You are on page 1of 7

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

KHOA MÔI TRƯỜNG

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG MỘT SỐ KIM LOẠI NẶNG TRONG ĐẤT XUNG
QUANH KHU VỰC MỎ THAN VÀNG DANH, TỈNH QUẢNG NINH

Sinh viên thực hiện: Bùi Thị Huế
Giáo viên hướng dẫn: TS. Hoàng Ngọc Khắc

Hà Nội, năm 2015

............................................................... 8 1.....1..................3.....2.. 19 2..... Địa điểm nghiên cứu ..............1. Phương pháp thực nghiệm...........1......... Nguồn gốc phát sinh kim loại nặng trong môi trường đất......................................... 19 2.... Các phương pháp xác định hàm lượng kim loại nặng .............................. Thời gian nghiên cứu . 11 1.. 3 1..........2.................2. Đối tượng nghiên cứu ......................................................................................... 12 CHƯƠNG 2: ĐỊA ĐIỂM.... 20 2.......3.1.. ............................................. 19 2.................... Phương pháp thu thập tài liệu:............2.....................2............ 6 1...................2...... 6 1............ 20 2..........1.................. nguồn gốc phát sinh. .......1...................................... Sự ảnh hưởng của kim loại đến cây trồng và sức khỏe con người ...... 1 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU VỀ CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU.............. ............ ....................... Tổng quan khu vực nghiên cứu .............. THỜI GIAN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 19 2............2.. 19 2..........3. Các nghiên cứu về kim loại nặng ở Việt Nam ....................... Phương pháp nghiên cứu .......1.. Kim loại nặng và các dạng tồn tại của kim loại nặng trong đất........................... Ảnh hưởng của môi trường đất xung quanh mỏ than Vàng Danh đến sức khỏe con người lao động và cộng đồng dân cư......................................................................... 20 2.. Kết quả phân tích xác định hàm lượng kim loại nặng trong đất ......2..1..................................2....... Đánh giá hàm lượng một số kim loại nặng trong đất xung quanh khu vực mỏ than Vàng Danh_Quảng Ninh ..............................1..................1................. 29 3.............................................................. Kim loại nặng và các dạng tồn tại của kim loại nặng trong đất............................................1.1............2............................... Phương pháp xử lý số liệu .... 28 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN .....................2......................5............. thời gian và đối tượng nghiên cứu ........................................1.... 5 1..............................1....... 7 1.................... 3 1............ 29 Đồ án tốt nghiệp SVTH: Bùi Thị Huế – LĐH3M ............................ Ảnh hưởng của các nhân tố hóa học đến môi trường đất xung quanh khu vực mỏ than Vàng Danh...................................................................... Địa điểm.. 29 3...... 5 1............................................4.....MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN LỜI MỞ ĐẦU ................

.2......... Đề xuất một số biện pháp bảo vệ môi trường ............................................. 38 TÀI LIỆU THAM KHẢO .........3.................. Đánh giá hàm lượng kim loại nặng trong đất ........................ 36 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 39 Đồ án tốt nghiệp SVTH: Bùi Thị Huế – LĐH3M ...........................................2.................................................1................. 33 3.............................................

............... 29 Đồ án tốt nghiệp SVTH: Bùi Thị Huế – LĐH3M ............................DANH MỤC BẢNG Bảng 2.............................1: Hệ số khô kiệt của đất ở từng vị trí ........... Đặc điểm của mẫu đất phân tích ......1................................. 29 Bảng 3.................... 21 Bảng 3......................2: Hàm lượng của từng chỉ tiêu trong đất ........

.... 35 Đồ án tốt nghiệp SVTH: Bùi Thị Huế – LĐH3M ......8: Hàm lượng các kim loại nặng tại vị trí 4 (VT4) .....................................................9: Hàm lượng các kim loại nặng tại vị trí 5 (VT5) ............. 25 Hình 2................2: Đồ thị và phương trình đường chuẩn của Asen.......... 27 Hình 2. 35 Hình 3...................................5: Đồ thị và phương trình đường chuẩn của Chì ............................................................................5: Hàm lượng các kim loại nặng tại vị trí 1(VT1)...7: Hàm lượng các kim loại nặng tại vị trí 3 (VT3) ....................4: Đồ thị và phương trình đường chuẩn của Cadimi ..................................................................................................1: Bản đồ khu vực lấy mẫu đất ..............................................3: Đồ thị và phương trình đường chuẩn của Kẽm ............... 33 Hình 3......DANH MỤC HÌNH Hình 2................................................ 33 Hình 3...................................6: Hàm lượng các kim loại nặng tại vị trí 2 (VT2) .....3: Hàm lượng Cd trong đất công nghiệp xung quanh mỏ than Vàng Danh – Quảng Ninh .............................................. 30 Hình 3............... 31 Hình 3.4: Hàm lượng Pb trong đất công nghiệp xung quanh mỏ than Vàng Danh – Quảng Ninh ............... 32 Hình 3................................................................................................. 28 Hình 3........... 26 Hình 2................1: Hàm lượng As trong đất công nghiệp xung quanh mỏ than Vàng Danh – Quảng Ninh ....................... 34 Hình 3......................................2: Hàm lượng Zn trong đất công nghiệp xung quanh mỏ than Vàng Danh – Quảng Ninh ................................................. 34 Hình 3....... 19 Hình 2...............................................

