You are on page 1of 7

Pendidikan Moral Tahun 5

Oktober 2015

Pendidikan
Moral
Oktober 2015
( 60 minit )
SK PERUMAHAN TAMPOI 2
JOHOR BAHRU

Peperiksaan Akhir Tahun


Oktober 2015
Tahun 5

Pendidikan Moral
1 Jam

NAMA

: __________________________________

TAHUN

: __________________________________

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


1. Kertas soalan ini terdiri dari Bahagian A, B, C, D, E dan F. Jawab semua soalan

Disediakan oleh:

Disahkan oleh:

.
(En. Mahmood Selamat)
Guru Pend. Moral Tahun 5

Bahagian A
[40 markah]

TMK Tahun 5

Oktober 2015

rangkaian kecuali...
1.

Antara yang berikut, yang manakah bukan


rangkaian yang terdapat di sekeliling kita?
A.
B.
C.
D.

A.
B.
C.
D.

Tasik
Sungai
Jalan raya
Laluan penerbangan

berkongsi peranti
berkongsi akses internet
memindahkan fail
menaip teks

Internet
Modem

2. Maksud rangkaian komputer ialah ...


A. bagaimana komputer berfungsi
B. terdiri daripada dua atau lebih komputer
yang dihubungkan untuk berkongsi sumber
C. mempunyai pelbagai perkakasan dan perisian
D. jalinan kabel yang banyak

Komputer

6. Apakah tujuan atau kegunaan


rangkaian di atas?
A.
B.
C.
D.

3.

berkongsi laluan
berhubungan antara satu sama lain
siratan makanan
kitaran kehidupan

A.
B.
C.
D.

4. Rangkaian komputer mudah boleh terdiri


daripada suis, komputer pelayan, komputer
pelanggan dan ...
A.
B.
C.
D.

8.

tetikus
pencetak rangkaian
papan kekunci
telefon meja

A.
B.
C.
D.

5. Berikut adalah kebaikan menggunakan


F:\BARSKBG\PPT 14 TMK T4

peranti
maklumat
perisian
peralatan

7. Kumpulan komputer dan peranti


rangkaian yang disambung bersamasama di bangunan yang sama seperti
rumah atau pejabat dikenali sebagai..

Gambar di atas boleh dikaitkan dengan


rangkaian komputer kerana...
A.
B.
C.
D.

Berkongsi
Berkongsi
Berkongsi
Berkongsi

WAN (wide Area Network)


LAN (local Area Network)
Wifi
Titik capaian

Berikut adalah tujuan rangkaian


komputer kecuali..
capaian maklumat
komunikasi
perkongsian sumber
berbual

TMK Tahun 5

Oktober 2015

digunakan oleh Dolly?


A.
B.
C.
D.

9. Rajah di atas menunjukkan sebuah


rangkaian berwayar dan tanpa
wayar. Komputer riba dan telefon
pintar dapat mengakses Internet
menggunakan...
A.
B.
C.
D.

berwayar
tanpa wayar
gelombang radio
laluan udara

kabel rangkaian
gelombang radio
gelombang Bluetooth
cahaya inframerah
13. Berdasarkan gambar di atas, apakah
kesimpulan yang kamu boleh buat?

10. Rangkaian berwayar menggunakan


media penghantar untuk
menghubungkan komputer serta
peranti antara satu sama lain.
Apakah medium yang digunakan oleh
rangkaian berwayar?
A.
B.
C.
D.

rangkaian
rangkaian
rangkaian
rangkaian

A.
B.
C.
D.

Wayar elektrik
Gelombang radio
Kabel rangkaian
Kabel telefon

Ia adalah
Ia adalah
Ia adalah
Ia adalah

rangkaian berwayar
rangkaian tanpa wayar
perkongsian maklumat
perkongsian peranti

14. Apakah peranti ini?

11. Cikgu Murni memasukkan data murid


kelasnya ke Aplikasi Pangkalan Data Murid
secara atas talian. Cikgu Murni
menggunakan rangkaian untuk tujuan ...

