You are on page 1of 74

Date of Publication 3rd January, Posted at Bengaluru GPO on 10th January

Yojana (Kannada) January 2015
Total No. of Pages : 72 + 4 Cover Pages
"Registered" Reg.No.RNP/KA/BGS/2024/2013-2015

ISSN 0971-8737
Regd.No. RNI 43034/85

AiÉÆÃd£Á

«±ÉõÀ ¸ÀAaPÉ

d£ÀªÀj 2015

C©üªÀÈ¢Þ ªÀiÁ¸À¥ÀwæPÉ

£ÉʪÀÄð®å ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁfPÀ §zÀ¯ÁªÀuÉ
«dAiÀÄ£ï PÉ. ¦¼î É Ê ªÀÄvÀÄÛ gÀÆ¥Á¯ï ¥ÀgÉÃSï

¸ÀA¥ÀÇtð ±ËZÁ®AiÀÄ
UÉæÃUÉÆj ¦ÃAiÀĸïð

£ÀUÀgÀ £ÉʪÀÄð®å - wgÀÄazÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉ
wæ±Á CUÀgïªÁ¯ï

«±ÉõÀ ¯ÉÃR£À

DzÁAiÀÄ C¸ÀªÀiÁ£ÀvÉUÀ¼ÀÄ
vÀļÀ¹ dAiÀÄPÀĪÀiÁgï

PÉÃAzÀæ ¥ÀæeÉÕ

ºÀ¹gÀÄ PÁæAw : vÀAvÀæeÕÁ£À

n.J£ï. ²æäªÁ¸À£ï ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀªÀ£ï PÁlÌgï

Printed & Published by Dr. (Ms) Sadhana Rout, Additional Director General and Head on behalf of Publications Division
Soochna Bhawan, C.G.O. Complex, Lodhi Road, New Delhi - 110 003. & Printed at Omkar Offset Printers, 3/3, 1st Main Road,
New Tharagupet, Bengaluru - 560 002. Ph. : 080-26708186/7 and Published at 1st Floor, 'F' Wing, Kendriya Sadana,
Koramangala, Bengaluru - 560 034. Ph : 080 2553 7244 Chief Editor : Rajesh K. Jha, Senior Editor : B.S. Meenakshi.

` 20/-

C©üªÀÈ¢Þ ºÉÆA¢zÀ zÉñÀPÁÌV zÀÆgÀzÀȶÖ

GvÀÛªÀÄ DqÀ½vÀ ¢£À

zÉñÀzÀ ªÀiÁf ¥ÀæzsÁ£ÀªÀÄAwæ ²æà Cl¯ï ©ºÁj ªÁd¥ÉÃ¬Ä CªÀgÀ d£À䢣À r¸ÉA§gï 25£ÀÄß `gÁ¶ÖçÃAiÀÄ GvÀÛªÀÄ DqÀ½vÀ ¢£À'ªÀ£ÁßV
DZÀj¸À¯Á¬ÄvÀÄ.
F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è GvÀÛªÀÄ DqÀ½vÀzÀ §UÉÎ ªÀiÁ£Àå ²æà Cl¯ï ©ºÁj ªÁd¥ÉÃ¬Ä CªÀjVgÀĪÀ aAvÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß CªÀgÀ ¨sÁµÀtUÀ½AzÁAiÀÄÄÝ
¸ÁzÀgÀ¥Àr¸À¯ÁVzÉ.
GvÀÛªÀÄ DqÀ½vÀ; ¥ÁgÀzÀ±ÀðPÀ, GvÀÛgÀzÁ¬ÄvÀé ªÀÄvÀÄÛ «±Áé¸ÁºÀðvÉ
GvÀÛªÀÄ DqÀ½vÀPÉÌ Cw ªÀÄÄRåªÁzÀ CA±ÀUÀ¼ÉAzÀgÉ
*
¸ÀªÀÄUÀæªÁzÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ZËPÀlÄÖ ªÀÄvÀÄÛ CzÀ£ÀÄß ¥Àæw¥Á¢¹, eÁjUÉƽ¸ÀĪÀ ¸À±ÀPÀÛ £ÁåAiÀiÁAUÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ.
*
GvÀÛgÀzÁ¬ÄvÀézÀ, ªÀÄÄPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁgÀzÀ±ÀðPÀ PÁAiÀÄðPÁj ¤zsÁðgÀ - dvÉUÉ ¸ÀªÀÄxÀð, zÀPëÀ ªÀÄvÀÄÛ d£À - ¸Éßû C¢üPÁgÀ ªÀUÀð
*
PÀqÉAiÀÄzÁzÀgÀÆ PÀrªÉĬĮèzÀ - £ÁUÀjPÀ ¸ÀªÀiÁdzÀ ¸ÀQæAiÀÄ ¨sÁUÀªÀ»¸ÀÄ«PÉ
¥ÁgÀzÀ±ÀðPÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ GvÀÛgÀzÁ¬ÄvÀé GvÀÛªÀÄ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ¥ÀjÃPÁë ºÀAvÀUÀ½zÀÝAvÉ. EªÀÅ ¸ÀPÁðgÀzÀ ZÀlĪÀnPÉ ªÀÄvÀÄÛ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À zÀPëÀ
eÁjAiÀÄ£ÀÄß SÁvÀj¥Àr¸ÀÄvÀÛªÉ; ªÀiÁvÀæªÀ®è, DAiÉÄÌ ªÀiÁrzÀ d£ÀgÀ PÀAUÀ¼À°è «±Áé¸ÁºÀðvÉ ªÀÄÆr¸ÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀPÁðgÀzÀ gÁdQÃAiÀÄ, £ÁåAiÀÄAiÀÄÄvÀ C¹ÛvÀéPÉÌ
§ºÀĪÀÄvÀ ¨ÉA§® ºÉÃUÉ CªÀ±ÀåªÉÇ ¸ÀPÁðgÀzÀ £ÉÊwPÀ C¹ÛvÀéPÉÌ £ÁåAiÀĸÀªÀÄävÉAiÀÄÆ CµÉÖà ¥ÁæªÀÄÄRå.
DzÀÝjAzÀ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¥ÀæeÁvÀAvÀæ, ¥ÁgÀzÀ±ÀðPÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ GvÀÛgÀzÁ¬ÄvÀézÀ ¤AiÀĪÀiÁªÀ½UÀ½UÉ «Ä½vÀªÁzÀ §®ªÁzÀ ¸ÁA¹ÜPÀ ZËPÀlÖ£ÀÄß gÀƦ¹zÉ.
PÀgÀzÁvÀgÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀPÁðgÀ J°è ªÀÄvÀÄÛ ºÉÃUÉ RZÀÄð ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ JA§ÄzÀgÀ §UÉÎ ®PëÀå ªÀ»¸ÀĪÀÅzÀÄ ±Á¸ÀPÀgÀ §ºÀÄ ªÀÄÄRå PÀvÀðªÀåªÁVzÉ.
zÉñÀPÁÌV PÉ®¸À; vÀéjvÀ ªÀÄvÀÄÛ GvÀÛªÀÄ PÉ®¸À
DyðPÀvÉAiÀÄ J®è gÀAUÀUÀ¼À°è GvÁàzÀPÀvÉ ºÉZÀѼÀPÉÌ DzÀåvÉ ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ. EzÀPÁÌV ¥Àæw PÉ®¸ÀUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæw ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À°è £À£Àß ªÀÄ£À«. ¨ÉÃUÀ PÉ®¸À
ªÀiÁr, GvÀÛªÀĪÁV PÉ®¸À ªÀiÁr, zÉñÀPÁÌV PÉ®¸À ªÀiÁr.
£ÁåAiÀĸÀªÀÄävÉ, ¸ÀªÀÄvÉ, ¸ÀĹÜgÀvÉ
¸ÀPÁðgÀ, ªÁå¥ÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ DqÀ½vÀzÀ°ègÀĪÀªÀgÀ ªÀÄÄA¢gÀĪÀ §ÈºÀvï ¸ÀªÁ¯ÉAzÀgÉ £ÁåAiÀĸÀªÀÄävÀªÁV, ¸ÀªÀÄvɬÄAzÀ, ¸ÀĹÜgÀªÁV, eÁUÀwPÀ ªÁå¥ÁgÀ
ªÁtÂdåªÀ£ÀÄß ªÀÈ¢Þ¸ÀĪÀÅzÀÄ. eÁUÀwÃPÀgÀt ªÀÄÄAzÉ C¥ÉÃQëvÀ ¥sÀ°vÁA±À ¤ÃqÀ¨ÉÃPÉAzÀgÉ ªÀÄÄA¢£À CA±ÀUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄAvÀæªÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ.
*
¸ÀªÀðgÀ ¸ÀÄRPÁÌV, PÉ®ªÀgÀ zÀÄgÁ¸ÉUÁV C®è.
*
¢ÃWÁðªÀ¢üAiÀÄ C©üªÀÈ¢Þ, C¯ÁàªÀ¢üAiÀÄ ¯Á¨sÀªÀ®è.
*
¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ¥ÀÇgÀPÀ MvÁÛ¸É ¸ÁªÀÄxÀåðUÀ¼À£ÀÄß DzsÀj¹zÀ ¸ÀºÀPÁgÀ, DzÀgÉ C£ÁgÉÆÃUÀåPÀgÀ ¸ÀàzsÉðAiÀÄ ¸ÀAWÀµÀðUÀ¼À®è.
¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÁªÀÄxÀåð
C©üªÀÈ¢Þ ºÉÆAzÀÄwÛgÀĪÀ ºÁUÀÆ C©üªÀÈ¢Þ ºÉÆA¢zÀ zÉñÀUÀ¼À d£ÀgÀÄ, GzÁjÃPÀgÀt ªÀÄvÀÄÛ eÁUÀwÃPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉA§°¸À®Ä ¹zÀÞjzÝÁgÉ.
DzÀgÉ, CªÀjUÉ F ªÀÄÄA¢£À «ZÁgÀUÀ¼À°è SÁvÀjAiÀÄ CªÀ±ÀåPÀvÉ EzÉ.
*
F ¸ÀÄzsÁgÀuÉUÀ½AzÀ ¥ÀæwAiÉƧâgÀÆ «±ÉõÀªÁV §qÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀPÁ±À ªÀAavÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ d£ÀjUÉ ¥ÀæAiÉÆÃd£ÀªÁUÀÄvÀÛªÉ.
*
¥Àj¸ÀgÀzÀ ¸ÀAgÀPëÀuÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ.
*
CªÀgÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ¥ÀgÀA¥ÀgÉ ¸ÀAgÀQëvÀªÁVgÀÄvÀÛzÀÉ.
¥Àæw ¨sÁgÀwÃAiÀÄ - ¨sÁgÀvÀzÀ°è £É¯É¹gÀĪÀ CxÀªÁ «zÉñÀzÀ°ègÀĪÀªÀgÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ; ¨sÁgÀvÀ ªÀĺÁ£ï zÉñÀ JA§ÄzÀÄ CªÀgÀ C«gÀvÀ £ÀA©PÉ ªÀÄvÀÄÛ
F ¸ÀªÀðPÁ°PÀ ¸ÀvÀåªÀ£ÀÄß «±Àé KPÉ ªÀåPÀÛ¥Àr¸ÀÄwÛ®èªÉAzÀÄ CZÀÑj¥ÀqÀÄvÁÛgÉ. F CAvÀgÀ KPÉAzÀgÉ, §ºÀĵÀåB £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä£ÀÄß ¸ÁªÀÄxÀåðUÀ½AzÀ
C¼ÉzÀÄPÉƼÀÄîvÉÛêÉ; EvÀgÀgÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÁzsÀ£ÉUÀ½AzÀ £ÀªÀÄä£ÀÄß C¼ÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. DzÀgÉ FUÀ £ÀªÀÄä ¸ÁªÀÄxÀåð ºÁUÀÆ ¸ÁzsÀ£ÉUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À CAvÀgÀ
PÀrªÉÄAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. ¨sÁgÀvÀ §zÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ; vÀéjvÀªÁV §zÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ. F §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ bÁAiÉÄ ¸ÀĸÀàµÀÖªÁUÀÄwÛzÉ; UÁqsÀªÁUÀÄwÛzÉ. ºÉZÀÄÑ UÀªÀÄ£ÀPÉÌ §gÀÄwÛzÉ.
¨É¼ÀQUÉ §gÀÄwÛzÉ. ªÀiÁ»w vÀAvÀæeÕÁ£À ºÁUÀÆ eÕÁ£ÁzsÁjvÀ DyðPÀvÉAiÀÄ°ègÀĪÀ £ÀªÀÄä ±ÀQÛ ¸ÁªÀÄxÀåðªÀ£ÀÄß dUÀvÀÄÛ FUÀ UÀÄgÀÄw¸ÀÄwÛzÉ. ¨É¼ÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ
ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ ªÀÄvÀÄÛ Që¥ÀæªÁV «¸ÀÈvÀUÉƼÀÄîwÛgÀĪÀ £ÀªÀÄä DyðPÀvÉ eÁUÀwPÀªÁV PÀqÁØAiÀĪÁV ªÀiÁ£ÀåvÉ ¤ÃqÀĪÀAvÉ ªÀiÁrªÉ. eÁUÀwÃPÀgÀt ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÕÁ£À
PÁæAwUÀ½AzÁV ¨sÁgÀvÀzÀ G¢ÝªÉÄUÀ¼ÀÄ eÁUÀwPÀªÁV ¸ÀàzsÁðvÀäPÀªÁVgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀ°wªÉ. EAzÀÄ `ªÉÄÃqï E£ï EArAiÀiÁ' (¨sÁgÀvÀzÀ°è vÀAiÀiÁgÁVzÀÄÝ)
`¸ÉÆøÀðqï ¥sÀæA EArAiÀiÁ' (¨sÁgÀvÀzÀ ªÀÄÆ®zÀÄÝ) J£ÀÄߪÀ ¯Éç¯ïUÀ¼ÀÄ, GvÀà£Àß ²Ã¶ðPÉUÀ¼ÀÄ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉªÉÄäAiÀÄ «ZÁgÀUÀ¼ÁVªÉ.
£ÀªÀÄUÉ ¸ÁzsÀå«zÉ, £ÁªÀÅ ¸Á¢ü¸À¯Éà ¨ÉÃPÀÄ
£ÀªÀÄä zÉñÀzÀ ¥Àæw DyðPÀ ¸ÀAWÀl£ÉUÀ¼ÀÄ PÀ°PÉAiÀÄ ¸ÀAWÀl£ÉUÀ¼ÁUÀ°. ¨sÁgÀvÀ ¸ÀéAiÀÄA¥Áp zÉñÀªÁUÀ°. ºÉƸÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ PÁAiÀÄð ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ£ÀÄß
¸ÀȶָÀ¨ÉÃPÉ£ÀÄߪÀ £ÀªÀÄä ¥ÀæAiÀÄvÀß £ÀªÀÄä ¥ÀÅgÁvÀ£À ¸ÉÃªÉ ¥ÀjPÀ®à£É DzsÀj¹zÀÝgÉ ªÀiÁvÀæ C¥ÉÃQëvÀ ¥sÀ® ¥ÀqÉAiÀħºÀÄzÀÄ.
PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀªÀiÁd ¸ÉÃªÉ ªÀÄvÀÄÛ gÁµÀÖç¸ÉÃªÉ JA§ ¨sÁªÀ£É¬ÄAzÀ ªÀiÁrzÁUÀ ªÀiÁvÀæ PÉ®¸À PÀvÀðªÀåQÌAvÀ ºÉaÑ£ÀzÁUÀÄvÀÛzÉ; PÉ®¸ÀªÉà ¥ÀÇeÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ.
¨sÁgÀvÀ EAzÀÄ zÉÆqÀØ ¸ÀªÁ¯ÉßzÀÄj¸ÀÄwÛzÉ. £ÀªÀÄäzÀÄ ¥ÀæeÁvÀAvÀæªÁVAiÉÄà G½AiÀÄ°zÉ; ¤d. CzÀĪÉà ¨sÁgÀvÀ ºÉªÉÄä ªÀÄvÀÄÛ §®. DzÀgÉ, £ÀªÀÄä
ªÀÄÄA¢gÀĪÀ ¸ÀªÁ®ÄUÀ¼ÉAzÀgÉ *
£ÀªÀÄä ¥ÀæeÁ¸ÀvÉÛ, C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ «ZÁgÀzÀ ¸ÀÄvÀÛ ªÀÄÄvÀÛ MAzÀÄ ¸ÁªÀiÁ£Àå gÁ¶ÖçÃAiÀÄ GzÝÉñÀªÉÇAzÀ£ÀÄß ºÀÄlÖ ºÁPÀ§®èzÉà ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÉÄä®ègÀ
PÀ£À¹£ÉvÀÛgÀPÉÌ ¸ÁPÁgÀUÉƽ¸À§®èzÉ?
*
£ÁªÀÅ ¥ÁæzÉòPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁfPÀ C¸ÀªÀiÁ£ÀvÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀUÀgÀ - UÁæ«ÄÃt CAvÀgÀªÀ£ÀÄß vÀéjvÀªÁV ¤ªÁj¸À§¯èɪÉ?
*
UÀªÀĤÃAiÀÄ ¸ÀASÉåAiÀÄ°ègÀĪÀ £ÀªÀÄä AiÀÄĪÀ d£ÀvÉAiÀÄ D±ÉÆvÀÛgÀUÀ½UÉ ¸ÀªÀÄ£ÁV, CªÀPÁ±ÀUÀ¼À£ÀÄß Qæ¥ÀÛªÁV »VθÀ§¯èɪÉ?
*
¸ÀAQë¥ÀÛªÁV ºÉüÀ¨ÉÃPÉAzÀgÉ, ¨sÁgÀvÀªÀ£ÀÄß 2020gÀ ªÉüÉUÉ ¸ÀªÀÄUÀæªÁV C©üªÀÈ¢Þ ºÉÆA¢zÀ zÉñÀªÀ£ÁßV¸À§¯èɪÉ?
*
MAzÀÄ vÀ¯ÉªÀiÁj£À CªÀ¢üAiÉƼÀUÉ?
ºËzÀÄ,£ÁªÀÅ ªÀiÁqÀ§¯èɪÀÅ. £ÁªÀÅ ªÀiÁqÀ¯Éà ¨ÉÃPÀÄ.
ªÀÄÆ® : `¸É¯ÉPÉÖqï ¹éÃZÀ¸ï D¥sï ¥ÉæʪÀiï «Ä¤¸ÀÖgï Cl¯ï ©ºÁj ªÁd¥ÉìÄ''
¥ÀæPÁ±À£À «¨sÁUÀ, ªÁvÁð ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ¸ÁgÀ ¸ÀaªÁ®AiÀÄ ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ ¥ÀæPÀnvÀ

d£ÀªÀj 2015

¸ÀAaPÉ - 6 ¸ÀA¥ÀÅl - 30

AiÉÆÃd£Á

«¼Á¸À
AiÉÆÃd£Á - PÀ£ÀßqÀ,
¥ÀæPÁ±À£À «¨sÁUÀ,
¸ÀªÀiÁZÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ¸ÁgÀ ¸ÀaªÁ®AiÀÄ,
¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀ,
ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ CAvÀ¸ÀÄÛ, ‘J¥sï’«AUï,
PÉÃA¢æÃAiÀÄ ¸ÀzÀ£À, PÉÆÃgÀªÀÄAUÀ®,
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ - 560 034.
zÀÆgÀªÁt : 080 - 25537244.

ªÀÄÄRå ¸ÀA¥ÁzÀPÀ
gÁeÉñï PÉ. gÀhiÁ
»jAiÀÄ ¸ÀA¥ÁzÀQ
©.J¸ï. «ÄãÁQë
¸ÀA¥ÁzÀQ
©.PÉ. QgÀtä¬Ä

E-mail : yojanakannada@yahoo.com

F ¸ÀAaPÉAiÀÄ°è ...........
¸ÀA¥ÁzÀQÃAiÀÄ .....................................................................
£ÉʪÀÄð®å ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁfPÀ §zÀ¯ÁªÀuÉ ...........................
- «dAiÀÄ£ï PÉ. ¦¼Éî Ê ªÀÄvÀÄÛ gÀÆ¥Á¯ï ¥ÀgÉÃSï
¸ÀA¥ÀÆtð ±ËZÁ®AiÀÄ .....................................................
- UÉæÃUÉÆj ¦ÃAiÀĸïð
£ÀUÀgÀ £ÉʪÀið®å - wgÀÄazÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉ ..............................
- wæ±Á CUÀgïªÁ¯ï
eÉÊ«PÀ ±ËZÁ®AiÀÄ ..............................................................
- qÁ. ºÀÄeÉÊ¥sÁ PÉÆgÀQªÁ¯Á
¸ÀéZÀÒ ¨sÁgÀvÀ C©üAiÀiÁ£À: ªÀÄÄRåªÁ»¤AiÉÄqÉUÉ ...................
- ¥ÀÆtÂðªÀiÁ aPÀgÀä£É
DzÁAiÀÄ C¸ÀªÀiÁ£ÀvÉUÀ¼ÀÄ ...................................................
- vÀļÀ¹ dAiÀÄPÀĪÀiÁgï
ºÀ¹gÀÄ PÁæAw: vÀAvÀæeÁÕ£À ...................................................
- ¥ÉÆæ. n. J£ï. ²æäªÁ¸À£ï ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀªÀ£ï PÁlÌgï
¸ÀéZÀÒ ¨sÁgÀvÀ C©üAiÀiÁ£À ......................................................
- PÉ.J£ï. ¥ÁoÀPï

2
3
9
13
18
20
25
33
42

§ÄqÀPÀlÄÖ d£ÁAUÀzÀ §ªÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ vÉÆqÀPÀÄ .. 48
- qÁ. J£ï. dUÀ¢Ã±ï PÉÆ¥Àà
vÁådå¢AzÀ §zÀÄPÀÄ ............................................................ 52
- J£ï.«. ªÁ¸ÀÄzÉêÀ ±ÀªÀiÁð
ªÀiËqsÀåzÀ°è £À®ÄUÀÄwÛgÀĪÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ ............................. 57
- ²ªÀgÀÄzÀæAiÀÄå f.«.
ªÀÄ»¼Á ¸ÀÄzsÁgÀuÉAiÀÄ°è PÀÄzÉÆæýAiÀÄ ºÉeÉÓ ...................... 61
- ¸ÀéAiÀÄA¥Àæ¨sÁ
ªÀÄ£ÀzÀ ªÀÄ°£ÀªÀÇ ¥Àj¸ÀgÀzÀ ªÀiÁ°£ÀåªÀÇ .......................... 64
- CgÀÄuï PÀĪÀiÁgï
rfl¯ï AiÀÄÄUÀzÀ ªÀÄÄAZÀÆtÂAiÀÄ°è PÀ£ÁðlPÀ .............. 67
- J£ï.J¸ï.²æÃzsÀgÀ ªÀÄÆwð
PÉgÉ ºÀƽ£À ¸ÀzÀâ¼ÀPÉ ........................................................... 69
- ¥ÉÆæ|| JA. gÀÄzÁægÁzsÀå
¤ªÀÄVzÀÄ w½¢zÉAiÉÄÃ? ..................................................... 71
ªÁvÁð «±ÉõÀ ................................................................. 72

ªÀÄÄR¥ÀÅl «£Áå¸À : UÀeÁ£À£À ¦. zsÉÆÃ¥É

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ¸ÀAzÉñÀªÀ£ÀÄß J®è d£ÀUÀ½UÉ ªÀÄÄnÖ¸À®Ä, ¸ÁªÀiÁfPÀ ºÁUÀÆ DyðPÀ C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ J®è ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À §UÉÎ
¥ÁæªÀiÁtÂPÀ ZÀZÉð PÉÊUÉƼÀÄîªÀÅzÀ£ÀÄß AiÉÆÃd£Á GvÉÛÃf¸ÀÄvÀÛzÉ. ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¸ÀªÀiÁZÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ¸ÁgÀ ¸ÀaªÁ®AiÀÄ¢AzÀ
¥ÀæPÀnvÀªÁzÀgÀÆ, AiÉÆÃd£Á PÉêÀ® C¢üPÀÈvÀ zÀȶÖPÉÆãÀªÀ£ÀÄß ©A©¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÀiÁvÀæ ¹Ã«ÄvÀªÁV®è. PÀ£ÀßqÀ, EAVèõï, »A¢,
C¸Áì«Ä, UÀÄdgÁw, §AUÁ°, ªÀÄ®AiÀiÁ¼ÀA, ªÀÄgÁp, vÀ«Ä¼ÀÄ, vÉ®ÄUÀÄ, MjAiÀiÁ, ¥ÀAeÁ© ªÀÄvÀÄÛ GzÀÄð ¨sÁµÉAiÀÄ°è
AiÉÆÃd£Á ¥ÀæPÀlªÁUÀÄwÛzÉ.

ZÀAzÁ «ªÀgÀ
MAzÀÄ ªÀµÀðPÉÌ
JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ½UÉ
ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ½UÉ

100.00
180.00
250.00

ZÀAzÁ ºÀtªÀ£ÀÄß
ªÀĤAiÀiÁqÀðgï
ªÀÄÆ®PÀªÉÃ
£ÀªÀÄä «¼Á¸ÀPÉÌ PÀ½¹j.

MAzÀÄ ¥ÀPÀë rªÀiÁAqï qÁæ¥sïÖ PÀ½¸ÀĪÀÅzÁzÀgÉ CzÀ£ÀÄß
PUBLICATIONS DIVISION, MINISTRY OF
I & B, GOVERNMENT OF INDIA ºÉ¸Àj£À°è
CHENNAI £À°è ¸ÀAzÁAiÀĪÁUÀĪÀAvÉ ¥ÀqÉzÀÄ CzÀ£ÀÄß

£ÀªÀÄä «¼Á¸ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸À¨ÉÃPÀÄ.

¯ÉÃR£ÀUÀ¼À°è ªÀåPÀÛªÁzÀ C©ü¥ÁæAiÀÄUÀ¼ÀÄ ¯ÉÃRPÀgÀªÀÅ. CªÀgÀÄ ¥Àæw¤¢ü¸ÀĪÀ ¸ÀA¸ÉÜ CxÀªÁ ¸ÀPÁðgÀzÀ C©ü¥ÁæAiÀĪÀ®è.
AiÉÆÃd£Á ¥ÀwæPÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀlªÁUÀĪÀ eÁ»gÁvÀÄUÀ¼À AiÀÄxÁxÀðvÉ DAiÀiÁ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À ºÉÆuÉUÁjPÉAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ.
AiÉÆÃd£Á d£ÀªÀj 2015

1

ªÉÊAiÀÄQÛPÀ CxÀªÁ £ÀUÀgÀ ±ÀÄaÃPÀgÀtªÀ£ÀÆß «ÄÃj ¤®ÄèvÀÛzÉ. ¸ÀéZÀÒvÉ. ¥Á¬ÄSÁ£É. F »AzÉ ¸ÀéZÀÒvÁ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¤ÃwAiÀÄ ¨sÁUÀªÁVzÀÝgÀÆ PÀÆqÁ FUÀ DqÀ½vÁvÀäPÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼À zÀ馅 JgÀqÀjAzÀ®Æ zÉÆgÀPÀÄwÛgÀĪÀ ‘‘§ÈºÀvï ªÀÄÄ£ÀÆßPÀÄ’’ »AzÉAzÀÆ ¹QÌgÀ°®è. F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è M¼ÀZÀgÀAr. UÁA¢üÃfAiÀĪÀgÀ ªÀÄÄRzÀ°è ¸ÀªÀiÁzsÁ£ÀzÀ £ÀUÉ ªÀÄÆqÀ°. CªÀgÀ PÀZÉÃj UÀĪÀiÁ¸ÀÛgÉ®è §ºÀ¼ÀµÀÄÖ ªÉÃ¼É CªÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄ G½AiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. ¥ÀzÉà ¥ÀzÉà ºÉüÀÄwÛzÀÝgÀÄ PÀÆqÁ. ¸ÀéZÀÒvÉ ªÀÄvÀÄÛ eÁw DAiÀiÁªÀÄPÉÌ EgÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀUÀ¼À §UÉÎ UÁA¢üÃfAiÀĪÀjUÉ. CªÀgÀ ¸ÀªÀÄUÀæ ¥ÀjPÀ®à£É. ±ËZÀ £ÉʪÀÄð°åÃPÀgÀt. DgÉÆÃUÀå ªÀÄvÀÄÛ UËgÀªÀ gÀPëÀuÉ «ZÁgÀzÀ°è PÀÆqÁ ªÀÄÄAZÀÆtÂAiÀÄ°ègÀ¨ÉÃPÁVzÉ. ±ËZÀ PÀÄAqÀzÀ°è ¸ÀAUÀæºÀªÁzÀ ªÀÄ®ªÀÄÆvÀæªÀ£ÀÄß UÁA¢üÃf ¥Àwß PÀ¸ÀÆÛgÀ¨Á CªÀgÉà ¥Àæw¢£À ¨É¼ÀUÉÎ ±ÀÄaUÉƽ¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¸ÀPÁðgÀUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À §ºÀĪÀÄÄR ¸ÀAQÃtð ¸ÀA§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß C£ÁªÀgÀtUÉƽ¸ÀÄvÀÛzÉ. ¸ÁªÀiÁfPÀªÁV F PÉ®¸ÀUÁgÀgÀÄ ¸ÀªÀiÁdzÀ zÀħ𮠪ÀUÀðPÉÌ ¸ÉÃjzÀªÀgÀÄ. ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀUÀ¼À ¸ÀéZÀÒvÉAiÀÄ ¢£À¤vÀåzÀ G¸ÀÄÛªÁj dªÁ¨ÁÝj ºÉÆwÛgÀĪÀ d£ÀgÀ §UÉÎ «±ÉõÀ UÀªÀÄ£À ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ CvÀåUÀvÀå. ªÀåQÛ. CxÀªÁ ¥Àw UÁA¢üÃfAiÀĪÀgÀÄ ±ÀÄaUÉƽ¹zÀgÀÆ ¸ÉÃgÀ §gÀÄwÛgÀ°®è. EzÀ®èzÉ ¸ÁPÀµÀÄÖ ¥ÀæªÀiÁtzÀ PÀ¸À DAiÀÄĪÀªÀgÀÄ PÀ¸À ¸ÀAUÀ滸ÀĪÀªÀgÀÄ EzÝÁgÉ. PÁ¥ÉÇðgÉmï. F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ºÀtPÁ¸ÀÄ ¸ÀA¥À£ÀÆä® ªÀÄvÀÄÛ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À DqÀ½vÁvÀäPÀ §zÀ¯ÁªÀuÉ §UÉÎ vÉÆÃgÀĪÀ PÁ¼Àf. CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÉÆoÀrAiÉÆAzÀPÉÌ ±ËZÀ PÀÄAqÀ ¸ËPÀAiÀÄð«vÀÄÛ.AiÉÆÃd£Á ªÀÄÄRå ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀ ¯ÉÃR¤¬ÄAzÀ AiÀiÁgÉA§ ¥Àæ±Éß EzÀÄ UÁA¢üÃfAiÀĪÀgÀ fêÀ£ÀzÀ°è £ÀqÉzÀ ¸ÀAUÀw. zÀQët D¦üæPÁzÀ ¢£ÀUÀ½AzÀ ªÀÄ£À¹ì£À°è £É¯ÉAiÀÄÆjzÀÝ F «ZÁgÀzsÁgÉ CªÀgÀÄ MªÉÄä zɺÀ°AiÀÄ. ¸ÀPÁðgÀ £ÀUÀgÀ vÁådå ¤ªÀðºÀuÉ. EzÀPÁÌV £ÀªÀÄä£ÀÄß ºÀgÀ¸ÀÄ. ¨Á¥ÀÅ. ªÉÊAiÀÄQÛPÀ ¸Áé¸ÀÜå PÉëÃvÀæPÁÌV §ÈºÀvï ªÉÆvÀÛzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß gÁdå ¸ÀPÁðgÀUÀ¼ÀÄ G¢ÝªÉÄ. J®è ªÀUÀðzÀ d£ÀgÀÄ `¸À¥sÁ¬Ä PÀªÀÄðZÁj’ PÉ®¸À PÉÊUÉƼÀî®Ä ªÀÄÄAzÁUÀĪÀAvÁUÀ°. £ÀUÀgÀ¸À¨sÉ ¥Á°PÉ. CzÀÄ 1898. DWÁvÀPÁj «µÀAiÀÄ JAzÀgÉ ¨sÁgÀvÀzÀ ±ÉÃPÀqÀ 90 gÀµÀÄÖ ±ÀÄa PÉ®¸ÀUÁgÀgÀÄ 60 ªÀµÀð PÁtĪÀÅzÀgÉƼÀUÉ ¸ÁAPÁæ«ÄPÀ gÉÆÃUÀUÀ½UÉ vÀÄvÁÛV ¸Á«VÃqÁUÀÄwÛzÝÁgÉ. £ÉʪÀÄð°åÃPÀgÀt ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è Cw PÀrªÉÄ ªÉÃvÀ£ÀPÉÌ zÀÄrAiÀÄĪÀ ®PÁëAvÀgÀ PÉ®¸ÀUÁgÀjzÝÁgÉ. EzÀÝ ¥ÀjPÀ®à£É PÀÄjvÀÄ ¨É¼ÀPÀÄ ZÉ®ÄèvÀÛzÉ. F «ZÁgÀzÀ°è £À£ÀUÉ DPÉ §UÉÎ C£ÀÄPÀA¥ÀzÀ ¸É¯ÉAiÉÄà §wÛ ºÉÆÃVvÀÄÛ. E¢ÃUÀ ªÀÄvÉÛ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀ ±ÀÄavÀézÀ zÉñÀªÁå¦Û PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÀ«ÄäPÉƼÀÄîªÀÅzÀgÉÆA¢UÉ £ÉʪÀÄð°åÃPÀgÀt PÉÃAzÀæ ¥ÀæeÉÕ «µÀAiÀĪÁVzÉ. CªÀgÀÄ CªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ PÁAiÀÄð ¥Àj¹ÜwAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÝÁgÉ. CªÀjUÉ ¸ÁªÀiÁfPÀ ¨sÀzÀævÉ E®è. ±ËZÁ®AiÀÄUÀ¼À ¤ªÀiÁðt. £ÉʪÀÄð°åÃPÀgÀt ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ ±ÀÄaUÀ¼À vÁgÀvÀªÀÄå «gÀÄzÀÞzÀ ºÉÆÃgÁlªÀ£ÀÄß ¨sÁgÀwÃAiÀÄgÀ ªÀÄvÀÄÛ D¦üæPÀ£ï ªÀÄÆ®¤ªÁ¹UÀ¼À ºÀPÀÄÌ PÀÄjvÀ ºÉÆÃgÁl¢AzÀ ¨ÉÃ¥Àðr¸À¯ÁUÀzÀÄ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ CªÀgÀ §®ªÁzÀ ¥Àæw¥ÁzÀ£ÉAiÀiÁVvÀÄÛ. ªÀÄ® §½AiÀÄĪÀªÀgÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è PÉ® PÁ® vÀAVzÀÄÝzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ ZÀ¯ÁªÀuÉ ¥ÀqɬÄvÀÄ. DPÉAiÀÄ PÉÊ »rzÀÄ. ``MªÉÄä £Á£Éà £À£ÀߣÀÄß ªÀÄgÉwzÝÉ. ¸ÀªÀiÁd. EzÀPÁÌV §ºÀ¼À PÁ® PÁAiÀÄzÀAvÁUÀ°. zÀQët D¦üæPÁzÀ°è ±ËZÀ £ÉʪÀÄð°åÃPÀgÀt MAzÀÄ gÁdQÃAiÀÄ ªÀÄÄRªÁqÀªÀ£ÀÄß ºÉÆwÛzÉ ºÁUÀÆ ©ænµÀgÀ eÁw vÁgÀvÀªÀÄåzÀ ªÀtð¨sÉÃzÀ ¤ÃwAiÀÄ PÀĪÀÄäPÁÌVzÉ JAzÀÄ UÁA¢üÃf CjwzÀÝgÀÄ. UÁA¢üÃf zÀQët D¦üæPÁzÀ qÀ§ð£ï£À°è ªÀQîgÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¸ÀªÀÄAiÀÄ. q 2 AiÉÆÃd£Á d£ÀªÀj 2015 . ¸ÀéAiÀÄA ¸ÉêÁ ¸ÀAWÀl£ÉUÀ¼À ¸ÀºÀPÁgÀzÉÆA¢UÉ ªÀå¬Ä¸À®Ä §zÀÞªÁVzÉ. PÀbÉÃj. PÀ¸ÀÆÛgÀ¨Á CªÀjUÉ F ªÀåQÛ PɼÀeÁwAiÀÄ£ÉA§ PÁgÀtPÉÌ DvÀ£À ±ËZÀ ¸ÀAUÀæºÀªÀ£ÀÄß vÁªÀÅ ±ÀÄaUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ EµÀÖªÁUÀÄwÛgÀ°®è. MªÉÄä ¥ÀAZÀªÀÄ ¸ÀAeÁvÀ Qæ²ÑAiÀÄ£ï UÀĪÀiÁ¸ÀÛ£ÉƧâ CªÀgÉÆA¢VzÀÝ. ¸ÀPÁðgÀzÀ F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ UÁA¢üÃf ¸ÀPÁgÀt¢AzÀ¯Éà ¸ÀÆáwðAiÀÄ ¥ÉæÃgÀPÀ±ÀQÛAiÀiÁVzÝÁgÉ. UÁA¢üÃf zÀ馅 `PÀ£ÀßqÀPÀ’ F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ ¯ÁAbÀ£À. UÁA¢üÃfAiÀĪÀgÁzÀgÉÆ vÀªÀÄä ¥Àwß ªÀÄ£À¸ÉÆà EZÉÒ¬ÄAzÀ F PÉ®¸À ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ §AiÀĹzÀÝgÀÄ. EªÀgÀ°è C£ÉÃPÀgÀÄ 14 ªÀµÀð ªÀAiÀĸÀì£ÀÆß zÁn®è. EzÀÄ. UÁA¢üÃf vÀªÀÄä DvÀä ZÀjvÉæAiÀÄ°è F «zÀåªÀiÁ£ÀzÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß F jÃw ¥Àæ¸ÁÛ¦¹zÝÁgÉ. J®è £ÀUÀgÀ. DzÀgÉ. ±ËZÀ «ZÁgÀzÀ°ègÀĪÀ ¸ÀAPÀÄavÀ CªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ ¨sÁªÀ£É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁfPÀ ¨ÉÃ¥ÀðqÉ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß §VθÀzÀ ºÉÆgÀvÀÄ ±ËZÀ-ªÀåªÀ¸ÉÜ §UÉÎ PÉêÀ® ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀÅzÀÄ CxÀð»Ã£À JAzÀÄ UÁA¢üÃf £ÀA©zÀÝgÀÄ. ºÀ½îUÀ¼À°è DzsÀĤPÀ ±ËZÀ £ÉʪÀÄð°åÃPÀgÀtzÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ DzsÀĤÃPÀgÀtUÉÆAqÀÄ ¥ÀÇtð¥ÀæªÀiÁtzÀ°è eÁjAiÀiÁUÀ°. ¥ÀlÖt. C¸ÀºÁAiÀÄPÀ¼ÁVzÀÝ CªÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀUÉ zÀ§â®Ä UÉÃn£ÀªÀgÉUÀÆ J¼ÉzÉƬÄÝzÝÉ’’ JAzÀÄ vÀªÀÄä ªÀvÀð£É §UÉÎ vÁªÉà £ÁaPÉ ¥ÀlÄÖPÉÆAqÀÄ WÀl£É ¸Àäj¹zÝÁgÉ.

* email : pillai@uta. ¥ÁæAiÀıÀB d£À¸ÀASÉå KjPÉ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀjÃPÀgÀtzÀ £ÁUÁ¯ÉÆÃlªÉà £ÉʪÀÄð®åzÀ ¸ÀA¥ÀÇtð PÀĹvÀ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ¥sÀ°vÁA±ÀªÁV d£ÀgÀ DgÉÆÃUÀå ªÀÄlÖzÀ PÀĹvÀzÀAvÀºÀ ¥ÀæªÀÄÄR ¸ÀªÀĸÉåUÉ PÁgÀtªÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ (gÉÊ£Égï DAqï ¯ÁAUï.6 ±ÀvÀPÉÆÃnUÉ vÀ®Ä¥ÀŪÀ ¤jÃPÉë¬ÄzÉ. qÉʨÁ¯ï.Parekh@mavs. zÀĪÀÄgɸïÌ.4 ±ÀvÀPÉÆÃn ºÉZÀÄѪÀj ¸ÉÃ¥ÀðqÉAiÀiÁUÀ°zÉ.edu AiÉÆÃd£Á d£ÀªÀj 2015 3 .edu ** Rupal. F ªÀÄÆ®PÀ DgÉÆÃUÀå ²PÀët ªÀÄvÀÄÛ DzsÀĤPÀ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À£ÀÄß d£ÀgÀ ªÀÄ£É ¨ÁV°UÉ vÀ®Ä¦¸ÀĪÀ PÉ®¸ÀªÁUÀ¨ÉÃQzÉ. 1998). 12gÀµÀÄÖ KjPÉAiÀiÁV £ÀUÀgÀ d£À¸ÀASÉåUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2. d£À¸ÀASÉåAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ªÉÃUÀªÁV KgÀÄvÀÛ¯Éà EzÉ (ZÀAzÀæ±ÉÃRgï 2013).6 ±ÀvÀPÉÆÃn d£ÀgÀ ¥ÉÊQ 650 zÀ±À®PÀë d£ÀgÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ°è ªÁ¹¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ £ÉʪÀÄð®åzÀ ¸ÀªÀĸÉåUÉ ¥ÀjºÁgÀ PÀAqÀÄPÉƼÀî®Ä §ºÀÄvÉÃPÀ ªÀÄÄAzÀĪÀjzÀ gÁµÀÖçUÀ¼À°è DgÀA©ü¸À¯ÁzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ * ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀÄ. CzÀgÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ±ÉÃ. qÀÆåmÉìZï ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄvÀÄìzÀ. EªÁ£ïì. ±ÀÄavÀézÀ ªÀÄnÖUÉ CµÉÖãÀÆ UÀªÀÄ£À ¤ÃqÀzÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ gÀZÀ£Á ±ÀQÛUÀ¼À eÉÆvÉV£À ºÉÆAzÁtÂPÉAiÀÄ£ÀÄß CªÀ®A©¹zÉ. F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ AiÀıÀ¸ÀÄì ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ¸ÀzÀÈqsÀvÉ. mÉPÁì¸ï AiÀÄĤªÀ¹ðn. ¸ÁªÀiÁfPÀ gÀZÀ£ÉAiÀÄ zÀȶÖPÉÆãÀzÀ°è ¨sÁgÀvÀzÀ°è £ÉʪÀÄð®åªÀ£ÀÄß ¸Á¢ü¸ÀĪÀ PÀÄjvÀ ªÀiÁUÉÆÃð¥ÁAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀAqÀÄ»rAiÀÄĪÀÅzÀÄ F CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ GzÝÉñÀªÁVzÉ. zÉñÀªÀ£ÀÄß PÁqÀÄwÛgÀĪÀ §ºÀÄzÉÆqÀØ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À ¥ÉÊQ MAzÁzÀ £ÉʪÀÄð®åzÀ ¸ÀªÀĸÉåUÉ ¥ÀjºÁgÀ PÀAqÀÄPÉƼÀÄîªÀ ¤nÖ£À°è ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀ ‘ªÀĺÁvÀä UÁA¢ü ¸ÀéZÀÒ ¨sÁgÀvÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ’ ªÀ£ÀÄß DgÀA©ü¹zÉ. ‘ªÀĺÁvÀä UÁA¢ü ¸ÀéZÀÒ ¨sÁgÀvÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ’ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ DAzÉÆî£ÀUÀ¼ÀÄ. ¦¼Éî Ê gÀÆ¥Á¯ï ¥ÀgÉÃSï PÀ£ÀßqÀPÉÌ : ªÁVñï PÀĪÀiÁgï «±ÀézÀ°è ±ËZÁ®AiÀÄ ¸Ë®¨sÀå«®èzÀ ¥Àæ¸ÀPÀÛ ¨sÁgÀvÀzÀ°ègÀĪÀ ‘¸ÀA¥ÀÇtð £ÉʪÀÄð®å DAzÉÆî£À’. C©üªÀÈ¢Þ ºÉÆA¢zÀ zÉñÀUÀ½UÉ ºÉÆð¹zÀgÉ ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀÄÄwÛgÀĪÀ gÁµÀÖçUÀ¼À £ÀUÀgÀUÀ¼À ¸ÀASÉå PÀrªÉĬÄzÀÝgÀÆ.LLL EzÀgÀ zÀvÁÛA±ÀUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ £ÉʪÀÄð®åzÀ §ºÀÄ ¸ÀÛgÀ ªÀiÁzÀj ºÁUÀÆ CzÀgÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÁvÀäPÀvÉAiÀÄ CAVÃPÁgÀºÀðvÉAiÀÄ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£ÀªÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ E°è ¥Àæ¸ÁÛ¦¸ÀÄwÛzÝÉêÉ. 66gÀµÀÄÖ d£ÀgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ°è ªÁ¹¸À°zÁÝgÉ (¥ÉÇÃlðgï. EzÀgÀxÀð. CzÀPÀÆÌ ªÀÄÄRåªÁV. £ÀªÀÄUÉ ¥À槮 gÁdQÃAiÀÄ EZÁÒ±ÀQÛ CUÀvÀå. F PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀÅ AiÀıÀ¹éAiÀiÁUÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ.±ËZÀ ±ÀÄa £ÉʪÀÄð®å ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁfPÀ §zÀ¯ÁªÀuÉ «dAiÀÄ£ï PÉ. ¥Àæw ªÀÄ£ÉUÀÆ ¥ÀævÉåÃPÀ ±ËZÁ®AiÀÄ MzÀV¸ÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ §AiÀÄ°£À°è ªÀÄ® «¸Àdð£É ªÀiÁqÀĪÀ ¦qÀÄUÀ£ÀÄß ªÀÄƯÉÆÃvÁàl£É ªÀiÁqÀĪÀ UÀÄj ºÉÆA¢ªÉ. 2050gÀ°è £ÀUÀgÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è FVgÀĪÀ d£À¸ÀASÉåAiÀÄ°è ±ÉÃ. MlÄÖ 2. 53gÀµÀÄÖ ¥Á®Ä d£À¸ÀASÉå KµÁå zÉñÀUÀ¼À £ÀUÀgÀUÀ¼À°èªÉ. 2014. ¨sÁgÀvÀzÀAvÀºÀ C©üªÀȢ޲î gÁµÀÖçUÀ¼À°è MmÁÖgÉ ¥sÀ®ªÀvÀÛvÉ ¥ÀæªÀiÁt EwÛÃa£À zÀ±ÀPÀUÀ¼À°è E½ªÀÄÄRªÁVzÀÝgÀÆ. «±ÀézÀ MlÄÖ £ÀUÀgÀ d£À¸ÀASÉå ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ±ÉÃ. ** ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Áyð. ±ÀÄavÀézÀ FVgÀĪÀ ¸À¤ßªÉñÀªÀ£ÀÄß ¸ÀÄzsÁj¸ÀĪÀ°è DzsÀĤÃPÀgÀt §ºÀÄ ªÀÄÄRå ¥ÁvÀæ ªÀ»¸ÀÄvÀÛzÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ PÀAqÀÄ PÉÆArzÝÉêÉ. 2050gÀ ºÉÆwÛUÉ «±ÀézÀ d£À¸ÀASÉå 9.uta. gÁ¶ÖçÃAiÀÄ PËlÄA©PÀ DgÉÆÃUÀå ¸À«ÄÃPÉë . ¸ÀÆ̯ï D¥sï ¸ÉÆòAiÀÄ¯ï ªÀPïð. 2013).

