinasyon grubunda konu alanı ile ilgili olarak hangi temsilcinin yer almaması gerekir? A) Konu alanı öğretmenlerinin temsilcisi B) Kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcisi C) İşçi ve işveren temsilcisi D) Öğrenci velisi temsilcisi E) Meslek odası ve birliği temsilcisi . Aşağıdakilerden hangisi öğretim kavramını tanımlamaz? A) Ortam düzenleme B) Öğrenmeyi kılavuzlama C) Anlamlan ortak kılma D) Çevre ayarlaması E) Öğrenmeyi sağlama 5. Aşağıdakilerden hangisi öğrenci başarısını değerlendirmede diğerlerine göre daha az önemli bir ölçüt olabilir? A) Devam durumu B) Vize ve final sonuçlan C) Dersin hedef ve davranışları D) Öğrencinin giriş davranışları E) Sınıfın basan ortalaması 4.2. "Karşılıklı etkileşim içerisinde bulunan unsurların tasarlanan eğitim amaçlarını gerçekleştirmek için bir bütün meydana getirecek şekilde organize edilmesi" neyi tanımlamaktadır? A) Sistem tasarımı B) Öğretme-öğrenme sistemi C) Program geliştirme D) Tasarım sistemi E) Öğretim programı 3.

Aşağıdaki program değerlendirme modellerinden hangisi yalnızca nitel yöntem kullanarak programın değerlendirilmesini öngörmektedir? A) Tyler'ın değerlendirme modeli B) Metfessel ve Michael'in değerlendirme modeli C) Provus'un değerlendirme modeli D) Stake'nin değerlendirme modeli E) Eisnertn değerlendirme modeli 8. Eğitim durumlarının düzenlenmesinde binlerce araç-gereç. hedef. yöntem ve teknik uyumuna daha fazla dikkat edildiği söylenebilir? A) Bilgi-araştırma-problem çözme-gösteri B) Kavrama-sunuş-anlatma-grup çalışması C) Analiz. iĢbirliği yapma ve uyumlu iletiĢim kurmak B) Bilgilerin arşivlenerek bilgisayar ortamında saklamak C) Okul yönetiminde hiyerarşik bir düzen oluşturmak D) Program geliştirme uzmanın programı geliştirmesini sağlamak E) Öğretmenlerin yaptıkları çalışmaları denetlemek 7. strateji ve yaklaşımlar değişik biçimlerde düzenlenebilmektedir. Okul düzeyinde program geliştirme etkinliklerinin etkili ve verimli bir şekilde gerçekleşmesi için hangisi daha önemlidir? A) Ekip çalıĢması. Aşağıdakilerden hangisi konu merkezli tasarımlar içerisinde yer almaz? A) Konu tasarımı B) Disiplin tasarımı C) Geniş alanlı tasan m D) Hümanistik tasarım E) Süreç tasarımı .araĢtırma-proje-benzetim D) Kavrama-buluş-gösterip yaptırma beyin fırtınası E) Bilgi-buluş-problem çözme-drama 9. Öğretmeöğrenme durumlarının başarılı olabilmesi bu düzenlemelerin birbiriyle uyumuna bağlıdır. strateji. Hangisinde etkili bir eğitim durumu düzenlemek amacıyla.6. onlarca yöntem ve teknikle.

anlamlandırma ve kod- lamalar yapacaklar. Orta öğretim programlarının hazırlanması hangi bakanlık biriminin görevidir? A) Ortaöğretim genel müdürlüğü B) Talim ve terbiye kurulu başkanlığı C) Eğitim teknolojileri genel müdürlüğü D) Hizmet içi eğitim dairesi başkanlığı E) Eğitimi araştırma ve geliştirme dairesi başkanlığı . Hangisi. B) Öğrenciler öğrenme sürecine aktif olarak katılacaklar. E) Öğrenciyi değerlendirme aracı olarak test sınavları yapılmalı. Hangisi. 11. psikolojik temel olarak bilişsel yaklaşımı dikkate alan bir program tasarımında öngörü olarak yer almaz? A) Öğrenciler içsel süreçlere ve kendi özelliklerine göre öğrenecekler. geleneksel eğitim programının bir yansımasıdır? A) Öğrencilere sürekli araştırma soruları ve kendi kendine yürütecekleri projeler verilmeli. hazırlatmak veya satın almak hangi bakanlık biriminin görevidir? A) Araştırma planlama ve koordinasyon kurulu başkanlığı B) Yayımlar dairesi başkanlığı C) Talim ve terbiye kurulu baĢkanlığı D) Eğitim araçları ve donatım dairesi başkanlığı E) Eğitimi araştırma ve geliştirme dairesi başkanlığı 13. seçme. B) Öğretmenler bütün zekalara eşit derecede önem vermeli. D) Öğretmenler davranışa neden olan ve onu takip eden uyarıcıları gözleyerek öğrencilerin öğrenip öğrenmediğini belirleyecekler. C) Öğrenciler doğal öğrenme ortamları içerisinde farklı durumlarla karĢı karĢıya gelecekler. 12. D) Öğrencilere başarısız oldukları zeka türlerinde de gelişme fırsatı tanınmalı. çoklu zeka kuramına dayalı bir eğitim programı hazırlanmış olmasına rağmen. Programlara göre ders kitaplarını hazırlamak. E) Öğrenciler uyarıcılara yönelik dikkat.10. C) Öğretmenler öğrencilerin gelişmiş zekalarını kullanarak öğrenmelerini sağlamalı.

Eğitim durumları düzenlenirken. Hangisi dersin geliştirme bölümünde öğrencinin kazanacağı duyuşsal bir sonuçtur? A) Derse karĢı olumlu tutum oluĢturmak B) Konunun önemini düşünmek C) Psikolojik doyuma ulaşmak D) Yeteneklerini geliştirmek E) ilgisini artırmak ve yüreklenmek 17.14. Öğrencilerin öğrendiklerini nasıl kullanacaklarını kavramaları dersin hangi aşamasında gerçekleşir? A) Dikkat çekme B) Güdüleme C) Gözden geçirme D) Geçiş E) Yeniden güdüleme 15. devimsel hedef ve davranışların tümünü kazandırmayı planlayan bir öğretmenin hangi öğretme stratejisini dikkate alması gerekir? A) Sunuş B) Buluş C) Araştırma D) Soruşturma E) Tam öğrenme . Programda öngörülen bilişsel. duyuşsal. Öğrencilerin davranışları nasıl öğreneceklerini anlamaları dersin hangi aşamasında gerçekleşir? A) Dikkat çekme B) GüdülemeC) Geliştirme D) GeçiĢ E) Özetleme 16. öğretme stratejileri ile hedef ve davranışların ilişkisinin kurulması gerekmektedir.

kendi kendimize yaparak öğrendiğimiz şeylerdir. C) Sözel semboller kullanılarak edinilen yaĢantılar. B) En iyi öğrendiğimiz şeyler. E) Öğrendiklerimizin çoğunu gözlerimizin yardımıyla öğreniriz. D) En iyi öğretim. somuttan soyuta ve basitten karmaşığa doğru giden öğretimdir. aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Öğrenme işlemine katılan duyu organlarının sayısı ne kadar fazla ise öğrenme o kadar kalıcı olur. 19.18. Edgar Dale tarafından öğrenme yaşantılarının ve eğitim durumlarının düzenlenmesine yardımcı olmak amacıyla geliştirilen yaşantı konisi dikkate alındığında. geziler yoluyla edinilen yaĢantılara göre daha kalıcı öğrenme sağlar. Öğretim araç-gereçlerinin seçiminde hangisi daha az dikkate alınmalıdır? A) Öğretim hedefleri B) Araç-gerecin özellikleri C) Okul yöneticisinin tutumu D) Öğrencinin özellikleri E) Öğretim ortamıyla ilgili bilgiler . Eğitim durumlarının düzenlenmesinde araç-gereç kullanmanın ana amacı nedir? A) Öğretim sürecini zenginleştirmek B) Öğretimi desteklemek C) Dersi eğlenceli kılmak D) Laf kalabalığını önlemek E) Öğrencinin dikkatini çekmek TEST – 7 1. Hangisi iletişim sürecinin temel öğelerindendir? A) Dönüt B) PekiştireçC) İpucu D) Tekrar E) Katılım 20.

Araçlara dayalı öğretimin olası sakıncalarından değildir? A) Öğrencinin düşünmesini engelleyebilir. Aşağıdaki öğrenme ortamlarından hangisi. Aşağıdaki araçlardan hangisi öğretmenden bağımsız olarak kullanılabilir? A) Tepegöz B) Basılı materyaller C) Video D) Gerçek eşyalar E) Yazı tahtası 5. C) Temin ve taşınması güç olabilir.2. E) Öğrencileri bireysel çalıĢmaya yöneltmeyebilir. Aşağıdaki araçlardan hangisi daha çok küçük gruplar (25 öğrencinin bulunduğu gruplar için uygundur? A) Tepegöz B) Slayt C) Video D) Bilgisayar yazılımı E) Yazı tahtası 4. D) Fazla zaman ve hazırlık gerektirebilir. B) Dilin kullanımını azaltabilir. . Aşağıdakilerden hangisi görsel materyallerin tasarım öğelerinden değildir? A) Çizgi B) Renk C) Uyum D) Boyut E) Doku 6. beceri öğretiminde ve becerinin gerçek bir iş ortamında tecrübe edilmesi gerektiğinde kullanılması daha uygun bir ortamdır? A) Sınıf B) Laboratuar C) Bireysel çalışma ortamı D) Atölye E) Sanayi gezisi 3.

iletişim sürecinde kaynağın güvenirliğine yönelik bir gösterge olarak yorumlanamaz? A) Dürüstlük B) Ġkna gücü C) Uzmanlık D) İsteklilik E) Nesnellik 11.7. Hangisi biçimlendiriri değerlendirmede kullanılan ölçme araçlarından-dır? A) Düzey belirleyici ön testler B) Standart basan testleri C) Gözlem formları D) Özel hazırlanmıĢ sürece dayalı izleme testleri E) Ürüne dayalı sınavlar 9. Çoklu zeka kuramına göre. Hangisi tamlayıcı değerlendirmenin kullanım zamanı içerisinde yer almaz? A) Ünite başı B) Eğitim sırası C) Program sonu D) Uyumsuzluk olduğu durum E) Sömestr başı 8. aksatan faktörlere gürültü denir. hangi etkinlik sınıf içerisinde öğrencilerin dil zekasını geliştirmeye yönelik değildir? A) Konuşma B) Hikaye ve dergi okuma C) Dinleme D) Drama etkinliklerinde bulunma E) Deney yapma . İletişim sürecini bozan. Hangi özellik. Aşağıdakilerden hangisi gürültü kapsamı içerisinde değerlendirilemez? A) Alıcının az duyması B) Kaynağın çok yavaş konuşması C) Alıcının kaynağa yönelik olumsuz tutumu D) Yazı tahtasına yansıyan ışık E) Ortak yaĢantı alanının fazla olması 10.

Hangisi öğretmenin öğretim davranışlarını etkileyen okulla ilgili etkenler arasında yer almaz? A) Müdür ve diğer yöneticilerle ilişkiler B) Okulun hedefleri C) Okulun sosyal yapısı D) Diğer öğretmenlerle resmi olmayan ilişkiler E) Ekonomik problemler 16. birbirleriyle konuşmasını engellemek için öğrencileri birbirinden uzak sıralarda oturtması. B) Basit. E) Alıştırma ve uygulama imkanı sağlamalıdır. . İlişkilerin etkili ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla yapılan yazılı ya da sözlü düzenlemeler aşağıdakilerden hangisiyle tanımlanabilir? A) İletişim B) Kural C) Yönetmelik D) Plan E) Program 14. Öğretmenin. C) Hedef ve davranıĢlara uygun olmalıdır. daha çok hangi sınıf yönetim yaklaşımını benimsediğini gösterir? A) Geleneksel yaklaşım B) Tepkisel yaklaşım C) Önlemsel yaklaĢım D) Gelişimsel yaklaşım E) Bütünsel yaklaşım 15. Hangisi öğretim materyali hazırlarken daha fazla dikkat edilmesi gereken bir durumdur? A) Materyal dayanıklı olmalıdır.12. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir sınıfın sahip olması gereken fiziksel özelliklerden değildir? A) Araç-gereçler öğrencilerin fiziksel özelliklerine uygun olmalı B) Yeterince aydınlık olmalı C) Öğrenciler birbirlerini görebilmeli D) Öğrenci sayısı 8-12 kişi olmalı E) Temiz olmalı 13. sade ve anlaşılır olmalıdır. D) Geliştirilebilir ve güncellenebilir olmalıdır.

Aşağıdakilerden hangisi. öğrenciyi istenen davranışlar yoluyla. istenmeyen davranışlardan uzaklaştırma yollarından birisi değildir? A) İstenen davranışı çağrıştırmak B) İstenen davranışa inandırmak C) İstenen davranışı güçlendirmek D) İstenen davranışı kolaylaştırmak E) Ġstenen davranıĢı eleĢtirmek . Beceriye göre gruplandırma III. Bilgiye göre gruplandırma II. Rast gele gruplandırma V. öğretmenin hangi gruplama yöntemlerini kullandığını gösterir? A) I-II-III B) III-IV-V C) II-IV-V D) I-III-V E) II-III-IV 18.17. Aşağıda verilen gruplama şekilleri dikkate alındığında. ilgiye göre gruplandırma IV. Öğretmenlerin sınıf ortamını en olumlu olabilecek şekilde düzenlemelerinin ana nedeni ne olabilir? A) Öğrencileri sessiz kılmak B) Konuların tekrar edilmesini sağlamak C) Öğrencilere istendik davranıĢlar kazandırmak D) Öğrencileri kontrol altında tutmak E) Konuyu farklı örneklerle sunmak 19. Bir öğretmen sınıfta söz almadan konuşan bir öğrenciyi dersten attığında ne tür bir ceza vermiş olur? A) Uyarma B) Doğru davranışı gösterme C) Fiziksel müdahale D) Umursamama E) Sözlü uyan 20. Arkadaşlık durumuna göre gruplandırma Öğretmenin yalnızca konu başlıklarını vererek öğrencilerin 4 kişilik gruplar oluşturmasını ve belirlenen tarihte konularını sunmalarını istemesi. I.

