You are on page 1of 79

வர க

This book is protected by copyright act. Please do not share this download with others.
இ த

தக

மப

ச ய ப ட . இத

ன ம றவ

ணய

டா .

வர க

பதா

அவ
க க
ஷா„¤ஜா த

தா .

றா

“ ப
ய கார ன!

றா ய!”
க க
சா னா

கவல

னா க ,
காஹி

ரவ
வர

த ச தா க .

கா

காக இ த

ர த
வ ய அ த ஆ கா
, “அ அ
ஷ்ட வர !”

ன அ ல

இளவரச

......
1. ரா

ரா


சா ல
ரா
அ வள
ப சாய
ப ள
கா
சா

ரா

எ ற அ த இட
எ ப
பய
வ த
எ ப

ல.
கா வ-பால கா
பா த

நா

ரதான


பா த
ச ர
. அ த
ராம எ
றா ட

றா சா ல
யா . ஓ இட ;
தா .

பா க
ப சாய


உ ப ட .
ற பா
ப ன மர க
பத
இற க


வ வா .
ப யசா
க டகா
வா க

ஓ இ ளஞ
வ வா . ப சாய
ரா


ஒ ர ஒ

. அ
ட ரா
ரா
கா
டஇ
ப ப எ
.

றய ம ல


ற . ஆலமர
க . லவான நடனமா

ன.

ல . கா ச
கா ச அ
கா

ச ர க . ச
அஜா
ர தயாக இ
தா க
த எ த
நர
பா
மயாக
கா
தா
உட

ம ர

சா ’ எ
அ கா
ஏ ற இற
க கலா .

ஏற

ரா
ஒ ற ர

ள மஷி க க
ரயாண
பா
பா
க ட

சா
பா க .


ழல
ம தா
பா ற.
கா
மாக ப

தா
. கா ச

டய ‘மலபா

க ள

இர

தா ல
வா

ற .
பா ப
க க நாக க
த நா
லா
ரவ க


கா ச
ப யசா
ச வா க . ஏற
றய எ
லா

1

வர க


மா
வா
லா
பா

மா

ட எ
சா ல
யா . வ ள
வ ள க ட
இல சண க
. அ கா ல
வா
மா


பா ஸuட
நட பவ க
, ஏல கா
கல

கல க

பா
, அ ற
கார க


கா டமான ஏற
றய ம ழ நா க
ச ம
த ற
; ம
யான
ன சா

தா
க அ

ந ல

யான
மா

. சாய
ம ப

.
பா
சா


யா ய மாணவ கசாராய

.

க ட
சா
கா ல சண க :
கபட த

தா


ராமா ஸ், ஒ


, ஒ

பல க, அலமா
பா ற ஒ
சமா சார - அ
க ணா
ஜா
ப க .
டலாக
ஸ் கா
க .


ச தாஷ நா க .
வகாந த பட . கா ச

னா
பா
எ பா
ஈரமாக ஓ இட . த
ம ற

ச மயல ற.

ய ஒ
ப மா .

சா
வ ட க .

மாத .

ழ ம. ம ழ
மக க

ரா சச களாக
ததா ம
யான

ஆ ம
பா
த . ம ழ ப யாம

பா
அ த ச ர
ம ம
கா
த . ப

ம ச


த அ த லா

மக

ஜகஜக எ

கா
அத
இர
ட ஹார


ற வ
க த
ற . க


ட க
ய ஒ

பய
இற க லா
ரவ


ட இற
னா .
தக
ய ப ஸ் லா . அத
தா ற

பா கா ள
ஆணவ இ
த .
ரவ க டவாச

வ அவ
ஜ க ள
ரவ

பய தாஸ்,

ச, லா
உத க . கால கண
“எ

ன மா

ள! எ


க ற


டா .

க கம
ரவ .
பவ
பா

கயாக உ காக ச ரமான
தா
னா .

த ள

ப டா

க ச சார ?” எ

“ நல

ப க

“இ த வ ஷ

.

தா . எ

க .


பாக
ப ய

.

றா .

“சலா அ
ண!” எ றா
வ , ப யசா


பாக ப ய , கா
ராய
ம ட பா க
. த
டா , கா


, அட
யான
ன பா
. அவ
வய


பா
க வ
!

னஓ
டக
“எ

ரா

தா

றா .

ப யசா

“வா க யா” எ

றா

பா
னஉ

தாஸ்.
.”
தா?”

“ஆமா க.”
2

வய


க , எ
கா

தன.

. ந ல


நா
தா ,
ரா ப நா

வர க

“வ

மா?”

“ம

ள வ தா வ

“நா

.”

நரமா

“ கா

சா ல ல, உ

ளயா

“அ

சா

பா

சா

ய!”

.”

லா
கார க
கா டா .
“எ

தா ஓ

ர களா

தட

வ தட

?
!உ க

பா

.”

!”

ண!

“ஆமா!

!எ

“எஜமான

பா

களா?”

ன தாஸ

ண!”

சா வா

கா .”

“எ வள ?”
“ஒ

ல ச !”

“அட
கா
யா!” எ றா
ப யசா ஆ ச ய
எ த ன சப எ
த யா .
றய பண .
“ பா ல ர

தா !
“அ

ல ப
பா

எ க யா இ

“ ச

ச! கட

“வா

டா க!”

“ப

வ ஷ
ப யசா

ல ச

ப யசா

“எ க இ

ல ச ச பா
பா யா?”

? பகவ

தா

வற

மா

தாஸ் த
உட
பா அ த
பா

ல ச

அ பாலயா?”

.ப

.”

ள!”

காண

“வ
க! அ
ல ச !”

கா

. அவ
கா , உ மா

தச . பாஸ் பா

தா . “என
ச உ
,எ

கா

ய!” தாஸி

இ த ரா
ப சா

ம னாக


வாடா!” எ
3

ம னாக ,
பா
க!”

கயகல

ல தன.

ச யா
கா

, எ
லக -இ

னா அ
வ ட
றா .

வ என
“ ட

காத ! அ தா

“நா ட வய லதா நட க ஆர னனா . த ழ த இ த 4 வ கா ட கா ற கா டா க . அ த ப ப யசா ய பா த . டா க . எ த . ர தாஸ் அவ ட பா மனா ன மக ள வ ம உ ” என ல “ஏ ட அ . ழ த பச வ இ ல.. அ வய தா பச வ தாட னனா ” எ சா கா ம னாக ற ல ய இ த கா காளா ற ய கவ காம டா க . ம னாக உலக க ம னமாக உலக .வர க காத வா எ றா . காந அ ஒ ராம ஒ லாக ஃப ஆஸ்ப ம னாக ற த பா ழ த ந றாக தா இ த . க ந கா வ வ த தா . ழ த ' கா ச ம தமாக இ ததாக ப ட . அ த ட ஓ வ தா . க ப பாவ ன அ கமாக ஒ ர ஓ டமாக ஓ ய . “ ப சாவ “கா “ச தா வ களா?” க டா தா ன ப வ !” !” அ ம தம ல அ ற சா த வ த வ ச யா. ம ன உல க ரமானவ க தா ற இ பத . காத மல பா தாஸ் த ப க மக ள!” எ றா . அவ த க த க ல பாவா ட ஓர சா ல ட வா கா ட . ‘ஏ ! அ த பா தா டா தா வ . “வா கா ல கா ள பா த கா ச றா . ட கா யா. ப யசா இ வ லக ற த ச றா க . ஒ வ ஷ வ ர அத ட எ காளா இ பதாக ப யசா லக ச த க ல. ” க ணா அ த ப ம கா கா ட த அ த ப யசா மக ப ம னாக . ச த மா க தல ம னாக ஆ ரா யமானவ க தா .. அ லாப க ல க ல. . அ த ப த சா ல டஎ ப ன ர ளயா கஅ இவ க அ பா. அ பா” எ ஓ வ த . அ சா வய காய ப ய ஆஸ்ப கா கா ன பா கா ம பா டா க . ப ப யசா . ப சாக எ பா மா ஏ தா எ தா க க ள பா ப கா எ எ ப ப வர சா க ட “ ன ள ல ய கா வ க . அ வள தா . அ த “உ பா ப பா “உ க பா சா னா . கா யா ட ! எ கடா க ட?” வ ஓ தா டா . †¥ . அவ எ வய . கா க கற நர க டா மஜ் ஆ ’ எ றா க . ஓ றா.

. “பா. அ த அகரா ப க க இ தன அவ க . தா . எ ப யா அ த ழ அ ச க ள யமாக ப வா . கா த இ அ த சமய தா . க க. லா கா “தா வ ர ஸ்வர டான ன பா ச வ . இ இ ?" ம னாக ச தாஷ த க . ஒ ல ண சா வ . காத கா . அவ த அ ச த எ மயான ம னாக த ம ப ரமாக க வ வ ஓ அ ய ஒ ர தட வ த அ த வ அவ ள அ ச த நா க னா . “வாடா காத ” கா டாம வா ப த தா ய ! ஏ . மன வா தக க ப ட மன ! கா ள ச ச பா தா ன? நா எ க அ ம ‘உ ’ ‘ஆ’ எ த கா னா . ம னாக றய னதாக ற பா ட .வர க ராம ப ண காரண க . க மாச உ ட அழகாக இ யக உலக த . கலா ” எ ற ப ட கா “ ரா ப ந லவ . பற பா ள “அவ ?” “ஏ ! க கற “ லஇ யமா இ தா த நா பா ! அ தா தஆ தா எ த பாவா த சா ல ச ல ம. 5 பா அ நா பயமா சா ல றா கா ஒ றஎ ற சாம யவ யமா இ டா ட த ர த க ல எ ப ம காத ர பா தா . “இ த ன நா இ ப தா பாறா “ எ றா ப யசா . தாஸ்’ “அ ப நா எ றா . தா என த . எ த ன யா க ன லக வ தா . க ற! எ ன த அப கா வ எ த த கக த க பா மான அ த த தா உத த . ம னாக ம னாக வ ஒ காப . லபமாக பா ப காரண க பா த .” வ த ப தா ச த க காச காச தா .வ க!” எ றா . கா ம னாக ப ய க க ல உண ர எ ப சா ல வ வ க ள எ ப நா ட தன. வ வ த ”எ றா தா…¥ லக . பாவ “ஏ “எ பா வ பா ஒ ர ஓ டமாக ஓட. க க கக தா அவ க பா ஷ பா மான வா தக . லா தா ம னாக . கா ய ! எ ம னாக லக ஒ வ ர ஒ வ ரம இ த ல. யா!” றாராமா!” யா!” யா கா .

ச ச ப ட த லம . . ப யசா உயர ம இ த லக வன பாக இ தா .க க ப ய வ ட களாக னதாக க ய உத க ச அ க ப யான த ட க -இத ம வ க வ மானா ஓ ய ஜயராஜி பட தா ஒ டலா ! லக எ றா “எ த நக த ப யசா .வர க “எ க பா த?” அ தா! அ வ “எ ன ர எ ர ச ய . த?” க த ம னாக ப இ தஅ கக ச எ த ‘ வ க’ எ “ச ” வ கா . ழ த. ன “எ னஎ பா “த ! வற இ கா “இ அவ உ க க “தாஸ் ம ப வ ர னா ” னா !” பா மா தா த ட இ கா ?” “உ “ கா சா வ க மா ?” க!” ல அ த ல! எ ன க ல அவ சா ற?” ம னாக த ல அவ பாட ட ய வ ய ச தா . கவ னா . தாஸ் அவ வ க ச நர கா தத ரக ய லக த பா த உட உ க . க. அ காக க தவ இ டா த . ச க ச த எ றா லக . . “இத பா கா! ளா க !” எ றா . ப க ச ட லயா த னா அ த க லஎ வ கா னா . இய கயாக வ ர ப மனாக அட த த லம . தட எ வயாக னக அ லக க!” எ த வா ஒ ரஒ தட அ த த வப க ல கணவ ச நா ட ற 6 கா னா . . உ க மக என காக கா லக இ ப ஐ வய . தா . பா த அவ தா .

லா வ த பா லக க ட வாச கா தா .“ ச உ ய டக ள ச தா யமா?” றா . லக .. அவ வர காத ஓ வா . !” எ அ பா சா வர அ தய க த ல யா .” தாஸ் அ த பா டல த உ உ ள ப ச க வ ண மாக ஒ ட வ ய கா தா லக க ல.. உ க ந லா வ இ . நா தடவ பா ஒ ப பா டல ப த க!” தஎ வ தா . தாஸ் ச ட வத சா அ ச னா தாஸ் அவ பா “ ”எ ன இற ன அ த கணவ லக . எ ப அ வா.. தா னா . 7 பா ன . வ நா சர ! க பா க. “எ க! “எ ப சா அ கா க! “பண த “ வ “ஏ “எ க ப யசா தா ன க பா லஒ ம ள பா ண பா வர த எ க கா சா னா . அ த க க க ரயாண வா ச த தாஸி லா வ பா ம ழ இ க ப வ ல எ மா த ன ந லஸ் அ த க தவ தக ள அ ழ கா ழ க பா ட . “ தாம எ த . ட படாத அ த க ல உய த வர எ எவரா 2.” பாவா ? டயா !” அ த லா மா கலா !” க. கள ழ க ம னாக . . . “அ த ப தவ க ள.வர க “ ழா க !அ ல ப காரமா இ அ கான. எ தா . ஓ !” க!” “அ பா ண! பா க க களா மா? ஒ ர வான “இ லய பா!” எ தா ட வா ரலா ஓ ர ?” லக . தாஸ் அவ ன க பா த பா “ றா பா றா காத !” எ றா . காத கவ க ல. ட க க! க .” ப யசா பா யஅ ள வா. காத வரா ம னாக களா? ச வ !இ ப தாஸ் அத லா “எ ன ?” எ றா த பா தா க உய ப க ச கா ட.

வ ய !” . பா லக க பா றா . தாஸ் க ய பா க அ த மர த . ஸ னா த க த .” லக அ ஓ பா பா வ . த?” எ ப ர றா காத ள கார க பஸ் ஸ்டா “ “ ட லக ச பா க?” எ ல க” எ தமா„¤ பா லா “இ இ எ பய கா க ட ச க வ றய பா ச ரக த க ந ச ய . ராய அ த னய மா ட வ “உ க அ பா அ மா எ லா “ப ! அவ க ளா தாஸ். தாஸ் இர ப “யா ப த ள யா” எ தாஸ். “ஒ “இ ல” எ கஎ ப “ வ வ க! ன காத “அ த ப க ல “காத ” லக தாஸி கணவ பா வ இ லஎ ப பால. அ ற உ க மக ஊ பா டா ச யா ட அவ ர பா க வரா க. எ றா . ன ள த யா கா ஓ னா . த . வர பா ற ஒ ய உண தா . கா அ ம கா லப சவ ! தலா கா டா ட பா ல இ அவ தா 8 . காத . கடா பாற த த ல த?” எ றா . நராக அவ றா . ட எ லா உ க வ ய பா க ஒ ப ய பா சா னா .” “வ தா.” “எ ப காத வ கர ட சாக சா கா க!” எ தா . லஉ பா டா க!” ப வ த ?” ப தா க .வர க “இ த பய சா?” “ஆமா க. ஓவ நட ட பா கஎ பஎ க “அவ வர “அவ வரமா டா ” “ சா எ ப வ சா க! கா காத . காத க ப னயா லா ஓ தா…¥ட த யாக க பயமாக இ உ கா தா . ரா ரா னா க?” க?” பா க. அதனால. றா .

க லா க மா டா க. சா னா ! “எ ன ?” “உ க எ லா ர லா கார க கா ? வ களா” தா ரா நா “எ ன ல ! எ நராக நட வ ல ய த தாஸ் அ க “எ ளஇ “ஏ லக ! தாஸ் வ “எ கலா க க. அ . க இவ?” “உ “பா சா ற .” மா ல வா த ஜா . ப யசா .வ உ ள ள பா ள க ள களா?” டஇ ட!” எ னமாக கா கவ சா ற . பா க ல ஒட ப எ லா வச ச தா ர .” கா பா !” த க.வர க “ ப ய டா ட “க ம ர வ எ லா ஆஸ்ப க!” “அவ சலவ சா லலா “ச கா ஆஸ்ப ந மவ கா ச வ ட’எ ற ?க க ள ப த டா க!” ச எ ச கவ க! ல ந ம மா வா பா “ஒ ர யா வ ‘எ க ல ச யாக வ தா சா க!” “எ ப பா க மா டா க.” ?” “எ த க பா !” “எ காக ஒ த க ட ய வ . உ ச சார ஆ மா வல?” “ வல எத ? காத இத டா . நா ஊ ல ஏ ..” ன பா ல ?” “ லஎ “யா த . உயர தா பாதா !9 டக க கா . “நா த லஉ ம னாக லா ஓ பா க வ . !” றா தாஸ். வா. கல ந லா இ ல .... ப யசா !” உ கா தா . எ ய லா காய ன .

” நட வ .” வய காத ப அ அ த ம த வ ட த பா க பட ட ம “ஐ யா” எ வா றா .” “அ “இ எம .” தா?” “ ச பா . த கார லாவகமாக ற சலா பா கா ட வர அவ ர றன. “ஏ க இ றா . அ . சமாக வ பச “ க கா . !” க!” எ றா எ லா ப யசா 10 கா பா! ஓர க. எ லா க.” “ க கற மா “எ ன “ ச ச ?” ?” . இ பா கள ட த ண இ தா பா .” ல ளஎ கஇ தா ?” .. . பசற இ வ “ஓர கா . ஓ அ த ச வத அ ஒ த ப க !” .. காத .. டய இ ற இ தா பா தா .” ந லா க காத ஒ க ய வ ளயமா அ வ பா நா க க ஓர பா!” எ பா ஆ னா “பா “ பய களா . பா த பா! த ம க. ம னாக த கார ட இ “வா இ த “வ த பா ..” “ க டா ?” “ சா வ “இ த ப ச “அ தர “ . ம னாக அ டகாசமாக வராதா? கா க மா?” எ உயர ஒ க க கா க ப அலற. அ பா க கா ட தா . அ ன கக பசா க கரண .” எ தா .வர க “என “அ கா இதபா . காத ப ட ர றா .