£ÉʪÀÄð°åÃPÀgÀtzÀ ºÀAvÀ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ºÀAvÀzÀ°è ªÀÄÆgÀÄ ªÀiÁ£ÀzÀAqÀUÀ¼À°è vÉÆÃj¸ÀÄvÀÛzÉ. C¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ ±ÀÄavÀéªÀÅ 2006gÀ°è 53. ªÁ¸ÀÛªÀªÁV 1990 ªÀÄvÀÄÛ 2008gÀ £ÀqÀÄªÉ «±ÀézÀ MlÄÖ d£À¸ÀASÉåAiÀÄ°è ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ±ÀÄavÀézÀ ¸Ë®¨sÀå ¥ÀqÉzÀªÀgÀ ¸ÀASÉå ±ÉÃ.6 ±ÀvÀPÉÆÃn d£ÀgÀÄ ±ËZÁ®AiÀÄ«®èzÉ £ÉʪÀÄð®åzÀ PÉÆgÀvÉAiÀÄ£ÀÄß JzÀÄj¸ÀÄwÛzÁÝgÉ (ªÀÄeÁæ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄgï. ªÀiÁ¥À£À. ¥Àæ¸ÀPÀÛ ªÀiÁzÀjAiÀÄ°è ¨sÁVAiÀiÁzÀ ¤ÃjgÀĪÀ ±ËZÁ®AiÀÄ AiÉÆÃd£Á d£ÀªÀj 2015 . ±ÉÃ. F CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ°è ¨sÁVAiÀiÁzÀ ¥ÀæwAiÉƧ⠪ÀåQÛUÀ¼À ¥ÀæªÀiÁtªÀ£ÀÄß PÉÆõÀÖPÀ-1gÀ°è ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. 2010). (ZÀÄ.8 ±ÀvÀPÉÆÃn CªÉÄjPÀ£ï qÁ®gï £ÀµÀÖPÉÌ PÁgÀtªÁVzÀÄÝ. EAvÀºÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄr¬ÄgÀĪÀ d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É MvÀÛqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ½UÉ GvÉÛÃd£À ¤ÃqÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ ‘§AiÀÄ®Ä ±ËZÁ®AiÀÄ ªÀÄÄPÀÛ’ ºÉUÀνPÉAiÀÄ£ÀÄß ¸Á¢ü¸À§ºÀÄzÁVzÉ. F CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ GzÝÉñÀªÀÅ ¨sÁgÀvÀzÀ £ÁUÀjPÀgÀ°ègÀĪÀ £ÉʪÀÄð®å PÀÄjvÁzÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À PÀÄjvÀ ªÁ¸ÀÛªÁA±ÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¨É¼ÀPÀÄ ZÉ®ÄèªÀÅzÁVzÉ. 2017gÉƼÀUÉ §AiÀÄ®Ä ±ËZÁ®AiÀÄzÀ ¤ªÁgÀuÉAiÀÄÄ ªÀÄÄRå UÀÄjAiÀiÁVzÀÄÝ. 72gÀµÀÄÖ ¨sÁUÀ DgÉÆÃUÀåzÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹ªÉ. 2006). £ÉʪÀÄð®åzÀ ºÀAvÀ. PÀ¼À¥É £ÉʪÀÄð®åªÀÅ AiÀiÁªÀ jÃw ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ÀªÀĸÉå ¸ÀȶָÀÄvÀÛzÉ JA§ §UÉÎ ¸ÀÆPÀÛªÁzÀ ¥Àj²Ã®£É E£ÀÆß £ÀqÉ¢®è.¤ÃwUÀ¼ÀÄ «¥sÀ®ªÁVzÀÄÝ. F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ AiÀıÀ¸ÀÄì ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ¸ÀzÀÈqsÀvÉ. £ÉʪÀÄð®å «¨sÁUÀ ¸Ë®¨sÀå E®è UÀÄAr ±ËZÀ ¥sÀè±ï 4 «ªÀgÀuÉ ¸Ë®¨sÀå E®è/¥ÉÇzÉUÀ¼À §¼ÀPÉ/ §AiÀÄ®Ä ¥ÀæzÉñÀ UÀÄAr ±ËZÀzÀ J¯Áè «zsÀUÀ¼ÀÄ ºÀ®ªÀÅ «zsÀzÀ ¥sÀè±ï ±ËZÁ®AiÀÄ DªÀvÀð£À 50. §qÀvÀ£ÀzÀ ¥ÀæªÀiÁt. 2013). EzÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ MlÄÖ DAvÀjPÀ GvÀà£Àß (fr¦) AiÀÄ ±ÉÃ.4gÀµÁÖUÀÄvÀÛzÉ (ªÁlgï DAqï ¸Áå¤mÉñÀ£ï ¥ÉÇæÃUÁæªÀiï. ªÉÆà ªÀÄvÀÄÛ gÉÊAUÀ£ïì.298(40. zsÁ«ÄðPÀ «¢ü ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëtzÀ ºÀAvÀªÀ£ÀÄß CªÀ®A©¹zÉ. EzÀgÀ ¥ÉÊQ ±ÉÃ. 2011. §mÁðªÀiï ªÀÄvÀÄÛ PÉÊ£ïðPÁæ¸ï. 51gÀµÀÄÖ d£ÀgÀÄ ¤ÃgÀÄ ¥ÀÇgÉÊPɬÄgÀĪÀ ±ËZÁ®AiÀÄzÀ ¸Ë®¨sÀå ºÉÆA¢zÀÝgÉ. PÀ¼À¥É £ÉʪÀÄð®åªÀÅ ºÀ®ªÁgÀÄ DyðPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À eÉÆvÉUÉ £ÀAlÄ ºÉÆA¢zÉ.5%) ±ÀQÛUÀ¼À eÉÆvÉV£À ºÉÆAzÁtÂPÉAiÀÄ£ÀÄß CªÀ®A©¹zÉ. ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ÀªÀĸÉå ¸ÀȶÖAiÀÄ PÀÄjvÀ §ºÀÄvÉÃPÀ ¥ÀÅgÁªÉUÀ¼ÀÄ PÀ¼À¥É zÁR°ÃPÀgÀt ªÀÄvÀÄÛ C¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉUÀ½AzÀ PÀÆrgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß JwÛ vÉÆÃj¸ÀÄwÛªÉ. ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀ ªÀiÁzÀjAiÀÄ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ±ÉÃ. ±ËZÁ®AiÀÄ E®èzÀ ¹Üw. ¸ÀPÁðgÀzÀ AiÉÆÃZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄRåªÁV ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ DAzÉÆî£ÀUÀ¼ÀvÀÛ UÀªÀÄ£À ºÀj¹ªÉ.9%) 64. 2008 . J£ïJ¥sïºÉZïJ¸ï . ¥sÀè±ï E®èzÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ±ËZÁ®AiÀÄ (UÀÄAr ±ËZÁ®AiÀÄ) ªÀÄvÀÄÛ ¤Ãj£À ¸ÉÆÃgÀÄ«PÉ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1000 £ÀUÀgÀUÀ¼À £ÉʪÀÄð°åÃPÀgÀt ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ® ºÉÆgÀĪÀ ¥ÀzÀÞw CxÀªÁ PÉʬÄAzÀ ¸ÀéZÀÒUÉƽ¸ÀĪÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß vÉÆqÉzÀÄ ºÁPÀ®Ä ¥Àæ¸ÀPÀÛ ¸ÀPÁðgÀ ‘ªÀĺÁvÀä UÁA¢ü ¸ÀéZÀÒ ¨sÁgÀvÀ AiÉÆÃd£É’DgÀA©ü¹zÉ. £ÉʪÀÄð°åÃPÀgÀtzÀ §ºÀÄzÉÆqÀØ ¸ÀªÀĸÉåAiÀÄ ¤ªÁgÀuÉUÉ ¸ÀPÁðgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀPÁðgÉÃvÀgÀ ¸ÀAWÀl£É J£ïfNUÀ¼À ¸ÀºÀ¨sÁVvÀézÀ ¢éªÀÄÄR AiÉÆÃd£ÉAiÀÄÄ CvÀåªÀ±ÀåPÀ JAzÀÄ PÁt¸ÀÄvÀÛzÉ. 6. ±ÀÄavÀézÀ ªÀÄnÖUÉ CµÉÖãÀÆ UÀªÀÄ£À ¤ÃqÀzÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ gÀZÀ£Á PÉÆõÀÖPÀ 1 : CªÀ®A©vÀ C¹ÜgÀ CA±ÀUÀ¼À DªÀvÀð£À (C£ÀÄ¥ÁvÀUÀ¼ÀÄ). DzÀgÀÆ FUÀ®Æ «±ÀézÁzÀåAvÀ 2. ±ÀÄzÀÞ ¤ÃgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÉʪÀÄð®å PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀéAiÀÄ. ¸ÀªÀĸÉåAiÀÄ UÀA©üÃgÀvÉAiÉÄà 2000gÀ°è ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ C©üªÀÈ¢Þ UÀÄj ¸ÁÜ¥À£ÉUÉ zÁj ªÀiÁrPÉÆnÖvÀÄ. F CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ ¥ÀæªÀÄÄR UÀÄj.096 (51. F ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄÄAzÀĪÀjzÀ gÁµÀÖçUÀ¼À°è ±ËZÁ®AiÀÄ ¸Ë®¨sÀå«®èzÀ d£ÀgÀ ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß CzsÀðzÀµÀÄÖ E½¸ÀĪÀ UÀÄj ºÁQPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ(PÀ£ÀqÉÃ. 2006). 40gÀµÀÄÖ d£ÀjUÉ ±ËZÁ®AiÀÄ ¸ËPÀAiÀÄðªÉà E®è. «±ÉèõÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥sÀ°vÁA±À : ¸ÉÊzÁÞAwPÀ ªÀÄlÖzÀ°è ºÉüÀĪÀÅzÁzÀgÉ ±ÀÄavÀézÀ ¹ÜwUÀw DzsÀĤÃPÀgÀtzÀ «¸ÀÛgÀuÉ.LLL (J£ï=124. ¨sÁgÀvÀzÀ vÀÈwÃAiÀÄ gÁµÀÖç PËlÄA©PÀ DgÉÆÃUÀå ¸À«ÄÃPÉë (J£ïJ¥sïºÉZïJ¸ï-3) gÀ zÀvÁÛA±ÀUÀ¼À£ÀÄß F ¸À«ÄÃPÉëAiÀÄ°è §¼À¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ (EAlgï£ÁåµÀ£À¯ï E£ï¹ÖlÆåmï ¥sÁgï ¥Á¥ÀÅå¯ÉñÀ£ï ¸ÉÊ£ïì.385).5%) 9. 2011). 54jAzÀ ±ÉÃ. 61PÉÌ KjzÉ. ¨sÁgÀvÀzÀ°è 650 zÀ±À®PÀë d£ÀgÀÄ ±ËZÁ®AiÀÄ ¸Ë®¨sÀå¢AzÀ ªÀAavÀgÁVzÁÝgÉ. ±ËZÁ®AiÀÄzÀ ®¨sÀåvÉ.878 (7.

0 eÁRðAqï 29. C¹ÜgÀ ªÀiÁ¥À£À : EzÀgÀ°è GzÉÆåÃUÀ (DzsÀĤPÀ CxÀªÁ C®è).0 ªÉÄÃWÁ®AiÀÄ 50.3 16.9 23.4gÀ°è ªÀÄÆgÀÄ CªÀ®A©vÀ C¹ÜgÀ CA±ÀUÀ¼À «¨sÁUÀUÀ¼ÁzÀ ¸Ë®¨sÀå«®è. ºÀ®ªÁgÀÄ «¨sÁUÀUÀ¼À°è ¤uÁðAiÀÄPÀ CA±ÀUÀ¼À §UÉÎ ¥ÀæwQæ¬Ä¹zÀªÀgÀ ±ÉÃPÀqÁªÁgÀÄ ºÀAaPÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆõÀÖPÀ .0 »ªÀiÁZÀ® ¥ÀæzÉñÀ 50.0 PÀ£ÁðlPÀ 36.5 22.0 vÀ«Ä¼ÀÄ £ÁqÀÄ 53.0 ¹QÌA 78. GzÉÆåÃUÀzÀ «zsÀ (DzsÀĤPÀ ªÀÄvÀÄÛ OµÀZÁjPÀ PÉëÃvÀæzÀ GzÉÆåÃUÀ) ªÀÄvÀÄÛ ºÉZïL« ¸ÉÆÃAPÀÄ ¥Àæ¸ÀgÀtªÀÅ DzsÀĤÃPÀgÀtzÀ AiÀiÁªÀ ºÀAvÀzÀ eÉÆvÉUÉ ¸ÀA§AzsÀ ºÉÆA¢zÉ JA§ §UÉÎ eÕÁ£À.0 ¥ÀAeÁ¨ï 62.8 12.4 13. CzÀ£ÀÄß PÉÆõÀÖPÀ -2gÀ°è ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.0 19.0 GvÀÛgÀ ¥ÀæzÉñÀ 41.7 18.0 wæ¥ÀÅgÁ 47.0 ªÀÄzsÀå ¥ÀæzÉñÀ 48. §qÀvÀ£ÀªÀ£ÀÄß J£ïJ¥sïºÉZïJ¸ï ¸ÀA¥ÀvÀÄÛ ªÀiÁ£ÀzÀAqÀzÀ ªÀiÁ¥À£ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ PÀAqÀÄPÉƼÀî¯ÁVzÉ. «zÀÄåvï. ±ÀÄavÀé ªÀÄvÀÄÛ £ÉʪÀÄð°åÃPÀgÀtPÉÌ C¤ªÁAiÀÄðªÁzÀ DzsÀĤPÀ DgÉÆÃUÀå ¥ÀjPÀ®à£ÉAiÀÄ eÁUÀÈwAiÀÄ£ÀÄß ºÉZïL« PÀÄjvÁzÀ CjªÀÅ vÉÆÃj¹PÉÆqÀÄvÀÛzÉ. PÉÆ£ÉAiÀÄ £Á®ÄÌ ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À°è gÁd¸ÁÛ£À.8 8. n«AiÀÄAvÀºÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À §¼ÀPÉAiÀÄ eÉÆvÉ ¸ÀA§AzsÀ ºÉÆA¢ªÉ.1 26.0 ºÀjAiÀiÁt 45.9 20.0 UÉÆêÁ 65. zɺÀ°.PÉÆõÀÖPÀ 2 : ¨sÁgÀvÀzÀ gÁdåUÀ¼À ªÀiÁzÀj d£À¸ÀASÉåAiÀÄ°è ¥sÀè²AUï ±ËZÀ §¼ÀPÉzÁgÀgÀ ºÀAaPÉ gÁdå ¥sÀè²AUï ±Éæà ±ËZÀUÀ¼À -AiÀiÁA ±ÉÃPÀqÁªÁgÀÄ -PÀ ªÀiÁzÀj PÉÃgÀ¼À 88.3 £ÁUÁ¯ÁåAqï 66.8 14.3gÀ°è ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.0 4.0 C¸ÁìA 42.0 AiÉÆÃd£Á d£ÀªÀj 2015 ºÉÆA¢zÀ ªÀåQÛUÀ¼À£ÀÄß 29 gÁdåUÀ½AzÀ DAiÀÄÄÝPÉƼÀî¯ÁVzÀÄÝ.2 27.9 28.4 11.5 24. UÀÄAr ±ËZÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤Ãj£À ¸Ë®¨sÀå eÉÆvÉUÉ MA¨sÀvÀÄÛ ¸ÀévÀAvÀæ C¹ÜgÀ CA±ÀUÀ¼À CqÀØ CAPÀt ¥ÀnÖ ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.0 UÀÄdgÁvï 53.0 dªÀÄÄä ªÀÄvÀÄÛ PÁ²äÃgÀ 33.6 1. n«.0 ¥À²ÑªÀÄ §AUÁ¼À 61. PÉÆõÀÖPÀªÀÅ ªÉÆzÀ® «¨sÁUÀzÀ°è ‘¥sÀè²AUï ±ËZÁ®AiÀÄ’ zÀ «gÀÄzÀÞ ‘¸Ë®¨sÀå 5 . F ªÀiÁ¥À£ÀUÀ¼ÀÄ DzsÀĤPÀ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼ÁzÀ «zÀÄåvï.1 17.0 gÁd¸ÁÛ£À 32.7 10.0 3. EªÀÅUÀ¼À ¥ÉÊQ LzÀÄ F jÃw EªÉ : £À°è ¤Ãj£À ®¨sÀåvÉ. PÉÆõÀÖPÀ .0 zɺÀ° 87. ªÀÄzsÀåªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CzÀQÌAvÀ ªÉÄð£À «¨sÁUÀUÀ¼À£ÀÄß 0 ºÁUÀÆ G½zÀªÀPÉÌ 1 JAzÀÄ PÉÆÃqï PÉÆqÀ¯ÁVzÉ.4 5.0 ©ºÁgÀ 34.0 bÀwÛøïUÀqsÀ 24.0 DAzsÀæ ¥ÀæzÉñÀ 62.0 ªÀĺÁgÁµÀÖç 69. ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀëtQÌAvÀ ºÉaÑ£À ²PÀët ¥ÀqÉzÀªÀjUÉ 1 ºÁUÀÆ G½zÀªÀjUÉ 0 PÉÆÃqï ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.5gÀ°è ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. ªÀÄÆ® «¨sÁUÀªÀÅ ‘¸Ë®¨sÀå E®è’. F »AdjvÀzÀ ¥sÀ°vÁA±ÀªÀ£ÀÄß PÉÆõÀÖPÀ .3 29. ²PÀëtªÀÅ qÀ«Ää ªÉÃjAiÉÄç¯ï¤AzÀ ¥Àæw¤¢ü¸À®ànÖzÀÄÝ.0 Mr±Á 19.6 7.0 CgÀÄuÁZÀ® ¥ÀæzÉñÀ 36.0 21.1 2. C¹ÜgÀ CA±ÀUÀ¼À ¥sÀ°vÁA±ÀªÀÅ §ºÀÄ «¨sÁUÀUÀ¼À°ègÀĪÀÅzÀjAzÀ £ÁªÀÅ ¸À«ÄÃPÉëAiÀÄ ¥sÀ°vÁA±ÀªÀÅ ºÀ®ªÀÅ «¨sÁUÀUÀ¼À°è §gÀĪÀÅzÀjAzÀ §ºÀÄ¥ÀzÀ ¸ÀªÀiÁ£À ºÀAvÀzÀ »AdjvÀ (ªÀÄ°Ö£Á«ÄAiÀÄ¯ï ¯Áf¹ÖPï jUÉæ±À£ï) ªÀ£ÀÄß §¼À¹ £ÉʪÀÄð®åzÀ ºÀAvÀzÀ PÀÄjvÀÄ C¹ÜgÀ CA±ÀUÀ¼À ¸ÀévÀAvÀæ ¥ÀjuÁªÀĪÀ£ÀÄß ¯ÉPÀÌ ºÁQzÝÉêÉ. ¹QÌA ªÀÄvÀÄÛ «ÄeÉÆgÁA.7 9.9 15.0 GvÀÛgÁAZÀ® 57. bÀwÛøïUÀqsÀ ªÀÄvÀÄÛ Mr±Á EªÉ. DzsÀĤPÀ ªÉÊeÕÁ¤PÀ PÉ®¸À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAWÀl£ÉUÀ½UÉ vÉgÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ ªÀÄÆ®PÀ DzsÀĤPÀvÉAiÀÄÄ AiÀiÁªÀ ªÀÄlÖPÉÌ ¨É¼ÉAiÀħºÀÄzÀÄ J£ÀÄߪÀ CjªÀÅ ¸ÉÃjªÉ.0 ªÀÄtÂ¥ÀÅgÀ 51. eÁRðAqï. MA¨sÀvÀÄÛ C¹ÜgÀ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁ¥À£ÀªÁVj¹PÉÆAqÀÄ ¸ÉÊzÁÞAwPÀ ¤uÁðAiÀÄPÀzÀ PÀÄjvÀÄ ¸À®ºÉ ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. ¤ÃgÀÄ.0 «ÄeÉÆgÁA 72. ±ËZÁ®AiÀÄ ¸ËPÀAiÀÄð«gÀĪÀ ¥ÀnÖAiÀÄ°è ªÉÆzÀ® ¸ÁÜ£ÀzÀ°ègÀĪÀ £Á®ÄÌ gÁdåUÀ¼ÉAzÀgÉ PÉÃgÀ¼À.6 6. zsÁ«ÄðPÀ «¢üUÀ¼À£ÀÄß »AzÀÆ CxÀªÁ C®è JA§ qÀ«Ää ªÀiÁ¥À£ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ C¼ÉAiÀįÁVzÉ.

5) 92656 (74. mÉ°«µÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ ¥ÀæPÁgÀzÀ GzÉÆåÃUÀUÀ¼À §zÀ¯ÁV DzsÀĤPÀ PÉëÃvÀæzÀ GzÉÆåÃUÀ CxÀªÁ PÉÊUÉ®¸ÀzÀ GzÉÆåÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÉZïL« ¸ÉÆÃAPÀÄ ¥Àæ¸ÀgÀtzÀ §UÉÎ ªÀiÁ»wAiÀÄÄ ‘¥sÀè²AUï ±ËZÁ®AiÀÄ’ ºÉÆAzÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉaѹzÉ. EvÀgÀ CA±ÀUÀ½UÉ ºÉÆð¹zÀgÉ DzsÀĤPÀ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼ÁzÀ «zÀÄåvï.E®è’ JA§ PÀÄjvÀ ¸ÁzsÁå¸ÁzsÀåvÉAiÀÄ£ÀÄß ¥Àæw¤¸ÀÄvÀÛzÉ. ‘±ËZÀ ºÉÆAqÀ’ PÉÌ §zÀ¯ÁV ‘¥sÀè²AUï ±ËZÁ®AiÀÄ’ ºÉÆAzÀĪÀ PÀÄjvÀÄ M®«£À ¸ÁzsÀåvÉ Cw ºÉaÑzÉ. JgÀqÀÄ C¹ÜgÀ CA±ÀUÀ¼ÁzÀ ‘»AzÀÆ’ DVgÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §qÀvÀ£ÀªÀÅ ‘¥sÀè²AUï ±ËZÁ®AiÀÄ’ ºÉÆAzÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉUÉ ªÀiÁgÀPÀªÁV PÁtÄwÛªÉ.6) ¸ÀA¥ÀvÀÄÛ PÀrªÉÄ CxÀªÁ Cw PÀrªÉÄ DzÁAiÀÄ «¨sÁUÀ ªÀÄzsÀåªÀÄ DzÁAiÀÄ CxÀªÁ G£ÀßvÀ DzÁAiÀÄ 1 0 31729 (25. ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ°è PÀAqÀÄ §gÀĪÀ CA±ÀªÉAzÀgÉ. ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è «zÀÄåvï ¸Ë®¨sÀå EgÀĪÀªÀgÀÄ F ¸Ë®¨sÀå E®èzÀªÀjVAvÀ ªÀÄÆgÀÄ ¥ÀlÄÖ ºÉZÀÄÑ ‘¥sÀè²AUï ±ËZÁ®AiÀÄ’ ºÉÆA¢gÀĪÀ ¸ÁzsÀåvɬÄzÉ.9) ‘¥sÀè²AUï ±ËZÀ’ ºÉÆAzÀĪÀÅzÀgÀ eÉÆvÉUÉ ºÉZÀÄÑ ºÉÆAzÁtÂPÉAiÀÄ£ÀÄß vÉÆÃj¸ÀÄwÛzÉ.9) 24990(20.7) 57525 (46.0) mÉ°«µÀ£ï mÉ°«µÀ£ï EzÉ mÉ°«µÀ£ï E®è 1 0 71081 (57. DzsÀĤPÀ PÉëÃvÀæUÀ¼À°è GzÉÆåÃUÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀªÀgÀ ¢£À ¤vÀåzÀ C£ÀĨsÀªÀ ªÉÊeÕÁ¤PÀ ªÀÄvÀÄÛ «ªÉÃZÀ£É¬ÄAzÀ ¥Àæ¨sÁ«vÀªÁV ‘¥sÀè²AUï ±ËZÀ’ ¸ÉÃjzÀAvÉ £ÉʪÀÄð®åzÀ DzsÀĤPÀ «zsÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¹PÉƼÀÄîªÀ ¸ÁzsÀåvÉ ºÉZÀÄÑvÁÛ ºÉÆÃVzÉ. EvÀgÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ½UÉ ºÉÆð¹zÀgÉ »AzÀÆUÀ¼À°è ‘¸Ë®¨sÀå E®è’ ¸ÁzsÀåvÉAiÀÄÄ ºÉZÀÄÑ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ £ÀªÀÄUÉ PÀAqÀÄ §A¢zÉ.7) Kqïì eÕÁ£À ºÉZïL«/Kqïì §UÉÎ ªÀiÁ»w ºÉZïL«/Kqïì §UÉÎ PÀrªÉÄ CxÀªÁ ªÀiÁ»wAiÉÄà E®è C¹ÜgÀ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArzÉ. «zÀÄåvï ¸ÀA¥ÀPÀð EgÀĪÀÅzÀÄ ‘UÀÄAr ±ËZÀ (¦mï ¯Áånæ£ï)’ ¸ÁzsÀåvÉAiÀÄ£ÀÆß ºÉaѹzÉ. ‘¥sÀè²AUï ±ËZÁ®AiÀÄ’ ªÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆA¢gÀĪÀÅzÀÄ ‘¦mï ±ËZÁ®AiÀÄ’ ºÉÆA¢gÀĪÀÅzÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ ¥À槮 ¸ÀévÀAvÀæ 6 PÉÆõÀÖPÀ 3 : £ÉʪÀÄð®åzÀ ºÀAvÀUÀ¼À eÉÆvÉUÉ ¸ÀA§AzsÀ ºÉÆA¢gÀĪÀ DAiÀÄÝ C¹ÜgÀ CA±ÀUÀ¼À «ªÀgÀuÁvÀäPÀ CAQ CA±À C¹ÜgÀ CA±ÀzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «ªÀgÀuÉ ªÀiË®å DªÀvÀð£À (%) ²PÀët ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀëtQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ CxÀªÁ PÀrªÉÄ 1 0 66848 (53.9) zÉÊ»PÀ ±ÀæªÀÄzÀ PÉ®¸À ¸ÀAUÁwUÉ zÉÊ»PÀ ±ÀæªÀÄzÀ PÉ®¸ÀÀ 1 ¸ÀAUÁwUÉ zÉÊ»PÀ ±ÀæªÀÄzÀ ºÉÆgÀvÀ GzÉÆåÃUÀ 0 34385 (27. ¸ÁzsÁå¸ÁzsÀåvÉAiÀÄ C£ÀÄ¥ÁvÀªÀ£ÀÄß DgÀ£Éà PÁ®A£À°è ¤ÃqÀ¯ÁVzÀÄÝ.0) 28598 (23. EzÀÄ ¥Àæw ¸ÀévÀAvÀæ C¹ÜgÀ CA±À¢AzÀ ‘¥sÀè²AUï ±ËZÁ®AiÀÄ (CxÀªÁ ªÀÄ® ºÉÆAqÀ)’ ºÉÆA¢gÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀ jÃw ¥Àæ¨sÁªÀ ©ÃgÀÄvÀÛzÉ JA§ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ.1) 53304 (42. ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀëtQÌAvÀ ºÉaÑ£À «zÁå¨sÁå¸À.1) «zÀÄåvï «zÀÄåvï ¸ÀA¥ÀPÀð «zÀÄåvï ¸ÀA¥ÀPÀð E®è 1 0 95764(77.9) »AzÀÆ »AzÀÆ EvÀgÀ zsÀªÀÄð 1 0 89957 (72. »AzÀÆUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ªÀÄ£ÉAiÉƼÀV£À ±ÀÄavÀéPÉÌ ºÉÆð¹zÀgÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉAiÀÄ £ÉʪÀÄð®åªÀ£ÀÄß PÀqÉUÀt¸ÀÄvÁÛgÉ JA§ ¸ÁªÀiÁ£Àå £ÀA©PÉAiÀÄ£ÀÄß §®ªÁV ¸ÀªÀÄyð¸ÀÄvÀÛzÉ. E£ÀÄß ¸ÁªÀiÁfPÀ-DyðPÀ ªÀÄlÖªÀÅ PÀÆqÀ £ÉʪÀÄð®åzÀ «ZÁgÀªÀ£ÀÄß vÀQð¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ £ÀªÀÄUÉ PÀAqÀÄ §A¢zÉ. G½zÀAvÉ. ‘¦mï ±ËZÁ®AiÀÄ’ ªÀÄvÀÄÛ ‘¸Ë®¨sÀå E®è’ EªÉgÀqÀgÀ £ÀqÀÄ«£À DAiÀÄÝ ¸ÀévÀAvÀæ C¹ÜgÀ CA±ÀUÀ¼ÀÄ M¼ÀUÉÆArgÀĪÀ ªÀiÁUÀðªÀÅ ‘¥sÀè²AUï ±ËZÁ®AiÀÄ’ ºÉÆA¢gÀĪÀ ªÀiÁUÀðPÉÌ ¸ÀªÀiÁ£ÀªÁVzÉ. £À°è ¤ÃgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ mÉ°«µÀ£ïUÀ¼ÀÄ 89729 (72.4) 34270 (27.1) 0 53360 (42.9) 90634 (72. DzÁUÀÆå. DzÁUÀÆå. CAzÀgÉ PÀrªÉÄ ²PÀët ªÀÄvÀÄÛ PÀrªÉÄ DzÁAiÀĪÀÅ d£ÀgÀ£ÀÄß ‘¸Ë®¨sÀå E®è’ AiÉÆÃd£Á d£ÀªÀj 2015 . ªÀÄ£ÉUÉ £À°è ¤ÃgÀÄ ¸ÀA¥ÀPÀð.5) DzsÀĤPÀ ¸ÀAUÁwUÉ DzsÀĤPÀ GzÉÆåÃUÀ ¸ÀAUÁw DzsÀĤPÀ PÉëÃvÀæzÀ°è®è 1 0 33460 (26.3) 1 71025 (57.3) ¸ÀÄgÀQëvÀ ¤ÃgÀÄ £À°è ¤ÃgÀÄ / ¨Ál¯ï ¤ÃgÀÄ EvÀgÀ ªÀÄÆ®UÀ¼ÀÄ 1 0 99382 (79. JgÀqÀ£Éà «¨sÁUÀªÀÅ ‘UÀÄAr ±ËZÀ’ zÀ «gÀÄzÀÞ ‘¸Ë®¨sÀå E®è’zÀ C£ÀÄ¥ÁvÀªÀ£ÀÄß ¥Àæw¤¸ÀÄvÀÛzÉ.

296 «zÀÄåvï ¸Ë®¨sÀå 28. ªÀÄ® ¸ÉÃjzÀAvÉ ªÀÄ°£À ªÀ¸ÀÄÛUÀ½AzÀ CªÀÅUÀ¼À ºÀgÀqÀÄ«PÉAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt PÀrªÉÄAiÀiÁUÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ CAzÁf¸À¯ÁVzÀÝgÀÆ CzÀgÀ ¸ÀjAiÀiÁzÀ ¥Àj²Ã®£É E£ÀÆß DV®è.000) ¸ÀAUÁw DzsÀĤPÀ GzÉÆåÃUÀ 22.4 6. ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÁ«ÄðPÀ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ£ÀÄß £ÉʪÀÄð°åÃPÀgÀtzÀ DAzÉÆî£ÀzÀ°è ¥Á¯ÉÆμÀÄîªÀAvÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ C¤ªÁAiÀÄðªÁVzÉ.5 9.5 57. PÀ¼À¥É ±ÀÄavÀé¢AzÁUÀĪÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À PÀÄjvÀÄ CjªÀÅ ªÀÄÆr¸ÀĪÀ ¸Á»vÀåzÀ PÉÆgÀvÉ JzÀÄÝ PÁtÄwÛzÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ MwÛ ºÉýzÝÉêÉ.0 8.2 66.000) £À°è ¤ÃgÀÄ / ¨Ál¯ï ¤ÃgÀÄ 35. EzÀQÌAvÀ ºÉZÁÑV ±ËZÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ ºÉZÀѼÀ¢AzÀ ¸ÉÆÃAPÀÄ gÉÆÃUÀUÀ¼À ¥ÀæPÀgÀt.5 64. DzÀgÀÆ. C¹ÜgÀ CA±ÀUÀ¼ÁzÀ ²PÀët ªÀÄvÀÄÛ GzÉÆåÃUÀ PÀÆqÀ £ÉʪÀÄð®åzÀ ««zsÀ ºÀAvÀUÀ¼À eÉÆvÉUÉ ¸ÀA§AzsÀ ºÉÆA¢ªÉ.5 7.000) 6090 (0.693 37470 (0. F ºÀAvÀzÀ°è zsÁ«ÄðPÀ ¸ÀAWÀl£ÉUÀ¼ÀÄ.5 47. EzÀĪÀgÉUÉ ¸Á¢ü¸À®Ä C¸ÁzsÀåªÁzÀ ¥sÀè²AUï ±ËZÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄAr ±ËZÁ®AiÀÄzÀ CªÀ±ÀåPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄ£ÀUÀAqÀÄ EAvÀºÀ DAzÉÆî£ÀUÀ¼ÀÄ ºÀÄnÖPÉÆArªÉ.971 14890 (0.6 70.000) »AzÀÆ 46.6 33.8 6. EAvÀºÀ ±ËZÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄ£É ªÀÄA¢ §¼ÀPÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÁÛgÉAiÉÄà E®è ºÁUÉAiÉÄà ©qÀÄvÁÛgÉAiÉÄà JA§ÄzÀÄ ªÀÄÄA¢gÀĪÀ ¥ÀæªÀÄÄR ¥Àæ±Éß.000 Kqïì CjªÀÅ 26.878 PÀrªÉÄ CxÀªÁ Cw PÀrªÉÄ DzÁAiÀÄ «¨sÁUÀ 84. PÁ«ÄðPÀ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ ±ÀÄavÀézÀ ««zsÀ ºÀAvÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥Àæ¨sÁªÀ ©ÃgÀÄvÀÛªÉ.3 7.452 6819 (0.4 65.0 95.4 7. d£ÀgÀ DgÉÆÃUÀå ¸ÀÄzsÁgÀuÉAiÀÄ°è PÀ¼À¥É £ÉʪÀÄð®å¢AzÁUÀĪÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À PÀÄjvÀÄ 7 .2 48.4 71. ±Á¯É. EAvÀºÀ DAzÉÆî£ÀUÀ¼À ªÀÄÆ® vÀ¼ÀºÀ¢AiÀiÁzÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ gÀZÀ£É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ zÀȶÖPÉÆãÀzÀ°è DUÀ§ºÀÄzÁzÀ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArzÉ.5 70. F ¤nÖ£À°è £ÀªÀÄä CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ ¥sÀ°vÁA±ÀªÀÅ.¸ÉÌ öéÃgï (¦-ªÀiË®å) ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀëtQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ ²PÀët 23.000) ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ£Éßà GzÁºÀgÀuÉAiÀiÁV vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀgÉ EzÀgÀ gÀZÀ£ÉAiÀÄÄ C£Ë¥ÀZÁjPÀ¢AzÀ O¥ÀZÁjPÀ GzÉÆåÃVUÀ½UÉ §zÀ¯ÁUÀÄwÛzÀÄÝ.PÉÆõÀÖPÀ 4 : £ÉʪÀÄð®åzÀ ºÀAvÀUÀ¼À eÉÆvÉ ¸ÀévÀAvÀæ C¹ÜgÀ CA±ÀUÀ¼À CqÀØ UÀtPÀ ¥ÀnÖ C¹ÜgÀ CA±ÀUÀ¼ÀÄ JA§ ±ÀÄavÀézÀ UÀÄA¦UÉ ¸ÉÃj¸ÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ ºÉaÑgÀĪÀÅzÀÄ PÀÆqÀ £ÀªÀÄUÉ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ.000) zÉÊ»PÀ ±ÀæªÀÄzÀ PÉ®¸À 45. 57. £ÉʪÀÄð®åzÀ AiÉÆÃd£Á d£ÀªÀj 2015 £ÉʪÀÄð®å ¸Ë®¨sÀåzÀ £ÀªÀÄÆ£É % % ¸Ë®¨sÀå UÀÄAr E®è ±ËZÀ % J£ï ¥sÀè±ï MlÄÖ ±ËZÀ ªÀåQÛ .7 6.000) ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è mÉ°«µÀ£ï 20. F ¸ÀªÀĸÉåUÉ ¥ÀjºÁgÀ PÀAqÀÄPÉƼÀÄîªÀ ¤nÖ£À°è F CzsÀåAiÀÄ£À AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁr®èªÁzÀgÀÆ.4 69. ‘ªÀĺÁvÀä UÁA¢ü ¸ÀéZÀÒ ¨sÁgÀvÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ’ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ DAzÉÆî£ÀUÀ¼ÀÄ.9 6. EzÉãÀÆ D±ÀÑAiÀÄðzÀ «µÀAiÀĪÀ®è. EzÀjAzÀ ±ÀÄavÀézÀ ««zsÀ ºÀAvÀUÀ¼À°è ¯Á¨sÀªÁUÀĪÀ ¸ÁzsÀåvɬÄzÉ.797 19050 (0.2 7560 (0.687 27590 (0.2 74. ¥Àæ¸ÀPÀÛ ¨sÁgÀvÀzÀ°ègÀĪÀ ‘¸ÀA¥ÀÇtð £ÉʪÀÄð®å DAzÉÆî£À’.1 5. ¥Àæw ªÀÄ£ÉUÀÆ ¥ÀævÉåÃPÀ ±ËZÁ®AiÀÄ MzÀV¸ÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ §AiÀÄ°£À°è ªÀÄ® «¸Àdð£É ªÀiÁqÀĪÀ ¦qÀÄUÀ£ÀÄß ªÀÄƯÉÆÃvÁàl£É ªÀiÁqÀĪÀ UÀÄj ºÉÆA¢zÉ. ¸ÀÆÜ®ªÁV ºÉüÀ¨ÉÃPÉAzÀgÉ.000) AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ DgÉÆÃUÀå ªÀÈ¢Þ UÀÄjAiÀÄ£ÀÄß ¸Á¢ü¸ÀĪÀ°è CxÀð¥ÀÇtð §zÀ¯ÁªÀuÉ vÀgÀĪÀÅzÀAvÀÆ ¸ÀàµÀÖ.353 459 (0. £ÀªÀÄä CzsÀåAiÀÄ£ÀªÀÅ £ÉʪÀÄð®åzÀ ««zsÀ ºÀAvÀUÀ¼À eÉÆvÉ vÀ¼ÀPÀÄ ºÁQPÉÆArgÀĪÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ-gÀZÀ£ÁvÀäPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ JgÀqÀÆ «¨sÁUÀUÀ¼À ºÀ®ªÁgÀÄ C¹ÜgÀ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¥Àr¹zÉ.2 31. G¥À¸ÀAºÁgÀ MnÖ£À°è DzsÀĤÃPÀgÀtªÀÅ ±ÀÄavÀézÀ ªÀÄlÖªÀ£ÀÄß ºÉaѸÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀæwAiÉƧâjUÀÆ DgÉÆÃUÀå ¨sÁUÀåªÀ£ÀÄß vÀAzÀÄ PÉÆqÀÄvÀÛzÉ JA§ ¸ÁªÀðd¤PÀ DgÉÆÃUÀå PÉëÃvÀæzÀ PÀÄjvÁV FUÁUÀ¯Éà PÀAqÀÄ PÉÆArgÀĪÀ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß £ÀªÀÄä CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ ¥sÀ°vÁA±ÀªÀÅ ¨ÉA§°¸ÀÄwÛzÉ.2 34.7 89.020 32440 (0.

817 1.307.018 .029 74. EPÀÌmÁÖzÀ £ÀUÀgÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ËZÁ®AiÀÄPÉÌ eÁUÀzÀ PÉÆgÀvÉ JzÀÄgÁV ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÉÆzÀ¯ÁzÀªÀgÀÄ UÀÄA¦£À°è PÀĽvÀÄ ªÀÄ® «¸Àdð£É ªÀiÁqÀĪÀ ¥Àj¹Üw EzÉ.027 .682 1.127 2.018 2892.000 0. EAvÀºÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è ªÁ¹¸ÀĪÀªÀgÀ£ÀÄß QüÁV £ÉÆÃqÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁfPÀªÁV ±ÉÆõÀuÉUÉ CªÀgÀÄ M¼ÀUÁUÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ ºÉaÑªÉ (CUÀgïªÁ¯ï. AiÀÄĪÀ d£ÁAUÀ £ÉʪÀÄð®å ªÀÄvÀÄÛ ±ÀÄavÀézÀ ªÀĺÀvÀézÀ §UÉÎ ºÉaÑ£À CjªÀÅ ºÉÆA¢zÀÄÝ.0 1731.019 . ZÀlfð ªÀÄvÀÄÛ PÉÆêÀ¯ï.932 »AzÀÆ -1.358 .000 0.002 1.813 zÉÊ»PÀ ±ÀæªÀÄ . vÀªÉÆä¼ÀUÉ F 8 PÉÆõÀÖPÀ 5 : MA¨sÀvÀÄÛ DAiÀÄÝ «¨sÁVÃAiÀÄ C¹ÜgÀ CA±ÀUÀ¼À eÉÆvÉ £ÉʪÀÄð®åzÀ ºÀAvÀUÀ¼À §ºÀÄ¥ÀzÀ ¸ÀªÀiÁ£À ºÀAvÀzÀ »AdjvÀ.427.501 1.038 ²PÀët .887 «zÀÄåvï 1.383 DzsÀĤPÀ . UÀÄtªÀÄlÖzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ £ÉʪÀÄð®å ¸ÉÃªÉ MzÀV¸ÀĪÀ ¤nÖ£À°è AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À eÁj. ªÉÄ£À¸Áí. SÁ¸ÀV ªÀ®AiÀÄ MzÀV¸ÀÄwÛgÀĪÀ £ÉʪÀÄð®å ¸ÉêÉAiÀÄÄ £ÉʪÀÄð®åzÀ PÉÆgÀvɬÄAzÀ JzÀÄgÁUÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ DgÉÆÃUÀåzÀ ¸ÀªÀĸÉå ¤ªÁgÀuÉUÉ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ¹PÀÌ PÀgÉAiÀiÁVzÉ.311 1.177 mÉ°«µÀ£ï .532 . «zÀÄåvï ¸ÀA¥ÀPÀð ºÉÆA¢gÀĪÀÅzÀÄ UÀÄAr ±ËZÁ®AiÀÄ/¦mï ±ËZÁ®AiÀÄ ºÉÆAzÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉaѹzÉ.421 2.7 622.000 0.792 ¸ÁzsÀåvÉ C£ÀÄ¥ÁvÀ ¥ÀjÃPÉë : 69050 (a-¸ÉÌöéÃgï).703 ¸ÀA¥ÀvÀÄÛ -.452 0.000 0.¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É CvÀåUÀvÀåªÁVzÉ.020 . ¦ = 0.510.522 1.0 1911.005 .0 2426.474 1.168 2.002 Kqïì CjªÀÅ .000 2.926 . EzÀÄ ºÀ®ªÁgÀÄ SÁ¸ÀV PÀA¥À¤UÀ½UÉ ±ËZÁ®AiÀÄ ¸Ë®¨sÀå MzÀV¸À®Ä CªÀPÁ±À ¤ÃrzÀÄÝ.337 .392 1.000.024 4833.000 0.031 78.777 1.531 3.000 0.000 0.325 .283 .449 mÉ°«µÀ£ï .582 1. «Ä¤PÀºÀ¹.027 184.724 1.0 .0 2655. ¥sÀè²AUï ¸Ë®¨sÀå«®è C¹ÜgÀ CA±À © J¸ïE © ªÁ¯ïØ¸ï ¦ JPïì¦ ¹L ¹L D ¸ÉÌöéÃgï (©) (rJ¥sï =1) ªÀiË®å UÀjµÀ× PÀ¤µÀ× EAlgï¸É¥ïÖ -1. q AiÉÆÃd£Á d£ÀªÀj 2015 .637 .245 2.000 0.664 1.028 . ªÉÄPï¥sÀqÉ£ï =0.427 3.0 5476.0 1617.346 1.609 ¦mï ¸Ë®¨sÀå«®è C¹ÜgÀ CA±À © J¸ïE © ªÁ¯ïØ¸ï ¦ JPïì¦ ¹L ¹L D ¸ÉÌöéÃgï (©) (rJ¥sï =1) ªÀiË®å UÀjµÀ× PÀ¤µÀ× EAlgï¸É¥ïÖ -1.255 1. PÀ¼À¥É ±ÀÄavÀé¢AzÁUÀĪÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À PÀÄjvÀÄ F PɼÀV£À G¯ÉèÃRUÀ¼ÉÆA¢UÉ F CzsÀåAiÀÄ£À ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß PÉÆ£ÉUÉƽ¸ÀÄwÛzÝÉêÉ.928 ¸ÀÄgÀQëvÀ ¤ÃgÀÄ .948 1.021 . CAwªÀĪÁV.031 211.034 .366 .000 0.442 2.027 184.235 .642 1.271 zÉÊ»PÀ ±ÀæªÀÄ .028 .541 .926 .441 .000 0.040 679.000 0.328 2.530 2. ¸ÀÆPÀÛªÁzÀ ±ÀÄavÀézÀ ªÀÄÆ®¸ËPÀAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¸À®Ä ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀ®AiÀÄ (¸ÀPÁðgÀ) «¥sÀ®ªÁVgÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ £ÉʪÀÄð®åzÀ UÀÄjAiÀÄ£ÀÄß vÀ®Ä¥ÀŪÀ°è SÁ¸ÀV PÉëÃvÀæPÉÌ CªÀPÁ±À MzÀV¹PÉÆnÖzÉ.249 »AzÀÆ -1. EzÀÄ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ »vÁ¸ÀQÛUÉ UÀA©üÃgÀ C¥ÁAiÀÄ DUÀĪÀ ¨ÉzÀjPÉ MrØzÉ.174 .364 ¸ÀÄgÀQëvÀ ¤ÃgÀÄ -. PÁPïì DAqï ¸É߯ï Dgï WÀ£À = 0.448 2.134 2. £ÀUɯÉÌPÉð Dgï WÀ£À (ªÀiÁåPïì ªÀÄgÀÄ ªÀiÁ¥À£À Dgï WÀ£À) = 0.566 1.0 464.350 .825 ²PÀët .554 2.000 0.000 0.000 0.031 157.000 0. DzÀUÀÆå. £ÉÊqÀÆ.202 «zÀÄåvï .000 0.944 0. PÁqÉÆÃð£ï ªÀÄvÀÄÛ ¥sÉÇ£ÉìPÀ. 2013).0 3090.517 .213 .629 .067 DzsÀĤPÀ .191 .182 .058 1.702 1. ¤AiÀÄAvÀæt ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ°è zÀħ𮠸ÀPÁðj ¸ÀAWÀl£ÉUÀ¼ÀÄ «¥sÀ®ªÁVªÉ (mÉæªÉƯÉmï.000 1. §UÉÎ ºÉaÑ£À ªÀiÁ»w ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÝÁgÉ. 2013). (©jléA.420 Kqïì CjªÀÅ .000 0.020 . 2014).026 406.846 .440 .078 3. CªÀÅ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀªÁV £ÀUÀgÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄ® vÁådåªÀ£ÀÄß ¸ÀÄjAiÀÄĪÀ ªÀÄÆ®PÀ C¸ÀºÀ¤ÃAiÀÄ ªÁvÁªÀgÀt ¤ªÀiÁðtPÉÌ PÁgÀtªÁVzÉ.259 . PÀ¼À¥É £ÉʪÀÄð®åzÀ ¸À¤ßªÉñÀPÉÌ »jAiÀÄgÀ CeÕÁ£À PÁgÀtªÉAzÀÄ CªÀgÀÄ zÀÆgÀ§ºÀÄzÀÄ.496 . AiÀiÁ¸À£ï.5 0. EzÀÄ CªÀgÀÄ ºÀ®ªÀÅ gÉÆÃUÀUÀ½UÉ vÀÄvÁÛUÀĪÀ CªÀPÁ±ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ°è C¸ÀºÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÆr¸ÀĪÀ ¸ÁzsÀåvɬÄzÉ.465 1.621 2. 18 (rJ¥sï). ‘¥sÀè²AUï ±ËZÁ®AiÀÄ’ªÀ£ÀÄß AiÀiÁjUÉ «zÀÄåvï ¸Ë®¨sÀå E®èªÉà CªÀgÀ eÉÆvÉ ºÉÆðPÉ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.795 .120 .087 ¸ÀA¥ÀvÀÄÛ -2.019 .860 1.616 1.

¸ÀܽÃAiÀĪÁzÀ ªÀ¸ÀÄÛ¹ÜwAiÀÄ CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ ¥ÀæPÁgÀ. AiÀÄĹJ¯ïJ ®¹Ì£ï ¸ÀÆ̯ï D¥sï ¥À©èPï C¥sÉÃgïì. F CzsÀåAiÀÄ£ÀÀ ªÁvÁªÀgÀt ªÀÄÀvÀÄÛ f¯Áè ºÀAvÀzÀ°è EzÀgÀ£ÀÄß «ªÀj¸ÀĪÀ°è£À ¸ÁªÀÄxÀåð gÁdå ªÀÄlÖzÀ «±ÉèõÀuÉAiÀÄ°è ©A©vÀªÁUÀ°zÉ. PÉÆgÀvÉAiÀÄÄ £ÉÃgÀªÁV ºÉaÑ£À ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è C£ÁgÉÆÃUÀå ¸ÀªÀĸÉåUÀ½UÉ PÁgÀtªÁUÀÄvÀÛ°ªÉ. ¨sÁgÀvÀzÀ°è MAzÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ±ËZÁ®AiÀÄzÀ §¼ÀPÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸Ë®¨sÀåªÀ£ÀÄß MzÀV¸ÀĪÀ°è DVgÀĪÀ ¸ÁzsÀ£ÉAiÀÄÄ D¸ÀÄ¥Á¹£À f¯ÉèUÀ¼À°èAiÀÄÆ ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß GvÀÛªÀÄ¥Àr¸À®Ä ¥ÉæÃgÉÃ¥ÀuÉ DUÀ§ºÀÄzÀÄ. F «±ÉèõÀuÁ ºÀAvÀzÀ°è ¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß ¯ÉÃR£ÀªÀÅ ««zsÀ ¥ÁæzÉòPÀ vÀAvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¨sÁgÀvÀzÀ°è f¯Áè ±ËZÁ®AiÀÄ §¼ÀPÉAiÀÄ ªÀ¸ÀÄÛ «ªÀj¸À®Ä §¼ÀPÉ ªÀiÁrzÉ. DyðPÀ «ªÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ. ¥ÁæzÉòPÀ ªÀ¸ÀÄÛ¹Üw CzsÀåAiÀÄ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁzÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ. ±ËZÁ®AiÀÄ ¸Ë®¨sÀåªÀ£ÀÄß MzÀV¸À®Ä ºÉaÑ£À CzsÀåAiÀÄ£À ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÆæÃvÁìºÀ ¤ÃrzÀ £ÀAvÀgÀªÀÇ ±ËZÁ®AiÀÄ ¸Ë®¨sÀå E£ÀÆß PÀ¼À¥ÉAiÀiÁVzÉ. ZÉÃA§gïì 2009). eÁUÀwPÀªÁV £ÀqÀ¢gÀĪÀ CzsÀåAiÀÄ£ÀUÀ¼ÀÄ ±ËZÁ®AiÀÄzÀ §¼ÀPÉ f¯Éè ºÀAvÀzÀ°è §®AiÀÄÄvÀUÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ JA§ÄzÀ£ÀÄß §®ªÁV zÀÈqsÀ¥Àr¹zÉ. eÁUÀwPÀ d£À¸ÀASÉåAiÀÄ CAzÁdÄ PÁ®Ä¨sÁUÀzÀ d£À¸ÀASÉå ¨sÁgÀvÀzÀ°è EzÉ. ¤Ãw ¤gÀÆ¥ÀPÀgÀÄ f¯Áè ºÀAvÀzÀ°è ¸ÀA¥À£ÀÆä®zÀ §¼ÀPÉUÉ KPÀgÀÆ¥ÀzÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. ±ËZÁ®AiÀÄ ¸ÀªÀĸÉåUÉ ¥ÀjºÁgÀ PÀÄjvÀÄ PÀAqÀÄPÉƼÀî®Ä EwÛÃa£À ¢£ÀUÀ¼À°è ¸ÁPÀµÀÄÖ CzsÀåAiÀÄ£À. gÁdåzÀ ¤ÃwUÀ¼ÀÄ ©ü£ÀߪÁVgÀÄvÀÛªÉ. EwÛÃa£À ¸ÀÆPÀëöä CxÀªÁ Cw ¸ÀÆPÀëöäªÁzÀ MvÀÄÛ £ÀUÀgÀ AiÉÆÃd£Á E¯ÁSÉ. ±ËZÁ®AiÀÄzÀ §¼ÀPÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ©ÃgÀĪÀ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß CjvÀÄPÉƼÀî®Ä ¸ÁPÀµÀÄÖ CªÀPÁ±À«zÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß ©A©¸ÀÄvÀÛzÉ. PÁå°¥sÉÆäðAiÀiÁ.4gÀµÀÄÖ PÀrªÉÄ DUÀÄwÛzÉ (qÀ§ÆèöåJ¸ï¦ 2011. ¯Á¸ï KAd°Ã¸ï. CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ ¥sÀ°vÁA±ÀUÀ¼ÀÄ. (AiÀÄĤ¸É¥sï 2012). DgÉÆÃUÀåzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ©ÃgÀÄvÀÛªÉ. DyðPÀÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁA¹ÜPÀªÁzÀ ¹ÜwUÀwUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjUÀt¹zÀ £ÀAvÀgÀªÀÇ «ªÀj¸À®Ä §¼À¸À¯ÁVzÉ. eÁUÀwPÀªÁV ±ËZÁ®AiÀÄzÀ §¼ÀPÉUÉ ªÉÄÃ¯É C£ÉÃPÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ. C¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ ±ËZÁ®AiÀÄzÀ §¼ÀPÉAiÀÄÄ £ÉÃgÀªÁV C£ÁgÉÆÃUÀåzÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ ºÉZÀÑ®Ä PÁgÀtªÁUÀ°zÀÄÝ. ¥ÁæzÉòPÀ CzsÀåAiÀÄ£ÀUÀ¼ÀÄ §ºÀÄvÉÃPÀªÁV ±ËZÁ®AiÀÄ ¸Ë®¨sÀåzÀ §¼ÀPÉAiÀÄÄ UÁæªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ D¸ÀÄ¥Á¹£À ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è EgÀĪÀÅzÀgÀvÀÛ¯Éà PÉÃA¢æÃPÀÈvÀªÁVzÉ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 600 «Ä°AiÀÄ£ï d£ÀgÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ°è FUÀ®Æ §»zÉð¸ÉUÉ §AiÀÄ®Ä ¥ÀæzÉñÀªÀ£ÀÄß CªÀ®A©¹zÁÝgÉ. CxÀªÁ gÁdå CxÀªÁ CzÀPÀÆÌ «ÄÃjzÀ ºÀAvÀzÁÝVzÉ (ªÀĤPÀÄnÖ 1998. ZÉÃA§gïì CAqï ªÉÇ£ï ªÉÄreÁ 2013). PÀ¼À¥É UÀÄtªÀÄlÖzÀ ±ËZÁ®AiÀÄ ºÁUÀÆ ¸Ë®¨sÀåzÀ C®¨sÀåvÉAiÀÄ LzÀÄ ªÀµÀðzÉƼÀV£À ªÀÄPÀ̼À ¸Á«£À ¥ÀæªÀiÁtzÀ ªÉÄ¯É £ÉÃgÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ©ÃgÀ°zÉ.edu 9 . E£ÉÆßAzÀÄ PÀqÉ. ªÁ¶ðPÀ ±Éà 6.§¼ÀPÉ É «±ÉèõÀu j À z Á i À ÀÄ£À ª CzsÀåAi §zÀÞvÉ ¸ÀA¥ÀÆtð ±ËZÁ®AiÀÄ UÉæÃUÉÆj ¦ÃAiÀĸïð PÀ£ÀßqÀPÉÌ : ªÀĺÉÃ±ï ±ËZÁ®AiÀÄ ¸Ë®¨sÀå. MvÀÄÛ ¤ÃrzÀgÀÆ PÀÆqÁ UÁæªÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀtÚ ¥ÀæªÀiÁtzÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è FUÀ®Æ ±ËZÁ®AiÀÄzÀ §¼ÀPÉ PÀÄjvÀ eÁUÀÈw PÀrªÉÄ. AiÉÆÃd£Á d£ÀªÀj 2015 e-mail : gspierce@ucla. F ¯ÉÃR£ÀªÀÅ f¯Áè ºÀAvÀzÀ°è ±ËZÁ®AiÀÄzÀ §¼ÀPÉUÉ EgÀĪÀ CqÉvÀqÉUÀ¼À£ÀÄß «ªÀj¸À°zÉ. ±ËZÁ®AiÀÄzÀ ¸Ë®¨sÀåzÀ PÉÆgÀvÉ ºÁUÀÆ §¼ÀPÉAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt PÀÄVÎgÀĪÀÅzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ fr¦ ªÉÄÃ®Æ DUÀÄwÛzÀÄÝ.

