You are on page 1of 25

I.

OPSTE ODREDBE
Clan 1.
Ovim pravilnikom uredjuju se vrste radova na odrzavanju magistralnih i regionalnih puteva, putnih objekata,
saobracajne signalizacije i opreme puteva, osnovni tehnicki i drugi uslovi za preduzimanje mera i aktivnosti za
ocuvanje putne mreze.
Clan 2.
Radovima na odrzavanju magistralnih i regionalnih puteva, u smislu ovog pravilnika, smatra se: skup
aktivnosti i radova koji se preduzimaju na putnoj mrezi, ili na pojedinim deonicama puta sa ciljem da se
ocuva, obnovi i poboljsa tehnicko stanje javnih puteva, putnih objekata i saobracajne signalizacije i opreme
puteva.
Merama i aktivnostima na ocuvanje putne mreze, u smislu ovog pravilnika, smatra se: pracenje i azurno
evidentiranje promena stanja javnih puteva, putnih objekata i saobracajne signalizacije i oprememputeva.
Ove aktivnosti se obavljaju sa ciljem da se obezbedi efikasno i objektivno poznavanje stanja javnih puteva,
analiza vrste, kvaliteta i ucinka obavljenih radova oodrzavanja i inzenjersko tehnicka osnova za godisnje
srednjorocno i dugorocno planiranje radova odrzavanja.
Clan 3.
Ostecenja ili prepreke na putu ili putnim objektima koje bitno uticu na bezbednost saobracaja, uklanjaju se
cim se uoce.
Ako je nemoguce odmah izvrsiti opravku ili ukloniti smetnju bezbednom odvijanju saobracaja, treba odmah
postaviti odgovarajucu saobracajnu signalizaciju , popravku izvrsiti ili smetnju ukloniti.
2. PREGLED I PRACENJE STANJA
Clan 4.
Radi uvida u stanje javnog puta i stabilnosti puta i objekata vrse se pregledi:
1. redovni,
2. sezonski,
3. vanrendni,
4. specijalni.
Clan 5.
Redovnim pregledima javnih puteva, putnih objekata, saobracajne signalizacije i opreme puta (u daljem
tekstu: javni putevi) utvrdjuje se potreba hitnih radova redovnog odrzavanja na pojedinim elementima puta i
putnim objektima.
Redovni pregledi obavljaju se :
a) svakodnevno:
1. na autoputevima,
2. na magistralnim i regionalnim putevima prvog, drugog i treceg saobracajnog razreda;
b) najmanje dva puta nedeljno:
1. na magistralnim i regionalnim putevima cetvrtog i petog saobracajnog razreda.

Redovni pregled javnog puta vrsi se, vizuelno obilaskom puta i objekata pri cemu se utvrdjuje stanje i
ispravnost pojedinih elemenata, puta, putne signalizacije i opreme puta, narocito sa stanovista smetnji na
nesmetanom i bezbednom odvijanju saobracaja.
Na osnovu tog pregleda obavestavaju se ucesnici o stanju na javnim putevima i preduzimaju odgovarajuce
mere za popravke i uklanjanje smetnji sa javnog puta.
Clan 6.
Podaci koji se prikupe redovnim pregledom sa podacima o radovima odrzavanja koji su obavljeni, evidentiraju
se u gradjevinski dnevnik radova odrzavanja na odgovarajucoj deonici ili putu.
Clan 7.
Sezonski (periodicni) pregledi javnih puteva obavljaju se se najamnje dva puta godisnje, u prolece i jesen sa
ciljem da se utvrdi i evidentira stanje pojedinih elemenata puta, putnih objekata, saobracajne signalizacije i
opreme.
Sezonskim pregledom puta utvrdjuje se:
1. stanje kolovoza na svim saobracajnim povrsinama, parking prostorima i stajalistima,
2. stanje sistema za odvodnjavanje povrsinske i podzemne vode,
3. stanje bankina, razdelnog pojasa, kosina useka, nasipa i putnog zemljista,
4. stanje trupa puta i pojave sleganja, odrona i klizanja terena,
5. stanje saobracajne signalizacije i opreme puta,
6. stanje objekata na putu kao sto su mostovi, vijadukti, tuneli, galerije, nadvoznjaci, podvoznjaci, potporni i
oblozni zidovi itd.
O utvrdjenom stanju puta i putnih objekata na preglednoj deonici ili putu, acinjava se zapisnik sa detaljnim
opisom nadjenog stanja. Zapisnik se dostavlja odgovarajucoj sluzbi Direkcije za puteve.
Clan 8.
Specijalni pregledi obavljaju se po potrebi, kada se pri ostalim pregledima, utvrde velika ostecenja ili se
posumnja u potrebnu nosivost i funkcionalnost pojedinih elemenata javnog puta.
Po izvrsenom pregledu sacinjava se izvestaj sa predlogom tehnickih mera izvrsenja, ukoliko je to moguce,
odnosno sa formulacijom projektnog zadatka, ukoliko je uklanjanje ostecenja ili sanaciju potrebno obaviti
prema projektu.

Clan 9.
Vanrendni pregledi javnog puta vrse se posle vanrendnih dogadjaja kao sto su na primer razlicite
elementarne nepogode u zoni puta i objekata (zemljotres, poplave, klizanja terena, veci udari leda na rekama,
lavine, osuline i slicno), ili udari u nosece elmente objekata.
O izvrsenom vanrendnom pregledu se sacinjava zapisnik o nastalim ostecenjeima koji se dostavlja Direkciji
za puteve.
U slucaju da su ostecenja posle vanndnih dogadjaja veceg obima tako da je ugrozena stabilnost javnog puta
ako je to moguce, neposredno se obavljaju radovi na obezbedjenjeu prohodnosti javnog puta.
3. ODRZAVANJE TRUPA PUTA I PUTNOG ZEMLJISTA

Clan 10.
Odrzavanjem trupa puta i putnog zemljista, u smislu ovog pravilnika, smatraju se pregledi trupa puta, putnog
zemljista, pracenje i evidentiranje njihovog stanja i promena i izvodjenje sledecih radova:
1. odrzavanje humuziranih i zatravljenih bankina,
2. odrzavanje bankina od stabilizovanog tla (mehanicki stabilizovane, stabilizovane bitumenom i stabilizovane
cementom),
3. odrzavanje betonskih bankina i
4. odrzavanje bankina od lomljenog kamena.
Clan 11.
Trup puta, u smislu ovog pravilnika, cine: nasipi, useci, elementi planuma (berme, bankine i razdelni pojas),
propusti i ostali objekti za zastitu puta od povrsinskih i podzemnih voda kao sto su otvoreni jarkovi, drenazni
sistemi, rigole, kanali, kanalete, izdignuti ivicnjaci i objekti za zastitu kosina i putnog zemljista kao sto su
kamene i betonske obloge, potporni i oblozni zidovi, zicane mreze, itd.
Putno zemljiste je povrsina terena na kojoj lelji trup puta, kao i povrsina terena levo i desno od ivica useka i
nasipa.
3.1. Specificnosti pregleda trupa puta i putnog zemljista
Clan 12.
Redovnim pregledom trupa puta i putnog zemljista, u smislu ovog pravilnika, smatra se vizuelno osmatranje i
eventualno merenje ostecenja elemenata trupa puta kao sto su: bankine, rigole, jarkovi, kanali, kanalete,
kosine, propusti itd.
Clan 13.
Sezonskim pregledom trupa puta i putnog zemljista utvrdjuju se veca ostecenja trupa puta i putnog zemljista
posle zimskog perioda i tokom jesenje sezone. Tokom ovih pregleda se kontrolise stanje trupa i objekata koji
zasticuju put.
Clan 14.
Sezonski pregledi se obavljaju vizuelno i merenjem. Vizuelnim putem se uocavaju ostecenja i deformacije na
bankinama, otvorenim jarkovima, rigolama, kanaletama, kanalima, u revizionim oknima i izlazima drenaznih
sistema, na razdelnom pojasu na autoputu, na kosinama useka, nasipa i zaseka.
Merenjem se utvrdjuju ostecenja i deformacije na kosinama useka, nasipa i zaseka veceg obima i u slucaju
izrazito izrazene nestabilnosti kosina, na potpornim i obloznim zidovima, na propustima, na poremecenim
delovima trupa puta i okolnog terena koji ima uticaj na stabionost puta (klizanja, sleganja, itd.)