.வர க “இவ ன நா ப “நா ப பா பா வா ண! ப ட ர வாச . அ ப ரஸ் த ராய றா இ தட லக த க. வா ட . ள பா ளயா . ரவரா பா க !” எ ஸ் த க லா க லா மா?” எ ”எ ல அ “வர “ஒ ஷ ப யசா . டயா . எ ப ந ம சா க! இவ ரா ப ஆ ச. ட பா ற மா க க ஒ ல பா . ய மா? எ ன த வ ட இ உன த அ டகாசமாக அவ வ கா “எ க க! க ட ய உ ஒ கா அ ள க கா டாம பா . கால ல இவ ன ள பலா . தாஸ் த தலா நா ப ஆ காத அ “அ ப ல அ த க பால. ப யசா வரதா உ தச ?” எ றா . த . வ யா தா ன பா க?” எ கா டா “ஆமா . ட ப பா ஏற றய பா சதமா . ஒ டலா . வா ப நா எ ப வர பா க. ப க இற ற க” எ ச ஓர தா . ஆ வ .” “அ க ஸ்ட டா . ப பா கார 900 டால வ ர அ த வர க எ ட ஆனா ம உய . . காத எ ட ஒ ப கார வ கா ஹார பா ச ட . ட ப ட வர க ப தா பதா ர டால வ வ த அ த க இ கலா . ம ண தா டா ஸ் ஆ ன இ லஅ “டா ல வர ம னாக “இ ” எ கா ச அ த க லஎ “எ னா இ எ க கா?” “ஆமா.. க!” பா கா ய ன பா ழா க தமாசா டா .. க டா .” தாஸ் லா . . ன ஒ க ட கா அவ ஏ கா ள. னா லா ஏ 11 .. . ந ல. “ ப யசா . க. தா டா ள மா வணா வ .” காத “ பா க டா . ல ட . எ னடா காத ! வாடா ட . க ந ல தமான ஒ கார ர ட ட .” பா கா தா தா பய ன க மா டா . வா டா க. ட படாத வர க ஆ ஆ .

எ ட ம றா க த அவ லக அ சா “பா ஜா ள ப இ ல. கமலஹாச பட . எ ன அ பா . இ த ளா ல. தன த ய அத க ப டவ பா ட பா ற” எ றா பஸ் யா?” “சா களா?” “என “ ரம கணவ இ லாததா ய பா ர இ பாத ல.” எ ன க ல எ த அலமா ய றா . ஐ ச ட வ ட ஒ க ணா .. ல.” “ லக ன !” ச க டா . எ கனா ரவ “ பா பா ர . க கல க இ தா வ . கா ச அ ற த ல ராய . ம னாக இர ட ன . ஜா ள க பா டா . தாஸ் கா வ வ தஒ ச ட.வர க லக “ டா . லா எஜமா ற ச ற .. “எ க ப அவ எ ல க?” பஸ்ஸி ல க பத பத லா ச ட ற ள றா ப ராமா ஸ ஏ ற த சா ற ப ம எ சலாக வ த . காத த வ தா . அவ பா தா ள த ய கவ த . ப தாஸ் எ லாவ கா “அ த பா ராய ப பாக தா இ ற பா ப ர உ த . மா பா ஸ்தக க . ப பான . அ கா வ த ம னாக சா பா ப ப ம காத ட கா வ வ அ த வர . கணவ ஒ ப ப . வ வ தாஸ் ப ரா டா மா ற பா அவ கா ச சா டா . நட ப யசா . க க உ ல ட . அ க த னா ல வ சா ஐய ப பட ட வ ர லா எ ண ஸ க ர ப த ஒ ன ஷ .” அவ கா ய . அத ஒ ல காத எ ஒ ச ர அ இட உ . சா?” ப ண தா கா டா . ம இ அ த பஸ்ஸி ஜ ன ச த க க ப யசா பஸ்ஸி கா நட வ தா . வ சயமான அ த நா ற ள த லக த க க ள ப தா . கா சா . னதாக மர அலமா . வ ட கா “ ன க?” 12 தலா . ப இ ல.

13 . ண ப ச . அ பா க ள ஒ பளபள த ய.” . உ டய ல. ஒ க 3. ட வர கா ம?” நா இ லா டா ஒ ல. ப க ற ஸ் இர வ . அ த வர க ல பய ப னா . பா . பால அழகாக கா காரா ப த சாக க ந க ப ந க ப இ த .அ தா . காத ட அ த க ச யாக ஒ வார த த . ன எ ப வ க தா . அத க ற காத க ம க டா வா அ க க யா இ க அ த உ ட க. ரா ஒ சர ள ய பா வ அதா உ ட பா தா . “ க யாக இ தா ல” எ சா கா இர உ ள கக இ ட கா அ பா தா . நா கா ந பா தா . காத அ த உ பா தா . காத ஓ தா எ பா டா நா நா . காத ‘ ’ பாட வரா .. அ ற மா தா வ . க ல சா க ட எ டலா எ க ய உய ன சமய ச ட அ த க ல கா த ஊ ம ப ஞாபக வ த . ப ட ற ற எஜமா அக ச இ த . ப ஏ னா ம தா வார . அத க ற வ ரதா காத அ ம . காத இ க லா ச றமாக தலா ச றா . த க ட . ம னா “அ த மா ம த ம. ஆனா ர யகமான க . காத க க க ழ அ ற ப ம வாக ழ ம ட த . வ கா பா . ச ற ரஷ்ய தனமாக இட வலமாக . ப ட ற ஓர காத உ தான ஒ ல ஒ ஷ ஃ அ த நா பான ஞாபக இ கலா . காப வ வ அதா காத எ னா . க ணா எ ன உ ட பா தா . க ல ப அ த ஷ வ டா . கண கான வ ஷ க தண க அ க அ த வர அ க ஒ கா க ப ட டஅ ம க ஜா பா களா ன.. சர ள க தா உ ட த .. அ கா ச எ வ ல ச தா ச பா ட . க ர த .வர க “எ த பா “அதா டா?” ரா பா “ம னாரமா. ஊ ஏ தா தாஸ் அ த வா காத ! பா னா ள!” ய த ட வா. இ த ச ப ய வசா வ யாக பா த உ . ப மா பா வத ப லாக அவ த வா எஜமா அ மா . நா க சா ப ?” “ லக !.

” “ச “ பா ஆ ச வ அட ன எஜமான ஊ பா னவ ச ட வ கா . கா க . லா வ ய பா த . . இ வ ர அ த ப க ம அவ வ த ல. 14 . வ மா?” காத . வ வ பாக “எஜமா ”எ றா “ க ? யா ?” “காத க எஜமா த த ச மா வா . இ வள க டா ப பா கா ப க . யா?” ப ஷி ட பா பா. காத அ த ‘டா ஸ் மா’ எ வா பா க அ ட கா டா . மா பா வ காம க மா.” “ச மா. ஒ ர ஒ மக . வ ஓ அ க த . ச . க ன ச கா த பாவா ட தாவ ய த ல ய லா வ காலாக கா டா . . அம ராஜ் ரவ பா தா . வ கா பா அ ச காத கலராக பாவா ட த த . மா வ கா ல க ப க சரசர வ ச ஒ “யா ! யா ”! எ றா .” “ச பச கல வ தா . எ னா எஜமான ம ன ய ஹி க கா எ எஜமா த த . த ல காத பாஸ் .” ற என ப ச ப இ த . பா ன எஜமான வ தா . மா வ ஆ டா அ வ ல பா ர ” வ . அவ ஸu ஸu . ஓ வ வ ய வ தா ய வ தா கா டா . க ஏற றய “காத ந லா “ந லா “ பா மா.வர க எஜமான ராஜஸ்தான தா “ந லா தா த பசற .” இ தா த ள பா ர பாகா . ப ட க ள டா . அவ பா உ ள ழ க கா கா த கா ட க ச றா த க க ல ட த . இ க ஸ சவ . ப ட ற இ தா . அவ வ ற நர தா . ரா கரளா பா றா க . கலான ந கக உட அ தா .” “மா வ .” “இ தா வா க” எ இர கா ம ரா கா தா . எ எ அ கா வா மா.

த ய அவ ன உத ஜி ஆ ட தா . வா ர த க த . ச ராஜ். வா ச. வ த காத எ பா க ன காத அ ச றா றா எஜமான பா அட . தக ப ன ஸ பா கா டா பா .அ ப ட ற எ றா . இ த சா பய “ டயா “ னஎ கத “அவ பா க! அ ய யா! ய மா !” யா?” இ தாஸ் வ தா . அ ப ட உ மயான வ அ தா . அ த ர பா ஓ ஏ ஜ ஸி இ ற . “தாஸ் இ வ பா உத க வ எ க” அவ . வ ரதா ப . உ கா தவ ன உட ன அ த ராஜஸ்தான இ ளஞ ச காலா உ த தா .வர க அவ அக ச ஒ ர மக . அ ஜி லா ஜி லாவாக கா யஸ்த ப ச ப ப க ள ர பாஸ் ப ண வ த ப . ந ல வ . ச க எ ய ட க ட பா றா . த ன க அவ ன ல. “அ மா!”எ உ கா தா . ச எ பாராம த கா வ பா எ காத க ன அ ற த . வளா ம ப க ல கழக தா ன ஏ கரா கண இ க டா க ற ஒ ப ண. “ ப ய மாதா க “ . ப வ டா . த உண த லயாயதாக காத எ ஓட ப டவ ன லபமாக “இ ளார வ யா?” எ றா . இ ஒ ர கா ப ர . . காத ! யா?” க?” க. ர கா ச த இ க ரமாக அழ ஆர இழ பான அ எ லாவ ச ச வ கா க!” அ த ன க கஅ ள கா க. ச ன க . எ க சா த . . இ இ ளஞ ச கா ஊ ? எ ட உ த க ஒ தட வ த னா . காத த ர உ கா த யாத அ மா. ர வ பா த ர லர த . பய ர .அ யா? இ “இ ழ னா . “ சா ரா இ க வா!” தய ர ட . ட ச ர கா ட க அ ஒ ப ய ப ழய க ட த வா ளா . ச பா உ ள ழ கல த . சா . பய த யாத அ பா. காத உ அ பா தா . ஏ க?” . க த வ ள வ “எ பய “தாஸ்.” கா ப ட ற ?” ஒ காத ள 15 ல ட ட பா . நா லா ஓ ற .

...!” எ அ தா காத .. தய அ ஏ தா ஓ வ அவ ன கவ த பா கா டா . ச?” ச யல அ ச யா டா ண!” னஏ டா இ த ச ச றா ?” க ள!” “பா ! க ன இ . வதாவ ! ஏ ? ஏ ச தா ர ”எ அ த க றா தாஸ்.அ. வ ல வ ற வாச ச வ டா த பா சா ரா தா .. எ ன தாஸ ண.. ச சா லாம “ஒ னடா னா!” த காய அ ப றா இட ? ச தா . னதா க னடா “ஒ ச தாஸ்.அ. ல ர பா கா ச . ஒ றா னா!” “ ட .. பால. எ க பய ல எ க!” இதா ன உ சா த ற பமா பா . க. இவ ன உட ன ஓ றா!.” பா 16 . கா க.” த த சாமா க . இத பா க! ர த “ பானா “ பா தாஸி எ லாவ ர அ த “ வ ல லஎ தா க ல டா க. வ கா... பாடா”எ காத வ “ பாடா ய கா எ கா “அ ப எ “எ “ த ய டா எ லா ர ச? த ய ல அ ... அவ க உத எ லா ல ய படா த..” எ ய இ தா . பா தா ..வர க “ த ல “ந ல எசமா வ ய ன ர !” க! எ ன ல உ டா!” கா ச சா “எ ன பா ட.. அ த ர அ அ த க ல காக இ தா அ ர அ த த ப “தாஸ்.. ர நா ள த லம றவா . எ காக அ சா ன அ.. ச ம ளா பார த அ உ கா அ உ ள க ட கா ட ணா ழ கா வா ட றா .

த ”எ கா வ றா றா க ஸி இ ஜி ய ப . இ லாததா அ ப ய க க லக பா தா . ணத மா க பா . அ க அவ ன ச ர த கக யாராவ த ப றா களா எ 17 . நா கா ல காத அ ழ ந எ “ஒ “ உ சாகமாக வ இ க காத ர பா ச “காத ! க. லக .” பா “த . க?” எ ன கா ப ட க. அ எ ஒ னடா பா ற ச யா க. நா ச எ தா னஎ சா ஜ ச ற ய பா ற ! டா க .வர க “எ க கற தாஸ ண?” “ ச லா ம க வாச ல ரா வ .” காத . கணவ ம ளஎ தாஸ் க ட வ வ த காத ர ச த பாடாம உ எ “ லக ! டா கம ப க ப தா ட . அ த கா அ க அவ க பா த ! ப யசா . ஓர உ கார வ தா . கால ந ப .” வ காத த “இ ளக அ வத ர ல கா.ஸி.“நா த ர அ . ர யமாக . ய வா ந அ க ! அ ப ட காரண ழ டா த?” கா. ய பா றா . லா பா ஒ க மா யா?” றா . த க வ வா . இ தா தா ட வா ய தா ச ஜ ம ரா தாஸu வா இர த ப யசா ரஷ்ஷ ப யா ஃ இ தா டதா லக ! கா காத . லா பா ய அள ஒ தாஸ் .இ ல. தா . வ !” ள இஸ் கா த?” சா க.வ உ கா தாஸ் தான தவறாம தா . டா ச றா . தாவ த !” எ இ அவ நட பா த . ராதா ஷ்ண க வ வா . . “மா த நட த யா ட “இ தா. அ ற தா .

ஜியாலஜி ந றாக தா ப ட அவ டய ஆர ப கால க ம கா ட . அ த ப அ ம கா இ றா . எ க பா க ர டா கா வர ஸியா . தவ ஜியாலஜி எ . 18 . ச மா வ க ஞாபக ற ப க ல கழக ஜியாலஜிஸ்டாக த லவரா . நா . ராதா ஷ்ண அ த டய பா க ரமாக ழ னா . அ பா ல ப கார அ ல ஜியாலஜிஸ் . அரசா க உ யாகஸ்தாராக ஷ் ராஜ்ய த இள ம ராய மல கா ஜா பா ட எ பவ ர இ ஞாபக வ கா அலமா ம படமாக மா றா . காத ஒ க ற ?” “க ணா .” “அ ப இ த எ சா .வர க ராதா ஷ்ண ஞா அஸ்வாரஸ்யமாக ஆரா சாமா க எ லா த காஸ பா ‘ஒஸி ஸா’ “இ த “எ க பா ழ ம கா வ த பா ர அ த க ல தா .” . அ . வ ய லா எ ன எ த ய ராபச வாச ப வய அவ . தா என . எ னா இ சா வா . ப ப க ந ட ந ரா ஸ்ட ட பா எ வ வா க . மா மா. அஸிஸ் ட ராபஸ . பத உய பா ம காய வ ச ஆன ற ட ச மா ஒ த ல ற எ கா . யா ராதா?” ன?” “உ ள கல த ராதா வா பா . றாவ பய ராதா ஷ்ண . 4. இ அவ டய “உ ” எ பா . வ நா க டா . ராபஸ ஒ உ யாக டய ஆ ரா சா வா க . இர பய க .இ ல. அவ ம -க நாடக மா ல பா . றா ட கா பா கடா ராதா ஷ்ண வா ந ல . ஸ்ட மா ள. ப வாரா வார எ ஸ எ ப சாக பா ட எ ரா ரா க த க அ . ஒ ப .” ஸ். ப ஒஎ ஜிஸி டரா இ றா .எஸ்ஸி.” ‘ ’ ம இ கலா . “இ தஎ “இ எ தா ட னக கா ர . ராபச தா . ரக பா எ ப ச வ எ க பா .

உ யா இ .” “ஜ பா டல த எ பா கா!” எ றா . த த த என ப கா றா . ழ ப ற பா வ அ த க தா . ம ப பா தா . ப க அ த கா . னஇ “ பா க ல. ஒ ப ம வழவழ எ ற இ த . ச மா ப கா தா . ஆனா க சய யாசமான க அ த வா வ. ச நர யாச ன ச தா . நா ஞயஹ ஸ ஸ் ராமண ஷ்ண கா வ அ த?" க அலமா ரா ம னா னா பா ஃ ர கா தா .” ?” ஜி க ட ல உ கா 19 பா . நட க ர ப ற . ஒ ர ஒ ப க அ லாத ஒ ஜ ன வ யாக உ பா க த . ச மா தா .வர க ச மா டய ஆன பா ராமாயண மகாபாரத ஆ தா அ வ பா ஹி மகாபாரத ஜியாலஜி ப ய லாக க ள ப ‘ ய சா ’ எ ஆர க த க எ வா .” ஜ த தா என வ வா ரஹி ய வ த பா ஜ அலமா ஸ ஸ்கார க வ டா த னடா இ ப ?” எ றா . றய அ இ ப த . “அ ணா! இ லஎ ச மா அ “ பா பா த பா தா . எ சாதாரண க லா ராதா ஷ்ண வ தா . “ ஷ்ணா! “அவ உ ஷ்ணா!” ளஇ “எ க பா “எ க பாவா டா ? லயா . அ த க ட ரலா தட பா தா . ச மா வ ப ம வர க வத ராதா ஷ்ண வ டா . இ பா அவ சய க ச அவசர த ப ட .. க வ த எ ற . இ த த ய ல. கா னா எ பட க ன மா தானமா அ ஜ உ ய த. ஒ ன ந த த . அ த அ பா க ற .” “ச . ப தக க ப கடகட வ ப ஷ ஸகஸ்ரநாம சா வாச ப க வ வ ச அ த க ல பா க உ கா தா ச மா. "எ கடா ம பா மனா ற ராதா வ அ த ல வா ஸ் பா க ல இ அ த த . வ மயான ந .!” . உ ள பா ஒ த க ணா பா ற சமாசார த எ வ அ த ஒ க பா கா க ல பா தா .