F zÀȶ֬ÄAzÀ £ÉÃgÀªÁzÀ. ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ºÉÆðPÉ DVgÀ§ºÀÄzÀÄ. E£ÉÆßAzÀÄ PÀqÉ ¸Áàmï¤nÓ (2012) CªÀgÀÄ. ¨ÉÃrPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉaѸÀ®Ä DUÀ¢gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¥Àæ¸ÁÛ¦¸ÀÄvÁÛgÉ. LzÀÄ ªÀµÀðzÉƼÀV£À ªÀÄPÀ̼À ¸ÁªÀÅ PÀÄjvÀ CAQ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ CzsÀåAiÀÄ£ÀªÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¸À§ºÀÄzÀÄ. f¯Áè ºÀAvÀzÀ F Kj½vÀªÀ£ÀÄß «ªÀj¸À®Ä PÀ¤µÀ× £Á®ÄÌ «ªÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ ®¨sÀå EªÉ. ¥ÀAiÀiÁðAiÀĪÁV. EwÛÃZÉUÉ ªÀåvÁå¸ÀªÁUÀÄwÛªÉ. EvÀgÉ G¥ÀRAqÀUÀ¼À ¸ÀܽÃAiÀÄ DqÀ½vÀPÉÌ ºÉÆð¹zÀgÉ zÉÆqÀØ ªÉÆvÀÛzÀ C£ÀÄzÁ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÆ®¸ÉêÉUÀ½UÉ MzÀV¸ÀÄvÀÛªÉ. CzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ. ºÀÆå¸ÉÆà ªÀÄvÀÄÛ ¨É¯ï CªÀgÀÄ. »ÃUÁV. PÉ®ªÀÅ PÀÄlÄA§UÀ¼ÀÄ §AiÀÄ®Ä ¥ÀæzÉñÀzÀ°è §»zÉð¸ÉUÉ ºÉÆÃzÀgÀÆ gÉÆÃUÀzÀ ¸ÉÆÃAPÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄ®¨sÀªÁV Erà ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀĪÀ£ÀÄß ªÁ妸À§ºÀÄzÀÄ. nJ¸ï¹ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ 2008gÀ°è EzÀÝAvÉ. ªÉÄÃ¯É G¯ÉèÃT¹zÀAvÉ UÁæ«ÄÃt ¥ÀæzÉñÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀgÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è JgÀqÀgÀ®Æè ±ËZÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ C¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁVzÉ. gÁªï ªÀÄvÀÄÛ ¹AUï 2003). ¥ÀÆgÀPÀªÁV ¸ÀªÀÄUÀæ £ÉʪÀÄð®å DAzÉÆî£ÀzÀ°è f¯Áè ªÀÄlÖzÀ°è ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁzÀ CAzÁdÄ ªÉÆvÀÛªÀ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ (2012). C°èAzÀ f¯Áè ºÀAvÀ ºÁUÀÆ vÀzÀ£ÀAvÀgÀ UÁæªÀÄ ªÀÄlÖPÉÌ ªÀUÁðªÀuÉ DUÀ°zÉ. (PÁåªÀiï ªÀÄvÀÄÛ ºÀgÀzÁ 2002. ¥ÁoÀPï ªÀÄvÀÄÛ Z˺Áuï 2011. J®è UÁæªÀÄUÀ¼À°è §AiÀÄ®Ä §»zÉð¸É ¥ÀzÀÞwAiÀÄ£ÀÄß ¤ªÀÄÆð®£É ªÀiÁqÀĪÀ UÀÄj EzÀÝgÀÆ. CzÀgÀ C£ÀĸÁgÀ ¥ÁæzÉòPÀ ¤Ãw. ªÉÊAiÀÄQÛPÀ f¯ÉèUÀ¼À d£À¸ÀASÉåAiÀÄÄ PÉ®ªÀÅ £ÀÆgÀÄ ¸Á«gÀUÀ½AzÀ PÉ® zÀ±À®PÀë d£ÀgÀ£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀ§ºÀÄzÀÄ. zÉñÁzÀåAvÀ J®è f¯ÉèUÀ¼À°è ±ËZÁ®AiÀÄzÀ ªÀiÁ°ÃPÀvÀéªÀ£ÀÄß UÀªÀÄ£ÁºÀð jÃwAiÀÄ°è MzÀV¸À®Ä DV®è JAzÀÄ CAQ CA±ÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ vÉÆÃj¹zÝÁgÉ. ±ËZÁ®AiÀÄzÀ §¼ÀPÉUÉ ¥ÀÆgÀPÀªÁV AiÉÆÃd£Á d£ÀªÀj 2015 . ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄzÁV. PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀ ¸ÀªÀÄUÀæ £ÉʪÀÄð®å DAzÉÆî£ÀªÀ£ÀÄß (nJ¸ï¹) ¨sÁgÀvÀzÀ ±Éà 95gÀµÀÄÖ f¯ÉèUÀ¼À°è ºÀ«ÄäPÉÆArzÉ. f¯Áè ºÀAvÀzÀ ±ËZÁ®AiÀÄzÀ CUÀvÀåPÉÌ ¥ÀÆgÀPÀªÁV®è. ±ËZÁ®AiÀÄ §¼ÀPÉAiÀÄ ¥ÁæzÉòPÀ DAiÀiÁªÀÄ : f¯ÉèUÀ¼À ¥ÁvÀæ EwÛÃa£ÀªÀgÉUÀÆ ¨sÁgÀvÀzÀ°è ±ËZÁ®AiÀÄ PÉÆgÀvÉ EgÀĪÀÅzÀgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀªÀÄUÀæ. ¨sÁgÀvÀzÀ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ DqÀ½vÀzÀ UÀrUÀ¼ÀÄ. f¯Áè ºÀAvÀzÀ°è ±ËZÁ®AiÀÄ §¼ÀPÉAiÀÄ ªÀåvÁå¸ÀªÀÅ ¸Ë®¨sÀåzÀ ®¨sÀåzÀ ¸ÀªÀĸÉåAiÀÄ£ÀÄß ©A©¸À°zÉ. f¯Áè ºÀAvÀzÀ ¥ÀæUÀwAiÀÄ£ÀÄß ±ËZÁ®AiÀÄzÀ §¼ÀPÉAiÀÄ ªÀåvÁå¸ÀªÀ£ÀÄß CjAiÀÄ®Ä §¼ÀPÉ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. ±ËZÁ®AiÀÄzÀ ¨ÉÃrPÉAiÀÄÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀiÁ£ÀzÀAqÀUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ£ÀÄß DzsÀj¹gÀÄvÀÛzÉ. (¹AUï. ¨sÁgÀvÀzÀ°è gÁdåUÀ¼ÀÄ. §zÀ¯ÁV. f¯ÉèUÀ¼À UÀrAiÀÄÆ ¤dªÁzÀ ¥ÁæzÉòPÀ ªÀÄlÖzÀ ±ËZÁ®AiÀÄ §¼ÀPÉ ¹ÜwUÀwAiÀÄ£ÀÄß CAzÁf¸À®Ä vÉÆqÀPÁVzÉ. DzÀgÉ. zÉñÁzÀåAvÀ 10 ±ËZÁ®AiÀÄ §¼À¸ÀĪÀ §zÀÞvÉ PÀÄjvÀAvÉ ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀÄvÀÄÛ DyðÀPÀ ¹Üw UÀwAiÀÄ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÀ §½PÀ ¨sËUÉÆýPÀ ¹ÜwAiÀÄvÀÛ®Æ zÀ馅 ºÀj¹zÀ CzsÀåAiÀÄ£ÀUÀ¼ÀÄ PÀrªÉÄ. ¹AUï ªÀÄvÀÄÛ gÉÊ 2012). ¨ÉÃrPÉAiÀÄÄ ¸ÁA¹ÜPÀ ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÀ C£ÀĸÁgÀ. ªÀÄÆ® ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À ªÀÄvÀÄÛ ¤AiÀÄAvÀæt f¯Áè ºÀAvÀzÀ°èAiÉÄà G½zÀÄPÉÆArzÉ. ªÀÄPÀ̼À ¨É¼ÀªÀtÂUÉ ºÁUÀÆ ¸Á«£À ¥ÀæªÀiÁtªÀ£ÀÄß CAzÁf¸À®Ä §¼ÀPÉ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. 2001-2011gÀ d£ÀUÀtw CAQ CA±ÀªÀ£ÀÄß G¯ÉèÃT¹ WÉÆÃµï ªÀÄvÀÄÛ PÉêÀiïPÁæ¸ï CªÀgÀÄ. WÉÆÃµï ªÀÄvÀÄÛ PÉêÀiïPÁæ¸ï 2013. D¼ÀªÁzÀ CzsÀåAiÀÄ£À DVAiÉÄà E®è (AiÀÄĤ¸É¥sï 2008). ¥ÁæzÉòPÀ ©ü£ÀßvÉAiÀÄ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÀgÉ DgÉÆÃUÀåzÀ ¹ÜwUÀwUÀÆ ±ËZÁ®AiÀÄ ¸Ë®¨sÀåPÀÆÌ £ÉÃgÀ ¸ÀA¥ÀPÀð«zÉ. zÉñÀªÁå¦ CAQ-CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß F ¤nÖ£À°è DVgÀĪÀ UÀªÀÄ£ÁºÀð §zÀ¯ÁªÀuÉ.JAzÀgÉ ±ËZÁ®AiÀÄzÀ §¼ÀPÉ PÀÄjvÀÄ ¥ÀæZÁgÀ ¸ÁªÀÄVæAiÀÄÄ f¯Áè ºÀAvÀzÀ°è ®¨sÀå«gÀĪÀÅzÀÄ. UÀÄuÁvÀäPÀ «ªÀgÀuÉ ¤ÃqÀÄvÀÛ¯Éà ¸ÀܽÃAiÀĪÁV nJ¸ï¹ §¼ÀPÉAiÀÄ PÀæªÀĪÀ£ÀÄß G¯ÉèÃT¸ÀÄvÁÛgÉ. EzÀgÀ ¥ÉÊQ MAzÀÄ «±ÉèõÀuÉAiÀÄÆ f¯Áè ºÀAvÀzÀ PÁAiÀÄðªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ¥Àæw¥Á¢¸ÀÄvÀÛzÉ. gÁdåUÀ¼À°è f¯ÉèUÀ¼ÀÄ DqÀ½vÀ G¥À PÉÃAzÀæUÀ¼ÁVzÀÄÝ. eÁeïð 2009). PÀĪÀiÁgï. ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ C£ÀĸÁgÀ. zÉñÁzÀåAvÀ J®è f¯ÉèUÀ¼À°è ¥ÁæzÉòPÀªÁV ±ËZÁ®AiÀÄzÀ §¼ÀPÉUÀÆ ªÀÄ»¼Á ¸ÁPÀëgÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀjÃPÀgÀtPÀÆÌ (2013) ºÉÆðPÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. PÉÃAzÁæqÀ½vÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼ÀÄ §ºÀÄvÉÃPÀ £ÀUÀgÀ ¥ÀæzÉñÀªÀ£ÀÄß CxÀªÁ ¨sËUÉÆýAiÀÄ ¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß DzsÀj¹ £ÀÆgÁgÀÄ UÁæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀ §ºÀÄzÀÄ. f¯Áè ºÀAvÀzÀ Kj½vÀªÀ£ÀÄß ¸ÀgÀ¼ÀªÁV gÁdå ªÀÄlÖzÀ ¥ÀÆgÉÊPÉAiÀÄ ªÀåvÁå¸ÀzÀ eÉÆvÉUÉ ¸À«ÄÃPÀj¸À§ºÀÄzÀÄ. F DAzÉÆî£ÀzÀ C£ÀĸÁgÀ C£ÀÄzÁ£ÀªÀ£ÀÄß gÁdå ªÀÄlÖPÉÌ ªÀUÁð¬Ä¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. §AiÀÄ®Ä §»zÉð¸É¬ÄAzÀ £ÀPÁgÁvÀäPÀ ¥ÀjuÁªÀÄ DUÀĪÀÅzÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸À §ºÀÄzÀÄ. ±ËZÁ®AiÀÄzÀ §¼ÀPÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉÆùÜwAiÀÄ£ÀÄß MmÁÖV UÀªÀĤ¸À¨ÉÃPÀÄ ºÁUÀÆ ¨ÉÃrPÉUÉ C£ÀÄUÀÄtªÁV ¸Ë®¨sÀåzÀ ¥ÀÆgÉÊPÉAiÀÄÄ EzÉAiÀiÁ JA§ÄzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¸À¨ÉÃPÀÄ. ±ËZÁ®AiÀÄ ¸ÉÃªÉ ªÀåvÁå¸ÀªÀ£ÀÄß £ÉÃgÀªÁV gÁdåzÀ ¤ÃwUÀ½UÉ ¸À«ÄÃPÀj¸À§ºÀÄzÀÄ (J®Ø£ï CAqï PÀ«Ää£ïì 2012. JA§ÄzÀ£ÀÄß ¸ÀÄ®¨sÀªÁV UÀ滸À§ºÀÄzÀÄ. ¸ÀàµÀÖªÁV f¯Áè ºÀAvÀz°è£À ±ËZÁ®AiÀÄzÀ §¼ÀPÉ ªÀ¸ÀÄÛ ¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß ¨sËwPÀªÁV eÁj ¥ÀæQæAiÉÄUÉ ¸À«ÄÃPÀj¸À¯ÁUÀzÀÄ.

¸ÁA¸ÀÌøwPÀªÁzÀ ¥ÁæªÀÄÄRåvÉAiÀÄ£ÀÄß CxÀªÁ ¨ÉÃrPÉAiÀÄ «gÉÆÃzsÁ¨sÁ¸ÀªÀ£ÀÄß ©A©¸À§ºÀÄzÀÄ. ªÀåQÛUÀvÀªÁV f¯ÉèUÀ¼ÀÄ F zÀȶ֬ÄAzÀ PÉ® £ÁAiÀÄPÀgÀ AiÀÄvÀß ºÁUÀÆ ¥ÀæZÁgÁAzÉÆî£À¢AzÀ zÉÆqÀØ ªÀÄlÖzÀ ¸ÁzsÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrgÀ§ºÀÄzÀÄ. ªÀ¸ÀÄÛ¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß CjAiÀÄ®Ä EgÀĪÀ PÀæªÀĪÉAzÀgÉ ªÉÆÃgÁ£ï 1 mɸïÖ. ¤Ãj£À ®¨sÀåvÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀPÁgÁvÀäPÀªÁV GvÀÛªÀÄ¥Àr¸À¨ÉÃPÀÄ. f¯ÉèUÀ¼À°è ¥ÁæPÀÈwPÀ C¤® ¸ÀA¥ÀPÀð (J¯ïJ£ïf) ºÉÆA¢gÀĪÀ PÀÄlÄA§UÀ¼À ªÀiÁ»w E®è. DyðPÀ ¹ÜwUÀwAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁ¥À£À ªÀiÁqÀ®Ä. ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄzÁV. 2001gÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ UÀtwAiÀÄ CAQ CA±ÀUÀ½AzÀ ¨sÀÆ ¥ÀæzÉñÀzÀ ®¨sÀåvÉAiÀÄ£ÀÄß DzsÀj¹¯ÁVzÉ. ¥ÁoÀPï ªÀÄvÀÄÛ Z˺Áuï (2011) CªÀgÀÄ ªÀiÁrzÀ LzÀÄ ªÀµÀðzÉƼÀV£À ªÀÄPÀ̼À ¸Á«£À ¥ÀæPÀgÀt PÀÄjvÀ zÉñÀzÀ°è£À ¹ÜwUÀwAiÀÄ£ÀÄß ©A©¸ÀĪÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ. nJ¸ï¹ ¥ÀæZÁgÀ ¸ÁªÀÄVæAiÀÄ°è G¯ÉèÃT¹zÀAvÉ f¯Áè ºÀAvÀzÀ°è ¤zsÁðgÀ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀA¥À£ÀÆä®zÀ ºÀAaPÉAiÀÄÄ ±ËZÁ®AiÀÄzÀ §¼ÀPÉ. UÀAUÀÆ° 2008). ¤dªÁzÀ f¯Áè ªÀÄlÖzÀ ¥ÀjuÁªÀĪÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸À®Ä. ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À D¸ÀQÛ ªÀÄvÀÄÛ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À «vÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß DzsÀj¹zÀ ¥sÀ®±ÀÄæwAiÀÄ£ÀÄß ¸À«ÄÃPÀj¹ «±Éèö¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. EzÀÄ.01 ºÀAvÀzÀ°è ¸ÀÆPÀÛ J¤¸ÀÄvÀÛzÉ. rJ¯ïJZïJ¸ï-2 ªÀiÁzÀj DzsÀj¹ 2003-2004gÀ°è £ÀqɹzÀ ¸À«ÄÃPÉëAiÀÄ CAQ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß DzsÀj¹ ¹AUï. f¯Áè ºÀAvÀUÀ¼À°è ±ËZÁ®AiÀÄ ¸Ë®¨sÀå PÀÄjvÀÄ D¸ÀQÛ CxÀªÁ ¤gÁ¸ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸À®Ä J¯ïLJ¸ïJ PÀæªÀĪÀ£ÀÄß (¯ÉÆÃPÀ¯ï EArPÉÃlgï D¥ï ¸ÉàöAiÀįï DmÉÆPÀgÀ¯ÉõÀ£ï) C£ÀÄß §¼ÀPÉ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀAQë¥ÀÛªÁV ºÉüÀĪÀÅzÁzÀgÉ nJ¸ï¹ ±ËZÁ®AiÀÄzÀ §¼ÀPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉaѸÀ®Ä f¯Áè ºÀAvÀzÀ°è ºÉZÀÄÑ ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁVzÉ. EzÀÄ. CAQCA±ÀUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÀgÉ EzÀgÀ £ÀqÀÄªÉ £ÀPÁgÁvÀäPÀ ¸ÀA§AzsÀ«zÉ. ±ËZÁ®AiÀÄ §¼ÀPÉAiÀÄ PÀæªÀĪÀ£ÀÄß «ªÀj¸ÀĪÀ ¥ÁæzÉòPÀ PÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ EgÀ§ºÀÄzÀÄ. EzÀÄ. ®¨sÀåvÉAiÀÄ ªÉÄÃ®Æ ¥ÀjuÁªÀÄ ©ÃgÀ§ºÀÄzÀÄ. ¥ÁæzÉòPÀ «±ÉèõÀuÉAiÀÄ£ÀÄß AiÉÆÃd£Á d£ÀªÀj 2015 ªÀiÁqÀ®Ä f¯ÉèUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ±ËZÁ®AiÀÄ §¼ÀPÉUÉ vÀÄ®£ÉUÉ ºÉÃUÉ ¸À«ÄÃPÀj¸À¨ÉÃPÀÄ JA§ÄzÀgÀ DAiÉÄÌAiÀÄÆ EgÀ¨ÉÃPÀÄ. C®èzÉ. ºÉZÀÄÑ §¼ÀPÉAiÀÄ (ºÉÊ r¹ÖçPïÖ) f¯ÉèUÀ¼ÀÆ zÉñÀzÀ zÀQët DUÉßÃAiÀÄ. ±ËZÁ®AiÀÄzÀ §¼ÀPÉ GvÉÛÃf¸À®Ä CUÀvÀå. DzÁAiÀÄ PÀÄjvÀ CAQ CA±ÀUÀ¼ÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ°è ®¨sÀå«®è. F ¸À«ÄÃPÉëUÉ ¥ÀÆgÀPÀªÁV QéÃ£ï ªÉÃnAUï vÀAvÀæ ¸ÀÆPÀÛ J¤¸ÀÄvÀÛzÉ. G¯ÉèÃTvÀ f¯ÉèAiÀÄÄ ¥Á°¸À¯ÁUÀÄwÛgÀĪÀ ¤ÃwUÉ C£ÀÄUÀÄtªÁV D¸ÀÄ¥Á¹£À f¯ÉèUÀ½AzÀ ¥Àæ¨sÁ«vÀUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ. ¥sÀ°vÁA±À ªÀÄvÀÄÛ ZÀZÉð eÁUÀwPÀªÁzÀ ªÉÆÃgÀ£ïì 1 mɸïÖ -0. ±ËZÁ®AiÀÄ §¼ÀPÉUÉ ¥ÀÆgÀPÀªÁV UÀÄgÀÄw¸À®Ä DzsÀj¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ (qÉÃl£ï ªÀÄvÀÄÛ UÉÆæõï 2000). «zsÁ£ÀUÀ¼ÀÄ F CzsÀåAiÀÄ£À PÀæªÀÄUÀ¼À°è vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¯ÁzÀ ±ËZÁ®AiÀÄ §¼ÀPÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ PÀÄlÄA§UÀ¼À ±ÉÃPÀqÁªÁgÀÄ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è ªÀåvÁå¸À«§gÀºÀÄzÀÄ. CAwªÀĪÁV. C®èzÉ. f¯ÉèUÀ¼À°è C¢üPÀ ±ËZÁ®AiÀÄ ¸ÉÃªÉ ®¨sÀå«gÀĪÀ ¸ÀܼÀUÀ¼ÀÄ. F ¸À«ÄÃPÉë¬ÄAzÀ EvÀgÉ ªÀÄÆgÀÄ ªÀåvÁå¸ÀUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸À¯ÁVzÉ.75 JA§ÄzÀÄ 0. E£ÉÆßAzÀÄ PÀqÉ. £ÉÊgÀÄvÀå ¨sÁUÀzÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ°èªÉ. zÉñÀzÀ 76 PÀȶ DzsÁjvÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À£ÀÄß ©A©¸ÀÄvÀÛzÉ. EzÀÄ. E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄÄRåªÁzÀ CA±ÀªÉAzÀgÉ f¯ÉèUÀ¼À°è PÀqÀÄ §qÀvÀ£ÀzÀ gÉÃSÉVAvÀ®Æ PÀrªÉÄ (©¦J¯ï) EgÀĪÀ PÀÄlÄA§UÀ¼À ¸ÀASÉå. DzÀgÉ. EzÀÄ. ¥ÁæzÉòPÀ M®ªÀÅ ªÀÄÄRåªÁzÀ CA±À JA§ÄzÀ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¹zÀ §½PÀ ±ËZÁ®AiÀÄ §¼ÀPÉUÁV ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀÄvÀÄÛ DyðPÀ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¹zÀ £ÀAvÀgÀ ¨sËUÉÆýPÀ ¨ÁAzsÀªÀåªÀ£ÀÆß §®AiÀÄÄvÀUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ CUÀvÀå. J®è ¸ÀévÀAvÀæ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁV ±ËZÁ®AiÀÄ §¼ÀPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÉæÃgÉæ¸À®Ä MAzÀÄUÀÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. E£ÉÆßAzÉqÉ PÀrªÉÄ §¼ÀPÉ f¯ÉèUÀ¼ÀÄ PÉÃAzÀæzÀ GvÀÛgÀ ¨sÁUÀzÀ°èªÉ. eÁeïð 2009. ±ËZÁ®AiÀÄ §¼ÀPÉUÉ ¥ÀÆgÀPÀªÁV ¸ÀܽÃAiÀĪÁV EgÀĪÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß «ªÀj¸ÀÄvÀÛzÉ. (¨ÁèPï CAqï ¥sÁªÉìmï 2008. ©¦J¯ï 11 . CAwªÀĪÁV F ¸ÀªÀĸÉåAiÀÄ£ÀÄß ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀÄvÀÄÛ DyðPÀ ¤AiÀÄAvÀætUÀ¼À£ÀÄß DzsÀj¹ªÉAiÉÄà JA§ÄzÀ£ÀÄß ©A©¸À°zÉ. D¸ÀÄ¥Á¹£À f¯ÉèUÀ¼À£ÀÄß ©A©¸ÀÄvÀÛzÉ. EzÀÄ. F CAQ-CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß f¯Áè ºÀAvÀzÀ PËlÄA©PÀ ¸À«ÄÃPÉë (rJ¯ïJZïJ¸ï-3) DzsÀj¹ ¥ÀqÉAiÀįÁVzÉ. MAzÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ±ËZÁ®AiÀÄzÀ §¼ÀPÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸Ë®¨sÀåªÀ£ÀÄß MzÀV¸ÀĪÀ°è DVgÀĪÀ ¸ÁzsÀ£ÉAiÀÄÄ D¸ÀÄ¥Á¹£À f¯ÉèUÀ¼À°èAiÀÄÆ ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß GvÀÛªÀÄ¥Àr¸À®Ä ¥ÉæÃgÉÃ¥ÀuÉ DUÀ§ºÀÄzÀÄ. ¤Ãw ¤gÀÆ¥ÀPÀgÀÄ f¯Áè ºÀAvÀzÀ°è ¸ÀA¥À£ÀÆä®zÀ §¼ÀPÉUÉ KPÀgÀÆ¥ÀzÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. ©¦J¯ï PÁqïð C£ÀÄß ¸ÁªÀÄ£ÀåªÁV gÁ¶ÖçÃAiÀĪÁV §qÀvÀ£À gÉÃSÉVAvÀ®Æ PɼÀVgÀĪÀ PÀÄlÄA§UÀ½UÉ ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. ±ËZÁ®AiÀÄ §¼À¸À¢gÀĪÀ CxÀªÁ F ¸Ë®¨sÀå E®è¢gÀĪÀ PÀÄlÄA§UÀ¼ÀÄ §ºÀÄvÉÃPÀ §AiÀÄ®£Éßà CªÀ®A©¸ÀÄvÀÛªÉ.

04) ©¦J¯ï PÁqïð -0. *p < 0.75*** (0. ºÀªÁªÀiÁ£À ¥ÀæzÉñÀ ºÉZÀÄÑ ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁV F ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß CjAiÀÄ®Ä ºÉZÀÄÑ ¸ÀÆPÀÛªÁUÀ°zÉ. PÀÄrAiÀÄĪÀ ¤Ãj£À ®¨sÀåvÉ. CAQ CA±ÀzÀ ¥ÀæPÁgÀ. ©¦J¯ï PÁqïðUÀ¼ÀÄ CAQ-CA±ÀUÀ¼À zÀȶ֬ÄAzÀ ±ËZÁ®AiÀÄzÀ §¼ÀPÉAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁtªÀ£ÀÄß ©A©¸ÀÄvÀÛzÉ. ***p<0. F ºÀAvÀzÀ°è MAzÀÄ ZËPÀlÄÖ gÀƦ¸ÀĪÀÅzÀÄ UÀr ¨sÁUÀzÀ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ¥Àj¸ÀgÀzÀ ªÉÄÃ®Æ ¥ÀjuÁªÀÄ ©ÃgÀ§ºÀÄzÀÄ JA§ÄzÀ£ÀÄß gÁdå ªÀÄlÖzÀ «±ÉèõÀuÉUÀ¼ÀÄ UÀªÀĤ¹®è. ««zsÀ ªÀiÁzÀjUÀ¼À ¥sÀ°vÁA±ÀzÀ°è ªÀåvÁå¸ÀªÁUÀĪÀÅ¢®è. mÉç¯ï-1 ¥ÁæzÉòPÀ ¯ÁåUï ªÀiÁzÀjAiÀÄ ¥sÀ°vÁA±ÀUÀ¼À£ÀÄß ©A©¸À°zÉ. ºÉaÑ£ÀzÁV PÀȶ-¥Àj¸ÀgÀ §AiÀÄ®Ä ¨sÁUÀªÀ£ÀÄß MAzÀÄ WÀlPÀªÁV «±Éèö¸ÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ E£ÀÄß §¼ÀPÉAiÀiÁV®è. **p < 0. MlÄÖ ¨sÀÆ ¥ÀæzÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ d£À¸ÀASÉåAiÀÄ MvÀÛqÀ £ÀUÀjÃPÀgÀtzÀ ¥Àæ¨sÁªÀªÀ£ÀÄß ºÉaѸÀ°zÉ.85 Moran’s I: 0.10. F ºÉÆðPÉ CµÀÄÖ ¸ÀàµÀÖªÁV®è.001 ¸ÀªÀiÁ¦Û F CzsÀåAiÀÄ£À ±ËZÁ®AiÀÄzÀ §¼ÀPÉAiÀÄ §ºÀÄvÉÃPÀ f¯Áè ºÀAvÀzÀ PÁAiÀÄðgÀÆ¥ÀUÀ¼À£ÀÄß DzsÀj¹zÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß zÀÈqsÀªÁV ©A©¸ÀÄvÀÛzÉ. f¯Éè. C¢üPÀ MvÀÛqÀ. CAwªÀĪÁV £ÀUÀgÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è M¼ÀZÀgÀAr ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ ªÉÄÃ®Æ ºÉaÑ£À UÀªÀÄ£ÀºÀj¹®è.49).03) ¨sÀÆ ¨sÁUÀ -0. q AiÉÆÃd£Á d£ÀªÀj 2015 .000001) MvÀÛqÀ 1.0002 (0. ±ËZÁ®AiÀÄ §¼ÀPÉ PÀÄjvÀÄ LzÀgÀ°è £Á®ÌgÀµÀÄÖ ©ü£ÀßvÉUÀ¼ÀÄ ¥ÁæzÉòPÀ PÉÆgÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ¤¢ðµÀÖªÁV «ªÀj¸À°zÀÄÝ. PɼÀ DzÁAiÀÄzÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è. 12 mÉç¯ï 1: ±ËZÁ®AiÀÄzÀ ®¨sÀåvÉ PÀÄjvÀÄ ¸ÉàöAiÀÄ¯ï ¯ÁåUï ªÀiÁzÀjAiÀÄ ªÀiÁ»wUÀ¼ÀÄ C¹ÜgÀ ¸ÀévÀAvÀæ CA±ÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ (Standard Error) PÀÄrAiÀÄĪÀ ¤ÃgÀÄ -0. ±ËZÁ®AiÀÄ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆAzÀĪÀÅzÀÄ zÀĨÁjAiÀiÁVzÉ. £ÀUÀgÀ. ¸ÀAQë¥ÀÛªÁV ºÉüÀĪÀÅzÁzÀgÉ F CA±ÀUÀ¼ÀÄ nJ¸ï¹AiÀÄ°è£À ªÀiÁ¥À£ÀAiÀÄÄPÀÛ CAQ-CA±ÀUÀ¼À eÉÆvÉUÉ ºÉZÀÄѪÀjAiÀiÁV ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁzÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ. C®èzÉ. f¯Áè ºÀAvÀzÀ CAQ CA±ÀUÀ¼ÀÄ nJ¸ï¹AiÀÄ°è GvÀÛªÀÄ ¸ÁzsÀ£É vÉÆÃjzÀgÀÆ ¸ÀévÀAvÀæ ©ü£ÀßvÉAiÀÄ£ÀÄß vÉÆÃgÀÄvÀÛªÉ.12*** (0. J¯ïJ£ïf ¸ÀA¥ÀPÀð. PÀȶ.PÁqïð ¹ÜwUÀwAiÀÄÆ ±ËZÁ®AiÀÄ §¼ÀPÉUÉ ¥ÀÆgÀPÀªÁVzÉ.001 ºÀAvÀzÀ°è ¥ÀÆgÀPÀªÁVgÀ°zÉ. ±ËZÁ®AiÀÄzÀ §¼ÀPÉAiÀÄ ªÀĺÀvÀé PÀÄjvÀ ¸ÀÆPÀëöävÉAiÀÄÄ gÁdåzÀ ªÁå¦ÛVAvÀ®Æ aPÀÌ¢zÀÄÝ. UÁæªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ D¸ÀÄ¥Á¹£À ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À ªÀ¸ÀÄÛ¹ÜwVAvÀ®Æ zÉÆqÀØzÁVzÉ. vÀºÀ²Ã¯ï ºÀAvÀ.0003) ¯ÁåUÀ CªÀ¢ü 0. F ªÀiÁzÀjAiÀÄÄ CAQ-CA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ°è . DyðPÀÀ ¥Àj¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß ©A©¸ÀÄvÀÛªÉ. gÁdå ªÁå¦ «±ÉèõÀuÉUÉ F ªÀiÁzÀj ¸ÀÆPÀÛªÁVzÉ. ªÀiÁzÀj ¥sÀ°vÁA±ÀUÀ¼ÀÄ f¯Áè ºÀAvÀzÀ°è nJ¸ï¹ CAxÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ E£ÀßµÀÄÖ ZÀÄgÀÄPÀÄ ¥ÀqÉAiÀĨÉÃPÀÄ JA§ÄzÀ£ÀÄß ©A©¸À°ªÉ. DzÀgÉ. EzÀÄ. eÁUÀzÀ PÉÆgÀvÉ ªÀÄÆ® ¸Ë®¨sÀåzÀ vÀAvÀæeÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß C¼ÀªÀr¸À®Ä vÉÆqÀPÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ (ªÀiÁgÁ CAqï EªÁ£ïì 2011). F CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß DzsÀj¹zÀgÉ MvÀÛqÀ ªÀÄvÀÄÛ ±ËZÁ®AiÀÄ ¸ÀªÀĸÉåUÀÆ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ¸ÀA§AzsÀ EgÀĪÀÅ¢®è. MJ¯ïJ¸ï ªÀiÁzÀjUÉ ºÉÆð¹zÀgÉ ºÉZÀÄÑ «ªÀgÀuÁvÀäPÀªÁVzÉ. ¸ÀܽÃAiÀÄ CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ ªÀiÁ»wUÀ¼ÀÄ PÀÆqÁ PÀ¼À¥É ¹ÜwAiÀÄ°ègÀĪÀ ±ËZÁ®AiÀÄÀ ¸Ë®¨sÀå PÀÆqÁ LzÀÄ ªÀµÀðzÉƼÀV£À ªÀÄPÀ̼À ¸Á«£À ¥ÀæªÀiÁtzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ©ÃgÀÄvÀÛªÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß ©A©¸À°zÉ.07** (0.65) R2: 0.71 (0.065** ªÀiÁzÀj CAQ-CA±ÀUÀ¼ÀÄ N=591.02) PÀ£ï¸ÀÖAmï CªÀ¢ü 11. ±ËZÁ®AiÀÄzÀ §¼ÀPÉ UÁæ«ÄÃt ¨sÁUÀUÀ½VAvÀ®Æ £ÀUÀgÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ°è ºÉZÁÑVzÉ JA§ÄzÀÄ ¤dªÁzÀgÀÆ ¸ÀÆPÀÛªÁzÀ M¼ÀZÀgÀAr ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄÄ E®è JA§ÄzÀÄ E£ÀÆß ¨sÁgÀvÀzÀ £ÀUÀgÀUÀ¼À°è DgÉÆÃUÀåzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ©jzÉ.80*** (2.03) J¯ïJ£ïf ¸ÀA¥ÀPÀð 0. Cw ºÉZÀÄÑ £ÀUÀjÃPÀgÀtUÉÆAqÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼ÀÄ DyðPÀªÁV ±ËZÁ®AiÀÄ ªÀåªÀ¸ÉÜ ºÉÆAzÀ®Ä ¥ÀÆgÀPÀªÁVªÉ. EzÀÄ. ºÉZÀÄѪÀjAiÀiÁV ¸ÁªÀiÁfPÀ-DyðPÀ ªÀåvÁå¸ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¹zÀ §½PÀªÀÅ ¥ÁæzÉòPÀ ©ü£ÀßvÉ G½AiÀÄ°zÉ. ««zsÀ ©ü£ÀßvÉUÀ¼À£ÀÄß ©A©¸À°zÉ (ºÉÆAzÁt¸À¯ÁzÀÄzÀÄ Dgï ¸ÉÌ÷éAiÀÄgïØ=0.67*** (0. £ÀUÀjÃPÀgÀtzÀ MvÀÛqÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ ±ËZÁ®AiÀÄzÀ §¼ÀPÉ PÀÄjvÀÄ ¹zÁÞAvÀUÀ¼ÀÄ UÉÆAzÀ® ªÀÄÆr¸ÀÄvÀÛªÉ.01.

MAzÀÄ zÉñÀzÀ C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ£ÀÄß C¼ÉAiÀÄ®Ä PÉêÀ® DyðPÀ ¸ÀÆZÀåAPÀUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæªÀ®èzÉ ªÀiÁ£ÀªÀ C©üªÀÈ¢Þ ¸ÀÆZÀåAPÀªÀÇ CªÀ±Àå JA§ÄzÀÄ UÉÆwÛgÀĪÀ ¸ÀAUÀw. CzÀÄ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ¤AiÀÄAvÀæPÀ PÀæªÀÄUÀ¼À ªÉZÀÑ. CAzÀgÉ dUÀwÛ£À°è §AiÀÄ®Ä ±ËZÁ®AiÀÄ §¼À¸ÀĪÀªÀgÀ°è 60% d£ÀgÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ°èAiÉÄà EzÁÝgÉ. (¤ÃgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀÄð°ÃPÀgÀt AiÉÆÃd£É-2007) PÉÃAzÀæ PÀÄrAiÀÄĪÀ ¤ÃgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀÄð°ÃPÀgÀt E¯ÁSÉAiÀÄÄ 2020gÀ ªÉüÉUÉ §AiÀÄ®Ä ±ËZÁ®AiÀÄ ªÀÄÄPÀÛ UÀÄj vÀ®Ä¥À®Ä §zÀÞªÁVzÉAiÀiÁzÀgÀÆ EzÀÄ ¤ÃgÀÄ. MAzÀÄ CAzÁf£À ¥ÀæPÁgÀ ¨sÁgÀvÀzÀ°è 626 «Ä°AiÀÄ£ï d£ÀgÀÄ §AiÀÄ®Ä ±ËZÁ®AiÀĪÀ£ÀÄß §¼À¸ÀÄvÁÛgÉ. EzÀÄ £ÀªÀÄä zÉñÀzÀ 2006gÀ fr¦ AiÀÄ 6.44 næ°AiÀÄ£ï (53. ¨sÁgÀvÀzÀ £ÀUÀgÀ d£À¸ÀASÉåAiÀÄ £Á®Ì£Éà MAzÀgÀµÀÄÖ d£ÀjUÉ ¸ÀÄgÀQëvÀ ±ËZÀªÀåªÀ¸ÉÜ ®¨sÀå«®è. AiÉÆÃd£Á d£ÀªÀj 2015 ¤dPÀÆÌ ¸ÁzsÀåªÁUÀĪÀÅzÉà J£ÀÄߪÀÅzÀ£ÀÄß PÁzÀÄ£ÉÆÃqÀ¨ÉÃQzÉ. «±Àé¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¸À¨sÉAiÀÄÄ dįÉÊ 2010gÀ°è PÀÄrAiÀÄĪÀ ¤ÃgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÉʪÀÄð®åzÀ ºÀPÀÌ£ÀÄß ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ºÀPÁÌV UÀÄgÀÄw¹gÀĪÀÅzÀÄ. 2. «±Àé ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ ¥ÀæPÁgÀ ¨sÁgÀvÀzÀ°è §ºÀ¼ÀµÀÄÖ d£ÀjUÉ ¸ÀÄzsÁjvÀ ±ËZÁ®AiÀÄzÀ ®¨sÀåvÉ EgÀ¢zÀÝgÀÆ ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆÃ£ï §ºÀÄ ¸ÀÄ®¨sÀªÁV PÉÊUÉlPÀÄvÀÛªÉ. £ÀªÀÄä ¤gÁ±ÁzÁAiÀÄPÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ÀÆZÀåAPÀUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÀgÉ aãÁzÀ £ÀAvÀgÀzÀ ªÀĺÁ£ï ±ÀQÛ JAzÀÄ ©A©¸À®ànÖgÀĪÀ ¨sÁgÀvÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è EzÀÄ C£Àé¬Ä¸ÀĪÀÅzÉà E®èªÉ¤¸ÀÄvÀÛzÉ. £ÀUÀgÀ ªÁ¹UÀ¼À°è PÉêÀ® 30-40% d£ÀjUÉ ªÀiÁvÀæ M¼ÀZÀgÀAr ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀÄvÀÄÛ §¼À¹zÀ ¤Ãj£À ¥ÀÄ£Àg識ÀPÉAiÀÄ ªÀåªÀ¸ÉÜ ®¨sÀå«zÉ. eÉÆvÉUÉ ¨sÁgÀvÀzÀ ¤ªÀÄð°ÃPÀgÀtzÀ PÉÆgÀvÉAiÀÄ MmÁÖgÉ ªÁ¶ðPÀ DyðPÀ ¥ÀjuÁªÀĪÀ£ÀÄß gÀÆ. (AiÀÄÄJ£ïr¦.8 ©°AiÀÄ£ï CªÉÄjPÀ£ï qÁ®gï) JAzÀÄ CAzÁf¸À¯ÁVzÉ. F PÉëÃvÀæPÉÌ ²PÀët. DºÁgÀ ¨sÀzÀævÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆÃUÀåzÀAvÁ EvÀgÀ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ºÀPÉÆÌvÁÛAiÀÄzÀ ZÀ¼ÀªÀ½UÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ¸ÁÜ£À zÉÆgÀQ¸ÀĪÀ°è ¥ÉæÃgÀPÀ±ÀQÛAiÀiÁV PÉ®¸À ªÀiÁrzÉ. ¸ÀéZÀÒ PÀÄrAiÀÄĪÀ ¤ÃgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄzsÁjvÀ ±ËZÀªÀåªÀ¸ÉÜ EªÉgÀqÀÄ §qÀvÀ£À ¤ªÁgÀuÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÀÄÄR ¥ÁvÀæ ªÀ»¸ÀĪÀÅzÀ®èzÉ J®è ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ªÀiÁ£ÀªÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À ¸ÁzsÀ£ÉUÀÆ vÀ¼À¥ÁAiÀÄ MzÀV¸ÀÄvÀÛzÉ.4%PÉÌ ¸ÀªÀÄ.com 13 . ±ËZÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àj¸ÀgÀ £ÁåAiÀÄPÉëÃvÀæzÀ ¸ÀévÀAvÀæ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀQ.¤ªÀÄð® ¤gÁvÀAPÀ £ÀUÀgÀ £ÉʪÀið®å . 2011) EzÀgÀ eÉÆvÉUÉà ¸ÁPÀµÀÄÖ ¥ÀæªÀiÁtzÀ ºÀtPÁ¸À£ÀÄß MzÀV¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀºÁ PÀÄrAiÀÄĪÀ ¤ÃgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀÄð°ÃPÀgÀt AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À AiÀıÀ¹éà C£ÀĵÁ×£À CvÀåªÀ±ÀåPÀ. ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À §®ªÀzsÀð£É ºÁUÀÆ Erà AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ AiÀıÀ¹ìUÉ e-mail : trisha14@gmail. «±Àé¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ‘PÀÄrAiÀÄĪÀ ¤ÃgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÉʪÀÄð®åzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ ºÀPÀÄÌ’ PÀÄjvÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ ¸ÁPÀµÀÄÖ ¥ÀæªÀiÁtzÀ ºÀtPÁ¸ÀÄ MzÀV¸ÀĪÀÅzÀÄ JA§ÄzÀÄ PÀÄrAiÀÄĪÀ ¤ÃgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀÄð°ÃPÀgÀt ¸Ë®¨sÀå MzÀV¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÀiÁvÀæ ¹Ã«ÄvÀªÁV®è.wgÀÄazÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉ wæ±Á CUÀgïªÁ¯ï PÀ£ÀßqÀPÉÌ : ºÉêÀÄ ºÉ§âUÉÆÃr ¤ªÀÄð°ÃPÀgÀtªÀÅ ¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÀæªÀÄÄR C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ ¸ÀªÁ®ÄUÀ¼À°è MAzÀÄ. §ºÀÄvÉÃPÀ £ÀUÀgÀUÀ¼À°è §AiÀÄ®Ä ±ËZÁ®AiÀÄUÀ¼À §¼ÀPÉAiÀÄÄ ªÁå¥ÀPÀªÁVzÉ ªÀÄvÀÄÛ EzÀÄ ¥Àj¸ÀgÀ £ÉʪÀÄð®å ºÁUÀÆ ¸ÁªÀðd¤PÀ DgÉÆÃUÀåPÉÌ PÀAlPÀªÁV ¥Àjt«Ä¹zÉ.

