You are on page 1of 4

IZVJEE O IMOVINSKOM STANJU DUNOSNIKA

Stupanje na dunost

SVRHA PODNOENJA

19/02/2016

DATUM PODNOENJA

OPE INFORMACIJE O DUNOSNIKU


IME

Bernardica

ZVANJE

Magistra psihologije

PREZIME

Jureti

STRUNA SPREMA

VSS

STRANAKA PRIPADNOST

Nisam lan stranke

PODATCI O BRANOM DRUGU/IVOTNOM PARTNERU


Neoenjen/Neudana

TRENUTNO STANJE

PODATCI O DJECI
Nema djece

DJECA

PODATCI O PREBIVALITU
10000 Zagreb

MJESTO

PODATCI O BORAVITU
Postoji

BORAVITE POSTOJI

10000 Zagreb

MJESTO

DUNOST ZA KOJU SE PODNOSI IZVJEE O IMOVINSKOM STANJU


DUNOST

Ministar

TIJELO/PRAVNA OSOBA OBNAANJA DUNOSTI

Ministarstvo Socijalne Politike I Mladih

ADRESA OBNAANJA DUNOSTI


MJESTO

10000 Zagreb

ULICA

Trg Nevenke Topalui

KUNI BROJ

OSTALE INFORMACIJE O DUNOSTI


TELEFON (SLUBENI)

+38515557000

FAX (SLUBENI)

+38515557222

DATUM POETKA MANDATA

23/01/2016

PREDVIENI DATUM KRAJA MANDATA

23/01/2019

NAIN OBNAANJA DUNOSTI

Profesionalno

STVARNI DATUM KRAJA MANDATA

DRUGA DUNOST ZA KOJU POSTOJI OBVEZA PODNOENJA IZVJEA O IMOVINSKOM STANJU


Ne postoji

POSTOJANJE DRUGE JAVNE DUNOSTI ZA KOJU POSTOJI OBVEZA PODNOENJA IZVJEA O IMOVINSKOM STANJU

DRUGE JAVNE DUNOSTI ZA KOJE NE POSTOJI OBVEZA PODNOENJA IZVJEA O IMOVINSKOM STANJU
DRUGE JAVNE DUNOSTI

Ne postoji

PODATCI O DRUGIM POSLOVIMA DUNOSNIKA TIJEKOM OBNAANJA MANDATA


DRUGI POSLOVI TIJEKOM OBNAANJA MANDATA

Ne postoji

PODATCI O POSLOVIMA KOJE JE DUNOSNIK OBAVLJAO 12 MJESECI PRIJE STUPANJA NA DUNOST


DRUGI POSLOVI KOJE JE DUNOSNIK OBAVLJAO 12 MJESECI PRIJE STUPANJA NA DUNOST

Postoji

1/4

POSAO DUNOSNIKA KOJE JE DUNOSNIK OBAVLJAO 12 MJESECI PRIJE STUPANJA NA DUNOST


RADNO MJESTO

Ravnatelj

NAZIV PRAVNE OSOBE

Dom za ovisnike Zajednica Susret

OIB PRAVNE OSOBE

85510080762

SJEDITE PRAVNE OSOBE


MJESTO

21000 Split

Stari pazar

ULICA

KUNI BROJ

OSTALE INFORMACIJE O POSLU

01/01/2012

DATUM STUPANJA U RADNI ODNOS

22/01/2016

DATUM PRESTANKA RADNOG ODNOSA

PRIHODI
PRIMANJA NA MJESENOJ RAZINI OD DUNOSTI ZA KOJU SE PODNOSI IZVJEE O IMOVINSKOM STANJU
26721,96

BRUTO IZNOS (HRK)

15188,43

NETO IZNOS (HRK)

PODATCI O PLAI OSTVARENOJ KOD DRUGOG POSLODAVCA


Ne postoji

PLAA KOJU DUNOSNIK OSTVARUJE KOD DRUGOG POSLODAVCA

PODATCI O OSTALIM PRIHODIMA


Ne postoji

OSTALI PRIHODI

SUBVENCIJE/DONACIJE/POTICAJI
Ne postoji

SUBVENCIJE/DONACIJE/POTICAJI

PODATCI O OBVEZAMA
Postoji

OBVEZE

OBVEZA
VRSTA OBVEZE

Kredit

NOSIOC OBVEZE

Osobno

VJEROVNIK

ERSTEISTEIERMARKISCHE BANK DD

IZNOS DUGA

185787,00

VALUTA DUGA

EUR - Euro

GODINA ZADUENJA

2010

276

ROK VRAANJA U MJESECIMA

IZNOS MJESENOG ANUITETA

1209,97

6,25

UGOVORENA KAMATNA STOPA

OBVEZA
VRSTA OBVEZE

Kredit

NOSIOC OBVEZE

Osobno

VJEROVNIK

ERSTEISTEIERMARKISCHE BANK DD

IZNOS DUGA

30000,00

VALUTA DUGA

EUR - Euro

GODINA ZADUENJA

2010

120

ROK VRAANJA U MJESECIMA

IZNOS MJESENOG ANUITETA

348,12

8,95

UGOVORENA KAMATNA STOPA

PODATCI O POTRAIVANJIMA
Ne postoji

POTRAIVANJA

PODATCI O NEKRETNINAMA
Postoji

NEKRETNINE

PODATCI O NEKRETNINI
VRSTA NEKRETNINE
MJESTO
MJERNA JEDINICA POVRINE

Stan
Zagreb

Republika Hrvatska

DRAVA U KOJOJ SE NALAZI NEKRETNINA

10000

POTANSKI BROJ

m2 - metar kvadratni

POVRINA

1101365,71

PRIBLINA TRINA VRIJEDNOST U TRENUTKU PODNOENJA IZVJEA (HRK)


