You are on page 1of 11

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Tarikh

: 7 April 2015

Mata pelajaran

: Dunia Seni Visual

Tahun

: 4 Adrenaline

Masa Jumlah Pelajar Bidang Kegiatan Jenis Kegiatan (Aktiviti )

: 8.00-9.00 pagi (1 jam) : 30 orang : Menggambar : Gosokan

Isi Kandungan

Tema

: Alam Semula Jadi

Tajuk

: Buah-buahan

Standard Kandungan

1. Membuat persepsi dan menggunakan bahasa seni visual yang ada pada karya

gambar teknik gosokan. 2. Mengaplikasikan bahasa seni visual dan media dalam penghasilan karya gambar

teknik gosokan. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian dan teknologi dalam penghasilan gambar teknik gosokan. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni dan budaya. .

Standard Pembelajaran

1.1 Persepsi Estetik : Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada gambar teknik gosokan

 • 1.1.1 Unsur seni

 • 1.1.1.1 Bentuk – ilusi.

 • 1.1.1.2 Jalinan – tampak dan sentuh

 • 1.1.1.3 Warna – primer atau sekunder atau tertier

  • 1.1.2 Prinsip rekaan

 • 1.1.2.1 Kepelbagaian – jalinan

 • 1.1.2.2 Kesatuan – komposisi objek

1.2 Aplikasi Seni : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar teknik gosokan

 • 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis media seperti

1.1.2.2

Bahan – kertas lukisan atau kertas A4, pensel warna dan pensel

1.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya

 • 1.2.2.1 Teknik – gosokan

1.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar teknik gosokan secara kreatif

 • 1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif

 • 1.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya gambar teknik gosokan

 • 1.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya gambar teknik gosokan

1.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.

 • 1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan

 • 1.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya

 • 1.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan

Hasil Pembelajaran :

Pada akhir pengajaran murid akan dapat:

1. Mengenal dan menyatakan maksud gosokan. 2. Menyenaraikan alat dan bahan yang digunakan dalam proses menggambar menggunakan teknik gosokan.

3. Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam proses menggambar buah- buahan menggunakan teknik gosokan.

4. Menyatakan bahasa seni visual, media serta proses dan teknik pada gambar buah-buahan yang menggunakan teknik gosokan.

Pengetahuan sedia ada

Penerapan nilai Penggabungjalinan KBKK Strategi Pengajaran Bahan Bantu Mengajar Bahan Bantu Belajar

: Murid-murid pernah didedahkan menegenai buah-buahan dalam mata pelajaran Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris

: Kekemasan, Kebersihan, Kreativiti, Inovatif : Penerapan Bahasa Inggeris (fruits) : Sumbangsaran, menjana idea : Konseptual, Pembelajaran Masteri, demonstrasi dan tunjuk cara : Video/slaid langkah-langkah penghasilan, papan putih, pen marker

: Dokumen Standard PSV KSSR, Buku Panduan PSV KSSR, Buku Teks PSV KSSR Tahun 4,Komputer riba, Pembesar suara, LCD

Alat, bahan,Media

: Permukaan yang mempunyai jalinan (duit syiling, bakul dan dinding), pemadam, kertas lukisan atau kertas A4, pensel warna dan pensel

 

Isi Kandungan

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

BBM

Catatan

Set

1. Puzzle

 • 1. Guru membahagikan murid kepada 5

1.

5 set puzzle berlainan

 

TKP:

Induksi

kumpulan.

gambar yang

Kecergasan

(5 minit)

mempunyai pelbagai

psikomotor

 • 2. Guru memberikan satu set puzzle yang

jalinan

Visual Spatial

berlainan corak kepada setiap kumpulan.

 

Strategi PDP :

 • 3. Murid-murid diminta menyusun kepingan

1.

Pembelajaran

puzzle dalam kumpulan selama 2 minit.

masteri

 • 4. Guru membuat sumbangsaran bersama

2.

Kajian masa

murid tentang hasil puzzle yang telah siap disusun.

depan

 • 5. Guru menerangkan hasil susunan kepingan puzzle setiap kumpulan adalah

3.Konstruktivisme

contoh gambar yang mempunyai

4.

Kecerdasan

pelbagai jalinan hasil dari teknik gosokan.

pelbagai

5.

Kemahiran

berfikir

6.

Pembelajaran

Kontekstual

Langkah 1

 • 1. Pengenalan :

 • 1. Guru menyatakan definisi menggambar

 • 2. Guru menunjukkan beberapa contoh

 • 3. Guru meminta pelajar menyatakan jenis

CONTOH GAMBAR:

KBKK:

(5 minit)

buah-buahan menggunakan teknik

(5 minit) buah-buahan menggunakan teknik Menjana idea
(5 minit) buah-buahan menggunakan teknik Menjana idea

Menjana idea

Pengenalan tajuk pelajaran hari ini iaitu

gosokan.

Strategi P&P:

menggambar buah- buahan menggunakan teknik gosokan

gambar yang menggunakan teknik gosokan.

jalinan pada contoh gambar-gambar

TKP

 • 2. Pewujudan konsep.

yang menggunakan teknik gosokan tadi.

Sesi soal jawab

 • 4. Guru menanyakan soalan kepada pelajar

Jenis permukaan yang manakah yang mahu digunakan pelajar untuk membuat gosokan?

tentang permukaan-permukaan yang mereka ketahui untuk membuat gosokan.