அ சாகா பா ம க ர க வாச ன றா . “கா ஸ சா ல 75 சத த க ர சத த க ர னா . அ ன த சா ல எ ப ய ட “ த ய ல அ ணா. இ ?” தா “உ க பா ட சா னா . எ ம ராஸ் கா ல ப சா?” த லந ப „¤வ . ஏ . எ னதா டற த சா பா யா னா ட ப ப ன கார த . எ ன ச மா தா . எ ட இ த அல யமா வ கா கா . உ அ னா ... எ பவாவ க லஉ அ ஃ ணா. கல கல காத ந ல வரமா பா தா க ஃபா ஆ .. உ ள ஸ் டமா யமா .”எ தா “ த யா “பா ம இ பா “ ணா. எ லா சா க க ர னா த மா?” “ஸா டா ப ய ல. அ த தாராயமாக க எ ட பா டா : “ஆ ரா இ . ஒ ல ச ட பா !” ராதா ஷ்ண மன கண ல ச கண கா ம இ “இ கலா ஃ ர “ ர அ ற ட ணா! “அவனா? எ ப “எ ப ஆக . ப சாத ன ப .வர க “எ ன அ கா அவ ன ணா” எ தா ச “ க ர டா?” எ “ . ப மன ல இ ப தா தா வர மா இ . எ க ல உ !” அவ ?அ அ ணா? அவ தானமா தா 20 த த ட கா ல க !” நா இ த சா ய தா .வ அ “இ த . ந ல வரமா இ தா கார ர வர தாட ய த பா எ டா ர ஆர ச ஐ ப னா ர ஏ .. ந க ராஸ் கா வ பா க .. ட பர த . ல. இ லா டா எ ‘ லஇ ? ஐயா ர பா ?” ல. ஒ “அதா இ ச ன என ர எ ற கஇ ஸிஸ்ல நா ப அ சத த !” எ தா ?” ?” ஐ ல ஃ ளா எ ம த ய ல.” வரமா? இ த .இ ராதா த ஷ்ண ன வ ய றா . ந லா இ ல னா . . ந லதா இ தா சா . இ சா ச பா பா க ற?” எ “ ம கா ! இ த ய தா . யா அவ ?” பய ட ட சா எ ன மா? அவ என கடா னா !” பா க .

. ணா லாப ?” “லாப காக இ ல.அ எ க ட என த ய !” ராதா ஷ்ண “எ க அ தஅ ட கான க த ல பா கறதா ல எ கா ன டஇ தா . டம ஸ்’ ஸ்தாபன டாஸ க எ வ ஸ் ம எ ம !. அ டய பா! ‘எஸ். இர வ ஷ னா ஜ ன ல எ க .. ஜியாலாஜிகலா பல வாரஸ்யமான ஷய க ள சா ஸ பா ப க .வர க “கடாச வ “அவ டா ட சா !” சா லாம ல இ டா?” “ ஷ்ணா! அ த வகார ம வ டா .. நா இ த காய ஜி லா ல டய ஆன ற றய க . ம ல ர தச ல கா ன ஸ் டா ஸ் பா த . ந எ 21 ச ப ட ம ர இர ஊ ன பா இ தா . லஇ கா இ பவ ஸ்ப ஒ ஸ்!’ வ ராரமாக சா உ ள . ச வ தா . காஹி ஹா டயம ! வர தா ர ஷ்ட தா டதா வ . வர க ! ‘ ஸ்ட ராதா ச ச “ . ஆ ச! பரா ச! வ டா . எஸ். எ வள வா வர க ள ப நா ப க . ராதா ஷ்ண ச ள எ கா ர ம பா க ச அவ மன ஒ வ கரமான ட உ வா ய . பால கா பாற வ ல. அ ற கா ச ம க பானா ஹா ள ஆ . உ ஃ ர ட கா அ த! ஆனா என ஒ வர ம வ . க நாத ர த . ஜாஜ்வ ய த யாரா சமா க யா ! பா ! ஆர ப ல ய உ ன பா சா ல வ ற பா .“ ர க சா ல பா ற எ ற ர பா ஷ்ண மஸ் க ஜாஹ ஸ்டா இ லாததா அ த ர ”எ டா .ஆ .” “ஹ லா ஷீலா!” “ஹ லா ராதா! ந லா இ ஷீலா ச ட பா ன களாக ற ஸ் . அ ப ய வரமா இ தா அத டய ஆ ராஷ த.ஆ . ரா ஃபா மஷ எ லா பா க . ம ட மா ஃ ரா ஸ். ரமா ச வ ப ணா டம ட ட கலா அ ப வ எ ட ! எ க ட க வா. நா எ வள வா வர க ள எ லஃ ல பா க . யா?” அ ச க தா . அ தா என யமான தகவ . எத அவ ட வ ? த இட த க அ த இட இ கண கான க க ட தா . நம வ டா .

அ த க ஸினஸ்ல இ 22 பா !” சா ற? ƒ¥ கா ச கறவ .” “எ க?” “உ க பா “எ “க ட ஆ வ பா க சா ல . வ ஸ் சா ஒ ஒ கா த வா பழ க . பாகலா . எ க “ஏ க “அ கா உ ட ட க ! உ க பா எ ன ட !” சா னா ?” ஏ தா சாதாரண க தா சா னா . ப ” எ றா .” “வா. சா ! இத பா ராதா! நா இ பா தா ன .வர க ‘ ர நா உ ப ண !” ட இ த ரக ய ‘எ க ன வ ‘உ மானா சா ன எ னஒ ரஒ உபகார ராதா! ஸ்ட . டா . க பா தா ஹ யா ?” ப ய ஷய தா ன? ண பா த பா .” ராதா ஷ்ண ர ன ம ஜ க தா ய பா கா .’ ர உட எ லா கா “ த ர நா ட வ இ ப தா “பரவா ல “அ த கா வ க “இ சா ட ரத . அவ யா .எ ன ஷய ?” த பா ?” “ஆமா!” “அ “ஏ எ க ட உன ?” ?” “இ ல.” . “ ச ச!” “உ சா க ல ய த . “உ க அ பாதா ட ப னா அ ப சா ஜியாலாஜிகலா ட ச . க இ அ வரலா !” ஜ . னாரா?” “ஆமா. அதனா ல அ எ க ன க வர சா னா . ஃ க வ தா .. னா த . இ தா ச வாரஸ்யமான க லா .

அ “ த அ த இட “அ த ப ? டம நா “ சா ல “ வ ஒ லாய தச க ல எ ப ர வ க தா வ அ த பா தா ந ல வர சா க ஃப ப ற தா த ய . மா டலா . அ தா .” கற “ம த வ ஞான ப பா ப ட ச எ த நாம வா பா அ எ த !” பய சத ப ர ர க பா க! வ ட ஆர எ த எட எ ன கற ய? ச யான ச த யா ஸா ?” ஸ் த ஒ க த கா ப இ ரா ப ?” 23 .” பா த ள “உ க பா வ “நமஸ்கார ஸா !” எ “ தா க ர ப மா ?” “ச யா சா ல ல! அ ட ச க வர றய வர க இ க சா சா ல உய தன.” உலக ல வர . க!” ச மா கா ல தா டா . பாகலா ” எ “எ க?” ஸ். ஆனா க ர வ டா த க டம . எ ந ல ட பா வர !” இ டஸ் சா னா . ப ர வ .வர க க சா ட வ ! ராதா நா னா இ சய ராதா க க ச வ த “வா. எ க ல இ மா இ க அல டா . ரமா?” “ஆமா ஸா .” டா தகவ . அ த இட ஸ் இ கா . கலாமா?” ம டா ம!” “ம த தச க ஸ்னஸ்ல எ ப “ ம .” “எ க யா சஅ த க ல?” “அ த யா க! லா ன அ ந ல வர க களா?” “எ தா என அ பவ ப எ வ ஸி எ த இட . . “ஸா டா! இ த “இஸ் இ ? எ ள ம ர ய ஃ த !” பா னா ல ய ப ண மா .

‘. இ த எ . சா ரா பய . இ எ ட இ த மா நா ட கா டா த. க இ த தா ந ல .. உன வக இ ல.. . அ ல ப பா ர த ப “ இ தா க” எ றா ற வ ய தா ன? இட த க கா டா . டம க ஸ் பா “எ ன ?” “உ க ரம எ டய ரஸ மா வ க க!” ச மா காப வ த . “எ றா ஒ ல ச .” “ ன? இ க ஒ சா றா பல அ த அ க !” ர பா நா அ த க அ த .” நா க ள .வர க “ஆமா . என எ பண ?” “ ரா ப கா ல “அ ரா ப ஸா தா டா த தட ஸா .ஆ ப ஸ் எ ஐ ச மா ட . எ ! மா ட கா ச நா ! ஒ ர ஒ சா லாம இ த பா ச ட !” எ ம ப ன?” வஸ் . எ கட மக ள ய லா ட . ஆ ர பா ப ஷ வர .. என ஞான தா இஷ்ட . எஸ். ர ம. த வ ற “இ க யா வரா?” ர வ “அவ எ “ வா ப ட வ பா அ ப க” ற ன தா எ அவ ற ப டா ச “தாஸ்! அ . பண இ ல. “ய ம . க ந லா த . க ளஎ ப பா த ற ஷ பா கலா ..’ 24 தா ன. ர . ன இ “காத !” “அவ எ க? பா வா!” 5.. என யா எ இ ல. ப ல லா ப ரமா இ .” ப அ த ர . ன வ இ த மா “ ச ய மா யா ட ட பய ச யா த. ப வ ஷ ச கா ல ந மயா உ யாக பா க .” ஷய கறா உ க பா!” எ றா .

அ ற லா . . ?” லஅ த பா இ 25 ல. ட றா காத . வாடா?” “நா “ஏ ப யாக எ . நா ப தா. அ வ எ னா சா . அ கா ல டா தா ட ந க . “ஆ ” எ த ப த லய கா க ச தா டய . “ பா ராஜா” வ க ம தா லாஸ் ஓ இட . ர ம க ரா எ மா கார க எ க ம வ ஒ ன ய பா அ வ ழா உட ன ஓ ட . அ ம வா ப ப எ பா தா . சா ரா நா “ ப சா “காத ண. இ தாஸ் வ த காத பய தா .” ஒ கா ன எஜமான ன க!” இ த ‘ஆ தா “இவ பா தா. அ ப தா ர வ த . இ கா ஞாபக கா?” எ னா . Gold Spot எ க நா பான “ச க பா ” எ ற த .வர க காத த மா க ய த கா மா தா ப க ட ப க பான ப ய பா ஒ அவ ழ பா மானதாக இ கா றா . த ல பா டா க!” எ ய ஆ னா ப !” ன மத ?” மதமாவ வ ஒ ய ணாவ ள கார ஒ க உன க!” உ த கார இ த க ஞாபக தக லஎ ம னாக ந பா தா’ எ லா க. காத “ந ம ப ய எசமா வா னா க!” “அ சா டா!” காத “ †¥ !” “எ ச பா ?” க “காத டறா தாஸி “காத க “ ப ய த ஜா டா ல அ பா தா யா ர ல ன டா . ஹி ஸ் இ ன இவ “அவ எ க லா “பஸ் ஸ்டா ல ஆ தா க இ ட ண! ரா யா?” மா ய ல. ரா ப க ப பல கக ப க ய . அ கா !” .” வா. “யா “ ன ண?” ன எசமான தா வ க தாஸ “அ க மா டா டா.

காதா தய னா . சா ரா அ சா .” “இ பவா?” “ஆமா.” கஒ னவ லயா ட கார எ ள “இ “ க கடா?” “ த யா “ஓ! ?” பாற பா த ல சா றா க!” ததா “அ த “எ யா ரா ர ? நஸ் இ ப ம எ ப தா ஹ யா?” . மா ஒன !” பழ க க. க ணா ! அ த எட ட சா பா கலா .வர க “ரா ? “ வா கா பா எ ண” எ “தாஸ்! அ த க ரா ப நாளா “இ க த ட இ ட க. க! தாஸ ல வா!” 26 ண ஹ! பலா க வ ஹ! .அ த ளா க! நா த க ந ல ச .” “ஏ க? எ “க ல எ னா ன கஅ த ஒ “பரவா ல வர பா ஸ் வ யா ப “அ றா . அ ரா ன ட வா!” எ னஇ ப ராய ர சா ரா” எ . ஸினஸ் அ ள தா “கா ல களா?”எ காத க ற பா க. வ க ப “அப ணா சா னதா ல?” டயா . நா னால க!” “இ ல இ ப ட இ தா பயா” என ஐ “கா எ பய கா ஒ சா ல ந ல ! காத தாஸ். ரம க வ கா ற தா ப இ .” “ வ அ ற க எட தா க!” இ வா. இவ . பாஸ் ணஒ ராய வா கா ?” கா . க” எ கா றா .” வா.எ கத ட “வா கடா. அ க பா வரலா . “அ ட பா தா . க ட கார பா ?” னா த காத .

. “அட! ந ம ப யசா . ன தலா . றா . அ த ஆ ச ய ப டா ளஷ கா த .வர க “அ ச “அ க! அ ஷ்ட ண! வா க க “ந ம எஜமா க ணா அ பா ஸ் “அ க பா றா உன ட வா டதா ன! ப ’ எ ‘ சா இ “அ த லா அ ண! அ த “அ ண! அ த “த பா மா கா ய கற ப ய றா .. ஜா ச ல ட டஅ ண!” பா கஎ த வா அ ர ப த கா பா ள?” ச வ “ ப யசா இதபா இவ தா வா க!” ய வ தா ன?” தா . க ர ப ற வ கா யா?” காத கா உ “அ த பா “ஒ கா !” எ ட ச ட ளாஸ்ட ஆஃ !” கா “ சா க ட க டமாக காதா ர பா அ க.” த த பா ல ய ஒ தா . அ யா ர னா த ஜா வல ஜாஸ் . ‘ ’ எ சரா . ளா க மா . வ கயல ட ற ற பா கடா!” வ வ சச ப யசா ப ய க க ட வாச வ தாஸ ண .” க. த பா ! இ தன 27 ப யக ..” தபா நா க வ ததா ல?” த ப உ பா ஒ க “க லா?” “ஆமடா. ப யசா !” க.” ல காத ட . கா “அ “ !” கா ண! என ?” பயா! எ ன இ த லா தாள வ க கவ சா கா வ க ப கா . “ ப யசா ! அ யா “அட! ந ம காத ! ச ட?” தட பா ட காத டக தாள எ க க?” “எசமான சய ஒ வ சா ல தா .

ம னாக ம ன உல மன வா தகள ற கன கா க அ பா வ ள ச ட அ அ மா றய ந கக அ த ன ன பா க தன ப எ றா எ ன எ ப ற . காத ! யா!” ஓ னா . அ ப . ல தா னா அவ அ மா ட ர . எ னா கா . அட இவனா! “உ க பா டறா க” எ “அ பாவா! வ ர ற கா அ ” எ ஆவ ட சமமாக ஓ னா . ஊ ட த ய த . ச த ழ கவ ர ட லக எ க ந த பா ‘அ ’ எ பா ன க ல ர ச தா . அ எ க தா க த பச வரா க ”எ க.” எ க? அ “அ “ச தா . பா க ற . ழ த வ “அ அ மாவா லதா க ம ற ப னா .வர க “ஆஆமா.” றா ”எ தா றா ர . ” எ ற ப யசா உ நர க ணா வ ளய ஒ கா வ ய வ தா . ஞாபக “அ த க எ க “ஏ க க “க லஎ லஒ ம எ ட இ காணா பா “அ “ பா ட அ ?” ன?” ல. எ ப பா பளபள ட . ம” !” “இ க நா ஊ சலா க காத தா வ . காத . காத ர ற எ க லா ய ய அவ ட வ த பா ஸ் ட தா க .. ஓ னா . காத த கா த இ நா க னா . காத தாட னா ! அ டயாள த ய ல. த . தா . ம க ய கா கா ள ச க ட . ச லமாக தா நரா னதாக மர . ல தா ஊ ச ஆட ஆட இ லக ஊ ட ய ஜால த இலவச வர க . ப யசா . பானா ள த னதாக ஊ மர ச . காத ர கா ‘எ க ட ?” எ ஓ 28 த லக க ல அவ அ நய . ழ இ த ஒ னா கா . அ த ய வ பத . தாஸ். கா ச க லஎ க பா னா எ †¥ .

ந டஇ த தா ச -எ . ர உ ப கா அ சவ ஒ வர ல யா .. . ‘பா ர இ த இட இ ப கா ட ம னாக க ட ற ஒ றய பா த தா ள நட த கா ய . ஆலமர ல வ அ த ம ன பா ஷ ப சாக பா றதா?’ ட வ த ல லா அ த தா ன ஊ . ச ல தா . கர ண கர ணயாக ப யசா ப ட பா . கா ச யப .. ஓர ம ச ர .” “எ ஏ கரா?” “ஏ கரா கண த யா த க! பா ரா ப க!” “அ பாற “தாஸ்.” க ற என . இ . !” க!” ல?’’ ன க?” “ப டா! கா த !ப ர !” “இ வ க. “இ ல ஒ ல வ சா “ப டா எ லா ச யா இ றா .இ கதா ம ண காலா ள பா டக .” “ ப யசா இ த ல த ல க டற . ல கா டா . ஸ 29 ப அவ கால டற .. ஒ க ச ன சா த ?” “எ ன தா க. ர பா ப த பா “ ப யசா ! இ த “எ அ த அ பா ல?” “அ த லா ர நா க.வர க ர லக த ய பா அ ச க ளா அவ அ க க ம ய உத க . தாமா?” எ பா தா . ன க ட த எ தா . வ ர எ ன க. ர த வ லக த னஇ கா தா . கா ச க ..” என ளயா ல . “இ கதா “அ ப தா பா க க ம ட ள த ஆலமர . எ க பா க. “இ த தா ப இ ய தாடர.

“இ த எட எ த ஊ ப சாய த பா க .ந கல கா டற . ந ல வ “அ க ல?” க..வர க “ஏ க?” “ந ல ல வ .” யா தா . . ப ச ல.” யா “என வ ம டா க. க ல பா . கா ச ல !” ?” ம ல ?” “ பஷலா இ த இட தா ப யசா ர த ர .. எ க பா சாவற ச சா ப யசா .” “இ க!” எ றா ப யசா . “எ ன ? எ னஇ “நா கற கா “ந லா பா .” ல எ வள ம !அ வா இட க கா இ “எஜமா “ ர ல காந ப க ! இ த இட யக ல ல.” க. இ க இ த இட உ டா அ கா ச ஜாஸ் ப ய கா கற . த ?” ஜ ! ந ல றா . அ உ ல வ . “இ த இட லஒ னக வ க ற நா .. ஃபா ட ற “நா கா ற ல. ஸ் பஷலா சா ற! ப க ல கவ ய!” எ றா காப ட பா ய த யாக அ ப வ ப வா !” “ச தா ழ ற க. த ப டா வ .” 30 க டட !” பா யா” எ ம .” ப க கவ த றா ப க ம ஜ . கா ச த அத ம அ க ஆ வ கா ட கலா . அ க க.” “ஆமா! ஏ க க ல “ப க ல “எ ன ஆஃப ம கா ர “ ந வ சா னா… ட . ரா ப ஒ ள கா சமா ப மயா கா க !” “ வ ற ஃபா ட எ ன க உ க கறா ப க ல வ றலா இ . யகமா எ மா வா ரஷ வற இட பா க. பாடற ஆசா . ல த ம றா த.!” தா மா ட சா க ள ய தாஸ் த தலா அ ற இவ ட த ல ர பா தா பா ம பா ச த ஃபஷ் ளாஸ் னஇ கா . “ க கா ச .