KATASTARSKA OPINA

64,40

Trnje

2/4

Knjino

VRSTA VLASNITVA

Osobno

OBLIK VLASNITVA

Zaduenjem kod banke (Kredit)

NAIN STJECANJA

PODATCI O NEKRETNINI
Garaa

VRSTA NEKRETNINE

Zagreb

MJESTO

Republika Hrvatska

DRAVA U KOJOJ SE NALAZI NEKRETNINA

10000

POTANSKI BROJ

m2 - metar kvadratni

MJERNA JEDINICA POVRINE

15,62

POVRINA

113705,87

PRIBLINA TRINA VRIJEDNOST U TRENUTKU PODNOENJA IZVJEA (HRK)

Trnje

KATASTARSKA OPINA

Knjino

VRSTA VLASNITVA

Osobno

OBLIK VLASNITVA

Zaduenjem kod banke (Kredit)

NAIN STJECANJA

PODATCI O NEKRETNINI
Druge nekretnine

VRSTA NEKRETNINE

Zagreb

MJESTO

Republika Hrvatska

DRAVA U KOJOJ SE NALAZI NEKRETNINA

10000

POTANSKI BROJ

m2 - metar kvadratni

MJERNA JEDINICA POVRINE

4,20

POVRINA

37901,96

PRIBLINA TRINA VRIJEDNOST U TRENUTKU PODNOENJA IZVJEA (HRK)

Trnje

KATASTARSKA OPINA

Knjino

VRSTA VLASNITVA

Osobno

OBLIK VLASNITVA

Zaduenjem kod banke (Kredit)

NAIN STJECANJA

PODATCI O POKRETNINAMA KOJE SE UPISUJU U JAVNI REGISTAR


Ne postoji

POKRETNINE

PODATCI O OSTALIM POKRETNINAMA POJEDINANE VRIJEDNOSTI VEE OD 30.000,00 HRK


Ne postoji

POKRETNINE VEE VRIJEDNOSTI

POSLOVNI UDJELI, DIONICE I VRIJEDNOSNI PAPIRI U POSLOVNIM SUBJEKTIMA


Postoji

POSLOVNI UDJELI

PODATCI O POSLOVNOM UDJELU, DIONICAMA ILI VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA


VRSTA UDJELA

Dionice

NAZIV POSLOVNOG SUBJEKTA

HT d.d.

OIB POSLOVNOG SUBJEKTA

81793146560

SJEDITE POSLOVNOG SUBJEKTA

Roberta Frangea Mihanovia 9, HR - 10110


Zagreb

BROJ DIONICA

NOMINALNA VRIJEDNOST POJEDINANE


DIONICE (HRK)

119,95

IZVREN PRIJENOS PRAVA

Nije izvren prijenos

OBLIK VLASNITVA

Osobno

NAIN STJECANJA

Kupnjom iz primitaka ostvarenih od


nesamostalnog rada

PODATCI O POSLOVNOM UDJELU, DIONICAMA ILI VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA


VRSTA UDJELA

Poslovni udio

NAZIV POSLOVNOG SUBJEKTA

Bernardica s vama j.d.o.o. za usluge

OIB POSLOVNOG SUBJEKTA

66063431975

SJEDITE POSLOVNOG SUBJEKTA

Folnegovieva 1A, Zagreb

UDIO VLASNITVA IZRAEN U POSTOCIMA

100,00

IZVREN PRIJENOS PRAVA

Nije izvren prijenos

OBLIK VLASNITVA

Osobno

NAIN STJECANJA

Na neki drugi nain

DRUGI NAIN STJECANJA

Jedini osniva drutva

NOVANA KUNSKA ILI DEVIZNA TEDNJA


NOVANA KUNSKA ILI DEVIZNA TEDNJA

Postoji

3/4

PODATCI O TEDNJI
IZNOS

4500,00

VALUTA

EUR - Euro

OBLIK VLASNITVA

Osobno

NAIN STJECANJA

Zaduenjem kod banke (Kredit)

OSTALA LANSTVA I FUNKCIJE DUNOSNIKA U DRUGIM PRAVNIM OSOBAMA, UDRUENJIMA I


ORGANIZACIJAMA
Postoji

OSTALA LANSTVA DUNOSNIKA U DRUGIM PRAVNIM OSOBAMA, UDRUENJIMA I OGANIZACIJAMA

PODACI O LANSTVU
NAZIV PRAVNE OSOBE

euro-TC European Treatment Centres for Drug addiction

OIB PRAVNE OSOBE

15351583880

DATUM ULANJENJA

28/11/2014

SJEDITE PRAVNE OSOBE

Austrija

DATUM KRAJA LANSTVA

FUNKCIJE

NAPOMENA
* Podatci o prebivalitu - broj telefona - naveden je telefon Ministarstva socijalne politike i mladih jer ne postoji fiksni broj telefona na adresi
prebivalita * Ostala lanstva i funkcije dunosnika u drugim pravnim osobama, udruenjima i organizacijama - budui se radi o meunarodnoj
organizaciji nemamo OIB od iste, stoga smo naveli OIB Ministarstva socijalne politike i mladih 15351583880 * Podatci o poslovnom udjelu,
dionicama ili vrijednosnim papirima - navedena je nominalna vrijednost dionice iskazana na web stranici www.mojedionice.com/dionice * Podatci o
nekretnini - spremite 4,20 m2 navedeno kao druge nekretnine

4/4