Öğrencilerin sınıf kurallarına uyma düzeyini artırmak için öğretmen hangisini yapmamalıdır? A) Tutarlı olmak B) Model olmak C) Sık sık kuralları hatırlatmak D) Yaptırım uygulamak E) Gerekirse fiziksel müdahalede bulunmak . esas olarak sorunla ilgili ne yaptığının bir göstergesidir? A) Öğretmenin sorunlu davranışı anlamaya çalıştığının B) Sorunu görmezden geldiğinin C) Öğrenciye sorumluluk vererek sorunu çözmeye çalıĢtığının D) Öğrenciyi bir şekilde uyarmış olduğunun E) Öğrenciyi cezalandırdığının 2. öğrenciler bir çok davranıĢı açık görebilir. B) Kuralların oluşturulmasında merkezin ve okul kurallarının dikkate alınması gerekir.TEST – 8 1. C) Sınıf kuralları basit. 3. Sınıf kurallarının oluşturulması süreci dikkate alındığında hangisinin yanlış olduğu söylenebilir? A) Sınıf kurallarının oluşturulmasında öğrencilerin katılımı sağlanmalıdır. D) Kuralların sayısının fazla tutulması gerekir. E) İlkokullarda kuralların resim ya da şekillerle sunulması yararlı olur. açık ve anlaşılır olmalıdır. Öğretmenin sınıfın en yaramaz çocuğunu sınıf başkanı yapması.

yöntemleri. daha sonra da dezavantajlarını tartıştırarak öğrencilerin bir sonuca (sentez) varmalarını sağlamıştır. hangisini yapmamalıdır? A) Olayları basite indirgeyerek açıklamak B) Öğrencinin kendi bakış açısını oluşturmasına izin vermek C) Soruları cevaplamaları için öğrencilere daha uzun süre tanımak D) Öğrenci görüşlerinin. Öğretmenin öğretme-öğrenme durumunda kullandığı akıl yürütme türü hangisidir? A) Tümevarım B) Tümdengelim C) Diyalektik D) Analoji E) Hipotetik 7. 6. Sınıf içerisinde öğrenci davranışlarının pekiştirilmesiyle ilgili olarak yapılan etkinliklerden hangisi doğrudur? A) Öğretmen aynı tür pekiştireçler kullanmalıdır. Öğretmenlik meslek bilgisi derslerine çalışmamanın doğuracağı sonuçları kestirebilme hedefi bilişsel alanın hangi basamağıyla ilgilidir? A) Kavrama-çevirme B) Kavrama-yorumlama C) Kavrama-öteleme D) Analiz-ilişkilere dönük analiz E) Sentez-soyut ilişkiler takımı geliştirebilme . E) Öğretmen çekingen öğrenciler için sabit oranlı pekiştireç kullanmalıdır.4. B) Öğretmen kendisinin hoĢlandığı herhangi bir davranıĢa pekiĢtireç vermemelidir. Yapılandırman teoriye göre sınıf içerisinde iyi bir öğretme öğrenme ortamı oluşturmayı düşünen bir öğretmen. D) Öğretmen geç ve güç öğrenen öğrencilere aralıklı pekiştireç kullanmalıdır. Öğretmen sınıf içerisinde önce bilgisayarın avantajlarını. dersi. içeriği yönlendirmesine izin vermek E) Öğrencileri bağımsız ve girişken olmaya yüreklendirmek 5. C) Öğretmen ilk derslerde her doğru cevaba pekiştireç vermemelidir.

Giriş-madde seçimi-soru cevap-değerlendirme-dönüt-kapanış etkinliklerini içeren BDÖ yazılımı hangisidir? A) AlıĢtırma-uygulama B) Benzetişim C) Problem çözme D) Özel ders E) Keşif 11. çaba ve uzmanlık gerektirmektedir? A) İletişim yazılımları B) Yazarlık dilleri C) Yazarlık sistemleri D) Kelime işlemciler E) Programlama dilleri . Bilgisayar destekli öğretim (BDÖ) yazılımları içerisinde öğretmenin rutin görevlerini üstlenen en kapsamlı yazılım türü hangisidir? A) Alıştırma-uygulama B) Benzetişim C) Problem çözme D) Özel ders E) Keşif 10. BDÖ yazılımlarının hazırlanmasında kullanılan programlama araçlarından hangisi daha fazla zaman. Razı oluş ve rıza gösteriş fiillerini içeren hedefler duyuşsal alanın hangi basamağı içerisinde yer almaktadır? A) Tepkide uysallık B) Tepkide isteklilik C) Tepkide doyum D) Bir değeri kabullenmişlik E) Bir değeri yeğleme 9.8.

. E) Araç-gereç ve kaynak eksikliği olabilir. Milli Eğitimin Temel İlkelerinden hangisine işaret edilmektedir? A) Eğitim hakkı B) Fırsat ve imkan eşitliği C) Her yerde eğirim D) Süreklilik E) Ferdin ve toplumun ihtiyaçları 15.12. Hangileri bilgisayarın eğitimde en fazla kullanıldığı alanlardır? A) Ölçme değerlendirme-öğretim B) Rehberlik-araştırma C) Yönetim-ölçme değerlendirme D) Öğretim-rehberlik E) AraĢtırma-muhasebe 14. Bu uygulamaya dayalı olarak aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz? A) Sınıf küçük olabilir. D) Öğretmen ağırlıklı ders işlenecektir. geleneksel yerleşim biçimine göre düzenlemektedir. C) Ders tartıĢma ağırlıklı iĢlenecektir. Buna göre. Geleneksel eğitim programlarının. Öğretmen sınıfını. Milli Eğitim Temel Kanunu'nda "fertlerin genel ve mesleki eğitimlerinin hayat boyu devam etmesinin" esas olduğu vurgulanmaktadır. uzaktan eğitim programlarına dönüşmesinin en önemli gerekçesi nedir? A) Daha geniş kitlelere eğitim hizmeti götürmek B) Eğitimde fırsat ve imkan eşitliği sağlamak C) Geleneksel eğitimin sınırlılıklarını gidermek D) Eğitimin maliyetini azaltmak E) Öğrenciye serbesti sağlamak 13. B) Öğrenci sayısı fazla olabilir.

E) Okulun çevresini yönetici. Aşağıda verilen özelikler dikkate alındığında.16. öğretmenin nasıl bir yerleşim düzeni oluşturduğu söylenebilir? I. C) Okul birbirine katkıda bulunan pek çok alt sistemden oluşur. toplumsal istemleri gerçekleştirmek için oluşturulmuş bir örgüttür. . Okulla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Okul işleyişini sürdürmek için çevreden bir takım girdiler alır ve çıktılar verir. A) U düzeni B) Ekip çalıĢması C) Geleneksel D) Konferans masası E) Bireysel 17. öğretmen personel ve öğrenciler oluĢturur. III. D) Okul. Gerektiğinde öğrenciler. B) Okulun amaçlarının gerçekleşmesi bir süreci gerektirir. uzman. Karşılıklı oturan öğrenciler. sandalyelerinin yönünü değiştirerek tahtayı ya da perdeyi rahatlıkla izleyebilirler. Aşağıdakilerden hangisi Türk Milli Eğitim Sisteminde yapılan yeni düzenlemeler içerisinde ver almaz? A) Yükseköğretime sınavsız geçebilme hakkı B) Mesleki eğitimin denetimine sektörlerin katılabilmesi C) Öğretmenlerin hizmet içi eğitim yoluyla eğitilmesi D) Vakıfların meslek yüksekokulu açabilmesi E) Ortaöğretimin yeniden yapılandırılması 18. Elips ya da dairesel olarak düzenlenebilir. II. birbirleriyle kolaylıkla iletişim kurabilirler.

) olarak yapmalıdır. E) Göz iletişimi sözel olmayan dönüt işlevi sağlar. öğrencinin bütünüyle göz iletişimi sağlanmalıdır. D) Göz iletişimi sınıfı denetim altında tutmaya yardımcı olur. Öğretmenin program geliştirme konusunda bilgi sahibi olmasının en önemli gerekçesi nedir? A) Programın uygulayıcısı konumunda bulunması B) Eğitim programlarının sürekli değişime uğraması C) Programların uygulanmasındaki esneklik D) Öğretim teknolojilerindeki değişmeler E) Öğrenci niteliğindeki farklılıklar 20. sonra sola vb. Hangisi ders işlenirken öğretmenin dikkat etmesi gereken fiziksel hareketlerden biri değildir? A) Göz iletişimi B) Vücut hareketleri C) Ses tonu D) Jest ve mimikler E) Mesafe-uzaklık 2. B) Öğretmen göz iletiĢimini sistematik (önce sağa. . Öğretmenlik mesleğinin profesyonel bir meslek olduğunun en önemli göstergesi hangisidir? A) Öğretmenlik eğitimi almayanların mesleğe girememesi B) Sendikal haklarının bulunması C) Devlet tarafından maaş ödenmesi D) Çalıştığı bir görev yerinin bulunması E) Öğretmen yetiştiren kurumların bulunması TEST – 9 1. C) Belirli bir grupla değil.19.. Göz iletişimiyle ilgili olarak hangisi yanlıştır? A) Öğretmen doğrudan öğrencinin gözüne bakmalıdır.

genel ve özel hedefler birbirleriyle tutarlı olmalı ve birbirlerini desteklemelidir. eğitimi sisteminin işlemler öğesini aşağıdakilerden hangisini ifade eder? A) Eğitim durumları B) Davranış değişiklikleri C) Değerlendirme D) Hedefler E) Dönüt 4. Eğitim bir sistem olarak değerlendirildiğinde.3. İstenilen) yeterlilikte yapma davranışları devimsel alanın hangi basmağıyla ilgilidir? A) Uyarılma B) Kılavuz denetiminde yapma C) Beceri haline getirme D) Uyum E) Yaratma . Uzak. Hedeflerin birbirini desteklememesi ve çelişmesinin doğuracağı en önemli sonuç ne olabilir? A) Bireye doğru davranışlar kazandırılmamış olur. istenilen) sürede yapma ve (III. Çocuklara ve gençlere dünyanın hem manevi hem de maddi gerçeklerini tanıtacak bilgilerin verilmesi gerektiğini savunan eğitim felsefe hangisidir? A) İlerlemecilik (Progressivism) B) Yeniden Kurmacılık (Reconstructionism) C) Esasicilik (Essentialism) D) Daimicilik (Prennialism) E) Gerçekçilik (Realism) 6. (II. B) Toplum ve birey arasında uyum kurulamaz. (I. E) Bireyin davranışları ölçülemez. D) Toplumun beklentileri karşılanamaz. istenilen) nitelikte yapma. C) Öğrencilerin beklentileri karşılanamaz. 5.

C) Bilginin transferi ve yeniden yapılandırılması söz konusudur. B) Öğrenci davranışına dönük değildir. hangi eğitim kademesinin genel hedeflerini yansıtmaktadır? I. . "Duygu ve düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak anlatabilme" şeklinde ifade edilen bir hedefte ne tür bir yanlışlık bulunmaktadır? A) Öğrenme ürününü yansıtmamaktadır. D) Öğrenciler bireysel olarak çalıĢır. E) Bilgi sübjektif. davranış ve alışkanlıkları kazandırmak. Aşağıda verilen hedefler. E) Gözlenebilir değildir. istidat ve kabiliyetleri yönünden yetiştirerek hayata ve üst öğrenime hazırlamak A) Okulöncesi eğitim B) Temel eğitim C) Ortaöğretim D) Yükseköğretim E) Mesleki teknik eğitim 9. beceri. D) Gerçekleştirilebilir değildir. onu milli ahlak anlayışında yetiştirmek II. Aşağıdakilerin hangisi yapılandırmacılıkla ilgili olarak söylenemez? A) Yapılandırmadık öğretim değil. B) Eğitim programında tümdengelim ve temel kavramlara ağırlık veril- mektedir.7. Her Türk çocuğunu ilgi. bilgi ve öğrenme ile ilgili bir kuramdır. 8. Her Türk çocuğuna iyi bir vatandaş olmak için gerekli temel bilgi. deneysel ve bireyseldir. C) Yeterince genel ve sınırlı değildir.

E) Öğrenci merkezli öğrenmeyi temel alarak küçük gruplarda birlikte öğrenme esastır. B) John Dewey. A) Sözlü sorular sormaktır B) Problem çözdürmektir C) DavranıĢları gözlemektir D) Test sınavı yapmaktır E) Tutum ölçekleri kullanmaktır . 12. Proje tabanlı öğrenme yaklaşımı için hangisi söylenemez? A) Gerçek yaşamın konu ve uygulamalarına dayalıdır. 13. C) Uzak hedefin anlaĢılması güçtür. B) Uzak hedefin ifadesinde soyut bir dil kullanılır. E) Uzak hedefin kapsadığı nitelikler çok fazladır. Eğitimin uzak hedefleriyle ilgili olarak hangisi söylenemez? A) Uzak hedef topluma kazandırılması öngörülen "ideal insan'ın nitelikleridir.10. D) Değerlendirmede önem ürünün değerlendirilmesindedir. Kilpatrick ve Bruner’in öğrenmeye ilişkin görüşlerinin bir sentezidir. Hangisi geleneksel öğretim programlarını en gerçekçi bir biçimde özetlemektedir? A) Düz anlatım-sabit sıra -kitap ağırlıklı-sabit bilgiler B) Öğretmen merkezli-test sorulan-bilgiyi yapılandırma-disiplin C) Soru sormayan öğrenci-ezber öğrenme-öğrenci merkezli-problem çözme D) Klasik yazılı-öğretmen yönlendirici-davranış kazandırma-katılımcı sınıf E) Öğrenci pasif-içerik ağırlıklı-araştırma ön planda-kavramaya dayalı düzeni davranışlar 11. Devimsel davranışları ölçmek için en uygun yol. farklı yorumlara yol açabilir. C) Disiplinler arası problem çözme yaklaşımını esas alır. D) Uzak hedefi belirleyen yetkili bir kurum yoktur.