A.
B.
C.
D.

A.
B.
C.
D.

15. Antara yang berikut, yang manakah


bukan peranti rangkaian?

memasukkan data
berkongsi peranti
berkongsi perisian
mencari maklumat

A.
B.
C.
D.

12. Dolly mengakses Internet di


rumahnya menggunakan Wifi.
Apakah jenis rangkaian yang

Hab
Suis
Modem
Penghala

Suis
Modem
Pengimbas
Titik capaian tanpa wayar

16. Jasmin ingin mengakses Internet.


Dia perlukan peranti ini untuk
menjadi perantara antara

TMK Tahun 5

Oktober 2015

komputernya dengan Pembekal


Perkhidmatan Internet. Dia juga
perlu peranti ini untuk menukar
isyarat analog ke digital dan
sebaliknya. Apakah peranti yang
diperlukan oleh Jasmin?
A.
B.
C.
D.

riba. Dia ingin mengakses rangkaian


komputer di makmal komputer
sekolahnya serta mengakses
Internet tanpa wayar. Apakah
jenis peranti yang harus Rizal
pasang pada komputer ribanya?

Hab
Suis
Modem
Kad antara muka rangkaian

A.
B.
C.
D.

17. Peranti rangkaian komputer terdiri


daripada peranti berikut kecuali...
A.
B.
C.
D.

.................. ialah satu jaringan berjutajuta rangkaian komputer di seluruh


dunia.

Peranti penghantar
Peranti komunikasi
Media penghantaran
Media penerima

20. Pernyataan di atas menghuraikan


tentang...
A.
B.
C.
D.

Berfungsi sebagai penghubung antara


rangkaian yang berlainan.
Mempercepatkan data
melalui laluan yang terbaik.

18. Pernyataan di atas adalah peranti


rangkaian...
A.
B.
C.
D.

Penyesuai rangkaian tanpa wayar


Hab
Kad antara muka rangkaian
Suis

Hab
Penghala
Penyesuai rangkaian tanpa wayar
Suis

19. Rizal mempunyai sebuah komputer

rangkaian
Jaringan sejagat
Internet
World Wide Web

TMK Tahun 5

Oktober 2015

Bahagian B
[60 markah]

1)

Isi tempat kosong dalam petikan di bawah dengan perkataan yang sesuai.
peranti

maklumat

dua

berkomunikasisi

Rangkaian komputer ialah sambungan 1. _______________ atau lebih


2.__________________ komputer yang secara fizikal terpisah tetapi
secara operasinya bersambung. Rangkaian komputer digunakan untuk
capaian

3.

____________________

perkongsian

sumber

dan

4.___________________ .

[4 Markah]

2)

Tandakan [] pada pernyataan yang menunjukkan kegunaan rangkaian dan [x] pada
pernyataan yang tidak menunjukkan kegunaan rangkaian.
1. Berkongsi fail
2. Memindahkan fail
3. Berkongsi perisian
4. Melayari laman web
5. Berkongsi masa
6. Berkongsi maklumat

[6 Markah]

3)

Namakan peranti berikut sama ada menggunakan Rangkaian Berwayar atau Rangkaian

TMK Tahun 5

Oktober 2015

Tanpa Wayar.

[5 Markah]
4)

Suaikan peranti rangkaian dan fungsi setiap peranti yang berikut.

modem

Berfungsi seperti hab tetapi


berupaya semak data, tentukan
alat penerima dan hantar data.

Penghubung antara rangkaian


berlainan dan mempercepatkan
penghantaran data melalui laluan
yang terbaik.

hab

kad antara muka


rangkaian

Membolehkan komputer
berhubung dengan komputer
atau peranti lain dalam
rangkaian.

penghala

Menukar isyarat komputer


berbentuk digital ke isyarat
analog dan sebaliknya.
Berfungsi menyambung
beberapa komputer dalam satu
rangkaian kawasan setempat
(LAN)

suis

[5 Markah]
5)

Lengkapkan jadual di bawah.

TMK Tahun 5

Oktober 2015

Data
Roti Planta
ABCD Enterprise
0.70
100
17 Januari 2015

Ciri Data
Nama
Pengeluar
Harga (RM)
Berat (g)
Guna Sebelum

Jenis Data

[5 Markah]
6)

Tuliskan maklumat berikut dalam bentuk jadual. Labelkan jadual yang dibina.

Nama
Tahun
Jantina

:
Fionalisa
:
3
: Perempuan

Nama
Tahun
Jantina

: Jerry
: 4
: Lelaki

Nama
Tahun
Jantina

: Hassana
: 5
: Perempuan

[5 Markah]

KERTAS SOALAN TAMAT