Clan 15.
Deformacije trupa puta na nasipima i usecima utvrdjuju se vizuelnim pregledom, a po potrebi i geodetskim
merenjem na prethodno utvrdjenim delovima puta, ili aktivnim i snairanim klzistima i nasipima visim od 8 m i
usecima dubljim od 6 m.
Deformacije planuma utvrdjuju se nivelmanskim insturmentom, a kosina useka i nasipa ravnjacom i
podravnjacom. Pri merenju se obavezno snima prirodan teren od nozice nasipa ili useka min. 10 m.

Ukoliko se uoce deformacije manjeg reda velicina (ispod 5 cm, mereno na kolovozu) ova merenja se
preduzimaju svake dve godine,a ukoliko su deformacije trupa puta vece od 5 cm merenja potrebno je
obavljati svake godine.
Na potezima gde se trup nalazi na klizistu (saniranom ili nesaniranom), deformacije trupa puta i okolnog
terena u horizontalnom i vertikalnom smislu prate se sniamnjem ranije postavnjenih repera. Za svako kliziste
se obavezno radi plan postavljanja mernih tacaka (repera) i prema potrebi i pijezometara i predvidja nacin
kontrolisanja pomeranja i merenja nivoa podzemnih voda.
Na mestima klizista kontrola kretanja trupa puta i terena u horizontalnom i vertikalnom smislu i merenje nivoa
podzemne vode u pijezometrima vrsi se za nesanirana klizista u oba sezonska pregleda tokom godine, a za
sanirana klizista jedanput godisnje u prolecnom sezonskom pregledu.
Jednom u dve godien tokom sezonskog pregleda vrsi se kontrola funkcionisanja drenaznih sistema metodom
ispiranja.
Kontrola deformisanosti pokrenutih potpornih zidova obavlja se merenjem rastojanja od osovine puta i
snimanjem polozaja deformisanog zida na svakih 25 m duzine zida.
Snimanjem se evidentiraju oblik pukotina i prslina i njihove sirine.
3.2. Radovi odrzavanja trupa puta i putnog zemljista
Clan 16.
Radovi na odrzavanju bankina obuhvataju:
1. odrzavanje humuniziranih i zatravljenih bankina,
2. odrzavanje bankina od stabilizovanog tla (mehanicki stabilizovane, stabilizovane bitumenom i stabilizovane
cementom),
3. odrzavanje betonskih bankina i
4. odrzavanje bankina od lomljenog kamena.
Bankine iz stava 1. ovog clana odrzavaju se tako da uvek budu sposobne da prime i podnesu pritisak tocka
teretnog vozila, da ne budu vise od ravni kolovoza i da imaju minimalni nagib od 4% koji ce omoguciti lako
odvodjenje povrsinskih voda sa kolovoza.
Visina trave na bankinama ne sme biti veca od 20 cm, od povrsine bankine, odnosno najvise tolika da ne
ugrozi funkciju smerokaza.
Clan 17.
Radovi na odrzavanju rigola obuhvataju:
1. odrzavanje rigola od lomljenog kamena,
2. odrzavanje rigola od betona,
3. odrzavanje rigola od asfalta.
Sve vrste rigola se odrzavaju tako da budu sposobne da prime i podnesu pritisak tocka teretnog vozila i da
obezbede gravitaciono odvodjenje povrsinskih voda sa kolovoza i kosina useka van trupa puta.
Clan 18.
Radovi na odrzavanju i zastiti kosina useka i nasipa obraslih vegetacijom obuhvataju:
1. odrzavanje zatravljenih povrsina kosina useka i nasipa;

2. odrzavanje kosina zasticenih popletom;


3. odrzavanje kosina zasticenih hidrozasejanim vegetativnim slojem;

4. odrzavanje kosina zasticenih busenjem;


5. odrzavanje kosina zasticenih drvecem i zbunjem.
Radovima iz stava 1. ovog clana popravljaju se ostecenja i poremecaji u obliku deformacija kosina (klizanje,
sleganje, izdizanje) o ostecenja trave, busenja, zasada itd.
Kosine se odrzavaju tako da se obezbedi njihova stabilnost i nesmetano odvodnjavanje povrsinskih voda.
Clan 19.
Radovi na odrzavanju ostalih kosina, useka i nasipa obuhvataju:
1. odrzavanje kosina oblozenih kamenom;
2. odrzavanje kosina zasticenih kaldrmom;
3. odrzavanje kosina zasticenih prefabrikovanim betonskim elementima;
4. odrzavanje kosina osiguranih zicanom mrezom;
5. odrzavanje kosina osiguranih gabionima;
6. odrzavanje kosina zasticenih mlaznim malterom ili betonom;
7. odrzavanje kosina osiguranih sidrima;
8. odrzavanje potpornih i obloznih zidova.
Radovima iz stava 1. ovog clana se popravljaju ostecenja i poremecaji nastali na zastiti kosina u vidu:
sleganja, izdizanja, klizenja, prslina, prskotina, otvorenih rupa, pokidanih mreza itd.
Kosine se odrzavaju tako da se obezbedi njihova stabilnost i nesmetano odvodnjavanje povrsinskih voda.
Clan 20.
Radovi na odrzavanju objekta za odvodnjavanje obuhvataju:
a. odrzavanje objekata za odvodnjavanje povrsinskih voda, i to: otvorenih jarkova, rigola, kanalreta i kanala
sa betonskom ili kamenom oblogom i propusta u trupu puta:
1. odrzavanje otvorenih jarkova se obavlja tako da niveleta jarka uvek mora biti niza od hipsometrijske najnize
kote posteljice puta za 20 cm i da pri tom ima takav poduzni pad da se vode odvode gravitacijom van trupa
puta,
2. poprecni presek otvorenog jarka mora uvek imati povrsinu predvidjenu projektom ili povrsinu koja
omogucava normalan prijem i gravitacioni odvod povrsinskih voda,
3. odrzavanje kanala i kanaleta sa betonskom oblogom obavlja se popravkama ostecenih delova kanala ili
kanaleta u obliku prslina, prskotina, sleganja, podizanja, otvorenih rupa, itd.
4. odrzavanje betonskih ili kamenih propusta obavlja se uklanjanjem nanosa koji ometa normalni tok
povrsinskih voda kroz propust odmah po uocavanju i popravkama ostecenih delova;

b. odrzavanje objekata za odvodnjavanje podzemnih voda i to: svih vrsta drenaza, upijajucih bunara, kaptaza,
izvora, itd.
Objekti iz stava 1. ovog clana se odrzavaju tako da uvek budu sposobni za obavljanje svoje funkcije.
Clan 21.
Radovi redovnog odrzavanja na trupu puta i putnom zemljistu obavljaju se dok ostecenja i deformacije
pojedinih elemenata ne dostignu sledece granicne uslove i velicine:
1. klizanje terena ili trupa puta, pri kome su deformacije trupa puta (sleganje ili izdizanje) vece od 10 cm na
povrsini vecoj od 100 cm2 i u slucajevima kada se sleganjem ili narastanjem nasipa ili terena pod nasipom
menja projektovana niveleta puta i poprecni nagib kolovoza, tako da to uzrokuje ostecenja kolovozne
konstrukcije ogranicenja normalnog odvijanja saobracaja,
2. deformacije kosina nasipa i useka vecih od 20 cm na povrsini vecoj od 200 cm2 koje se mogu progresivno
siriti u lokalna klizenja i zahvatati kolovoznu konstrukciju,
3. deformacije zasvedenih propusta vece od 5 cm, deformacije plocastih propusta vece od 3 cm, prsline i
pukotine na konstruktivnim delovima propusta, koje ukazuju na direktnu ili indirektnu ugrozenost stabilnosti
trupa puta i ugrozenosti bezbednosti saobracaja,
4. deformacije potpornih, potporno-obloznih ili obloznih zidova, u smislu translacije ili rotacije, vece od 3% od
visine zida, ili pojava prslina i prskotina na licu potporne ili oblozne konstrukcije, kad njihov broj ili velicina
veca a medjusobno su povezane, kao i sleganja ovih konstrukcija za vise od 10 cm
5. smanjenje ili prestanak funkcionisanja dela ili celog drenaznog sistema.
Clan 22.
Ako se prilikom nekog od predvidjenih pregleda utvrdi stanje trupa puta i putnog zemljista iz clana 21. ovog
pravilnika potrebno je preduzeti mere za izvrsenje odgovarajucih projekata sanacije i za njihovo izvrsenje.
4. ODRZAVANJE KOLOVOZNIH KONSTRUKCIJA
Clan 23.
Odrzavanjem kolovoznih konstrukcija, u smislu ovog pravilnika, smatraju se pregledi svih tipova kolovoznih
konstrukcija javnih puteva na saobracajnim i zaustavnim trakama, trakama za ubrzanje i usporenje vozila, na
autobuskim stajalistima i odmaralistima, pracenje i evidentiranje stanja i promena i otklanjanje svih ostecenja i
deformacija.
4.1. Specificnosti pregleda kolovoznih konstrukcija
Clan 24.
Pracenje stanja kolovoznih konstrukcija vrsi se pregledima i ocenama prohodnosti i bezbednosti saobracaja,
kao i merenjima stanja i vrednosti pojedinih pokazatelja, sledecim vrstama pregleda:
1. redovni vizuelni pregledi,
2. povremeni - sezonski vizuelni pregledi,
3. sistematski pregledi i merenja i
4. vanredni pregledi.
Clan 25.
Redovnim vizuelnim pregledom se svakodnevno utvrdjuje prohodnost kolovoznih konstrukcija i potreba
posrednog obavljanja hitnih radova odrzavanja.