DzÀgÉ F AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr ¤ÃgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ±ËZÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ ¸Ë®¨sÀå MzÀV¸ÀĪÀÅzÀPÁÌV AiÉÆÃd£Á d£ÀªÀj 2015 . JNNURM AiÉÆÃd£ÉAiÀÄrAiÀÄ°è §gÀĪÀ £ÀUÀgÀUÀ¼ÀÄ CzÀgÀ GzÉÝñÀUÀ½UÀ£ÀÄUÀÄtªÁV £ÀUÀgÁ©üªÀÈ¢Þ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À£ÀÄß (CDPs) gÀƦ¸À¨ÉÃPÀÄ.2007 - PÀrªÉÄ ªÉZÀÑzÀ ¸ÀªÀÄUÀæ ±ËZÀªÀåªÀ¸ÉÜ AiÉÆÃd£É (ILCS) £ÀUÀgÁ©üªÀÈ¢Þ ¸ÀaªÁ®AiÀÄzÀ PɼÀUÉ §gÀĪÀ JNNURM AiÉÆÃd£ÉAiÀÄÄ £ÀUÀgÀzÀ°è ¤ÃgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ±ËZÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ MzÀV¸ÀĪÀÅzÀ®èzÉ (C) £ÀUÀgÀUÀ¼À DyðPÀ ºÁUÀÆ ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀÄÆ®¸ËPÀAiÀÄðzÀ C©üªÀÈ¢Þ (D) £ÀUÀgÀzÀ §qÀd£ÀjUÉ PÀrªÉÄ zÀgÀzÀ°è ªÀ¸ÀwAiÀÄ eÉÆvÉUÉ EvÀgÀ ªÀÄÆ® ¸ËPÀAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¸ÀĪÀÅzÀÄ (E)74£Éà ¸ÁA«zsÁ¤PÀ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀÄ C£ÀéAiÀÄ ªÀÄĤ¹¥Á°n ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ PÁAiÀÄðªÉÊRjAiÀÄ£ÀÄß §®UÉƽ¸ÀĪÀ UÀÄjAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀºÁ ºÉÆA¢zÉ. (ªÁlgï Kqï.2 gÀµÁÖVzÉ. (2011gÀ d£ÀUÀtw) DzÀgÉ §ºÀÄvÉÃPÀ £ÀUÀgÀUÀ¼À°è §AiÀÄ®Ä ±ËZÁ®AiÀÄUÀ¼À §¼ÀPÉAiÀÄÄ ªÁå¥ÀPÀªÁVzÉ ªÀÄvÀÄÛ EzÀÄ ¥Àj¸ÀgÀ £ÉʪÀÄð®å ºÁUÀÆ ¸ÁªÀðd¤PÀ DgÉÆÃUÀåPÉÌ PÀAlPÀªÁV ¥Àjt«Ä¹zÉ.8 gÀ¶ÖzÀÝ £ÀUÀjÃPÀgÀtzÀ ªÀÄlÖªÀÅ 2011gÀ ªÉüÉUÉ 31. 2001gÀ°è 27.2011) ¨sÁgÀvÀzÀ°è £ÀUÀgÀ £ÉʪÀÄð®åzÀ ¹Üw UÀw ªÉÆzÀ®£Éà ¥ÀAZÀªÁ¶ðPÀ AiÉÆÃd£É eÁjAiÀiÁzÀA¢¤AzÀ®Æ PÀÄrAiÀÄĪÀ ¤ÃgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀÄð°ÃPÀgÀtzÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ eÁjAiÀÄ°èªÉ. 2008 - gÁ¶ÖçÃAiÀÄ £ÀUÀgÀªÁ¹ ªÀÄvÀÄÛ ªÀ¸Àw AiÉÆÃd£É. 2008gÀ°è 0. PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ F ¤nÖ£À°è ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉA§®UÀ¼À£ÀÄß MzÀV¸ÀÄvÀÛzÉ. EzÀgÀ ªÀÄÄRå ¯ÉÆÃ¥ÀªÉAzÀgÉ ¸ÀªÀiÁdzÀ J®è ªÀUÀðUÀ¼À eÉÆvÉUÉ ¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃa¸À¢gÀĪÀÅzÀÄ. 2001) ºÁUÁV ¤ªÀÄð°ÃPÀgÀtªÀÅ ¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÀæªÀÄÄR C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ ¸ÀªÁ®ÄUÀ¼À°è MAzÀÄ. JNNURM £À Cr §gÀĪÀ £ÀUÀgÀªÁ¹UÀ½UÉ ªÀÄÆ® ¸ËPÀAiÀÄð AiÉÆÃd£ÉAiÀÄÄ £ÀUÀgÀzÀ (BSUP) §qÀd£ÀjUÉ PÀÄrAiÀÄĪÀ ¤ÃgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ±ËZÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ ¸Ë®¨sÀå MzÀV¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ MvÀÄÛ ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ. ¨sÁgÀvÀzÀ £ÀUÀgÀ d£À¸ÀASÉåAiÀÄ £Á®Ì£Éà MAzÀgÀµÀÄÖ d£ÀjUÉ ¸ÀÄgÀQëvÀ ±ËZÀªÀåªÀ¸ÉÜ ®¨sÀå«®è. F ¯ÉÆÃ¥ÀPÉÌ ªÀÄÆ® PÁgÀt ¸ÀܽÃAiÀÄ DqÀ½vÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À (ULB) CzÀPÀëvÉ.45PÉÌ E½¢gÀĪÀÅzÀÄ F PÉëÃvÀæPÉÌ MzÀV¸ÀĪÀ ºÀtPÁ¹£À wêÀæ PÉÆgÀvÉAiÀÄ£ÀÄß vÉÆÃj¸ÀÄvÀÛzÉ. UÁæ«ÄÃt ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è£À ¤ªÀÄð°ÃPÀgÀtzÀ dªÁ¨ÁÝj gÁdå ¸ÀPÁðgÀzÁÝzÀgÉ.57% gÀ¶ÖzÀÝ F ªÉZÀѪÀÅ 2010gÀ°è 0. EAvÀºÀ PÉ®ªÀÅ ¥ÀæªÀÄÄR AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ EAwªÉ. ¸ÀA¥À£ÀÆä®zÀ ¸À馅 ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¥À£ÀÆä® ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ £ÀqÀÄªÉ ¸À±ÀPÀÛ ¸ÀA§AzsÀªÀ£ÀÄß gÀƦ¸ÀĪÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ F ¸ËPÀAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¸ÀĪÀÅzÀÄ F AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ªÀÄƯÉÆÃzÉÝñÀUÀ¼À¯ÉÆèAzÀÄ. £ÀUÀgÀ ¤ªÀÄð°ÃPÀgÀtzÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ £ÀUÀgÀ ¤ªÀÄð°ÃPÀgÀtzÀ ¸ÀA¥ÀÆtð avÀæt ¹UÀ¨ÉÃQzÀÝgÉ. EzÀÄ ªÀÄÄRåªÁV ¸ÀܽÃAiÀÄ DqÀ½vÀzÀ PÁAiÀÄðPÀëªÀÄvÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DzsÁjvÀªÁVzÉ. £ÀUÀgÀUÀ¼À°è ªÀÄĤ¹¥Á°n ªÀÄvÀÄÛ gÁdå ¸ÀÀPÁðgÀUÀ¼ÉgÀqÀÆ EzÀPÉÌÀ ºÉÆuÉzÁgÀgÀÄ. F PÀÄjvÀ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀ ªÀÄlÖzÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À ¸ÀÆPÀëöä CzsÀåAiÀÄ£À CªÀ±ÀåPÀ. (AiÀÄÄJ£ï ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£ÀªÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À DAiÉÆÃUÀ . EvÀgÀ PÉëÃvÀæUÀ¼À vÀÄ®£ÉAiÀÄ°è F PÉëÃvÀæPÉÌ ¸ÀévÀAvÀæ ¸ÁÜ£ÀªÉãÀÄ E®è. F PÉëÃvÀæzÀ ªÉÄît ¸ÀÀPÁðgÀzÀ ªÉZÀÑ 1% QÌAvÀ PÀrªÉÄ JA§ÄzÀÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÀgÉ F «µÀAiÀÄ ªÀÄvÀÛµÀÄÖ ¸ÀàµÀÖªÁUÀÄvÀÛzÉ. £ÀUÀgÀzÀ §qÀd£ÀjUÉ ªÀÄÆ® ¸ËPÀAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¸ÀĪÀÅzÀgÀ°è ªÀÄÄRåªÁzÀzÀÄÝ ¤ÃgÀÄ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀÄvÀÄÛ ±ËZÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ MzÀV¸ÀĪÀzÁVzÉ. JNNURM £À Cr J®è £ÀUÀgÀUÀ½UÀÆ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß gÀƦ¹zÀÝgÀÆ. 14 - dªÁºÀgÀ¯Á¯ï £ÉºÀgÀÄ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ £ÀUÀgÀ £À«ÃPÀgÀt AiÉÆÃd£É (JNNURM) C) £ÀUÀgÀªÁ¹UÀ½UÉ ªÀÄÆ® ¸ËPÀAiÀÄð (BSUP) D) gÁfêÀ DªÁ¸ï AiÉÆÃd£É (RAY) E) ¸ÀªÀÄUÀæ ªÀ¸Àw ªÀÄvÀÄÛ PÉƼÀUÉÃj C©üªÀÈ¢Þ AiÉÆÃd£É (IHSDP) - gÁ¶ÖçÃAiÀÄ £ÀUÀgÀ ¤ªÀÄð°ÃPÀgÀt PÁAiÀÄð¤Ãw. 74£Éà ¸ÁA«zsÁ¤PÀ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀÄ C£ÀéAiÀÄ JNNURM AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ºÀtPÁ¹£À ºÀAaPÉ ªÀÄvÀÄÛ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À C£ÀĵÁÖ£À F ¸ÀܽÃAiÀÄ DqÀ½vÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À dªÁ¨ÁÝjUÉ M¼À¥ÀnÖzÉ. £ÀUÀgÀ ªÁ¹UÀ¼À°è PÉêÀ® 30-40% d£ÀjUÉ ªÀiÁvÀæ M¼ÀZÀgÀAr ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀÄvÀÄÛ §¼À¹zÀ ¤Ãj£À ¥ÀÄ£Àg識ÀPÉAiÀÄ ªÀåªÀ¸ÉÜ ®¨sÀå«zÉ.¸ÀA§A¢ü¹zÁÝVgÀÄvÀÛzÉ.

EzÀÄ £ÀUÀgÀ-¨sÁgÀvÀªÀ£ÀÄß ¸ÁªÀðwæPÀ £ÉʪÀÄð®å ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄļÀî. J®èjUÀÆ GvÀÛªÀÄ DgÉÆÃUÀå ªÀÄvÀÄÛ GvÀÛªÀÄ ¥Àj¸ÀgÀ MzÀV¸ÀĪÀ UÀÄj ºÉÆA¢zÉ. MPÀ̯ɩâ¸ÀĪÀ ¤gÀAvÀgÀ ¨sÀAiÀÄzÉÆA¢UÉà §zÀÄPÀĪÀ CªÀjUÉ PÀÄrAiÀÄĪÀ ¤ÃgÀÄ ªÀÄÄvÀÄÛ ±ËZÀªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄAvÀ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸ËPÀAiÀÄðUÀ¼ÀÆ ®¨sÀå«gÀĪÀÅ¢®è. ¨sÁgÀvÀzÀ J®è AiÉÆÃd£Á d£ÀªÀj 2015 £ÀUÀgÀUÀ¼ÀÆ ¸ÀA¥ÀÆtð ±ËZÀªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄļÀî. ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÁߣÀUÀȺÀUÀ¼À ¤ªÀiÁðt. F AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ºÀtPÁ¸ÀÄ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß «¸ÀÛçøvÀªÁV «ªÀj¸À¯ÁVzÉ. gÀ¸ÉÛUÀ¼À CUÀ°ÃPÀgÀt EªÉ®èªÀÇ F AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ªÁå¦ÛUÉà §gÀÄvÀÛªÉ. ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ZÁ°vÀ. ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÉlÄPÀĪÀ zÀgÀzÀ°è ªÀ¸Àw ®¨sÀåvÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ°à¸ÀĪÀ UÀÄj ºÉÆA¢zÉ. F AiÉÆÃd£ÉAiÀÄÄ ªÀÈwÛ¤gÀvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ.¸À»vÀ ¥ÁAiÀÄSÁ£ÉAiÀÄÄPÀÛ ±ËZÀªÀåªÀ¸ÉÜAiÀiÁV 15 . gÁ¶ÖçÃAiÀÄ £ÀUÀgÀªÁ¹ ªÀÄvÀÄÛ ªÀ¸Àw AiÉÆÃd£ÉAiÀÄÄ (2007) ¸ÀªÀiÁdzÀ J®è ªÀUÀðzÀªÀjUÀÆ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ¸ÀªÀiÁ£À ºÀAaPÉ. MAn ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ. §UÉÎ gÁfêÀ DªÁ¸ï AiÉÆÃd£É (RAY) PÉƼÀUÉÃj ªÀÄÄPÀÛ gÁdåzÀ GzÉÝñÀ ºÉÆA¢zÉ. ¸ÀªÀÄUÀæ ±ËZÀªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ C£ÀĵÁ×£À ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ §AiÀÄ®Ä ±ËZÁ®AiÀÄ ªÀÄÄPÀÛ £ÀUÀgÀUÀ¼À UÀÄjAiÀÄ£ÀÄß ¸ÁPÁgÀUÉƽ¸ÀĪÀÅzÉà DVzÉ. ¸ÀªÀÄUÀæ ªÀ¸Àw ªÀÄvÀÄÛ PÉƼÀUÉÃj C©üªÀÈ¢Þ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄÄ (IHSDP) EgÀĪÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄîÝeÉðUÉ Kj¸ÀĪÀÅzÀgÉÆA¢UÉ ºÉƸÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼À ¤ªÀiÁðtzÀ ªÀÄÆ®PÀ £ÀUÀgÀzÀ §qÀd£ÀjUÉ D±ÀæAiÀÄ PÀ°à¸ÀĪÀÀ ªÀÄƯÉÆÃzÉÝñÀ ºÉÆA¢zÉ. £ÀUÀgÀzÀ §qÀd£ÀgÀ ªÀÄÄRå ¸ÀªÀĸÉå ¨sÀÆ UÉÃtÂAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀĪÁV ªÀ¸ÀwUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ CªÀgÀÄ JzÀÄj¸ÀĪÀ C¤²ÑvÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ C¸ÀÄgÀQëvÀvÉ. F GzÉÝñÀzÀ FqÉÃjPÉUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀævÉåÃPÀ ºÀtPÁ¹£À ªÀåªÀ¸ÉÜ E®èªÉA§ ¸ÀvÀåªÀ£ÀÄß EzÀÄ ªÀÄgɪÀiÁZÀÄvÀÛzÉ. EzÉÆAzÀÄ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄÄ ªÀiÁvÀæ vÀ£Àß ªÀiÁUÀð¸ÀÆaAiÀÄ°è ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ£ÀÄß M¼ÀUÉƼÀî®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÉ. ©Ã¢ ¢Ã¥À. ªÁ¸ÀAiÉÆÃUÀå £ÀUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀlÖtUÀ¼ÁV ¥ÀjªÀwð¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ ºÉÆA¢zÉ. DgÉÆÃUÀåªÀAvÀ. ªÀÄ»¼Á MqÉvÀ£ÀzÀ PÀÄlÄA§UÀ¼À ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ. F AiÉÆÃd£ÉAiÀÄÆ ¸ÀºÁ £ÀUÀgÀzÀ §qÀd£ÀjUÉ PÀÄrAiÀÄĪÀ ¤ÃgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ±ËZÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ ¸Ë®¨sÀå MzÀV¸ÀĪÀÅzÀ£Éßà vÀ£Àß ªÀÄƯÉÆÃzÉÝñÀUÀ¼À¯ÉÆèAzÀÄ JAzÀÄ ºÉýzÀgÀÆ. EAvÀºÀ PÉƼÀUÉÃjUÀ¼À°è ¤ÃgÀÄ ¸ÀAUÀ滸ÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÉʪÀÄð®å PÁ¥ÁqÀĪÀ ºÉaÑ£À ºÉÆuÉAiÀÄÄ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄïÉAiÉÄà EgÀÄvÀÛzÉ. eÉÆvÉUÉà ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ËZÁ®AiÀÄUÀ¼À ¤ªÀiÁðt. F ¸ÀA§AzsÀ EgÀĪÀ C£ÉÃPÀ E¯ÁSÉUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ºÉÃUÉ ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀÄ ¸Á¢ü¸À¨ÉÃPÉ£ÀÄߪÀ §UÉÎ ªÀÄvÀÄÛ EzÀjAzÀ ¨Á¢ü¸À®àqÀĪÀ ««zsÀs d£ÀgÀ ¸ÀªÀĸÉåAiÀÄ£ÀÄß ºÉÃUÉ ¤¨sÁ¬Ä¸À¨ÉÃPÉ£ÀÄߪÀ §UÉÎ K£À£ÀÆß ºÉüÀĪÀÅ¢®è. gÁ¶ÖçÃAiÀÄ £ÀUÀgÀ ¤ªÀÄð°ÃPÀgÀt PÁAiÀÄð¤ÃwAiÀÄÄ F J®è «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀÄ£ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîvÀÛzÉAiÀiÁzÀgÀÆ. F AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ªÀÄÄRå GzÉÝñÀ d£ÀgÀ°è eÁUÀÈw ªÀÄÆr¹ CªÀgÀ £ÀqÀªÀ½PÉAiÀÄ°è zsÀ£ÁvÀäPÀ ¥ÀjªÀvÀð£É vÀgÀĪÀÅzÀÄ. F AiÉÆÃd£ÉAiÀÄÄ ¸ÀzÀå EgÀĪÀ PÉƼÀUÉÃjUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄRåªÁ»¤AiÉÆA¢UÉ ¸ÉÃj¸ÀĪÀ eÉÆvÉ eÉÆvÉUÉà PÉƼÀUÉÃjUÀ¼À ¸ÀȶÖAiÀÄ PÁgÀtªÁUÀĪÀ ¸ÀÆPÀëöä «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÆß C¨sÀ幸ÀÄvÀÛzÉ. ªÀ¸Àw AiÉÆÃd£É gÀƦ¸ÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĵÁ×£ÀUÉƽ¸ÀĪÀ J®è ºÀAvÀUÀ¼À°èAiÀÄÆ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ¥Á¯ÉÆμÀÄî«PÉAiÀÄ£ÀÄß SÁwæUÉƽ¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß AiÉÆÃf¹zÉ. vÀ£ÀÆä®PÀ £ÀUÀgÀ £ÉʪÀÄð®å PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁV eÁjUÉƽ¹. ¥ÀæªÁºÀ M¼ÀZÀgÀArUÀ¼À ¤ªÀiÁðt.¥ÀævÉåÃPÀ ºÀtPÁ¸ÀÄ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà G¯ÉèÃR«®è. gÁ¶ÖçÃAiÀÄ £ÀUÀgÀ ¤ªÀÄð°ÃPÀgÀt PÁAiÀÄð¤ÃwAiÀÄÄ (2008) £ÀUÀgÀzÀ §qÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ£ÀÄß PÉÃAzÀæªÀ£ÁßVlÄÖPÉÆAqÀ MAzÀÄ ªÀĺÀvÁéPÁAPÉëAiÀÄ AiÉÆÃd£ÉAiÀiÁVzÉ. ¤ÃgÀÄ ¸ÀgÀ§gÁdÄ. ªÁ¸ÀAiÉÆÃUÀå £ÀUÀgÀUÀ¼ÁV¹. ¸ÀzÀå EgÀĪÀ Mt ¥ÁAiÀÄSÁ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃgÀÄ . ªÀ¸Àw ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀgÀ §qÀvÀ£À ¤ªÀÄÆð®£Á ¸ÀaªÁ®AiÀĪÀÅ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀzÀ C£ÀÄzÁ¤vÀ ‘PÀrªÉÄ ªÉZÀÑzÀ ¸ÀªÀÄUÀæ ±ËZÀªÀåªÀ¸ÉÜ AiÉÆÃd£É (ILCS) AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß (£ÀUÀgÀUÀ½UÁV) ¤ªÀð»¸ÀÄvÀÛzÉ. «µÉñÀ CUÀvÀåUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸ÀĪÀÅzÀgÉÆA¢UÉ ¤ÃgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ±ËZÀªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀAvÉ ªÀÄÆ®¸ËPÀAiÀÄðzÀ PÉÆgÀvɬÄAzÀ ¨Á¢ü¸À®àlÖ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ CUÀvÀåUÀ¼À£ÀÆß UÀªÀÄ£ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîvÀÛzÉ. DgÉÆÃUÀåPÀgÀ. ¸ÀܽÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À DAiÀĪÀåAiÀÄzÀ «ÄwAiÀÄ°èAiÉÄà £ÀUÀgÀzÀ §qÀd£ÀjUÉ ªÀÄÆ®¸ËPÀAiÀÄð MzÀV¸ÀĪÀvÀÛ F AiÉÆÃd£É UÀªÀÄ£ÀºÀj¸ÀÄvÀÛzÉ. EzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥Àæw gÁdå vÀ£ÀßzÉà ‘gÁdå ¤ªÀÄð°ÃPÀgÀt’ ªÀÄvÀÄÛ ‘£ÀUÀgÀ ¤ªÀÄð°ÃPÀgÀt’ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À£ÀÄß gÀƦ¹PÉƼÀî¨ÉÃQzÉ.

¤ªÀÄð°ÃPÀgÀt J£ÀÄߪÀÅzÀÄ PÉêÀ® ±ËZÁ®AiÀÄUÀ¼À ¤ªÀiÁðtPÉÌ ¹Ã«ÄvÀªÁzÀzÀÝ®è. »ÃUÉ ±ËZÁ®AiÀÄ ºÉÆA¢gÀĪÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼À MqÉAiÀÄgÀÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀZÀð¸ÀÄì ºÉZÁÑVgÀĪÀÅzÀÄ. ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ ±ËZÁ®AiÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÁªÉà ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÝjAzÀ EzÀÄ ªÀÄ»¼Á ¸À§°ÃPÀgÀtPÀÆÌ zÁj ªÀiÁrPÉÆnÖvÀ®èzÉà ªÉÊAiÀÄQÛPÀ ºÁUÀÆ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀÀ C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ ªÉÄÃ®Æ ¸ÁPÀµÀÄÖ ¸ÀPÁgÁvÀäPÀ ¥ÀjuÁªÀĪÀ£Éßà ©ÃjvÀÄ. Table 1gÀ°è HUPA DAiÀĪÀåAiÀÄzÀ°è ILCS AiÉÆÃd£ÉUÁV «ÄøÀ°lÖ ºÀtzÀ ¥ÀæªÀiÁt ªÀµÀð¢AzÀ ªÀµÀðPÉÌ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀÄvÁÛ §gÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÁt§ºÀÄzÀÄ. £ÀUÀgÀzÀ PÉƼÀUÉÃj ¤ªÁ¹UÀ½UÁV ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ ±ËZÀUÀȺÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁߣÀUÀȺÀUÀ¼À£ÀÄß ¤«Äð¸À¯Á¬ÄvÀÄ. 2011gÀ ªÀÄ£É UÀtwAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ E£ÀÆß 7. £ÀUÀgÀ ¤ªÀÄð°ÃPÀgÀtPÁÌV F AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À°è ®¨sÀå«gÀĪÀ ºÀtzÀ ªÉÆvÀÛªÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ»rAiÀÄĪÀÅzÀÄ PÀµÀÖ¸ÁzsÀå. MmÁÖgÉ PÉƼÀUÉÃjUÀ¼À ¥ÉÊQ 42% UÀÄgÀÄw¸À¢gÀĪÀ PÉƼÀUÉÃjUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À°è 45% PÉƼÀUÉÃjUÀ¼À°è M¼ÀZÀgÀAr ªÀåªÀ¸ÉÜ E®è. £ÀUÀgÁqÀ½vÀ. 16 ¥ÀnÖ 1 : MoHUPA DAiÀĪÀåAiÀÄzÀ°è ILCS AiÉÆÃd£ÉUÁV «ÄøÀ°lÖ ºÀtzÀ ¥ÀæªÀiÁt (gÀÆ. EµÉÖ¯Áè AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À°è ¤ªÀÄð°ÃPÀgÀtzÀ «µÀAiÀÄ ¥Àæ¸ÁÛ¥ÀªÁVzÀÝgÀÆ. 2007) ¥ÀæPÁgÀ F AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ Cw ªÀÄÄRå ¥ÀjuÁªÀĪÉAzÀgÉ. £ÀUÀgÀzÀ §qÀvÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀÄð°ÃPÀgÀt £ÀUÀgÀzÀ°è£À §qÀvÀ£À qsÁ¼ÁV PÁtĪÀÅzÀÄ £ÀUÀgÀzÀ PÉƼÀUÉÃjUÀ¼À°è.76 ªÀÄÆ® : ««zsÀ ªÀµÀðUÀ¼À ªÀÄÄAUÀqÀ ¥ÀvÀæzÀ ªÉZÀÑzÀ ¥ÀnÖ EzÀÄ £ÀUÀgÀzÀ §qÀd£ÀgÀ CzÀgÀ®Æè PÉƼÀUÉÃj ¤ªÁ¹UÀ¼À ¤ÃgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ±ËZÀªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ CªÀ±ÀåPÀvÉUÀ¼À PÀqÉUÉ AiÉÆÃd£É gÀƦ¸ÀĪÀªÀgÀ ¤®ðPÀëöåªÀ£Éßà vÉÆÃgÀÄvÀÛzÉ. PÉƼÀUÉÃjUÀ¼À°è DgÉÆÃUÀåªÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ £ÉʪÀÄð®åªÀ£ÀÄß ¸Á¢ü¸À®Ä zÉÆqÀØ ªÉÆvÀÛzÀ ºÀt ¨ÉÃQ®è. (Water Aid India. PÉêÀ® 38% UÀÄgÀÄw¸À¢gÀĪÀ PÉƼÀUÉÃjUÀ¼À°è ªÀiÁvÀæªÉà PÀ¸À «¯ÉêÁjAiÀÄ ªÀåªÀ¸ÉÜ EzÉ. ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀPÁðgÉÃvÀgÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ MmÁÖV PÉÊeÉÆÃr¹zÀÝjAzÀ. ‘PÀrªÉÄ ªÉZÀÑzÀ ¸ÀªÀÄUÀæ ±ËZÀªÀåªÀ¸ÉÜ AiÉÆÃd£É’ (ILCS) AiÉÆÃd£ÉAiÉÆAzÀ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ ªÀÄvÁåªÀÅzÉà AiÉÆÃd£ÉAiÀÄÆ £ÉÃgÀªÁV ¤ÃgÀÄ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀÄð°ÃPÀgÀtªÀ£ÀÄß ¥Àæ¸ÁÛ¦¸ÀĪÀÅ¢®è. EzÉà MAzÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀævÉåÃPÀ ¸ÀªÀĸÉåAiÀiÁV ¥ÀjUÀt¸À®ànÖ®è. EzÀÄ ªÀÄ®ºÉÆgÀĪÀ CªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ ¥ÀzÀÞw £ÀªÀÄä zÉñÀzÀ°è fêÀAvÀ«gÀĪÀÅzÀPÉÌ ¸ÁQë. ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀPÁðgÉÃvÀgÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À £ÉgÀªÀÅ. CzÀQÌAvÀ ªÀÄÄRåªÁV EzÀÄ CªÀiÁ£À«ÃAiÀĪÁzÀ ªÀÄ®ºÉÆgÀĪÀ ¥ÀzÀÞwAiÀÄ£ÀÄß ¤ªÀÄÆð®£ÉUÉƽ¸ÀĪÀ°è ¸ÀºÁAiÀÄPÀªÁVzÉ. PÉÆÃnUÀ¼À°è) 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 BE RE BE RE BE 55 25 100 125 22 106. §zÀ°UÉ §zÀÄPÀĪÀÅzÀPÉÌ ¸ÀéZÀÒªÁzÀ ªÁvÁªÀgÀt PÀ°à¸ÀĪÀÅzÀÆ CzÀgÀ ¨sÁUÀªÉà DVzÉ. ¤ÃgÀÄ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀÄð°ÃPÀgÀtªÀÅ ªÀ¸Àw AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À ¨sÁUÀªÁV E®èªÉà GzÉÆåÃUÀ ¸ÀȶÖAiÀĨsÁUÀªÁV ¥Àæ¸ÁÛ¦¸À®àqÀÄvÀÛªÉAiÉÄà ºÉÆgÀvÀÄ. EzÀPÉÌ vÀ¢égÀÄzÀÞªÁV ‘eÁUÉÆÃj ªÀÄvÀÄÛ CAvÁgÁ¶ÖçÃAiÀÄ £ÀUÀgÀUÀ¼À°è ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ’ £ÀqɹzÀ CAvÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ C©üªÀÈ¢Þ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á PÉÃAzÀæzÀ “KµÁåzÀ £ÀUÀgÀUÀ¼À°è ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¤ÃgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ±ËZÀªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ ¥ÀnÖ-2 £ÀUÀgÀzÀ PÉƼÀUÉÃjUÀ¼À PÉ®ªÀÅ ªÀÄÄRå ¸ÀÆZÀåAPÀUÀ¼ÀÄ £ÀUÀgÀzÀ PÉƼÀUÉÃjUÀ¼À ªÀÄÄRå ¸ÀÆZÀåAPÀUÀ¼ÀÄ ¥ÁAiÀÄSÁ£É ªÀåªÀ¸ÉÜ E®è¢gÀĪÀÅzÀÄ M¼ÀZÀgÀAr ªÀåªÀ¸ÉÜ E®è¢gÀĪÀÅzÀÄ PÀ¸À «¯ÉêÁjAiÀÄ ªÀåªÀ¸ÉÜ E®è¢gÀĪÀÅzÀÄ UÀÄgÀÄw¸À®àlÖ UÀÄgÀÄw¸À®àqÀzÀ PÉƼÀUÉÃjUÀ¼ÀÄ PÉƼÀUÉÃjUÀ¼ÀÄ 16% 11% 11% ªÀÄÆ® : ¨sÁgÀvÀzÀ £ÀUÀgÀzÀ PÉƼÀUÉÃjUÀ¼À PÉ®ªÀÅ ªÀÄÄRå ¸ÀÆZÀåAPÀUÀ¼ÀÄ - 42% 45% 38% NSS 69£Éà ¸ÀÄvÀÄÛ AiÉÆÃd£Á d£ÀªÀj 2015 .01 69.94 ®PÀë ¥ÁAiÀÄSÁ£ÉUÀ¼À£ÀÄß d£ÀgÀÄ PÉʬÄAzÀ ¸ÀéZÀÒUÉƽ¸ÀÄvÁÛgÉ. EªÀÅ £ÀUÀgÀUÀ¼À MmÁÖgÉ £ÉʪÀÄð®åªÀ£ÀÄß ºÉaѸÀÄvÀÛªÉ. ºÁUÁV PÀ¸ÀzÀ «¯ÉêÁjAiÀÄ£ÀÆß E°è ¤ªÀÄð°ÃPÀgÀtzÀ ¨sÁUÀªÁV ¥ÀjUÀt¹zÀgÉ. £ÀUÀgÀzÀ PÉƼÀUÉÃjUÀ¼À PÉ®ªÀÅ ªÀÄÄRå ¸ÀÆZÀåAPÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀnÖ-2 gÀ°è vÉÆÃj¸À¯ÁVzÉ. §zÀ°UÉ ¨ÉÃQgÀĪÀÅzÀÄ PÉƼÀUÉÃj d£ÀgÀ PÀµÀÖUÀ½UÉ Q«UÉÆqÀĪÀ vÉgÉzÀ ªÀÄ£À¹ì£À £ÀUÀgÁqÀ½vÀ. ILCS AiÉÆÃd£É MAzÀgÀ°è ªÀiÁvÀæªÉà EzÀPÁÌV «ÄøÀ°lÖ ªÉÆvÀÛªÀÅ w½AiÀÄÄvÀÛzÉ. ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀPÁðgÉÃvÀgÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj ºÉÃUÉ £ÀUÀgÀzÀ ¤ªÀÄð°ÃPÀgÀtzÀ ¸ÀªÀĸÉåAiÀÄ£ÀÄß 5 Vol. II §UɺÀj¸À§ºÀÄzÉA§ÄzÀPÉÌ vÀ«Ä¼ÀÄ£Ár£À wgÀÄZÀ£Á¥À°è MAzÀÄ GzÁºÀgÀuÉ. ILCS £À ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À ªÀgÀ¢AiÀÄ (ªÀ¸Àw ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀgÀ §qÀvÀ£À ¤ªÀÄÆð®£Á ¸ÀaªÁ®AiÀÄ. 2008) ªÀÄÄRåªÁV EzÀÄ ¸ÁzsÀåªÁzÀzÀÄÝ vÉgÉzÀ ªÀÄ£À¹ì£À £ÀUÀgÁqÀ½vÀ.¥ÀjªÀwð¸ÀĪÀÅzÀÄ toilets with (water super seal structures) ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁAiÀÄSÁ£É ºÉÆA¢®èzÀ DyðPÀªÁV »AzÀĽzÀ (EWS) ªÀUÀðPÉÌ ¸ÉÃjzÀ PÀÄlÄA§zÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼À°è ºÉƸÀ ¥ÁAiÀÄSÁ£ÉUÀ¼À ¤ªÀiÁðt F AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ªÀÄÄRå GzÉÝñÀUÀ¼ÀÄ.

60/. ²PÀët ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆÃUÀåzÀAvÀ ¥ÀæªÀÄÄR ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjºÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀºÁ £ÀUÀgÀzÀ PÉƼÀUÉÃjUÀ¼À ¤ªÀÄð°ÃPÀgÀtzÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À AiÀıÀ¹ìUÉ ¸ÀºÀPÁjAiÀiÁVzÉ (¥ÁAqÀ ªÀÄvÀÄÛ CUÀgïªÁ¯ï. d£ÀeÁUÀÈw ªÀÄÆr¸ÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀÄgÀQëvÀ ±ËZÀªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ §¼ÀPÉAiÀÄ£ÀÄß GvÉÛÃf¸ÀĪÀÅzÀgÀ eÉÆvÉUÉà ±ËZÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è ºÉƸÀ ªÀÄvÀÄÛ D«µÁÌj vÀAvÀæeÕÁ£ÀªÀ£ÀÆß ¥ÉÆæÃvÁ컸À¨ÉÃQzÉ.30/($0. MmÁÖgÉAiÀiÁV ‘MAzÉà ªÀÄAvÀæ’ J®è PÀqÉUÀÆ ºÉÆAzÀĪÀÅ¢®è JA§ÄzÀ£ÀÄß CjAiÀÄĪÀÅzÀÄ §ºÀÄ ªÀÄÄRå. fêÀ£ÉÆÃ¥ÁAiÀÄzÀ CªÀPÁ±ÀUÀ¼ÀÄ. ¤ªÀÄð°ÃPÀgÀtzÀ CAQ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÁUÀ ºÉýPÉƼÀÄîªÀÅzÀPÉÌ C°è ºÉZÉÑãÀÆ E®è. JA¢UÉ ±ËZÀªÀåªÀ¸ÉÜ JA§ÄzÀÄ MAzÀÄ PÉƼÀPÀÄ ¥ÀzÀ JA§ÄzÀÄ PÀgÀV CzÀÄ £ÀªÀÄä DzÀåvÉAiÀÄ PÉëÃvÀæªÁUÀÄvÀÛÉA§ÄzÀ£ÀÄß PÁ®ªÉà ¤zsÀðj¸À¨ÉÃQzÉ. ¸ÀPÁðgÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀgÁqÀ½vÀUÀ¼À ¥À槮 gÁdQÃAiÀÄ EZÁÒ±ÀQÛAiÀÄÄ £ÀUÀgÀ ¤ªÀÄð°ÃPÀgÀtzÀ «ZÁgÀzÀ°è ¸ÁPÀµÀÄÖ §zÀ¯ÁªÀuÉ vÀgÀ§®èªÀÅ. 2013). “¸Áämïð ¹n” JA§ÄzÀÄ ºÉƸÀªÀÄAvÀæªÁVgÀĪÀ F ¢£ÀUÀ¼À°è ¥Àæ¸ÀPÀÛ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ £ÉʪÀÄð®åªÀ£ÀÄß PÉÃAzÀæªÁV¹PÉÆAqÀÄ ‘¸ÀéZÀÒ¨sÁgÀvÀ C©üAiÀiÁ£À‘ªÀ£ÀÄß gÀƦ¹gÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁéUÀvÁºÀð. ¨sÁgÀvÀzÀ C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ UÁxÉ D¸ÀQÛzÁAiÀÄPÀªÁVzÀÝgÀÆ. MAzÉà ¸ÀªÀÄ£É ºÉZÀÄÑwÛgÀĪÀ PÉƼÀUÉÃjAiÀÄ d£À¸ÀASÉåAiÀÄ eÉÆvÉUÉ ¤ÃgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ±ËZÀ ªÀåªÀ¸ÉÜUÀ¼ÀAvÀ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸ËPÀAiÀÄðUÀ¼À ªÉÄÃ¯É MvÀÛqÀ wêÀæªÁUÀÄvÀÛ¯Éà EzÉ. PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À°è ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ PÁtĪÀÅzÉà E®è.2012) zɺÀ°AiÀÄ°è ¤ÃgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀÄð°ÃPÀgÀtªÀ£ÀÄß ««zsÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÄzÀjAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄÆ ¸ÀA¥ÀÆtð dªÁ¨ÁÝjAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀ°®è. Mt ¥ÁAiÀÄSÁ£ÉUÀ¼À §¼ÀPÉAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¸ÀĪÀ ºÁUÀÆ ¤ÃgÀÄ . AiÉÆÃd£Á d£ÀªÀj 2015 M¼ÀZÀgÀAr ªÀåªÀ¸ÉÜ. ±ËZÁ®AiÀÄUÀ¼À ¤ªÀiÁðt ¸ÀªÀÄUÀæ ¤ªÀÄð°ÃPÀgÀt ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ MAzÀÄ ¨sÁUÀ ªÀiÁvÀæ. EzÀÄ ¥ÀæªÀÄÄRªÁV ªÀÄ®ºÉÆgÀĪÀ ¥ÀzÀÞwAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV ¤ªÀÄÆð®£ÀUÉƽ¸ÀĪÀvÀÛ UÀªÀÄ£À PÉÃA¢æÃPÀj¸À¨ÉÃQzÉ. ªÀÄ®ºÉÆgÀĪÀ ¥ÀzÀÞw E£ÀÆß ZÁ°ÛAiÀÄ°èzÉ J£ÀÄߪÀÅ CA±ÀªÉÃ. PÉƼÀUÉÃjUÀ¼À°è ¸ÀÄgÀQëvÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄxÀð £ÉʪÀÄð®åªÀ£ÀÄß ¸Á¢ü¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À ¸ÀÄgÀPÀëvÉ. “±ËZÁ®AiÀÄzÀ ºÀPÀÄÌ” PÀÄjvÁV E£ÀÄß ¸ÀªÀÄxÀðªÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæªÁzÀ ¥ÀæZÁgÁAzÉÆî£ÀªÀ£ÀÄß zÉÆqÀØ ªÀÄlÖzÀ°è PÉÊUÉƼÀî¨ÉÃPÁzÀ CUÀvÀå«zÉ. DgÉÆÃUÀå ¸ÀÄzsÁgÀ¸ÀĪÀ°è ºÁUÀÆ CªÀgÀ SÁ¸ÀVvÀ£À ªÀÄvÀÄÛ DvÀäUËgÀªÀªÀ£ÀÄß PÁ¥ÁqÀĪÀ°è §ºÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄPÀªÁVzÉ. WÀ£ÀvÁådå ¤ªÀðºÀuÉ EªÉ®èªÀ£ÀÆß eÉÆvÉUÉà ¤ªÀð»¸ÀĪÀÅzÀÄ CvÀåªÀ±ÀåPÀ ªÀÄvÀÄÛ EzÀgÀ°è £ÀUÀgÁqÀ½vÀ ªÀÄÄRå ¥ÁvÀæ ªÀ»¸À¨ÉÃQzÉ.66) ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀÄð°ÃPÀgÀtPÁÌV ªÀå¬Ä¸ÀĪÀÅzÀÄ gÀÆ. DzÀgÉ £ÀUÀgÀ ¤ªÀÄð°ÃPÀgÀtzÀ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ AiÉÆÃd£É. (2011 .¸À»vÀ ¥ÁAiÀÄSÁ£ÉAiÀÄÄPÀÛ ±ËZÀªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß §¼ÀPÉUÉ vÀgÀĪÀ PÉ®¸À ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁV DV®è JA§ÄzÀ£ÀÄß vÉÆÃj¸ÀÄvÀÛzÉ. ¤Ãj£À ¥ÀÄ£Àg識ÀPÉ.($1. eÉÆvÉUÉ EzÀÄ ¤ÃgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀÄð°ÃPÀgÀtzÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÄzsÁj¸ÀĪÀ°è gÁdPÁgÀtÂUÀ¼À EZÁÒ±ÀQÛAiÀÄ PÉÆgÀvÉAiÀÄ£ÀÆß vÉÆÃgÀÄvÀÛzÉ.®¨sÀåvÉ (2009-2011) ªÀgÀ¢AiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ zɺÀ°AiÀÄ ¸ÀPÁðgÀ eÉeÉ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ ¥ÀæwAiÉƧâgÀ ªÉÄÃ¯É ¤ÃjUÁV RZÀÄð ªÀiÁqÀĪÀ ªÉÆvÀÛ PÉêÀ® gÀÆ. q 17 . ¸ÁPÀµÀÄÖ ºÀtPÁ¹£À £ÉgÀªÀÅ ªÀÄvÀÄÛ ¸À±ÀPÀÛ C£ÀĵÁÖ£ÀzÀ ºÉÆgÀvÀÄ £ÀUÀgÀ ¤ªÀÄð°ÃPÀgÀtzÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁUÀ¯ÁgÀªÀÅ. F JgÀqÀÄ GzÁºÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ zÉñÀzÁzÀåAvÀ ºÉÃUÉ ¤ÃgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀÄð°ÃPÀgÀtzÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ ©ü£ÀߪÁVzÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß vÉÆÃj¸ÀĪÀÅzÀgÀ eÉÆvÉUÉà ºÉÃUÉ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è «©ü£Àß CA±ÀUÀ¼ÀÄ EzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ©ÃgÀÄvÀÛªÉ JA§ÄzÀ£ÀÆß ¸ÀàµÀÖ¥Àr¸ÀÄvÀÛzÉ. PÉƼÀUÉÃj ¤ªÁ¹UÀ¼À ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ºÀPÀÄÌ.78) ªÀiÁvÀæ.

¸É¦ÖPï mÁåAPï CxÀªÁ »ÃgÀÄ UÀÄArAiÀÄ §zÀ°UÉ E°è eÉÊ«PÀ fÃtðPÀ mÁåAPÀ£ÀÄß §¼À¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. ¸É¦ÖPï mÁåAPï ¸ÁPÁUÀĪÀÅ¢®è ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ®Æè MAzÀÄ ±ËZÁ®AiÀĪÀ£ÀÄß ¤«Äð¸ÀĪÀÅzÀÄ e-mail : ceo@wockhardtfoundation. Er «±ÀézÀ¯Éèà ¨sÁgÀvÀªÀÅ ±ÉÃPÀqÀ 60gÀµÀÄÖ vÉgÉzÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄ®«¸Àdð£É ªÀiÁqÀĪÀªÀgÀ ªÁ¸À¸ÀܼÀªÉA§ C¥ÀQÃwðUÉ M¼À¥ÀnÖzÉ. «±ÉõÀªÁV ªÀļÉUÁ®zÀ°è ªÀÄ® vÁådåªÀÅ ¸ÀgÁUÀªÁV ºÁUÀÆ ¸ÀÄ®¨sÀªÁV ºÉƼÉ. PÀgÀĽ£À°è ºÀļÀÄUÀ¼À vÉÆAzÀgÉ ªÀÄwÛvÀgÀ d®d£Àå gÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄ CªÁåºÀvÀªÁV GAmÁUÀĪÀAvÀºÀ wêÀæ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ GzÀãªÀªÁVªÉ. ±ËZÁ®AiÀÄ ¸Ë®¨sÀåzÀ C¨sÁªÀzÀ zÀĵÀàÀjuÁªÀĪÀÅ ±ÉÊPÀëtÂPÀ gÀAUÀzÀ®Æè wêÀæªÁV PÀAqÀħA¢zÉ. £ÀªÀÄä°è 62 PÉÆÃnVAvÀ®Æ ºÉaÑ£À d£ÀgÀÄ CxÀªÁ ¸Àj¸ÀĪÀiÁgÀÄ zÉñÀzÀ CzsÀðQÌAvÀ ºÉaÑ£À d£À¸ÀASÉå vÉgÉzÀ ¸ÀܼÀzÀ CxÀªÁ §AiÀÄ°£À°è ªÀÄ®«¸Àdð£É ªÀiÁqÀĪÀ C¨sÁå¸ÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÁÝgÉ. UÁæ«ÄÃt ¥ÀæzÉñÀzÀ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ PÀqÉUÀ¼À°è ºÀÄqÀÄVAiÀÄjUÁV ¥ÀævÉåÃPÀ ±Á¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ ²PÀëPÀgÀ£ÀÄß MzÀV¸À®Ä ¸ÁzsÀåªÁVgÀzÀ PÁgÀt §ºÀÄvÉÃPÀ ±Á¯ÉUÀ¼À°è ºÀÄqÀÄUÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÀÄqÀÄVAiÀÄj§âgÀÆ MnÖUÉ NzÀÄvÁÛgÉ. vÉgÉzÀ §AiÀÄ°£À°è ªÀÄ®«¸Àdð£É ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR DgÉÆÃUÀå C¥ÁAiÀÄUÀ½UÉ JqɪÀiÁrPÉÆqÀÄvÀÛzÉ. Cw¸ÁgÀ. ªÀÄ®ªÀ£ÀÄß DzsÀĤPÀ eÉÊ«PÀ vÀvÀézÀ §¼ÀPÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ «WÀn¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. £ÀUÀgÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ®Æè ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 16% d£ÀgÀÄ vÉgÉzÀ §AiÀÄ°£À°è ªÀÄ®«¸Àdð£É ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀªÀĸÉåAiÀÄÄ PÀAqÀħA¢zÀÄÝ EA¢UÀÆ UÁæ«ÄÃt ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 69% d£ÀgÀÄ vÉgÉzÀ §AiÀÄ°£À°è ªÀÄ®«¸Àdð£É ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ.org AiÉÆÃd£Á d£ÀªÀj 2015 . EzÀÄ ¸ËAzÀgÀå¥ÀæeÉÕAiÀÄ «ZÁgÀ ªÀiÁvÀæªÀ®è ¸ËAzÀgÀå ¥ÀæeÉÕAiÀÄ zÀȶÖPÉÆãÀªÀ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ ¥Àr¹zÀgÀÆ. ªÀiÁzsÀå«ÄPÀ ±Á¯ÉUÉ §gÀĪÀµÀÖgÀ°è §ºÀ¼ÀµÀÄÖ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ vÀªÀÄä ±Á¯Á DªÀgÀtzÀ°è ±ËZÁ®AiÀÄ«®è¢gÀĪÀÅzÀjAzÀ vÀªÀÄä ªÉÊAiÀÄQÛPÀ £ÉʪÀÄ®åðªÀ£ÀÄß PÁ¥ÁrPÉƼÀî®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀzÉ ¥ËæqsÁªÀ¸ÉÜUÉ vÀ®Ä¥ÀÄwÛzÀÝAvÉ ±Á¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ©qÀÄwÛzÁÝgÉ. EzÀjAzÁVAiÉÄà F ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è mÉÊ¥sÁ¬Äqï. F ªÀÄÄA¢£À ¢£ÀUÀ¼À°è F ¸ÀASÉåAiÀÄÄ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀĪÀ ¸ÀÆZÀ£É¬Ä®è. ºÀÄeÉÊ¥sÁ PÉÆgÀQªÁ¯Á PÀ£ÀßqÀPÉÌ : qÁ.¤ÃgÀÄ £ÉʪÀÄð®å eÉÊ«PÀ ±ËZÁ®AiÀÄ qÁ. ªÉÇPÁqïð ¥sËAqÉõÀ£ï. J£ï. ºÉêÀiÁzÉë §AiÀÄ°£À°è eÉÊ«PÀ ±ËZÁ®AiÀÄzÀ ¥ÀjPÀ®à£ÉAiÀÄÄ ¸ÀPÁgÁvÀäPÀ ¥Àæ¨sÁªÀªÀ£ÀÄß GAlĪÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. ºÉ¥ÁmÉÊn¸ï. §ºÀÄvÉÃPÀ EzÀ£ÀÄß MAzÀÄ jÃwAiÀÄ°è £ÀªÀÄä gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ®PÀët CxÀªÁ »A¢£À PÁ®zÀ D£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÁªÁrUÀgÀ ¸ÀAUÀwUÀ¼ÀAvÉ ¸ÀAPÉÃvÀªÁV UÀÄgÀÄw¸À®àqÀ¯ÁVzÉ. ¹EN. ©. PÉƼÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤Ãj£À vÉÆnÖ (mÁåAPÀÄ)UÀ¼À°è ¸ÉÃgÀĪÀÅzÀjAzÀ ºÁUÀÆ UÁæ«ÄÃt ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è UÀȺÀ PÁgÀåUÀ½UÉ §¼À¸ÀĪÀ ¤ÃjUÁV DzsÀĤPÀ ¤ÃgÀÄ £ÉʪÀÄð°åÃPÀgÀt ªÀåªÀ¸ÉܬĮèzÉ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ PÀÄrAiÀÄĪÀ ªÀÄvÀÄÛ §¼À¸ÀĪÀ ¤ÃgÀÄ ¸ÁPÀµÀÄÖ PÀ®Ä¶vÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. 18 CxÀªÁ vÉgÉzÀ ¸ÀܼÀUÀ¼À°è ªÀÄ®«¸Àdð£É ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀªÀĸÉåAiÀÄ PÀÄjvÀ ¸ÀÄ¢ÝAiÀÄ£ÀÄß £ÀªÀÄä zÉñÀzÀ°è £ÁªÀÅ DUÁUÉÎ NzÀÄwÛgÀÄvÉÛêÉ.

q 19 . ¸ÁPÀµÀÄÖ ¤ÃgÀ£ÀÄß ºÁ¬Ä¸À¢gÀĪÀÅzÀjAzÀ ±ËZÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ PÀnÖPÉƼÀÄîªÀÅzÀjAzÀ ZÉ£ÁßV gÀƦ¹zÀ ±ËZÁ®AiÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉ®ªÉà ªÁgÀUÀ¼À°è §¼À¸À¢gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ DUÁUÉÎ PÁtÄvÉÛêÉ. CzÀ£ÀÄß ¥ÀjÃQë¸ÀĪÀÅzÀÄ CxÀªÁ ¤AiÀÄAwæ¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀÄ®¨sÀªÀ®è. E°è£À ªÀÄÄaÑzÀ mÁåAQ£À°è DªÀÄèd£ÀPÀªÀÅ ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV E®è¢zÀÄÝ EzÀÄ ¤ªÁðAiÀÄÄ ¨ÁåQÖÃjAiÀiÁUÀ¼ÀÄ ¸ÀAªÀÈzÀÞªÁV ºÉZÀÄÑvÁÛ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÁvÁªÀgÀtªÀ£ÀÄß ¸À馅 ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. E£ÉÆßAzÀÄ CxÀðzÀ°è F vÀAvÀæeÁÕ£ÀzÀ°è QæAiÀiÁ²Ã® «WÀl£É¬ÄgÀÄvÀÛzÉ. F ¨ÁåQÖÃjAiÀiÁUÀ¼ÀÄ vÁådåªÀ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV «WÀn¹ CzÀ£ÀÄß ¤ÃgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ eÉÊ«PÀ C¤®ªÁV ¥ÀjªÀwð¸ÀÄvÀÛªÉ. eÉÊ«PÀ ±ËZÁ®AiÀÄzÀ ¥ÀjPÀ®à£É F »£É߯ÉAiÀÄ°è eÉÊ«PÀ ±ËZÁ®AiÀÄzÀ ¥ÀjPÀ®à£ÉAiÀÄÄ ¸ÀPÁgÁvÀäPÀ ¥Àæ¨sÁªÀªÀ£ÀÄß GAlĪÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. KPÉAzÀgÉ CªÀjUÉ ¤ÃgÀÄ ¹UÀĪÀÅ¢®è CxÀªÁ ¹PÀÌgÀÆ CzÀ£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ËZÁ®AiÀÄzÀªÀgÉUÉ ¤ÃgÀÄ MAiÀÄÄåªÀÅzÀÄ ¨sÁgÀzÀ CxÀªÁ PÀµÀÖzÀ PÉ®¸ÀªÉ¤¸À§ºÀÄzÀÄ. ¸ÀªÀÄxÀðªÁV vÁådåªÀ£ÀÄß «WÀn¸ÀĪÀ PÁgÀå£ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ.MAzÀÄ ¥Àæ±ÀA¸À¤ÃAiÀÄ «µÀAiÀĪÁzÀgÀÆ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁVgÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁPÀ¶ÖzÉ. E°è ªÀÄ® vÁådåªÀÅ ªÀµÀð«rà f£ÀÄUÀÄvÀÛzÉ. D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¸É¦ÖPï mÁåAQ£À°è vÁådåªÀÅ C¤AiÀÄAvÀæªÁV ªÀÄvÀÄÛ UÀªÀÄ£ÀPÉÌ ¨ÁgÀzÀAvÉ ¨sÀÆ«ÄAiÉƼÀUÉ f£ÀÄUÀÄvÁÛ ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ. ¸É¦ÖPï mÁåAPï£À¯ÁèzÀgÉ vÁådå ªÀ¸ÀÄÛªÀÅ gÁr ªÀÄvÀÄÛ UÉƧâgÀªÁV PÀæªÉÄÃtªÁV ¥ÀjªÀwðvÀUÉƼÀî®Ä PÁAiÀĨÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. ¸É¦ÖPï mÁåAPï CxÀªÁ »ÃgÀÄ UÀÄArAiÀÄ §zÀ°UÉ E°è eÉÊ«PÀ fÃtðPÀ mÁåAPÀ£ÀÄß §¼À¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ ¸É¦ÖPï mÁåAPÀ£ÀÄß ¥Àæw ªÀµÀð ±ÀÄaªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæw LzÀÄ ªÀµÀðPÉÆ̪ÉÄä §zÀ°¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. EzÀPÉÌ ºÀ®ªÀÅ wAUÀ¼ÀÄUÀ¼À PÁ® ¨ÉÃPÀÄ. ¤Ãj£À C¨sÁªÀ eÉÊ«PÀ ±ËZÁ®AiÀÄzÀ E£ÉÆßAzÀÄ ¥ÀæAiÉÆÃd£ÀªÉAzÀgÉ EzÀÄ ¸É¦ÖPï mÁåAPï CxÀªÁ »ÃgÀÄ UÀÄArUÀ¼À ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ MAzÀÄ ¨sÁUÀzÀµÀÄÖ ¸ÀܼÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ DPÀæ«Ä¸À°zÀÄÝ ºÉZÀÄÑ ¸ÀªÀÄUÀæªÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸É¦ÖPï CxÀªÁ »ÃgÀÄ UÀÄArUÀ¼À£ÀÄß PÁ®PÁ°PÀªÁV PÉ®ªÀÅ wAUÀ½UÉƪÉÄäAiÀiÁzÀgÀÆ ±ÀÄa ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÉƼÀV£À vÁådåªÀ£ÀÄß ¥ÀÆwðAiÀiÁV vÉUÉAiÀÄĪÀ CUÀvÀå«gÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ ºÀ¼ÉAiÀÄ «zsÁ£ÀzÀ°è dqÀ «WÀl£É £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. ºÀ½îUÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀgÀzÀ PÉƼÉUÉÃj ¤ªÁ¹UÀ½UÉ ¸ÁߣÀPÉÌAzÀÄ MAzÀÄ vÀA©UÉ ¤ÃgÀÄ ªÀiÁvÀæ ¹UÀĪÀAwzÀÄÝ ªÀÄ® ¤ªÁgÀuÉUÉ MAzÀÄ §QÃn£ÀµÀÄÖ ¤ÃgÀÄ ¹UÀĪÀÅzÀÄ C¸ÁzsÀåªÁVgÀÄvÀÛzÉ. EzÀjAzÀ ¸ÀÄgÀPÀëvɬÄzÉ JA§ «ÄxÁå¨sÁªÀªÀÅ GAmÁV ¸ÁªÀð¤PÀ DgÉÆÃUÀåPÉÌ wêÀæ C¥ÁAiÀÄ GAmÁUÀÄvÀÛzÉ. KPÉAzÀgÉ E°è ¸ÀܽÃAiÀĪÁV PÀæªÀÄ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä ºÉÆgÀV¤AzÀ K£ÀÆ PÁtĪÀÅ¢®è. ¸ÁÖAqÀgïØ ¸É¦ÖPï mÁåAPï (¥ÀæªÀiÁtÂvÀ ¨sÀÆUÀvÀ ªÀÄ®¸ÀAUÀæºÀUÁgÀ) ªÀÄvÀÄÛ »ÃgÀÄ UÀÄArUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄ®¨sÀ ºÁUÀÆ PÀrªÉÄ ºÀt¢AzÁUÀĪÀ ¥ÀjºÁgÀ PÀæªÀÄUÀ¼ÉAzÀÄ PÀAqÀħAzÀgÀÆ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆPÀÛªÁV «£Áå¸ÀUÉƽ¹ ¤«Äð¸À¢gÀĪÀÅzÀjAzÀ ªÀÄ®ªÀÅ ªÀÄtÂÚ£ÉƼÀUÉ f£ÀÄUÀĪÀÅ C¥ÁAiÀÄ«zÉ. EzÀjAzÁV £ÀªÀÄä ªÀÄÄA¢£À CUÀvÀåªÉAzÀgÉ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ ¤ÃgÀÄ ¥ÀÆgÉÊPÉ. DzÀgÉ eÉÊ«PÀ ±ËZÁ®AiÀÄzÀ°è QæAiÀiÁ²Ã®ªÁV. E°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 50 ªÀµÀðUÀ¼ÀµÀÄÖ PÁ® ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ CUÀvÀå«gÀĪÀÅ¢®è. DzÀgÉ eÉÊ«PÀ ±ËZÁ®AiÀÄzÀ°è ±ÉÃPÀqÀ vÉÆA§vÀÛgÀµÀÄÖ vÁdåªÀÅ «WÀl£ÉUÉƼÀÄîªÀÅzÀjAzÀ AiÉÆÃd£Á d£ÀªÀj 2015 £ÀªÀÄä zÉñÀzÀ°è vÉgÉzÀ §AiÀÄ°£À°è ªÀÄ® «¸Àdð£É ªÀiÁqÀĪÀ C¨sÁå¸ÀªÀÅ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉAiÀÄ®Ä ¤ÃgÀÄ ¹UÀ¢gÀĪÀÅzÀÆ PÀÆqÀ ¥ÀæªÀÄÄR PÁgÀtUÀ¼À¯ÉÆèAzÀÄ. CzÀ£ÀÄß vÉUÉAiÀÄĪÀ CUÀvÀå«®è. ªÀÄ®ªÀ£ÀÄß DzsÀĤPÀ eÉÊ«PÀ vÀvÀézÀ §¼ÀPÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ «WÀn¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. KPÉAzÀgÉ CªÀÅUÀ¼ÀÄ PÉ®ªÉà ªÁgÀUÀ¼À°è PÀnÖPÉƼÀÄîªÀAvÁzÀgÉ PÉêÀ® ±ËZÁ®AiÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀlÄÖªÀÅzÀgÀ°è ¥ÀæAiÉÆÃd£À«gÀĪÀÅ¢®è.