Verilen program geliştirme modellerinden hangisi ya da hangilerinde tümevarım yaklaşımı benimsenmektedir? I. Aşağıdakilerden hangisi "program karar ve koordinasyon grubu" içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı temsilcisi olarak yer almaz? A) İlgili genel müdür ya da yardımcısı. Konuların yeri geldikçe tekrar tekrar öğretilmesi söz konusu olduğunda. Oliva Modeli IV. Taba Modeli II. Sylor-Alexander-Lewis Modeli A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) Yalnız IV E) III ve IV 16.14. B) Talim terbiye kurulu temsilcisi C) Teftiş kurulu temsilcisi D) Program dairesinden uzman bir kişi E) Öğretmen örgütlerinin temsilcisi 15. Tyler Modeli III. Toplumdaki baskı gruplarının isteklerinden hareket ederek ihtiyacın belirlenmesi yaklaşımı hangisidir? A) Farklar yaklaşımı B) Analitik yaklaşım C) Demokratik yaklaĢım D) Otokratik yaklaşım E) Betimsel yaklaşım 17. içeriği hangi programlama yaklaşımına göre düzenlemek doğru olur? A) Modüler B) Sarmal C) Pramitsel D) Konu Ağı E) Doğrusal .

E) Toplumun sorunlarının çözümünde okul sorumlu olmamalıdır.18. özellikle hedeflerin oluşturulabilirlik ve ulaşılabilirlik açısından belirlenmesinde hangisi daha fazla etkilidir? A) Eğitim sosyolojisi B) Eğitim ekonomisi C) Eğitim felsefesi D) Eğitim psikolojisi E) Eğitim tarihi 20. meslek bilgisi A) I B) II C) III D) I-III E) II-III 19. yeterlilik alan/alanları hangisi/hangileridir? I. Öğretmen öğretmenlik yetiştiren mesleğini kurumların diğer eğitim mesleklerden programlan ayıran değerlendirildiğinde. Program geliştirme çalışmalarının her aşamasında yararlanılmakla birlikte. C) Eğitim etkinliklerinin geliştirilmesinde toplum kaynaklarından yararla- nılmalıdır. B) Toplumu ve kültürel değerleri geliştirecek bireyler okullarda yetişmelidir. genel kültür II. asker yetiştirme ve ilkokul eğitimi hangi eğitim kavramıyla açıklanabilir? A) Örgün eğitim B) Yaygın eğitim C) Formal eğitim D) İnformal eğitim E) Halk eğitimi . Okul-toplum ilişkilerinde. alan bilgisi III. Biçki-nakış kursları. D) Toplum bireylerin gizil güçlerini geliştirecek iş imkanları sunmalıdır. TEST -10 1. olması gerekenler açısından aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Kültürel değerlerin aktarımı okulun temel işlevidir.

program uygulanmaz. D) Lâtin harfleri kabul edilmiştir. 3. B) Belirli bir plan. C) Öğrenmeler daha çok gözlem ve taklit yoluyla gerçekleşir. duyuşsal ve devimsel alanlara göre ayrı ayrı belir- lenmesi C) "Problem çözme gücü" yerine "fizikteki temel problemleri çözme gücü" Ģeklinde belirtilmesi D) "Bilimsel yöntemi kavrayabilme ve etkili bir biçimde kullanabilme" ifadesinin bilme ve kullanabilme şeklinde iki ayrı hedefe dönüştürülmesi E) Hedeflerin bir öğrenme ürününü göstermesi . Hangisi informal eğitim için söylenemez? A) Gelişigüzel kültürlemeyle gerçekleşen eğitimdir. B) Öğretim birliği yasasıyla tüm okullar Milli Eğitim Bakanlığına bağlanmıştır. yüzyılda eğitimle ilgili beklenen gelişmeler arasında daha fazla öncelik taşımaktadır? A) Eğitimin tamamen özelleştirilmesi B) Kitle eğitimi ve bireysel eğitimin birleştirilmesi C) Yeni yöntem. Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyet döneminde eğitimde gerçekleştirilen yeniliklerden değildir? A) Eğitimde yeniden yapılanmaya gidilmiştir. D) ĠĢ baĢında eğitim informal eğitim kapsamında yer alır. E) Yeni öğretim yöntemleri kullanılmaya baĢlanmıĢtır. 4. Hedeflerin bir muhteva ile kenetli olması ne demektir? A) Hedeflerin konu başlıkları olarak ifade edilmesi B) Hedeflerin bilişsel.2. C) Eğitimin amacı laik ve Atatürk ilkelerine bağlı insan tipi yetiştirmek olmuştur. E) İnformal eğitimde profesyonel bir öğretmen yoktur. teknik ve ortamların keşfedilmesi D) Eğitim seviyesinin yükselerek yaşam boyu eğitime dönüşmesi E) Eğitimin öneminin anlaĢılması 5. Hangisi Türkiye'de 21.

öğretimin etkililiğini artırır. B) Devimsel davranışlarda tekrar ö-nemlidir. yeni içeriği. kolay ve somut davranıĢların önce öğretilmesi B) Zor ve soyut kavramlarla öğrencilerin hiçbir zaman karşı karşıya geti- rilmemesi C) Dersin başında öğrencinin güdülenmesi D) Öğrenciye sunulacak davranışın bir bütünlük içerisinde öğretilmesi E) Öğrencilerin kendi yaşantılarından örneklerin verilmesi 8. C) Becerilerin tam olarak öğrenilmesi gerekir. "Birey. "Devimsel davranışların kazandırılmasında." ifadesi eğitim durumlarının düzenlenmesinde neye dikkat edilmesi gerektiğini vurgulamaktadır? A) İpucu B) Düzeltme C) Dönüt D) Güdüleme E) Strateji 7. kısa aralıklarla yapılması daha etkilidir" ifadesiyle esas olarak anlatılmak istenen nedir? A) Kas hareketlerinin yoğun olarak kullanıldığı davranıĢlarda." ifadesiyle esas olarak anlatılmak istenen nedir? A) Basit. daha önceki etkili olarak öğrendiği içerikle ilişki kurmak suretiyle öğrenir. ." ifadesiyle & sas olarak anlatılmak istenen nedir? A) Olumlu transfer B) Geçmiş yaşantıların önemi C) Öğrencilerin hazır bulunuşluk seviyelerini belirlenmesi D) Dersin başında önbilgilerin hatırlatılması E) Günlük yaşantılarla konunun ilişkisinin kurulması 9. "Birey amaca ne oranda ulaştığını bildiği zaman. kaslar dinlendirilmelidir. öğrenme daha hızlı olur. "Dersin geliştirme bölümünde ve öğretimin ilk aşamalarında başarılı olmak. D) Davranışlar bir bütünlük içerisinde sunulmamalıdır. E) Beceri öğretiminde zaman önemli değildir. ilk aşamada uygulamanın uzun ve kesintisiz yapılması yerine.6.

mezunları izlemenin temel amacı nedir? A) Okulun ürünü olan mezunlar değerlendirildiğinde. öğrencinin algılayabileceği kadar açık ve anlaşılır olmalıdır.10. programın eksik ve aksak yönleri tespit edilebilir. bilgi vb. B) Öğretmen derse çözmek için problem getirecekse. gerekli olan alt yeterlilikleri daha iyi görür. . dersin içeriği arasında ilişki kurmak gerekir. E) Derslerde mezunların nerelerde çalıştıkları örneklendirilerek öğrenciler bilgilendirilebilir. B) İlerleyen yıllarda mezunları bir araya toplama şansı doğar. C) Öğrencinin karşılaştığı günlük sorunlarla.). C) Gerektiğinde yanlarına öğrenci gönderilebilir (staj. D) Dersin giriş bölümünde öğrenci hedeflerden haberdar edilmelidir. D) Okulun ihtiyaçlarını karşılamak için para toplanabilir. "Öğrenci kendisi için anlamlı olan içeriği daha iyi öğrenir" ifadesinden hangi anlam çıkarılamaz? A) Öğrenci esas amacı iyi anlarsa. Program geliştirme açısından. Hangisi eğitim programlarında duyuşsal hedeflerin ihmal edilme nedenlerinden birisi olamaz? A) Fazla zaman alması B) Ölçmenin güç olması C) Çok çeşitli araç-gereç ve ortamlar gerektirmesi D) Gereksiz olması E) Maliyetinin yüksek olması 12. Hangisi program geliştirmenin neden devamlılık gerektiren bir süreç olduğunu açıklayan bir gerekçe değildir? A) Bilgi ve teknolojideki değişime ayak uydurmak için B) Öğrencilere eskimiş bilgileri öğretmemek için C) Yeni yöntem ve teknikleri programlara uyarlamak için D) Toplumla bireyin uyumunu sağlamak için E) Öğrencilerin sürekli değerlendirilmesi gerektiği için 13. E) Öğretmenin gönderdiği mesajlar. 11. getirdiği problem öğrencinin daha önce çözdüğü problem olmalıdır.

konuların kesiştiği yere X işareti konur. Modüler programlama A) İhtiyaç saptama teknikleri B) Ġçeriğin düzenlenmesi C) Program değerlendirme modelleri D) Eğitim durumlarının düzenlenmesi E) Program geliştirme modelleri 17.14. III. İlişki kurmak için davranışlarla. A) Ünite analiz tablosunun hazırlanması B) Belirtke tablosunun hazırlanması C) Hedeflerin davranışa dönüştürülmesi D) Eğitim durumlarının kontrol edilmesi E) içeriğin düzenlenmesi 16. ders kitaplarında resimlerin yer almasını ve çevredeki somut nesnelerin öğretimde kullanılmasını savunarak. Aşağıda verilen maddeler hangi başlık altında toplanabilir? I. Aşağıda verilen yaklaşımlar ne ile ilgilidir? I. program geliştirme alanına büyük katkı getiren bilim adamı hangisidir? A) Charters B) Bobbit C) Comenius D) Frobel E) Herbert . Dikey boyuta içerik yazılır. Programın değerlendirilmesi sonucunda öğrencilerin istenen davranışları kazanamadıkları belirlendiğinde ilk yapılması gereken hangisidir? A) Programın tasarım modelinin uygunluğunu değerlendirmek B) Anlatılan konularda yanlışlık olup olmadığını belirlemek C) Hangi araç ve ortamların kullanılması gerektiğini düşünmek D) Hedefleri gerekli ilkeler açısından kontrol etmek E) Anlatılan konulara yeni bilgiler eklemek 15. Sarmal programlama yaklaşımı III. Yatay boyuta hedef ve davranışlar yazılır. Doğrusal programlama yaklaşımı II. Endüstri öncesi dönemde. II.

18. Herkes için ayrı bir eğitim programı hazırlanmalı görüşü;
A) Davranışçılara aittir.
B) Bilişsel alancılara aittir.
C) Hümanistiklere aittir.
D) Yapılandırmacılığa aittir.
E) Böyle bir görüş yoktur.
19. Aşağıda belirtilen öğrenci tiplerinden hangisinin eğitim durumları düzenlenirken,
sınıfta sorun teşkil etmeyeceği söylenebilir?
A) Üstün yetenekliler
B) Öğrenim dilini iyi bilmeyenler
C) Özürlüler
D) Çok konuĢanlar
E) Yavaş öğrenenler
20. İstenmeyen davranışlar öğrenciler tarafından ilgi çekme amacıyla yapıldığında,
öğretmenin kullanacağı en uygun strateji aşağıdakilerden hangisidir?
A) Doğru davranışı göstermek
B) Sınıfı sözlü olarak uyarmak
C) Görmezden gelmek
D) Fiziksel müdahale bulunmak
E) Yanına yaklaşmak
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME

TEST-1
1. Hangileri bilgi düzeyindeki davranışların öğretim hedefi olarak seçilmesinin
sebeplerindendir?
I.

Belli alandaki bilgilerin hiç değişmemesi

II. Ezber sayesinde öğrencilerin zekalarının gelişeceği
III. Daha ileriki öğrenmelere temel oluşturması
VI. Öğretiminin ve ölçülmesinin kolay olması
A) I-II

B) I-III

C)

II-IV

D) I-II-IV

E) Hepsi

2. Hangisi bir öğretmenin derste örnek vererek açıkladığı bir ilkenin kavrandığının
kanıtıdır?
A) İlkenin tanımı yazılı bir şekilde verildiği zaman adını söylemek
B) İlkenin adı verilince dersteki örneğin aynısını yazmak
C) Ġlkeyi derste verilenden farklı bir örnekle açıklamak
D) İlkeyi derste verilen örnek ve ifadeyle açıklamak
E) Yukarıdakilerin hepsi
3. Bir coğrafya öğretmeni çoktan seçmeli bir sınavda öğrencilerine bir grafik vermiş
ve öğrencilerin grafiğe göre verilen seçeneklerden yanlış olanını bulmasını istemiştir.
Bu durumda öğretmen hangi bilişsel düzeydeki davranışı ölçmek istemiştir?
A) Bilgi

B) Kavrama C) Uygulama

D) Sentez

E)

Değerlendirme
4. Aşağıdaki eylemlerden hangisi ders kitabında bir örnekle açıklanan bir ilkenin
kavrandığına kanıttır?
A) İlkenin yazılı biçimi verildiği zaman adını söylemek
B) İlkeyi kitapta verilen örnek ve ifade ile söylemek
C) İlkenin adı verilince ders kitabındaki ifadesini yazmak
D) Ġlkeyi ders kitabındakinden farklı bir örnekle açıklamak
E) Yukarıdakilerin hepsi
5. Hangisi ya da hangileri sentez basamağındaki davranışlardır?
I.

Bir cümleyi öğelerine ayırmak

II.

Bir grafiği sözel bir ifadeye dönüştürme

III. Eldeki verilerle ilgili ve tutarlı uygun hipotezler kurabilme
VI. Belli davranıştan ölçmek için özgül test maddeleri geliştirme
A) Yalnızca I

B) I-II

C) I-III

D) III-IV

E) Hepsi

6. Bir başarı testi için Belirtge tablosu hazırlayan bir birey en az hangi düzeydeki bir
davranışı sergilemiş olur?
A) Bilgi

B) Kavrama C) Uygulama

D) Analiz

E) Sentez

7.