Clan 26.
Povremeni - sezonski vizuelni pregled se obavlja dva puta godisnje obavezno, po potrebi i cesce, shodno
stanju kolovozne konstrukcije, sto utvrdjuje nadzorni organ.
Clan 27.
Sistematskim pregledima i merenjima utvrdjuje se stanje pojedinih pokazatelja funkcionalnih i nosivih
svojstava kolovoznih konstrukcija prikazanih u sledecoj tabeli. Na tabeli je orijentaciono prikazana potreba i
ucestalost merenja ili pracenja promena svakog od njih.
Indikator godine

Ravnost

Sposobnost trenja

Nosivost

N
(1)

N+
3

N+
4

N+
5

N+
6

N+
7

N+
8

N+
9

N+
10

Godina (1) u ovoj tabeli je godina u kojoj zapocinje odrzavanje kolovozne konstrukcije tj. pocetna godina
eksploatacije posle gradjenja, pojacanja, rehabilitacije ili rekonstrukcije
4.2. Radovi odrzavanja kolovoznih konstrukcija
Clan 28.
Radovima redovnog odrzavanja kolovoznih konstrukcija na javnim putevima omogucuje se bezbedno i
udobno odvijanje saobracaja, otklanjaju i popravljaju ostecenja kolovoznih povrsina.
Radovi iz stava 1. ovog clana obuhvataju:
a) fleksibilne kolovozne konstrukcije sa nosecim slojevima vezanim ugljovodonicnim i hidraulicnim vezivima:
1. uklanjanje svih necistoca sa kolovozne povrsine,
2. uklanjanje svih prepreka bezbednom odvijanju saobracaja,
3. popravljanje ulegnuca, nabiranje, deformacija, istiskivanja i otkidanja habajuceg sloja,

4. popravka mrezastih prslina i pukotina, blokovskih pukotina i prslina, pravougaonih prslina paralelnih sa
poduznom osnovinom kolovoza, prslina i pukotina uz ivicu, poprecnih prslina i pukotina od skupljanja,
reflektovanih prslina i pukotina, parabolicnih pukotina i prslina,
5. popravka posledica klizanja sloja po sloju, otisaka guma i raznih predmeta,
6. popravku ostecenja kolovoznih povrsina, udarnih rupa u kolovoznom zastoru, udarnih rupa u kolovoznoj
konstrukciji,
7. popravka isplivavanja bitumena i vode na kolovoznu povrsinu;
b) krute cement - betonske kolovozne konstrukcije:
1. uklanjanje svih necistoca sa kolovozne povrsine,
2. uklanjanje svih prepreka bezbednom odvijanju saobracaja,
3. popravka habanja - trosenje kolovozne povrsine na tragu tockova,
4. popravka sleganja, pomeranja ploca i denivelacija ploca,
5. nanosenje mase za zalivanje spojnica,
6. popravka izolacije na spojnicama,
7. popravka poprecnih i dijagonalnih prslina i pukotina,
8. popravka pukotina i lomova na ivicama ploca,
9. popravka mrezastih pukotina i prslina,
10. popravka udarnih rupa,
11. popravlja ljustenja kolovoznih povrsina, lomljenja i otkidanja delova betona;
v) kolovozne konsrukcije sa zastorom od kamene kocke:
1. uklanjanje svih necistoca sa kolovozne povrsine,
2. uklanjanje svih prepreka bezbednom odvijanju saobracaja,
3. popravka udarnih rupa,
4. popravka sleganja i denivelacija kolovozne povrsine,
5. ucvrscivanje kamenih kocki,
6. popravka spojnica kamenih kocki,
7. zamena manjih povrsina kolovoznog zastora;
g) kolovozne konstrukcije sa tucanickim i sljuncanim zastorom:
1. uklanjanje svih necistoca sa kolovozne povrsine,
2. uklanjanje svih prepreka bezbednom odvijanju saobracaja,
3. popravka udarnih rupa,
4. popravka ulegnuca, kolotraga, svih vrsta denivelacije,

5. zamena manjih povrsina kolovoznog zastora.


Clan 29.
Radovima redovnog odrzavanja kolovoznih konstrukcija smatraju se i:
1. izrada tankih asfaltnih slojeva kao sto su: klasicne, zatvorene, asfaltne mesavine u malim debljinama
slojeva namenjenih odrzavanju, sa klasicnim ili poboljsanim vezivima;
2. povrsinske obrade i druge obrade kolovozne povrsine;
3. povrsinske obrade i zamuljivljnja;
4. bitumenski premazi ili sprejevi;
5. poboljsanje odvodnjavanja.
Radovima iz stava 1. ovog clana smatraju se i tehnicke mere poboljsanja uslova odvodnjavanja povrsinskih
voda i sadrze proveru postojecih drenaznih sistema, ili izradu novih, popravke vodonepropustivosti kolovozne
povrsine, popravljanje nagiba bankina, itd.
Pri izvrsenju radova iz stava 1. ovog clana mora se obezbediti visina saobracajnog profila od 4,5 m.
Clan 30.
Hitnim radovima redovnog odrzavanja kolovozne konstrukcije smatraju se svi oni kojima se obezbedjujue
direktno ugrozena bezbednost saobracaja, a posebno radovi ciscenja i uklanjanja prepreka za nesmetano i
bezbedno saobracajno koriscenje kolovoznih povrsina.
Hitni radovi redovnog odrzavanja se odnose i na popravke ostecenja kolovzne povrsine i kolovozne
konstrukcije koja direktno ugrozava bezbednost saobracaja, ili pak utice na nenormalno brzi razvoj obima i
intenziteta sledecih vrsta ostecenja kod svih tipovs kolovoznih konstrukcija:
1. udarnerupe dublje od 5 cm, obima veseg od 10 cm,
2. zagladjena i klizava povrsina veca od 10 m2.
5. ODRZAVANJE OBJEKATA
(mostova, nadvoznjaka, podvoznjaka, vijadukata i drugog)
Clan 31.
Odrzavanjem objekata, u smislu ovog pravilnika, smatraju se pregledi, pracenja i evidentiranje promena
njihovog stanja i radovi na odrzavanju i otklanjanju svih ostecenja i kvarova.
5.1. Specificnosti pregleda objekata
Clan 32.
Pracenje tehnickog stanja objekata na putnoj mrezi vrsi se pregledima i utvrdjivanjem ostecenja prema
jedinstvenoj metodologiji za celu magistralnu i regionalnu mrezu sledecim vrstama pregleda:
1. redovni pregledi,
2. sistemski pregledi,
3. specijalni pregledi,
4. vanrendni pregledi.

Clan 33.
Redovnim pregledom stalno se prate promene stanja objekata i obezbedjuje potrebna bezbednost
saobracaja.
Clan 34.
Sistematski pregled mostova obavlja se najmanje jednom u dve godine za sve mostove mreze magistralnih i
regionalnih puteva.
Pregledom iz stava 1. ovog clana obuhvaceni su svi elementi mosta, a narocito:
1. temelji srednjih i krajnjih stubova,
2. srednji stubovi,
3. krajnji stubovi,
4. lezista,
5. glavni nosaci,
6. poprecni nosaci,
7. spregovi,
8. ploca i konzole,
9. pojave korozije armature ili celicnih konstrukcija,
10. hidroizolacija,
11. kolovozni zastor,
12. dilitacione sprave,
13. vodotok ili podrucja ispod mosta,
14. klinovi,
15. prelazne ploce,
16. kegle ili "propusten" nasip,
17. ograde,
18. ivicnjaci,
19. pesace staze,
20. sistemza odvodnjavanje,
21. instalacije,
22, signalizacija na mostu.
Clan 35.