CzÀgÀ°è PÉ®ªÀÅ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. EzÀgÀ°è e-mail : pchikarmane1@gmail. EAvÀºÀ ¸ÀéZÀÒvÁ C©üAiÀiÁ£ÀUÀ½UÉ ¥ÉÆgÀPÉ »rzÀ ©æUÉÃqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¤°è¸ÀĪÀPÀÆÌ ºÉaÑ£À ¥ÁvÀæ«zÉ. ¥ÀÅuÉ 20 ªÀÄvÀÄÛ £ÁåAiÀĪÀ£ÀÄß SÁvÀj¥Àr¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀÄÄRåªÁV¹PÉÆAqÀÄ £ÀqÉAiÀĨÉÃPÀÄ. CzÉà jÃw E°ègÀĪÀ C£Ë¥ÀZÁjPÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ JAzÀgÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV gÀ¢Ý DAiÀÄĪÀªÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ©Ã¢ ¸ÀÄvÀÄÛvÀÛ gÀ¢Ý/UÀÄdj ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ PÉƼÀÄîªÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄgÀÄvÀAiÀiÁjPÉUÁV PÀ¸ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀAUÀ滸ÀĪÀgÉ®è ¸ÉÃjzÀ MAzÀÄ ¸ÀgÀ¥À½ ªÀåªÀ¸ÉÜ. ¸ÀPÁðgÀzÀ ¤ªÀÄð® ¨sÁgÀvï C©üAiÀiÁ£À«gÀ° CxÀªÁ FV£À ¸ÀPÁðgÀzÀ ¸ÀéZÀÒ ¨sÁgÀvÀ C©üAiÀiÁ£À«gÀ°.J¸ï. “¨sÁgÀvÀªÀÅ ªÀÄÄAzÀĪÀjzÀ zÉñÀUÀ½UÉ ªÀiÁzÀjAiÀiÁVzÉ. UÁdÄ ªÀÄvÀÄÛ §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀºÀ ªÀÄgÀÄvÀAiÀiÁjPÉUÉ (j¸ÉÊQèAUïUÉ)M¼À¥Àr¸ÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ £ÀUÀgÀzÀ°è GvÀàwÛAiÀiÁUÀĪÀ UÀnÖ PÀ¸ÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÀ£ÀÆß G½AiÀÄUÉÆqÀĪÀÅ¢®è. gÀ¢Ý DAiÀÄĪÀ PÉ®¸À JAzÀgÉ QüÉAzÀÄ ¥ÀjUÀt¸À®ànÖgÀĪÀAvÀzÀÄÝ. ¨sÁgÀvÀzÀ £ÀUÀgÀUÀ¼À°è PÀ¸ÀzÀ «¯ÉêÁjAiÀÄ°è£À M¼ÉîAiÀÄ ¤ªÀðºÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉlÖ ¤ªÀðºÀuÉUÀ¼ÀÄ ºÉÃVªÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß GzÁºÀgÀuÉUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ F ¯ÉÃR£ÀzÀ°è w½¸À¯ÁVzÉ. ¥Áè¹ÖPï. ¦ÃpPÉ MAzÀgÀ £ÀAvÀgÀ MAzÁV C¢üPÁgÀ ªÀ»¹PÉÆAqÀÄ §AzÀ ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀPÁðgÀUÀ½UÉ WÀ£ÀvÁådå ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ O¥ÀZÁjPÀ ªÀÄvÀÄÛ C£Ë¥ÀZÁjPÀ ªÀåªÀ¸ÉÜUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ EgÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀUÀ¼À §UÉÎ ªÀÄvÀÄÛ C£Ë¥ÀZÁjPÀ PÀ¸À ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß O¥ÀZÁjPÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÉƼÀUÉ M¼ÀUÉƼÀÄîªÀ §UÉÎ PÁ® PÁ®PÉÌ gÀa¸À¯ÁzÀ ¸À«ÄwUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÀªÀjPÉ ªÀiÁrPÉÆnÖªÉ. EzÀgÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÀªÀgÀÄ ¸ÁªÀiÁfPÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ DyðPÀªÁV CAa£À°ègÀĪÀ ¥Àj²µÀÖgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C®à¸ÀASÁåvÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼À d£ÀgÀÄ JA§AvÁVzÉ.¸ÀéZÀÒ ¸Áé¸ÀÜ å ¸ÀéZÀÒ ¨sÁgÀvÀ C©üAiÀiÁ£À: ªÀÄÄRåªÁ»¤AiÉÄqÉUÉ ¥ÀÆtÂðªÀiÁ aPÀgÀä£É PÀ£ÀßqÀPÉÌ : ºÀµÀð PÀĪÀiÁgï PÉ. F ¯ÉÃR£ÀªÀÅ F ¸ÀéZÀÒvÁ C©üAiÀiÁ£ÀUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀgÀ vÀ¼ÀºÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÀAgÀZÀ£ÉUÉÆArªÉAiÉÆà D PÉƼÉvÀÄ £ÁgÀÄwÛgÀĪÀ vÀ¼ÀªÀÄlÖªÀ£ÀÄß ªÀÄÄlÄÖªÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. J¸ï.com AiÉÆÃd£Á d£ÀªÀj 2015 . PÀ¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄgÀÄvÀAiÀiÁjPÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄgÀħ¼ÀPÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¥ÉÆæÃvÁ컸À¨ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ F ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß §®¥Àr¸À¨ÉÃQzÉ. E°ègÀĪÀ O¥ÀZÁjPÀªÁzÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ JAzÀgÉ ¸ÀA«zsÁ£À§zÀݪÁV gÀZÀ£ÉUÉÆAqÀÄ £ÉÃgÀªÁV E®èªÉà ¥ÀgÉÆÃPÀëªÁV CzÀgÀ UÀÄwÛUÉzÁgÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ WÀ£ÀvÁådå ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɸÀĪÀ ªÀÄĤ¹¥Á°n CxÀªÁ £ÀUÀgÀ¥Á°PÉAiÀÄ ¸ÀA¸ÉܬÄAzÀ £ÀqÉAiÀÄĪÀ PÀ¸À ¤ªÀðºÀuÉ ªÀåªÀ¸ÉÜ. eÉ. 1995gÀ°è ¨sÁgÀvÀzÀ°è £ÀUÀgÀ WÀ£ÀvÁådå ¤ªÀðºÀuÉ PÀÄjvÀ G£ÀßvÁ¢üPÁgÀ ¸À«ÄwAiÀÄÄ. J¸ïJ£ïrn «ªÉÄ£ï AiÀÄĤªÀ¹ðn. AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀéZÀÒvÁ C©üAiÀiÁ£ÀªÀÅ GvÀÛªÀÄ ¥Àj¸ÀgÀ ¤ÃqÀĪÀ eÉÆvÉeÉÆvÉUÉ WÀ£ÀvÁådåzÀ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ O¥ÀZÁjPÀªÀÄvÀÄÛ C£Ë¥ÀZÁjPÀ ªÀåªÀ¸ÉÜUÀ¼À°è vÉÆqÀVPÉÆArgÀĪÀ PÉ®¸ÀUÁjUÉ UËgÀªÀ ¥ÁæzsÁå¥ÀQ. §eÁeï CªÀgÀ CzsÀåPÀëvÉAiÀÄ°è PÉ®ªÀÅ GvÀÛªÀĪÁzÀ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß w½¹vÀÄÛ. »A¢£À PÀ¸À ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ ¸ÀªÀĸÉåAiÀÄ£ÀÄß C£Ë¥ÀZÁjPÀ PÉ®¸ÀUÁgÀgÀ zÀȶ֬ÄAzÀ CAzÀgÉ ¥ÀÆgÉÊPÉ §¢¬ÄAzÀ £ÉÆÃrzÁUÀ £ÀªÀÄUÉ C°è CAvÀºÀ PÉ®¸ÀUÁgÀgÀ zÁR¯Áw CxÀªÁ UÀÄgÀÄw¸ÀĪÀ MAzÀÄ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÉÄà E®è¢gÀĪÀÅzÀÄ PÁtÄvÀÛzÉ. PÁUÀzÀ. ¸ÀÆPÀÛ ¸ÁA¹ÜPÀ K¥ÁðqÀÄUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ O¥ÀZÁjPÀ ªÀÄvÀÄÛ C£Ë¥ÀZÁjPÀ ªÀåªÀ¸ÉÜUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ¸ÀA§AzsÀªÀ£ÀÄß £É¯ÉUÉƽ¹ UÀnÖUÉƽ¸À¨ÉÃPÁVzÉ.

n. £ÀUÀgÀzÀ°è PÀ¸À «¯ÉêÁjAiÀÄ §ÈºÀvï ªÉZÀÑ ¢£Éà ¢£Éà KgÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¹zÁUÀ gÀ¢Ý DAiÀÄĪÀªÀgÀÄ £ÀUÀgÀUÀ¼À°è ªÀÄgÀħ¼À¸À§®è. ªÀÄgÀÄvÀAiÀiÁjPÉUÉ ¨ÉÃPÁzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß CªÀÅUÀ¼À ªÀÄÆ®zÀ°èAiÉÄà ¨ÉÃgÀàr¸À¨ÉÃQgÀÄvÀÛzÉ. gÀ¸ÉÛ§¢AiÀÄ PÀ¸ÀzÀ vÉÆnÖUÀ½AzÀ £ÀUÀgÀzÀ §qÀªÀgÀÄ PÀ¸À JvÀÄÛªÀ FVgÀĪÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ eÁUÀzÀ°è ªÁqïð ªÀÄlÖzÀ°è PÀ¸À ¸ÁUÀuÉ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ PÀ¸ÀªÀ£ÀÄß JwÛ ºÁPÀĪÀ PÀ¸À ªÀUÁðªÀuÉ oÁuÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄgÀħ¼À¸ÀĪÀ PÀ¸ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀAUÀ滸ÀĪÀ PÀ¸À ¸ÀAUÀæºÀ PÉÃAzÀæUÀ½gÀĪÀ MAzÀÄ ¸ÀĸÀAWÀnvÀªÁzÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ¸Áܦ¸À§ºÀÄzÀÄ. ¯ÁåAqï¦ü¯ïUÀ¼À°è ªÀÄÄaѺÁQ©qÀĪÀAvÀºÀ £ÀÆgÁgÀÄ ¸Á«gÁgÀÄ l£ÀÄßUÀ¼ÀµÀÄÖ ¸ÀAUÀ滹zÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀÄvÀAiÀiÁjPÁ PÉÊUÁjPÉUÉ F ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄgÀÄ¥ÀæªÉò¸ÀĪÀÅzÀjAzÁV ¥ÀæPÀÈw ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼ÀÄ. £ÀUÀgÀ WÀ£ÀvÁådå ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ QæAiÀiÁAiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ªÀÄÄRå CA±ÀUÀ¼À°è J£ïfMUÀ¼À ¸ÀºÀ¨sÁVvÀézÀ°è gÀ¢Ý DAiÀÄĪÀªÀgÀ ¸ÀºÀPÁjUÀ¼À£ÀÄß ¸Áܦ¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¸ÀºÀ ¸ÉÃj¹PÉƼÀî¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ªÀÄgÀÄvÀAiÀiÁjPÉAiÀÄ ¸ÀgÀ¥ÀtÂAiÀÄÄ PÀ¸ÀªÀ£ÀÄß PÀ¸ÀzÀ vÉÆnÖUÀ½AzÀ GvÁàzÀ£Á §¼ÀPÉUÉ wgÀÄV¹ GzÉÆåÃUÀªÀ£ÀÄß MzÀV¸ÀÄvÀÛzÉ. ªÁå¥ÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÄ£ÀB GvÁàzÀ£ÉAiÀÄ ¥ÀæQæAiÉÄUÉƼÀ¥Àr¸ÀĪÀ zsÁgÉUÉ ¸ÁV¸ÀĪÀ ªÀÄzsÀåAvÀgÀ PÉ®¸À PÁAiÀÄðUÀ¼À°è vÉÆqÀVPÉÆArzÁÝgÉAzÀÄ CAzÁf¸À¯ÁVzÉ. gÀ¢Ý DAiÀÄĪÀªÀgÀ ¸ÀºÀPÁjUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹ CªÀÅUÀ¼ÀrAiÀÄ°è CªÀgÀ£ÀÄß ¸ÀAWÀn¸À§ºÀÄzÁVzÉ. F ¸ÀAUÀwAiÀÄ ¨É¼ÀQ£À°è £ÉÆÃqÀĪÀÅzÁzÀgÉ gÀ¢Ý DAiÀÄĪÀªÀgÀÄ MAzÀÄ ¥ÀæªÀÄÄRªÁzÀAvÀºÀ GzÉÆåÃUÀ ¸ÀªÀÄƺÀªÁVzÀÄÝ F ¸ÀªÀÄƺÀPÉÌ zÀPĄ̀ÉÃPÁzÀ ªÀÄ£ÀßuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAWÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ¨ÉÃQzÉ. ªÀÄgÀħ¼À¸ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀ滸ÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ §¼À¸ÀĪÀ ºÁ° ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß GvÀÛªÀÄ¥Àr¸ÀĪÀÅzÀÄ CvÀåUÀvÀåªÁVzÉ. eÉÆvÉAiÀÄ°è PÀ¸ÀzÀ gÁ²UÀ¼À°è gÀ¢Ý ºÉPÀÄ̪ÁUÀ GAmÁUÀĪÀ DgÉÆÃUÀåzÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À£ÀÄß vÀ¦à¹ CªÀjUÉ GvÀÛªÀÄ PÉ®¸ÀzÀ AiÉÆÃd£Á d£ÀªÀj 2015 ¥Àj¸ÀgÀªÀ£ÀÄß ¤«Äð¹ GvÀÛªÀÄ DzÁAiÀÄ §gÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÁVzÉ.CvÀåAvÀ C£ÁgÉÆÃUÀåPÀgÀ ¹ÜwAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÁÛ §zÀÄPÀÄ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. F gÀ¢Ý DAiÀÄĪÀªÀgÀÄ. WÀ£ÀvÁådå ¤ªÀðºÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄgÀÄvÀAiÀiÁjPÉAiÀÄ ¸ÀªÀiÁ£ÁAvÀgÀ zÁjUÀ¼ÀÄ MªÉÄä §¼À¹zÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ½AzÀ ºÉƸÀªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À ªÀÄgÀÄvÀAiÀiÁjPÉ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ ¤²ÑvÀªÁVAiÀÄÆ ¯Á¨sÀzÁAiÀÄPÀªÁVzÀÝ°è ªÀÄvÀÄÛ O¥ÀZÁjPÀªÁzÀ PÀ¸À ¤ªÀðºÀuÉAiÉÆA¢UÉ C£Ë¥ÀZÁjPÀ PÀ¸À ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ¸À«Ää½vÀUÉƽ¸À¨ÉÃPÉ£ÀÄߪÀÅzÀ£ÀÄß vÀdÕgÉà w½¹zÁÝUÀÆå F ²¥sÁgÀ¸ÀÄUÀ¼À eÁj 21 . £ÀUÀgÀzÀ UÀnÖ PÀ¸À¢AzÀ ªÀÄgÀÄvÀAiÀiÁjPÉUÉ §¼À¸À§ºÀÄzÁzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀ» æ ¸ÀĪÀ°è gÀ¢Ý DAiÀÄĪÀªÀgÀ C£Ë¥ÀZÁjPÀ PÉëÃvÀæªÀÅ ¥ÀæªÀÄÄR PÉÆqÀÄUÉ ¤ÃqÀÄwÛzÉ. £ÀAvÀgÀ PÉ®¸ÀUÁgÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÀ¼À ºÀAvÀzÀ°èAiÉÄà CAzÀgÉ ªÀÄÆ®zÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀħ¼À¸À§®è ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀ滸À§ºÀÄzÀÄ. ‘¨sÁgÀvÀzÀ ««zsÀ £ÀUÀgÀUÀ¼À°è WÀ£ÀvÁådå ¤ªÀðºÀuÉ PÀÄjvÀ ªÀgÀ¢’ ªÀÄvÀÄÛ ‘JgÀqÀ£Éà gÁ¶ÖçÃAiÀÄ PÁ«ÄðPÀ DAiÉÆÃUÀzÀ ªÀgÀ¢UÀ¼ÀÄ’ ªÉÄÃ¯É w½¹zÀ §eÁeï ¸À«ÄwAiÀÄ°è£À CA±ÀUÀ¼À£Éßà ¥ÀÄ£ÀgÀÄZÀÑj¹ªÉ. DzÀgÉ. EzÀjAzÁV gÀ¢Ý DAiÀÄĪÀªÀjUÉ £ÀUÀgÀ PÀ¸À ¸ÀAUÀæºÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄgÀÄvÀAiÀiÁjPÉ ªÀåªÀ¸ÉÜUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ vÁªÉÇAzÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR PÉÆArAiÀiÁVzÉÝêÉA§ ¨sÁªÀ£É §gÀÄvÀÛzÉ. CzÉà ªÉüÉUÉ CªÀgÀÄ UÀnÖ PÀ¸ÀzÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è eÉÊ«PÀ PÀ¸ÀªÀ£ÀÆß ªÀÄ£ÉUÀ½AzÀ ¸ÀAUÀ滹PÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛ§¢AiÀÄ PÀ¸ÀzÀ vÉÆnÖUÀ¼À°è ºÁPÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. ¥ÀÄ£ÀgÀÄvÁࢸÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÁjPÉUÀ½UÉ ¨ÉÃPÁzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÀ¸À¢AzÀ ¨ÉÃgÀàr¹ PÉÆAqÉÆAiÀÄÄåwÛgÀĪÀÅzÀjAzÀ £ÀUÀgÀ DyðPÀvÉUÉ ¨ÉÃPÁzÀ ±ÀæªÀĪÀ£ÀÄß ¥ÀÆgÉʸÀÄwÛzÁÝgÉ£ÀߧºÀÄzÀÄ. ±ÀQÛ ªÀÄvÀÄÛ ºÀtzÀ G½vÁAiÀĪÁUÀÄwÛzÉ. §zÀ¯ÁV »ÃUÀÆ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ.§ºÀÄvÉÃPÀ ªÀÄA¢ ºÉAUÀ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼ÀÄ.¸ÀAUÀ滸ÀĪÀ ªÉZÀÑzÀ ºÉÆgÀvÁV E£ÁߪÀ ªÉZÀѪÀÇ EgÀĪÀÅ¢®è. F ¸À«ÄwUÀ¼À ²¥sÁgÀ¸ÀÄUÀ¼À°è ¨sÁgÀvÀzÀ ªÀÄgÀÄvÀAiÀiÁjPÁ PÉÊUÁjPÉAiÀÄÄ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖUÉ ¥ÀÆgÀPÀªÁzÀ ®PÀëtUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CzÀÄ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¨ÉA§®«®èzÉà PÉ®¸À ªÀiÁqÀ§®èzÀÄ JA§ ¸ÀAUÀwAiÀÄ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹gÀĪÀÅ£ÀÄß UÀªÀĤ¸À§ºÀÄzÀÄ. CzÉà §UÉAiÀÄ ²¥sÁgÀ¸ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¹ªÉ.J¸ï. gÀ¢Ý DAiÀÄĪÀªÀgÀ ¸ÀºÀPÁjUÀ¼ÀÄ E®èªÉà J£ïfMUÀ¼ÀÄ F ¸ÀAUÀæºÀ PÉÃAzÀæUÀ¼À G¸ÀÄÛªÁj £ÉÆÃrPÉƼÀÄîªÀAvÉ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. PÀZÁѪÀ¸ÀÄÛUÀ¼À KgÀÄwÛgÀĪÀ ¨É¯É ªÀÄvÀÄÛ ¥Àj¸ÀgÀ gÀPÀëuÉAiÀÄ zÀȶ֬ÄAzÀ PÀ¸À¢AzÀ ªÀÄgÀÄvÀAiÀiÁjPÉ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ §ºÀ¼À ªÀÄÄRåªÁVzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß J¯Áè ºÀAvÀUÀ¼À°è GvÉÛÃf¸À¨ÉÃQzÉ. £ÀUÀgÀUÀ¼À ±ÉÃPÀqÁ 1-2gÀµÀÄÖ PÉ®¸ÀUÁgÀgÀÄ F gÀ¢ÝAiÀÄ ¸ÀAUÀæºÀ.Dgï ¸ÀħæºÀätå£ï CzsÀåPÀëvÉAiÀÄ°è gÀavÀªÁVzÀÝ CgÀtå ªÀÄvÀÄÛ ¥Àj¸ÀgÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À PÀÄjvÀ G£ÀßvÁ¢üPÁgÀ ¸À«ÄwAiÀÄÄ wÃgÁ EwÛÃZÉUÉ CAzÀgÉ £ÀªÉA§gï 2014gÀAzÀÄ ¤ÃrgÀĪÀ vÀ£Àß ªÀgÀ¢AiÀÄ°è EzÉà §UÉAiÀÄ ²¥sÁgÀ¸ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃrzÉ. ºÁUÉAiÉÄà ªÀÄgÀÄvÀAiÀiÁjPÉ ªÁå¥ÁgÀzÉÆA¢UÉ CªÀjUÉ ¤PÀl ¸ÀA¥ÀPÀðªÀÅAmÁUÀĪÀÅzÀjAzÀ ªÀÄgÀÄvÀAiÀiÁjPÉUÉ §¼À¸À§ºÀÄzÁzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß UÀjµÀ× ªÀÄlÖzÀ°è §¼À¹PÉƼÀÄîªÀ §UÉÎ CªÀjUÉ w½ªÀ½PÉ GAmÁUÀĪÀÅzÀ®èzÉ ªÀÄÄAzÉÆAzÀÄ ¢£À CªÀgÀ ¸ÀºÀPÁj ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀªÉà ¸ÀtÚ ªÀÄgÀÄvÀAiÀiÁjPÁ WÀlPÀUÀ¼À£ÀÄß DgÀA©ü¹ CªÀÅ ¯Á¨sÀzÁAiÀÄPÀªÁV ¨É¼ÉzÀÄ £ÀUÀgÀ WÀ£À vÁådåzÀ°è eÉÊ«PÀªÁV PÉƼÉAiÀÄzÀ PÀ¸ÀzÀ ºÉÆgÉAiÀÄ£ÀÄß vÀVθÀÄvÀÛªÉ. ªÀÄgÀħ¼À¸ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀ滸ÀĪÀ PÉ®¸ÀPÁÌV £ÀUÀgÀ¥Á°PÉUÀ¼Éà gÀ¢Ý DAiÀÄĪÀªÀjUÉ GzÉÆåÃUÀ ¤Ãr £ÉëĹPÉƼÀÀÄzÀÄ.

gÀ¢Ý DAiÀÄĪÀ PÉ®¸À JAzÀgÉ QüÉAzÀÄ ¥ÀjUÀt¸À®ànÖgÀĪÀAvÀzÀÄÝ. £ÀUÀgÀ¥Á°PÉ PÉ®¸ÀUÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉưøÀgÀÄ EªÀjUÉ vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀªÉÃð¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁVgÀÄvÀÛzÉ. »ÃUÁV £ÀUÀgÀ¥Á°PÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è EgÀĪÀ DZÀgÀuÉAiÉÄAzÀgÉ PÀ¸ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀAUÀ滸ÀĪÀÅzÀÄ. §¼À¸ÀĪÀ AiÉÆÃUÀåvÉ PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ J¸ÉAiÀÄ®àlÖ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ JAzɤ¹PÉƼÀÄîvÀÛzÉ. CªÀjUÀzÀÄ PÁ¼ÀfAiÀÄ «µÀAiÀĪÉà C®è. ¸ÉÃªÉ MzÀV¸ÀĪÀ ºÉÆuÉUÁjPÉUÀ¼À£ÀÄß £ÀUÀgÀ¥Á°PÉUÀ½UÉ ºÀAZÀ®ànÖzÀÝgÀÆ FVgÀĪÀ vÉjUÉ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è CªÀPÉÌ ºÉZÀÄÑ DzÁAiÀÄ ¸ÀAzÁAiÀĪÁUÀzÀ PÁgÀt¢AzÁV C£ÀÄzÁ£ÀPÁÌV ¸ÀܽÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ PÉÃAzÀæ ªÀÄvÀÄÛ gÁdå ¸ÀPÁðgÀUÀ¼À£Éßà CªÀ®A©¸À¨ÉÃPÁVzÉ. ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄzÁV PÀ¸ÀzÀ ¤ªÀðºÀuÉAiÉÄAzÀgÉ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀªÁV ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ªÀÄÆ®UÀ½AzÀ ¸ÀAUÀæºÀªÁzÀ PÀ¸ÀzÀ°è ¸ÉÃjgÀĪÀ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ eÁwAiÀÄ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃr ¨ÉÃgÀàr¹ AiÀiÁªÀÅzÀ£ÀÄß ªÀÄgÀħ¼À¸À§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ CzÀPÉÌAzÉ «ÄøÀ¯ÁzÀ eÁUÀ«®èzÀ PÁgÀt CªÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ eÁUÀUÀ¼À°è F PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛgÉ. DzÀgÉ ªÁ¸ÀÛªÀzÀ°è CªÀgÀÄ ¸ÀªÀĸÉåAiÀÄ ¨sÁUÀªÁVgÀzÉà ¥ÀjºÁgÀzÀ ¨sÁUÀªÁVgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄzÁV. E£ÀÄß PÀ¸À ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ ¸ÀªÀĸÉåAiÀÄ£ÀÄß C£Ë¥ÀZÁjPÀ PÉ®¸ÀUÁgÀgÀ zÀȶ֬ÄAzÀ CAzÀgÉ ¥ÀÆgÉÊPÉ §¢¬ÄAzÀ £ÉÆÃrzÁUÀ £ÀªÀÄUÉ C°è CAvÀºÀ PÉ®¸ÀUÁgÀgÀ zÁR¯Áw CxÀªÁ UÀÄgÀÄw¸ÀĪÀ MAzÀÄ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÉÄà E®è¢gÀĪÀÅzÀÄ PÁtÄvÀÛzÉ. F UÀÄdj ªÁå¥ÁjUÀ½UÉ CªÀgÀÄ vÁªÀÅ ¸ÀAUÀ滹zÀ gÀ¢Ý ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁj vÀªÀÄä£ÀÄß gÀQë¹PÉƼÀÄîvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉÃPÁzÁUÀ CªÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ ¥ÀqÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. £ÀªÀÄä gÁdPÁgÀtÂUÀ½UÉ PÀ¸À ºÁPÀĪÀ ªÀÄvÀzÁgÀjUÉ ¤ÃªÀÅ PÀ¸À ¤ªÀðºÀuÉUÉ ºÉZÀÄѪÀj vÉjUÉ PÀnÖ JAzÀÄ ºÉüÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ PÀ¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀģɧ½AiÉÄà ¨ÉÃgÀàr¹ JAzÀÄ MvÁÛAiÀÄ¥Àr¸ÀĪÀ PÉ®¸À §ºÀ¼À PÀ¹«¹ GAlĪÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. D¢ªÁ¹ ªÀÄvÀÄÛ C®à¸ÀASÁåvÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼À d£ÀgÀÄ JA§AvÁVzÉ. PÉÆ£ÉAiÀÄzÁV. EzÀ£ÀÄß £ÀUÀgÀ ¥Á°PÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀgÀªÁ¹UÀ¼ÀÄ §ºÀ¼À ¸À® MAzÀÄ ¸ÀªÀĸÉå JAzÀÄ ¥ÀjUÀt¸ÀĪÀÅzÀÄAlÄ. PÀ¸À ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ O¥ÀZÁjPÀ ªÀÄvÀÄÛ C£Ë¥ÀZÁjPÀ ªÀåªÀ¸ÉÜUÀ¼ÀÄ MAzÀPÉÆÌAzÀÄ ¸ÀªÀiÁAvÀgÀªÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÀÛªÉ. KPÉAzÀgÉ §ºÀ¼À ¸À® £ÀUÀgÀ¥Á°PÉUÀ¼ÀÄ F PÀ¸À/gÀ¢ÝAiÀÄ°è K£ÉägÀÄvÀÛzÉ K£ÉägÀĪÀÅ¢®è JA§ §UÉÎ vÀ¯ÉPÉr¹PÉÆArgÀĪÀÅzÉà E®è. C£Ë¥ÀZÁjPÀ ªÀÄgÀÄvÀAiÀiÁjPÉ G¢ÝªÉÄ PÉ®¸ÀUÁgÀgÀÄ ºÉZÁÑV CªÀ®A©¸ÀĪÀÅzÀÄ UÀÄdj ªÁå¥ÁjUÀ¼À£ÀÄß. EzÀgÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÀªÀgÀÄ ¸ÁªÀiÁfPÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ DyðPÀªÁV CAa£À°ègÀĪÀ zÀ°vÀ. £Á®Ì£ÉAiÀÄzÁV PÀ¸À ºÁPÀĪÀªÀjUÉ CªÀgÀÄ ºÁPÀĪÀ PÀ¸ÀªÀÅ ¥ÀPÀÌzÀ ºÀ½îUÀ¼À°è gÁ²AiÀiÁUÀĪÀ §UÉÎAiÀiÁUÀ°Ã CªÀgÀ 22 PÀ¸À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄð¤AzÀ vÉUÉzÀ £ÀAvÀgÀ K£ÁUÀÄvÀÛzÉ JA§ÄzÁUÀ°Ã ¨ÉÃqÀªÁzÀ ¸ÀAUÀw. vÀAvÀæeÁÕ£À PÉÃA¢ævÀªÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ «PÉÃA¢æÃPÀÈvÀ ¥ÀjºÁgÀQÌAvÀ®Æ PÉÃA¢æÃPÀÈvÀ ¥ÀjºÁgÀUÀ¼À §UÉÎAiÉÄà ºÉZÀÄÑ M®ªÀÅ vÉÆÃgÀÄvÁÛgÉ.ªÀiÁvÀæ PÀ¼ÉzÀ JgÀqÀÄ zÀ±ÀPÀUÀ½AzÀ®Æ DªÉÄUÀwAiÀÄ°è ¸ÁUÀÄwÛgÀĪÀÅzÉÃPÉ J£ÀÄߪÀ ¥Àæ±Éß JzÀÄgÁUÀÄvÀÛzÉ. JgÀqÀ£ÉAiÀÄzÁV. EzÉ®è DzÀªÉÄÃ¯É G½AiÀÄĪÀ G½PÉAiÀÄ£ÀßµÉÖà ¯ÁåAqï¦ü¯ï£À°è ºÀƼÀ¨ÉÃQgÀÄvÀÛzÉ JA§ÄzÀÆ EªÀjUÉ CxÀðªÁVgÀĪÀÅ¢®è. ªÁå¥ÁjUÀ½AzÀ §gÀĪÀ §Ä¯Émï vÀAvÀæeÁÕ£ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¤ªÀð»¸ÀĪÀAvÀºÀ EAzÀæeÁ®PÉÌ £ÀUÀgÀ¥Á°PÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀļÁV©qÀÄvÀÛªÉ. PÉ®¸ÀUÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉ®¸ÀzÀ ªÀåªÀ¸ÉÜUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉƼÀî®Ä EgÀĪÀ CªÀPÁ±ÀUÀ¼ÀÄ. ¨ÉÃqÀzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ. ªÀÄÆ®zÀ°èAiÉÄà «AUÀr¸À¯ÁzÀ PÀ¸ÀªÀ£ÀÄß PÀ¸À ºÁPÀĪÀªÀjAzÀ ¸ÀAUÀ滸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£ÀÄß ¸ÁV¸ÀĪÁUÀ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ §UÉAiÀÄ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ¨ÉgÀPÉAiÀiÁUÀzÀAvÉ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ Erà WÀ£ÀvÁådå ¤ªÀðºÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄgÀÄvÀAiÀiÁjPÉ ¸ÀgÀ¥À½ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è CvÀåAvÀ ¥ÀæªÀÄÄRªÁzÀÄzÀÄ. C£Ë¥ÀZÁjPÀ PÉ®¸ÀUÁgÀgÀÄ ªÀÄgÀħ¼À¸À§®è ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß DAiÀÄĪÀAvÀºÀ PÀ¸ÀzÀ gÁ²UÀ¼Éà F JgÀqÀÆ ªÀåªÀ¸ÉÜUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÃgÀĪÀ ©AzÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¤Ãw ¤gÀÆ¥ÀPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁA¹ÜPÀ ºÀÆrPÉzÁgÀgÀÄ ºÉZÀÄÑ §AqÀªÁ¼À ºÀÆqÀĪÀ. AiÀiÁªÀÅzÀ£ÀÄß j¥ÉÃj ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁªÀÅzÀ£ÀÄß ºÉƸÀªÀ¸ÀÄÛ vÀAiÀiÁjPÉUÉ PÀ½¸À§ºÀÄzÀÄ JA§ÄzÀ£ÀÄß EªÀgÀÄ CxÀðªÀiÁrPÉÆArgÀĪÀÅ¢®è. zÉñÀzɯÉèqÉAiÀÄ £ÀUÀgÀ¥Á°PÉ DqÀ½vÁ¢üPÁjUÀ½UÉ £ÀUÀgÀ WÀ£À vÁådå ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ ºÉÆuÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀUÀgÀ £ÉʪÀÄð®å ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ DgÉÆÃUÀå PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ ¨sÁUÀªÁV ªÀ»¸À¯ÁVzÉ. «AUÀr¸ÀzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ½UÉ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ¬ÄgÀĪÀÅ¢®è. gÀ¢Ý DAiÀÄĪÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÀ¼É ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆAqÉÆAiÀÄÄåªÀªÀgÀÄ M¨ÉÆâAnAiÀiÁVAiÉÆà E®èªÉà PÉ®ªÉǪÉÄä PÀÄlÄA§ ¸ÀzÀ¸ÀågÉÆA¢UÉ F PÉ®¸ÀzÀ°è vÉÆqÀVPÉÆArzÀÄÝ PÁ«ÄðPÀ ¸ÀAWÀl£ÉUÀ¼ÀÄ E®èªÉà mÉæÃqï AiÀÄƤAiÀÄ£ïUÀ½AzÀ G¥ÉÃPÉëUÉƼÀUÁVgÀÄvÁÛgÉ. vÀAiÀiÁjPÉUÉ ªÀÄgÀħ¼À¸À§®è ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉÃgÀàr¸ÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ «AUÀr¸ÀĪÀ PÉ®¸ÀªÀÅ ªÀiË®åªÀzsÀð£É ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ C«¨sÁdå CAUÀªÁVzÀÄÝ PÀıÀ®vÉAiÀÄ£ÀÄß ¨ÉÃqÀĪÀ PÉ®¸ÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. PÀ¸À CxÀªÁ vÁådå JAzÀgÉ CzÀQÌgÀĪÀ CxÀð«ªÀgÀuÉAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ G¥ÀAiÉÆÃV¹ ©lÖ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ. ¸ÁV¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÁ² MlÄÖªÀÅzÀĺÁUÀÆ EwÛÃZÉUÉ PÀ¸ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀÄlÄ֧Ƣ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀºÀ ¸ÉÃjzÉ. ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ ¸ÀAUÀæºÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁUÀuÉ ªÀåªÀ¸ÉÜUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ GvÀÛªÀĪÁV «AUÀr¸À¯ÁzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß AiÉÆÃd£Á d£ÀªÀj 2015 .

F ¸ÀéZÀÒ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ 2300 ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ 4 ®PÀë ªÀÄ£ÉUÀ½AzÀ (28000 ¸ÀèA ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÆ ¸ÉÃjzÀAvÉ) ¥Àæw¢£ÀªÀÇ ªÀģɪÀÄ£É PÀ¸À ¸ÀAUÀ滸À®Ä §¼ÀPÉzÁgÀgÀ ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹 ¸ÉÃªÉ MzÀV¸ÀÄvÁÛgÉ. 2008jAzÀ 2013gÀ £ÀqÀÄªÉ ¥ÀÄuÉ £ÀUÀgÀ¥Á°PÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀéZïÒ £ÀqÀÄªÉ M¥ÀàAzÀªÉÃ¥ÀðnÖvÀÄÛ. DgÉÆÃUÀå PÁ¼Àf ªÀÄvÀÄÛ ¥Áæ«qÉAmï ¥sÀAqï ºÁUÀÆ vÁAiÀÄÛ£ÀPÉÌ ¤ÃqÀĪÀ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼ÀAvÀºÀ ±Á¸À£À§zÀÞ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À£ÀÆß EªÀjUÉ ªÀAa¸À¯ÁVzÉ.¸ÉêÁ vÉjUÉ (C£ÀéAiÀĪÁUÀĪÉqÉAiÀÄ°è). ¨ÉÆãÀ¸ï EvÁå¢ ¸ÉÃj) PÉ®¸ÀUÁgÀjAzÁV ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÁVzÀÝ 23 . gÀeÉ. AiÀiÁPÉAzÀgÉ F ºÀtªÀÅ PÉ®¸ÀUÁgÀjUÉ AiÀiÁªÀ UËgÀªÀªÀ£ÀÆß. ¸ÀA§¼À ¤ÃrzÀ gÀeÉ.Ö - - - - ¦A¦æ aAZÀªÁqÀ £ÀUÀgÀ¥Á°PɬÄAzÀ C£Ë¥ÀZÁjPÀ gÀ¢Ý DAiÀÄĪÀªÀgÀ£ÀÄß M¼ÀUÉƼÀÄîªÀ ¥ÀæQæAiÉÄ 2012gÀ £ÀªÉA§gï¤AzÀ ¦A¦æ aAZÀªÁqÀ £ÀUÀgÀ ¥Á°PÉAiÀÄÄ (PCMC) ¥ÀgÉÆÃPÀëªÁV 300 gÀ¢Ý DAiÀÄĪÀ PÉ®¸ÀUÁgÀgÀ£ÀÄß ªÀģɪÀÄ£É PÀ¸À ¸ÀAUÀ滸ÀĪÀ 3 UÀÄwÛUÉUÀ¼Àr PÉ®¸ÀPÉÌ £ÉëĹzÉ. 1963gÀ°è ¤UÀ¢¥Àr¸À¯ÁzÀ PÀ¤µÀתÉÃvÀ£ÀQÌAvÀ PÀrªÉĬÄzÉ.É ¸ÉÃ¦Ö UÉÃgï ªÀÄvÀÄÛ PÀ¯Áåt PÁAiÀÄðUÀ¼À ¨Á§vÀÄU Û ¼ À À PÉÆgÀv¬ É ÄAzÀ gÀ¢Ý DAiÀÄĪÀ PÉ®¸ÀUÁgÀjUÉ DzÀ ¸ÁªÀÄÆ»PÀ £Àµª ÖÀ £ À ÄÀ ß vÉÆÃj¸ÀĪÀ ¥Àn. ¸ÀèAUÀ½AzÀ ¸ÀAUÀ滸À®Ä ¸À©ìr ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄðéZÁgÀuÉ ªÉZÀÑ. ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛç. ¥ÀÄuÉ £ÀUÀgÀ¥Á°PɬÄAzÀ C£Ë¥ÀZÁjPÀ gÀ¢Ý DAiÀÄĪÀªÀgÀ£ÀÄß M¼ÀUÉƼÀÄîªÀ ¥ÀæQæAiÉÄ ‘¸ÀéZïÒ’ JA§ÄzÀÄ ¸ÀéAiÀÄA GzÉÆåÃV gÀ¢Ý DAiÀÄĪÀªÀgÀ ªÀÄwÛvÀgÀ £ÀUÀgÀ §qÀªÀgÀ ¸ÁéAiÀÄvÀÛ ¸ÀºÀPÁj ¸ÀA¸ÉÜAiÀiÁVzÀÄÝ 2007gÀ°è PÁUÀzï PÁZï ¥ÀvÀæ PÀµÀÖPÁj ¥ÀAZÁ¬ÄÛ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÄuÉ £ÀUÀgÀ¥Á°PÉUÀ¼À ¨ÉA§®¢AzÀ C¹ÛvÀéPÉÌ §A¢zÉ. CzÉà «AUÀr¸À¯ÁUÀzÀ vÉÆÃlzÀ PÀ¸ÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉPÀ¸ÀUÀ¼À£ÀÄß ¯ÁåAqï¦ü¯ïUÀ¼À°è vÀÄA©¸ÀĪÀÅzÀÄ C¤ªÁgÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀAUÀæºÀzÀ ºÀAvÀzÀ°è C£Ë¥ÀZÁjPÀ PÉ®¸ÀUÁgÀgÀ£ÀÄß M¼ÀUÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ ºÉZÀÄÑ C£ÀÄPÀÆ®vÉUÀ¼À£ÉÆßzÀV¸ÀÄvÀÛzÉ. F J®è PÁgÀtUÀ½AzÁV. PÀ¤µÀ× ¥ÀæªÀiÁtzÀ §¼ÀPÉzÁgÀgÀ ±ÀĮ̪À£ÀÄß «¢ü¸À¯ÁVzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ¸ÉêÉUÉÊAiÀÄĪÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÃªÉ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀªÀgÀ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ M¦àUÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ PÁ®PÁ®PÉÌ £À«ÃPÀj¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. ¦J¥sï ªÀÄvÀÄÛ EJ¸ïL PÉÆqÀÄUÉ. ªÉÆzÀ® 5 ªÀµÀðUÀ¼À C£ÀĨsÀªÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÉ®ªÀÅ ±ÀgÀvÀÄÛUÀ¼À ªÀiÁ¥Áðr£ÉÆA¢UÉ F M¥ÀàAzÀªÀÅ £À«ÃPÀgÀtUÉƼÀÄîªÀ ºÀAvÀzÀ°èzÉ. ¥ÀæwAiÉƧ⠑¸ÀéZïÒ’ ¸ÀzÀ¸Àå£ÀÆ vÀ£Àß UÀ½PÉAiÀÄ ±ÉÃPÀqÁ 5 gÀµÀÖ£ÀÄß vÀªÀÄä ¸ÀºÀPÁj ¸ÀA¸ÉÜUÉ zÉÃtÂUÉ ¤ÃqÀÄvÁÛ£É. ªÁgÀzÀ gÀeÁ¢£ÀUÀ¼ÀÄ.ªÀÄgÀÄvÀAiÀiÁjPÉ E®èªÉà ªÀÄgÀħ¼ÀPÉAiÀÄ GzÉÝñÀUÀ½UÉ §¼À¸À®Ä ºÉaÑ£À DAiÉÄÌUÀ½gÀÄvÀÛªÉ. F UËgÀªÀzsÀ£ÀªÀÅ vÀ¯Á PÉ®¸ÀUÁgÀ¤UÉ ¢£ÀPÉÌ 200 gÀÆ¥Á¬Ä DVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀéAiÀÄA GzÉÆåÃUÀ/¤gÀÄzÉÆåÃV ªÀåQÛUÀ¼À ¸ÀºÀPÁj¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ Cr PÉ®¸À ¥ÀqÉ¢gÀĪÀ ¥ÀæwAiÉƧâ UÀÄwÛUÉzÁgÀ£ÀÄ PÁAiÉÄÝ ªÀÄvÀÄÛ PÀgÁj£Àr PÉ®¸ÀUÁgÀjUÉ PÀ¤µÀ× ªÉÃvÀ£À ¤ÃqÀ®Ä ¨ÁzsÀå£ÁVgÀÄvÁÛ£É. PÉ®¸ÀUÁgÀjUÉ JAlÄ UÀAmÉ zÀÄrªÉÄAiÀÄ ¢£À. ¸ÀZ é ïÒUÉ ¸À®PÀgu À É ¤ÃqÀ¢gÀĪÀ ¤ªÀ¼ é À ¨Á§vÀÄÛ 4. PCMCAiÀÄÄ UÀÄwÛUÉzÁgÀgÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ ¥Àæw UÀÄwÛUÉ PÁ«ÄðPÀ¤UÉ ¤²ÑvÀªÁzÀ ªÀiÁ¹PÀ ±ÀĮ̪À£ÀÄß “JQ-CvÀ ªÀiÁ£ÁPÀ£Á’ (KQÃPÀÈvÀ UËgÀªÀzsÀ£À)zÀ ºÉ¸Àj£À°è ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ. F M¥ÀàAzÀzÀ(MOU) ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀÄuÉ £ÀUÀgÀ¥Á°PÉAiÀÄÄ PÀZÉÃjUÉ ¸ÀܼÁªÀPÁ±À. PÉ®¸ÀUÁgÀgÀÄ ªÀÄgÀħ¼À¸À§®è ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁjPÉÆAqÀÄ ºÀt UÀ½¸ÀĪÀ ºÀPÀÌ£ÀÆß ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ. ¦AZÀtÂ. »ÃUÁV ¸ÀAUÀæºÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁUÀuÉUÀ¼ÀÄ WÀ£ÀvÁådå ªÀiË®å ¸ÀgÀ¥À½AiÀÄ°è£À JgÀqÀÄ CvÀåAvÀ ªÉZÀÑzÁAiÀÄPÀ PÉëÃvÀæUÀ¼ÁVªÉ. EzÀgÀ°è PÉ®¸ÀUÁgÀgÀ ªÉÃvÀ£À. EzÀPÉÌ §¼À¸ÀĪÀ ‘UËgÀªÀzsÀ£À’ CxÀªÁ ‘ªÀiÁ£ÀzsÀ£À’ JA§ ¥ÀzÀªÉà MAzÀÄ «¥ÀgÁå¸ÀªÁVzÉ. PÀ¸À ¸ÀAUÀæºÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄr¸ÀĪÀ PÉ®¸ÀUÀ¼ÀÄ ºÉaÑ£À ±ÀæªÀĪÀ£ÀÄß ¨ÉÃqÀĪÀ PÉ®¸ÀUÀ¼ÁVzÀÄÝ £ÀUÀgÀ¥Á°PÉUÀ¼À ¥Àj¥Á®£Á E¯ÁSÉUÀ¼À°è PÁ«ÄðPÀgÀ £ÉêÀÄPÁw EAvÀºÀ PÉ®¸ÀUÀ½UÉ ºÉaÑgÀÄvÀÛzÉ. MlÄÖ UËgÀªÀzsÀ£À F PÉ®¸ÀUÁgÀjUÉ (¸ÀéZÀÒvÁ - PÀ¯Áåt PÁAiÀÄðPÀª æ ÄÀ UÀ¼À ¨Á§vÀ£ Û ÄÀ ß ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀ¢gÀĪÀÅzÀjAzÁV DVgÀĪÀ £ÀµÖÀ 80 ®PÀë 50 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ¸ÀAè ¸À©r ì ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀ¢gÀĪÀÅzÀjAzÁV gÀ¢Ý DAiÀÄĪÀªj À UÉ DVgÀĪÀ £ÀµÖÀ 50 ®PÀë 16 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä. M¥ÀAà zÀzÀ MlÄÖ CªÀ¢Aü iÀÄ°è ¸ÀZ é ï PÉ®¸ÀUÁgÀjUÉ DVgÀĪÀ MlÄÖ £ÀµÖÀ = 2 PÉÆÃn 68 ®PÀë 66 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä PÁ«ÄðPÀjUÉ) PÀ¤µÀ× ªÉÃvÀ£À PÁAiÉÄÝ. ¸À®PÀgÀuÉ. ¸ÀA¥ÀvÀÛ£ÀÆß ¤ÃqÀĪÀÅ¢®è. ¸ÀÆavÀ PÁAiÉÄݧzÀÝ ªÉÃvÀ£ÀzÀ£ÀéAiÀÄ (PÀ¤µÀ× ªÉÃvÀ£À. UÁæZÀÄn. gÉÊ£ïPÉÆÃlÄUÀ¼ÀÄ. ªÁ¸ÀÛªÀzÀ°è UÀÄwÛUÉzÁgÀgÀÄ PÉ®¸ÀUÁgÀjUÉ ¥ÁªÀw¸ÀĪÀÅzÀÄ ¢£ÀPÉÌ 75jAzÀ 120 gÀÆ¥Á¬Ä ªÀiÁvÀæ. M¥ÀàAzÀzÀ ¥ÀæPÁgÀ 5 ªÀµÀðUÀ¼À CªÀ¢üUÉ ¥ÀÄuÉ £ÀUÀgÀ¥Á°PÉAiÀÄÄ ¸ÀéZïÒ ªÀÄÆ®PÀ PÀ¸À ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ ªÉZÀѪÁV vÀ¯Á ªÀÄ£ÉUÉ ªÉÆzÀ®Ä CzÀÄ ªÀå¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ 98 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ §zÀ¯ÁV 206 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀå¬Ä¸À¨ÉÃQvÀÄÛ.47 PÉÆÃn gÀÆ¥Á¬Ä. PÀ¸À «AUÀqÀuÉUÉ j¸ÉÊQèAUï ±ÉqïUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¸À¨ÉÃQvÀÄÛ. ¨ÉÆãÀ¸ï. D¹Û ¤ªÀðºÀuÁ ªÉZÀÑ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄwÛUÉzÁgÀgÀ ¯Á¨sÁA±À J®èªÀÇ ¸ÉÃjgÀÄvÀÛªÉ. PÀ¸À ¸ÀAUÀ滸À®Ä ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ (vÀ¼ÀÄîUÁr ªÀÄvÀÄÛ §PÉmïUÀ¼ÀÄ). M¥ÀAà zÀzÀ LzÀÄ ªÀµðÀ UÀ¼° À è ¸À®PÀgu À . PÀZÉÃj ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ. 1948 ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÁgÁµÀÖç PÀ¤µÀ× ªÉÃvÀ£À ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ. §ÆlÄUÀ¼ÀÄ AiÉÆÃd£Á d£ÀªÀj 2015 ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉæÖUÉÃgÀ£ÀÄß MzÀV¹¨ÉÃQvÀÛ®èzÉ. vÀgÀ¨ÉÃw ºÁUÀÆ ¸ÀéZÀÒ ¸ÉÃªÉ ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä £ÁUÀjPÀjUÉ eÁUÀævÉ ªÀÄÆr¸À®Ä PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß £ÀqɸÀ¨ÉÃQvÀÄÛ. ¸ÀAUÀº æ À ¸À®PÀgu À AÉ iÀÄ£ÀÄß §zÀ°¸ÀzÀ PÁgÀt¢AzÁV ºÉaz Ñ À ¤ªÀðº é u À Á ªÉZz ÑÀ À ¨Á§vÀÄÛ 1 PÉÆÃn 38 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä.