Bilişsel alanda öğretim hedeflerinin sınıflandırılmasında üçüncü aşama

hangisidir?
A) Bilgi

B) Uygulama

C) Kavrama D) Sentez

E)

Değerlendirme
8. Öteleme hangi bilişsel aşamanın basamağıdır?
A) Bilgi

B) Uygulama

C) Kavrama D) Analiz

E) Değerlendirme

9. Olguların bilgisi hangi bilişsel aşamada yer alır?
A) Kavrama B) Analiz

C) Uygulama

D) Sentez

E) Bilgi

10. Bir yüksek lisans öğrencisinden kendisinin belirlediği bir konuda araştırma
yapıp, sonuçlan rapor halinde getirip sunması istenmiştir. Bu işlemi başarıyla yapan
öğrenci en az hangi düzeydeki davranışı göstermiş olur?
A) Kavrama B) Analiz

C) Uygulama

D) Sentez

E)

Değerlendirme
11. Bir konu ile özgün bir iletişim iletme hangi bilişsel aşamayı gösterir?
A) Analiz

B) Sentez

C) Kavrama

D) Bilgi

E)

Değerlendirme
12. Hangisi en alt düzey bilişsel beceri alanıdır?
A) Sentez

B) Analiz

C) Bilgi

D) Değerlendirme E) Uygulama

13. Bir edebiyat öğretmeninin çoktan seçmeli bir testte öğrencilerinden, verilen
beyitteki en belirgin söz sanatını bulmalarını istemesi öğretmenin hangi düzeydeki
davranışı ölçmek istediğinin kanıtıdır?
A) Bilgi

B) Kavrama

C) Uygulama

D) Analiz

E) Sentez

14. Çoktan seçmeli testlerle ölçülebilecek en üst düzey bilişsel davranış hangisidir?
A) Uygulama

B) Kavrama C) Analiz

D) Sentez

E) Bilgi

15. Hangisi bir bireyde "iç ölçütle" değerlendirme davranışının oluştuğunun kanıtadır?
A) Bir deyimin anlamını açıklamak
B) Bir öykünün ana fikrini özetlemek
C) Bir makaledeki birbiriyle çeliĢen iki düĢünceyi göstermek
D) Projesini gördüğü bir aletin nasıl çalıştığını kestirmek
E) Formülü verilen bir kimyasal maddenin adını söylemek
16. Bloom'un bilişsel davranışlar ile ilgili aşamalı sınıflandırmasında hangileri sırası
ile peş peşe gelir?
A) Bilgi-analiz
B) Analiz-değerlendirme
C) Sentez-analiz
D) Kavrama-uygulama
E) Uygulama –değerlendirme
17. Sentez düzeyinde bilişsel davranışı ölçmede en uygun ölçme aracı hangisidir?
A) Kısa cevaplı testler
B) Çoktan seçmeli testler
C) Doğru-yanlış testleri
D) Yazılı yoklamalar
E) Eşleştirme maddeleri

18.

Bir öğretmen adayının öğretim konusu ile ilgili hangi öğretim yöntemlerini

kullanacağını açıklaması, onun hangi bilişsel aşamada olduğunu gösterir?
A) Uygulama B) Analiz
19.

Bilişsel

davranışların

C) Sentez
uygulama

D) Değerlendirme E) Kavrama

basamağında

ölçülebilmesi

durumunun verdiği problem nasıl olmalıdır?
A) Hatırlamayı önlemelidir
B) Uygulanacak ilkeyi de vermelidir
C) Cevaplayıcı için yeni olmalıdır.
D) Uygulanacak ilkenin değerlendirilmesini gerektirmelidir
E) Cevaplayıcıdan çözümleme istemelidir

için

ölçme

20. Bir psikoloji öğretmeni kopyanın sınav puanlarını nasıl etkileyeceğini çeşitli
yönleri ile açıklamıştır. Öğretmen bu davranışı ile en az hangi aşamaya ulaşmıştır?
A) Değerlendirme

B) Analiz

C) Yorumlama

D) Kavrama E) Çevirme

TEST – 2
1. Duyuşsal davranış ölçülerinin kullanımı hangi durumda doğru olmaz?
A) Öğrencileri okul dışı etkinliklere yönlendirmek
B) Meslek seçiminde öğrencilere yol göstermek
C) Öğrencileri derslerine çalışmaları için güdülemek
D) Sınıf geçme notuna karar vermek
E) Ödül alacak öğrencileri belirlemek

2.

Aşağıdakilerden hangisi felsefe dersini öğrenmek için motive (güdülenmiş)

olmanın bir göstergesi olarak düşünülebilir?
A) Felsefeden hoşlandığını söylemek
B) Felsefe konusunda ders dışı çalışmak
C) Felsefe ile ilgili tartışmalara katılmak
D) Felsefe ile ilgili televizyon programlarını seyretmek
E) Yukarıdakilerin hepsi

3.

Hangisi "Grup çalışmalarına ilgi duyma" hedefine ulaşıldığının göstergesi olarak

nitelendirilebilecek en geçerli davranıştır?
A) Bir gruba katılarak grup kararlarını etkilemek
B) Bir gruba katılarak çalışmaları izlemek
C) Bir grubun üyeleriyle arkadaşlık kurmak
D) Grupla çalışma yöntemi konusunda bir kitap okumak
E) Grup çalışmasının yararından bahsetmek

aşağıdaki kullanılış yerlerinin hangisi için en geçerli olur? A) Öğrencilere okul çalıĢmalarında rehberlik etmek B) Sınıf geçme notu vermek C) Kaygılı öğrencileri cezalandırmak D) Öğrencileri mesleğe yöneltmek E) Öğrencileri grup çalışmaları için güdülemek 7. Aşağıdaki hangi duyuşsal hedef bu anlamda uygun değildir? A) Öğrenci çalıĢmayı sevecektir. Kaygı ölçüleri. Duyuşsal alanla ilgili hedefler açık ve gözlenebilir olmalıdır. 5. Matematik dersini öğrenmek için güdülenmiş olmanın göstergesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Matematikten hoşlandığını söylemek B) Matematikle ders dışı ilgilenmek C) Matematik konularındaki tartışmalara katılmak D) Matematikten ödev yapmak E) Hepsi .4. Duyuşsal alanla ilgili öğretim hedeflerinin hangisi ikinci sırada yer alır? A) Alma B) Tepkide bulunma C) Değer verme D) Örgütleme E) Bir değerler bütünüyle nitelenmişlik 6. B) Öğrenci tartışmaya gönüllü katılacaktır. D) Öğrenci bir hafta boyunca gönüllü olarak sınıftaki çiçekleri sulayacaktır. C) Öğrenci yan yıl boyunca istediği bir romanın özetini verecektir. E) Öğrenci matematik problemlerini ödev verilmeden yapacaktır.

C) Değerlendirmede eşitliği sağlar.8. Bir ürün ortaya çıkaran becerilerin ölçülmesinde. D) Oyuncuların kendilerini değerlendirmelerini sağlar. Hangisi bir becerinin ölçülmesinde gözlenmesi gerekli "kritik" davranıştır? A) Beceriye temel olan bilişsel davranış B) Beceriyi hızlandıran hareketler C) Becerinin başarılmasından doğan duyuşsal davranış D) Becerinin mükemmelliğini etkileyen hareketler E) Yukarıdakilerin hepsi 11. E) Oyunun gösteri süresini belirlemeyi kolaylaştırır. aşağıdaki puanlama yöntemlerinden hangisi kullanılır? A) Birim zamanda tamamlanan ürünleri saymak B) Ürünün hatalarında puan kırmak C) Ürünün mükemmelliğine puan vermek D) Ürünün yapılmasındaki hatalı davranışlardan puan kırmak E) Yukarıdakilerin hepsi . Öğrenci becerileri ile bir ürün ortaya çıkarılmıştır. Halkoyunları oynama gibi bir becerinin ölçülmesinde beceriyi oluşturan davranışın analizi ölçmeci için en çok neye yarar? A) Ġcranın gözlenip puanlamasını kolaylaĢtırır. Bu becerinin ölçülmesinde hangi puanlama yöntemi kullanılır? A) Belli birim zamanında tamamlanan ürün sayısına puan verme B) Ürünün mükemmelliğine puan verme C) Hatalı davranıĢlardan puan kırma D) Ürünün yapılış şekline puan verme E) Hepsi 10. 9. B) İcra sırasının belirlenmesini kolaylaştırır.

Bir yazılı yoklamanın planında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? A) Planların kullanılış amacı B) Puanlama anahtarı C) Sınavın kapsayacağı konular D) Soruların ölçeceği davranışlar E) Cevaplama süresi 13.12. Hangi ifadede yazılı yoklama doğru olarak anlatılmaktadır? A) Cevaplan bir anahtarla puanlanabilen sınav B) Bir uygulayıcı gözetiminde puanlanan sınav C) Sorulan geniş kapsamlı olan sınav D) Sorulan yazılı kompozisyon gerektiren sınav E) Sorulan cevaplayıcıya yazılı verilen sınav 14. Hangisi yazılı yoklamaların çoktan seçmeli testlere nazaran yaygın kullanılma sebeplerinden biri değildir? A) Yazılı yoklamaların hazırlanmasının daha kolay olması B) Çoktan seçmeli testlerin yeni tanınıyor olması ve geliştirilmesi için daha çok bilgi ve beceri gerektirmesi C) Çoktan seçmeli testler ile üst zihinsel becerilerin ölçülmesinin zor olması D) Çoktan seçmeli testlerin objektif puanlanabilmesi E) Yukarıdakilerin hiçbiri . Yazılı yoklamaların kısa cevaplı testlere nazaran geçerlilik düşük olmasının sebebi nedir? A) Puanlayıcı yanlılığı B) Değerlendirme güçlüğü C) Soru güçlüğü D) Yoklanabilen kapsamın sınırlılığı E) Cevaplama süresinin uzunluğu 15.

Bir öğretmen bir yazılı yoklama kağıdını baştan sona okuyup 10 puan vermiştir. Yazılı yoklamalarda cevaplayıcının yazısının okunaksız olması ne gibi bir sakınca yaratır? A) Puanlama güçlüğü B) ölçütün geçersizliği C) Yorumlama hatası D) Soru belirsizliği E) Kapsam darlığı 17. sonuçlarını öğrencilerin öğrenme eksikliklerini ve güçlüklerini ortaya çıkarmak amacıyla bir yazılı yoklama sınavı hazırlamıştır. Hangisi yazılı yoklamalarda puanlama yanlılığını önler? A) Cevaplayıcıların kimliklerinin gizlenmesi B) Kısa cevap gerektiren soruların hazırlanması C) Soruların önceden denenmesi D) Cevaplamaya bol süre verilmesi E) 10 yerine 100 ile puanlama . Bu puanlama yöntemine ne ad verilir? A) Analitik anahtarla puanlama B) Genel izlenimle puanlama C) Okuma ile puanlama D) Yargılama ile not verme E) Hatalardan puan kırarak not verme 19. Bir matematik öğretmeni. Bu bağlamda matematik öğretmeni hangi puanlama yöntemini kullanırsa en uygun olur? A) Sıralama B) Sınıflama C) Genel izlenimle puanlama D) Analitik anahtarla puanlama E) Yukarıdakilerden hiçbiri 18.16.

Bu durumu önlemek için aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekmektedir? A) Bütün kağıtlarda bir sorunun cevabı okunduktan sonra diğer soruya geçilir. C) Ahmet’e o sorudan sıfır puan vermelidir D) Ahmet'in cevabındaki fazla ve gereksiz bilgileri dikkate almamalıdır. Bazı durumlarda puanlayıcı bir cevabı puanlarken aynı kağıtta daha önce puanladığı bir cevabın etkisinde kalmaktadır.20. Hangi ölçek türünde "O" yokluğu ifade eder? A) Eşit aralıklı B) Sınıflamalı C) Eşit aralıklı D) EĢit oranlı E) Hiçbiri 2. Bir yazılı yoklama sırasında Ahmet bir soruyu istenilenden çok fazla ve gereksiz bilgi vererek cevaplamıştır. E) Ahmet'in o sorusunu geçersiz saymalıdır. B) Cevaplayıcıların kimlikleri gizlenir C) Puanlayıcı bir kağıdı iki defa okur D) Bütün kağıtlar değişik sıra ile iki defa okunur E) Yukarıdakilerin hepsi 3. Bu durumda öğretmen o soruyu nasıl puanlamalıdır? A) Ahmet'e yazdığı fazla bilgi oranında ek puan verilmelidir B) Ahmet'in puanını yazdığı fazla bilgi oranında kırmalıdır. Hangisi yazılı yoklamaları puanlarken birden fazla puanlayıcı kullanılmasının en önemli sebebidir? A) Hızlı puanlama yapmak B) Puanlama hatalarını ortaya çıkarmak C) Puanlayıcıdan kaynaklanan yanlılıkları önlemek D) Puanların güvenirliğini artırmak E) Puanlamayı daha kolay hale getirmek TEST – 3 1. .

gerektirdiği cevaplama yöntemi bakımından hangi tiptendir? A) Doğru-yanlış B) Kısa cevaplı C) Seçmeli D) Eksik cümle E) Sınıflamalı 8. Maddeleri ya da birkaç kelimesi çıkartılmış cümlelerden oluşan bir test. C) Test kolaylaştığından puanın geçerliği artar. D) Cevaplama kolaylaştığından puan hataları azalır. Kısa cevap tipindeki bir test ile yoklanmak istenen bir bilgi eksik cümle yapısı içinde net olarak ifade edilemiyorsa ne yapılır? A) O bilgi testten çıkarılır. Bir psikoloji öğretmeni hazırladığı kısa cevaplı bir testte doğru cevapların baş harflerini maddelerde vermiştir. cümleden bir-iki kelime yerine daha fazla kelime çıkarılması maddenin niteliği üzerinde nasıl bir etki yaratır? A) Madde güçleştiği için geçerliliği yükselir B) Madde anlaĢılmayacak kadar bozulur C) Madde birden fazla bilgi yokladığından test kısalır D) Madde kolaylaştığı için güvenirliliği düşer E) Yukarıdakilerin hiçbiri. E) Yukarıdakilerin hiçbiri 6. E) Yukarıdakilerin hiçbiri 7. C) Madde soru kipine çevrilir. . D) Maddede cevap sayısı artırılır. Hangisi soruları bir veya birkaç kelimelik ifadelerle cevaplandırılan test tipidir? A) Çoktan seçmeli B) Doğru-yanlış C) Yazılı yoklama (Essey) D) Kısa cevaplı E) Yukarıdakilerin hiçbiri 5. Eksik cümle yapısındaki test maddelerinde. B) Gereksiz ipucu verdiğinden puanın geçerliği düĢer. Bu durum testte nasıl bir etki yaratmıştır? A) Doğru cevapların şans ile bulunma ihtimali azalır. B) Maddenin ana fikri değiştirilir.4.