.” ந ரவ ஓ 31 .வர க “தாஸ் அ க பா கா ச ர ப யசா ! அ ப உன எ ஆஃப காப ல. சாள எ வானா வ ற. இ ல? ர கலா . பரவா நஹி. லக !” எ நாளா த றா ?” “ந ல பள க க. ?” “ †¥ . நா க ட மா ட ஜகடா வ டா . சா அளகா இ டா ட கா யா?” எ றா லக ட . ராவா?” எ ன ள சா னா இனாமா னவாE ?” ல த த நா ஆ ற வ ல ட “இ ல உன “ ல “எ ல த க மார னா ப . ப ய டா ட .” ற ?” ல. பா . ப வரா . “எ லா றய கா “ஒ வர தட வ மா? நமஸ் த கா க மா ச ற “ காந ல லக இ த! வற ந ல ல னா க! அ “இ த ட எ த வ . இ கா அ க ன!” க “ஒ ப யசா . “ச க. ச “தாஸ்! உன எ பா பா .” “ச க. பாவ . என சா ன! அ ளதா . ட காந க! அ க இ த ப க பா ல. த ர றா ..” “ப டா அ க ர ப ற பா . யா “இ வள க டா நா ச .. னா க ள!” ற வள ச தா த கமா ட தா.. நா பஹ ஜி!” தா ன ட .” “ஒ “ தபா அ ப ளட யா யா?” ர மா?” “இ ல.” ட “ சா ட க?” எ கா ஸ் பா றலா எ ன? வ டா . .” ப யசா .” “ ர ம.ச !” எ லஒ ன அ நா றா யமா ள எ வள ச ட தாஷ . எ க பா “ றா வா க.

ர . அ ப வய டயப ஸ் ர த அ த எ த காளா நாலா ர ய ரப த வா பவ ! ப ப ய வ ர நராக அவ க ட பா ழ ராகவா சா ஆ கா கா தா .எஸ்.” ச ர ட !” “உ ன ட . ரா கா ப ப ன . பாக ப ர . என ஒ உ கா அவ ட ஆ னா ! “ சா “க .எ ச ச .வர க 6. “ சா . பா ய கா த சா க ள உ ட மயா வ சாண ய . ப ர எ வ ம ன . ச ப ஸ் ரமான வ . ஊ ச க. கலான ஆ ல சா க கா அவ எ ய டா ம க னா கா ந டயாக நட த ப க ப பல.” உ த க ன பாக. ஆ .” க டா . வ பா ன ஷய . வா க!” ?” ல ட ம க இ பா “ ல ! “அ க பாறதா?” எ பாற ! அ க மா “க பா பா தா த வா க டா “ நா க ன அவ “இ த ஆ “ஒ ல ப ம இ த அ மா .” க !” 32 த ய . ராகவா சா . தா ர . வ றா . நா லமா? ட மா?” பா கற . ப க க கார கக கா ப மாகன வ ண த அ ய ல அ ய கா . ல ச ஸ் To enter upon the lands and or search of win or carry away and dispose of minerals. கா! எட னா ன!” வா தா கா டற ! அ ட க டா. ப கா த .நாம ப கழ உ ள ழ தா . ட ன எ ற மாச ச பள வா பவ . ச ன ச டாக இ த பா த அவ க . “ஆ ச யமா இ “ஒ ஊ ச ”எ வ ல ட ரஇ ப “உ தர க” எ பண கார ! எ ப இட “வா “எ “கா லஜ் ன ர தா ஷய வா ச யமாக கா தாட ய வ அவ கா ச டா?” கார பா வ ய பா !” எ மா.

” சா ற த “அ ப ப ள “அ அ யா?” “அ பா ஒ “ ஆர வற ஏதாவ எ தா ன ச ய சா த ல த “ எ ன க க . ஒ ரா ப ஏதாவ ட தா பா க யா “ஒ பாக “எ கஇ பா . “ஓ ஹா!” த யாமலா?” “ தா பா ப ற ற ன எ றா .” “ச ! நா அ ?” த வா “வா அவ இ .வர க “ ல த வா க உ ட கற “இ ல.” மா?” அ த இட ல ஏதாவ க மா டானா .” டா ?” ன ன. அ க தா ஸினஸா?” வ “எ ஜ தா “ சா “எ மா? தயலா? ணறா? இ ல வா யா? .ம த பாற வ த க ற பா னர அ “ச கா . ம சய எ வள வா யரா இ தா டற ஸினஸ் ஏதாவ யா?” தா தா “ ரா ப வ க சா .” தர ல.” ?” ர வ “பால கா “அ ய . ?” அ ய கா !” யா தா . ஸ் ராஸ் ப 33 சா த ப ண !” ப ணறதா உ தசமா?” மா? . அ த வா ..ப சாய நல .” னர ஸா?” “ஏதாவ . அ வள தா . எ த ய ன ல. அ வள தா ..” “அ பா ட க ல. சா ..” “த கமா?” “த க ? இ ல! இ ல. ட தா பா க . ஏதாவ ன ட க . இ சா லமா டா .

தரமா ட சா றா . . வ ர . ப பாக ஒ “ப டா சா ற ஒ ந ம ஸமஜ்ல வ ற ல. த ல ச ஸ்.” ர . எ க க ய பாட சா கா.” வ “இ ல. . “ஸி ச றா . ரா ப க ட கார வ கா .” “ந ம ஏ எ அ பற .வர க “அதா ! ராஸ் ப “அ “அ ல ச ஒ !” ஸ் வா க வா . பா ” எ .” அவசர ன ஸி வர ர சா ஸ்!” றா ஓ னா ... அ ற வா ராஸ் ப . அ த ல த தா அ ஏதாவ ம கலா .” வாச . "ப ர பா த ல பா க . ஆபா வ ற த இ ல க “மால !” எ ற அத ஓ னா ! ர அ ர ல? சா யா?” உ ள ராபச ச மா 34 கா ஸ் வா இ க க அவ .” கா ?” கா ” எ “ ப யவ ன ர த இ த “ஹா வ ல வ கா !” . ல அவ தாக வ இ இ “வா சா றா வ “ந லா இ இ “ஹா மால மா ற ஸ ப ள எ ண மா டா ம க ல ட ஆ ச க ரா ம டா ட . வா பால இ ! இ த வய ல ய . எ லா ப க.” !” “அ ஒ ச க ம பாட வா க ட அவ ய ல.” “அத இ னா ." ஃபார ஏ ஒ வ . அ டா அ க ஸ் ட ச ர . க ல ட ஆ ம பா ஜியாலஜிஸ் அ இ டஸ் ஸ் பா ம “ஸா . த ராஸ் ப ல ச ஸ். ஆனா ழ வ அ கா ! நா “அ பா எ ப தாபஸ் ஒ யா?” “பா றலா . ச கா லமா இ ட றதா ராஸ் ப ப ற அ க அ ஒ ல ச ஸ் இ .

லக பால இ ஆ க.வர க “அட யா பா இவ தால இ !” ப தா அ னா! காந ல தா எ னவா ? எ க றா உ கா ல க. அ க ம னாக ய தா . சா னா? உ “ப ! இ “ பள காந ப ம சா “எ லா வ ய “இ ப க ப யசா ச ம யா தயாக வ லக ... ப எ உ கா லக த த ப னம வ ம ம கா ட ப னா . நல அவ தால க . லதா இ ! பா றா க !” எ னவா !” ய த ப ற பா லயா னா னா! நா ப யசா . ந ல வ ல வ தா ன இட க!” “நா மா டா க!” எ “அ இ . ன மா ப ப யசா பா றா ? ரா கா ரராக இ ற க பா கா ம க கா “எ ச ஜ கா ? இ அ ஒ “அ ட ய ராம . அதா !” “ யாதா ?” எ றா “யா.” “ரா ட சா லா த! எ பண சா வத க த .” காப வ த . “அ பா க பா ற ஏ “இ தா! பாடறா க! சா வ க!” பா னா?” லக ! ஏ பா ! மால கா னா க களா?” லக ?” லக ப ப யசா . ப யவ ப ச க க மா சா பா ட ப ய பா!” எ றா பா தறலா ல? அவ க ள பா கற னா க!” லக . உட ப லா ம ச க . க ட ர பா தா . அவ “அ ம பஸ் இ ப வ . க ய க ச பால க ப ய ப ய வ ச. ட?” “ பா க!” “ரா தவறா ம “இ கலாம லா. ப ய பா வ ஏற ம வாக எ சர 35 ப றய பா வ யஎ ல?” எ சா கா றா வ “வ ர . எ பா பாக த வாரா? லக ப ய பா எ ப வய ட தா .

ம னாக ச அழ.வர க பா னா! வ ர க உட ன அவ ள !” எ கா தா “ லக ! எ ன னமா நா “ஆமா ! ஒ வாரமா அ ப “ ளவ ! ஊ ர லா நட தா . க தா ! லக த மக ள மா ட அ ண கா க உ கா த பா கா வ ற ! ரவ ர இ த ப க ராபச வாச ச மா இற வ தா க . அ பா ந ஆ ஆ பசறா . ல பா த!” ம னாக அ மா அ பா வாய ச க ள கவ ப சாக வா ய ற க க ய ப சாக அ மா க க ஜல வ ற . லக ச “ ப யசா ட க ட ப யசா ” எ “அவ இ க! “இவ எ தாஸ் வ ய ஃபாத . ‘உஅஎஅ!’ எ ற அமா ஷ்ய ச த க தா வ வ தன. ட வ த ல கா றா . ம னாக எ த ன யா சா ல னா .” ப ய பா ! அவ வற யா கா?” மா கா காப தா ன!” தா என எ களா?” பாற வற க டவ க ட எ லா ள ப !” எ றா அ த லாத ந ல மா “அவ என வ சா ல மா ட சா லாம வற யா ட சா வ . க. ழ கா றா ர .” “ சா ல மா டா !” “ ச யற “ ந லா கா?” க மா ட “இ த மா வ ள “உ க “ “த! ச சா ட . பா வா ய பா இ வ ர வ ட ப க நட றா . ற ?” தா ன!” சா பா வா . ப யசா பா . அழா த” எ வ தா . பா கா ல த டா . ட உத நராக ம ரா அ மா இ இ றா அழ ம னாக அவ ட “ வ டா மா. அவ பா ஒ ம ஆ . த ல த லயா ப ச க இ ச தா . த தா யார வ க த வத அவ றய சா ல னா . அவ ரவ ய வ த ப யசா . ன இ ல ந ல .” பா 36 கலாமா? எ ப வர ப யசா ?” .

அ “க “ ரா “இ த சா வா க! எ கஇ அ க ஒ ப ய ம டா.” லக ப யஎ மக அ த . பாத க அ வள வ ப ற க மா ட கா ப தா . இத பா ! எ லா ம ட மா ஃ ! றய சா ஸ் இ .. களா?” பரா ய ஒ க ல ல ஸ் ல ஆரா ஸா ! எ தா பல ம ல! ‘ ர ! இ த இட றய சா ஸ் இ ! எ ஸல சா ஸஸ்! ஒ “ டா ர.. “இ தா க!” எ “ சா னா ல.. ர “எ த ல ல ன பா வ க ர வ “ கா ராபச வ ஒ ட இ ழஇ க ட ல. க தக க வ ள “ ட வ ட இ பா பா பா இ ச லக ய வ தா க த மா?” வாச ன தா டா . டற வ ர கா 37 ற ! அ ற இ த ஷய உ க ல ச அ கஷ பாட ச க சா பா இ தா ந ல !” . அவ பாக இ தன. கலாமா ஸ்ட ?” தய க நஹி! க ட . ன ப இ த இட அக ப ! அதனா இ த ல ட ற றய ச தர ப இ !” “தா ஸ் ராபச ! எ ப யாவ வா ட ய இ க ! வ ட ஒ சா க . ல எ தா லக .க ட ர ! இ க வா யா!” எ இ ற ன தா .. வா வா ! எ ப யாவ வா .” ட வா ப க கா தா . இ த ஏ யா க தடலா . “ஆனா பா க சா நராக நட க ப ய தா ர வ ச பா தய . .” ப பா?” ப ப ல ல .” ல பா மா ஒ டா?” வரமா இ ல லஅ !” இ மா?” “இ கலா ! அ த ப டய வா எ க பா க ! எ இ த இட த வா பா ! கா ச கா ச எ ஸ்க ல ப ண .வர க “ த ய க!” “ ல பா “பா க!”எனறா “ கா பா ராபச கா எ றா .. அ வர ட கற அக ப டா பா ய .

எ அ ப ல . “அ பாஜி இ ழா க மா தா . மா அக ச சர பாஜி மகாராஜா மா த வா க வ . சா த கார ப க உ கா தரமா ட வ த தா . கமா ட .” கா வ ம க னா . பா நட வ ச ச. இ த மா ய பா க வ . “ க வ டா ! ப யசா ! ப யசா தாக ந க ன ப எ கா ள த ல ட க அ ற தா க வ டா ” எ கா ட நா க ழ ட றா த ஒ ர .” ?” வர ட எ தா ற . எ ல . வாட க சமாசார க எ “ ச ல “அ த இட “ ர ர த ன?” க ட . ல ஏ பா க ய அ ற ப ய “எ ன மக ன?” “அ பாஜி! ஒ “ ல எத த தக பனா ட ச றா . எ பா ட ல .” வரமா?” வரமாக டயா .வர க “ச ! ச !” “இ ஓன தா “யா றாவ கா எ ச ல தகறா ப னா யா “ம ப ஸ் ரம வ பால இ . ப யசா !” யா ச ! இ ச ட ப ர யா ?” ப யசா ஆ னா ம ப ஆ ய . அவ க க “இ னா ச ! மா மா தா தர ப ற! ல டயா . க ட க பவ . யா றாவ எ ல த க ற .” ல?” ர “வ வா . “ ழ இ ம எ த த ல ம பா கா . “எ ன வணா ச வ .” எ றா . . “மக ன! ந ல தா தா நா லவா த கா த இ வக தா ந அ கா ச பாழா . ர யா ப ழா க ” எ த ற .” அ றா “என க ல எ க பா 38 இ த மா வழ க க க வா க . 7. எ றா . அவ ர ஒ .

பாட ய. யா எ வள பண கா தா எ ன எ ன சா கலா எ ப த. ல ச ம ப அ கா . னர க ன . ல ச தா க வ த த கா டா த. ல. எ பாதாவ “ காய ராபஸ காஸ்மாபா ட ள பா ஜ் ஆ ட ஆ வா . இ க ல ச றய ப . த பா .” “அ க “நா அத பண அ த வ உதவா ல சா ர த!” த எ ப யாவ அ டவ க ” எ றா ர . எ ப? அ றய இ ! ப . இ த எ !” லயா?” ன?” பா தா ! டம இ . ப பசா கா . னா இர ட ர ல ல தா பா ழ ட ச பா பத க எ த ன நா க ப ர க ? எ த ன அ பா ர க அ த க ல ர “ ப ல எ எ கா ஓ இட ப ல இ ற கா வர க . வ சா வா .” த தாயா?” பா இ மா எ கா க ள உ யாகஸ்த க ள த ய வ . சா கா . வர ட ட !இ பஅ உ மயா ட வ ஷ “ஸ் ப ல. . ச மா அ த க யமானதாக பட ட ப தா அவ சா ல வ டாமா? “ஹி ’ “ “ ட எ “ச யா டம யாபார பா ளாதார சா ய க ரா ப நா தா சா ன ச யமா ப ம. ல வர க !” எ றா ராபஸ வாச ச மா. எ “ த ராம உ ட யா பா ம யா எ ப “ஒ க “ ல ப டய ர த . கா ய ஆன ற தா பசா கா . அ ற ல ச .” ட கார ர “இ மக ன! ஜா சமாவ ப . இ த க அ த ற ம ! இர ட ர ல ச பா ப க ? எ த ன ? க க கார க !” ம ப சா றா க ." க?" 39 வத . த ந நா ந ப வத ட இ த வர த ப சா லா டா ராபஸ ம ட வ பால இ த .” “ த அ த ச .வர க “இ ஒ வர . அ த ம க தா நா பா க ட அ பாஜி. அ த ர தச . எ ன?” ர ம னமாக த தா அ பவ ர ப த உப தச மா க ள க டா . அத காக யாராவ அவ ர சபாஷ் ல ஆ எ .

ச கா க ட . அதா டவமா றா! அ த ய லயா?” ண என “ப தா ர ளயா இ ர கா ள உன ப யசா “அவ சா ற உ ளஇ “த பா ! மா எ ல வ டா த சர வ வாடா! கயகல த சா ட த ட வற எ ன வ உன ற ?” . வ ! த வ ப டா கா ட . கா க க ள !” எ னா. ற ட அ எ ! பா தா பால கா றய ல!” பா ற பா சா ஸ்!” க இ த சதா வ ரா இ த ச மா ட வ “எ ன இட “ரா த ஒ க சா ப . இ த என ந லா வ த . பா க!” “க ட வா யாறதா “இ றயா சா சா . வ ல க னால டா !” ப தா ர வாடா! “ வ எ ன ச யற ன த யா . ஏ தா உ பய பா ற . எ வள த ர ல. க ந ல ல ய எவ டவ டமா ப பா யா இ லயா?” ல க!” “த க “நா ! எ “த! த க க! இ ப ன க மா க ஒ சா ற ? அவ பா த!” ட க மனா வாத ! ஆ 40 சா ள க தரமா டா !” னா!” பசற ப க பசா த . க வர ர . றா .. வார ஒ தபா ர தபா ற . உ க மா ந ல ம ச க சகவாச இ . இ இ ற பாள பா க. கா க?‘” எ அ தா .. க நா இ எஜமா .!” ய தா சவ ட இ . ப யசா த ன அ யாம கா க கா “இ த வாத சா றா ல?” எ வள எ உதவா க க த தா லக கா ர “ பா ல பா ட டா வ “தாஸ கா தா ! னவ த ர ய . அ க ஆ ச படா த அ பா சா ட இ பா . எ ல பா க என .வர க “நாசமா பா “ரா . ச தாஷமா இ க .” தாஸ் க பா உ கா தா .