Jawapan:

 

Duit syiling, dinding,

bakul, daun

Langkah 2

Penerokaan alat dan

 • 1. Guru menunjukkan bahan dan alatan

- Alat dan bahan :Permukaan

Teori

(10 minit)

bahan.

yang akan digunakan untuk

yang mempunyai jalinan (duit

pembelajran:

menggambar dengan menggunakan

syiling, bakul dan dinding),

Visual Spatial

Isi penting :

teknik gosokan.

kertas lukisan atau kertas

-Jalinan

 • 2. Murid membuat campuran warna asas

A4,pemadam, pensel warna

Strategi PDP :

-Campuran warna.

dalam kumpulan menggunakan warna

dan pensel

1. Pembelajaran

 

-bentuk ilusi

pensel.

 

masteri

-komposisi objek -Teknik Gosokan.

 • 3. Murid membuat gosokan pada pelbagai permukaan di atas kertas A4.

2.

Kajian masa

 • 4. Guru mengedarkan helaian cetakan gambar buah-buahan kepada setiap

 • 5. Murid mewarna cetakan gambar buah-

depan

murid.

3.

Konstruktivisme

buahan di atas pelbagai permukaan

4.

Belajar cara

dengan menggunakan warna primer, sekunder dan tertier dengan oil pastel

belajar

atau pensel warna.

5.

Kecerdasan

pelbagai

6.

Pembelajaran

akses kendiri

7.

Kemahiran

berfikir

8.Pembelajaran

konseptual

9.

Pembelajaran

Kontekstual

Langkah 3

Tunjuk cara

 • 1. Guru menunjukkan contoh gambar buah-

VIDEO:

EMK : Teknologi

(10 minit)

buahan menggunakan gosokan yang

Maklumat dan

telah siap.

E

Komunikasi

-Komputer riba, Pembesar

 • 2. Guru menunjukkan contoh video

suara, LCD

Strategi P&P:

menggambar dengan teknik gosokan

-Alat dan bahan :Permukaan

TKP- Visual

yang didapati daripada sumber internet

yang mempunyai jalinan (duit

Spatial

kepada pelajar.

syiling, bakul dan dinding), kertas lukisan atau kertas A4,

Pendekatan

 • 3. Guru menerangkan cara menggambar

pemadam, pensel warna dan

Pembelajaran :

melalui teknik gosokan langkah demi langkah.

pensel

Pembelajaran PSV KSSR :

 • 4. Murid memberi tumpuan sepenuhnya

 • 5. Murid melakar gambar buah-buahan

Pemerhatian

kepada tunjuk cara guru dan melihat

secara aktif

carta langkah tunjuk cara yang disediakan oleh guru.

pada kertas A4.

 • 6. Murid membuat gosokan pada lakaran gambar buah-buahan di atas permukaan yang mereka pilih sama ada duit syiling,

bakul atau dinding.

Langkah 4

Aktiviti Penghasilan

 • 1. Murid menghasilkan karya menggunakan

- Alat dan bahan :Permukaan

Strategi PDP:

(20 minit)

Produk

teknik gosokan berdasarkan langkah-

yang mempunyai jalinan (duit

1. Pembelajaran

   

langkah yang ditunjukkan pada carta langkah tunjuk cara.

syiling, bakul dan dinding), kertas lukisan atau kertas A4,

masteri

pemadam, pensel warna dan

3.

Konstruktivisme

Langkah-langkah:

pensel

 

Langkah 1 : Melakar gambar buah-buahan pada

4.

Belajar cara

kertas A4. Langkah 2 : Pilih permukaan yang sesuai untuk

belajar

membuat gosokan pada kertas lakaran

5.

Kecerdasan

Langkah 3 : Membuat gosokan pada kertas lakaran dengan menggunakan pensel warna

pelbagai

yang menghasilkan warna asas, sekunder dan

6.

Pembelajaran

tertier di atas permukaan yang telah dipilih. Langkah 4: Setelah siap, murid mempamerkan

akses kendiri

hasil karya masing-masing.

7.

Kemahiran

berfikir

8.

Teknologi

komunikasi dan

maklumat (ICT)

9.

Pembelajaran

konseptual

10. Pembelajaran

 

Kontekstual

Langkah 5

Apresiasi Seni

 • 1. Guru memanggil semua pelajar

- Hasil karya

Strategi PDP :

(5 min)

 • a. Apakah nama

meletakkan hasil gosokan mereka di

Pembelajaran

teknik yang dipelajari hari ini?

atas meja guru.

masteri

 • 2. Seorang pelajar yang dipilih oleh guru

Pembelajaran

 • b. Mengapa kamu

tampil ke hadapan dan menerangkan

akses kendiri

memilih hasil

tentang teknik yang mereka pelajari.

karya ini?

Kemahiran berfikir

 • 3. Guru menyuruh pelajar tersebut memilih

 • c. Beri cadangan

hasil karya yang disukainya.

Pembelajaran

penambahbaikan

Kontekstual

bagi karya yang

 • 4. Guru menampal hasil karya yang dipilih

Teori

dipamerkan?

pada papan hitam dan meminta murid

Pembelajaran

tersebut memberi sebab mengapa beliau

:Naturalis

memilih karya tersebut.

Mengukuhkan

 • 5. Murid menyatakan sebab beliau

penggunaan

menyukai karya tersebut.

Bahasa Seni

Visual.

 • 6. Guru meminta pendapat murid-murid lain

-Asas-asas Seni

mengenai apakah penambah baikan

-Prinsip Rekaan

yang dapat dijalankan ke atas hasil karya

Pendekatan

tersebut.

Pembelajaran

   
 • 7. Murid-murid memberitahu penambah

 

PSV

baikan yang dapat dilakukan.

KSSR:Membuat

apresiasi secara

mudah.

Penutup

Rumusan

 • 1. Murid membuat rumusan dengan

 

Nilai:

(5 minit)

bimbingan guru iaitu menyatakan tentang permukaan yang digunakan dalam teknik gosokan.

Kebersihan, bertanggungjawab , disiplin.

 • 2. Hasil karya murid-murid dipamerkan di

belakang kelas.