Erà zÉñÀzÀ vÀÄA¨É®è C£Ë¥ÀZÁjPÀ gÀ¢Ý DAiÀÄĪÀ PÉ®¸ÀUÁgÀgÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÀAvÀºÀ ¹ÜwUÀ¼À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ. ¦A¦æ aAZÀªÁqÀzÀ PÀ¸À DAiÀÄĪÀªÀjUÉ ºÉ¸ÀjUÉ PÀ¤µÀ× ªÉÃvÀ£À PÉÆlÖgÀÆ ¸ÀºÀ ¸ÀA§¼À ¤ÃrzÀ ªÁgÀzÀ gÀeÉ. PMC ªÀÄvÀÄÛ PCMC JgÀqÀÄ ªÀiÁzÀjUÀ¼ÀÄ PÉêÀ® £ÀªÀÄä PÀtÚ ªÀÄÄA¢gÀĪÀ GzÁºÀgÀuÉUÀ¼ÀµÉÖ. AiÀiÁPÉAzÀgÉ CzÀÄ ¸À°è¹zÀÝ mÉAqÀgï ¥Àæ¸ÁÛ¥ÀzÀ ªÉÆvÀÛ¢AzÀ PÉ®¸ÀUÁgÀjUÉ PÀ¤µÀ× ªÉÃvÀ£ÀªÀ£ÀÆß ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. ¸ÀéZïÒ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¥ÀÄuÉ £ÀUÀgÀ ¥Á°PÉUÉ DVgÀĪÀ G½vÁAiÀĪÀ£ÀÄß vÉÆÃj¸ÀĪÀ ¥ÀnÖ - G¥À¸ÀAºÁgÀ ¥ÀÄuÉAiÀÄ ¸ÀéZïÒ£À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ PÀ¸À ¸ÀAUÀ滸ÀĪÁPÉ ¸ÀévÀAvÀæªÁV ¸ÉÃªÉ MzÀV¸ÀĪÀªÀ¼ÁVzÁݼÉ.3 PÉÆÃn gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÁVvÀÄÛ. ºÁUÉAiÉÄà PÉ®¸À ¹ÜwUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀºÀ (ªÁgÀzÀ gÀeÉ. ªÁ¶ðPÀ ¢Ã¥ÁªÀ½ ¨ÉÆãÀ¸ï EvÁå¢) GvÀÛªÀÄ ¥Àr¹PÉƼÀÄîªÀ DAiÉÄÌ DPÉVzÉ. E°è £ÀUÀgÀ¥Á°PÉ ¸ÀA¸ÉÜ £ÉÃgÀªÁV vÀ¥Éà¸ÀVzÉ. £ÀUÀgÀ¥Á°PÉAiÀÄÄ ¨ÉÃgÉÆAzÀÄ PÀA¥À¤AiÉÆAzÀgÉÆA¢UÉ PÀ¸À ¸ÀAUÀ滹 ¤ªÀð»¸ÀĪÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ M¥ÀàAzÀ ªÀiÁrPÉÆArzÉ. ¸ÀéZÀÒ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀÄuÉ £ÀUÀgÀ ¥Á°PÉUÉ DVgÀĪÀ ªÁ¶ðPÀ G½vÁAiÀÄ 38 PÉÆÃn gÀÆ¥Á¬Ä ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä JAzÀÄ ©lÄÖ©nÖzÉ. (¦Ã¥À¯ïì AiÀÄƤAiÀÄ£ï ¥sÁgï qɪÀiÁPÀænPï gÉÊmïì «gÀÄzÀÞ ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀ (1982 AIR 1473)]. E°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÁPÉUÉ DPÉ AiÀiÁAwæÃPÀÈvÀ PÀ¸À ¸ÀAUÀæºÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°ègÀĪÀÅzÀjAzÀ ºÉaÑ£À ªÀÄgÀħ¼À¸À§®è ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ¹UÀÄvÀÛªÉAiÀiÁzÀgÀÆ CzÀÄ ¤gÀAvÀgÀªÁV DvÀAPÀzÀ°ègÀÄvÀÛzÉ. PÉ®¸ÀUÁgÀjUÉ UËgÀªÀ. gÀ¢Ý DAiÀÄĪÀªÀjUÉ PÀ¤µÀ× ªÉÃvÀ£À MzÀV¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß. EzÀgÉÆA¢UÉ. F ªÀÄÆ®PÀ CªÀ£À£ÀÄß §®ªÀAvÀzÀ zÀÄrªÉĬÄAzÀ vÀ¦à¹ 23£Éà C£ÀÄZÉÒÃzÀzÀ ¥Àj¥Á®£ÉAiÀiÁUÀ¢gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß vÀ¦à¸À§ºÀÄzÁVzÉ. ¸ÁªÀiÁfPÀ ¨sÀzÀævÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAWÀl£ÉUÀ¼À ºÀPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß SÁwæ¥Àr¹ GvÀÛªÀÄ ªÀiÁzÀjAiÀÄ£ÀÄß gÀƦ¸ÀĪÀ ºÉÆuÉ ¸ÀPÁðgÀzÀ ªÉÄðzÉ. ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ ¹ÜwUÀwUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ §¼ÀPÉzÁgÀgÀ ±ÀĮ̪À£ÀÄß ºÉaѸÀĪÀ ‘¸ÁévÀAvÀæöå’ªÀÇ DPÉVzÉ. (¸ÀAfvï gÁAiÀiï «gÀÄzÀÞ gÁeÁ¸ÁÛ£À gÁdåzÀ PÉù£À°è ¸ÀĦæÃA PÉÆÃnð£À ¥ÀæªÀÄÄR wæð¤AzÀ (1983 (SCC 1 525) §®ªÀAvÀzÀ zÀÄrªÉÄ JA§ ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀįÁVzÉ). q AiÉÆÃd£Á d£ÀªÀj 2015 . CAvÀºÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ 23£Éà C£ÀÄZÉÒÃzÀzÀ ¥ÀæPÁgÀ vÀ£Àß ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ºÀQÌ£À eÁjUÁV £ÁåAiÀiÁ®zÀ ªÉÆgÉ ºÉÆÃV £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ PÀ¤µÀ× 24 ªÉÃvÀ£À ¤ÃqÀ®Ä DzÉñÀ ¤ÃqÀĪÀAvÉ PÉýPÉƼÀî®Ä CºÀð£ÁVgÀÄvÁÛ£É. PÁ«ÄðPÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼ÀÄ CªÀjUÉ C£Àé¬Ä¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ DgÉÆÃUÀå ºÁUÀÆ ¸ÀÄgÀPÀëvÉUÀ¼À£ÀÄß SÁwæUÉƼÀÄîªÀAvÉ £ÉÆÃqÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀPÁðgÀzÀ M¼ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆgÀUÉ ¸ÀéZÀÒvÁ C©üAiÀiÁ£ÀzÀ°è vÉÆqÀVPÉÆAqÀªÀgÀ ¥ÀæªÀÄÄR ºÉÆuÉAiÀiÁVzÉ. ªÉÄð£À JgÀqÀÆ ªÀiÁzÀjUÀ¼À°è PÀrªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉZÀÄÑ ¸ÀªÀiÁ£À CA±ÀªÉAzÀgÉ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¸ÀA¥ÀÆtð «¥sÀ®vÉ. ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ 12£ÉAiÀÄ «¢üAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ ¸ÀéAiÀÄA MAzÀÄ ‘gÁdå’/ ‘¥Àæ¨sÀÄvÀé’ ªÁVgÀĪÀ £ÀUÀgÀ¥Á°PÉAiÀÄÄ vÀ£Àß PÉ®¸ÀUÁgÀgÀ PÀ¯ÁåtªÀ£ÀÄß SÁwæ¥Àr¸ÀĪÀ ¤nÖ£À°è MAzÀÄ ªÀiÁzÀj ¸ÀA¸ÉÜAiÀiÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀ¨ÉÃQvÀÄÛ.MlÄÖ ªÁ¶ðPÀ ¨Á§vÀÄÛ 2014gÀ°è 2. “M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ªÀÄvÉÆÛ§â¤UÉ PÀ¤µÀ× ªÉÃvÀ£ÀQÌAvÀ®Æ PÀrªÉÄ UËgÀªÀzsÀ£À ¥ÀqÉzÀÄ zÀÄrªÉÄ CxÀªÁ ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß MzÀV¹zÀgÉ D ªÀåQÛAiÀÄÄ PÁ£ÀƤ£À ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀqÉAiÀĨÉÃPÁzÀ ºÀtQÌAvÀ PÀrªÉÄ ºÀtzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ §®ªÀAvÀzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ C¤ªÁgÀåvÉAiÀÄ°èzÁÝ£É JAzÀxÀð. ºÉÆðPÉAiÀÄ°è. DPÉUÉ vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ zÀÄrªÉÄAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁAwæÃPÀÈvÀ CxÀªÁ AiÀiÁAwæÃPÀÈvÀªÀ®èzÀ ¸ÀAUÀæºÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉaÑ£À ¤AiÀÄAvÀæt ºÁUÀÆ DAiÉÄÌUÀ½ªÉ. DPÉAiÀÄ PÀÄAzÀÄPÉÆgÀvÉ ¤ªÁj¸ÀĪÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄÆ E°ègÀĪÀÅ¢®è.000gÀÆ PÀ¤µÀ× ªÉÃvÀ£À x 2300 PÉ®¸ÀUÁgÀgÀÄ x 12 wAUÀ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ = 27 PÉÆÃn gÀÆ¥Á¬Ä + PÀ¤µÀ× ±ÉÃPÀqÁ 10gÀµÀÄÖ ¸ÉÃªÉ MzÀV¸ÀĪÀªÀgÀ D¹Û ¤ªÀðºÀuÁ ªÉZÀÑ. UËgÀªÁ¤évÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ. CzÀgÀ®Æè PCMC vÀ£Àß ¥ÁvÀæªÀ£ÀÄß PÀqÉUÀt¹ PÉ®¸ÀUÁgÀgÀÄ vÁªÉà vÀªÀÄä ¸ÁªÀÄxÀåðPÀÌ£ÀÄUÀÄtªÁV UÀÄwÛUÉzÁgÀjAzÀ JµÀÄÖ ¸ÁzsÀåªÉÇà CµÀÄÖ C£ÀÄPÀÆ®vÉ - - - ¥ÀæwªÀµÀð ¥ÀÄuÉ £ÀUÀgÀ ¥Á°PÉAiÀÄÄ PÀ¸À ¸ÁUÀuÉ ªÉZÀÑzÀ 7 PÉÆÃn gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß G½¸ÀÄwÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ M¥ÀàAzÀzÀ¯Éèà ¤zsÀðj¸À¯ÁVgÀĪÀAvÉ ªÀÄgÀÄ §¼À¸À§ºÀÄzÁzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À ªÉÄïÉAiÀÄÆ DPÉUÉ ¤AiÀÄAvÀæt«zÉ. gÀeÉ E®èªÉà ¢Ã¥ÁªÀ½ ¨ÉÆãÀ¸ï EzÁªÀÅzÀÆ EgÀĪÀÅ¢®è. ¥ÀÄuÉ £ÀUÀgÀ¥Á°PÉ vÀ£Àß PÉ®¸ÀUÁgÀgÀ §UÉUÉ ºÉZÀÄÑ PÁ¼Àf vÉÆÃjzÉ. UÀÄwÛUÉAiÀÄ°è £ÉëĹPÉÆArgÀĪÀ PÀ¸À ¸ÀAUÀ滸ÀĪÀ PÉ®¸ÀUÁgÀjUÉ PÀ¤µÀ× ªÉÃvÀ£À ¤ÃqÀ¢gÀĪÀÅzÀÄ ¦A¦æ aAZÀªÁqÀzÀ°è ªÀiÁvÀæ PÀAqÀħgÀĪÀ «²µÀÖ DZÀgÀuÉAiÉÄãÀ®è. PÀ¸À ¤ªÀð»¸ÀĪÀªÀjUÉ ¤ÃqÀĪÀ n¦àAUï ±ÀÄ®Ì 1 PÉÆÃn gÀÆ¥Á¬Ä G½vÁAiÀÄ. DzÀgÉ CzÀÄ PÉ®¸ÀUÁgÀjAzÀ PÉ®¸À ªÀiÁr¹PÉƼÀÄîwÛgÀĪÀ jÃwAiÀÄ£ÀÄß ‘§®ªÀAvÀzÀ zÀÄrªÉÄ’ JAzÀÄ PÀgÉAiÀħºÀÄzÁVzÉ. E°è £ÀUÀgÀzÀ ¸ÀܽÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ vÀ£Àß CvÀåAvÀ zÀħð®ªÁzÀ PÉ®¸ÀUÁgÀgÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß PÁ¥ÁqÀĪÀ°è ¸ÀPÁðgÀ ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV ¸ÉÆÃwzÉ. ¨Á¼ÉÆÎqÀĪÀ ªÉÃvÀ£À ªÀÄvÀÄÛ DzÁAiÀÄ. (ªÀÄgÀħ¼ÀPÉUÉ ªÀiÁ¥Àðr¸À¯ÁzÀ 90 MTPD x 365 ¢£ÀUÀ¼ÀÄ x ¥Àæw l£ïUÉ 2200 gÀÆ¥Á¬Ä) ªÀģɪÀÄ£É PÀ¸À ¸ÀAUÀæºÀPÉÌ ¤ÃqÀĪÀ UÀÄwÛUÉAiÀÄ 30 PÉÆÃn gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À G½vÁAiÀÄ (10.

427-347). CzÀÄ JµÁÖzÀgÀÆ aPÀÌzÁVgÀ°.org 25 . AiÉÆÃd£Á d£ÀªÀj 2015 vÀA¢zÉ J£ÀߧºÀÄzÁVzÉ. ``AiÀiÁªÀÅzÉà £ÀUÀgÀªÀÅ. ¦PÉnÖAiÀĪÀgÀ ‘E¥ÀàvÉÆÛAzÀ£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ°è §AqÀªÁ¼À’ (¦PÉnÖ 2014) JA§ UÀæAxÀzÀ ¥ÀæPÀluÉ ºÁUÀÆ CzÀÄ ‘DzÁAiÀÄ ºÀAaPÉAiÀÄ PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉ’AiÀÄ£ÀÄß PÀÄjvÀAvÉ MvÀÄÛ ¤ÃrgÀĪÀÅzÀÄ. PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉAiÀÄ DzÁAiÀÄ ºÀAaPÉ ºÁUÀÆ C¸ÀªÀiÁ£ÀvÉAiÀÄ ¸ÀAªÁzÀPÉÌ CzÀÄ ¤ÃqÀĪÀ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀvÉ DzÁAiÀÄ C¸ÀªÀiÁ£ÀvÉAiÀÄ£ÀÄß JgÀqÀÄ DAiÀiÁªÀÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ «±Éèö¸À§ºÀÄzÁVzÉ. ¥ÀÇ. EµÁÖV. DzÁAiÀÄ ºÀAaPÉ (CzÀgÀ C¸ÀªÀiÁ£ÀvÉUÀ¼ÀÄ) ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ vÉÆqÀPÀÄUÀ¼À §UÉV£À ¨É¼ÀªÀtÂUÉ ªÀÄvÀÄÛ C©üªÀÈ¢ÞUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¨Ë¢ÞPÀ ¸ÀAªÁzÀªÀÅ PÀ¼ÉzÀ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ°è `£ÁlQÃAiÀÄ ¥ÀjªÀvÀð£É’UÀ½UÉ M¼ÀUÁVzÉ (UÁå®gï. e-mail : tulsi. EªÉgÀqÀÆ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ¸ÀAWÀµÀðuÉzÀ°è vÉÆqÀVgÀÄvÀÛzÉ’’. ¥ÉèÃmÉÆ. £ÀUÀzÀÄ ªÀUÁðªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß.jayakumar@spjimr. VæÃPï vÀvÀéeÕÁ¤ (Qæ. C¸ÀªÀiÁ£ÀvÉAiÀÄÄ ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¯Á¨sÀzÁAiÀÄPÀ ¥ÀjuÁªÀĪÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ JA§ C©üeÁvÀ zÀȶÖPÉÆãÀ¢AzÀ. «±ÉõÀªÁV UÁæ«ÄÃt PÀÆ°PÁgÀgÀ£ÀÄß UÀÄj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁrzÀ°è ¨sÁgÀvÀzÀ°è£À DzÁAiÀÄ ªÀÄÆ®zÀ°è£À C¸ÀªÀiÁ£ÀvÉUÀ¼À£ÀÄß vÀVθÀ®Ä ¸ÀºÁAiÀĪÁUÀ§ºÀÄzÉãÉÆÃ. 2011). ªÁ¸ÀÛªÀªÁV JgÀqÁV «AUÀqÀuÉUÉƼÀÄîvÀÛzÉ. ªÀÄzsÀåPÁ°Ã£À AiÀÄÄUÀzÀ°è£À DzÁAiÀÄ ºÀAaPÉAiÀÄÄ ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ°è «ÄwAiÀÄ ¥ÁvÀæªÀ»¸ÀÄvÀÛzÉ JA§ C©ü¥ÁæAiÀÄ¢AzÀ £À«Ã£À AiÀÄÄUÀzÀ°è£À C©ü¥ÁæAiÀÄzÀAvÉ ¥ÀæwPÀÆ® ¥ÀjuÁªÀÄzÀ M¼À ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼À §UÉÎ MvÀÄÛ ¤ÃrgÀĪÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ zÀȵÁÖAvÀ wgÀĪÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÁt§ºÀÄzÁVzÉ. MAzÀÄ §qÀªÀgÀzÀÄ. JgÀqÀ£Éà «±Àé ¸ÀªÀÄgÀzÀ PÁ¯ÁªÀ¢üAiÀÄ°è C¸ÀªÀiÁ£ÀvÉAiÀÄ PÀ®à£ÉAiÀÄÄ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ CxÀªÁ UÀȺÀPÀÈvÀåªÀ£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀAvÉ DzÁAiÀÄ ºÀAaPÉ CAvÀUÀðvÀªÁVzÀÄÝ. ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ²æêÀÄAvÀgÀzÀÄ.ZËPÀlÄÖ ÉÃR£À ¯ À µ Ã É «± vÉÆqÀPÀÄ DzÁAiÀÄ C¸ÀªÀiÁ£ÀvÉUÀ¼ÀÄ vÀļÀ¹ dAiÀÄPÀĪÀiÁgï PÀ£ÀßqÀPÉÌ : gÀWÀÄ£ÁxÀ J£ï.J¸ï. EAxÀ ¸ÀAªÁzÀUÀ¼À£ÀÄß C©üeÁvÀ CxÀð±Á¸ÀÛçdÕgÀ ¢£À¢AzÀ®Æ ¸ÀA¥ÀÇtð ¸ÀégÀÆ¥ÀPÉÌ ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀÄ. C©üeÁvÀ CxÀð±Á¸ÀÛçdÕgÀ°è ºÉZÁÑV CzÀÄ PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉAiÀÄ DzÁAiÀÄ ºÀAaPÉAiÀÄ£Éßà ªÀ¸ÀÄÛvÀB PÁ¼ÀfAiÀÄ£ÁßVj¹PÉÆArzÉ. UÀȺÀPÀÈvÀåzÀ DzÁAiÀÄ ºÀAaPÉ ºÁUÀÆ PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉAiÀÄ DzÁAiÀÄ ºÀAaPÉ (¨ÁPïì 1). F jÃwAiÀÄ°è ªÀåQÛUÀvÀªÁzÀzÀÝjAzÀ ¤¢ðµÀÖ PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉAiÀÄ DzÁAiÀÄ ºÀAaPÉ (EzÀÄ ¥Àjt«Ä¹zÀ C¸ÀªÀiÁ£ÀvÉUÀ¼ÀÄ) ªÀgÉV£À zÀȶÖPÉÆãÀ zÀ¯èÁzÀ §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄÄ ¨sÁgÀvÀzÀ°è ¨É¼ÀªÀtÂUÉ ºÁUÀÆ C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ ¸ÀAªÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀ jÃw ¥Àjt«Ä¸ÀÄvÀÛzÉ? ¨sÁgÀvÀzÀ°è C¸ÀªÀiÁ£ÀvÉAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁªÀ jÃwAiÀÄ°è C¼ÉAiÀįÁUÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉAiÀÄ C¸ÀªÀiÁ£ÀvÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ZÁ®£ÉUÀ¼ÉãÀÄ? CAwªÀĪÁV CAvÀºÀ §zÀ¯ÁzÀ zÀȶÖPÉÆãÀQÌgÀ§ºÀÄzÁzÀ PÁ¬ÄzÉAiÀÄ vÉÆqÀPÀÄUÀ¼ÁªÀŪÀÅ? D ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À §UÉÎ F ¯ÉÃR£À UÀªÀÄ£ÀºÀj¹zÉ. ªÀÄÄA¨ÉÊ. J¸ï ¦ eÉÊ£ï E£ï¹ÖlÆåmï.

r. EzÉÆAzÀÄ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ DzÁAiÀÄzÀ°è£À ¯Á¨sÀ CxÀªÁ ¸ÀA§¼ÀzÀ ¯Á¨sÁA±ÀªÉA§ÄzÁV ªÀiÁzÀjAiÀÄ C¼ÀvÉUÉÆïÁVzÉ. ¸ÁªÀiÁfPÀ £ÁåAiÀÄAiÀÄÄvÀ £ÀªÀÄƣɬÄAzÀ PÀAqÀħAzÀ ¸ÀÆPëÀä ªÀÄƯÁzsÁgÀUÀ¼À£ÀÄß CxÉÊð¸ÀĪÀ PÁ®à¤PÀvÉAiÀÄ£ÀÄß DzsÀj¹zÝÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÉAiÉÄà ªÀåQÛUÀvÀ DzÁAiÀÄ ºÀAaPÉAiÀÄ C¸ÀªÀiÁ£ÀvÉAiÀÄ£ÀÄß PÀÄjvÀAvÉ GvÀÛªÀÄ CjªÀ£ÀÄß MzÀV¸ÀĪÀÅzÁVgÀÄvÀÛzÉ. EzÀÄ ¸ÉÆ£É߬ÄAzÀ 1 ªÀgÉVzÀÄÝ. F jÃwAiÀÄ°è ±ÀæªÀÄzÀ ºÀAZÀÄ«PÉ ¨ÁPïì 1 : DyðPÀ C¸ÀªÀiÁ£ÀvÉAiÀÄ ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼ÀÄ DyðPÀ C¸ÀªÀiÁ£ÀvÉ : DyðPÀvÉAiÀÄ°è£À UÀȺÀPÀÈvÀå CxÀªÀ ªÀåQÛUÀvÀ DzÁAiÀÄzÀ ºÀAaPÉAiÀÄ£ÀÄß C¼ÉAiÀÄĪÀÅzÁVgÀÄvÀÛzÉ. (DåmïQ£ï¸À£ï. ¸ÀÆÜ® ªÀÄlÖzÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ DzÁAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¯ÉPÀ̱Á¸ÀÛçzÀ zÀvÁÛA±ÀUÀ¼ÀÄ. EzÀ£ÀÄß ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV V¤ C¸ÀªÀiÁ£ÀvÉAiÀÄ ¸ÀºÀPÀvÀÈðvÀéªÀ£ÀÄß §¼À¹ C¼ÉAiÀįÁUÀÄvÀÛzÉ. CzÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV C¢üãÀ DzÁAiÀÄ ºÀAaPÉ (vÉjUÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀzÀÄÝ ºÁUÀÆ ªÀUÁðªÀuÉAiÀÄ ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ) AiÀÄ£ÀÄß DzsÀj¹gÀÄvÀÛzÉ. ªÁ¸ÀÛªÀªÁV. PÁgÁåZÀgÀuÉAiÀÄ DzÁAiÀÄ ºÀAaPÉ : ¨sÀÆ«Ä. UÀȺÀPÀÈvÀåzÀ DzÁAiÀÄUÀ¼ÀAvÀºÀ «ÄwAiÀÄļÀî zÀȶÖPÉÆãÀUÀ½AzÀ®Æ ¸ÀàµÀÖªÁUÀĪÀÅzÀÄ.ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ CzsÀåAiÀÄ£ÀªÀÅ DyðPÀvÉAiÉƼÀUÉ EgÀĪÀ UÀȺÀPÀÈvÀåPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ DzÁAiÀÄ ºÀAaPÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÝÁVzÀÄÝ. CµÉÖà ªÀÄÄRåªÁV ªÀåQÛUÀvÀ C¸ÀªÀiÁ£ÀvÉUÀ¼À C¼ÀvÉUÉÆîÄUÀ¼ÀÄ. ¸Á¢ü¹ vÉÆÃjgÀĪÀAvÉ ªÀåQÛUÀvÀ DzÁAiÀÄ ºÀAaPÉAiÀÄÄ DzÁAiÀÄ ªÀÄÆ®zÀ ºÀAaPÉAiÀÄ£ÀÄß DzsÀj¹zÀÄÝ. DzsÁgÀ : AiÀÄÄ. `¤UÀ¢vÀ ªÉÃvÀ£À ªÀåªÀ¸ÉÜ’AiÉÄAzÀÄ ºÉ¸Àj¸À§ºÀÄzÁzÀ «²µÀÖ ªÉÃvÀ£À ¥ÀjºÁgÀªÀ£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ §AqÀªÁ¼À±Á» DyðPÀvÉAiÀÄ°è£À ZÀQæÃAiÀÄ ¤gÀÄzÉÆåÃUÀ ¸ÀªÀĸÉåAiÉÄà PÁgÀtªÉAzÀÄ «ÃeïªÀÄ£ï ºÉüÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀgÁ¸Àj ¨ÉÃrPÉAiÀÄ°è£À PÉÆgÀvÉAiÀÄ ¸ÀªÀĸÉåAiÀÄ£ÀÄß G®âtUÉƽ¸ÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ ªÀÄvÀÛµÀÄÖ CzsÉÆÃUÀwAiÀÄ ZÀ®£ÉUÉ zÁjAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. 2009.2013. ¤UÀ¢vÀ ªÉÃvÀ£À ªÀåªÀ¸ÉÜUÉ §zÀ¯ÁV ¯Á¨sÀ ºÀAaPÉAiÀÄ DzsÁgÀªÀżÀî ªÉÃvÀ£À ªÀåªÀ¸ÉܬÄgÀĪÀÅzÁzÀ°è CzÀÄ GvÁàzÀ£Á ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À ¨ÉÃrPÉ ²y®UÉÆAqÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ±ÀæªÀÄzÀ ªÉZÀѪÀ£ÀÄß vÀVθÀĪÀÅzÉAzÀÆ. ¥ÀÅ. Vè£ï 2009) ªÀgÀªÀiÁ£À DyðPÀvÉAiÀÄ°è£À C¸ÀªÀiÁ£ÀvÉUÀ¼ÀÄ ¸ÀÆÜ® DyðPÀvÉAiÀÄ ªÉÄîÄAlÄ ªÀiÁrzÀ vÉÆqÀPÉgÀqÀ£ÀÆß ¸ÉÃj¹PÉÆAqÀAvÉ PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉAiÀÄ C¸ÀªÀiÁ£ÀvÉUÀ¼À ¸ÀªÀĸÉå §UÉÎ ºÁªÀðqïð CxÀð±Á¸ÀÛçdÕgÁzÀ ªÀiÁnð£ï 26 «ÃeïªÀÄ£ïjAzÀ ¥Àj²Ã®£É £ÀqɹzÀgÀÄ.20 ºÉZÁÑzÀAvɯèÁ ªÀåQÛUÀvÀ DzÁAiÀÄUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ E¼ÀĪÀjAiÀÄ V¤ ¸ÀÆZÀåAPÀzÀ°è CzÀÄ ¥Àjt«Ä¸ÀÄvÀÛzÉ. ±ÀæªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §AqÀªÁ¼ÀzÀAvÀºÀ «©ü£Àß GvÁàzÀ£Á WÀlPÀUÀ¼ÉƼÀV£À DzÁAiÀÄ ºÀAaPÉAiÀiÁVzÉ. JgÀqÀ£ÉAiÀÄzÀÄ ¨sÀÆ«Ä. ¸ÀgÁ¸Àj ¥ÀjºÁgÀªÀ£ÀÄß ¥Àæw PÉ®¸ÀUÁgÀ¤UÉ AiÉÆÃd£Á d£ÀªÀj 2015 . D) ¢éwÃAiÀÄ DzÁAiÀÄ ºÀAaPÉ : vÉjUÉ PÀrvÀUÉƽ¹ ºÁUÀÆ ªÀUÁðªÀuÉ ªÉZÀÑUÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÃj¹zÀ £ÀAvÀgÀzÀ UÀȺÀPÀÈvÀå DzÁAiÀÄ ºÀAaPÉAiÀÄzÁVgÀÄvÀÛzÉ. qÁrAiÀiÁ ºÁUÀÆ UÁ¹ðAiÀiÁ ¥É£À¯ÉÆøÁ (2007) CªÀgÀÄ GzÁºÀj¹. C®èzÉ ±ÀæªÀĪÀ£ÀÄß vÉgÀªÀÅUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß vÀqÉ»rAiÀÄÄvÀÛzÉAzÀÆ CªÀgÀÄ ¥Àæw¥Á¢¹zÀgÀÄ. CªÀÅUÀ¼À ¸ÀA§AzsÀªÀÅ CAQ-CA±ÀUÀ¼À zÀȶ֬ÄAzÀ UÀªÀÄ£ÁºÀðªÁzÀÄzÁVzÉ. 1 JA§ÄzÀÄ ¸ÀA¥ÀÇtð C¸ÀªÀiÁ£ÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀĪÀÅzÁVgÀÄvÀÛzÉ. EzÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀgɹ PɼÀPÀAqÀAvÉ «¨sÀf¸À§ºÀÄzÁVzÉ : C) ¥ÁæxÀ«ÄPÀ DzÁAiÀÄ ºÀAaPÉ : F ºÀAaPÉAiÀÄÄ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄAvÀºÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ½AzÀ ¤zsÀðj¸À®àlÖ vÉjUÉ ºÁUÀÆ «£Á¬ÄwUÀ½UÉ ªÀÄÄAa£À ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ UÀȺÀPÀÈvÀåzÀ «©ü£Àß ªÀÄƯÁzÁAiÀÄUÀ¼À£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ UÀȺÀPÀÈvÀå DzÁAiÀÄUÀ¼À ºÀAaPÉAiÀÄ£ÀÄß M¼ÀUÉÆArzÝÁVzÉ. PÁAiÀÄðZÀgÀuÉAiÀÄ DzÁAiÀÄ ºÀAaPÉUÀ¼À£ÀÄß CxÀð ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ°è EgÀĪÀ EvÀgÉ MvÁÛAiÀÄ¥ÀǪÀðPÀ ZÀZÉðUÀ¼ÀÄ.¦. E) vÀÈwÃAiÀÄ DzÁAiÀÄ ºÀAaPÉ : vÉjUÉ ªÀÄvÀÄÛ «£Á¬ÄwAiÀÄ £ÀAvÀgÀ UÀȺÀPÀÈvÀå DzÁAiÀÄPÉÌ ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÉZÀÑzÀ ¯Á¨sÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÃj¸ÀĪÀÅzÀjAzÀ §gÀĪÀÅzÉà UÀȺÀPÀÈvÀå DzÁAiÀÄ ºÀAaPÉAiÀÄ F «AUÀqÀuÉAiÀiÁVzÉ. D jÃwAiÀÄ ªÉÃvÀ£À C¤²ÑvÀvÉAiÀÄÄ vÀvÁ̰ãÀ »AdjPÉ CªÀ¢üAiÀÄ°è PÉ®¸À ¸ÀÜVvÀUÉƽ¸ÀĪÀ ¥ÀæªÀÈwÛUÉ PÁgÀtªÁV. EµÁÖzÀgÀÆ. DzÁAiÀÄ C¸ÀªÀiÁ£ÀvÉAiÀÄ£ÀÄß C¼ÉAiÀÄĪÀ°è ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV §¼À¸À®àqÀĪÀ V¤ ¸ÀºÀPÀvÀÈvÀéðªÀÅ ªÀåQÛUÀvÀ (UÀȺÀPÀÈvÀå) C¸ÀªÀiÁ£ÀvÉAiÀÄ£ÀÄß UÀ滸ÀĪÀÅzÝÁVzÀÄÝ. C¸ÀªÀiÁ£ÀvÉAiÀÄ JgÀqÀÄ ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼ÀÄ : UÀȺÀPÀÈvÀåzÀ DzÁAiÀÄ ºÀAaPÉ : EzÀÄ DyðPÀvÉAiÀÄ°è£À J¯èÁ UÀȺÀPÀÈvÀåUÀ¼À DzÁAiÀÄ ºÀAaPÉAiÀiÁVzÉ. ¨sÁgÀvÀzÀAvÀºÀ C©üªÀȢ޲î zÉñÀUÀ½UÉ ºÉZÀÄÑ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ CAvÀºÀ C¢üãÀ DzÁAiÀÄ ºÀAaPÉUÀ¼Éà DVªÉ. ¸ÉÆ£ÉßAiÀÄ ¸ÀA¥ÀÇtð ¸ÀªÀiÁ£ÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀĪÀÅzÁVzÀÄÝ.J£ï. GvÁàzÀ£Á ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ°è GAmÁUÀĪÀ CAvÀºÀ DzÁAiÀÄUÀ¼À jÃw ¤ÃwUÀ¼À£ÀÄß »rAiÀÄĪÀ°è ºÁUÀÆ PÁAiÀÄðZÀgÀuÉAiÀÄ C¸ÀªÀiÁ£ÀvÉAiÀÄ°è ¥ÀjuÁªÀÄUÉƼÀÄîªÀ°è «¥sÀ®ªÁUÀÄvÀÛzÉ. ±ÀæªÀÄ ºÁUÀÆ §AqÀªÁ¼ÀUÀ¼ÀAvÀºÀ «©ü£Àß WÀlPÀUÀ¼À£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀzÀÝgÀ ªÀÄzsÀå PÁt§gÀĪÀ DzÁAiÀÄ ºÀAaPÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÝÁVzÉ. (1984).

244 0.29 0.357 »ªÀiÁZÀ® ¥ÀæzÉñÀ 0.301 0.321 GvÀÛgÁRAqÀ 0.498 0.334 0.417 0.201 0.329 0.219 0.286 0.205 0.351 0.288 0.276 0.328 0.24 0.353 CgÀÄuÁZÀ® ¥ÀæzÉñÀ 0.267 0.324 0.358 0.3 0.251 0.279 0.344 0.149 0.29 0.41 0.2 0.295 0. r¸ÉA§gï 9.286 0.241 0.324 0.313 0.27 0.35 0.365 ªÀĺÁgÁµÀÖç 0. ¥ÀnÖ L : V¤ ¸ÀºÀPÀvÀðÈvÀézÀ ªÀÄÆ®PÀ G¥À¨sÉÆÃUÀzÀ ºÀAaPÉ : 1973-74jAzÀ 2009 1973-74 1977-78 1983 1993-94 1999-2000 2004-05 2004-05 2009-10 2009-10 gÁdå (UÁæ«ÄÃt) (£ÀUÀgÀ) (UÁæ«ÄÃt) (£ÀUÀgÀ) (UÁæ«ÄÃt) (£ÀUÀgÀ) (UÁæ«ÄÃt) (£ÀUÀgÀ) (UÁæ«ÄÃt) (£ÀUÀgÀ) (UÁæ«ÄÃt) (£ÀUÀgÀ) (UÁæ«ÄÃt) (£ÀUÀgÀ) (UÁæ«ÄÃt) (£ÀUÀgÀ) (UÁæ«ÄÃt) (£ÀUÀgÀ) ¨sÁgÀvÀ 0.299 0.348 0.KPÀgÀÆ¥ÀzÀ ¥ÀgÁªÀIJðvÀ CªÀ¢ü.233 0.254 0.251 0.325 0.17 0.302 0.159 0.279 0.307 eÁRðAqï 0. DzsÁgÀ .243 «ÄeÉÆgÁA 0.268 0.282 0.294 0.322 0.293 0.281 0.231 0.352 UÉÆêÁ 0.371 DAzsÀæ¥ÀæzÉñÀ 0.216 0.269 0.214 0.294 0.37 0.334 0.304 0.156 0.266 0.197 0.242 0.314 0.367 0.31 0.266 0.342 0.225 0.278 0.382 0.296 0.434 0.213 0.264 0.312 0.323 0.258 0.237 0.288 0.213 0.AiÉÆÃd£Á DAiÉÆÃUÀzÀ C£À¢üPÀÈvÀ CAzÁdÄ 61£Éà ¸ÀÄvÀÄÛ 2004-05 66£Éà ¸ÀÄvÀÄÛ 2009-10 .235 0.192 0.275 0.235 0.295 0.345 0.308 0.243 0.265 0.234 0.305 0.296 0.247 0.38 ªÀÄtÂ¥ÀÅgÀ 0.327 0.242 0.245 0.307 0.324 0.215 0.289 0.194 0.27 0.226 0.29 0.173 0.27 0.317 0.234 0.286 0.213 0.328 0.307 0.27 0.329 0.378 URP .225 0.33 0.nic.3 0.24 0.246 0.24 0.375 PÉÃgÀ¼À 0.273 0.285 0.244 0.221 0.333 0.24 0.149 0.321 0.285 0.375 ¥ÀAeÁ¨ï 0.186 vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ 0.266 0.298 0.364 0. C¸ÀªÀiÁ£ÀvÉ §UÉÎ ªÀiÁvÀæ UÀªÀÄ£À«ÃAiÀÄÄvÀÛzÉ.296 0.313 0.345 0.246 0. 2014 gÀAzÀÄ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÝÁVzÉ.258 0.265 0.319 bÀwÛøïUÀqsÀ 0.254 0.351 0.358 gÁd¸ÁÜ£À 0.2 0.351 0.294 0.333 0.235 0.464 0.328 ©ºÁgÀ 0.301 0.288 0.239 0.305 0.328 0.344 0.292 0.254 0.336 0.295 0.276 0.395 ¥À²ÑªÀÄ §AUÁ¼À 0.292 0.214 0.277 0.276 0.291 0.307 0.264 0.36 0.199 0.35 0.323 0.205 0.319 0.281 0.287 0.294 0.319 0.265 0.309 0.224 0.266 0.292 0.237 0.224 0.462 0.324 0.193 ªÉÄÃWÁ®AiÀÄ 0.305 0.284 0.248 0.263 0.32 0.37 0.28 0.264 ®PëÀ¢éÃ¥À 0.295 0.318 0.207 0.22 0.197 0.299 C¸ÁìA 0.302 0.323 0.136 0.263 0.279 ¥ÁArZÉj 0.351 0.341 0.353 0.173 0.366 0.276 0.288 GvÀÛgÀ ¥ÀæzÉñÀ 0.235 0.303 0.179 0.AiÉÆÃd£Á d£ÀªÀj 2015 27 n¥Ààt : V¤ ¸ÀºÀPÀvÀðÈvÀéªÀÅ fJ¸ïr¦ vÀ¯Á DzÁAiÀÄPÉÌ ¸ÀªÀiÁ£ÀªÁV J¯èÁ ªÀåQÛUÀ¼À DAiÀiÁgÁdåzÀ MmÁÖgÉ DzÁAiÀÄPÉÌ ¸Àj¸ÀªÀĪÁVzÉAiÉÄAzÀÄ ¨sÁ«¹ ¯ÉPÀ̪ÀiÁqÀ¯ÁV D¸ÀªÀiÁ£À ºÀAaPɬÄAzÀ GzÀãªÀªÁUÀĪÀ DAiÀiÁ gÁdåzÉƼÀV£À C¸ÀªÀiÁ£ÀvÉAiÀÄ£ÀÄß F ¥ÀzÀÞwAiÀÄÄ PÀqÉUÀt¸ÀÄvÀÛzÉ.193 0.157 0.195 0.262 0.239 0.337 0.209 0.223 0.203 0.224 £ÀUÀgÀ ºÀªÉð zÁªÀÄ£ï ªÀÄvÀÄÛ ¢AiÀÄÄ 0.327 wæ¥ÀÅgÀ 0.295 0.334 0.312 0.373 zÁzÀæ ªÀÄvÀÄÛ 0.292 0.181 0.332 0.253 0.258 0.283 0.343 PÀ£ÁðlPÀ 0.256 0.255 0.27 0.234 0.4 0.209 0.345 0.136 0.341 0.236 0.281 0.343 0.231 0.297 0. ¨sÁgÀvÀ.305 0.271 0.308 0.294 0.194 0.176 0.316 0.449 0.287 0.212 0.232 0.303 0.371 0.237 0.26 0.288 0.372 0.314 0.289 0.316 ¹QÌA 0.24 0.319 0.288 0.297 0.252 0.251 UÀÄdgÁvï 0.305 zɺÀ° 0.286 0.351 0.339 0.253 0.321 0.38 0.356 0.279 0.384 CAqÀªÀiÁ£ï 0.309 ºÀjAiÀiÁt 0.287 0.351 dªÀÄÄä PÁ²äÃgÀ 0.338 0.302 0.326 0.279 0.pdf.301 0.341 0.269 0.34 0.36 0.348 0.285 0.316 ¤PÉÆèÁgï ¢éÃ¥ÀUÀ¼ÀÄ ZÀArÃUÀqsÀ 0.244 0.287 0.252 0.331 0.377 0.33 0.222 0.253 0.255 0.271 0.342 0.256 0.237 0.207 0.399 0.302 0.173 0.258 0.291 0.208 0.22 0.293 0.23 0.236 0.338 0.235 0.283 0.33 0.234 0.26 0.204 0.34 0.259 0.277 0.304 0.296 0.331 0.306 0.378 0.291 0.234 0.435 0.326 0.305 0.323 0.236 0.281 0.393 0.378 0.292 0.27 0.246 0.315 0.382 0.214 0.356 0.32 0.241 0.299 0.329 0.«Ä²ævÀ ¥ÀgÁªÀIJðvÀ CªÀ¢ü.224 0.331 0.in/data/datatable/0814/table_105.257 0.276 0.252 0.406 0.278 0.269 0.326 0.287 0.261 0.296 0.223 0.207 0.262 0.235 0.362 0.336 0.316 0.364 0.29 0.222 Mr±Á 0.22 0.35 0.244 0.206 0.342 0.332 0.224 0. ªÀÄÆ® : AiÉÆÃd£Á DAiÉÆÃUÀ.361 0.241 0.354 0.327 0.33 0.384 0.325 0.383 0.301 0.264 0.244 0.304 0.185 0.371 0.276 0.258 0.29 0.312 0.297 0.353 0.232 0.301 0.273 0.193 0.262 0.278 0.313 0.353 0.236 0.29 0.4 ªÀÄzsÀå¥ÀæzÉñÀ 0.244 0. zÉÆgÉAiÀÄĪÀ ¸ÀܼÀ : http://planningcommission.33 0.371 0.315 0.167 0.174 0.167 0.358 0.307 0.266 0.342 0.243 0.186 0.264 0.251 0.182 0.228 £ÁUÁ¯ÁåAqï 0.263 0.393 0.356 0.389 0.26 0.222 0.405 0.308 0.347 0.282 0.239 0.246 0.323 0.438 0.381 0.221 0.324 0.356 0.333 0. MRP .321 0.305 0.283 0.315 0.236 0.