ட ளயா கா க அ கா!” எ றா .” “இ தா கமா றா த! எ த ட க!” ன க டா ?” ர . அ பாடா!” எ “கா இ “ச . பாண ரா . தாஸ் ச ற பா கா பாட ப ட ந ர த ச. ஊ ம ள ய ப கவ ல ய டயா . கத வ கற பா ம இ ஹார பஸ்ஸி ஓ ஆசா இற வ கா வர க க . “ஏ கா அ “இ றா க!” க கா!” எ சா த லா ஓ னா . உத க ள அ ரா ம ற த இ தா ன?” “ஆமா க!” “ஷ்.” . ப தா ர பண த ற எ றா க .” 41 தா?” எ றா . க க.வர க லக அ க வ த . வா க ரா ஒ ர வ ட ! “ஏ! காத காத “த வாடா!” எ ம னாக தவ க ட வ லக ட க?” ல காத . தா ல காம ச பான அ ப ஏ தா சா பா பா டா எ இ ப ‘எ லா ’ ல எ ன த க தஎ ட வ ய . “ரா பா ஒ ம ட வ தா . எ ன ஒ வாத இ த ம ஷ .” கா த யா . .. ட . கா ந ந ல ல த ற எ றா க . ப டா எ பவ ஓ அ ம மா ! ச மா . க .” யா?” க. கா வா. “ஒ . “அ வா கா தாஸ். ஒ “ “இ “ இ த இட “ “ப தா ல உ ச பய க டா களா?” .” “ஆமா க. கா ச தா க உ கா ட சதா வ ரா வ “ஆமா க. ரா ல கா ட அ க வ ய .

” ஒ த கா . அ த ற வ ற ல ய த ர ல க ப. “உ ப எ கா . “இ த இட டய தாராளமான ப ம ல ன?” “ ப யசா !” “ ப யசா ! இ “எ க?” “எ ஒ கா? உ ட?” னதா ஒ “ந லா இ “ னஎ ல “ப ன டா “இ ப னா “மா வ அ ரா இ யாய .வர க “பா பா யா ?” “ந ம ழ த க. எ டஉ “அ பா .” தா தா ன சா !” ன எ ப ? ய வ யா .” க ட பா வ ல . இ த பா ப யசா . எ ன கற ர ல பா ர கயா?” கற இ ப தா ன ட யா? ப ன அ க ஒ பண ?” டலாமா?” யா னா?” ர ?” க பஎ ர ட டயா? ச த பா பவஸ்த . யா .” “அ ப இ ட கா . ல னா ல “அ சா ல. இ யா!” க க றக யா இ த இட “நா “ ! ப த “ லக ! அ த “ஓ ல தா “நா க ய கா எ ப ?எ ப லஎ க ட ல வ கலா . சா னா ப னா ர வ வா!” டாமா?” த ! யா க யா வ தா ! ச யான சா ரா . நா நா சா ற த க வ கா. இ த ல ந ல ஆஃப . இ த.” ப ர 42 வா. உன காக பஸ் சா ஜ் சலவ ! எ ய சா ல .” “ப தா ர க டானா? ஹா!” எ எ ன த மா? ப ன சா ர !” த கா த க ள எ தா . னால அடடா சதா வ .

னா எ ன கா ல ஏ லக றலா . வ ற ல.” காம “ ந ம பாற பா இ த ன ல க ள” “ப க ல இ வள றா க வ? ஏ ?” இ த.. ப யசா க “உ க “ ! த இ லக !” க றய மயா கா ய . . “. த த ம னாக ய ர ய ட மா கா பஸ் ஸ்டா ற ப டா .” எ லா ந ம மல ய “ஏ க?” “என த யல “எ ப யா தறலா க. “ க தா ன கஸ்.. அக ச ஜ மக .. நா ய டாம சதா வ ரா ச ற “ பசாம மா க!” “இ பதா ர !” லக பா “ம னாக ற ரா ப யசா ம ?” எ “ த ய இ த கவ க டா .. ஒ . அவ சாராய த வயாக இ த . 8.” க!” எ றா .. . “ ச தா ற பசற ப னா . நா எ ப இ க ?” ட பா ர ப ஹி !” ச தா ற . நா ஜா ர த வா! வர மா! அ மா! உ ஷ “எ ன சா ய தா ய பா ற” எ சா றா ப யசா . பா சா !” ட இ ர ! எ தா பல ச ல மா .வர க “பா ஜ ஷ சா வா. ட வ வ உ மன மா னா காய ல சதா வரா எ த க ட ல க டா க பா ட .” ப தாக ஒ தா ல.ஸாரா! நமஸ்கார .. .” 43 ஒ ன ப சா. “அ ரஸ் ன க ர “எஸ். ப ய ஆசா ! நா ராஹி ஷ .. ப ற எ றய க மா பண ட ட .. ப ச . ச பா !” எ அவ ள அ தா ..

“எ ன .. நா கா ட அ தா அ க ப வ க .. ந ம “.” சாய ல.” “அ ன எ ன றா . பாடறா ல?” ய?” க கா அவ க ப யசா ..வர க “. “ ப யசா . ஒ . உட ப இற னா க . “கா “என க ட க றா கா எ சா அ ஆலமர க ய ற பா அ பால னடா இ த இட த யா .. கா னா க. அவ இட தாஸ்?” “ரா ப ப யசா ”. த ழ ய பா க வ க ப க வ இற ன. „¤ யா! ஒள !” ப யசா ..” “ஒ ஆ .” பல கட பா டரா வ க யா.” “ ரா ப தா ஸ். SITE FOR PREM QUARRIES எ எ மஸ் எ த த ப யசா யா ப க ?” அ தஒ “இ க யா கா “நம ஒ தட வப வ க இ த மா பா னா டா .. “ரா ரவ க சா தா தர ரா ப ந பா க ப ஒ இட தரா .. ஒ “எ கா ” எ ன கஇ ? வ “இ கதானா ல” “எ கா ?” “ த ய டா எ லா க ப க கார ஒ லா றய ட ஏ ழ பாட வ க.. ல” “..” ?எ ஆ 44 ?” ய ல.. “அ ண எ ல ” எ றா . அ வ ர ?” இ ....

பா டா பா ட நா தா ற ப ம வ ர கமா ட ல ச ட ” சாய கால ள ட உத னா டஅ கா டா . தா பவ க ள பா த த ல.” ?” “எ வள வா இ எ லா வா வர வணாமா?” “ ந ?” எ யா தா? ச ந ம டா ப ல” எ றா .” ச நட சா ன “எ ன மா “ கா ல ட ன க ல மா வ க ட வா “அ த ப ? ப சாய ஸ்த ர லா பா ?” ப யசா ல?” ம னாக ரா ப ச தாஷமாக க க பவ க ள அவ இ வ ர அவ வ கரமான ஷயமாக இ த . “ பா ! கரஹ !” ம னாக அவ அ ற கயா அ தா .. தா சா யாவ மா? ப ளகா எ லா ட ன!” ட! நா ச பா ட கா த!” ற நா ப ... ப ய எ க பாட க!” வாத . ” க இ ப லா ” பாவல. நட டவாள ம அவ க நா டா க . மா த சய ப ய க க ட பா கா “கவ ம லக பா ல “க லஎ ப ம வற ஆ “ த கதா “எ மா த ரா ப யசா பா “ ன டவ க “நா க “ வற எ ன ய ர “ மா அல மா றா ப யசா . த ல த ள பா பா வ பழ க தா? . ற ஷய க ம ட ய கார பல ய சா க னா . சா த வா னா க! அ வ வ ய வ க கா அத வ ற சா . ம னாக அ பா அ மா ப கா த த மா மா பா கா ட இ தா .. பா த லக அவ ன ம னமாக பா க “ ப ய ள பா ! ப க பா ! ப க பா ! சல ஊ ம!” எ றா . தன காப எ ப ச யாக த ய வ கா ம ன தா ம தா இ றா க ட எ கா ட எ 45 ச ல உ கா ல ப யசா ற ப அவ பா த ச எ பாராம டா யா ம ல . ச டயா சமாதானமா எ யாம கா ச கா டா . ல.வர க “அ ஆ ! ப இ -இ இ த .

பா ன வா பா ஒ வ ல பா ப ம உ கா தா . அ வத ச த கா மா ல மா லயாக க ட ள ச றா ச ய வ த யாம அ த . இ த ப க அ த ப க பா தா . ட பா ம ப யாபார ஒ வார தய தாட . அ த ப அ உ கா தவ ட ப கா தா . வா ப யசா . இ ன ற தா அவ பா ற இட ர ற . மசா வ ட கரஸி வா ட கல வ தன. பாற தவ ண தா . மாச இ த ன கஸ் எ கண . ! ஸ ராமா தா!” எ டா றா . “எ றா . பா ஸ் கா எ ல. ளய க டற தா ள ற ஊ ம” எ . சா ர னா கா கா தா . யா ல எ உ ள ழ தா . சா . ரா ப ம யா த ப ட இட பால தா இ . பா ட தா றா .ஆ . ப யசா ஏ ய . ன க அ த இட ஒ பலசர க ட. ப யசா ந பா க வ த பா ந றாக இ ட . ச பா ய ச டய க வ வ றக ன ன கரள வ சாராய னா . உட ன கத சா த ப ட . ப ராமா தா!” எ “அ ப ப சா னா ன அ தா . ஊ கறா .வர க அத க ழ ம னாக அ த கார ப த. ராமா தா அழகாக ந க கந பாடறனா க! ல பா பா 46 றா . “வட” எ ?” “ ர ளா !” உ கா க ஆசா . “மளா வா கற தாளா க டா “ !” எ “ம வர வ ய தா ன! இ ல! அவ க ட ம பண த ள பராண ஆ பா . . ப யசா வா னா . எ ன யா பா த ட ற? கா உ டா இ லயா ன . ச ம த ப டஎ லா ற மாக வாழ ம ல ஜ! ப யசா வ ண உ கா தா . 1977’ எ க கா சயலாக இ றா . தா . எ ட தமா சா றா . சா த கார ஊ ர தமான க ட . எ ப பால தா ன?” ர றா ப யசா . அ வ பா பா க . த த ம தா வார பா ஓ க லா ம வ ‘ . “வ ர ப யசா த ளா “ராமா தா இ “ப னா தா” எ ” எ றா . ஒ ளாஸ் கா பா .

வர க “ வசாள ம ?” “இ ள ம சா கா பா ராமா தா!” னா ப யசா ஆ பாட கால கா ப கமா கடா ள பா னா வ ப யசா .’ லக எ க ட நட பல கா பா ற தமா ட த சமாதான க ? ஓ சா அ ப தா ஊ பா ஒ வ ள ரா ல வ றா க ள டவ கா டா . ல . ‘ லக ம னாக ! லக ம னாக ’ எ ல கா ட நட தா . பழ க ஞாபக ற கத ட ற சா ய உ ள எ இ இற னா . அ தா ட . அ அ ப பா கா உ கா ம னாக வ ச க ல கா யா ஹி !” . “ ப யசா !” “யார ?” “இ க வா யா!” “நா ஊ பாவ . பஸ் வ வராறா பா . இ க ள ட இ த வர ல. வா ழ பழ . ம ரா ட கட பா ஜீ கா த . லக சா டாம எ ண வத ப ப எ ற . ம தள த. .. ச யா பா . ஏ ப கரஸி . இ அவ க க த த யா ரா வரா ல! †¥ ! எதா 47 ளா லா ன. அ வ பா ஒ தட வ உட ப ழ த . தா . அ க பா ம ரா ட ஒ ர ஒ இட கட ம ப ஒ றய பா த ச நட ரா பாக வ எ ற ஃ ள ஸ் உண தா நட தா . அ ரஸ் ப னா றா தா . மசா வ ட எ ஏ த தா வாச ன அ த . வ வா வ பா ரா? ஏதாவ ! க! ச! வா . ! இ தா தாற ”எ றா .ஒ க!” “வா யா னா?” “யா உ சா னா க சா ? கா டா அ டா.” “கா ஸ்ட இர .. அ வ பா ஒ ம னமான ப ! ‘எ க பா பா ? ரா வ எ ப அ ம கா அ த லா இ ல. உலக ம ச ச ச கா த .

ர எ த ப . தா . உட ன அ தா ம னாக பானவ !” வா த பா பா! நா யா தா . அ க ஒ க ட இ றதா . “சா த ப வ ர ?” பா க “இ “அ க!” எ த பாவா . க இ ட நர ம னாக தாஸ் “ பா ஸ் கஸ் ரா ய! ந அ ழ பா “எ னா யா?” க மா. அ கதா க ட ற த த ப கவ ல படாம த ன மற ரா ழ த ய ம கா நட க ஆர தா . “கவ ல படா க. உ க அவ ச ல காத . “காத ! இ சா வ ர ! ர . காத இ . ந பா க பா சா கலா . “ ந பா ழ ட . ரா க. தாஸ் வ க!” எ றா அ இ தா த . கா . நா யா ர ! ல சமய அ க ய வா க. எ தா தாளா வா ! வா க! அ வா க மா” எ ர பா ச தா . லா ய வ ஸ் எ ஏ ப ட .அ வ வா ரா எ க வ த . வ தா டா களா ! ப யசா ய பா க ல இ காய டா களா .” ப தாக அழ ஆர ட காய . க ப டா களா . ந பா க ன ச லக ச ஆ த களா மா?” எ றா காத . டா . ஏ தா ஒ கா கா ட கஒ தா ஆ ம னாக ய எ னா .” த மா ப கா “நா இ க காத . அ ஒ ம லக பா . வா க!” எ றா 48 தாஸ். தாஸ் அ ண ப ய ஆ . “ரா அ தா .வர க வ வா ரா வ நட ட .” யா ர ”எ றா இ க ளாட! நா லா எ கவ ல படா க. “அ ணஅ த லக “எ தய க பாறா பல?” எ “எ க பானவ பானா வ “இ க!” தாஸ் பா வ வா றா காத .

சா லற ?” வ பா க பாறமா ன எஜமா ஒ ஜ கா பா க. காத . “அ ப ஒ காய பா ஷய எ லா க த ல ப ண ஏ பா வா களா?” “ டாம ச ய ற.. க ச பா கா ட பாக பா றா ய . றா லக . தாஸ் ச ட யா ச க. “எ ன க” லக ச தய னா . ம னாக த ன க “அ பா “ட ல ஃ யா க ணா பா . வா ய . வ ய எ கா ற ப 49 ய ட ரா பா த . ப களா ப “ ன? ந ப இ க ள அ க களா?” எ றா தலா அ வ . ன தலா ட சா அவ ன ச ய ற !” “ தா . நா யா ட ற ஆவ ட பா ஸ்ல ந ல பள க ! காத ஆ டா ஻ா ந ப அ ள ப யசா ய !” ஒ ப பா நா அவ லா ஏ ச ல “எ வள ஆ வா களா காத ?” பா “ ட யாத கா ய ம யா எ ன?” காத ட ந லவ க!” எ க ஏ மா கவ ல பட க? நா க பா ட ப ல தா காத . ஆனா அ மா அ க த ..வர க 9. காத இவ க ட இ க.. ஆமா !” க ட ய இ . உன ப ள இ ம னாக ய அ ச தாஷமாக இ . ச ட டா வா த ர ! பற வ க எ லா . ப ய க ட. எ டா ஸ் ஆ “எ டா க!” “இ தா” எ “ ன ண த ல .” ப கா தா தாஸ். நா ப யசா ய எ க அ ட வ கா க வ க ற . எ ன வ லா கா ற ல. ர பா டயா . “தாராளமா! எ க ன தலா மன வ க வா க ள ! சாய கால பா க! காத “ச எ ப தானமா வா க!” ம னாக ய வ தா . “அவ க இ ம” எ கட த வா ல ய ரலா !” “அவசர இ ல.

காத . அ த பா . இர க இ இ பா வ பா ல கா ”எ றா . “இ க!” எ த “ட றா த பா ர ணாவ சா !” ம னாக வ டயா . ரயாண ? ப யசா ராம . பால இ !” ச ம இ . க வா க. க ய அ த ன வ வ க ர க யாம க ன. ரா அ உ சாகமாக . உ சாக ஊ ம ரா . அ கா ய . ர ல க கா டா . ஸீ . கா ம ச ஆ டா ஻ா பா வ ல ப வா அ க அ மா வ ப த . க ட ட . காத ந லவ எ ப ஒ தன. “எ க டா . அ பதா அ ழ டல ப “இ தா காத கா ட சா ” எ சா டா .வர க அ பா வ இ த . நகர . ன. றா . பஸ். காத பா பா “சா க வ வள க மா! “இ பா ம ச !” “உ க பா றா தவ க ரா ம க டய பா ப நட லஇ இ ட . அ த வா தகள றய ‘ந ல’ ஏ ப ட த எ த ல ம “மா கா . காத ஒ ஆ டா ஻ா வ ய லக ட . “இதா ஜ ரா ” எ கா களா?” ர?” ர!” 50 தா . . பா ற வா தக த யாத ழ த ம னாக . காத மா உஷ்ண த . பஸ்ஸி ரயாண ச பா அவ . கா சா டா டல ல. தா கா டா . தானாக வ ஓ ட ட லக லயா?” எ றா . ட . ர வ ராஸி . வக . கானா?” “ஆமா!” க ட ட அ த இட பஸ் ஸ்டா அ உ கா “இ கதா “யா “அவ அ த இற ன ச ல ட வ அ க நகர ல. ழ த ?” “என பா கலா !” “ †¥ ! இத பா க. வ .

க ம வ வ கா தா . . யா ரா சா னா க. கா டா . இதா ஸி லக ஆ வ ட ய . ட ர . “இ க கவ ர லக ரா இர ச த இ க ”எ காத எ ப லா க க ற அ . தா தா அவ “ கரஹ !” த “தாஸ் அ பா த ன ஏற இற க ல அ இ பா தா .உ ரக ய இ . த . தாஸ் “யா ?” “ ற தா தா. ஒ ம பான “இ க ஜா ப ப த ட கா எ க கத வ ற தா . அ ர ! அ . ய தா . “வா க” எ ஒ வ மாக ப ய ப ழ ஒ த த . தா ட ற கா க. ப யவ “தா தா! “ஓ “ லக த ற!” எ றா அ ன னா தலா வ ட பா தா . அ த ப யவ ர பா த ச த ஏ ப ட . ழா .ஒ த . இ ற ப மம ட அ த கா த இ த மா!” ரா தா வா கலா . ம னாக ஆ டா ஻ா தடாக வளா ம ப க ல கழக தா க” எ னா . கல ய ம ன க க . பா ற க ப க ண பால இ த . அவ கால ல பா பால ர ப . லக வாச ன வ த . அ பா ர த ற ராஜா க த தன. காத . ப த றய ம க ர ட த . வாச ளா அ த ர ப க ம ச லஓ ச . ப. ற எ ம தாக க வ கா த . க ன ம லா அ ள ப வர பா . ச . ப ய மர ம இ . ர உ மர அத ச பா த கலாக இ த . எ ப வய . இ இ ல ய? ல ச ம கா றய ற தா ட . த கா தா .வர க “இ நர வ யவ பா “இ த க டல ம பா ளய ரா கா வ தா . ஏ தா ச கட ப பா ப ள க ம . அழகான . இ கா ரா ” எ காய ர வ பா கா வ தா வ ற த வா ட ல. சாரா?” 51 கவா?” ?” சா ல ல?” . க பஸ் ம பா ற “யா மா?” எ ர க னா . கட இ ம தம ல ரா ச ற .