Maddeleri "doğru" veya "yanlış" olarak nitelendirilebilen önermelerden oluşan bir test gerektirdiği cevaplandırma yöntemi bakımından hangi tiptendir? A) Çoktan seçmeli B) Sınıflamalı C) Kısa cevaplı D) Önermeli E) Hiçbiri 12. Yazılı yoklamalarda cevaplayıcının yazısının okunaksız olması ne gibi sakıncalar yaratır? A) Ölçütün geçersizliği B) Yorumlama hatası C) Soru belirsizliği D) Kapsam darlığı E) Puanlama güçlüğü 10. 11. C) O sorudan öğrenciye "0" puan vermelidir. Bir öğrencinin felsefe dersinin yazılı yoklama sınavında bir soruya verdiği cevap. Böyle bir durumla karşılaşan öğretmen nasıl davranmalıdır? A) Soruyu yorumlayıp doğruluk derecesine göre puan vermelidir. D) Diğer öğrencilerin cevaplarıyla karşılaştırıp ona göre puan vermelidir E) Yukarıdakilerin hiçbiri. net olarak doğru-yanlış kategorilerinden hiç birisine girmemektedir. B) O sorudan öğrenciye tam puan vermelidir.9. Test maddelerinde kullanılan ifadelerin ders kitaplarından aynen alınması test üzerinde nasıl bir etki yaratır? A) Ders kitabını okumamış bir öğrenci o soruyu cevaplayamaz B) Maddede gereksiz ipuçları bulunmaz C) Madde daha anlaşılır hale gelir D) Madde hatırlama yolu ile cevaplandırılabilir E) Yukarıdakilerin hepsi .

üçte ikisi D D) Üçte ikisi Y. Hangisi doğru-yanlış testlerini hazırlarken dikkat edilmesi gereken bir husus değildir? A) Bir doğru yanlış maddesi kesinlikle doğru ya da kesinlikle yanlış olmalıdır. C) Mümkünde olumsuz ifade kullanılamamalıdır D) Doğru ve yanlış maddelerin ifadeleri yaklaşık olarak aynı uzunlukta olmalıdır. E) Cevaplaması ve puanlaması çok zaman alır. Doğru yanlış tipindeki maddelerden oluşacak bir test hazırlayan bir öğretmen "doğru" (D) ve "yanlış" (Y) anahtarlanmış madde ayarlamalıdır? A) Yarısı Y. beşte biri Y sayısını hangi oranda . 16. B) Üst zihinsel becerilerin ölçülmesinde kullanılması zordur. 14. C) Öğrencilerin yanlış öğrendikleri yerleri ortaya çıkarma maksadıyla kullanılmaz. Hangisi öğrencilerin eksik ya da yanlış öğrendiği noktaları belirlemede etkili değildir? A) Eşleştirmeli testler B) Doğru-YanlıĢ testleri C) Yazılı yoklamalar D) Çoktan seçmeli testler E) Kısa cevaplı testler 15. beşte dördü Y C) Üçte biri Y. üçte biri D E) Beşte dördü D. E) Doğru -yanlıĢ maddelerin ifadeleri öğrencilerin ders kitaplarından aynen alınmalıdır.13. D) Yanlış cevapların sürekli olarak salık verilmesi eğitim hedefleri açısından sakıncalıdır. yansı D B) Beşte biri D. Hangisi doğru yanlış testlerinin olumsuz bir yanı değildir? A) Tahminle doğru cevabı bulma olasılığı yüksektir. B) Bir maddenin yanlışlığı önemsiz bir ayrıntıda saklı olmamalıdır.

18. 20. D) Üst zihinsel becerileri ölçmede etkilidir. Hangisi çoktan seçmeli testlerde "hepsi" seçeneğinin kullanılmaması gereken bir durumdur? A) Madde kökü olumsuz yapıdaysa B) Madde kökünde en doğru cevap isteniyorsa C) Aynı anlama gelen seçenekler mevcutsa D) Seçenekler arasında binişildik varsa E) Kökteki sorunun birden fazla yanlış cevabı varsa 19. Hangisi çoktan seçmeli testlerde "çift olumsuz" ifadelerden kaçınmak için etkili bir yöntemdir? A) Madde kökü olumsuz soru kipine dönüştürülür B) Madde olumlu kipte yazılır C) Maddedeki olumsuzluk eklerinden biri atılır D) Madde eksik cümle yapısına dönüştürülür E) Yukarıdakileri hiçbir . B) Madde kökü basit ve yalın olarak ifade edilmelidir. Hangisi çoktan seçmeli testlerin özeliklerinden biri değildir? A) Kısa zamanda doğru ve nesnel olarak puanlanabilir. B) Cevaplandırılması çok az zaman alır. D) Seçenekler arasında eş veya zıt anlamlı ifadeler bulunmamalıdır E) Zor maddelerin kökünde cevaplayıcıyı doğru cevaba yönlendiren ipuçları bulunmalıdır. Hangisi iyi hazırlanmış bir çoktan seçmeli testte bulunması gereken bir özellik değildir? A) Madde kökünde daha seçenekler okunmadan göze çarpan temel bir fikir olmalıdır. C) Çok sayıda madde içerir ve bu sayede testin güvenirliği artar. C) Seçenekler ve madde kökü arasında dilbilgisi açısından bir uygunluk olmalıdır.17. E) Kısa süre içinde çok fazla özelliği ölçebilir.

Çoktan seçmeli testlerde anahtarlanmış cevabı birden fazla olan maddelerin kullanılması ne gibi bir sakınca yaratır? A) Madde yazmak güçleşir B) Çeldirici yazmak güçleşir C) Puanlama ve madde analizi güçleĢir D) Madde seçenek sayısı azalır E) Yukarıdakilerin hepsi 3. Kökteki soruya en az iki takım çeldirici yazılır IV. Kökte önemli bir problem sorulur III. Öteki sorunun birden fazla doğru cevabı vardır II. Birden fazla madde aynı ölçme durumuna dayanır A) Yalnızca I B) II-III C) III-IV D) I-III-IV E) Yukarıdakilerin hepsi 2. Bir testte birkaç maddenin "ortak seçenekli" olarak yazılması ne yarar sağlar? A) O maddelerin anahtarlanması kolaylaşır B) O maddelerin puanlaması kolaylaşır C) Madde yazma kolaylaşır D) Test kısalır E) O maddeler birbirinden bağımsız hale gelir . Bir testte birkaç tane maddenin ortak kökü olarak yazılması nasıl bir fayda sağlar? A) Test kısalır B) Maddeler birbirinden bağımsız hale gelir C) Maddelerin puanlaması kolaylaşır D) Maddelerin anahtarlanması kolaylaşır E) Yukarıdakilerin hepsi 4. Hangisi ya da hangileri çoktan seçmeli testlerde kullanılan "ortak köklü" formun özelliklerindendir? I.TEST – 4 1.

5. aritmetik ortalamalardan sapmaların. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi. Sınava girecek bireylerin az olması IV. Sözlü sınavlarda her öğrenciye ayrı soru sorulması sınav sonucu üzerinde ne gibi bir etki yaratır? A) Puanlama yanlılığı azalır B) Sınav puanlan öğrenciler arası farklılıkları yansıtır C) Puanların güvenirliği yükselir D) Öğrencilerin puanları birbirleri ile net olarak karĢılaĢtırılamaz E) Sınavın kapsam geçerliği yükselir 9. Aşağıdakilerden hangisi sözlü sınavları diğer sınav türlerinden ayırt eden özelliktir? A) Soruların sözlü sorulması B) Birden fazla puanlayıcı bulunması C) Cevapların sözlü verilmesi D) Cevapların kompozisyon gerektirmesi E) Birden fazla soru sorulması 7.alınmaz? A) Kullandığı kelimelerin konuya uygunluğu B) Konuşma tonunun konuya uygunluğu C) Sorulan sorudaki bilgisinin doğruluğu D) Konuşmasındaki yerel aksan E) İfade biçiminin konuya uygunluğu . Uygulama için geniş bir zamanın bulunması A) Yalnızca I B) Yalnızca III C) I-II D) I-II-III E) II-III-IV 6. Soruların basılmamış olması II. kareleri toplamım ortalamasının kareköküdür? A) Ranj B) Standart sapmaC) Çeyrek sapma D) Ortanca E) Hiçbiri 8. Hangisi ya da hangileri sözlü yoklama yapılması için geçerli bir sebep değildir? I. Sözlü ifade becerilerini yoklamak amacı ile yapılan bir sözlü sınav puanlanırken adayın hangi niteliği dikkate. Öğrencilerin konuşma becerilerinin ölçülecek olması III.

Sözlü sınavların kullanışlılığını olumsuz yönde etkileyen en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir. 13. C) Öncüler ve cevaplar listesinde eşit sayıda öğe bulunmalıdır. B) Öncüler listesi ile cevaplar listesi benzeşik öğelerden oluşmalıdır. E) Cevaplar listesi sayfanın sol tarafına yazılmalıdır. A) Cevaplamanın çok zaman alması B) Cevapların kaydedilmemesi C) Sınavın bireysel olarak uygulanması zorunluluğu D) Soruların önceden hazırlanmaması E) Birden fazla ayırtman bulunması zorunluluğu 11. Hangisi iki grup halinde verilen ve birbiriyle ilgili olan bilgi öğelerinin belli bir açıklamaya göre eşleştirilmesini gerektiren test tipidir? A) Doru-Yanlış testleri B) Yazılı yoklamalar C) Kısa cevaplı testler D) EĢleĢtirmeli testler E) Çoktan seçmeli testler 12. Hangisi eşleştirmeli maddeler yazılırken dikkat edilmesi gereken bir husus değildir? A) Madde sayısı en az 6 en çok 15 olmalıdır.10. Hangi ifadede "belirtke tablosu" anlatılmaktadır? A) Programla geliştirilecek davranışların listesi B) Programın kapsadığı konuların listesi C) Sınavda ölçülecek davranışların listesi D) Ölçülecek davranıĢları konularla bağlantılı olarak gösteren liste E) Sınavın kapsayacağı konuları gösteren liste . D) Uzun ifadeler öncül olarak kullanılmalıdır.

İyi hazırlanmış bir belirtke tablosu nasıl fayda sağlar? A) Programın uygulanmasını kolaylaştırır B) Ölçmede uygun bir ölçek sağlar C) Sınav puanlarının güvenirliğini sağlar D) Öğretim kontrolüne yardım eder E) Sınavın kapsam geçerliğinin kontrolüne yarar 15. Sınav sorularının çok güç olması II. Bir ara sınavın öğrencinin motivasyonu üzerinde etkili olabilmesi için aşağıdaki şartlardan hangisi sağlanmalıdır? A) Kapsamı geniş tutulmalıdır B) Soruları çok kolay olmalıdır C) Sonuçlarına bol not verilmelidir D) Sonuçlan kısa sürede açıklanmalıdır E) Yukarıdakilerin hepsi 17. Hangisi ya da hangileri açık kitap sınavı uygulaması için geçerli bir sebep değildir? I.14. Öğrencilerin sınava çalışmamış olmaları IV. Bir öğretmenin bütünleme sınavında kullanacağı soruların güçlük düzeyi ve güçlük dağılımı nasıl olmalıdır? A) Hepsi sınıfın ortalama yeterlik düzeyinde B) Çeşitli güçlüklerde ve toplam olarak zor C) Çeşitli güçlüklerde ve toplam olarak kolay D) Hepsi programın tanımladığı en yüksek yeterlik düzeyinde E) Hepsi programın tanımladığı en düĢük yeterlik düzeyinde 16. Cevapların hatırda tutulmasının mümkün olmayan bilgileri gerektirmesi A) Yalnızca I B) I-III C) I-II-III D) III-IV E) II-III-IV . Soruların cevaplarının ders kitabında bulunmaması III.

Bir test kağıdında doğru cevaplandırılmış maddeler sayısından yanlış cevaplandırılmış maddeler sayısının dörtte biri çıkarılarak puanlanmıştır. Hangi yaklaşımda sonuç değil süreç önemlidir? A) Psikometrik yaklaşım B) Eklektik yaklaşım C) Uzlaştırıcı yaklaşım D) izlenimci yaklaĢım E) Davranışçı yaklaşım . Bu işleme ne denir? A) Gerçek puanı bulma B) ġans baĢarısından arıtma C) Hata puanını bulma D) Ham puanı bulma E) Şans puanını düzeltme 20. Bireyin özelliklerini değerlendirme ile ilgili çeşitli yaklaşımlar vardır.18. Bir test kağıdında doğru cevaplandırılmış maddeler sayısından yanlış cevaplandırılmış maddeler sayısının yarısı çıkarılmıştır. Bu yöntemle elde edilen puana ne denir? A) Şans puanı B) Ham puan C) DüzeltilmiĢ puan D) Hata puanı E) Gerçek puan 19.

C) Bir lise son sınıf öğrencisinin mesleki ilgisini ölçmek D) Bir öğretmenin derste tansiyonu düĢen bir öğrencinin nabzını ölçmesi E) Bir çocuğun zekasının ölçülmesi 4. Bu matematik öğretmeninin yaptığı eylem aşağıdakilerden hangisidir? A) Değerlendirme B) Ölçme C) Sınıflandırma D) Sıralama E) Yukarıdakilerin hiçbiri 2. Bir beden eğitimi dersinde öğrencilerin basket atacakları uzaklığı öğretmen metre ile belirlemiştir. III. II. Fiziksel ölçmeler somuttur ve dolaysız olarak gözlenebilir. Fiziksel ölçmelere hata karışma oranı psikolojik ölçmelere nazaran daha yüksektir. Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur? A) Yalnızca II B) I-III C) I-IV D) I-III-IV E) II-III-IV . Aşağıdaki eylemlerden hangisi dolaysız bir ölçmedir? A) Bir bireyin zencilere karşı olan tutumunu ölçmek B) Bir öğrencinin felsefe dersindeki bilgi düzeyini ölçmek. Fiziksel ölçmelerde oran ölçeği kullanılır. VI. Öğretmenin yaptığı bu ölçme yapılış şekli bakımından nasıldır? A) Mutlak ölçme B) Dolaylı ölçme C) Bağıl ölçme D) Dolaysız ölçme E) Yukarıdakilerin hiç biri 3. I. Psikolojik ölçmeler doğrudan gözlenebilir.TEST – 5 1. Bir matematik öğretmeni öğrencilerini bir sınava tabi tutmuş daha sonrada öğrencilerin kağıtlarını puanla-mıştır.