Sistematski pregled objekta obavlja se viuelno sa bliskog odstojanja u odnosu na svaki osmatrani elemenat.
Clan 36.
Za mostove pojedincnog raspona 15 i vise metara sprovode se oskultacije (stalna osmatranja).
Clan 37.
Svaki treci sistematski pregled objekata smatra se glavnim pregledom.
Clan 38.
Specijalni pregled objekta obavlja se posebnom opremomi meernim instrumenitma sa ciljem da se utvrdi
tacan stepen ostecenosti objekatta za koje je pri redovnom pregledu, ili pri eventualnom vanrendnom
pregledu, utvrdjeno da predstoji njihovo rusenje ili takve stete koje zahtevaju planiranje sanacije u najkracem
roku.
Clan 39.
Vanrendni pregled objekta se obavlja posle vanrendnog dogadjaja (poplava, zemljotre i dr.), i pre i posle
prelaza vanrendnog tereta koji bi mogao ugroziti nosivot ili funcionalnost objekta.
Clan 40.
Vanrendni pregled objekta obavlja se na isti nacin kao i redovni pregled, a u slucaju da se utvrde ostecenja
takve vrste i obima da je potrebno koriscenje instrumenata i opreme, program pregleda prosirice se do nivoa
specijalistickog pregleda.
Clan 41.
Prelaz vanrendnog tereta preko objekata Direkcija z aputeve, po pravilu, odobrava uz prethodni pregled.
Direkcija za puteve ce organizovati vanrendni pregled posle prelaska vanrendnog tereta preko pbjekta u roku
od 7 do 15 dana, zavisno od eventualnih ostecenja objekta.
5.2. Radovi odrzavanja objekta
Clan 42.
Radovi odrzavanja mostova su sledeci:
a) ciscenje mostova:
1. ciscenje kolovoza,
2. ciscenje pesackih staza,
3. ciscenje nepristupacnih mesta,
4. ciscenje prostora oko lezista,
5. ciscenje unutrasnjosti sanducastih konsturkcija,
6. ciscenje dilitacionih sprava,
7. ciscenje slivnika i odvodnih cevi,
8. ciscenje i uredjenje profila ispod mosta,
b) odrzavanje saobracajog profila:

1. popravka asfalta na kolovozu sa popravkom izolacije,


2. popravka kolovoza od sitne kamene kocke sa popravkom izolacije,
3. popravka kolovoza od cementnog betona sa popravkom izolacije,
4. popravka kolovoza od tucanickog zastora,
5. popravka drvenog kolovoza,
6. popravka i zamena ivicnjaka,
7. popravka delova ograda i zamena ostecenih delova od: celika, betona, kamena, drveta,
8. popravka slivnika i odvodnih cevi;
v) manje popravke betonskih mostova:
1. popravka betonskih zastitinih slojeva,
2. sintroznim betonom - sanacionim malterima na bazi veziva sa aditivima,
3. betonim na bazi sintetickih smola,
4. torketiranjem,
5. popravka betonskih barijera, papreta i venaca,
6. ciscenje korozije i antikoroziona zastita armature;
g) odrzavanje celicnih kostrukcija i metalnih elemenata,
1. popravka antikorozione zastite celicnih konsrukcija i elemenata,
2. zamena zakivaka zavtnjima i zavrtnjeva,
3. popravka manjih ostecenja zavarivanjem,
4. popravka antikorozione zastite celicnih organa i drugih clicnih delova i potpuna AKZ manjih celicnih
mostova,
5. popravka celicnih dilitacionih sprava i celicnih elemenata savremenih dilitacionih spojnica,
6. zamena laksih tiplova celicnih dilitacionih sprava;
d) odrzavanje kamenih konstrukcija:
1. zamena nedostajucih kamenih blokova,
2. ciscenje spojnica od zemlje ili vegetacije,
3. ispuna spojnica;
dj) odrzavanje drvenih konstrukcija:
1. popravka ili zamena spojnih sredstava,
2. popravka lokalne trulezi,
3. odbrana drveta napadnutog parazitima;

e) servisiranje lezista i dilitacionih sprava:


1. servisiranje clicnih lezista,
2. zamena gumenih "tepiha" savremenih spojnica i zamena zaptivnih guma,
3. kontrola zavrtnjeva i ankera slozenih clicnih dilitacionih sprava i savremenih dilitacionih spojnica.
Clan 43.
Radovi na odrzavanju mosta izvode se nezavisno od vrednosti pojedinih indikatora stanja, intenziteta
saobracajnog opterecenja, ranga i znacaja puta tokom celokupnog veka koriscenja mosta.
Clan 44.
Hitnim radovima na redovnom odrzavanju mostova smatraju se svi radovi na otklanjanju iznenadnih pojava ili
steta kojima se direktno ugrozava bezbednost saobracaja.
Pored radova iz stava 1. ovog clana kao hitni mogu se izvesti i slozeniji raodvi, kada se za to ukaze potreba.
Clan 45.
Radovi na odrzavanju mosta, po pravilu, izvode se u periodu od 15. marta do 15. novembra, uz tehnoloska
ogranicenja u zavisnosti od vrste radova. Hitni radovi mogu se izvoditi i van ovog vremenskog intervala, s tim
sto se kvaliteizvrsenih radova mora posebno proveriti bez obzira u kom su periodu godine izvedeni.
Clan 46.
Ucestalost radov ana odrzavanju mosta odredjuje se za radove iz clana 42. pod a), i to:
1. ciscenje kolovoza 2-4 puta godisnje,
2. ciscenje pesackih staza 2-4 puta godisnje,
3. ciscenje nepristupacnih mesta 1 put u dve godine,
4. ciscenje prostora oko lezista 1 put u dve godine,
5. ciscenje unutrasnjosti sanducastih konstrukcija 1 put u tri godine,
6. ciscenje dilitacionih sprava 2 puta godisnje,
7. ciscenje slivnika i odvodnih cevi 2 puta godisnje,
8. ciscenje i uredjenje profila ispod mosta 1 put godisnje.
Ucestalosti iz stava 1. ovog clana smatraju se minimalnim.
Za radove, za koje se ne utvrDJuje ucestalost, merodavni su procenti inventarskih kolicina.
6. ODRZAVANJE TUNELA I GALERIJA
Clan 47.
Radovima na odrzavanju tunela i galerija, u smislu ovog pravilnika, smatraju se pregledi tuenla, galerija, nisa,
bocnih izlaza i preduseka sa infrastrukturom za pracenje i evidentiranje promena njihovog stanja i radovi na
odrzavanju i uklanjanju svih ostecenja i kvarova na njima.
6.1. Specificnosti pregleda tunela i galerija
Clan 48.

Pracenje stanja i promena tunela i galerija vrsi se sledecim vrstama pregleda:


1. redovni vizuelni pregled,
2. sezonski - povemeni pregled sa merenjem,
3. specijalni pregled i merenje i
4. vanrendni pregled.
Clan 49.
Redovni pregled tunela i galerija obavlja se svakodnevnim vizuelnim osmatranjem.
Ovim pregledom utvrdjuje se:
1. funcionisanje sistema za odvodnjavanje povrsinskih i podzemnih voda,
2. stanje objekata u preduzecima (portali, kosine, potporni zidovi)
3. stanje osvetljenja tunela,
4. stanje brdske mase u neobzidanim tunelima,
5. pojava pucanja i ispadanja stenske mase i manjih odrona,
6. stanje saobracajne signalizacije,
7. pojava leda na kolovozu i obzidi na ulaznom i izlaznom delu tunela (zimi),
Tokom ovog pregleda jednom mesecno se utvrdjuje:
1. stanje tunelske obloge, konstatacija eventualnih ostecenja i njihov uzrok,
2. stanje kolovoza,
3. kontrola ugradjenih uredjaja za osmatranje (eksenzometri, pijezometri i dr.),
4. eventualni prodori podzemne vode u kolovozu ili tunelskoj oblozi.