.வர க “இவ க “ ஷ வரா . பா க. பா ற ஸ் . ஃபா ன உ கா ர மா ஐ க ஐஸ் உ ளஅ ஊ பா ழ ன மா. பள . ஹ ! கல ! பள !” ட.” “இ ப வரா களா?” “ஆமா. சாபா ? இ க வா க!” லக க க பய ட பா தா .” ற அவ க இ வ “ஷி ம பா களா. க ரல உ கா ஸ்க ள எ லா .” “ தாற கவா?” “ ர !அ “நா த “இ றா பல!” வா கற க கத கவ வ தா ட பா ற . இத பா “காத அ த லா தா க காத பா தா . சா பா டா “காத “ “இ வா வ க கவ வழ க அ டா ! அ ல படா வர . காத . . இ எ ன வாச ன! காத க ணா ல பா வாச ன ர ய க ளஇ ற கா டா . க. அ த இ த . இவ க ஷ . ம னாக றா தாடா த.” “ ச டா?” “ஆமா! அ ற தாஸu. ச லப ரல ற க. த ண மா . இத கவ வா க மா.” “எ லா நம ந ம ஊ !” “அட எ ப க க ம லா பா தா க க! ந ம ஊ ப டராக னா ன ய!” “வ வா க வ வா க!” 52 கா பட த த . இ ரா . பா க நா கா . இ யா?” கா ச தா தா. வா க மா. உ கா .” யா றா?” “நா வ ல ச யறவ .” க!” அ ம கமாக ப பல ..

. அவ ஏ வர ல? க “அவ கா த அ ள ளயா .. அ னதாக ம ஸ் ப . றா ற. தன பால.கா. இ எ ன? அவ எ க? இவ க ப ம வ றா க ள. ப யசா வர பா றா . காத .. .” எ காத அ த பா றா ல பா ண .. ன “அ ப யா!” க ம லக பழ க ர தாஸ் தாக இ ன பா வ த கா . பா க பா !” ளயா அ த இட ச பாஷ ண க ர த அவ கக ச ம னாக கா தா . இ த யாக இ தாஸ் ஒ ப த எ மாச மாச எ ட எ ட பா . பா டல க “பா பா! இ தா சா க ல வ “ரா களா?” எ ஒ ப “காத எ கா .எஸ். அ இ ஒ ற . ம னாக ட காத “எ க எ ட ச க ச த ப த ச தாஷமாக கா வ தா . எ ய ச ல.. காத ! அ க பா “ச அ ண! வா ம னாக ” எ ஓ ய .ரர க! ஏ ரா ள ர ப !” வராம?” ல.. லக ஹ உ சாக ர ட . ர பண . இ றன... கா அ த ப க த பா !” ல அத றா . றதா ன ப னா . ழ பா சா றா க! ம ப பா “இத பா பா . 53 ட ப த கா ப ச இ கா ட சளாக பா . ட வ ல ஒ கா க.” ர எ த ந ட இற ல வ ச த பா தா க .வர க “காத அவ “யா வ வாரா?” ன எசமானா?” “இ ல அவ ! இ “அ “இ த ஊ தா ன பா யா ?” அ பா?” கா க! அவ “ ன எசமா .. அ அ அவ ... ஆ .” ம இற த த ச ப த ன. ப யா வ வா . ர ப சா தமா. த தாக ..

ம னாக ம த யாக வ கத வ த பா அ ற காம பாக வ பய அ மா ஞாபக அ கமாக ம ப காத ட ஓ ச அவ ச ட ய இ க. றா . காத . ட வ ய டா ." “அ த ப க பாகா த பா ” எ றா காத .. வ “உ கா ” எ றா . “இ வா க! நா வ தாஸ் ற ப அ க பா ர வாச க ர ட லக “அவ ச ப யசா ர பா ய ஒ த ப நட ழ தா .. லக கத வ சா த உ டா . ம னாக லக த அ ப ய த ர .. எ றா தாஸ். த எ ப வ வா ?” “இ தா “அவ க. காத ப ச அ ம னாக ட ஒ .. வ ர தாஸ் ந த த . வ டா வ டா . தானமாக வா தா . லக ம ர அ த னப பரவ. ஒ ர ர த எ சா வதா. வ ற ’ எ காத அ த ப த ப பா கா ற வ த பா வ இ ட ..வர க “அ ப நா ஒ பத ர வ ர க!. அ க. ரவாகமாக கா கா த ப ஸ . எ ர எ கா ட ப த க. எ .ஆ ! எ தா அ த உ ண எ சா வதா த வ சய எ சா வதா. ட த இட ம னமாக இ த வ சாக ப அ ச கா லக “இ ப க ச கா டா . க!” ப இ க . ளாஸ் ப உ வ ப ச த .. 54 . சாபா வ தா உ கா “வா வ உ கா !” எ த க! இ ர . “ந ப ட த ஓ ட மா?” எ காத ம னாக ய ர த. வ வா களா?” “ வ க னா!” இ அவ அ ப க தா ப க “இ “ சா த ம ர க. ‘வ ற . உட ன ட நா ஓட.. உ ள லக அல ச த க ட . ஹா ஹா ! ஆ ம ஜா ” எ அவ க ய ப கா ள. க யா.. க ய இ ற !” வ க!” அ க. தா .? ம னாக த தா ய உட ன பா க வ எ தா ட . ‘ பா! நா கா அல வ ர ’ எ த ட.. லக ர “அ யா. அவ எ த ப த தா காத . அ யா. ர ப சாக ட ஆர . க க!” சரசர எ எ ஒ ட வ.

உட . வ காலா அவ ந அ ப ண ! கா ச நாளாக வ தவ லாக ல இ ஆ . கறா .. வா ட டா ம ஏ ஒ கா ல ட ற வ யாக உ ள ழ அ ர அ ய ச ரா மா அ ற ப த ய ழ இற னா . ன ஹி எ டா!” எ னா .” “ கா க!” எ ற தா . தாஸ்” எ ஓ வத றா மா றா . அவ ரலா . வாச ள பா க.. தள ள அல . இ க ஓ னா . ட க பா மா ல ட மா ட ஏற றய டா . “அ யா எ ன வா ஆ ன ய ஆவ ட பா தா . காத .. ப த ய க க. இ த ர ன சா மா சா த . காத பா “ ய ர அ த கா றா . ல ப பய .. “வா ரவா! எ னா ஃ ப ட .” சடா ல பா க. சரசர வ மர ம ஏ னா . க!” காத உட ன அ த கத வ த த . காத ற . ரா ல தாஸ் அ மா!” எ றா . த கா லக த ம னாக ஓ ய காத வா ப எ சமா “பக கயா ஸ்ஸாலா!” எ க வா ச உ கத அ ப ட மா னா ய அ த ய தா த பா கா தா றய 55 த அ லக த ஓ க! ஓ க பால ஓ னா . “அ மா. அ மா! ஓ பா க.. தா . ப டா ர . லக . த க க க ய இ . அ த சமய க க!” எ “ல-” எ ர ப டா . ஓ ச .. அவ க னா ர த வா “ப டா.” எ அ த ர க கா ட மன ள கா வ க ய ட. உ ப க தா ட ப எ ன வா நட !” ம னாக அவ அவ பா ன ய ஆவ கா ட பா ‘எ காத வ ப அ ர கா ற ! க’ எ “அ மா வ வா க! இ வ தா .. நர னா . இ க ய இ . “தாஸ்..வர க “எ ன க! எ ன பா தா . இ ச த க ட .

வ த ற வ ர ஓ னா .” பா அ டப ட எ பா காத க க பளபள தன. ச யல. பா டா பட க . ர அ க வ தா ம றா ல ஓ னா . வா த பா தலா தலா எ அல கா த . ஒ ர க த க ம கா ல வ ம றா தா .. பய லபமாக ஒ கா ள ‘ ’எ அ உ ட த . . எ லா அ ட த . ராகார ! ர கவ யாம ச எ லா இட க காம கா ட ம னாக . த க வ ல. பா தலா ! அ க” எ ய . ஸ் ஆட வ அ ம அ ற . கா ல உய எ அ த ற தா யா ப ச பா ட பா ஒ உட ப லா ஈர . கா ரஜ் எ த எ அ ப ? ஒ ப ய சா வ காத ம எ தா . ஓ “ஏ டா எ க ல ரா ப யாடா . 56 வ யா அ ய ஆ எ ஒ ச யா! உ அ மா ஆ ச ஏ ப ட வா ட ஆட ல. . ர ய சா ப ச பா இ த கா ஓ னா . க .. இ த ஆ வச அவ ட . ர இ அவ ன அ க ஆர க ல. த ள ய தரதர வ இ “ க ற . இ கா வ. க ய லக ர க . எ க ட ப த வ . நா ர ச த ஒ அத தா தா வ வ க ட . க! த . .. த ம னாக த கா டா . ய வ னாலா ர த உட ரா வ த . ன ட ட கா பா பய க! அயய ட . மாத . க அக படாத ஆ ர ர க வ த . ஆ ச த ற . “ வ டா க தலா அ கா க!” ர ட வ இ ஆ த ஸ் ம ட. எ க ஓ றா எ த யாதப இல லாம ஓ னா . பா த பஸ்க ஓ ச த க ட . ர லக . அலமா றய கா சாதன க . அவ காப அ க த . லக க அ க பய பலமாக மா ப ண தா ஏ கா டா . னாலா எ சா ல சமய ல. அ ற ய பா தா . பய . யா! க தலா ! இ ம காத அப ரமாக கத னா . காத அ ற வக ஓ னா . காத இ . அத ஏ ற ல ஒ தா . எ பா தா பா பய பட . ச வத இ ட வ பாத ல. அ க ர றா . பாத க .வர க 10. ர அவ ன ப ச பாக இ த . சா க . ர டா ஒ ளயா வ அ த ஒ வ ட த ன நா அ ச கா நட வ வ த த . பா தா . லக எ தா . தா தா அத ட ய நட தா .. நா ச த க ட . ர ஒ வா சலன த த கா உண ட உ த கவ தா .

பா லத க எ க? ஓ பயலா தா யா?” !” ”எ ழ 57 ட த காத ர தா . ! கா க? ல. எ தா ட . அ த வ வத வ கா ள. அ த காப அ தா .. ஒ ழ பாக நா ற ப உண க சகல த தா ய . பா ற தா “எ ன தாஸ்! அ த “இ க. வசமாக ஒ ய ‘ஷ்ஷ்ஷ்ஷ்’ எ கா ற கா ரா க அவ ம ட வ க காத ம ட இலவச வர க த தன. ‘காத ! எ ச வ ம! நா எ க ணா ட எ ன ‘பா அ ம மா பா அ றா ச ல? அத பா எ ள ர த . பா சா ! என ரா. பஸ் ஸ்டா ம த க ந வ தா என க ச யாக பா ச யாக பா !’ . இ பா ட ஓ ர ர ரச ல. ஓ ச . பாடற டா! அ பா அ மா இ ரா!’ தா காத !’ வ ன ழ ர அவ ன மா க ட .. இ பா காத க க பத ரா இ ல. இ “ச ! எ லா உ ன வ கா பா கா பா ன பா !’ இ த லஇ க கா னா ல . “ஏ டா ட ! ந கல ளயா யா? ந கல ய ரா ப யா? நா பா வ ச பா ண த க யா? ஏ டா ட நம ஹரா ஸாலா!” ர காப சா க ட ஹி வா தக மா ய . காதரா மா கா டா . ய பா கத த ட ப . “அ யா! ச த !” எ அ ப ய தா . ம த உட ஏ ப காத ச த ஓ எ ளஅ த ன ஃ ர ம ள ஸ் ல ன க ம சய பா க ம வ ஏ ப டா ள இழ க வ காத க வ பாக ர த ற அ பா அ பா அ மா அ மா எ ர த ற ம னாக ப னா ! ‘ச யா பா பா ! இ கா ச வ காத ! அ க ற ஏ ஏ இ அ த ய டஇ க கா! க மா டா ‘ச யா காத இ உட இ ப ந த பா ர மா எ ற . ற ஸ் ர கால க . .வர க ந ல வ அ க ல வான ஸ் ரா க . உ ள ஜாஜ்வ யமாக வ த .

வர க தாஸ் ழ பா தா . காத எ கா எ ல ட தா டமா டா க எசமா கா றா . வ ச பா வ றா ) பா பால வ க ப ட கா ற . க ற வ க ற வ தா . னால ர லக மக ட கா ரா நட தா . தாஸ் தாஸ் அவ ன பா த ஜாஸ் அ டமா? த யல !” ம னமாக மா ர ப க. லாய ல த யல. பாலக னதாக . மக கன உட ப லா பர த . ர ச பா ம ச ப . ச யற ?” “எ ன வா ச ! ஸாலா ஒ உ கள! ஒ பா ப ள ய க ர கக ந ந க க ர ப அ க வ ஸ் ரமான ககளா ப பா வ எ ச கஇ த . ! சா ரா வ . க க ச ப ராப ச ய ப ட த ல. . இ ல. த ய நட க டா ழ த தா த . ன கா வ த . ச ப வா ன ச ட க கா அ த . ந ல அ . “ ச ய ந கா “வா க” எ ம ! சாவ க டா ந ம கா . இ வரா யமாக 58 . பா த ல ல தாஸ்! இ ப எ ன ச ற ?” . ட லஉ பா ஸ் கஸ் னதா ச யற ?” காத ர வ த க ! ப கா ! ஒ க வ ஒ க !” யாம த தா . ற த வா அ ப க த தன. ல வ ! ந ர ஹாஸ் “இ டயாக வ த . ( ர கா த ஐ பா ஒ தட காத ர க எ சா ல யா . எ ன ப ற. எ ன. ஊ ர வ லா? ஊ ர நா யா? யா ர பா ப ? ரா எ த வ ? எ லா ழ ப .இ கா ! ! “இத பா . ம கா இற பா டானா எ ன? இ கா “ஒ ஓ டானா?” “ த ய “ தய சா ப கா க!” தாஸ் காத அ அல யமாக நட தன. ம ச லலாமா உ ற வ “அடடா! ந லா அ “அ றதா? சா ர த ஒ பாகலாமா எ ப ண தாஸ் அவ ர ! ட ஆ ர வ பா தா க.” !” நட தா . எ ன இ தா பா “ த ய தாஸ் ம “ தாஸ் தய !” வ அவ ன னா . றய ர த த த . க ! ச யாக ர னஎ த த ட ! அ ளதா கா வ க ட . ர நா இதய பா சா . எ க பா ற .

அ த சமய அவ ன ப கவ லயாக இ த . “எ ன கஷ்ட கால மா? யாராவ எற க மா?” நா கா இ வ ஏ வ ச த உட த கவ தா .. வா க ப ட தயா? எ ஏ த தா தன 59 . இ ஓர ர த ள ச இ யா” அ சா னா? கா ள. அ பட. கணவ எ றா எ ப த ய ல. ம ப ம ப க ம ல ட கழக த ள ய ம பா த கா ட ச ன சா வ ய பா தா .” . நா றா அ லய ற க! ச வ ? ப ணா தா! அழ ஆர தா . ஊ ம ள ய வ பா டா . ‘பாளா பானவ ! ச பா டா ! நா தா பா த அல மா ட ற !’ எ கணவ ன தா ட தா ய . “எ ன மா ற தா பா அ தா . க த அ க டா . அவ க ஒ ப ள ய பா த ஆ த ப றா . எ ன ச வ ? ஏ டா தா !” எ உ கா கா !அ ட வா த!” எ க. வ . அ வா த!” எ றா அ த . “அ மா! “இ “அ காந ல மா! அ எ த “ந ப பா ஏற “ஏ கரஹ ! எ “இ ப க ய எ பஸ் ஸ்டா பாக . அத ற த ர த . எ வளா றா . ட மா கா தாக ய வ ந ன த .ஏ யா?” த யா க. ஒ வ . க கா ச ட வ த ல வ தா . பசா க ட களா?” பாற ?” “என ஊ ஷ ச மாரா தா! கா பஸ் ற உ ற பா ற பஸ்ஸu இ க டா ல வ கா ப த ப த ம தான ம ச ற க இ ப பா ட ட . ப ச ம கா ச அளகாக இ த னா ஏ ப ட ஆப த ன க த ய லா கா ள வ பா த . றய பஸ்க ம ரா ல ச ற வ ண இ தன.. அ பல இட க வ .வ வரலாமா எ யா கா த . ப ண ன க பா இ பா தா இ ட ல லா. இ நக த . வ கா ட ற . இ எ த இட ? ஒ மர த நா க ப கா கா தா க . இ த சன க அவ ன ததாக சா ன த லா பாசா ! அ த ள காத எ ன ஆ ? ஏ அவ த ட ஓ வர ல எ ப கவ ல. பஸ்ஸி ஜ ன ழ தா சா ல வாதமாக தாடர ‘நா ற த த சா லவா.வர க நட தா . வா த த சா லவா.

இ ராகவா சா டா ! அ ந ல வ ஸ் ப ட காத “எ ப ச வ டா க! யா ரா பய ! ஏ கன வ அ ரம பாறதா உ தச ?” ரஒ லக ய ல சா !” ல க ன தர பய யா!” “நாக ப இ ல பா அ க! நம “ பாற பா வ ல ட ன ண! எ த சா மா “ந லா அ ப க ரா வ ச ட த . சா பா பா ஸ் எ க ரலா .” க ணா க.. ராம ல உ வ ற கா அவ க பா ப ள அ கஸu!.. “ஸ்டா “ ல அ க ச கா க ணா ய சா வ னாட தா !” பா தா .. !” !” கானா ல!” பா ஸ் ஸ் டஷ ! அதா ச !” !வ வ பா ஸ் ஜீ “லா கார க ட கானா ல. ஒ க! ன நா க ள பய அ ப எ ட வ றதா ய . தா !” பஸ் ள ல அ ல ! ல ஒ பா ன இவ வா த கா க. க வ ற .” “அ இ கதா க.. இற “அட ! ன “நாக ப பய !ஓ “நாக ப கசா கா ! வ த அ க ச கவ த வ க !” இட தா றமாக ஒ ன . ட ட கா . பஸ் கா இ லாம “ஷ்டா இ ஹ ல ட பா தா லடா. தா .வர க கா டா . அ த . “நா வ பா அ த ட . எ லா அ ய கா ?” 60 ச ப தா . ரவ எ ச ற .