Yukarıdaki eylemlerden hangisi ya da hangileri değerlendirme içermektedir? A) Yalnızca I 8. Bir beden eğitimi öğretmeni öğrencilerini boy uzunluklarına göre sıraya dizmiştir. her öğrenci için bir karara varan bir felsefe öğretmeninin yaptığı eylem aşağıdakilerden hangisidir? A) Ölçme B) Değerlendirme C) Sıralama D) Sınıflandırma E) Puanlama 7. Bir öğretmenin öğrencilerine uygulamak üzere geliştirdiği bir test hangi terim ile ifade edilir? A) Değerlendirme aracı B) Ölçme yöntemi C) Değerlendirme süreci D) Ölçme aracı E) Yukarıdakilerin hiçbiri 6. I. Bir terzi kumaşın uzunluğunu metre ile belirlemiştir. Bir öğretmen öğrencilerinin puanlarını bir kriterle kıyaslayıp yorumlamıştır. B) Yalnızca IV C) I-III D) I-II-IV E) II-III-IV Bir öğretmenin öğrencileri gözlüklüler ve gözlüksüzler olarak ikiye ayırması hangi nitelikte bir ölçek verir? A) Sınıflama B) Sıralama C) Eşit aralıklı D) Oranlı E) Yukarıdakilerin hiçbiri .5. Öğrencilerinin sınavdan aldıktan puanlan okulun belirlediği ders geçme notu ile karşılaştırıp. Bir öğretmen öğrencilerinin dönem sonu sınavını puanlamıştır. II. III. IV.

C) Ahmet'in o sınav kapsamında hiçbir bilgisi yoktur. Ahmet'in bu durumu nasıl yorumlanabilir? A) Ahmet matematik konusunda hiç bir şey bilmiyordur. D) Ahmet’in sınavdan aldığı "0" gerçek bir sıfırdır. B) Ahmet’in aldığı bu "0" bir anlam ifade etmez.9. Ahmet matematik dersi sınavına girmiş ve sınavdan "0" puan almıştır. E) Yukarıdakilerin hiçbiri . Bir öğretmenin öğrencilerini boy uzunluklarına göre sıraya dizmesi hangi nitelikte bir ölçek verir? A) Sınıflama B) Sıralama C) Eşit aralıklı D) Oranlı E) Yukarıdakilerin hiçbiri 11. Bir öğrencinin kalemlerini renklerine göre farklı gruplara ayırması hangi nitelikte bir ölçek verir? A) Sınıflama B) Sıralama C) Eşit aralıklı D) Oranlı E) Yukarıdakilerin hiçbiri 10. Hangi ölçek türünde yapılabilecek istatistiksel işlemler ortanca ve çeyrek sapmayı bulmakla sınırlıdır? A) Sınıflama B) Sıralama C) Eşit aralıklı D) Oranlı E) Yukarıdakilerin hiçbiri 12.

Oranlı Yukarıda ölçek türlerinin hangisinde ya da hangilerinde "0" yokluğu ifade eder? A) Yalnızca I B) Yalnızca IV C) I-II D) II-III II-IV 16. Sıralama III. Oranlı Yukarıdaki ölçek türlerinin hangisinde ya da hangilerinde aritmetik ortalama ve standart sapma hesaplanabilir? A) Yalnızca I B) Yalnızca III C) I-III D) II-IV E) III-IV 14. Sıralama III. Aşağıdakilerden hangisi testlerin kullanım amaçlarının içinde yer alır? A) Eğitim programlarının değerlendirilmesi ve geliştirilmesi B) Seçme ve yerleştirme C) Kişilik hizmetlerinde D) Eğitim politikalarının test edilmesinde E) Yukarıdakilerin hepsi E) . Sınıflama II. I. I. Eşit aralıklı VI.13. Aşağıdaki eylemlerden hangisi eşit aralık niteliğinde bir ölçek verir? A) Bir gruptaki bireylerin baş harflerine göre sıralanması B) Bir gruptaki bireylerin boy uzunluklarına göre liste yapılması C) Metre ile bir kumaşın uzunluğunun ölçülmesi D) Termometre ile bir odanın sıcaklığının ölçülmesi E) Elişi kağıtlarının renklerine göre farklı gruplara ayrılması 15. Sınıflama II. Eşit aralıklı VI.

Ölçme aracı II. Değerlendirme ölçmeye temel oluşturur. Yapılan bu eylem testlerin kullanım amaçlarından hangisinin içine girmektedir? A) Eğitim programlarının değerlendirilmesi B) Eğitim politikalarının test edilmesi C) Seçme ve yerleĢtirme D) Bilimsel soruların test edilmesi E) Yukarıdakilerin hiçbiri 19. Hüküm Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri hem ölçmenin hem. A) Yalnızca III B) I-I C) I-III D) I-II-IV E) II-III-IV . Aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur? I. Bir öğrencinin matematik dersine karşı olan tutumunun ölçülmesi dolaysız ölçmedir.17. Ölçme belli bir niteliği gözleyip gözlem sonucunu sayılar ve sembollerle ifade etmektir. Özel bir okul kendi okullarında öğrenim görecek öğrencileri belirlemek için adayları bir sınava tabi tutmuştur. II. I. Ölçüt VI. III. Eğitimdeki ölçmelerin çoğunlukla dolaylı olması eğitimdeki ölçme so- nuçlarına daha çok hata karışması olasılığını artırır.de değerlendirmenin ortak öğesidir? A) Yalnızca I B) Yalnızca II C) I-III D) II-IV E) II-III-IV 18. Ölçülen varlık V. IV. Sayısal sonuç (veriler) III.

Bir öğrencinin kompozisyonu en çok 100 puan veren bir analitik anahtar ile puanlanmış ve toplam puan 75 bulunmuştur.20. Psikolojik özellik => Ölçme aracı => Değerlendirme => Ölçüt => Ölçme sonucu Ölçme ve değerlendirme arasındaki ilişki göz önüne alındığında yukarıdaki sıralamada hangi iki kavram yer değiştirirse sıralama doğru olur? A) Ölçme aracı-Değerlendirme B) Ölçme sonucu-Ölçüt C) Psikolojik özellik-ölçüt D) Ölçme sonucu-Değerlendirme E) Ölçüt-Ölçme aracı TEST – 6 1. Hangisi standart başarı testlerinin kullanılma amacına uygundur? A) Rehberlik B) Öğrenme eksikliklerinin giderilmesi C) Öğretim programlarının değerlendirilmesi D) Grupları karşılaştırma E) Hepsi 3. Aşağıdaki sınav türlerinden hangi ikisi kullanılış amaçları bakımından birbirine en yakındır? A) Yarışma ve sınıflama B) Yeterlilik ve tarama C) Seçme ve dönem sonu D) Dönem sonu ve bitirme E) Ara ve yeterlilik 2. Ölçme yazınında "75" sayısı hangi terimle adlandırılır? A) Analitik puan B) Anahtar puanı C) Ham puan D) Standart puan E) Yüzdelik puan .

13.5 D) 28.31.22. Bu notların aritmetik ortalaması kaçtır? A) 25 B) 27 C) 27.24. Hangisi duyuşsal öğrenmelerin gerçekleştirilmesinin ve ölçülmesinin üzerinde pek durulmamasının nedenlerinden değildir? A) Duyuşsal hedeflere erişme uzun süre alan kapsamlı bir iştir. E) Duyuşsal öğrenmeler genellikle kişinin yetenekleriyle çevresi arasındaki etkileşimin ürünleridir. Bu durumda puanların dağılımı hakkında nasıl bir yorum yapılabilir? A) Puanların yarıdan fazlası aritmetik ortalamanın altındadır B) Sola çarpık bir dağılım söz konusudur C) Puanların yarıdan fazlası aritmetik ortalamanın üstündedir D) Puanlar normal bir dağılım göstermektedirler E) Puanlar ortancaya göre simetrik dağılır 5. D) DuyuĢsal öğrenmelerin biliĢsel alandaki öğrenmelere etkisi yoktur.20.45.5 E) 30 .30. B) Duyuşsal hedeflere erişme derecesini ölçmek zordur.4. C) Duyuşsal alanlarda belli konularda tek bir doğru değil pek çok doğru vardır. Bu durumu önlemek için hangi yöntemi kullanmak gerekmektedir? A) Kağıtları birbiri ile karıştırarak okumak B) Kağıtları iyiden kötüye sıralamak C) Kağıtların numara sıralarını karıştırarak okumak D) Puanlayıcıdan bu hatadan kaçınmasını istemek E) Yukarıdakileri hepsi 7-10 maddeler için Bir sınavda 10 öğrenci şu notları almışlardır "10. Bazı durumlarda puanlayıcılar "çok iyi" yanıtlanmış bir kağıdı puanladıktan sonra "orta " yazılmış bir kağıdı hatalı puanlamaktadırlar.45" 7.45. ortanca 62 ve mod 60 olarak bulunmuştur. 6. Bir puan dağılımında Aritmetik ortalama 65.

Bu dizide ranj nasıl hesaplanır? A) 13/10=3 B) 20-10=10 C) 30-13=17 D) 45-20=25 E) 45- 10=35 11. Bu notların ortancası nasıl hesaplanır? A) 10+13/2=11.5 10. yönlendirmek B) Meslek seçiminde öğrencilere yol göstermek C) Öğrencileri derslerine çalışmaları için güdülemek D) Sınıf geçme notuna karar vermek E) Ödül alacak öğrencileri belirlemek . Aşağıdakilerden hangisi bir becerinin ölçülmesinde gözlenmesi gerekli " kritik" davranıştır? A) Beceriye temel olan bilişsel davranış B) Beceriyi hızlandıran hareketler C) Becerinin başarılmasından doğan duyuşsal davranış D) Becerinin mükemmelliğini etkileyen hareketler E) Yukarıdakilerin hepsi 13.5 B) 20+24/2=22 C) 24+30/2=27 D) 24+45/2=34. Duyuşsal davranış ölçülerinin kullanımı hangi durumda doğru olmaz? A) Öğrencileri okul dışı etkinliklere . Bu notlar dizisinde mod hangi sayıdır? A) 10 B) 20 C) 25 D) 45 E) Hiçbiri 9. Hangisi ölçme ve değerlendirme dersinin kapsamı dışında kalır? A) İstatistiksel yöntemler B) Program hedeflerinin saptanması C) Not verme yöntemleri D) Program hedeflerinin saptanması E) Notların eğitim kararlarında kullanılması 12.8.5 E) 30+45/2=37.

Aşağıdakilerden hangisi yazılı yoklamaların kısa cevaplı testlere kıyasla geçerliğinin düşük olmasının ana sebebidir? A) Soru güçlüğü B) Objektif puanlama güçlüğü C) Kapsamın sınırlı olması D) Değerlendirme güçlüğü E) Cevaplama süresinin kısalığı . Hangi ifadede "belirtke tablosu" anlatılmaktadır? A) Programla geliştirilecek davranışların listesi B) Programın kapsadığı konuların listesi C) Sınavda ölçülecek davranışların listesi D) Ölçülecek davranıĢları konularla bağlantılı olarak gösteren liste E) Sınavın kapsayacağı konulan gösteren liste 17. Aşağıdakilerden hangisi sorulan bir veya birkaç kelimelik ifadelerle cevaplandırılan test tipidir? A) Çoktan seçmeli B) Doğru-yanlış C) Yazılı yoklama D) Kısa cevaplı E) Yukarıdakilerin hiçbiri 15. Aşağıdakilerden hangisi çoktan seçmeli testlerde "çift olumsuz" ifadelerden kaçınmak için etkili bir yöntemdir? A) Madde kökü olumsuz soru kipine dönüştürülür B) Madde olumlu kipte yazılır C) Maddedeki olumsuzluk eklerinden biri atılır D) Madde eksik cümle yapısına dönüştürülür E) Yukarıdakilerin hiçbiri 16.14.

Aşağıdakilerden hangisi yazılı yoklamalarda puanlama yanlılığını önler? A) Cevaplayıcıların kimliklerinin gizlenmesi B) Kısa cevap gerektiren soruların hazırlanması C) Sorulan n önceden denenmesi D) Cevaplamaya bol süre verilmesi E) Sınavın kapsam geçerliliğinin yükseltilmesi 20. E) Yukarıdakilerin hiçbiri TEST . Bir edebiyat öğretmeninin çoktan seçmeli bir testte öğrencilerinden.18. Bu durum testin geçerliğini nasıl etkiler? A) Sınav kolaylaştığından geçerlik yükselir B) O sorular puanlanmadığından geçerlik etkilenmez.7 1. Bu sebepten dolayı öğretmen bu sorulan puanlamaya dahil etmemiştir. Bir ölçme aracının kullanıldığı maksada hizmet etme derecesi hangi kavramla ifade edilebilir? A) Güvenirlik B) Geçerlik E)Değerlendirme C) Kullanışlılık D)Tutarlılık . verilen beyitteki en belirgin söz sanatını bulmalarını istemesi öğretmenin hangi düzeydeki davranışı ölçmek istediğinin kanıtadır? A) Bilgi B) Kavrama C) Uygulama D) Analiz E) Sentez 19. C) Sınav kapsamı daraldığı için geçerlik düĢer D) Puanlama güvenirliği arttığından geçerlik yükselir. Çoktan seçmeli bir sınavda sorulan 30 sorudan son 5 tanesi hiçbir öğrenci tarafından işaretlenmemiştir.