Clan 50.
Sezonski pregled utunela i galerija sa merenjima se po potrebi moze organizovati i vise od dva puta godisnje.
Clan 51.
Specijalni pregled tunela obavlja se svakih pet godina sa ciljem kontrolisanja stanja tunelske konstrukcije. U
okviru ovog pregleda obavezno se vrsi:
1. tacno merenje svakog profila tunela,
2. tacno merenje uocenih promena i kontrola stanja na mestu pregleda,
3. merenje kvaliteta betona nekom terenskom metodom (npr. sklerometar),
4. merenje spustanja ili podizanja nivelete,
5. merenje horizontalnog pomeranja tunelske cevi.

Clan 52.
Vanrendni pregled tunela i galerija obavlja se izuzetno u sledecim slucajevima:
1. pojava elementarnih nepogoda (zemljotres, poplava, pomeranja tabli i sl.),
2. nedozvoljeno velike koncentracije izduvnih gasova,
3. velikih ostecenja tunelskih preduseka ili objekata u preduseku.
6.2. Radovi na odrzavanju
Clan 53.
U okviru na odrzavanje tunela i galerija svakodnevno se obavlja:
1. odrzavanje kolovoza,
2. ciscenje drenaznih kanala, revizionih sahtova i barbakana,
3. ciscenje obodnih kanala iznad portala,
4. odrzavanje saobracajne signalizacije i opreme u tunelu,
5. ciscenje kanala za odvodnjavanje odvodnih jarkova u tunelu,
6. odrzavanje rasvete u tunelu.
Po potrebi, a najmanje jednom mesecno se obavljaju sledeci radovi:
1. manje popravke potpornih i obloznih zidova u preduseku i na portalu,
2. ciscenje kosina useka od nestabilnih stenskih masa koje mogu ugroziti saobracaj,
3. odrzavanje uredjaja za ventilaciju u tunelu,
4. odrzavanje posebnih sredstava za organizovanje i kontrolu saobracaja.
7. SAOBRACAJNA SIGNALIZACIJA I OPREMA PUTA
Clan 54.
Radovima na odrzavanju saobracajne signalizacije i opreme puta, u smislu ovog pravilnika (u daljem tekstu:
signalizacija i oprema) smatraju se pregledi, pracenje i evidentiranje njihovog stanja i promena i radovi na
odrzavanju i uklanjanju svih ostecenja i kvarova na njima.
Odrzavanje signalizacije i opreme mora biti takvo da se obezbedi njihova funkcionalnost, odnosno osiguraju
svi potrebni uslovi za bezbedno odvijanje saobracaja i pruzanje usluga korisnicima puta.
Clan 55.
Signalizacija, u smislu ovog pravilnika, obuhvata saobracajne znakove opasnosti, znakove izricitih naredbi,
znakove obavestenja, dopunske table koje su sastavni deo saobracajnog znaka, svetlosne saobracajne
znakove, oznake na kolovozu, trotoaru isl. i svetlosne i druge oznake na putu.
Clan 56.
Oprema, u smislu ovog pravilnika, obuhvata:

1. zastitne ograde zastitne zicae ograde, horizontalne i vertikalne zapreke za oznacavanje radova na putu,
kupe, zaprecne trake i uzad, kao i opremu za usmeravanje koja je definisana odgovarajucim jugoslovenskim
standardima,
2. pesacke ograde, paravani - ograde za sprecavanje zasenjivanja, buke zaprecne ograde za sprecavanje
parkiranja, mreze za ogranicavanje putnog pojasa i povrsina sa posebnom namenom, kao i druge naprave,
uredjaji namenjeni uredjenu putnog zemljista van kolovoznih povrsina,
3. osvetljelje puta, putni telefoni i posebni telekomunikacioni sistem, javljaci magle, poledice i sl. i sistemi za
prenosenje poruka ucesnicima saobracaja, kao i ostale naprave i uredjaji namenjeni zastiti puta ucesnika u
saobracaju koji su posebnom odlukom nadleznog organa odredjeni kao sastavni deo saobracajne opreme
odredjene deonice ili puta u celini.
4. saobracajne ogledala, vetrokazi i slicne naprave namenjene poboljsanju bezbednosti saobracaja na
putevima.
7.1. Specificnosti pregleda signalizacije i opreme
Clan 57.
Pracenje stanja i promena signalizacije i opreme puta vrsi se obavljanjem sledecih vrsta pregleda:
1.redovni pregled,
2. sezonski (periodicni) pregledi,
3. vanrendni pregledi i
4. specijalni pregledi.
Clan 58.
Redovni, sezonski i vanrendni pregled signalizacije i opreme, obavlja se na nacin i po postupku, utvrdjenim
ovim pravilnikom za redovne, sezonske i vanrendne preglede javnih puteva.
Clan 59.
Specijalni pregledi su obavezni za pojedine elemente signalizacije i opreme sa slozenijim tehnicko tehnoloskim resenjima kao sto su svetlosna signalizacija, telekomunikacija, osvetljenje i oprema komleksnih
objekata.
7.2. Radovi odrzavanja signalizacije i opreme
Clan 60.
Radovi na odrzavanju signalizacije i opreme obuhvataju sve radove na postavljanju, uredjenju, zameni i
popravkama, signalizacije i opreme kao i radove na postavljanju, odrzavanju i uklanjanju privremene
signalizacije i opreme.
Clan 61.
Radovi odrzavanja signalizacije i opreme obavljaju se tokom cele godine prema progamu odrzavanja i na
osnovu uocenih epravilnosti, ostecenja i kvarova koji se utvdjuju odgovarajucim pregledima.
Radovima na odrzavanju smatraju se i hitni radovi, kao i neplanirani radovi na privremenoj signalizaciji i
opremi koji se izvode kao posledica nastajanja neplaniranih smetnji za normalno i bezbedno odvijanje
saobracaja (odroni, klizanje terena, nanosi snega, led, razne havarije i sl.).
Clan 62.
Odrzavanje signalizacije i opreme obuhvata sledece radove:

1. ciscenje i otlanjanje smetnji,


2. odrzavanje vertikalne signalizacije,
3. odrzavanje horizontalne signalizacije
4. odrzavanje svetlosne signalizacije,
5. odrzavanje ograda i mreza,
6. odrzavanje osvetljenja puta, putnih telefon i posebnih telekomunikacionih sistema,
7. hitne i neplanirane radove.
Clan 63.
Radovi ciscenja i otklanjanja smetnji obavljaju se periodicno (jednom ili dva puta godisnje) i obuhvataju
sledece operacije na elementima signalizacije i saobracajne opreme:
1. uklanjanje necistoce (prasine, blata, ulja i sl.) sa svih vidnih povrsina, svetlosnih oznaka, zastitnih ograda,
saobracajnih ogledala i vetrokaza,
2. otklanjanje svih smetnji koje sprecavaju normalnu vidljivost signalizacije i saobracajne opreme puta otsecanje grana, kosenje trave, uklanjanje nanosa, prosutog materijala i slicno.
Clan 64.
Radovi na odrzavanju vertikalne signalizacije obuhvataju:
a) popravku manjih ostecenja saobracajnih znakova, dopunskih tabli, saobracajnih znakova, dopunskih tabli,
saobracajnih ogledala i vetrokaza ukljucujuci i njihove nosace (osim portalnih nosaca, stubova svetlosne
signalizacije i stubova elektricnog osvetljenja koji sluze kao nosaci znakova):
1. ispravljanje delimicno ulubljenih ili iskrivljenih povrSina znakova i dopunskih tabli;
2. popravka i zamena dotrajalih ostecenih i nedostajucih elemenata za pricvrscivanje vertikalne signalizacije
na sve vrste nosaca ( zavrtnja, navrtki, podloSki, obujmica i drugih elemenata nosecih konstrukcija);
3. ispravljanje - dovodjenje u normalni polozaj manje iskrivljenih, nagnutih i obojenih nosaca vertikalne
signalizacije ukzucujuci i potrebne opravke temelja;
b) Zamenu ostecenih elemenata vertikalne signalizacije ciji je karakter ostecenja takav da ne obezbedjuje
njihovu funkcionalnost:
1) zamenu ulubljenih, iskrivljenih, polomljenih, uprljanih (bojom i sl.) i izbledelih znakova i dopunskih tabli, kao
i zamena razbijenih saobracajnih ogledala i ostecenih brecica vetrokaza;
2. zamena iskrivljenih i polomljenih nosaca vertikalne signalizacije ukljucujuci i potrebnu opravku iliizradu
novog temelja;
v) postavljanje svih nedostajucih elemenata vertikalne signalizacije prema evidenciji o stanju: saobracajnih
znakova, dopunskih tabli, nosaca saobracajnih ogledala i vetrokaza.
Clan 65.
Radova na odrzavanju vertikalne signalizacije ne obuhvataju popravku, zamenu i postavljanje saobracajnih
znakova sa unutrasnjim osvetljenjem (ukljucujuci i nosace ovih znakova), kao ni portalnih nosaca, stubova
svetlosne signalizacije, stubova elektricNog osvetljenja i sl. koji se koriste kao nosaci soabracajnih znakova.
Clan 66.