89 35.47 40. 1985 : 1945) D jÃw ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ.755 0.04 47. «±ÉõÀªÁV ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ®èAvÀÆ EzÀÄ ¸ÁzsÀåªÉà E®èªÉA§ÄzÀ£ÀÄß zsÀ餸ÀÄvÀÛzÉ.33 24.. ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ¯Á¨sÁA±ÀzÀ DzÁAiÀÄUÀ½¸ÀĪÀ PÉ®¸ÀUÁgÀjUÉ DzÀåvÉAiÀÄ vÉjUÉ ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ¨ÉÃPÉA§ ¸À®ºÉAiÀÄ£ÀÄß «ÃeïªÀÄ£ï ¤ÃrzÀgÀÄ.4 3.536 0. MmÁÖgÉ DyðPÀvÉVAvÀ §AqÀªÁ¼À vÀéjvÀªÁV ¨É¼ÉAiÀÄĪÀÅzÀµÀÖ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÁÛgÉ.265 1. ¥ÀæeÁ¥Àæ¨sÀÄvÀéªÀ£ÀÄß gÀQë¸ÀĪÀ ºÁ¢AiÉÆAzÀgÀ §UÉÎ ªÀiÁvÀ£ÁrzÝÁgÉ.61 2. (emphas mine) ¦PÉmÉÖ.600 48.938 1.000 3. 1990 gÀ ªÀÄÄAa£À ªÀµÀðUÀ¼À°è vÀÄ®£ÁvÀäPÀªÁV PɼÀªÀÄlÖzÀ°èzÀÝ d¥Á¤ÃAiÀÄgÀ ¤gÀzÉÆåÃUÀªÀ£ÀÄß zÀÈqsÀUÉƽ¸ÀĪÀ°ègÀĪÀ ¥ÁvÀæªÀ£ÀÄß D¼ÀªÁzÀ zÀȶ֬ÄAzÀ UÀªÀĤ¸À§ºÀÄzÁVzÉ.03 8.46 31.27 0.400 5. ªÀåªÀ¸ÁAiÉÄÃvÀgÀ UÀ½PÉ ºÁUÀÆ ¸ÀA§¼ÀzÀ PÉ®¸ÀªÀ£ÉÆß¼ÀUÉÆArzÉ.98 0.1 6.99 3. EAxÀ ¥Àj¹ÜwAiÀÄ°è. EvÀgÉ ªÀÄÆ®UÀ¼ÀÄ ¦AZÀtÂUÀ¼À£ÀÄß.28 3. CzÀÄ vÁQðPÀªÁVAiÉÄà C£ÀĪÀA²PÀªÁzÀ ¸ÀA¥ÀvÀÄÛ.16 32. ªÉÃvÀ£À DyðPÀvÉAiÀÄ J¯èÁ (§ºÀĪÀÄnÖUÉ J¯èÁ) ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ wÃgÁ ¤gÁ±ÁzÁAiÀĪÁVzÀÝ£ÀÆß ¯Á¨sÀ ºÀAZÀÄ«PÉAiÀÄ AiÉÆÃd£ÉUÉ ¥ÀjªÀwðvÀªÁzÀ°è CªÀÅUÀ¼ÀÄ ¸À¥sÀ®ªÁUÀÄvÀÛªÉ («ÃeïªÀÄ£ï.15 2.78 8.69 23.56 4. PÀÄlÄA§ ªÀ®¸ÉUÀ¼À£ÀÄß.964 1.35 100 -985 100 100 n¥Ààt : PÀÆ° PÉ®¸ÀªÉ£ÀÄߪÀÅzÀÄ ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ.12 6.98 3.07 31.850 1.9 5.6 18.18 27.83 17.51 1. wÃgÁ EwÛÃZÉUÉ. ¦PÉnÖ (2014) §AqÀªÁ¼À ªÁ¥À¸ÁwzÀgÀ (±À) ªÀÄvÀÄÛ DyðPÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ zÀgÀ (9) EªÀÅUÀ¼À ªÀÄzsÉå ªÀåvÀå¸ÀÛ ZÀ®£ÉAiÀÄ£ÀÄß DzsÀj¹ PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉAiÀÄ C¸ÀªÀiÁ£ÀvÉUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉ»rAiÀÄĪÀ §UÉÎ ZÀað¸ÀÄvÁÛ 28 ¥ÀnÖ : 2 «©ü£Àß ªÀÄÆ®UÀ½AzÀ PÀÄlÄA§UÀ¼ÀÄ UÀ½¸ÀĪÀ DzÁAiÀÄzÀ ¸ÀgÁ¸Àj ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ PÀÆ°PÉ®¸À ªÁå¥ÁgÀ EvÀgÉ UÁæ«ÄÃt £ÀUÀgÀ MlÄÖ ¸ÁzsÁgÀt DzÁAiÀÄ          £ÉÃvÁåvÀäPÀ CxÀªÁ DzÁAiÀÄ E®è¢gÀÄ«PÉ MlÄÖ                         1.000 1.43 6.15 36.26 0.000 14.39 1.26 ¨sÁgÀvÀzÀ°è£À C¸ÀªÀiÁ£ÀvÉUÀ¼ÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ°ègÀĪÀ C¸ÀªÀiÁ£ÀvÉUÀ¼À£ÀÄß f¤ ¸ÀºÀPÀvÀÈðvÀéªÀ£ÀÄß §¼À¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀæwAiÉƧâgÀ §¼ÀPÉ ªÉZÀÑPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ Erà ¨sÁgÀvÀ ªÀÄlÖzÀ°è ºÁUÉAiÉÄà gÁdå AiÉÆÃd£Á d£ÀªÀj 2015 .69 1.14 2. ºÁUÀÆ ¸ÀPÁðjà PÁgÀåPÀæªÀÄUÀ½AzÀ §gÀĪÀ DzÁAiÀĪÀ£ÉÆß¼ÀUÉÆArzÉ.1 7.33 20. 2014.48 11.000 4.23 0.81 2.52 25.89 23. Erà fëvÀzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ±Àæ«Ä¹ MlÄÖUÀÆr¹zÀ ¸ÀA¥ÀwÛVAvÀ D£ÀĪÀA²PÀ ¸ÀA¥ÀvÀÄÛ ªÉÄîÄUÉÊ ¸Á¢ü¸ÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ §AqÀªÁ¼ÀzÀ MUÀÆÎqÀÄ«PÉAiÀÄÄ Cw «¥ÀjÃvÀzÀ ªÀÄlÖªÀ£ÀÄß vÀ®Ä¥ÀÅvÀÛzÉ. D «¥ÀjÃvÀzÀ ªÀÄlÖªÀÅ DzsÀĤPÀ ¥ÀæeÁ¥Àæ¨sÀÄvÀézÀ ¸ÀªÀiÁdUÀ½UÉ EgÀĪÀ GvÀÌøµÀÖ ªÀiË®å ºÁUÀÆ ¸ÁªÀiÁfPÀ £ÁåAiÀÄUÀ½UÉ «gÀÄzÀުɣÀÄߪÀ CAvÀB ¸ÀvÀéUÀ¼À£ÉÆß¼ÀUÉÆArgÀÄvÀÛªÉ.77 52. GvÀà£Àß ªÀÄvÀÄÛ DzÁAiÀÄQÌAvÀ vÀéjvÀªÁV ¨É¼ÉAiÀÄÄvÀÛzÉ.ªÀåªÀ¸ÉÜUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀjAzÀ GzÉÆåÃUÀzÀ°è£À wgÀĪÀÅ-ªÀÄÄgÀĪÀ£ÀÄß ªÀåvÀå¸ÀÛUÉƽ¸ÀĪÀ°è CzÀÄ ±ÀæªÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ºÉaÑ£À ¨ÉÃrPÉAiÀÄ£ÀÄß GvÉÛÃf¸ÀĪÀÅzÀÄ. DzÁUÀÆå. ¯Á¨sÀ ºÀAZÀÄ«PÉAiÀÄ ªÉÃvÀ£À ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄÄ ºÀtzÀħâgÀzÀ DyðPÀ zÀĹÜwUÉ MAzÀÄ ±Á±ÀévÀ ¥ÀjºÁgÀªÉAzÀÄ «ÃeïªÀÄ£ï ¸À®ºÉ ¤ÃrzÀgÀÄ. DyðPÀvÉ ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ zÀgÀªÀ£ÀÄß §AqÀªÁ¼À ªÁ¥Á¸Áw zÀgÀªÀÅ AiÀiÁªÁUÀ UÀt¤ÃAiÀĪÁV «ÄÃgÀÄvÀÛzÉÆà DUÀ ºÀvÉÆÛA¨sÀvÀÛ£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ ZÀjvÉæAiÀÄÄzÀÝPÀÆÌ DV ºÉÆÃVgÀĪÀAvÉ ºÁUÉAiÉÄà E¥ÀàvÉÆÛAzÀ£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ°èAiÀÄÆ ªÀÄvÉÛ DUÀ§ºÀÄzÁzÀAvÉ.900 12.15 54.55 1.61 1. D£ÀĪÀA²PÀ ¸ÀA¥ÀvÀÄÛ ºÉÆA¢gÀĪÀ d£ÀgÀÄ §AqÀªÁ¼À¢AzÀ §gÀĪÀ CªÀgÀ DzÁAiÀÄzÀ ¸Àé®à ¨sÁUÀªÀ£ÀßµÉÖ G½¸À®Ä ¸ÁzsÀåªÁV.45 40.000 0.71 1.507 3. DvÀ ¤ÃqÀĪÀ ±ÀæªÀÄ ¥ÀjºÁgÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ d¥Á¤ÃAiÀÄgÀ ¨ÉÆãÀ¸ï ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ GzÁºÀgÀuÉAiÀÄÄ ¥Á®ÄDyðPÀvÉAiÀÄ ºÁ¢AiÀįèÉà ¸ÁVzÀÄÝ.61 0.98 33.

632449389 1.0 ¥sÉ£À¸ÁÖç.5195197 707.488592803 0. §¼ÀPÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ f¤ ¸ÀºÀPÀvÀÈðvÀé MzÀV¹zÀÝQÌAvÀ ºÉaÑ£À jÃwAiÀÄ°è ºÉaÑ£À DzÁAiÀÄzÀ C¸ÀªÀiÁ£ÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæzÀ²ð¹vÀÄ. (2013) “The next generation of the Penn world Table”À ªÀÄlÖzÀ°è C¼ÉAiÀįÁVzÉ. ºÉÆgÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ (¥sÁgïä CxÀªÁ PÁSÁð£É PÀÆqÀ) ±ÀæªÀÄ.7391649 551.1240234 434.769892 6620.5273298 684. £ÀUÀgÀzÀ P˱À®å ºÉÆA¢gÀĪÀ.648066998 1.5 2656039.219547 5683.526317477 0.1401347 618.929596543 L input rkna 532.48 EzÀÄÝ. ¥ÀnÖ .07725 4964.59725076 0.75 2989167.38gÀµÀÄÖ EzÀÝgÉ CzÉà f¤ ¸ÀÆZÀåAPÀªÀÅ DzÁAiÀĪÀ£ÀÄß DzsÀj¹ ¤ÃrgÀĪÀÅzÀÄ 0.1624756 383.5091553 420. F jÃwAiÀÄ°è.832803369 1.2079441 907.870923877 1.¥ÀnÖ 3 : §AqÀªÁ¼À .491828084 0.798014879 1.5910645 391.289867 884.5 6327201.8279419 449.593058 4648. C¸ÀªÀiÁ£ÀvÉAiÀÄ ªÁå¦ÛUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ GvÀÛªÀÄ ¸ÀÆZÀPÀUÀ¼À£ÉÆßzÀV¸ÀÄvÀÛªÉ.780869007 1. 1973/74jAzÀ 2009/10gÀ zÀvÁÛA±ÀªÀÅ ¸ÀÆa¸ÀĪÀAvÉ §¼ÀPÉ ªÉZÀÑPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ C¸ÀªÀiÁ£ÀvÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ E½PÉAiÀiÁV®è. CAvÀgÀ .464551449 0.630940259 0.0491333 410.909837365 1.585653543 0.474809 6357.5 4802591 5217105.747066259 1.1181335 833.238933 5130.7654724 475.5 4225362. PÉÊUÁjPÁ PÉÃA¢ævÀ ±ÀæªÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ M¼À¥ÀæzÉñÀzÀ ªÀÄƯÁzÁAiÀÄzÀ (M¼ÀUÀqÉAiÀÄ ±ÀæªÀÄ) C¸ÀªÀiÁ£ÀvÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ P˱À®å ºÉÆA¢gÀzÀ.75 2798128.5 3171277.2478591 861.485937476 0.±ÀæªÀÄzÀ C£ÀÄ¥ÁvÀ ºÁUÀÆ ¨sÁgÀvÀzÀ°è ±ÀæªÀÄ DzÁAiÀÄ ¥Á®Ä 1991-2011 ªÀµÀð labsh emp 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 0. C¸ÀªÀiÁ£ÀvÉAiÀÄļÀî UÁæ«ÄÃt DzÁAiÀĪÀÅ ºÉZÁÑV PÀıÀ®gÀ®èzÀ ªÉÃvÀ£À ±ÀæªÀÄzÀ°è ªÉÄîÄUÉÊ ¥ÀqÉ¢zÉ.3553772 467.483262241 0.42065 8179. F jÃwAiÀÄ°è.6175537 341.598698258 0.046648 8787.0630318 755.724531 5460.465148509 0.3091431 485.173584 495. PÁgÀtªÉãÉAzÀgÉ §¼ÀPÉ C¸ÀªÀiÁ£ÀvÉUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV C¸ÀªÀiÁ£ÀvÉUÀ¼À ªÁå¦ÛAiÀÄ£ÀÄß QüÀAzÁdÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛªÉ.601656795 1. CzÀQÌAvÀ ºÉZÁÑV.75466 DzsÁgÀ : PÀÈwPÁgÀ£À ¯ÉPÁÌZÁgÀUÀ¼ÀÄ (¥É£ï ªÀ¯ïØð mÉç¯ïì¤AzÀ DzsÁgÀUÉÆArzÀÄÝ ªÀµÀð£ï 8.043923 6130.6176517 664.600267887 0.431827 4764.75 3989632.7568359 378.3840385 587.974823 460.5960142 2419680.ªÀÄƯÁzsÁAiÀÄzÀ C¸ÀªÀiÁ£ÀvÉUÀ¼ÀÄ GzÁºÀgÀuÉUÉ ±ÀæªÀÄ ºÁUÀÆ §AqÀªÁ¼ÀUÀ¼ÀÄ «gÀÄzÀÞªÁVªÉAiÉÄA§ÄzÀÄ ¸ÀàµÀÖªÁV UÉÆÃZÀgÀªÁUÀÄvÀÛzÉ.76388669 1.770242 5276. CzÀgÀ AiÉÆÃd£Á d£ÀªÀj 2015 ¥sÀ°vÁA±ÀUÀ¼ÀÄ.49PÉÌ vÀÄ®£É ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÁVzÉ.701511621 1.570156574 0. D±ÀÑAiÀÄðªÀ®èªÉ£ÀÄߪÀAvÉ. CªÀÅ PÀrªÉÄ C¸ÀªÀiÁ£ÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢ªÉ.1892706 956. DzÁUÀÆå EzÀ£ÀÄß §ºÀ¼À JZÀÑjPɬÄAzÀ¯Éà «±Éèö¸À¨ÉÃPÁVzÉ.890280485 1.5 8561358 9407726 10298478 K/L 4541.8967138 571.4052283 731.534032524 0.682567358 1.650768518 0.0898969 634.577172458 0.¹.0855408 439. gÁ§mïð E£ï°AiÀÄgï ºÁUÀÆ ªÀiÁ¸Éð¯ï ¦ nªÀÄägï.929596543 1.2500883 649.5 4481763.960512 4597.7631614 936.3805847 361.8991699 367.52 gÀ¶ÖzÉ.0066542 806. CzÀÄ f¤ ¸ÀºÀ PÀvÀÈðvÀé vÉÆÃj¸ÀĪÀ 0. gÁ§mï. UÁæ«ÄÃt ¥ÀæzÉñÀzÀ f¤ DzÁAiÀÄ ¸ÀºÀPÀÈvÀÈðvÀé vÉÆÃj¸ÀĪÀ 0.636351 7103.3892453 788.3132935 350.5 7044530 7770282.717826843 1.663833976 1. MAzÀÄ ¥ÀnÖ vÉÆÃj¸ÀĪÀAvÉAiÉÄà DzÁAiÀÄ 29 . UÀȺÀPÀÈvÀåzÀ DzÁAiÀÄ (§¼ÀPÉUÉ §zÀ¯ÁV) DzÀ C¸ÀªÀiÁ£ÀvÉUÀ¼ÀÄ.485937476 332.815325737 1. f¤ ¸ÀÆZÀåAPÀªÀÅ §¼ÀPÉ C¸ÀªÀiÁ£ÀvÉAiÀÄ£ÀÄß PÀÄjvÀAvÉ ¨sÁgÀvÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹ 0.558769822 0.732384801 1.8108521 401.9573 10765.845157 9431.05859 5828.25 2537396.851765513 1.3390802 602.643848956 0.268379 10048.480967939 0.617426753 0. £ÀUÀgÀUÀ¼À DzÁAiÀĪÀÅ UÁæ«ÄÃt ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À DzÁAiÀÄQÌAvÀ ºÉaÑ£ÀzÁVzÀÄÝ.7492371 hc 1. ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ C©üªÀÈ¢Þ ¸ÀªÉð (LºÉZïrJ¸ï) ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ°è ¨sÁgÀvÀzÀ°è£À PÀÄlÄA§UÀ¼À DzÁAiÀÄ ºÀAaPÉAiÀÄ£ÀÄß CAzÁdÄ ªÀiÁrvÀÄ.2 PÀÄlÄA§UÀ¼À ¸ÀgÁ¸ÀjAiÀÄÄ C£ÉÃPÀ ªÀÄÆ®UÀ½AzÀ DzÁAiÀÄ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛzÉ.5 5725997.0163879 356.3492737 372.616979837 1.174165 7593.25 3346763 3547055 3776547.369221 5973.

ªÀµÀð DzsÁgÀ : ¥É£ï ªÀ¯ïØð mÉç¯ï ªÀµÀð£ï 7. CzÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ºÀt ¸ÀA§A¢üÃ. «¤ªÀÄAiÀÄ zÀgÀ ºÁUÀÆ avÀæ 1 : ªÁå¥ÁgÀ ªÀÄÄPÀÛvÉ ºÁUÀÆ ¨sÁgÀvÀzÀ°è DzÁAiÀÄ ªÀÄÆ®zÀ°ègÀĪÀ C¸ÀªÀiÁ£ÀvÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄPÀÛvÉ ºÁUÀÆ ±ÀæªÀÄ ¥Á®Ä .fr¦AiÀÄ°ègÀĪÀAvÉ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À°ègÀĪÀ ªÉÊ«zsÀåvÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÁUÁVAiÉÄà CzÀjAzÁV ¨sÁgÀwÃAiÀÄ DyðPÀvÉAiÀÄ°è£À ««zsÀ WÀlPÀUÀ¼À ªÀÄzsÉå EgÀĪÀ CAvÀgï-¸ÀA§AzsÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ DyðPÀvÉAiÀÄ MAzÀÄ WÀlPÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ PÁ¬ÄzÉUÀ¼ÀÄ §ÈºÀvï DyðPÀvÉAiÀÄ MAzÀÄ WÀlPÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ PÁ¬ÄzÉUÀ¼ÀÄ §ÈºÀvï ¸ÀASÉåAiÀÄ PÀÄlÄA§UÀ¼À ªÉÄÃ¯É ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÁzÀ «¸ÀÛÈvÀ ¥ÀjuÁªÀĪÀ£ÀÄß zsÀ餸ÀÄvÀÛzÉ. EµÁÖVAiÀÄÆ CzÀÄ ¸ÀÆa¸ÀĪÀAvÉ §ºÀĪÀÄnÖV£À (¸ÀĪÀiÁgÀÄ 57. (LºÉZïrJ¸ï 2010:17) CµÉÖà ªÀÄÄRåªÉA§AvÉ. GvÁà¢vÀ ªÀ¸ÀÄÛ«UÉ DyðPÀvÉAiÀÄ°èzÀÝ PÉ®¸ÀUÁgÀgÀ ¸ÀASÉå (`E’ mÉʪÀiïì JAzÀÄ PÀgÉAiÉÆÃt) ºÁUÀÆ CªÀgÀ ¸ÀgÁ¸Àj ªÀiÁ£ÀªÀ §AqÀªÁ¼À (EzÀ£ÀÄß `hc’ J£ÉÆßÃt) CAzÁdÄ §¼ÀPÉ ªÀiÁrPÉÆArzÝÉêÉ. §»eÁðvÀ eÁUÀwÃPÀgÀtPÉÌ ¸ÀA§A¢üzÀAvÉ ºÁUÀÆ CAvÀgïªÀzsÀðPÀ (¸ÀézÉò PÁ¬ÄzÉUÀ½AzÀ gÀƦvÀUÉÆArzÀÄÝ) ªÁå¥ÁgÀ ªÀÄÄPÀÛvÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ºÀAvÀUÀ¼ÀÄ. PÁ¨ïqËUÁè¸ïgÀ GvÁàzÀ£Á PÁgÁåZÀgÀuÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ªÀiÁ¥À£ÀªÀ£ÀÄß §¼À¹PÉÆAqÀÄ ±ÀæªÀÄ §¼ÀPÉAiÀÄ M®ªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥sÀ°vÁA±À `L’ ªÀÄÆ®PÀ UÀ滸À¯ÁVzÉ.ªÀÄÆ® C¸ÀªÀiÁ£ÀvÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ eÁUÀwPÀ ºÁUÀÆ PËlÄA©PÀ CxÀªÁ ZÁ®£À±ÀQÛUÀ¼ÀÄ ªÀÄÆ® C¸ÀªÀiÁ£ÀvÉAiÀÄ ZÁ®£Á±ÀQÛUÀ¼À£ÀÄß «¸ÁÛgÀªÁV JgÀqÀÄ UÀÄA¥ÁV w½AiÀħºÀÄzÁVzÉ. 2013) ªÁå¥Ájà ªÀÄÄPÀÛvÉAiÀÄ C¼ÀvÉUÉÆïÁV £ÁªÀÅ DAiÀiÁvÀ¤AiÀiÁðvÀ (ªÁå¥ÁgÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹) CAQ-CA±ÀUÀ¼À §¼ÀPÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¸ÀÛªÀzÀ fr¦ ¸ÀgÁ¸ÀjUÉ §gÀÄvÉÛêÉ. F `L’ AiÉÆÃd£Á d£ÀªÀj 2015 . £ÁªÀÅ PÀAqÀAvÉ ¨sÁgÀvÀªÀÅ ªÁå¥ÁgÀ ºÁUÀÆ §AqÀªÁ¼À ºÀjªÀÅUÀ¼À §UÉÎ ªÀÄÄPÀÛªÁzÀAvÉ®è ±ÀæªÀÄ ¥Á®ÄUÀ¼ÀÄ E½ªÀÄÄRUÉÆArªÉ.1.0 ¢AzÀ ¥ÀqÉzÀ zÀvÁÛA±ÀUÀ¼ÀÄ DzÁAiÀÄ ¸ÀA§A¢üà PÁ¬ÄzÉUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀªÀÅUÀ¼ÀÄ D jÃwAiÀÄ C¸ÀªÀiÁ£ÀvÉUÀ½UÉ CAvÀgï zɸÉAiÀÄ ZÁ®£À±ÀQÛUÀ¼ÁV CªÀÅUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉ. ºÀtvÉÆqÀV¸ÀÄ«PÉ ºÁUÀÆ GzÉÆåÃUÀPÉÌ ¥ÀæwPÀÆ®ªÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÀÛªÉ (AiÀÄÄJ£ïr¦. ªÉÃvÀ£À DzÁAiÀĪÀÅ §ºÀÄ zÉÆqÀØ ¥Á®£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀÅzÀjAzÁVAiÉÄÃ. DyðPÀ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ°è£À GzÁjÃPÀgÀt (§AqÀªÁ¼À ªÀÄÄPÀÛvÉ) ºÁUÀÆ vÁAwæPÀ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÆ® C¸ÀªÀiÁ£ÀvÉAiÀÄ «¸ÀÛÈvÀ §»zÉð¸ÉAiÀÄ ZÁ®£À±ÀQÛUÀ¼ÉAzÀÄ UÀÄgÀÄw¸À¯ÁVzÉ. ªÀÄÆ® DzÁAiÀÄzÀ C¸ÀªÀiÁ£ÀvÉUÀ¼ÀÄ ªÀåQÛUÀvÀ DzÁAiÀÄzÀ C¸ÀªÀiÁ£ÀvÉUÀ½UÉ ¥ÀæzsÁ£À ZÁ®£Á±ÀQÛUÀ¼ÁVgÀ§ºÀÄzÁVzÉ. avÀæ-1 ªÁå¥Ájà ªÀÄÄPÀÛvÉ ºÁUÀÆ ±ÀæªÀÄ ¥Á®ÄUÀ¼À ªÀÄzsÉå EgÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀªÀ£ÀÄß w½¸ÀÄvÀÛzÉ. ¦üãï¸ÁÖç Jmï C¯ï (2013) (2013gÀ EAPÁègÀ ªÀÄvÀÄÛ nªÀÄägï GzÀÞj¸ÀĪÀAvÉ) §¼ÀPÉ ªÀiÁrzÀ zÀȶÖPÉÆãÀ¢AzÀ. ºÁUÉà vÁAwæPÀ §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄÄ §AqÀªÁ¼À ºÁUÀÆ ±ÀæªÀÄzÀ (K/L) C£ÀÄ¥ÁvÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ C¼ÉAiÀÄ®àqÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÉAiÉÄà 30 avÀæ 2 DyðPÀ ªÀÄÄPÀÛ ºÁUÀÆ ±ÀæªÀÄ ¥Á®£É ¸ÀA§AzsÀªÀ£ÀÄß ºÉüÀĪÀÅzÁVzÉ. 8. ¨sÁgÀvÀPÉÌ ºÀjzÀÄ §gÀĪÀ ¤ªÀé¼À §AqÀªÁ¼À ¥ÀnÖAiÀÄ UÁvÀæzÀ ªÀÄÆ®PÀ DyðPÀ GzÁjÃPÀgÀtªÀÅ C¼ÉAiÀÄ®àqÀÄvÀÛzÉ. ±ÀæªÀÄzÀ «¤AiÉÆÃUÀ.4 ±ÉÃPÀqÁ) PÀÄlÄA§UÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä DzÁAiÀĪÀ£ÀÄß ªÉÃvÀ£À PÉ®¸À¢AzÀ E®èªÉà ¨ÉøÁAiÀÄ¢AzÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄvÀÛªÉ JA§ÄzÁVzÉ. £ÀAvÀgÀzÀ°è £ÁªÀÅ vÁAwæPÀ §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ CAzÁfUÉ §gÀ¨ÉÃPÁVzÉ.

DAvÀjPÀ . ¸ÀézÉò ªÁ¸ÀÛªÁA±ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄÆ® DzÁAiÀÄzÀ C¸ÀªÀiÁ£ÀvÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉÃUÉ ¥Àjt«Ä¸ÀÄvÀÛªÉ? 1980gÀ £ÀAvÀgÀzÀ°è PÁt¹PÉÆAqÀ ¸Á® ¸ÀªÀĸÉå¬ÄAzÁV Qãï£À ¸ÀÆÜ®-zÀÈrüÃPÀgÀtPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ MvÀÄÛ §ÈºÀvï ºÀtPÁ¹UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¸ÀªÀÄvÉÆî£À ºÁUÀÆ ¨É¯ÉUÀ¼À ¹ÜjÃPÀgÀtzÀ PÀqÉ ¸ÀܼÁAvÀgÀUÉÆArvÀÄ.77 jAzÀ 1. (¨Éøï 2005=1) MmÁÖgÉ ªÀÄÆ® GvÁàzÀ£ÉAiÀÄ°è£À ºÉaÑ£À ¯Á¨sÁA±ÀªÀÅ §qÀ ±Àæ«ÄPÀjVAvÀ ºÉZÁÑV §AqÀªÁ¼ÀzÀ ªÀiÁ°ÃPÀjUÉ ¸ÉÃjºÉÆÃVzÉ JAzÀÄ H»¸À§ºÀÄzÁVzÉ.07 KjzÉ. ªÀµÀð£ï 8.F jÃwAiÀÄ°è ¨sÁgÀvÀªÀÅ ¸ÀgÀPÀÄUÀ¼À M¼ÀºÀjªÀÅ ¸ÉêÉUÀ¼À ºÁUÀÆ §AqÀªÁ¼ÀUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ºÉZÀÄÑ ºÉZÁÑV ¸ÀªÀiÁªÉñÀUÉƼÀÄîvÁÛ §A¢zÀÄÝ. ±ÀæªÀÄ ¥Á®ÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄPÀÛvÉ ªÀÄvÀÄÛ vÁAwæPÀ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼ÀÄ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ «¸ÀÛÈvÀ M®ªÀÅUÀ¼ÀÄ eÁUÀwPÀ C£ÀĨsÀªÀPÉÌ ¸ÀjzÀÆUÀĪÀAvÉ PÁtÄvÀÛzÉ. EµÁÖzÀgÀÆ. ¤gÀÄzÉÆåÃUÀzÀ G®ât ¹ÜwUÉ PÁgÀtªÁzÀªÀÅ. ¥ÀnÖ 3gÀ°è MmÁÖgÉ ªÀÄÆ® GvÁàzÀ£ÉAiÀÄ°è KjPÉAiÀiÁVgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀÆqÀ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀÄÝ CzÀÄ ¸ÀvÀvÀªÁV gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¨É¯ÉUÀ¼ÁVzÀÝ 0.ªÀÄÆ® C¸ÀªÀiÁ£ÀvÉUÀ¼À£ÀÄß .37 gÀµÀÄÖ KjPÉAiÀÄ£ÀÄß PÀArªÉ. vÁAwæPÀ £Á«Ã£ÀåUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀæAiÉÆÃd£ÀUÀ¼À£ÀÄß PÀÆqÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÉ. DyðPÀ GzÁjÃPÀgÀtªÀÅ 31 .¨sÁgÀwÃAiÀÄ DyðPÀvÉAiÀÄ°è£À §AqÀªÁ¼À / ±ÀæªÀÄzÀ C£ÀÄ¥ÁvÀªÀ£ÀÄß ¯ÉPÀ̺ÁPÀĪÀÅzÀjAzÀ PÁt§gÀĪÀ §AqÀªÁ¼À §¼ÀPÉUÉÆøÀÌgÀ .UÀÄgÀÄw¸ÀĪÀ°è «¥sÀ®ªÁVzÉ. ¨sÁgÀvÀªÀÅ F «µÀAiÀÄzÀ°è vÀ£Àß ¥ÁæzÉòPÀ ¸Àj¸ÀªÀiÁ£ÀgÀ°è PÀ¤µÀ×vÉAiÀÄ£ÀÄß vÉÆÃjvÀÄ. ¥ÀnÖ-3gÀ°ègÀĪÀ ¥sÀ°vÁA±ÀUÀ¼ÀÄ §AqÀªÁ¼À ±ÀæªÀÄzÀ C£ÀÄ¥ÁvÀ ¨sÁgÀvÀzÀ°è 1991 jAzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2. ªÁ¸ÀÛªÀªÁV. £ÀªÀÄUÉ ®¨sÀå«gÀĪÀ zÀvÁÛA±ÀªÀÅ PÀıÀ® ºÁUÀÆ PÀıÀ®gÀ®èzÀ ªÉÃvÀ£À ±ÀæªÀÄzÀªÀjUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ C¸ÀªÀiÁ£ÀvÉUÀ¼À£ÀÄß ¨sÁgÀvÀPÉÌ AiÉÆÃd£Á d£ÀªÀj 2015 avÀæ 2 : DyðPÀ GzÁjÃPÀgÀt ºÁUÀÆ C¸ÀªÀiÁ£ÀvÉ ¤ªÀé¼À §AqÀªÁ¼À ¥ÀnÖ vÉÆqÀV¸ÀÄ«PÉ ºÁUÀÆ ±ÀæªÀÄ¥Á®Ä dvÉ `K’ AiÀÄ£ÀÄß . fr¦ AiÀÄ°è£À ±ÀæªÀÄ ¥ÀjºÁgÀzÀ ¥Á®Ä ªÁ¸ÀÛªÀªÁV (¥Àæ¸ÀÄÛvÀzÀ°è£À gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¨É¯ÉUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹) 0. EzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀĪÁV 1991-2011gÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è EzÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ±ÀæªÀÄ ¥Á°£À ªÉÄÃ¯É E½PÉAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀĪÀÅAlÄ ªÀiÁrzÉ.eÉÆvÉUÀÆr¸ÀÄvÉÛêÉ.0 ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ . CzÉà ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è. §rØzÀgÀUÀ¼ÀÄ §AqÀªÁ¼À ºÁUÀÆ ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæwPÀÆ®ªÁV ¥Àjt«Ä¹. ªÁå¥ÁgÀ ºÁUÀÆ C©üªÀÈ¢Þ ªÀgÀ¢ (UNCTAD) 2013 ºÉüÀĪÀ ºÁUÉ eÉr¦AiÀÄ ¸ÀgÁ¸ÀjAiÀiÁV ±ÀæªÀÄzÀ DzÁAiÀÄ ¥Á®ÄUÀ¼ÀÄ 1995-2014 CªÀ¢üAiÀÄ°è §ºÀĪÀÄnÖUÉ eÁUÀwPÀªÁV £É®PÀaÑzÀÄÝ. ªÀµÀð DzsÁgÀ : Dgï © L ªÁ¶ðPÀ ªÀgÀ¢ ¥É£ï ªÀ¯ïØð mÉç¯ïì.485UÉ E½¢zÉ. F jÃw ¤§ðA¢üvÀ ºÀtPÁ¸ÀÄ ¸ÀA§A¢üà PÁ¬ÄzÉUÀ¼ÀÄ.65 jAzÀ 0. CAvÀºÀ PɼÀªÀÄlÖzÀ ºÁUÀÆ E½PÉAiÀÄļÀî ±ÀæªÀÄ DzÁAiÀÄzÀ ¥Á®ÄUÀ¼ÀÄ SÁ¸ÀV G¥À¨sÉÆÃUÀzÀ ªÉZÀÑzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ©ÃjzÉ ºÁUÉà ¨sÁgÀvÀzÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉ PÀxÉAiÀÄÄzÀÝPÀÆÌ ¸ÁVºÉÆÃVzÉ.

ªÁ¸ÀÛªÀ ¥ÀjuÁªÀÄPÁjà «¤ªÀÄAiÀÄ
zÀgÀ (REER) zÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ
©Ãj, CzÀÄ G®ât¹ ºÉaÑ£À jÃwAiÀÄ
DªÀÄ¢UÉ PÁgÀtªÁV, ¸ÀézÉò GvÁàzÀ£É
ºÁUÀÆ GzÉÆåÃUÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæwPÀÆ®
¥ÀjuÁªÀĪÀÅAlÄ
ªÀiÁrvÀÄ.
CzÀPÉÌ
¸Àj¸ÀªÀiÁ£ÀªÁV
M¼À¸Ë®¨sÀåUÀ¼ÀAvÀºÀ
¨Á§ÄÛUÀ½UÉ,
DgÉÆÃUÀå
ºÁUÀÆ
²PëÀtUÀ¼À®Æè PÀÆqÀ ªÉZÀÑ PÀrvÀUÉƽ¸ÀĪÀ
ªÀÄÆ®PÀ
ºÀtPÁ¹£À
¸ÀªÀÄvÉÆî£À
PÁ¥ÁrPÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÁ¬ÄvÀÄ. EªÉ®èªÀÇ
§qÀªÀgÀ ºÀtUÀ½PÉAiÀÄ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼À£ÀÄß
ºÁUÀÆ ¸ÁªÀiÁfPÀ ZÀ®£À²Ã®vÉAiÀÄ
CªÀPÁ±ÀUÀ¼À£ÀÄß PÀrªÉÄ ªÀiÁrvÀÄ (UNDP
2013)
F
jÃwAiÀÄ°è,
¨É¯ÉUÀ¼À£ÀÄß
zÀÈqsÀUÉƽ¸ÀĪÀ
ºÁUÀÆ
ºÀtPÁ¸ÀÄ
¸ÀªÀÄvÉÆî£À ¸Á¢ü¸ÀĪÀ zÀȶÖAiÀÄļÀî
gÁ¶ÖçÃAiÀÄ PÁ¬ÄzÉUÀ¼ÀÄ eÉr¦AiÀÄ°è£À
±ÀæªÀÄ
¥Á®£ÀÄß
PÀrªÉÄUÉƽ¸ÀĪÀ
C£ÀÄzÝÉòvÀ ¥ÀjuÁªÀÄPÉÌ PÁgÀtªÁzÀªÀÅ.
¨sÁgÀvÀªÀÅ «±ÉõÀªÁV 2010gÀ £ÀAvÀgÀzÀ
eÁUÀwPÀ DyðPÀ ©PÀÌnÖ£À £ÀAvÀgÀzÀ°è
©VAiÀiÁzÀ ºÀtPÁ¸ÀÄ ºÁUÀÆ ºÀtPÁ¸ÀÄ
¸ÀA§A¢üà PÁ¬ÄzÉUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĸÀj¸ÀĪÀ
ªÀÄÆ®PÀ ¨É¯É zÀÈrüÃPÀgÀtUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß
UÀÄjAiÀiÁV¹PÉÆArvÀÄ.
CAvÀºÀ
PÁ¬ÄzÉUÀ¼ÀÄ CªÀgÀÄ ¸Á¢ü¸À¨ÉÃPÉA¢zÀÝ
¸ÀÆavÀ UÀÄjUÀ¼À£ÀÄß GzÁ: ¨É¯ÉUÀ¼À
zÀÈrüÃPÀgÀt
¤ªÀðºÀuÉ
ºÁUÀÆ
ºÀtPÁ¸ÀÄ ¸ÀA§A¢üà PÉÆgÀvÉAiÀÄ£ÀÄß
E½¸À¨ÉÃPÉ£ÀÄߪÀÅzÀgÀ ªÉÄÃ¯É «ÄwAiÀÄļÀî
¥ÀjuÁªÀÄ (CzÀÄ EzÀÝ ¥ÀPëÀzÀ°è)
ªÀÅAlĪÀiÁrvÀÄ. EªÀÅ PÀÆqÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉ
ºÁUÀÆ ¤gÀÄzÉÆåÃUÀUÀ¼À ¨É¯É vÉgÀĪÀ
PÁgÀtªÁV,
E½ªÀÄÄRUÉÆAqÀ
±ÀæªÀÄ ¥Á°£À ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ°è DzÁAiÀÄ
ªÀÄÆ®zÀ C¸ÀªÀiÁ£ÀvÉUÀ¼ÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄĪÀ°è
¥Àjt«Ä¹zÀªÀÅ. DzÁUÀÆå, CAvÀºÀ
gÁ¶ÖçÃAiÀÄ
PÁ¬ÄzÉUÀ¼ÀÄ
ºÉÆgÀUÀt
DWÁvÀUÀ¼À
¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼À£ÀÄß
CªÀÅ
DzÁAiÀÄ ªÀÄÆ®zÀ C¸ÀªÀiÁ£ÀvÉUÀ½UÉ
¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ
eÁUÀwPÀ
ZÁ®£À
±ÀQÛUÀ¼ÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀAxÀªÁVgÀÄvÀÛªÉ;
¤²ÑvÀªÁV JzÀÄj¸À¨ÉÃPÉ£ÀÄߪÀ UÀÄj
ºÉÆA¢gÀÄvÀÛªÉ.
32

¤Ãw vÉÆqÀPÀÄUÀ¼ÀÄ
C¸ÀªÀiÁ£ÀvÉUÀ½UÉ
¸ÀA§A¢ü¹zÀ
F PÉèñÀPÁjà ¸ÀªÀĸÉåAiÀÄ£ÀÄß «©ü£Àß
zÀȶÖPÉÆãÀ¢AzÀ ¥Àj²Ã°¸ÀĪÀ PÁ®
§A¢zÉ. D ¸ÀªÀĸÉåAiÀÄÄ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ
DzÁAiÀÄzÀ°è£À ±ÀæªÀÄ ¥ÀjºÁgÀ ºÁUÀÆ
±ÀæªÀÄ ¥Á°UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀÄzÁVzÉ.
PÁ¬ÄzÉ
¥ÀjUÀt¸ÀÄ«PÉAiÀÄÄ
CAvÀºÀ
C¸ÀªÀiÁ£ÀvÉUÀ¼À£ÀÄß
ºÉÃUÉ
¤¨sÁ¬Ä¸À¨ÉÃPÉ£ÀÄߪÀ
ZÀªÀÄvÁÌgÀzÀ
¥Àæ±ÉßUÉ
ºÁUÀÆ
EzÉÃ
GzÝÉñÀPÉÌ
¸ÀPÁðgÀzÀ
¥ÁvÀæªÉägÀ¨ÉÃPÀÄ
J£ÀÄߪÀÅzÀPÉÌ
UÀªÀÄ£À«ÃAiÀĨÉÃPÁVzÉ.
¨sÁgÀvÀzÀ°ègÀĪÀ
¥ÀÅgÁvÀ£ÀªÉ£ÀÄߪÀAxÀ
PÁ«ÄðPÀ
PÁ¬ÄzÉUÀ¼À°ègÀĪÀAvÉAiÉÄÃ,
±ÀæªÀÄzÀ ¥Á®£ÀÄß gÀQë¸ÀĪÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ
¤§ðAzsÀUÀ¼ÀÄ K£À£ÀÆß ªÀiÁqÀ¯ÁV®è
E®èªÉà ºÉaÑ£À ¤gÀÄzÉÆåÃUÀPÉÌ (ºÉZÁÑV
¸ÀAPÀÄavÀUÉÆAqÀ ±ÀæªÀÄzÀ gÀÆ¥ÀzÀ°è)
CxÀªÁ AiÀiÁAwæÃPÀgÀtªÀÅ ºÉZÁÑUÀĪÀÅzÀPÉÌ
PÁgÀtªÁUÀÄvÀÛªÉ.
§AqÀªÁ¼ÀPÉÌ
¸ÀA§A¢ü¹zÀ
¥ÀæUÀwzÁAiÀÄPÀ
vÉjUÉ
ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄÆ K£ÉÆAzÀ£ÀÆß ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ,
ºÉaÑ£À
vÉjUÉ
vÀ¦à¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀgÀ°è
ªÀÄÄPÁÛAiÀÄUÉƼÀÄîvÀÛzÉ.
MAzÀÄ
PÀqÉ,
ºÀ®ªÁgÀÄ
jÃwAiÀÄ
¯Á¨sÀ-ºÀAaPÉAiÀÄ
ªÉÃvÀ£À
MqÀA§rPÉUÀ¼À£ÀÄß
§¼À¹PÉƼÀÄîªÀ
¸ÀA¸ÉÜUÀ½UÉ vÉjUÉ «gÁªÀÄ / jAiÀiÁ¬ÄwUÀ¼À

gÀÆ¥ÀzÀ°è ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ¸ÁªÀiÁfPÀ GvÉÛÃd£À
¤ÃqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ UÉÆvÀÄÛ¥Àr¸ÀÄvÉÛêÉ. EªÀÅ
C¸ÀªÀiÁ£ÀvÉUÀ¼À£ÀÄß vÀVθÀ®Ä ¸ÀºÁAiÀÄ
ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ CµÉÖà C®è, PÀæªÀħzÀÞªÁzÀ
SÁ¸ÀV
G¥À¨sÉÆÃUÀzÀ
ªÀÄÆ®PÀ
GvÀÛªÀÄjÃwAiÀÄ ¸ÀÆÜ® DyðPÀ GvÀà£ÀßUÀ½UÉ
PÁgÀtªÁUÀĪÀ ¨sÀgÀªÀ¸ÉAiÀÄ£ÀÆß ¤Ãr,
¸ÀgÁ¸Àj ¨ÉÃrPÉAiÀÄ£ÀÆß ¤ªÀð»¸ÀÄvÉÛêÉ.
(dAiÀÄPÀĪÀiÁgï, 2014 K¦æ¯ï 30)
ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ PÀqÉ, ¸ÀPÁðgÀzÀ ¸ÀÆÜ®
PÁ¬ÄzÉUÀ¼ÀÄ
¨É¼ÀªÀtÂUÉ
ºÁUÀÆ
ºÀtzÀħâgÀzÀ ¹Üw¬ÄAzÀ GzÉÆåÃUÀ
ªÀÄvÀÄÛ P˱À®å «PÀ¸À£ÀUÉƼÀÄîªÀÅzÀgÀ PÀqÉUÉ
zÀȶ֥À®èlUÉƼÀî¨ÉÃPÁVzÉ. EzÀjAzÁV
eÁUÀwÃPÀgÀtzÀ ºÁ¤PÁgÀPÀ ¥ÀjuÁªÀÄ
«±ÉõÀªÁV DyðPÀ eÁUÀwÃPÀgÀtªÀ£ÀÄß
ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ DzÁAiÀÄ ªÀÄÆ®
¥Á®ÄUÀ¼À
ªÉÄïÉ
PÁt¹PÉƼÀÄîªÀ
vÁAwæPÀ
¥ÀjuÁªÀÄUÀ½AzÀ®Æ
±ÀªÀÄ£ÀUÉƽ¸À§ºÀÄzÁVzÉ.
£ÀUÀzÀÄ
ªÀUÁðªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß, «±ÉõÀªÁV UÁæ«ÄÃt
PÀÆ°PÁgÀgÀ£ÀÄß UÀÄj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ
ªÀiÁrzÀ°è
¨sÁgÀvÀzÀ°è£À
DzÁAiÀÄ
ªÀÄÆ®zÀ°è£À
C¸ÀªÀiÁ£ÀvÉUÀ¼À£ÀÄß
vÀVθÀ®Ä
¸ÀºÁAiÀĪÁUÀ§ºÀÄzÉãÉÆÃ.
MmÁÖgÉAiÀiÁV, ªÉÊAiÀÄQÛPÀ C¸ÀªÀiÁ£ÀvÉUÀ½UÉ
§zÀ¯ÁV PÁgÁåZÀgÀuÉAiÀÄ C¸ÀªÀiÁ£ÀvÉ
vÀVθÀĪÀÅzÀ£ÀÄß
UÀÄjAiÀiÁV¹PÉÆAqÀ
MUÀÆÎqÀÄ«PÉÀAiÀÄ C¼ÀvÉUÉÆîÄUÀ½AzÁV
¢ÃWÁðªÀ¢üAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ«gÀ§ºÀÄzÀÄ
C¤ß¸ÀÄvÀÛzÉ.
q
AiÉÆÃd£Á d£ÀªÀj 2015

¤Ãw

¥ÀæeÉÕ
æ
À
z
A
Ã
É
P

¤ªÀðºÀuÉ

ºÀ¹gÀÄ PÁæAw: vÀAvÀæeÁÕ£À
* ¥ÉÆæ. n. J£ï. ²æäªÁ¸À£ï
** ¥ÀªÀ£ï PÁlÌgï
PÀ£ÀßqÀPÉÌ : J¸ï.J¸ï. eÉÆò

¨sÁgÀvÀzÀ°è

1960gÀ zÀ±ÀPÀzÀ°è
GAmÁUÀ§ºÀÄzÁVzÀÝ
DºÁgÀ zsÁ£ÀåzÀ
©PÀÌlÄÖ ¤ªÁj¸À®Ä
C£ÉÃPÀ PÁgÀtUÀ¼ÀÄ
¸ÀºÀPÁjAiÀiÁzÀªÀÅ.
ºÉZÀÄÑ E¼ÀĪÀj ¤ÃqÀĪÀ
vÀ½UÀ½AzÁV
DºÁgÀ zsÁ£ÀåUÀ¼À GvÁàzÀ£ÉAiÀÄ°è
¸ÀvÀvÀ KjPÉ PÀAqÀħAzÀÄzÀÄ
ªÀÄvÀÄÛ
¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ¥sÀ®ªÀvÀÛvÉ
ºÉZÀѼÀªÁzÀÄzÀÄ
ªÀÄÄAzÉ ºÀ¹gÀÄ PÁæAw
JA§ ºÉ¸Àj¤AzÀ
SÁåw ¥ÀqɬÄvÀÄ.

1960gÀ zÀ±ÀPÀzÀ°è
®PÁëAvÀgÀ
gÉÊvÀgÀÄ
CvÀÄåvÁìºÀ¢AzÀ
ºÀ¹gÀÄ PÁæAwAiÀÄ£ÀÄß vÀªÀÄä d«ÄãÀÄUÀ¼À°è
C¼ÀªÀr¹PÉÆAqÀgÀÄ.
PÀȶ
PÉëÃvÀæzÀ°è
vÀAvÀæeÁÕ£À C¼ÀªÀrPÉUÉ EzÉÆAzÀÄ GvÀÛªÀÄ
GzÁºÀgÀuÉAiÀiÁVzÀÄÝ 1968gÀ°è DV£À
¥ÀæzsÁ£ÀªÀÄAwæ ²æêÀÄw EA¢gÁ UÁA¢ü
CªÀgÀÄ EzÀgÀ AiÀıÀ¸Àì£ÀÄß ¥ÀæZÀÄgÀ¥Àr¸À®Ä
‘UÉÆâü PÁæAw’ JA§ ºÉ¸Àj£À CAZÉ
¸ÁÖ÷åA¥ï MAzÀ£ÀÄß ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁrzÀgÀÄ.
ºÀ¹gÀÄPÁæAwAiÀÄ
ºÀjPÁgÀ
JAzÉà §tÂÚ¸À®ànÖgÀĪÀ qÁ. JA.J¸ï.
¸Áé«Ä£ÁxÀ£ï ºÉüÀĪÀAvÉ `ªÉÊeÁÕ¤PÀ
ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¤Ãw ¤gÀÆ¥ÀuÉUÀ¼ÀÄ..
CAvÀgï ²¹ÛÃAiÀÄ CzsÀåAiÀÄ£À ªÀÄvÀÄÛ
CAvÁgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀÄlÖzÀ°è zÉÆgÉvÀ
¸ÀºÀPÁgÀªÀÅ 1960gÀ zÀ±ÀPÀzÀ°è ºÀ¹gÀÄ
PÁæAwUÉ PÁgÀtªÁ¬ÄvÀÄ. RavÀ ªÀÄvÀÄÛ
GvÉÛÃd£ÀPÁj ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ CªÀPÁ±ÀUÀ¼ÀÄ
gÉÊvÀgÀ°è ¸ÀĹÜgÀ, ºÉZÀÄÑ E¼ÀĪÀj
DzsÁjvÀ PÀȶAiÀÄvÀÛ M°AiÀÄĪÀ ¢¸ÉAiÀÄ°è
AiÀıÀ¹éAiÀiÁzÀªÀÅ. vÀAvÀæeÁÕ£À C¼ÀªÀrPÉUÉ
«±ÉõÀ ¥ÁåPÉÃeïUÀ¼ÀÄ, ««zsÀ ¸ÉêÉUÀ¼ÀÄ
ºÁUÀÆ ¤Ãw ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ- »ÃUÉ
J®èªÀÇ ¸À«Ää¼À£ÀUÉÆAqÀÄ F AiÉÆÃd£É
AiÀıÀ¹éUÉ ¸ÀºÀPÁjAiÀiÁzÀªÀÅ.’
(LzÀÄ zÀ±ÀPÀUÀ¼À »AzÉ, 1960gÀ
zÀ±ÀPÀzÀ°è C¢üPÀ E¼ÀĪÀj vÀ½UÀ¼À£ÀÄß
§¼À¹ PÀȶ GvÁàzÀ£É ºÉaѸÀĪÀ ºÉƸÀ
PÀȶ ¤ÃwAiÀÄ£ÀÄß C£ÀĵÁ×£ÀPÉÌ vÀAzÀ
ºÉƸÀzÀgÀ¯Éèà 1966gÀ d£ÀªÀj AiÉÆÃd£Á

* ¥ÉÆæ¥sɸÀgï J«ÄgÉÊmïì, J¯É AiÀÄƤªÀ¹ðn
** ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤Ãw «±ÉèõÀPÀgÀÄ, gÁAqï PÁ¥ÉÇðgÉõÀ£ï.