Teste ölçülen davranışların ders hedeflerine uygunluğu V. Sınava katılan öğrenci sayısı Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bir başarı testinin geçerliğini kanıtlamak için uygun bir ölçüttür? A) Yalnızca I B) Yalnızca IV C) I-III D) II-IV E) I-IV-V 3. Sınavı başaran öğrenci sayısı III. Bu durum testin geçerliğini nasıl etkiler? A) Sınav kolaylaştığından geçerlik yükselir B) O sorular puanlanmadığından geçerlik etkilenmez. Bir tarih öğretmeni öğrencilerine 30 soruluk bir test uygularken aynı o-kulda görevli başka bir tarih öğretmeni 50 soruluk bir test uygulamıştır. B) Birinci öğretmenin uyguladığı sınav daha az konu içerdiği için test puanlarının geçerliği düşüktür C) Ġkinci öğretmenin uyguladığı sınav daha çok soru içerdiğinden test puanlarının geçerliği daha yüksektir D) Birinci öğretmenin uyguladığı sınav daha kolay olduğundan geçerliği düşüktür. Test maddelerinin güçlük dereceleri II. ikinci öğretmenin uyguladığı sınavın geçerliğinin daha yüksek olduğunu savunan bir kişi aşağıdakilerden hangisini söylerse bu iddiasını doğru bir şekilde desteklemiş olur? A) İkinci öğretmenin uyguladığı sınavın süresi daha uzun olduğu için test puanlarının geçerliği daha yüksektir. C) Sınav kapsamı daraldığı için geçerlik düĢer D) Puanlama güvenirliği arttığından geçerlik yükselir. E) Yukarıdakilerin hiçbiri 4. Test maddelerinin ayırt edicilik dereceleri VI. Bir matematik öğretmeninin öğrencilerine uyguladığı 50 soruluk bir testin son 7 maddesi hiç bir öğrenci tarafından işaretlenmemiştir. Bu sebepten dolayı öğretmen bu soruları puanlamaya dahil etmemiştir. E) Yukarıdakilerden hiçbiri .2. Bu iki testinde aynı konuları kapsadığını varsayarsak. I.

dersin hedeflerine uygunluğunun saptanması aşağıda-kilerden hangisini belirlemek için uygun bir ölçüt olur? A) Testin iç tutarlığını B) Testin görünüş geçerliğini C) Testin kapsam geçerliğini D) Testin tesadüfi hatadan arınıldık düzeyini E) Testin yordama geçerliğini 7. Bir testin kapsam geçerliğini belirlemek için kapsam geçerliği belirlenmiş bir test ile arasındaki korelasyonlara bakmak VI. Bir testin kapsam geçerliğini belirlemek için o konuda uzman kişilere danışmak A) Yalnızca I B) I-II C) I-III D) I-II-III E) II-H-IV 6. Bir başarı testinin maddeleri ile ölçülen davranışların. Yazıl yoklamaların çoktan seçmeli testlere nazaran geçerliklerinin düşük olduğunu savunan bir birey bu iddiasını aşağıdakilerin hangisi ile destekleyebilir? A) Soru güçlüğü B) Objektif puanlama güçlüğü C) Kapsamının sınırlı olması D) Değerlendirme güçlüğü E) Cevaplama süresinin kısalığı . Testin doğru yapıyı ölçüp ölçmediğini belirlemek için faktör analizi ya- pılması II. Hazırlanan bir zeka testi ile önceden hazırlanmış ve geçerli kabul edilen başka bir zeka testi arasındaki korelasyonlara bakmak III.5. Aşağıdaki geçerlik belirleme yöntemlerinden hangisi ya da hangileri istatistiksel yaklaşıma dayalı olarak gerçekleştirilmiştir? I.

D) Puanlama objektif bir hale gelmiştir E) Yukarıdakileri hiçbiri . Bir tarih öğretmeni öğrencilerine uyguladığı bir sınavda bir ya da birkaç soru yerine çeşitli konularda çok sayıda soru sormuştur.8. C) Puanlama sübjektif bir hale gelmiştir. Bir sınav esnasında 3 öğrenci bir sorunun cevabını o soruyu yanlış yapan bir öğrenciden kopya etmişlerdir ve öğretmen bu olaydan habersiz cevaplan puanlamıştır. Bir kurumun insan kaynakları departmanında görevli olan bir ölçme ve değerlendirme uzmanı o kuruma iş başvurusu yapan bireylere bir genel yetenek testi uygulamış ve 1 sene sonra işe alınan bireylerin iş performansları ile genel yetenek testinden aldıktan puanları arasındaki korelasyona bakmıştır. Bu işlemi yapan ölçme ve değerlendirme uzmanı genel yetenek testinin hangi tür geçerliğini saptamaya çalışmıştır? " A) Kapsam geçerliği B) Yapı geçerliği C) Görünüş geçerliği D) Yordama geçerliği E) Yukarıdakileri hiçbiri 9. Tarih öğretmeni böyle yaparak ilk olarak neyi amaçlamıştır? A) Testi daha güç hale getirmeyi B) Programdaki tüm konuları yoklamış olmayı C) Testin kapsamını geniĢleterek geçerliğini artırmayı D) Öğrencileri sürekli olarak çalışmaya teşvik etmeyi E) Testin güvenirliğini artırmayı 10. Böyle bir durumdan o üç öğrencinin puanları nasıl etkilenmiştir? A) Puanların geçerliği düşmüştür B) Puanların güvenirliği düĢmüĢtür.

A) Yanlıca I B) Yalnızca III C) I-III D) I-II-III E) I-II-III-IV 12. Soruların konuları kapsaması III. Ölçüt ölçüsü testin yordamaya çalıştığı değişkenle doğrudan ilgili olmalıdır. kolay ve pratik olmalıdır. Ölçüt ölçüsü oldukça kararlı olmalı ve günden güne değişmemelidir. II. "Bir testin yordama geçerliğini belirlemede en önemli nokta. Sınav ortamının uygun olması Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bir testin geçerliliğinin artırır? A) Yalnızca I B) Yalnızca III C) I-III D) III-IV E) II-III-IV 14. Bir testin kapsam geçerliği aşağıda-kilerin hangisi ile daha çok ilgilidir? A) Testin iç tutarlılığı ile B) Testteki soruların zorluk dereceleri ile C) Testin kullanışlılığı ile D) Maddeler ile ölçülen davranıĢın dersin hedeflerine uygunluğu ile E) Test maddelerinin anlaşılır olması ile 13. uygun bir ölçüt ölçüsü elde etmektir" Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri ölçüt ölçüsünün sahip olması gereken niteliklerden biridir? I. Ölçütün elde edilmesi. Bir ölçme aracındaki her maddenin tutarlı ve hatadan arınık ölçüm yapması hangi kavram ile adlandırılır? A) Güvenirlik B) Geçerlik C) Değerlendirme D) Kullanışlılık E) Değerleme (ölçümlerine) . III. Soruların açık ve anlaşılır olması VI. I. Ölçüt ölçüsü kişinin başarısını gerçekten yanıtsan nesnel ve güvenilir bir ölçü olmalıdır. VI. Soruların kolay olması II.11.

15. Testte yer alan soruların açık ve anlaşılır olması III. Bir felsefe öğretmeni aşağıdakiler-den hangisini yaparsa öğrencilerine uygulayacağı testin güvenirliğini artırabilir? A) Maddelerdeki seçenek sayısını azaltırsa B) Testin cevaplama süresini uzatırsa C) Testteki maddeleri zorlaştırırsa D) Teste aynı güçlükte bir miktar daha soru eklerse E) Test maddelerini kolaylaştırırsa 16. Aşağıdaki eylemlerden hangisi sabit hata içerir? A) Bir bakkal terazisinin tarttığı her nesneyi gerçek ağırlığından 50 gr fazla tartması B) Bir öğretmenin kız öğrencilerine daha yüksek puan vermesi C) Bir metrenin 50 cm den sonra yanlış ölçüm yapması D) Bir öğrencinin çok heyecanlanması sebebiyle sınavdan zayıf olması E) Yukarıdakilerin hiçbiri . Soru sayısının artırılması II. Testin yönergesinin açık ve anlaşılır olması IV. Bir başarı testinin güvenirliği kısaca nasıl tanımlanabilir? A) Test puanlarının bir norma göre yorumlanabilirliği B) Test puanlarının sosyoekonomik yanlılıklardan bağımsızlığı C) Test puanlarının tesadüfi hatalardan arınıklığı D) Test puanlarının okuldaki başarıyı yordama gücü E) Test puanlarının diğer basan testleri ile olan korelasyonu 17. Hangi durum ya da durumlarda testin güvenirliği artar? I. Testin nesnel bir şekilde puanlanması A) Yalnızca I B) I-II C) II-III D) I-III-IV E) Hepsi 18.

C) Test puanlarının tesadüfi hatalardan arınıktık düzeyi yüksektir. C) Daha duyarlı bir hata ölçüsüdür. E) Güvenilirliği düşük bir araçtır. D) Gerçek puan varyansı çok küçüktür. Gerçek puan varyansı ile ham puan varyansı birbirine yakın olan bir test için nasıl bir yorum yapılabilir? A) Test puanlarında ölçme yanlılıkları mevcuttur. B) Uygulama koşullarından etkilenmez. B) Gerçek puan varyansı çok küçüktür. D) Uygulama koşullarından etkilenmez. Eğitimde ölçmede değişken nasıldır. hangi ölçekle ölçülür? A) Değişken nitel. E) Yukarıdakilerin hepsi . Hangisinde ölçmenin standart hatasını güvenirlik katsayısından ayıran nokta belirtilmiştir? A) Hatayı test puanın cinsinden verir. ölçek eşit aralıklıdır TEST – 8 1. ölçek sınıflamalıdır B) Değişken nicel.19. Hangisi ölçmenin yapıldığı ortamdan kaynaklanan bir hatadır? A) Test yönergesinin anlaşılır ve açık olmaması B) Test kitapçığının baskısının kötü olması C) Öğretmenin puanlama esnasında kız öğrencilere yanlılık göstermesi D) Testin uygulandığı sınıfın çok soğuk olması E) Sınavda heyecanlanan bir öğrencinin düşük performans sergilemesi 20. ölçek derecelendirmelidir C) Değişken nitel ölçek derecelendirmelidir D) DeğiĢken nicel ölçmek eĢit aralıklıdır E) Değişken nitel. 2.

Testte yer alan soruların açık ve anlaşılır olması III. Hangi durum ya da durumlarda testin güvenirliği artar? I. Paralel test III. B) Bir testi aralıklı olarak aynı gruba iki kez uygulamak ve iki uygulamada alınan puanlar arasındaki korelasyonu hesaplamak. D) KR 20 veya 21 formüllerinden birini kullanarak testin iç tutarlılığını hesaplamak E) Bir testten alınan sonuçlar ile aynı özelliği ölçen baĢka bir testin sonuçlan arasındaki korelasyonu hesaplamak. Soru sayısının artırılması II. Testin yönergesinin açık ve anlaşılır olması IV. 4. C) Testin paralel iki tane formunu geliştirmek ve aynı gruba uygulayıp alınan puanlar arasındaki korelasyona bakmak. Hangisi bir testin güvenirliğini saptamak için kullanılan bir yol değildir? A) Testi eşdeğer iki yarıya bölerek testin iki yarısından alınan puanlar arasındaki korelasyonu hesaplamak.3. Testin iki yarıya bölünmesi A) Yalnızca I B) Yalnızca II C) I-III D) II-III 6. Test tekrar test II. Bir ölçme aracının "objektif olması hangi anlama gelmektedir? A) Cevaplatın hatasız puanlanabilmek B) Aracın çok sayıda madde içermesi C) Uygulama yönteminin standart olması D) Kopya çekmeye imkan vermemesi E) Yukarıdakileri hepsi E) Hepsi . Aşağıdaki güvenirlik saptama yöntemlerinden hangisi ya da hangileri test ortamından kaynaklanacak hatayı azaltma amacını güder? I. Testin nesnel bir şekilde puanlanması A) Yalnızca I B) I-II C) II-III D) I-III-IV- E) Hepsi 5.

Bir sınav esnasında 3 öğrenci bir sorunun cevabını o soruyu yanlış yapan bir öğrenciden kopya etmişlerdir ve öğretmen bu olaydan habersiz cevapları puanlamıştır. D) Puanlama objektif bir hale gelmiştir E) Yukarıdakilerin hiçbiri. Aşağıda verilen bu işlemlerden hangisi güvenirlik katsayısını en çok artırır? A) Maddelerdeki seçenek sayısını artırmak B) Testteki maddeleri güçleştirmek C) Teste aynı güçlükte bir miktar daha soru eklemek D) Testin cevaplama süresini uzatmak E) Test açıklamasına bir örnek koymak 9. Bir psikoloji öğretmeni güvenirlik katsayısı yeterince yüksek olmayan bir testin güvenirliğini artırmak için bazı işlemler planlamaktadır. . Aşağıdaki ifadelerden hangisi bir başarı testinin güvenirliği ile daha çok ilgilidir? A) Test puanlarının okul başarısını yordaması B) Test puanlarının başka bir başarı testi ile olan korelasyonu C) Test puanlarının bir norma göre yorumlanabilmesi D) Test puanlarının kültürel yanlılıklardan bağımsızlığı E) Test puanlarının tesadüfi hatalardan arınıklığı 8.7. C) Puanlama sübjektif bir hale gelmiştir. Bir başarı testinin geçerliğini kanıtlamak için aşağıdakilerden hangisi en uygun ölçüt olur A) Sınava katılan öğrenci sayısı B) Sınavı başaran öğrenci sayısı C) Ölçülen davranıĢın dersin hedeflerine uygunluğu D) Test maddelerin ayırt edicilik dereceleri E) Test maddelerinin güçlük dereceleri 10. Böyle bir durumdan o üç öğrencinin puanlan nasıl etkilenmiştir? A) Puanların geçerliği düşmüştür B) Puanların güvenirliği düşmüştür.

Böyle bir durumdan o 5 öğrencinin puanları nasıl etkilenmiştir? A) Puanların güvenirliği düşmüştür B) Puanların standart sapması büyümüştür. Standart bir testin norm tablolarının hazırlanmış olması onun kullanışlılığını nasıl etkiler? A) Cevapların puanlaması kolaylaşır B) Testin cevaplandırması kolaylaşır C) Testin uygulaması daha kısa süre alır D) Test puanlarının yorumu kolaylaĢır E) Yukarıdakileri hepsi 14. Cevaplama işlemi VI. Cevaplama süresi III. E) Yukarıdakilerden hiçbiri 12. Bir testin kullanışlılığı hakkında karar verilirken hangileri dikkate alınmalıdır? I.11. C) Puanların geçerliği düĢmüĢtür. Puanlama yöntemi II. Bir sınav esnasında 5 öğrenci bir sorunun cevabını o soruyu doğru yapan bir öğrenciden kopya etmişlerdir ve öğretmen bu olaydan habersiz cevapları puanlamıştır. D) Puanların objektifliği bozulmuştur. Bir puanlar kümesinde frekansların toplamı hangi sayıyı verir? A) Ham puanlar toplamı B) Puan sayısı C) Sıralamalar toplamı D) Grup sayısı E) Hiçbiri . Hazırlama tekniği A) I-II B) II-III C) II-IV D) II-III-IV E) Hepsi 13.