Radovi na odrzavanju svetlosne signalizacije obuhvataju:


a) kontrolu, otklanjanje manjih nepravilnosti u radu i popravku manjih ostecenja spoljne signalne opreme i
saobracajnih znakova sa unutrsnjim osvetljenjem:
1. redovni (svakodnevni) obilazak signalisane raskrsnice, pregled i kontrolu rada spoljne signalne opreme i
saobracajnih znakova sa unutrsnjim osvetljenjem i otklanjanje manjih kvarova - ciscenje vidnih povrsina
semafora, zamenu pregorelih sijalica u lanternama svetlecih
tela u znacima sa unutraSnjim osvetljenjem, zamena osiguraca i resetovanje (ukljucivanje) uredjaja za
upravljanje u slucajevima ispadanja zbog pada napona, izbijanja osiguraca i slicno;
2. popravku i zamenu dotrajalih, ostecenih i nedostajucih elemenata za pricvrscivanje na nosace lanterni,
znakova sa unutrasnjim osvetljenjem, pesackih tastera i slicno;
3. ispravljanje - dovodjenje u ispravan polozaj lanterni, stitnika, znakova sa unutrsnjim osvetljenjem, pesackih
tastera i slicno;
4. popravku manjih ostecenja signalnih i napojnih kablova po regletama (prikljucnicama) u signalnim
stubovima i stubovima znakova sa unutrsnjim osvetljenjem;
b) kontrolu rada i otklanjanje kvarova upravljackih uredjaja na raskrsnici;
1) kontrolu odvijanja programa radi signala, zastite konfliktnih tokova i satne promene programa, kao i
podesavanje prema vazecim signalnim planovima;
2) kontrolu ispravnosti, popravku ili zamenu po potrebi programskih, izvrsnih i ostalih modula (sloga) i
elemenata upravljackih uredjaja;
v) zamenu i opravku ostecenih elemenata spoljne signalne opreme znakova sa unutrsnjim osvetljenjem ciji je
karakter ostecenja takav da ne obezbedjuje njihovu funkcionalnost;
1. zamenu ostecenih stitinika i sociva na lanternama, kutija znakova sa unutrsnjim osvetljenjem, lanterni,
kucista upravljackih uredjaja, pesackih tastera i slicno,
2. zamenu iskrivljenih i polomljenih nosaca lanterni (semaforskih stubova), anakova sa unutrasnjim
osvetljenjem ukljucujuci i potrebnu opravku ili izradu novog temelja,
3. opravku kablovske kanalizacije (sahtova, kablovskih prelaza i sl.) ukljucujuci i nastavljanje ili opravku
kablova i detektorskih petlji;
g) postavljanje svih nedostajucih elemenata spoljne signalne opreme i znakova sa unutrsnjim osvatljenjem
prema evidenciji o stanju: lanterni, kutija znakova sa unutrasnjim osvetljenjem, pesackih tastera, poklopac
sahtova, poklopaca stubova nosaca semaforskih stubova i nosaca sa unutrasnjim osvetljenjem.
Clan 67.
Radovi na odrzavanju horizontalne signalizacije obuhvataju odrzavanje uzduznih, poprecnih i ostalih oznaka
na kolovozu i elemenata konstrukcije javnih puteva koji predstavljaju stalne prepreke unutar slobodnog
gabarita puta i to:
1. popravku ostecenja horizontalne signalizacije (bojenjem ili nanosenjem odgovarajuce plasticne mase za
oznacavanje kolovoza) koja su nastala usled opravke kolovoza, izvodjenje radov na putu ili u neposrednoj
blizini puta, saobracajnih nezgoda na putu i drugih slicnih uzroka;
2. dopunu i delimicnu izmenu horizontalne signalizacije (ukljucujuci po potrebi i uklanjanje postojecih znakova
na kolovozu) zbog izmene rezima saobracaja koja je predvidjena programom radova ili nalozene od
nadleznog organa,
3. obnovu ostecene i izbledele horizontalne signalizacije koja je izgubila osnovna funkcionalna svojstva
predvidjena programom radova.

Clan 68.
Radovi na odrzavanju ograda i mreza obuhvataju:
a) popravku manjih ostecenja zastitinih ograda, zastitinih zicanih ograda, pesackih ograda, paravana,
zaprecnih ograda i mreza za ogranicavanje putnog pojasa:
1. ispravljanje lakse ulubljenih ili deformisanih zavrsnih elemenata i segmenata plasta zastitinih ograda,
elemenata pesackih i zaprecnih ograda i paravana kao i ispravljanje i zatezanje mreza za ogranicavanje
putnog pojasa,
2. popravku i zamenu dotrajlih, ostecenih i nedostajucih elemenata za pricvrscivanje ograda za stubove nosace ukljucujuci i reflektujuca tela ugradjena u plastove zastitinih ograda,
3. ispravljanje - dovoDJenje u normalan manje iskrivljenih, nagnutih ili izvaljenih stubova nosaca ukljucujuci i
potrebne oprevke temelja,
4. zamenu ostecenih elemenata ograda i mreza ciji je karakter ostecenja takav da ne obezbedjuje njihovu
funkcionalnost,
5. zamenu ostecenih zavrsnica i segmenata plasta zastitinih ogradam kao i polja pesackih i zaprecnih ograda,
paravana imreza za ogranicavanje putnog pojasa;
6. vadjenje iskrivljenih i polomljenih stubova - nosaca i pobijeanje novih ukljucujuci i potrebnu opravku ili
izradu novog temelja;
b) postavljanje svih nedostajucih elemenata ograda i mreza.
Clan 69.
Radovi na odrzavanju osvetljenja puta, putnih telefona i posebnih telelkomunikacionh sistema obuhvataju:
a) kontrolu i otklanjae manjih nepravilnosti ostecenja:
1. povremeni (periodicni) obilazak, pregled i kontrola funkcionisanja instalacija i opreme za osvetljenje puta,
otklanjanje manjih kvarova, popravka i zamena dotrajalih, ostecenih i nedostajucuh elemenata,
2. redovni (svakodnevni) obilazak, pregled i kontrola funkcionisanja instalacija putnih telefona i
telekomunikacionih sistema ukljucujuci otklanjanje manjih kvarova, popravku i zamenu dotrajalih ostecenih i
nedostajucih elemenata,
3. kontrolu ispravnosti i otklanjanje kvarova na uredjajima za ukljuicivanje osvetljenja, telefonskim centralama
i prenosnom sistemu putnih telefona i senzorskim i upravljackim instalacijama i uredjajima
teelekomunikacionih sistema;
v) postavljanje svih nedostajucih elemenata spoljne opreme osvetljenja puta, putnih telefona i
telekomunikacionih sistema ukljucujuci i opravke napojnih i prenosnih instalacija i opreme.
Clan 70.
Hitni i neplanirani radovi odrzavanja obuhvataju radove na postavljanju, odrzavanju i uklanjanju privremene
signalizacije i opreme na mestima duz puta gde se javljaju neplanirane smetnje za normalno i bezbedno
odvijanje saobracaja, i to:
1. postavljanje pokretnih i nepokretnih (gde se ukaze potreba) saobracajnih znakova, dopunskih tabli,
svetlosnih znakova, dopunskih tabli, svetlosnih osnaka na putu, kao i privremenih oznaka na kolovozu,
horizontalnih i vertikalnih zapreka za oznacavanje radova na putu, kupa, zaprecnih traka i uzadi i ostale
opreme za usmeravanje po jugoslovenskim standardima;
2. redovan (svakodnevni, a po potrebi i cesce( obilazak i odrzavanje koje obuhvata otklanjanje svih
nepravilnosti, popravku i zamenu svih ostecenih elemenata privremene signalizacije i opreme;