ஏக ப ட பய ?” “ த ய டா ட வா ற?” “ ப “ சா ற . ட தா ம “அ ப க! . “எ ன கா உட ப லா ஒ மா ?இ த 61 ன காய ? யா?” .. “உ ல இ ல” “அட கா யா. இ ம த இ சா டலா .” “எ வள “அ வ வ உ ட அழமான . அவ ள ட ச க . க யாண ப பா வ றா . ள க . வான அ பா தா வ காந எ த . யார யா ஸ் ப ட . அ ப லபமா உ ல இ இ லடா.” “அவ “ வ ஒ ர ஒ ப ர த பா ஆ ப னஇ கவ வகார ம ர த க ல பட ற? உ க ப வ த ள ஜ “உ எ லாம எ லா ச ய .” ஃ ரா ச ஸ். ப ன வய இ . இ சா ச ச பள .” ?” ஏ “அ பா இ த “எ கா க ம! ப ர ல எ ன எ ற ச வ ந ப தா ன? அ ழ பமா இ .” !” ற? த வ ய இ ல. எ லா த அ ய கா !” ச த வ உப யா த தா?” க தா ற சா றா . அவ ப டா வ ண ச லஎ வ றா . ம மய க வானா?” எ றா இ ட இ ல ஒ கா . அவ ட இ ல த க வ வ டா .. ர க ட இர இ யா ப சா ப ன தா சா . ர ன அவ ள பால தா இ தா . ப சா ல பா ச஻ வ ல.வர க “ கா ஸ் ச யா “அ ப “ யா ல சா டா பா !” சா ற ?” லஜ்ல. எ லா ஏ பா ச சா . ச . ர ன பா ட ள ப இ தா . மா ப ர த சத . லக !” ர ன க ர ட ச ட எ த அ கா வ ச க ஓ னா . அ கா ல. க கஷ . !” 11.

கவ ல ய படா த. . எ லா த . தவ கா ல?” !” ர ன கா ழ. நட த கா க ன “ த ல ந அ கதா க நட த ய அ மா ல ஒ கா வா . அ க அவ ன மா யா தா த ட ன!” “ர வ வ ல க டாதா? க. இ த பாசா நாடக பாக வ தா . தா . “ ன எ னதா ஆ பாவ ல! உன காக நா ன ஊ வ சா . அவ ற சா த கணவ எ க இ றா னா த யாக இயலாத பா . த ல ய பா கா ட க டா . த ன ஊ டலா அ கா.வர க லக அவ னஅ “எ ன கா ! இ லஎ பா ப யசா த த உட ன அழ ஆர அ லயா டாரா?” னா . வ ற ஒ வா. க அ தா பய க ன! எ க ல தா த யா றா த க டட !” கா . “ ற “யா னா நட த த கா டா . “ வ டா டா! வ டா! அவ எ ன ச ட ல. ! த ல அவ ர எ க அ ட ய!” பா க பா ரலா .க ள வ ? வா. இ தா ர?” “ ச “எ த டா . சா !” ! “ வற ஒ ச ய “இ ல!” “த சா கா தா கா ல வய கா மா ட டா இ பா தா . க ட ற அ தா ள!” எ றா ர ன . அவ எ றலா !” 62 சா க கலா .ம “க வ சா னா . ன வய தா டா ‘ ப’ எ அ வா பா ச பய ன த த ச ஷ் காக அ த கவ ல ஆ ண. வ உ கா . அவ ஒ ட பாவ ல. எ லா த லக . க ஒ ட ர ன ஒ ர ள !” பா கா . ஒ க தா பா பா ப ல? த உ கா க! பஷ் பஸ்ஸி ல வ யா?” லக ஒ வ யாக அ னா . அ எ க க வ ய. நா இ ல இ க . அ க பா பா ஸ் டச சா வா க! கவ ல படா த கா.

இ ந பா க வ வ வ ளய ச ன மாச இ “எ ச டா! அவ பாளா பான பள க நட த த அவ ட பா வ . எ ன?” “ச கஸu?” க கறவ ல பா ல!” யா?” ?” இ றலா ” எ அளகான ல யஒ ச ன க. நா கா பா த ற உ கா. பய ம த ய ல எ எ த . க பண க அ ழ பா மா? தா ல க அவ ச ப ல. றய ப த டா ட க அ ரம ஒ தட வ வ பா தா க . ககா . ஏ “ பா பா !” லக கணவ ட . “ ப யசா யா! யா ந ம ரா க ட ப யசா யா?” “அவ தா க!” “அவ ந மச “ஆமா க! நா ட ஜ லதா காய அ லா இ கதா “அ சா ல ற உ கக “இ க ள. ட “அ கா! பண க ட பா இ த ப ட கா சா சா பா டதா சா டா க. த ல ! பசாம ன!” இ லாம என வற எ இ ல ய! இ த த டா அவ த க ! ர ன . ஏ க றய ர த க ஒ கா ல கா ள யாதப அவ இ ன ப ல. நா வ ள வ ற பா சா ச !” 63 . ல. இ கதா இ கா . அவ கா மா தா ன ப ல ம எ த . . தா !” ல உ பா பா வர கா தா . இழ த ர த பா னா க . நா ய கதா “க உ ச ! கா “ காய இ ல ஒ கா ல சா சா க! அ ப லா ஜ ல பா றலா ! அவ ட வா டா !” “ கா அவ மன ஜ கா இ ச ஆ த றா . தா த தய ற அ த அநா த பய ன கா பா ற ல ச பா சாதன க இ ண தன. மா ப எ லா வ ரா஻ ஏ னா க .வர க ஒ ப எ ஸ் ர எ தா க .” க. காய ல சா ல வ டா . மாஸ்ஸி ர பா அபராத பா டா க! பண ல. க இ த . காத ர அ டயாள க க . ர ன . “இ கலா ! ப வ .

அ வ ப மாஜிஸ் ர ஒ தட வ யா இர தட வ யா வ வா பால. கஉ எ லா கா தா 64 ஊ . க ல. ண ஒ உ கா தவ க ணா ய ட கா தா .வர க தா வான ஒ கா . மக ள . வ பா கலா . தா சா?” ! இ தா ஆ “ தாற ப யசா கா க காந பா அவராத !” சா !” கா லம தா பா யா? பா !” ம னாக அவ ன ச நர அ தா நா . ஈ ஈ யாக க கத . கவ ல படா த. கா ட ற ரவாகமாக அ க வ கா அ தா . த கமா?” ல கா டா !” ட . . மாக ப யசா ‘லப லக . “ந “ஏ க ய லா வர லஇ த தா ல! த ப ன நா ?” எ றா “உ க ள எ க வ எ ன ச பாவ ! “இ ப பண “ஆ சா ன வ த யமா !” பா ! அ கா த யா !” ட சா அ த வா றய தா வ த ய பா இ ப கலான த கா “அ கா ம ப அள எ னா ம னாக ? ப யசா ப யசா . சா யா?” “ஆமா க!” “பண க ட றளா?” “ஆமா க. காம த க மா பா. இ த வ ள “இ ப பானா ஆ ய நரா ய “ஆமா க.” க ச கா . ள?” ம ன . இ பா ஒ கா தா . பா ள ஓ ய . அவ ரமாக இ த அ ப அவ க க. எ க பா “உ ளஇ அவ க ன ப யசா “எ னஇ ப ட கா லக ய உ கா ள க பா ட . அவ பண கா எ க க?” . வார மஸ்தாதா உ ப லக த பா “ அவ ப க டட வ ச தா க . அவ லப !' எ னா . ப பா கா க பா ச .

வர க

இர

பஸ்
அவ க
அவ க ள இற
அட க கா
தா க .
“வா,

லக !

“அ க பா

ம ப

பாகலா ,” எ
க!” எ

ரா
பற க பஸ்

வ தா க . மர த
ச ற
அ த
படல

றா .

றா .

ப யசா
டா . எ
க அவ
? எ
க அவ
அவ
ல ? எ லாவ


மா தமாக


“ஏ
ஏ ! யா றாவ
வ தா .

க ட அவசரமாக இ
க ப


த .அ
“ லக !

வர

பா

“ஆமா க!
இ த அ யாய
“ந ம உ

ம ய லா

“ந
“ப

தா

எ த ம கா ணா .
எ ற வ !

யா?”

தா

க! ஆ தா

பா !...
கா

ட தகர

ட த .

ட தடலா
ல,” எ


பா
றா

க டா க.
கறா க!”

தரமா

ன .

ல?”

பா க ளா! ப


ஞாபக
த ட
கா

வ ர
பா
! அ பாடா!

“அ த

ர க
வ !

!”

“இ

!

ப யசா
பா

எ க

கா

ட? எ

த .

பா க?”

அவ கதா
ப லா

பா
யாதப

நவ

சா த லா
ட தன.

“அ த ப ?

.

ச த

பல க ய லா
உ டா?”

இ ப

“எ லா


ச ல

மர த
ல அவ
க ணா
சா க
“யா

ல” எ


பா

டற

ர !
த !

வ த . ப


றா . அவ ட

கா
க எ

ள இவ க

ற .

தஎ
க வ

டா க. இ பதா

ர ட

லஎ


தா ன!


ல.

பா க
பா கட
வா
ய பா
கா
த எ வள ந லதா

பா

65

ப யசா


க!”

ல!”

.

வர க

ட !

ந ம
ல?”


காந

“ பசற

பா ! ந ம
கா . உ

ப ய தன கார , ம

எ லா

பா

டலா . வா க!”

ல ந ம
காந

பா

.

ல உ
ம ய இ லாத ஒ
பாறதா?”

ல.

ந ல

றாக ஆ ய . ந
கா
ட பா
. ஜ

ய , க
ட எ
ப பல பய க
அ ழ க ப ட
ரா உ கா
தா . அவ
டய க ர
ச கா
பா
கா இ
கள
ம ச . க


. ப யல
ஸ்

ர .

“இ ப எ

ப யசா ?”

“அ யா, ப

சா

பா

கஇ

ல!”

“ஆமா .”
“அ த
“ ல


தா ன? ச

தா
க.

“இத பா
ந ப 178


.அ த

சா

ப யசா ! இ த
ழ இர
ரவா ந ப எ

சாய

ல ய?”

ல தானா ச

யற மா


ரா
பா க ப

தக

தக .”

க.”

ல உ ளப

! ச கா

கா க வ
பா க.
க ட
த .”

டய ச
கண கா சல!

“எ ன க இ
சா ல
க! அ ப இ த ப

உ ள ? நா இ ப
வ ஷமா

க இ
க . இ வ ரட வ
,
‘ ப யசா !ல’
சா ன
ல.

பண

க . அ ப
சா ல ல! இ ப அ த


க ட
தா
மா
சா
க ள! இ
யாயமா?”
“இ வ ர
ப யசா . உ
“இ பம

கா
டஎ

“அ


ள ஒ
சா ல?”

கா

பா

அ ய


எ லா

தா டற

எ னவா ?”

“இ ப தா
காய
நா
பா தா .
ல ச
வா

“ம


பா

ல இ
க ல ட
தா .”

தா

டவா? எ

கா

த ய ல!”தா


ல இ

66

?”

வர க

“நா

தா

“ ல

ட மா

டனா?”

ய?”

“அ

க?”
.ஒ

கஇ

! இத பா

!”

ப யசா
யாம க ட க டமாக இ

ட பா தா . ம


காக இ
த அ த வ ர பட
த பா தா ல அவந
கயாக


அவ
. அத

ய கார
ர ஒ
நக

றமாக
ஓ இட
“இ தா உ

ப யசா !” எ றா .
“இ

“ சா

டால இ
ன ன

“எ ன க இ
ப க ம லா த
“ப க
“இ

லஒ

?”

கஒ

ரம !
க! அ த

ஜா

டா க! என

எவ தா ல

னா ல உ ற!”

அ க

னஇ

“இ தாச கா
ஊ ய . என

ல இ
உ தர
க ல ட ஆ
பா
“அ

யா


நா

ப யசா

னாட

, அ


பாக

ந ல இட தா
த ய

க டதனமா
ஜிஸ்தா ,

. உன

க!”

அ த

!”
க!”

ய! இத பா , நா

இ ஸ் ப ட , க ல ட
ம ஏதாவ
க க
னா

?”

“ காய
அவ ர
பா
கா !”

.அ கக ல ட
தா
க . அவ
ட ஒ

ர இ

“ஆமா!

ர கா !

பா ட கா

எ லா !”

“எ

ப யசா ! வா

க வ வா க?
ச யற
க!”

த வள

பய
த!


கா .
ச ய

லஇவா க
மா
ள”
எ றா

ன .

யளா? எ

த உ
எ க பா
நல டா. எ க பா
பா ப
ஒ ள
ல ! அ
பா ப
பா
சா த
பா
அ ட ! அ ட !” எ

வ லா க
கா

12. இ

67

க க

னவ !
சா வ தவ .
யா . அயனா இ

பாதாதா?”

“அ ட


பயகளா!
க ள
யாயமா?
சா த கா ல வா

டா

க ள
ட ச றா
ப யசா .

” சா க. த க!” “பா ர த கா க பா டயாதா?” சா க! உ சா றா க. பஉ ள ச னா . ர ன ப ய பா ட வ வதாக சா ப யசா .” “அ எ ப ய யா? ப ர ர “இ க. க ல ட ஆ ஸ் க ட ம த ல ய உய ர யாத ஒ க உலவ தா . . அ த கரண ஏ ட ர ட தமாக கா டறா க. க ல ட க பா அ றா டா “இ ட வ ப “எ நல த எ ஒ “யா ?” எ றா சாய கஇ டா க” எ றா .வர க க ல ட ஆ ஸ் க ட மர ழ கா தா க . காந பல உ ள பா வ த வ ண இ தா க எ டய எ ற பா ஒ நா கா த .” “உ சா த லமா?” “ஆமா க. க ல ட ர அ வள த த . அ ள பல ர னா க . லக . ஏ “அ சய பா க எ ழ டா ம . ஆசா ஒ த ச நர க க? வரா தா ப க. எ ல?” ன ஷய வா க. ம னாக ட க ல. அவ ற வா கா ஒ ற அ த . ம னாக கா தா . ச கா க ட க த க க ப ர ட ப யசா யாம பா தா அவ க ல ட பால தா தா லபமாக ச க யா எ ப அவ அ த நா ய வாரஸ்யமாக க களா தாட கணவ ன க களா தாட கா தா ஷா காக இவ க ள “எ ச கவ ன க?” எ “அ யா நா “பா பா “எ ன ர பா க !” பா . ல க!” ந பா க ?” “ ம கால க. கலா !” 68 ல ர அ ல க இ வற ல த எட த . லக த . வ பா .” ப யசா ச தய த க ப ‘ ’எ வா “ ந ப ய வா ன வ தா .

கா ர! எ னதா சா உ அ ஒ மா இ . “இ தா ஆ ட பா அவ க கா த ல ல ய பா 69 ச க. பால “†¥ !” எ “இ ப ஒ க டா தட வ லக த ர ச ன ய அ . " கா ப யசா கா டா ஸ க ட கார “இ தா! “ஒ ப தா . “ஒ கா த க ட க அட இ தா?” இ ஒ பா ற க. ப ட ற ” ர . எ யா ற ப பா ப இ க வ ல வா பா க சாய “பா ல ச த அவ க ன தா . கா யா ?” எ ப . ட த தா களா?” எ றா . றவ ட வ தா . க ண!" லக த பா .ப கட க ட ற வ ஓர இ த த கா க க தானமாக ன க தா . பா ற நா க பா ரகாசமா பா ற க றய வ ட !” !” எ ம அ ப யசா ப . இ ல! டரா க ஒ பா த ம அ னா .வர க அ த இ ளஞ அ த வா ரமாக த வா பா தா . . க.உ ள பானவ நராக கா ட ர வ வ ர நட மர ழ க ர வா ப ற வ க “கா ?” எ றா க எ “ மா த அ ப அ வா ஆன வய ப ர க ர ட கா டா . !” சா .க த ச யறவரா !” . இ தா க ப கா ஸ் பா வ ம ற தா . ட உ ள ச ப யசா “இவ கா த றா ப தா பஸ் க ர இ க . லக . ட வ . எ ட யமாக கா ச அவ . “ த யா .” “ த யாம தா இ ப சா?” “ இ க ல ட ள பா த சவரா ட . டா ர எ ர .” அவ அ பா ஏ தா “ச இ க க இ க பா த ப ப கா வ ந ப எ க ய இ க. எ க.

அ ற அ ழ க” எ றா .” க ஒ ராதன அ ய ர. அ த தா டா க ள. ஆறா இ த ஆ ட ட றவா? உ க அ ரஸ் எ க ள. ” அ த அ ப உ ள ப வா கா மட ப . ன?” க. ல தகரா .” ப யசா த “இ ப ச நா ட ப தா க இ இ ய அ த இ ளய பா கா டா “இ த “ த யா எ த பண த எ லா எ பா தா . . கா ச ச அவ ம ட தா ம க பா ?” மாஸ்தா பசா வ கா . ம ய கா ல இ தவ .” பா .” “ச யா இ ப தபா லமா அ “அ ரஸ் இ த “உ க நா ?” எ த யாக அவ “இ ப அ “எ ன . . ரா யா ல !” ப எ ன சா ன?” “ ப யசா !” “ ப யசா “தபா கார ரா பா டா வ ட சா மா?” பாட ற “எ ட வா! ம ட அ க சா ல ய கட த ழ “க ல ட ஒ அ கஷ ந ல ஸ் ரா கா அ கஷ அ உ கா மா க க ள! சா க.” “யா ? என “எ லா க ல ட . இ க வ ன?” வா ய . ரா பா க ப யசா 70 டட த வ ய வ ஆசா ட ச றா . த த யா ஏ பா ன ச ப த பா எ க ள?” த ர . ! இ ப யசா . அ ற அ க ல? என ஒ டா .வர க ஒ ம பா றலா ப உ க ல “ம எ க “எ ட தர “ நா ல ஆ ட த யா வா க!” வ . ப பா றலா .