10" 18.5 E) 5 19.5 C)4 D) 4.4. Bu notların aritmetik ortalaması kaçtır? A) 3 B) 3.5 .15. Bu notların ortancası nasıl hesaplanır? A) 2+2/2=2 B) 2+4/2=3 C) 4+5/2=4. Hangisi aritmetik ortalamalardan sapmaların kareleri toplamının ortalamasının kare köküdür? A) Ranj B) Çeyrek sapma C) Ortanca D) Standart sapma E) Hiçbiri 18-20 maddeler için Bir sınavda 10 öğrenci şu notları almışlardır "2.6. Hangisi sınıftaki puanlar toplamının puan sayısına bölünmesiyle bulunan sayıdır? A) Aritmetik ortalama B) Ranj C) Standart sapma D) Ortanca E) Hiçbiri 17. Hangisi bir puanlar kümesindeki en yüksek ve en düşük puan arasındaki farktır? A) Ortanca (Medyan) B) Ranj (Dizi geniĢliği) C) Standart sapma D) Aritmetik ortalama E) Çeyrek sapma 16. Bu notlar dizisinde mod hangi sayıdır? A) 2 B) 4 C)5 D) 7 E) 10 20.2.7.5 E) 7+8/2=7.5 D) 5+6/2=5.8.4.5.2.

12.1.TEST . Bu notlar dizisinde mod hangi sayıdır? A) 1 B) 4 C) 5 4.7.6. Bir matematik dersi puanlan standart puana dönüştürüldüğünde Ahmet'in z puanı 3 olarak bulunmuştur.5 B) 4+6/2=5 C) 6+7/2=6. Bu notların ortancası nasıl hesaplanır? A) 1+4/2=2.9.5.4. D) Sınıf ortalamasından daha düşük bir puan almıştır. Bu notların aritmetik ortalaması kaçtır? A) 4 B) 4. Ahmet'in sınavdaki başarısı hakkında nasıl bir yorum yapılabilir? A) Soruların yüzde otuzunu doğru cevaplandırmıştır.5 C) 5 D) 6 E) 7 D) 9 E) 12 3.5 D) 10+12/2=11 E) 12+15/2=14 5. Ham puanların "z" veya '1" puanına dönüştürülmesinin en önemli sebebi nedir? A) Ham puan dağılımını düzeltmek B) Puanların güvenirliğini yükseltmek C) Norm sağlamak D) Puanlar hakkında daha sağlıklı ve kolay yorumlar yapmak E) Puanların geçerliğini yükseltmek 2-4 maddeler için Bir sınavda 10 öğrenci şu notlan almışlardır" 1. C) Bu puanı tek başına yorumlamak imkansızdır. E) Sınıf ortalamasının üç standart sapma üstünde bir puan almıĢtır.10.9 1. .15" 2. B) On üzerinden 3 almıştır.

5. Bu notların aritmetik ortalaması kaçtır? A) 2 B) 3 C) 4.5 8. 8. 5. 3. Ortancası ve modu aritmetik ortalamadan daha büyük çıkan bir dağılım nasıl yorumlanabilir? A) Sola çarpık bir dağılımdır B) Sağa çarpık bir dağılımdır C) Puanların yarıdan fazlası aritmetik ortalamanın üstündedir D) Normal bir dağılımdır. 4. Aşağıdakilerden hangisi dolaysız bir ölçmedir? A) Termometre ile ısı ölçme B) Barometre ile basınç ölçme C) Kefeli terazi ile ağırlık ölçme D) Eğitimde başarıyı ölçme E) Hiçbiri 11-13 maddeler için Bir sınavda 10 öğrenci şu notları almışlardır? "10. Bu dizide ranj nasıl hesaplanır? A) 4-3 = 1 B) 8-3 = 5 C) 8-6 = 2 D) 5-3 = 2 E) 8-2 = 6 10. Z puanı -2 bulunan bir kişinin ortalama 60 ve standart sapma 15 ile bulunan standart puanı kaç olur? A) 90 B) 70 C) 30 D) 20 E) 18.6. 0. Bir sınavda 10 öğrenci şu notları almıştır: 2. E) Puanlar ortancaya göre simetrik dağılır 9. 2. 2. 6. 0" 11.5. 8.5 D) 5 E) Hiçbiri . Sınıf ortalamasının 60 ve standart sapmasının 10 olduğu bir sınavdan 80 alan bir öğrencinin z puanı kaç olur? A) 2 B) 1.5 C) 1 D) -1.5 E) -2 7. 8. 8. 2. 3. 3. 6.

75 arasında olanlar D) Ġndeksleri olabildiğince yüksek olanlar E) Hiçbiri 15.25 ve 0.50 civarında olanlar B) İndeksleri 0.12.5 E) 5.50 den büyük olanlar C) İndeksleri 0. Çok sayıda puan gruplanırken aşağıdakilerden hangisi öncelikle dikkate alınır? A) Grup sayısını büyük tutmak B) Hesaplama ve yorum kolaylıkları ' sağlamak C) Bazı puanlan dizi genişliğinin sınırına düşürmek D) Puan aralıklarını dar tutmak E) Aralık frekanslarını eşit tutmak . Bu notların ortancası kaçtır? A) 2 B) 2.5 D) 4 E) 5 14. Bu notların standart sapması kaçtır? A) 2 B) 3 C) 3.5 C) 3 D) 4. Analizleri yapılmış maddeler arasından asıl uygulamada kullanılacak maddeleri seçerken madde ayırt edicilik indeksleri dikkate alındığında hangileri tercih edilmelidir? A) İndeksleri 0. İstatistiksel işlemlerle ham puanların diğer puanlara dönüştürülmesinde amaç nedir? A) Ortak bir norm sağlamak B) Puanların geçerliliğini sağlamak C) Puanların güvenirliliğini sağlamak D) Daha kolay ve anlamlı yorum sağlamak E) Hepsi 16.5 13.

I. Ayşe'nin sınavdaki başarısı hakkında nasıl bir yorum yapılabilir? A) Sınavdaki soruların % 20sini yanlış cevaplamıştır. Z puanı -3 bulunan bir kişinin ortalaması 60 ve standart sapması 15 ise bulunan standart puanı kaç olur? A) 15 B) 20 C) 23. Öğrencinin sözlü sınavda verdiği cevaplara bakarak puan vermek III.17. B) 10 üzerinden 2 almıştır C) Sınıf ortalamasının 2 standart sapma altında puan almıĢtır D) Sınıf ortalamasının üzerinde bir puan almıştır E) Hiçbiri TEST – 10 1.5 19.5 C) 1 D) 1. Bir puanlar dizisinde belli bir x puanından küçük kaç tane puan bulunduğunu hangi sayı gösterir? A) Frekans B) X'e kadar puanlar toplamı C) X' e kadar frekanslar toplamı D) Grup sayısı E) Hiçbiri 18.5 E) 2 20. Sınıf ortalamasının 50 ve standart sapmasının 10 olduğu bir sınavdan 60 alan bir öğrencinin "z" puanı kaç olur? A) -2 B) -1.5 D) 25 E) 27. Öğrencilerin sınav kağıtlarını 100 ü-zerinden puanlamak II. Öğrencinin ödevindeki imla hatalarını belirlemek IV. Bir tarih dersi puanları standart puana dönüştürüldüğünde Ayşe'nin "z" puanı -2 olarak bulunmuştur. Öğrencinin sınav puanını bir kriterle kıyaslayıp karar vermek Yukarıdakilerden hangisi yada hangileri bir ölçme işlemi içermektedir ? A) Yalnızca I B) Yalnızca III C) I-II-III D) II-IV E) Hepsi .

Aşağıdakilerden hangisi portföy değerlendirme sisteminin kullanılmasının bir sebebidir? A) Süreç değerlendirmesinin ön plana çıkması B) Öğrencinin kendi kendini değerlendirmesine imkan tanıması C) Öğrenci ve öğretmen arasındaki diyalogu güçlendirmesi D) Öğrencinin kendi öğrenmesinin sorumluluğunu almasını sağlaması E) Yukarıdakilerin hepsi 4. B) Bütün kağıtlar değişik sıra ile iki defa okunmalıdır. Bunun önlenmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? A) Öğretmen kağıdı iki defa okumalıdır B) Cevaplayıcıların kimlikleri gizlenmelidir. Bir tarih öğretmeni öğrencilerin sınavlarını puanlarken sevdiği öğrencilere yüksek puan vermektedir. C) Bütün kağıtlar değişik sıra ile iki defa okunmalıdır D) Bir sorunun cevabı bütün kağıtlarda okunduktan sonra diğer soruya geçilmelidir E) Hepsi 5. Bir Psikoloji öğretmeni bir öğrencisinin 4.2. Aşağıdakilerin hangisinde değerlendirme işlemi yapılmıştır? A) Ali ÜDS'den 86 puan almıştır B) Cemil final sınavından 35 aldığı için dersten kalmıĢtır C) Semih Fen dersinde sınıfın en yüksek notunu almıştır D) Askerlik muayenesinde Cem'in kilosu 70 olarak bulunmuştur E) Yukarıdakilerin hepsi 3. C) Öğretmen kağıdı iki defa okumalıdır. sorusunu puanlarken o öğrencinin bir önceki soruda verdiği cevabın etkisinde kalmış ve hatalı bir puanlama yapmıştır. Bu puanlayıcı yanlılığını önlemek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? A) Öğretmen herkese yüksek puan vermelidir. E) Hepsi . D) Cevaplayıcıların kimlikleri gizlenmelidir.

Seçmeli testlerde "hepsi" seçeneği hangi durumda kullanılmaz? A) İki ayrı seçenek aynı anlama geldiğinde B) Madde kökü olumsuz kipte olduğunda C) Madde kökü en doğru cevabı istiyorsa D) Kökteki sorunun birden fazla yanlış cevabı varsa E) Seçenekler arasında binişildik varsa 7. Hangi durum ya da durumlarda testin güvenirliği artar? I. Sınavda dişi ağrıyan bir öğrencinin düşük performans sergilemesi Yukarıdakilerden hangisi yada hangileri ölçmenin yapıldığı ortamdan kaynaklanan bir hatadır? A) Yalnızca I B) Yalnızca IV C) II-IV D) II-II-IV E) I- III-IV-V 10. I. Testte yer alan soruların açık ve anlaşılır olması III. Test kitapçığının baskısının kötü olması III. Testin uygulandığı sınıfın çok soğuk olması V. Testin nesnel bir şekilde puanlanması A) Yalnızca I B) I-II C) II-III D) I-III-IV E) Hepsi . Öğretmenin puanlama esnasında yanlılık göstermesi IV.6. Bir gruptaki bireylerin doğum tarihlerine göre g liste yapılması hangi nitelikte ölçek verir? A) Eşit aralıklı 9. Soru sayısının artırılması II. Testin yönergesinin açık ve anlaşılır olması IV. Bir gruptaki bireylerin isimlerinin baş harflerine göre sıralanması hangi nitelikte bir ölçek verir? A) Sınıflama B) Sıralama C) Eşit oranlı D) Eşit aralıklı E) Hiçbiri 8. B) Sınıflamalı C) Eşit oranlı D) Sıralı E) Hiçbiri Test yönergesinin yeterli açıklama içermemesi II.

Bu durumda öğretmen hangi bilişsel düzeydeki davranışı ölçmek istemiştir? A) Bilgi B) Kavrama C) Uygulama Değerlendirme D) Sentez E) .ölçüte vurma . Hangi seçenekte değerlendirmenin basamakları doğru olarak sıralanmıştır? A) Ölçüte vurma – hüküm .gözlem verileri E) Ölçme verileri . Bir coğrafya öğretmeni çoktan seçmeli bir sınavda öğrencilerine bir grafik vermiş ve öğrencilerin grafiğe göre verilen seçeneklerden yanlış olanını bulmasını istemiştir.sayısal sonuç C) Gözlem verileri .ölçüte vurma .yargı 14.11. Test puanlan ve ölçüt puanları arasındaki korelasyon aşağıdakilerden hangisidir? A) Testin güvenirlik katsayısı B) Ölçmenin standart hatası C) Testin iç tutarlık katsayısı D) Testin geçerlik katsayısı E) Yukarıdakilerin hiçbirisi 12. Aşağıdaki soru tiplerinin hangisinde şansla doğru cevabı bulma ihtimali en yüksektir? A) Yazılı yoklamalar B) Kısa cevaplı testler C) Doğru-yanlıĢ testleri D) Çoktan seçmeli testler E) Essey tipindeki sınavlar 13.hüküm D) Hüküm .sayısal sonuç .sayısal sonuç B) Ölçme verileri – yargı .

"3. Bir yazılı yoklama sırasında Cemil bir soruyu istenilenden çok fazla ve gereksiz bilgi vererek cevaplamıştır.7" 18.3.15. Bir başarı testinin güvenirliği kısaca nasıl tanımlanabilir? A) Test puanlarının bir norma göre yorumlanabilirliği B) Test puanlarının sosyo-ekonomik yanlılıklardan bağımsızlığı C) Test puanlarının tesadüfi hatalardan arınıklığı D) Test puanlarının okuldaki başarıyı yordama gücü E) Test puanlarının diğer basan testleri ile olan korelasyonu Bir sınavda 10 öğrenci şu notları almışlardır.5. Bu notlar dizisinde mod hangi sayıdır? A) 3 B) 5 C) 6 D) 7 E) 9 20. Bu öğretmeninin yaptığı eylem aşağıdakilerden hangisidir? A) Değerlendirme B) Sınıflandırma C) Sıralama D) Ölçme E) Yukarıdakileri hiçbiri 16.5 19.5.5.7. Bu notların aritmetik ortalaması kaçtır? A) 2. Bu notların dağılım genişliği nasıl hesaplanır? A) 6-5=1 B) 5-3=2 C) 7-5=2 D) 16-63=3 E) 7-3=4 .5 D) 6 E) 7. 17.7. Bu durumda öğretmen o soruyu nasıl puanlamalıdır? A) Cemile yazdığı fazla bilgi oranında ek puan verilmelidir B) Cemil'in puanını yazdığı fazla bilgi oranında kırılmalıdır.6. C) Cemil'e o sorudan sıfır puan vermelidir D) Cemil'in cevabındaki fazla ve gereksiz bilgileri dikkate almamalıdır. E) Cemil'in o sorusunu geçersiz saymalıdır.5 B) 3 C) 5.7. Bir İngilizce öğretmeni öğrencilerini bir sınava tabi tutmuş daha sonrada öğrencilerin kağıtlarını puanlamıştır.