Quảng Ninh là một tỉnh có quá trình đô thị hoá – công nghiệp hoá phát triển mạnh của Việt Nam. Với sức ép ngày càng tăng về dân số. Con người tác động vào đất cũng chính là tác động vào hệ sinh thái. hoạt động canh tác của nông nghiệp. Đất là tư liệu sản xuất đặc biệt.Tuy nhiên. trong những năm qua tỉnh Quảng Ninh đang phải đối mặt với những vấn đề bức xúc về sự suy giảm chất lượng môi trường. là đối tượng lao động độc đáo. việc làm và giao thông. quá trình đô thị hóa – công nghiệp hóa luôn đồng nghĩa với việc làm biến đổi môi trường tự nhiên. Với những thành tựu đã đạt được. Nằm trong vùng kinh tế trọng điểm miền Bắc. là một tài nguyên vô giá mà tài nguyên ban tặng cho con người. Môi trường không những bị ô nhiễm do quá trình đô thị hóa. Hiện nay. Tuy nhiên. là một yếu tố cấu thành một hệ sinh thái Trái Đất. Hoạt động phát triển kinh tế – xã hội của các khu công nghiệp có những tác động tích cực và tiêu cực tới vấn đề môi trường và ngược lại môi trường cũng góp phần tạo nên những thuận lợi và khó khăn trong việc sản xuất. một trong những ngành công nghiệp mà Quảng Ninh ưu ái phát triển là khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên khoáng sản được chú trọng là khai thác than. làm cho tài nguyên đất bị khai thác mạnh và sự suy thoái của môi trường ngày trở nên nghiêm trọng. là vật mang của nhiều hệ sinh thái trên Trái Đất. Như vậy. sinh hoạt. đất là một tài nguyên tái tạo.1 LỜI MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Đất là một thành phần quan trọng của môi trường. việc khai thác khoáng sản đã và đang để lại những hệ lụy Đồ án tốt nghiệp SVTH: Bùi Thị Huế – LĐH3M . ở cả hai khuynh hướng tích cực và tiêu cực. khai thác khoáng sản. duy trì sức sản xuất lâu dài của đất là một trong những chiến lược quan trọng của nước ta trong việc xử lý hợp lý về lâu bền các nguồn tài nguyên thiên nhiên. tùy thuộc vào phương thức đối xử của con người đối với đất mà đất có thể phát triển theo chiều hướng tốt và cũng có thể phát triển theo chiều hướng xấu. đô thị hóa. đã kéo theo sự phát triển mạnh về công nghiệp. Cho nên việc bảo vệ môi trường đất. Trên quan điểm sinh thái học. giao thông vận tải mà chủ yếu là do các hoạt động phát triển kinh tế của các khu công nghiệp.

Đánh giá về hàm lượng kim loại nặng trong môi trường đất xung quanh mỏ than Vàng Danh. xác định hàm lượng As. Từ đó để đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng môi trường khả thi nhất. Cd.2 về môi trường. xong việc khai thác thiếu quy hoạch tổng thế không quan tâm đến cảnh quan môi trường đã và đang làm biến động nguồn tài nguyên thiên nhiên như mất dần đất canh tác. . nước ngầm và môi trường đất xung quanh khu vục mỏ than đang khai thác. Đồ án tốt nghiệp SVTH: Bùi Thị Huế – LĐH3M . một phần quy mô là do khai thác nhỏ khiến cho việc đầu tư công nghệ không lớn. tỉnh Quảng Ninh”. Pd. dẫn đến hiệu suất khai thác thấp mà môi trường bị ảnh hưởng nặng nề. giảm diện tích rừng gây ô nhiễm nguồn nước nước mặt. Mục tiêu của đề tài Xác định được hàm lượng các kim loại nặng tổng số (As.Lấy mẫu và phân tích mẫu. tỉnh Quảng Ninh. 2. đặc biệt là môi trường đất xung quanh mỏ than đang hoạt động.Tìm hiểu các nguyên nhân ảnh hưởng đến môi trường đất xung quanh mỏ than Vàng Danh . Vì vậy. 3. việc phòng chống ô nhiễm môi trường là bài toán vô cùng phức tạp và khó khăn đòi hỏi tất cả mọi người cùng tham gia thì mới hy vọng giảm thiểu ô nhiễm. Zn trong mẫu đất .Đề xuất biện pháp bảo vệ môi trường đất xung quanh khu vực nghiên cứu. Vì vậy để góp thêm tư liệu về hiện trạng môi trường của mỏ than Vàng Danh – Quảng Ninh. không những vậy còn ảnh hướng đến sức khỏe người dân sống xung quanh khu vực mỏ than khai thác. Hoạt động khai thác than có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước. Tất cả các mặt hạn chế nêu trên đã tác động không chỉ đến sự phát triển chung của tỉnh Quảng Ninh mà còn tác động nghiêm trọng tới chất lượng môi trường và sức khỏe cộng đồng. Pb. chúng tôi lựa chọn đề tài: “Đánh giá hàm lượng một số kim loại nặng trong đất xung quanh khu vực mỏ than Vàng Danh. Zn) trong môi trường đất xung quanh khu vực mỏ than Vàng Danh. Cd. Nội dung nghiên cứu .