3. uklanjanje privremene signalizacije i opreme i dovodjenje signalizacije na putu u prethodno stanje, sto
podrazumeva postavljanje signalizacije i opreme puta koja je postojala pre pojave neplaniranih smetnji.
Clan 71.
Postavljanje privremene signalizacije i opreme na mestima gde se javljaju smetnje za normalno odvijanje
saobracaja izvodi se bez projektne dokumentacije, a na osnovu razradjenih tipskih resenja ili prema
neposrednom nalogu organa nadleznih za kontrolu i regulisanje saobracaja.
Redovan obilazak i odrzavanje privremene sognalizacije i opreme obavlja se dok traju smetnje za normalno
odvijanje saobracaja.
Uklanjanje privremene signalizacije i opreme i dovodjenje signalizacije na putu u prethodno stanje vrsi se
odmah cim prestanu smetnje za normalno odvijanje saobracaja uz prethodno obavestanje nadleznih organa
zaduzenih za kontrolu i regulisanje saobracaja.
Clan 72.
Ukoliko je na signalizaciji i opremi potrebno izvrsiti neke druge radove, kao sto su obnavljanje vertikalne,
svetlosne i horizontalne signalizacije i opreme sa ciljem da se produzi eksploatacioni vek, poboljsa nivo
usluga puta i prilagodi novonastalim saobracajnim i drugim uslovima na putu, ti radovi se ne smatraju
radovima redovnog odrzavanja i bice planirani, programirani i zvrsavani po potrebi.
Osnovne grupe ovih radova iz stava 1. ovog clana obuhvataju:
1. obnovu, dopunu i po potrebi preradu vertikalne, svetlosne i horizontalne signalizacije na putu koja je
izgubila svoja osnovna funkcionalna svojstva ili za kojom postoji potreba zbog novonastalih saobracajnih i
drugih uslova na putu;
2. obnovu i dopunu ograda i mreza, opreme za osvetljenje puta, putnih telefona, telekomunikacionih sistema
koji su tokom vremena izgubili svoja funkcionalna svojstva;
3. radove postavljanja, odrzavanja i uklanjanja signalizacije i opreme za obezbedjenje radilista na putu koji su
sastavni deo radova pojacanog odrzavanja puta i obavljaju se u toku izvodjenja ovih radova.
8. ODRZAVANJE PUTEVA U ZIMSKOM PERIODU
Clan 73.
Odrzavanjem puteva u zimskom periodu, u smislu ovog pravilnika, smatraju se radovi i aktivnosti neophodni
za obezbedjenje prohodnosti i bezbednosti saobracaja, koji mogu biti ugrozeni pojavama:
1. snezne padavine,
2. zavejavanje puteva usled dejstva vetra,
3. poledice na kolovozu usled niske temperature ili pojave ledene kise.
Clan 74.
Odrzavanje puteva u zimskom periodu obuhvata:
1. planiranje zimskog odrzavanja;
2. organizovanje mesta pripravnosti (punktova zimske sluzbe) i deponija posipnog materijala;
3. pripremu puteva za zimski period eksploatacije;
4. postupak zimskog odrzavaa;
5. zastitu puteva u zimskom periodu;

6. obavestavanje ucesnika u saobracaju o prohodnosti puteva.


Pored aktivnosti iz stava 1. ovog clana koje su usmerene na otklanjanje snega i poledice sa kolovozne
povrsine puteva, u zimskom periodu se obavljaju kada je to moguce i neko radovi redovnog odrzavanja
puteva, koji sluze bezbednom odvijanju saobracaja i sprecavanju vecih ostecenja Puteva i to:
1. popravke ostecenja na kolovozu i drugim saobracajnim povrsinama;
2. odrzavanje saobracajne signalizacije i opreme puta u funkcionalnom stanju;
3. uklaanje odrona, osulina, raznih nanosa, predmeta i blata sa kolovoza i ostalih delova puta i objekata;
4. ciscenje rigola, jarkova, drenaznih izvoda i propusta za vodul
5. kosenje i uklanjanje korova sa bankina i ostalih povrsina puta i zmeljisnog pojasa, kao i drugo rastinje koje
zaklanja signalizaciju, ulazi u slobodan profil puta i smanjuje preglednost na putu;
6. uklanjanje havarisanih i drugih vozila ostavljenih na kolovozu koja onemogucavaju ciscenje i normalno
odvijanje saobracaja.
Clan 75.
S ciljem uspesnog realizovanja pripremnih i operativnih sktivnosti zimskog odrzavanja puteva, neophodno je
da se svake godine najkasnije do 1. novembra obezbedi plan zimske sluzbe za nstupajuci zimski period.
Clan 76.
Plan zimske sluzbe sadrzi:
1. preglednu kartu putne mreze po teritorijama na kojoj puteve odrzavaju odredjene sluzbe;
2. mesta punktova zimske sluzbe;
3. lokacije deponija materijala za posipanje i snabdevanje pogonskim gorivom;
4. lokacije kritickih mesta (mostovi, ostre krivine, veliki usponi, zone iznenadnog zavejavanja i dr.);
5. podela puteva, prema prioritetima odrzavanja;
6. raspored mehanizacije, sredstava i materijala po punktovima (broj, vrsta i kolicina);
7. raspored radnika po punktovima i smenama (putara, smenovodja, vozac, masinista);
8. stepene spremnosti (pripravnosti) u zimskoj sluzbi;
9. nacin upotrebe materijala, sredstava i mehanizacije;
10. raspored rada i dezurstva radnika, mehanizacije i sredstava;
11. raspored privremenih objekata (prepreka) protiv zavejavanja;
12. postupak pri sprecavanju poledice na putevima;
13. ciscenje snega sa kolovoz aputa, stajalista, parkinga i drugih delova puta;
14. lokacije postavljenih rampi namenjenih za zaustavljanje vozila kada je to neophodno radi intervencija na
putevima pri delimicnom ili potpunom prekidu saobracaja;
15. sistem obavestavnja o stanju na putevima;
16. nacin evidencije rada i dezurstva.

Clan 77.
Poseban plan zimske sluzbe pravi se za vanrendne uslove (IV stepen pripravnosti sluzbe), kojim se predvidja
upotreba dodatne mehanizacije.
Clan 78,
Autoputevi,, magistralni i regionalni putevi na kojima se obavlja linijski prevoz putnika u toku zimskog perioda
po pravilu moraju biti stalno prohodni.
Clan 79.
Na putevima I prioriteta (autoputevi, poluautoputevi) obezbedjuje se neprekidan saobracaj i kolovozna
povrsina bez snega i poledice. Izuzetno se mogu javiti kraci prekidi saobracaja u periodima intervencija
zimske sluzbe.
Na putevima II prioriteta (magistralni i regionalni putevi sa saobracajem preko 3.000 vozila na dan)
prohodnost se obezbedjuje uz upotrebu zimske opreme. Izuzetno se molje zaustaviti saobracaj u trajanju 1-2
sata radi intervencije zimske sluzbe.
Na putevima III prioriteta (magistralni putevi sa saobracajem ispod 3.000 vozila na dan i valjniji regionalni
putevi na kojima se obavlja linijski prevoz putnika), saobracaj se privremeno moze obustaviti radi intervencije,
ali ne duze od 4 sata i to u periodu izmedju 22 i 04 casa. Prohodnost saobracaja omogucuje se uz upotrebu
zimske opreme, a u planinskim predelima uz pomoc lanaca.
Na putevima IV prioriteta (ostali regionalni putevi) radovi na obezbedjenju prohodnosti se obavljaju u vremenu
od 5 do 21 cas. Stalno odvijanje saobracaja omogucauje se uz upotrebu lanaca.
Clan 80.
S ciljem ekonomicnog organizovanja zimske sluzbe, a zavisno od konkretnih metereoloskih uslova postoje
cetiri stepena pripravnosti zimske sluzbe.
I stepen pripravnosti uvodi se sa pocetkom zimske sluzbe a ukida se njenim zavrsetkom (od 15. novembra do
31. marta, ukoliko planom nije predvidjeno drugacije).
Organizuje se stalno dezurstvo uz koriscenje sistema veza u sedistima sluzbe i punktovima. Angazovanost
radnika i mehanizacije je na nivou 25% kapaciteta u odnosu na plan zimske sluzbe.
Ovaj stepen pripravnosti traje za vreme povoljnih metereoloskih uslova (nema sneznih padavina i
temperature vazduha su iznad 50C), odnosno dok metereoloska prognoza ne nagovesti pogorsanje prilika.
II stepen pripravnosti uvodi se kada temperatura vazduha pada do 00 C uz nagovestene snezne padavine ili
se spusti i ispod 00 S ukoliko se ne ocekuju jace snezne padavine. Angazovanost radne snage i mehanizacije
je na nivou 50% kapaciteta u odnosu na plan zimske sluzbe.
III stepen pripravnosti uvodi se kada se pogorsaju metereoloski uslovi (temperatura vazduha ispod 00 S a
predvidjaju se snezne padavine). Angazovanost radne snage i mehanizacije je 100% kapaciteta u odnosu
naplan zimske sluzbe.
IV stepen pripravnosti uvodi se kada nastanu vanrednno nepovoljne meteroloSke prilike kada raspolozivi
kapaciteti nisu dovljni da savladaju vremenske nepogode i odrze prohodnost puteva prema planu zimske
sluzbe. proglasavaju se vanrendni uslovi na putevima i aktivira angazovanje dodatnih kapaciteta iz preduzeca
van putne sluzbe.
Vanrendne uslove na putevima i uvodjenje IV stepena pripravnosti proglasava stab za otkalnjanje
elementarnih nepogoda. Kada dolazi do poboljsanja metreooloskih uslova koji su prethodno doveli do
uvedjenja nekog viseg stepena pripravnosti, vraca se ponovo nizi stepen koji oodgovara poboljsanim
metereoloskim uslovima i metereoloskoj prognozi.
Clan 81.