" தட வ . ர ன பா ம பாத நட க வ ய ட க. இ வ வ ஷமா ஒ த க ட ல…” எ தா ல ழ த க த ய சா ல அ ய ஆ ர ஸ் இய ர ட ட ட எ இய க வ ய .” “இ தா ஒ ண லக நா ஒ ப அ ற ர ற கா அ வ ” எ றா . க ல ட களா?” எ றா த ஃ ய கா வ இற உ ள ப யசா . த . எ க வார உன பா ற நா எ க “ச தா க” அவ க ப ச றா . 71 . பாக ன?” க!” அ ழ ல. பா த ம னாக நட தா . ச ப ரா எ ற இட ந பா க ப சாய ல ம ய த ய க ம க ள தா வத காக உ க அ வலக னா ர ச . அ த இட வர க ட பதாக ஆதார வமான தகவ க ட ற . வாரமா ஒ ன. கமாக வ த . “அ ப நா கா வர க. ப யசா பா ச ப ற ர ம தட ப வா க ஒ கவ ல படா கா தா . ள ஐயா. நர இ க வ பா எ பா ற . இதனா அரசா க வ வ மான இழ ப கண வத ல. இத ன உட ன சா அ த இட த ச க ரஎ கா ப கா ற . வர ஒ ஆ ட வர ல. யாத ஆ ல எ க க ட கா “அ ப நா வ ர ப யசா ! ப கா ட ஐய இர பா ப பா கா டா . ஒ வ கா கா ப ப யசா ல ய இற பஸ் லய த டா க . அக ச எ பவ ஒ ராஸ் ப லச ஸ் கா க ப ற . “எ க பா நல க. “தாராளமாக” ச தய பஸ் சா ƒ¥ “இ கா “உ க ஊ சா ஜ் எ த “ த யா க. எ ன?” க ல ட ர ஒ க.வர க ப யசா த ர உ கா கா சனமாக ப னா . வர க தா ட ப தனமாக ப பா கட ச ல ப ற . ம வ எ டாக ம மான லாம களா?” எ “எ க டா “க ல டரா? அவ பா கா .

அ ப கஇ க ஸ ட மயாக.அ ம ராபச ! இ த ப பா மாச ஆ ர க “ கா “என பா ப நட ட கா ய?” வர ” கா “அ த தா ஹ!” வா அ எ க யா த! ” வ ச 72 ..” ஒ ப வாச ச மா யாச க ய க ட ஓ ன ஆ தா . If you so desire you may cancel PL and seal off the land.. அ த யாபார வ டா !" “இத பா சா ன ர ! பா “பா க டர டரா எ ராபச ன “எ த “ க கா க க க ம ப க ல க வ எ . எ எ தா ஜியாலஜிஸ் . சதா வ ரா க த க ல ட ஆ ஜியாலஜிஸ் அ வ தா . மா க ஒ ய ள தா காதா?” !” ?” த லஎ “அ “அதா ம றய ல .? க ஸ் ஆ வற த ட !” சா கா க? க சக ட வரல. But I have my doubts. We’ll do a resurvey. அ அ த க ல ட அ ப ய மா ல .. There are no diamonds in that area are not even industrial diamonds. இத ஆ ணயாக எ ஒ உபக ல ட வாசக க ல ட : “ஒ ற நா ச பா ற .ஒ யா ற றா ! நா டா. ஸாலா! ஸமஜ் ம ந ஆ தா .. அவ கா தா எ ர ர “இ வ ர மா த நா பதா ர பா க ப †¥ . "இத பா ட!" எ றா . ‘The area has been extensively surveyed by GSI and SGD.க த த கப தர . ஒ க ? ஒ க ட க ய! எ ள ஆள தா டற ? வ க க பா க தா வ சா னா . ராபச ! இ ப அ த க ல பா எ ன க ஸி ட ராபச ! தா டற ? எ க ஸாலா! எ க பா ச ட ! உ க ச ! நானா உ தாக .வர க இ ஙன .

” தா . பா ம ல இ த ஏ யா வ ச யா ச வ ப ண ல. அ த மா இ க க தா க மா டா களா? வ ள கார வ பானா? அ க ற இ யா கவ ம அ ப லபமா ல ச ஸ் கா மா?" “இத பா நா ஜியாலஜி பா ம லஇ தவ . என இ த லா ந லா வ த .” க ற?” . அ த இட ல அ வள வர இ தா கவ ம மா வா களா? ம ய ர த ல ப னா ல எ வள தா றா க. அ த இ பா கா வா . சய ” க!” னா எ !” .” “எ ப உ “ யா நாம டதா க ப !அ த அவ “ ம வர பான ஜ ம ட ர அ இ அ த எ ஜ ன சா னா சா ல வ க உ க ற ய எ ய சா க வ கா யஇ ன ய க க ள! நா ர “எசமா வாரமா நா .வர க “எ ன ? அ த கா ணாமா?” “ஆமா ” “ஏ ம எ னடா இ சா ற? அ டா!” ந ல வரமா இ தா ல ச கண ல அ “அ ந ல வரமா இ தா! ராபச என எ ன வா ஒ ய ஒ . நா ப னா ர ப ம லஒ “ த யா “எ ர ட னா டா டா வ ம ஜ பா இ சல ப பா !ந ப மா “ஒ மா “நா “ ஆ த பா ம லஎ யா தாடற வ ?” இ க!” த ச பா அ த க ல பா அ க ம ச ம ல ட ட எ டா . ய ஷய இ ற . எசமா க . “எ ன ?” “ஒ யா ன? சமஜ்ல வ ற மா சா க” வல ம ல ?" 73 ம . அவ காப பட டா . எ அவ ட அவ ட . என த .

இ வ என ” லயா?” னா ஆறா ர ப . ச வராஜ் ம ர கார . இ ப எ டா எ அ ற பா கத வ த கா உ ள ச றா . ர கவ லயாக த தக ப வ ல பா க ப க அ கம ப னா “நா அ பா த எ ச த .” ர கக ப ண எ ன டா ட ர? ர ம றா இ ந க ஆர தன. த தா ய எ ம வ கா டா . ஆ ” ம ர த உ கா க உத ட க ட “ ப டா! நா ப டலா .. நராக ‘கா„¤வா ’ ய கட த க யாத வாச னக ஊ ட நட தா . ப ய ம ச இ கா க க மா ட எ றா . ப ச ல. டா ட வர . த . அ எ த ன நஷ்ட ?” “நா ப ஒ தா ம . ஜ ன வ ய ம ல த த . இ தா பா வ கா. நஷ்ட ப வா எ த ட தான ற . நம ஒ வரா . காத ! வர க இ ஸ் ப ட ச வராஜ் ஆஸ்ப வ த பா கா ல ஒ ப ம . எ லா ல ய காடா த. எ க இ த டா ட ? அவசரமாக பா ச தா ர! அ த பய எ ப இ றா ? வா ச பா வரலாமா? இ ல.. இ ப எ ன ஆ ப ய ச கா டம சா டா த.. இ ல கா ! ! க க இ த ஆ ! இ ல. ச ப தா கா வ மா றலா வ பவ . அவ வர எ நா கா உ கா தா .வர க ப சா அழ ஆர தா . அ ன க 74 த ஒ வ ஷ ச பா கா டாயா எ ப தா த ய . எ த ன ச வ ?. யா ர க ப ? தா யயா? க இ பா உ வா 13. ஒ ன பய ன அ வள க தனமாக அ சா ல யார ப பா ஓட ய ம த க இ த நகர இ றா க எ ப ச வராƒ¤ கவ ல அ ச த தன. நா எ லா த கவ க ற . கா வ பா ஷ ஜா டக அவ இ பட ல. டா ட இ ல. ஷய . ர பா “இத பா ஓ ப ணா த..

எ லா ம னமாக த ழ இற ல த லயா னா . த தா அவ ல எ ஒ ற ர ம ம . ப யசா ப டண ஆசா க ள ய ல. க ல ட ட உ தர வ எ அ த ஆசா சா நாளா ஒ ல பஸ் ஏ க ல ட ஆ பா அவ காக ம எ கா த அ த இ ப அ காண ல! எ ர ட அ கா த இட வ ள கா கா தா க . இ த இட ரா இ த இட ஏற றய ம லம இ த . ட அ 75 !” சா னா . மக ன நம சாக ஸினஸ் எ வ டா . ப ல வ டா ஒ வ டா . ம வ ச இ த வா பா ட சாதன க . ஒ வர .வர க “ ப ல எ சர பா இ வர க தானா !" சா மா றா அ ப ன ஏ க தா டாத வரமா? அவ க சாதன களா? அ க ! ராபச ம " “அ த காண வாச ச மா. “என ஏ தா ஒ மான க கட த கா தாக கா னா . க ன இ ற . நா கா எ வ ற . க . ந ர ஆ டா கா ல வ . பானா பா . அ தா ஆதாரமான ஷய . ப த பா தா . ந கக ள ற அவ ய லக ப ள தா த ர யா?” “பய ம டயா . ப சாய கார க . க . ஒ ல ர. ஆ சக . த ஒ ர வ . அவ ழ வ . “எ அவ ன ல தா நமஸ்க கா கா தா . ன க ர எ ம . இ தா இ த இட தா ற ல. ட டா கா த டதாக வ ஓ அ அ வர . ய த ள ந டா . ஏற றய பா தயாக ல எ ரவ அ கா க எ லா இ பா இ கா றா க . எ ன ச ய ற. ஒ எ சா ராஜ்ய த ஸ்தார ப ண வ டா ! இ ற த ஒ காக நட னா ல த ல ற பா . அ க ஏ ள எ லக ம னாக க ற தா ம ற வ.” ர அவ கா ச றா . பா ஆசா ய வ யா ரா கா த க . வண க யாக. சா கவ ல படா த“ எ அவ ள த பா இ அ ப யசா வ லக ப யசா ர ஒ வார பா டா . அ க ப த கா தா . நம பா இ க க அக ப ட எ ன த . அ ற தா ட த பா தா . எ லா ம ழ க க . ம தா ஆ டா ட வ க. த ய ல மக ன! ச கா பா களா? ச கா ட இ லாத க கா யஅ எ க?" ல. அ வ வ பாச க .” ழவனா ந கலாக “நம அத ரா ல. இ தா இ த அ த இட நா டாம வா! எ ன? இத பா கா தா . பயமா இ ள ளா எஜமா அ ற கட பா றயா த .

அ ற ப தா ன ப இ பயமாக அ ழ ச ற . த த . க கா க. பாஸ் வற ஒ னா அ ப யா?” தய கஇ “டா ட ! அவ “அ அ டா த . இ ப இ ல.” பய ன நா எ ப த . 76 ன வ ச எ மயாக டயா . இ த பாழா வா ப இழ த கார கணவ .. மா பா ஸ் கஸ் பா வ க. இ எ மக பா காத வ டா ட உ ளவ “ஆமா ” எ இற “அவ “ த ய . மயாக .. க?” “இ “வா அ ஸ் ப ட . இ ஸ் ர஻ மா ட ஒ எதனா ல ச தா காக கா ச றலா .வர க மற ஆனா பா அவ . யா ரா அவ அ . இ த ம சா கலா ... களா?” எ ள இ றா . இ எ பய . னா ல?” றா ?” ” ச வராஜ் ச நர சயல பானா . அவ ஆ ன பா ன . ஒ றயாக இ த ? வ வா எ ற “அ த க . பா சா யா ர பா தா அவ சாய கஜா ட ற த ம த க ல த ஒ கா அ கா தா க ள! இ டஇ லஎ லக ம ஆ ர க இ த இ த ச ஆசா தா . எ க அவ ? ழ பமாக அ மா அவ ள தரதர வ பா பா அ மா ம எ ன ஆனா ? ஏ அவ ன டா ? அவ எ க? ஏ தா ஓ ஏ கமாக. க?” க க “இ ல க!” ச “பா யஎ எ னப “இ இ ல க” எ றா . எ பா இ த . பா க. பசாம ட த பா பட வ ய தா . ற ?” ?” லதா இ றலா . “ஓ! வ ப உ ள இ பான தாஸu க ய ய . அ த இ ப பய த ய ஐ ல. காய ப டண ம அ த ற ததாக இ த .. ம னாக காத வ வ மன ழலா ய ர மா ப அவ ள க வ த இ த . .. “ பா யா ஜ பா க ளப றா இ “அடடா! “பா ச வரா கஸ் அ “அவ ஞாபக இ பா ட . ?” டயா . . மற ண தா க கட பா ர பா அவ எ லா ஆழமாக பா த . பஸ்ஸி ர த . அ மா அ த … அ ற அ த பய இ காண ல? ஏ எ லா இ வ எ வள க வா த வ வம அவ மன தாபமாக.

அ க ற ப கா த ம னாக .” ம க.” . ஆ ஸிஜ ழா க மா ட ஓ வ ம அ த வ க சா அ ம இ ஸ் ப ட “ பய எ காக “இ க ச வராஜ் ச நர பச வ இ களா?” க சா வா க. ன எசமா ஒ ப அ ற த சவ க அ ரஸ் ப க ட . அ த த கா வ தா .. “ சவ யா க ன வா ம ற நாயா க கல க ப க ய ச கர ர அ ம டா ட உ ள வர. “அவ ன அ த மா அ க சா என காக ஒ சா சா க அவ ன. காத சா னா .வர க அ பா ம பா ட ல ப ட கலா . இற தவ ன யா ? ஏ படாம க காத த . த யா னா .. ‘உ ன யா றா இ த மா ன எஜமா ’ சா னா . மயாக இ த ந ஸ் ஒ “ஆஸ்ப அ ள இ த ” எ த லமா அ இ கா தா . எ க’ க ட ‘ . இ இ த சா அவ க ள கல பய சா !” எ றா டா ட . சர க .. ம சளாக ஒ ட ஸ் ப . காத எ . வா க த அ ய .” ரதான காய . ட பா ன யா ல டா ட “டா ட க. எ த ன க க ! அ வக க பவ பால தா இ தா . அவ சா ல பா யா ?” மய க இ தா ”எ றா . 77 ப ண பா அவ இ ஸ் ப ட ட பா வர கழக ." ஸ் ப ட ஆஸ்ப கா டா . வ க . த த . கா யா கா த .. ந ஸ்! ஸ்டாஃ க யா ? வா இள டா ட வ தா க ப வஇ களா? தாட ”எ ய சா றா ...” வயதான ஸ்டா இ த பய ற ந ஸu ஓ ன ர நாத கால டா ட ! ஒர றவ “அ ப ஏதாவ “ ப க ம னாக அ சா க ட ன வ இ “ “ வ “இ இள ப எ பஸ் . அவ யா ப மய கமா டா . ப ஐ பசா ல ற. இ ர தா நாத ! ந ஸ் “வ ப னானா?” ட . ள ள ர த க இ வ ம னமாக நட தா க இ வ மரண ச தவ க தா . சா னா . ம வர ல. ட ச வராஜ் தய க ப ஒ தன. ஸ்டா தா .

.வர க காத க த ழ க வ “பா யஎ பான சா . இ த ட மா ட .... ன எசமா . அ ற ட ஸ் 78 ர அ கா எ ! வ ன? ப க . ஜீ உ கா “ஸ் டஷ “இ தா . கா ஸா ?” ல பா ம தம ல ம ப அ த பா கலா ... ஒ த த . அவ ன ற ?” “ பாஸ்மா ட பா டா ராப ஐ ட ஃ கஷ பா ஒ ஒ த ர பா டா வ கா க. ட ஸ் கா க சா க வ . “ ம ல பா பா!” ஜீ ஊ த .. அ த பய க அ க ட . ல ன ம ப ய . காத ... ல ண ற க ப ம வ றய அ த ஸ்தல †¤ .அ க பா எ த ட அனா ட அ ற றா .” னப அ ய வக ப ள த னா பா க ஸா .” ஆஸ்ப வ ய வ பா அ த ப த எ ஆரா தா . ட பாவ ல.. எ லா ட ஸ் கா க சா க வ .ப ம கா ட ச றா . அ த ப த . த டலா . இ ற பா கழக ட ஸ் கா எஜமா ! ப க ல கழக ப வ உட அக ப ட பா கலா . ட ஒ ஒ களா ள தா பா பா த . அ க சா க ன எஜமானா? ஏற டலா . வளா க இ . அ த பய அ த ச ட ஜா ஒ ர ம க ட பய இ த . பால. “நா க எ லா ரா ப ற ..அ க சா க வ . ம தா ம சளன ட ஸ் ப ..” ற பா ஸ் னால “ச ” “டா ட ர நாத . இ தா இ த மர த தா றமாக ட தா .. இவ உப யாகப த மா?” “ஒ ம உப யாக ப “ வ நர தா . வ அ . ட ஸ். அ க ஜீ ர க ஸ நா அவ ஞாபக சா ல ஒ ரா ” பய சா சாத ன வய க டா “ சா ல மர ம க த அ த ஸ் ப ! சா ல ட பா ஸ்! ச ல அவ உ மன ஒ வரா ய ற த ..” இற ஸா ! பா ன நரமா ? க பா க ள ம ல டா க.. அ க ப பா பா பயனா? காத . இ எ ன?” ச ற .

சா க தா மா க நாளா . ஏ க?” இ த காத பய வ தானா ல?” ட வர க ள! அவ தா . சலசல இ லாம க ணா பா த . அத இ ற “தா தா! வண க ” “வண க க!” எ றா “ பா ஸ்கார களா?” “பய படா “அவ வர “ஒ ச ப “காத வ தவ தாஸ்? இ க! உ க ழவ ன எஜமா க கல க . அவ ன எசமா ஸ் ப ட ச வராஜ் அ பா அ மா ய கா ட ம வாக பால இ த . எ ள க ஒ க பாவா ட ட த கா கலாமா எ ஆ ட .. வ தாரா? அவ க ள” ப ன இ ப ல... ப ய மர . . ( 79 ) . அ கான க ல த . அ த எ த . அத வாச ஒ ழவ ச க க ஜீ ப இற அவ ன அ னா . பளபள க ம னாக ம ண நா னவ ர ச ட . அ மா ட யா த . வ டா கா த ம னாக ‘ ள ’எ அ த இர ன ன எஜமா வ த அ ய … அ வ தா க. . ஆமா ! ர பா க ச வ பய . த . ராபச ச மா ப ல ம அ த க ல ன எ தா .” . காத க த த .. வ ப . டாவ வர க ய ." ற கா ல ல தாஸ் இ ல… க தா . ‘ ச ற தட வ கா த பா ஏ தா க ட வ டா .வர க “ஜீ ப த பா! ஜீ அ த ழ கா பஅ தம பா த !” எ றா . ட அ க அ க அவ இதய அ க த . அத பளபள எ ஏ தா ஜா த . கால ட த . யா ரா ஒ பா ப ள ரவ .