Radi preventivnog delovanja na sprecavanju stvaranja poledice na kolovozu i efikasne organizacije zimske
sluzbe koriste se sledeci podaci:
1. mesecne, nedeljne i dnevne vremenske prognoze od strane metereoloske sluzbe, au kriticnom periodu
prognoze i za naredna 2-3 sata;
2. podaci dobijeni obilaskom i pregledom puteva koji se vrse najmanje jedanput u toku jedne smene a po
potrebi vise puta;
3. podaci dobijeni pomoci instaliranih idikatora temperature.
Clan 82.
Punktovi zimske sluzbe moraju biti opremljeni sa potrebnim brojem prostorija za smestaj, rad i dezurstvo
radnika, hangarima za smestaj mehanizacije i kamiona, zatvorenim prostorom ili nadstresnicama za
materijala kojim se vrsi posipanje kolovoza i sredstvima veze, stalnom radio-stanicom, telefonom i pokretnim
radio-stanicama u kamionima.
Clan 83.
Rad i dezurstvo na punktovima organizuje se u tri smene po 8 casova za puteve sa I i II prioritetom, u dve
smene (od 5 do 21 cas) za puteve sa III prioritetom, i u jednoj smeni za puteve sa IV prioritetom.
Clan 84.
Kriterijumi za utvrdjivanje potrebne mehanizacije za zimsku sluzbu odredjuju se na osnovu iskustvenih
podataka iz prethodnih godina, s tim da se za broj kamiona sa hidraulicnim cistacima (daskama) i
odgovarajucim posipacima koriste sledeci okviri:
1. autoputevi: 1 kamion za 4-7 km;
2. putevi sa II i III prioritetom: 1 kamion za 15-30 km;
3. putevi sa IV prioritetom: 1 kamion za 30 - 60 km.
Na punktovima sa kojih se odrzavaju putevi I, II i III prioriteta u planinskim terenima sa vecim sneznim
padavinama, moraju se angazovati po 1 samohodni snegocistac (Rolba, Unimog, Zil, Steir).
Clan 85.
Pre pocetka zimske sezone a najkasnije do 15. novembra, potrebno je izvrsiti sledece pripreme na putevima:
1. posebno ciscenje odvodnog sistema puteva;
2. uklanjanje deponija svih materijala van putnog profila koji ne sluze zimskom odrzavanju;
3. oznacavanje mesta koja mogu izazvati ostecenja masina pri uklanjanju snega;
4. na putevima sa nadmorskom visinom preko 1.000 m i gde su uobicajene jake snezne padavine, ivice
kolovoza oznacuju se letvama za sneg sa jedne ili obe strane puta;
5. na mestima ocekivanih zavejavanja postavljaju se vestacke prepreke protiv zavejavanja;
6. postavlja se saobracajna signalizacija samo za zimske uslove.
Clan 86.
U slucaju pouzdane pojave mrazeva, ako su kolovozi vlazni ili postoji magla ili izmaglica, vrsi se preventivno
posipanje kolovoza radi sprecavanja poledice. Preventivno posipanje kolovoza vrsi se i na vecim objektima,
usponima, ostrim krivinama i pored reka i to u slucaju suvog kolovoza obzvezno vlaznom soli ili sonim
rastvorom.

Clan 87.
Posipanje kolovoza vrsi se i kada pocnu snezne padavine da bi se sprecilo prijanjanje snega za kolovoz.
Posipanje se vrsi specijalnim posipacima koji su smesteni na kamionu ili su prikaceni iza kamiona. Kada pri
sneznim padavinama pocne da se zadrzava sneg na kolovozu pristupa se njegovom ciscenju kamionima na
cijem su prednjem kraju hidraulicni snegocistaci (daske), ciscenje se vrsi prema predvidjenom planu kretanja
kamiona,a po potrebi i posipanje kolovoza radi otapanja snega.
Po prestanku padavina i zavrsenom ciscenju vrsi se posipanje kolovoza radi otapanja preostalog snega i
sprecavanja stvaranja poledice. Ukoliko se ne postigne blagovremeno posipanje kolovoza, kao i u slucaju
kolovoza od sljunka ili tucanik, sneg se uklanja hidrulicnim snegocistacem uz ostajanje snega na kolovozu. U
tom slucaju vozna povrsina mora biti prihvatljive ravnosti (bez izbocina i rupa koje bitno otezavaju saobracaj).
Clan 88.
Po zavrsenom ciscenju snega sa kolovoza pristupa se uklanjanju snega sa objekata (mostova), iz rigola u
usecima, a zatim i sa bankina kako bi se sprecilo da se pri otapanju nagomilanog snega voda razliva po
kolovozu od cega se pri niskim temperaturama stvara poledica.
Clan 89.
potrebni materijali z aposipanje na putevima odredjuju se na osnovu iskustvenih podataka iz prethodnih
godina, s tim sto se za pojedine puteve mogu primeniti sledeci materijali:
1. za autoputeve: so, rastopine soli i druga hemijska sredstva;
2. za puteve II i III prioriteta: so rastopine soli i druga hemijska sredstva, eventualna mesavina soli i rizle;
3. za puteve IV prioriteta: mesavine soli i rizle, kameni agregat sljaka.
Na saobracajnicama sa kisnom kanalizacijom ne smeju se upotrebljavati materijali koji mogu izazvati njeno
zagusivanje.
Clan 90.
Sluzbe zimskog odrzavanja puteva saradjuju sa republickim organima uprave za puteve:
1. Ministarstvom saobracaja i veza;
2. organima unutrasnjih poslova - odeljenjima za bezbednost saobracaja;
3. hidrometereoloskom sluzbom radi pribavljanja podataka i vremenskih prognoza o padavinama, vlaznosti,
temperaturi vazduha i dr;
4. sluzbama i sredsvima javnog informisanja;
5. opstinama i preduzecima sa kojima je dogovoreno angazovanje dodatne mehanizacije u slucaju vanrednih
meteroloskih uslova.
Clan 91.
Obavestavanje o stanju puteva i njihovoj prohodnosti vrsi se svakodnevno u toku zimske sluzbe (od 15.
novembra do 31. marta) preko sredstava javnog informisanja.
podaci o stanju i prohodnosti puteva pribavljaju se obilaskom puteva, sa punktova zimske sluzbe najkasnije
do 05 casova pre podne i do 16 casov aposle podne, koji se dostavljaju odgovarajucoj sluzbi odrzavanja
puteva.
Izvrsioci odrzavanja, izvestaje o stanju puteva i prohodnosti dostavljaju najkasnije do 05,30 casova pre podne
i do 17 casova posle podne odgovarajucim organima putne sluzbe, a ovi izvestaje predaju: Auto - moto
savezu, sredstvima javnog informisanja i organima nadleznim za poslove inspekcije.

Clan 92.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sluzbenom glasnik u Republike Srbije".
Broj 110-00-9/92-01
U Beogradu, 28. decembra 1992. godine
Ministar
Zarko Katic, s.r.