AiÉÆÃd£Á d£ÀªÀj 2015

¸ÀAaPÉAiÀÄ°è ©.J¸ï. «Ä£Áí¸ï ªÀÄvÀÄÛ
n.J£ï. ²æäªÁ¸À£ï CªÀgÀÄ EzÀgÀ §UÉÎ
«¸ÀÛöÈvÀ ¯ÉÃR£À §gÉ¢zÀÝgÀÄ).
ºÀ¹gÀÄ PÁæAwUÉ PÁgÀtªÁzÀ CA±ÀUÀ¼ÀÄ
ºÀ¹gÀÄ PÁæAw JAzÀgÉ ¨sÁgÀvÀ ªÀÄvÀÄÛ
EvÀgÀ C©üªÀÈ¢Þ ºÉÆAzÀÄwÛgÀĪÀ zÉñÀUÀ¼À°è
PÀȶ d«Ää£À°è E¼ÀĪÀjAiÀÄ£ÀÄß ºÉaѸÀ®Ä
PÉÊUÉƼÀî¯ÁzÀ PÀæªÀÄ JAzÀÄ ¸ÀªÀÄUÀæªÁV
§tÂÚ¸À§ºÀÄzÀÄ. MAzÀÄ ¤¢ðµÀÖ eÁUÀzÀ°è
¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ «zsÁ£ÀªÀ£ÀÄß §¼À¹ PÀȶ
ªÀiÁr ºÉZÀÄÑ E¼ÀĪÀj ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀPÉÌ
§zÀ¯ÁV ºÉZÀÄÑ E¼ÀĪÀj ¤ÃqÀĪÀ ºÉƸÀ
vÀ½UÀ¼À£ÀÄß §¼À¹ QÃl ¤AiÀÄAvÀæt
OµÀ¢üUÀ¼ÀÄ (QÃl£Á±ÀPÀ), gÀ¸ÀUÉƧâgÀ
ªÀÄvÀÄÛ ¤ÃgÁªÀj vÀAvÀæeÁÕ£ÀzÀ §¼ÀPÉAiÀÄ
ªÀÄÆ®PÀ ºÉZÀÄÑ E¼ÀĪÀj ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ
EzÀgÀ ªÀÄÄRå GzÉÝñÀªÁVzÉ. ºÀ¹gÀÄ
PÁæAwAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀĪÁV ¨sÁgÀvÀzÀ°è
DºÁgÀzÀ
©PÀÌlÄÖ
GAmÁUÀzÀAvÉ
vÀqÉUÀlÄÖªÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀåªÁ¬ÄvÀÄ.
¨sÁgÀvÀzÀ°è ºÀ¹gÀÄ PÁæAw AiÉÆÃd£É
C£ÀĵÁ×£ÀPÉÌ
C£ÉÃPÀ
PÁgÀtUÀ½ªÉ.
ªÉÆlÖªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄzÁV
¨sÁgÀvÀzÀ°è
gÉÊvÀgÀ vÀ¯Á PÀȶ DzÁAiÀÄzÀ ¥ÀæªÀiÁt
CvÀåAvÀ PÀrªÉÄAiÀiÁVvÀÄÛ. M§âjUÉ MAzÀÄ
¢£ÀPÉÌ PÉêÀ® 395 UÁæªÀiï DºÁgÀ
®¨sÀåªÁUÀÄwÛvÀÄÛ. C®èzÉà C£ÉÃPÀ gÉÊvÀgÀÄ
vÀªÀÄä PÀÄlÄA§PÉÌ CªÀ±ÀåªÁzÀ ¥ÀæªÀiÁtzÀµÀÄÖ
ªÀiÁvÀæ DºÁgÀªÀ£ÀÄß GvÁࢸÀĪÀÅzÀgÀ°è
vÉÆqÀV¹PÉÆArzÀÝjAzÀ
ºÁUÀÆ
ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁr fêÀ£À

e-mail : t.srinivasan@yale.edu
e-mail : p.katkar@gmail.com

33

¤ªÀðºÀuÉUÉ C£ÀÄPÀÆ® ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ
zÀȶ֬ÄAzÀ PÀȶAiÀÄ£ÀÄß §¼À¹PÉƼÀîzÉÃ
EzÀÄÝzÀjAzÀ
¨sÁgÀvÀzÀ°è
DºÁgÀzÀ
©PÀÌlÄÖ JzÀÄgÁUÀĪÀ ©üÃw GAmÁVvÀÄÛ.
¨sÁgÀvÀzÀ°è ¨É¼ÉUÀ¼ÀÄ §ºÀÄvÉÃPÀªÁV
ªÀÄ¼É DzsÀj¹zÀÄÝ PÉ®ªÀÅ ¥ÀæªÀiÁtªÀµÉÖÃ
¤ÃgÁªÀj DzsÁjvÀ PÀȶ EvÀÄÛ.
¸ÁévÀAvÀæ÷å §AzÀ ºÉƸÀvÀgÀ°è
¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ¨sÁj GzÀåªÀÄUÀ½UÉ
ºÉZÀÄÑ ªÀĺÀvÀé ¤ÃrvÀÄÛ. PÀȶ ZÀlĪÀnPÉUÉ
CµÁÖV
UÀªÀÄ£À
PÉÆqÀzÀ
PÁgÀt
ºÉZÀÄÑwÛgÀĪÀ d£À¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ
vÀAvÀæeÁÕ£ÀzÀ°è DzÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÀ½AzÁV
ªÀÄgÀt ¥ÀæªÀiÁtªÀÇ PÀrªÉÄAiÀiÁVvÀÄÛ.
ºÉZÀÄÑwÛgÀĪÀ
d£À¸ÀASÉå
ªÀÄvÀÄÛ
ªÀÄgÀt ¥ÀæªÀiÁtzÀ PÀÄApvÀ¢AzÁV
¸ÀºÀdªÁVAiÉÄà zÉñÀzÀ°è d£À¸ÀASÉåAiÀÄ
¥ÀæªÀiÁt ºÉZÀÄÑwÛzÀÄÝ CzÀPÉÌ C£ÀÄUÀÄtªÁV
DºÁgÀ GvÁàzÀ£ÉAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ºÉZÀÑzÉÃ
PÀȶ PÉëÃvÀæzÀ ZÀlĪÀnPÉ ªÀÄAzÀ UÀwAiÀÄ°è
¸ÁVvÀÄÛ.
»ÃUÁV UÉÆâü ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹zÀgÉ
E£ÀÄß½zÀ DºÁgÀ zsÁ£ÀåUÀ¼À ¥ÀæªÀiÁt ¥Àæw
ªÀÄ£ÀĵÀå¤UÉ ºÉÆð¹zÀÄÝ PÀÄApvÀªÁVvÀÄÛ.
1950-51 gÀ ¸Á°UÉ ºÉÆð¹zÀgÉ F
¥ÀæªÀiÁt 1961-66 gÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è
wÃgÁ
PÀrªÉÄAiÀiÁVvÀÄÛ.
1959gÀ°è
¥sÉÇÃqïð ¥sËAqÉõÀ£ï ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄÄ ¨sÁgÀvÀ
¸ÉÃjzÀAvÉ «±ÀézÁzÀåAvÀ DºÁgÀzÀ PÉÆgÀvÉ
JzÀÄgÁUÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ CzÀ£ÀÄß vÀqÉUÀlÖ®Ä
PÉÊUÉƼÀî¨ÉÃPÁzÀ PÀæªÀÄUÀ¼À §UÉÎ ²¥sÁgÀ¸ÀÄ
ªÀiÁrzÀÝ£ÀÄß E°è ¸Àäj¸À§ºÀÄzÀÄ.
¨sÁgÀvÀzÀ°è
DºÁgÀ
GvÁàzÀ£É UÀt¤ÃAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è
KjPÉAiÀiÁUÀĪÀÅzÀÄ
C¸ÁzsÀå.
‘ºÉZÀÄÑ
DºÁgÀ zsÁ£Àå ¨É¼É¬Äj’ AiÉÆÃd£É

¸ÉÃjzÀAvÉ ºÀ®ªÀÅ PÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ ¤UÀ¢vÀ UÀÄj
¸Á¢ü¸ÀĪÀ°è «¥sÀ®ªÁVzÀÝ »£É߯ÉAiÀÄ°è
ªÀÄvÀÄÛ §ºÀÄvÉÃPÀ PÀȶPÀgÀÄ ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ
PÀȶAiÀÄ£Éßà CªÀ®A©¹zÀÝjAzÀ, wÃgÁ
PÀrªÉÄ gÀ¸ÀUÉƧâgÀ, QÃl£Á±ÀPÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ
PÉƼÀªÉ ¨Á« DzsÁjvÀ PÀȶAiÀÄ ªÁå¦Û
ºÉZÁÑV®èzÀ PÁgÀt DºÁgÀ GvÁàzÀ£É
PÉ®ªÉà ªÀµÀðUÀ¼À CªÀ¢üAiÀÄ°è UÀt¤ÃAiÀÄ
¥ÀæªÀiÁtzÀ°è ºÉZÀÄѪÀÅzÀÄ C¸ÁzsÀå JAzÀÄ
C¤¸ÀÄwÛvÀÄÛ. F J®è PÁgÀtUÀ½AzÁV
1960-61 gÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è UÉÆâü
ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀvÀÛzÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥Àæw ºÉPÉÖÃgïUÉ
C£ÀÄPÀæªÀĪÁV 851 PÉ.f ªÀÄvÀÄÛ 1013
PÉ.fAiÀĶÖvÀÄÛ. DzÀgÉ ºÀ¹gÀÄ PÁæAwAiÀÄ
¥ÀjuÁªÀĪÁV 2011-12gÀ ¸Á°£À°è ¥Àæw
ºÉPÉÖÃgïUÉ 3177 PÉ.f UÉÆâü ªÀÄvÀÄÛ 2393
PÉ.f ¨sÀvÀÛ ¨É¼ÉAiÀįÁUÀÄwÛzÉ.
¸ÀܽÃAiÀĪÁV
DºÁgÀ
GvÁàzÀ£ÉAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt PÀrªÉÄAiÀiÁVzÀÝ
»£É߯ÉAiÀÄ°è DºÁgÀzÀ PÉÆgÀvÉ ¤ÃV¸À®Ä
EvÀgÀ zÉñÀUÀ½AzÀ DºÁgÀ zsÁ£ÀåªÀ£ÀÄß
DªÀÄzÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ C¤ªÁAiÀÄð
¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ PÀæªÀĪÁVvÀÄÛ. ¨sÁgÀwÃAiÀÄ
j¸Àªïð ¨ÁåAPï £À 2014gÀ ¥ÀŹÛPÉAiÀÄ°è
¥ÀæPÀlªÁzÀ CAQ-CA±ÀUÀ¼À ¥ÀæPÁgÀ
1950-51gÀ°è gÀÆ 9.11 ±ÀvÀPÉÆÃn
EzÀÝ ¨sÁgÀvÀzÀ «zÉò «¤ªÀÄAiÀÄ UÀ½PÉ
¥ÀæªÀiÁt 1964-65gÀ ªÉüÉUÉ 1.16
±ÀvÀPÉÆÃn gÀÆ¥Á¬ÄUÀ½UÉ E½PÉAiÀiÁVvÀÄÛ.
gÀÆ¥Á¬Ä zÀgÀ qÁ®gï UÉ ºÉÆð¹zÀgÉ
PÀĹvÀUÉÆAqÀ »£É߯ÉAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ gÀ¦üÛ£À
¥ÀæªÀiÁt PÀÄApvÀªÁzÀ PÁgÀt¢AzÁV
¨sÁgÀvÀzÀ CAvÁgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÁå¥ÁgÀ
ªÀ»ªÁn£À ªÉÄÃ¯É ªÀåwjPÀÛ ¥ÀjuÁªÀÄ
©Ãj EvÀgÀ zÉñÀUÀ½AzÀ DºÁgÀ
zsÁ£ÀåUÀ¼À£ÀÄß DªÀÄzÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ ±ÀQÛ
PÀÄApvÀUÉÆArvÀÄ.
DºÁgÀ
zsÁ£ÀåzÀ
DªÀÄ¢UÉ
¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ CªÉÄjPÀzÀ dvÉ M¥ÀàAzÀ

34

K¥ÀðlÄÖ DªÀÄ¢£À PÉ® ¨sÁUÀªÀ£ÀÄß
C£ÀÄzÁ£ÀzÀ gÀÆ¥ÀzÀ°è ªÀÄvÉÛ PÉ®ªÀÅ
¨sÁUÀªÀ£ÀÄß ºÀt ¥ÁªÀwAiÀÄ gÀÆ¥ÀzÀ°è
¥ÀqÉAiÀįÁUÀÄwÛvÀÄÛ. EzÀPÁÌV ¦.J¯ï. 480
JA§ ±ÁAwUÁV DºÁgÀ JA§ (Food
for peace) ¤Ãw eÁjUÉ §A¢vÀÄ. DzÀgÉ
CªÉÄjPÀªÀÅ «AiÉÄmÁߪÀiï «gÀÄzÀÞ AiÀÄÄzÀÞ
¸ÁjzÀÝ£ÀÄß gÁdQÃAiÀĪÁV ¨sÁgÀvÀªÀÅ
«gÉÆâü¹zÀ ¥Àæw¥sÀ®ªÁV CªÉÄjPÀzÀ
CzsÀåPÀë °AUÉÆØà eÁ£Àì£ï CªÀgÀÄ ¨sÁgÀvÀPÉÌ
DºÁgÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆvÀÄÛ vÀgÀÄwÛzÀÝ
ºÀqÀUÀÄUÀ¼À NqÁlzÀ°è C£ÀUÀvÀå «¼ÀA§
ªÀiÁrzÀ »£É߯ÉAiÀÄ°è ¨sÁgÀvÀzÀ°è DºÁgÀ
zsÁ£ÀåUÀ¼À MzÀUÀuÉAiÀÄ ¥Àj¹ÜwAiÀÄ ªÉÄïÉ
C¤²ÑvÀvÉ vÀ¯ÉzÉÆÃjvÀÄ.
1965-66 ªÀÄvÀÄÛ 1966-67gÀ°è
GAmÁzÀ JgÀqÀÄ ªÀµÀðzÀ ¸ÀvÀvÀ §gÀ
¥Àj¹Üw zÉñÀzÀ M¼ÀV£À DºÁgÀ GvÁàzÀ£É
ªÀÄvÀÄÛ PÀȶ DzsÁjvÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À gÀ¦üÛ£À
ªÉÄÃ¯É wêÀæ ¥ÀjuÁªÀÄ ©ÃjvÀÄ. »ÃUÁV
¨sÁgÀvÀzÀ ¨ÁQ ¥ÁªÀwAiÀÄ ±ÀQÛ wÃgÁ
PÀÄApvÀUÉÆAqÀ »£É߯ÉAiÀÄ°è ¸ÀPÁðgÀªÀÅ F
©PÀÌlÖ£ÀÄß JzÀÄj¸À®Ä C¤ªÁAiÀÄðªÁV
CAvÁgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÀtPÁ¸ÀÄ ¤¢ü (IMF)
¸ÀA¸ÉÜ ªÀÄvÀÄÛ «±Àé ¨ÁåAPï (World
Bank) AiÀÄ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀQð¸À¨ÉÃPÁ¬ÄvÀÄ.
EªÉgÀqÀÆ
¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ
¤jÃPÉëAiÀÄAvÉ
gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ C¥ÀªÀiË®å ªÀÄvÀÄÛ «zÉò
ªÁå¥ÁgÀzÀ ªÀ»ªÁn£À ªÉÄÃ¯É EzÀÝ
¤§ðAzsÀUÀ¼À£ÀÄß
¸Àr®UÉƽ¸ÀĪÀAvÉ
¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ ªÉÄÃ¯É MvÀÛqÀ ºÉÃjzÀªÀÅ.
CªÉÄjPÀzÀ ¦.J¯ï 480 ¤Ãw¬ÄAzÁV
zÉñÀzÉƼÀV£À DºÁgÀzÀ ©PÀÌlÄÖ ªÀÄvÀÛµÀÄÖ
©UÀqÁ¬Ä¹zÀ »£É߯ÉAiÀÄ°è, ¨sÁgÀvÀªÀÅ
DºÁgÀzÀ°è ¸ÁéªÀ®A§£É ¸Á¢ü¸À¨ÉÃPÉA§
vÀÄrvÀ¢AzÁV DºÁgÀ GvÁàzÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß
ºÉaѸÀĪÀ PÀæªÀÄUÀ¼ÀvÀÛ ²æêÀÄw EA¢gÁ
UÁA¢ü CªÀgÀÄ ªÀÄ£À¸ÀÄì ªÀiÁrzÀgÀÄ.
CzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀĪÁVAiÉÄà DV£À DºÁgÀ
ªÀÄvÀÄÛ PÀȶ ¸ÀaªÀ ¹. ¸ÀħæºÀätåA CªÀgÀ
AiÉÆÃd£Á d£ÀªÀj 2015

3 zÀ±À®PÀë l£ïUÀ½AzÀ 16. ¸ÀħæºÀätåA CªÀgÀÄ F ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ®Ä «eÁÕ¤UÀ¼ÀÄ C©üªÀÈ¢Þ¥Àr¹zÀ ºÉZÀÄÑ E¼ÀĪÀj ¤ÃqÀĪÀ vÀ½UÀ¼Éà PÁgÀt.64 ªÀÄvÀÄÛ ®ªÀiÁð gÉÆÃeÉÆ. ¸Áé«Ä£ÁxÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ £ÁªÀÄð£ï ¨ÉÆïÁðUï ºÁUÀÆ ¥sÉÇÃqïð ¥ÀæwµÁ×£À. gÁPï ¥sÉ®ègï ¥ÀæwµÁ×£À ªÀÄvÀÄÛ CªÉÄjPÀzÀ PÀȶ E¯ÁSÉAiÀÄ PÀȶ «eÁÕ¤UÀ¼À£ÀÄß ¨sÉÃn ªÀiÁr «¸ÀÛöÈvÀªÁV CªÀgÉÆA¢UÉ ZÀað¹zÀ §½PÀ vÀªÀÄä E¯ÁSÉAiÀÄÄ ¨sÁgÀvÀzÀ°è DºÁgÀ GvÁàzÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉaѸÀĪÀ ¤nÖ£À°è ¤¢ðµÀÖ ªÀÄvÀÄÛ zÀÆgÀUÁ«Ä PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÊUÉƼÀÄîwÛzÉ JAzÀÄ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄ°è ¨sÀgÀªÀ¸É ¤ÃrzÀgÀÄ. JA. 35 .64 J vÀ½UÀ¼À£ÀÄß ¨sÁgÀvÀPÉÌ PÀ½¹PÉÆqÀ®Ä M¦àzÀgÀÄ. J®è §UÉAiÀÄ gÉÊvÁ¦ ªÀUÀðzÀªÀgÀÄ F `ºÉZÀÄÑ E¼ÀĪÀj ¤ÃqÀĪÀ vÀ½UÀ¼À£ÀÄß’ §¼À¹zÀÝjAzÀ ¥Àæw ºÉPÉÖÃgï d«Ää£À°è GvÁàzÀ£É UÀt¤ÃAiÀÄ ºÉZÀѼÀªÁzÀÄzÀÄ gÉÊvÀjUÉ RĶ vÀA¢vÀÄÛ. ¨sÁgÀvÀzÀ°è ºÉƸÀ vÀ½UÀ¼ÀÄ ºÉZÀÄÑ E¼ÀĪÀj ¤ÃqÀĪÀ vÀ½UÀ¼À PÀÄjvÀAvÉ gÉÊvÀjUÉ ¥ÁævÀåQëPÉ ¤ÃqÀ®Ä. £ÁªÀÄð£ï ¨ÉÆïÁðUïgÀ£ÀÄß ¨sÁgÀvÀPÉÌ DºÁ餹zÀgÀÄ. ¸Áé«Ä£ÁxÀ£ï CªÀgÀÄ ªÉÄQìPÉÆzÀ SÁåvÀ PÀȶ «eÁÕ¤ qÁ.J. »ÃUÁV EªÀÅUÀ¼ÀÄ AiÉÆÃd£Á d£ÀªÀj 2015 ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ vÀ½UÀ¼ÀAvÉ ¸Àé®à UÁ½ ©Ã¹zÀgÀÆ £É®PÀaÑ ºÁ¼ÁUÀzÉà ¹ÜgÀªÁV ¨sÀÆ«ÄUÉ PÀaÑPÉÆAqÀÄ ¤®ÄèªÀ PÁgÀt E¼ÀĪÀjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà zsÀPÉÌ DUÀĪÀÅ¢®è. d¥Á¤£À°è C©üªÀÈ¢Þ ¥Àr¹zÀ d¥Á¤PÁ JA§ VqÀØ ªÀiÁzÀjAiÀÄ ¨sÀvÀÛzÀ vÀ½AiÀÄ£ÀÄß 1950gÀ zÀ±ÀPÀzÀ°èAiÉÄà ¦ü°¦àãïì£À°è ¸ÀܽÃAiÀÄ ºÀªÁUÀÄtPÉÌ C£ÀÄUÀÄtªÁUÀĪÀAvÉ PÀ¹ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É DgÀA¨sÀªÁ¬ÄvÀÄ. ¸ÉÆãÁgÁ 64 vÀ½UÀ¼À 18000 l£ï ©vÀÛ£É ©ÃdUÀ¼À£ÀÄß vÀj¹PÉƼÀî®Ä ¤zsÀðj¹zÀgÀÄ.J¸ï. 1960gÀ zÀ±ÀPÀzÀ°è ¨sÁgÀvÀªÀÅ ºÀ¹gÀÄ PÁæAwAiÀÄ ¯Á¨sÀ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀåªÁUÀ°®è. CzÉà jÃw ºÉƸÀ ªÀiÁzÀjAiÀÄ ¨sÀvÀÛzÀ vÀ½UÀÆ ¨sÁgÀvÀzÀ°è CµÁÖV ¨ÉA§® ¹PÀÌ°®è. VqÀØ ªÀiÁzÀjAiÀÄ UÉÆâü ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀvÀÛzÀ ºÉZÀÄÑ E¼ÀĪÀj ¤ÃqÀĪÀ vÀ½UÀ¼ÀÄ F C¥ÁAiÀÄPÉÌ ¹®ÄPÀzÉà £É® PÀaÑ ¤®ÄèvÀÛªÉ. ¹. dvÉUÉ ¨sÁj ªÀļÉ. £ÀAvÀgÀ ¨ÉÆïÁðUï CªÀgÀÄ ¥ÁQ¸ÁÛ£ÀzÀ°è GvÀÛªÀÄ ¥sÀ°vÁA±À ¤ÃrzÀÝ ªÉÄQìPÉÆà ªÀiÁzÀjAiÀÄ ¸ÉÆãÁgÁ 63. ¦ü°¦àãïì£À CAvÁgÁ¶ÖçÃAiÀÄ CQÌ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ¸ÀA¸ÉÜ. F vÀ½UÀ½VAvÀ ºÉZÀÄÑ JvÀÛgÀªÁV ¨É¼ÉAiÀÄĪÀ ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ ¨É¼ÉUÀ¼À°è ¨É¼ÉAiÀÄ PÁAqÀªÀÅ ºÀļÀÄUÀ¼À PÁl¢AzÀ zÀħð®UÉÆAqÀÄ £É®PÀZÀÄѪÀ ¸ÁzsÀåvÉ ºÉZÀÄÑ. ¸ÀħæºÀätåA CªÀgÀÄ qÁ. £ÁªÀÄð£ï ¨ÉÆïÁðUï ªÉÄQìPÉÆÃzÀ vÀªÀÄä ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ°è£À EvÀgÀ eÁwAiÀÄ UÉÆâüAiÀÄ vÀ½UÀ¼À ªÀÄvÉÛ PÀ¹ ªÀiÁr C©üªÀÈ¢Þ ¥Àr¸À¯Á¬ÄvÀÄ. ªÉÄAiÉÆà .5 zÀ±À®PÀë l£ïUÉ ºÉZÀѼÀªÁ¬ÄvÀÄ.J¸ï. D°PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ©Ã¼ÀĪÀÅzÀjAzÀ ¨É¼É £É® PÀZÀÄÑvÀÛzÉ. AiÉÆÃd£Á DAiÉÆÃUÀzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ wêÀæ DPÉëÃ¥ÀzÀ ªÀÄzsÉåAiÀÄÆ ¸ÀaªÀ ¸ÀħæºÀätåA CªÀgÀÄ ¥ÀæzsÁ¤AiÀĪÀgÀ ¨ÉA§®zÉÆA¢UÉ zÉñÀzÀ £Á®ÄÌ ®PÀë ºÉPÉÖÃgï ¥ÀæzÉñÀzÀ°è ¨É¼ÉAiÀÄ®Ä ®ªÀiÁð gÉÆÃeÉÆ 64. 1964gÀ ªÉüÉUÉ ¨sÁgÀvÀ ºÀªÁUÀÄtPÉÌ ®ªÀiÁð gÉÆÃeÉÆ 64. EzÀjAzÁV UÉÆâüAiÀÄ GvÁàzÀ£É PÉêÀ® MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ°è 1967-68gÀ°è 11. ¨sÁgÀvÀzÀ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ PÀȶ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ F ºÉZÀÄÑ E¼ÀĪÀj ¤ÃqÀĪÀ vÀ½UÀ¼À£ÀÄß C©üªÀÈ¢Þ ¥Àr¹zÀÄÝ ¨sÁgÀvÀzÀ ºÀªÁUÀÄtPÉÌ MVÎPÉƼÀÄîªÀ ¸ÁªÀÄxÀðåªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀAxÀªÀÅ. EzÀ£ÀÄß qÁ.J. KPÉAzÀgÉ ¨sÁgÀvÀzÀ PÀȶ §ºÀĪÀÄnÖUÉ ªÀļÉAiÀiÁzsÁjvÀªÁzÀÄzÀÄ. ¸ÉÆãÁgÁ 64 ªÀÄvÀÄÛ ¦« 18 vÀ½UÀ¼ÀÄ ºÉÆA¢PÉÆAqÀÄ GvÀÛªÀÄ E¼ÀĪÀj ¤ÃqÀÄvÀÛªÉ JA§ÄzÀÄ ¸Á©ÃvÁ¬ÄvÀÄ. »ÃUÁVAiÉÄà EªÀÅUÀ½UÉ `¥ÀªÁqÀ ©vÀÛ£É ©ÃdUÀ¼ÀÄ’ JAzÉà SÁåw §AvÀÄ. ¸ÉÆãÁgÁ 64. DzÀgÉ UÁæºÀPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÉÊvÀgÀÄ ZÀ¥Áw gÀÄaAiÀiÁUÀĪÀÅ¢®è JA§ PÁgÀtPÉÌ F PÉA¥ÀÅ vÀ½UÀ¼À£ÀÄß EµÀÖ¥ÀqÀzÉà ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ vÀ½UÀ½UÉà ªÀiÁgÀĺÉÆÃVzÀÝgÀÄ. ºÉZÀÄÑ E¼ÀĪÀj ¤ÃqÀĪÀ vÀ½UÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¸ÀĪÀ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ gÉÊvÁ¦ ªÀUÀðPÉÌ ¥ÁævÀåQëPÉ ¤ÃqÀĪÀÅzÁVzÀÝjAzÀ PÀȶ «eÁÕ¤UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀȶPÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ¸ÀAªÁzÀ K¥ÀðlÄÖ gÉÊvÀgÀ°è DvÀ䫱Áé¸À ¨É¼ÉAiÀÄ®Ä ¸ÀºÀPÁjAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. ºÀ¹gÀÄ PÁæAwUÉ PÁgÀtªÉãÀÄ JA§ CA±À¢AzÀ CzÀÄ ºÉÃUÉ eÁjUÉÆArvÀÄ JA§ §UÉÎ E£ÀÄß UÀªÀÄ£ÀºÀj¸ÉÆÃt. JA. PÀȶ «eÁÕ¤UÀ¼À dvÉ ¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃa¸À®Ä 1961gÀ°è qÁ. ¸ÀPÁðgÀzÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ. vÀ½UÀ¼À ªÉʲµÀÖ÷å F vÀ½UÀ¼À ªÉʲµÀÖ÷å JAzÀgÉ EªÀÅ ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ vÀ½UÀ½UÉ ºÉÆð¹zÀgÉ VqÀØ vÀ½UÀ¼ÀÄ. ªÉÄQìPÉÆÃzÀ CAvÁgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÉÄPÉÌeÉÆüÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆâü C©üªÀÈ¢Þ ¸ÀA¸ÉÜ. 1963gÀ ªÀiÁZïð£À°è qÁ. 1966gÀ £ÀªÉA§gï wAUÀ¼À°è LDgï8 JA§ ºÉƸÀ vÀ½AiÀÄ£ÀÄß ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. gÁPï ¥sÉ®ègï ¥sËAqÉõÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄQìPÉÆÃzÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ £ÉgÀ«£ÉÆA¢UÉ F vÀ½UÀ¼À£ÀÄß ¨sÁgÀvÀzÀ ºÀªÁUÀÄtzÉÆA¢UÉ ¥ÀjÃQë¸À®Ä DgÀA©ü¸À¯Á¬ÄvÀÄ. d¥Á¤£À°è C©üªÀÈ¢Þ ¥Àr¸À¯ÁVzÀÝ ¨ÉæªÀgï JA§ UÉÆâü vÀ½AiÀÄ£ÀÄß JgÀqÀ£Éà ªÀĺÁAiÀÄÄzÀÞzÀ §½PÀ CªÉÄjPÀzÀ «eÁÕ¤AiÉƧâgÀÄ vÀªÀÄä°èUÉ PÉÆAqÉÆAiÀÄÝgÀÄ. ¨ÉÆïÁðUï ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ »jAiÀÄ PÀȶ «eÁÕ¤UÀ¼ÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ UÉÆâü ¨É¼ÉAiÀÄĪÀ PÉëÃvÀæUÀ¼À°è ¸ÀAZÀj¹ E°è£À ºÀªÁUÀÄt ªÀÄvÀÄÛ ¨É¼É ¥ÀzÀÞwAiÀÄ£ÀÄß C¨sÀå¹¹zÀgÀÄ.£ÉÃvÀÈvÀézÀ°è `PÀȶ C©üªÀÈ¢ÞUÁV ºÉƸÀ PÁAiÀÄðvÀAvÀæ’ªÀ£ÀÄß gÀƦ¸À¯Á¬ÄvÀÄ. ¨sÁgÀvÀzÀ°è ºÀ¹gÀÄ PÁæAwAiÀÄ ªÉüÉUÉ F vÀ½UÀ¼ÀÄ C©üªÀÈ¢ÞAiÀiÁzÀÄzÀÄ ªÀgÀzÁ£ÀªÁ¬ÄvÀÄ.

gÀ¸ÀUÉƧâgÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃl£Á±ÀPÀUÀ¼À §¼ÀPÉAiÀÄ ¥ÉÇæÃvÁìºÀ. UÁæ«ÄÃt ¨sÁUÀzÀ ªÀÄÆ®¸ËPÀAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß C©üªÀÈ¢Þ¥Àr¸À®Ä GvÉÛÃd£À ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ EzÀPÉÌ ¥ÀÇgÀPÀªÁzÀªÀÅ. EzÀÄ DºÁgÀ zsÁ£ÀåUÀ¼À£ÀÄß gÉÊvÀjAzÀ PÉÆAqÀÄ gÁdå ¸ÀPÁðgÀUÀ¼ÀÄ. f¯ÁèqÀ½vÀUÀ¼À 36 AiÉÆÃd£Á d£ÀªÀj 2015 . F vÀ½UÀ¼À£ÀÄß ¨É¼ÉAiÀÄĪÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À DAiÉÄÌAiÀÄ §UÉÎ ZÀað¸À®Ä 1966gÀ°è ««zsÀ gÁdåUÀ¼À ªÀÄÄRåªÀÄAwæUÀ¼À ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÆß £ÀqɸÀ¯Á¬ÄvÀÄ. F »£É߯ÉAiÀÄ°è ¸ÀPÁðgÀ ¨É¼ÉUÀ½UÉ ¨ÉA§® ¨É¯É ¤ÃqÀ®Ä ªÀÄÄAzÁVzÀÄÝ gÉÊvÀgÀ DvÀAPÀªÀ£ÀÄß zÀÆgÀ ªÀiÁrvÀÄ. UÁæ«ÄÃt «zÀÄå¢ÃPÀgÀt ªÀÄvÀÄÛ PÀȶUÉ §¼À¸ÀĪÀ «zÀÄåvï ªÀÄvÀÄÛ rÃ¸É¯ï §¼ÀPÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸À©ìr ¤ÃqÀĪÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ PÀȶPÀgÀ°è F vÀ½UÀ¼À£ÀÄß ºÉZÀÄÑ ºÉZÁÑV ¨É¼ÉAiÀÄ®Ä ¸ÀºÀPÁjAiÀiÁzÀªÀÅ. ¨sÁgÀvÀ DºÁgÀ ¤UÀªÀĪÀÅ gÁµÀÖç ªÀÄlÖzÀ°è DºÁgÀ zsÁ£ÀåUÀ½UÉ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ MzÀV¸À®Ä ªÀÄÄAZÀÆt ªÀ»¹vÀÄ. ¸ÀPÁðgÀzÀ ¤Ãw ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ gÉÊvÀgÀÄ ºÉZÀÄÑ ºÉZÁÑV `ºÉZÀÄÑ E¼ÀĪÀj ¤ÃqÀĪÀ vÀ½UÀ¼À£ÀÄß’ §¼À¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¥ÉÇæÃvÁ컸ÀĪÀ ¤nÖ£À°è EzÀݪÀÅ. gÉÊvÀjUÉ gÀ¸ÀUÉƧâgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸Á®¸Ë®¨sÀå MzÀV¸ÀĪÀ ¤nÖ£À°è gÉÊvÀgÀ ¸ÀºÀPÁj ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹PÉƼÀî®Ä ¤zsÀðj¸À¯Á¬ÄvÀÄ.C®èzÉà zÉòÃAiÀĪÁV §ÈºÀvï ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è gÀ¸ÀUÉƧâgÀ vÀAiÀiÁj¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «zÉñÀ¢AzÀ DªÀÄzÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §ÈºÀvï ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è gÉÊvÀjUÉ ¤ÃqÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀzÉà EgÀĪÀÅzÀÄ EzÀPÉÌ PÁgÀt. dvÉUÉ PÀȶUÉ ¸Á®. F J®è ¥ÉÇæÃvÁìºÀUÀ¼ÀÄ gÉÊvÀgÀÄ ºÉZÀÄÑ E¼ÀĪÀj ¤ÃqÀĪÀ vÀ½UÀ¼À£ÀÄß ¨É¼ÉAiÀÄ®Ä ¸ÀºÀPÁjAiÀiÁzÀªÀÅ. GzÁºÀgÀuÉUÉ ¤ÃgÁªÀj DzsÁjvÀ PÀȶ PÉëÃvÀæzÀ «¸ÀÛgÀuÉ. PÀȶ ¨É¯É ¤UÀ¢ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ. ¸Áé«Ä£ÁxÀ£ï ºÉüÀĪÀAvÉ ºÀ¹gÀÄ PÁæAwAiÀÄ AiÀıÀ¸ÀÄì vÀAvÀæeÁÕ£À. ¸ÀPÁðgÀzÀ ¤Ãw ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÉÊvÀgÀ GvÁìºÀUÀ¼À ¸À«Ää¼À£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É DzsÀj¹gÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉà F AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ C£ÀĵÁ×£ÀPÁÌV UÀÄgÀÄw¸À¯ÁzÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è ºÉÆç½ ªÀÄlÖzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁèPï ªÀÄlÖzÀ°è ©vÀÛ£É ©Ãd zÉÆgÉAiÀÄĪÀ r¥ÉÆUÀ¼À£ÀÄß vÉgÉAiÀÄ®Ä ¤zsÀðj¹vÀÄ. F ªÀiÁzÀjAiÀÄ ©vÀÛ£É ©ÃdUÀ¼ÀÄ gÉÊvÀjUÉ ¸ÀÄ®¨sÀªÁV zÉÆgÀPÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¤nÖ£À°è PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ¨sÁgÀvÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ©Ãd ¤UÀªÀĪÀ£ÀÄß gÀa¹vÀÄ. CzÉà jÃw ©vÀÛ£É ©Ãd ®¨sÀåvÉ §UÉÎ gÁdå ªÀÄlÖzÀ°è PÀȶ E¯ÁSÉUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀÄ ¸Á¢ü¹PÉÆAqÀÄ gÉÊvÀjUÉ CUÀvÀåPÉÌ C£ÀÄUÀÄtªÁV ©vÀÛ£É ©Ãd MzÀV¸ÀĪÀ PÀÄjvÀAvÉ PÀÆqÀ ¸ÀºÀPÁj ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀÆa¸À¯Á¬ÄvÀÄ. ¸ÀܽÃAiÀÄ ¸ÀºÀPÁj ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ f¯Áè PÉÃAzÀæ ¸ÀºÀPÁj ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ j¸Àªïð ¨ÁåAPï UÉ gÉÊvÀjUÉ ¸Á® ¤ÃqÀ®Ä CUÀvÀåªÁzÀ ºÀtPÁ¹£À £ÉgÀªÀÅ PÉÆÃj gÉÊvÀjUÉ MzÀV¸ÀĪÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß gÀƦ¸À¯Á¬ÄvÀÄ. ¨sÁgÀvÀzÀ°è PÀȶ §ºÀĪÀÄnÖUÉ SÁ¸ÀV ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀÄvÀÄÛ ªÀåQÛUÀvÀªÁV PÀÄlÄA§UÀ¼ÀÄ PÉÊUÉƼÀÄîwÛzÀÄÝ EAxÀ gÉÊvÀgÀ §½AiÀÄÆ ¸ÀtÚ ¥ÀæªÀiÁtzÀ d«ÄãÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢zÀ PÁgÀt gÉÊvÀjUÉ F vÀ½UÀ¼À£ÀÄß ¨É¼ÉAiÀÄĪÀAvÉ ¥ÉæÃgÉæ¸ÀĪÀ°è PÉ®ªÀÅ ¥ÉÇæÃvÁìºÀPÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ C¤ªÁAiÀÄðªÁVvÀÄÛ. ±ÉÃPÀqÁ 80gÀµÀÄÖ ¤ÃgÁªÀj ¸Ë®¨sÀå ºÉÆA¢gÀĪÀ UÉÆâü ¨É¼ÉAiÀÄĪÀ f¯ÉèUÀ¼À£ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä ¤zsÀðj¸À¯Á¬ÄvÀÄ. DzÀgÀÆ zÉñÀzÀ°è DºÁgÀ zsÁ£ÀåzÀ GvÁàzÀ£É eÁ¹Û ªÀiÁqÀ®Ä F ºÉZÀÄÑ E¼ÀĪÀj ¤ÃqÀĪÀ vÀ½UÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀPÁj DUÀÄvÀÛªÉ JA§ CA±À ¤Ãw ¤gÀÆ¥ÀPÀjUÉ CjªÀÅ EzÀÝ »£É߯ÉAiÀÄ°è F PÀÄjvÀAvÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¤Ãw gÀƦ¸ÀĪÀÅzÀÄ CUÀvÀå JAzÀÄ CªÀjUÉ C¤¹vÀÄÛ. DzÀgÉ F CA±ÀUÀ¼À dvÉUÉ gÉÊvÀgÀÄ ¨É¼ÉzÀ ¨É¼ÉUÀ½UÉ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ ¨É¯É zÉÆgÉAiÀĨÉÃPÁzÀÄÝ CUÀvÀåªÁVvÀÄÛ. CzÀgÀ°è FUÁUÀ¯Éà PÀȶ PÉëÃvÀæPÉÌ ¨ÉÃPÁUÀĪÀ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ. qÁ. ºÉZÀÄÑ E¼ÀĪÀj vÀ½UÀ¼À PÉëÃvÀæ F ¨É¼ÉUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼ÉAiÀÄ®Ä ªÀÄÄRåªÁV ¤Ãj£À ®¨sÀåvÉ ¸ÁPÀ¶ÖgÀĪÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼ÀÄ CUÀvÀåªÁVzÀÝ PÁgÀt ªÀÄvÀÄÛ gÉÊvÀjUÉ ¸ÀÄ®¨sÀªÁV gÀ¸ÀUÉƧâgÀ zÉÆgÉAiÀħºÀÄzÁzÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸À¨ÉÃPÁVzÀÝ »£É߯ÉAiÀÄ°è 1965gÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¨sÁUÀzÀ°è ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ D±ÀæAiÀÄzÀ°è £ÀªÀzɺÀ°AiÀÄ°è MAzÀÄ «ZÁgÀ ¸ÀAQgÀt £ÀqɸÀ¯Á¬ÄvÀÄ.

©vÀÛ£É ©Ãd ªÀÄvÀÄÛ gÀ¸ÀUÉƧâgÀUÀ¼À®èzÉà ºÉZÀÄÑ E¼ÀĪÀj ¤ÃqÀĪÀ vÀ½UÀ½UÉ ¤ÃgÀÄ CvÀåªÀ±Àå. DzÀgÉ PÀ°èzÀÝ®Ä ªÀÄvÀÄÛ «zÀÄåvï ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹zÀgÉ G½zÉ®èªÀ£ÀÆß «zÉñÀ¢AzÀ DªÀÄzÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀî¨ÉÃPÁUÀÄwÛvÀÄÛ. ¸ÁgÀd£ÀPÀ ªÀÄvÀÄÛ gÀAdPÁªÀÄèUÀ¼À dvÉ gÁ¸ÁAiÀĤPÀ QæAiÉÄUÉ M¼À¥Àr¹ CªÉÆäAiÀÄA ¸À¯ÉáÃmï. ¸ÀܽÃAiÀĪÁV gÀ¸ÀUÉƧâgÀ vÀAiÀiÁjPÉAiÀÄ£ÀÄß GvÉÛÃf¸À®Ä ¸ÀPÁðgÀ ºÀ®ªÀÅ DyðPÀ ¸ÀªÀ®vÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ®Ä ªÀÄÄAzÁ¬ÄvÀÄ. EzÀÄ DºÁgÀ zsÁ£ÀåUÀ¼À GvÁàzÀ£É UÀt¤ÃAiÀĪÁV ºÉZÀÑ®Ä PÁgÀtªÁ¬ÄvÀÄ. gÉÊvÀjUÉ wÃgÁ PÀrªÉÄ zÀgÀzÀ°è gÀ¸ÀUÉƧâgÀ MzÀV¸À®Ä ¸À©ìr ¤ÃqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. F vÀ½UÀ¼À ªÉʲµÀÖ÷å JAzÀgÉ ¨É¼ÉUÀ¼À ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ PÁ®PÉÌ ¤UÀ¢vÀ ªÉüÉUÉ ¤Ãj£À CªÀ±ÀåPÀvÉ EgÀÄvÀÛzÉ. 1960gÀ zÀ±ÀPÀzÀªÀgÉUÉ ¨sÁgÀvÀzÀ°è ¤ÃgÁªÀj ªÀåªÀ¸ÉÜ JAzÀgÉ £À¢ CxÀªÁ ¸ÁªÀðd¤PÀ d¯Á±ÀAiÀÄUÀ½AzÀ MAzÀÄ ¤¢ðµÀÖ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ Cw ºÉZÀÄÑ gÉÊvÀgÀ d«ÄãÀÄUÀ½UÉ ¸ÀªÀÄ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è ¤ÃgÁªÀj ¸Ë®¨sÀå MzÀV¸ÀĪÀÅzÀÄ JA§ ¤AiÀĪÀĪÀ£ÀÄß DzsÀj¹vÀÄÛ. CªÀÅUÀ¼À ®¨sÀåvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨É¯É PÁ® PÁ®PÉÌ §zÀ¯ÁUÀÄwÛzÀÄÝzÀjAzÀ gÀ¸ÀUÉƧâgÀ vÀAiÀiÁjPÉ ¤UÀ¢vÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤jÃQëvÀ ªÀÄlÖzÀ°è ¸ÁzsÀåªÁUÀÄwÛgÀ°®è. ºÉZÀÄÑ E¼ÀĪÀj ¤ÃqÀĪÀ vÀ½UÀ¼À AiÀıÀ¸ÀÄì §ºÀĪÀÄnÖUÉ PÀrªÉÄ zÀgÀzÀ°è gÀ¸ÀUÉƧâgÀ zÉÆgÉAiÀÄĪÀÅzÀ£ÀÄß CªÀ®A©¹vÀÄÛ.ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀrvÀgÀ «vÀgÀuÁ ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀÄÆ®PÀ CzÀ£ÀÄß d£ÀjUÉ PÉÊUÉlÄPÀĪÀ ¸ÀÄ®¨sÀ zÀgÀzÀ°è «vÀj¸À®Ä ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁrvÀÄ. dvÉUÉ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ PÀA¥É¤UÀ¼ÀÄ GPÀÄÌ PÉëÃvÀæzÀAvÉ gÀ¸ÀUÉƧâgÀ vÀAiÀiÁjPÁ PÉëÃvÀæzÀ®Æè «zÉò PÀA¥É¤UÀ¼À dvÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ GvÁàzÀ£É ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄÄAzÁUÀĪÀAvÉ ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀ §AiÀĹvÀÄ. ¸ÁgÀd£ÀPÀ DzsÁjvÀ gÀ¸ÀUÉƧâgÀ vÀAiÀiÁjPÉ ¸ÀÄ®¨sÀ. EzÀgÀ£ÀéAiÀÄ PÁSÁð£É zÀgÀ ¤UÀ¢ ¥Àr¸À¯Á¬ÄvÀÄ. ªÁvÁªÀgÀtzÀ°è ¸ÁgÀd£ÀPÀ ªÀÄvÀÄÛ d®d£ÀPÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÃj¹ CªÉÆäAiÀiÁ GvÁàzÀ£É ªÀiÁr CzÀ£ÀÄß UÀAzsÀPÀ. F ªÉÃ¼É «zÉò PÀA¥É¤UÀ¼ÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ°è §AqÀªÁ¼À ºÀÆqÀĪÀÅzÀQÌAvÀ ¨sÁgÀvÀPÉÌ vÀªÀÄä zÉñÀzÀ¯Éèà GvÁࢹzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß gÀ¥sÀÅöÛ ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ GvÀÄìPÀªÁVzÀݪÀÅ. 1965-66PÉÌ ºÉÆð¹zÀgÉ PÉêÀ® 12 ªÀµÀðUÀ¼À CªÀ¢üAiÀÄ°è DºÁgÀ zsÁ£ÀåzÀ GvÁàzÀ£É ªÀÄÆgÀÄ ¥ÀlÄÖ ºÉZÁѬÄvÀÄ. CªÉÆäAiÀÄA £ÉÊmÉæÃmï ªÀÄvÀÄÛ CªÉÆäAiÀÄA ¥sÁ¸ÉáÃmï vÀAiÀiÁj¸À¯ÁUÀÄwÛvÀÄÛ. DzÀgÀÆ ¨ÉÃrPÉUÉ C£ÀÄUÀÄtªÁV GvÁàzÀ£É ¸ÁPÁUÀzÀ PÁgÀt ¸ÀPÁðgÀ gÀ¸ÀUÉƧâgÀ DªÀÄ¢UÉ ªÀÄÄAzÁUÀ¨ÉÃPÁzÀÄÝ C¤ªÁAiÀÄðªÁ¬ÄvÀÄ. DzÀgÉ gÀ¸ÀUÉƧâgÀ PÁSÁð£ÉUÀ½UÉ ¤ÃqÀÄwÛzÀÝ PÁSÁð£É zÀgÀ PÉêÀ® ¸ÁgÀd¤PÀ DzsÁjvÀ gÀ¸ÀUÉƧâgÀ PÁSÁð£ÉUÀ½UÉ ªÀiÁvÀæ («±ÉõÀªÁV AiÀÄÆjAiÀiÁ gÀ¸ÀUÉƧâgÀ) EzÀÄÝzÀjAzÀ ±ÉÃPÀqÁ 90gÀµÀÄÖ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è gÀAdPÀ DzsÁjvÀ gÀ¸ÀUÉƧâgÀªÀ£ÀÄß «zÉñÀ¢AzÀ DªÀÄzÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀî¨ÉÃPÁ¬ÄvÀÄ. DzÀgÉ 1960gÀ zÀ±ÀPÀzÀ°è SÁ¸ÀV ªÀåQÛUÀ¼ÀÆ ¸ÀºÀ PÉƼÀªÉ ¨Á«AiÀÄAxÀ ¸Ë®¨sÀåUÀ½AzÀ ªÀåQÛUÀvÀªÁV ¤ÃgÁªÀj ¸Ë®¨sÀå ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ¸ÁzsÀåªÁzÀ §½PÀ PÀȶ PÉêÀ® DºÁgÀ zsÁ£ÀåUÀ¼À ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÉ ªÀiÁvÀæªÀ®è. gÀ¸ÀUÉƧâgÀ ¨ÉÃrPÉ ªÁå¥ÀPÀªÁVzÀÝ »£É߯ÉAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ D ªÀÄlÖzÀ°è GvÁàzÀ£É DUÀzÉà ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ°è ºÁºÁPÁgÀ GAmÁUÀÄwÛzÀÝ »£É߯ÉAiÀÄ°è gÀ¸ÀUÉƧâgÀ ¨É¯É ¤UÀ¢ ¸À«Äw ²¥sÁgÀ¹£À C£ÀéAiÀÄ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ 1977gÀ°è ºÉƸÀ ¤ÃwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæPÀn¹vÀÄ. EªÉgÀqÀgÀ ªÀåvÁå¸ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀjzÀÆV¸À®Ä ¸ÀPÁðgÀ ªÀÄÄAzÁ¬ÄvÀÄ. PÉƼÀªÉ ¨Á« §¼ÀPÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ gÀ¸ÀUÉƧâgÀ §¼ÀPÉUÉ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV MVÎPÉÆAqÀ gÉÊvÀgÀÄ PÀȶ «±Àé«zÁå®AiÀÄUÀ¼À°è C©üªÀÈ¢Þ¥Àr¹zÀ ºÉƸÀ vÀ½UÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄPÀÛªÁV M¦àPÉÆArzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼ÉAiÀÄ®Ä ªÀÄÄAzÁVzÀÄÝ ºÀ¹gÀÄ PÁæAwUÉ ¥ÀÇgÀPÀªÁ¬ÄvÀÄ. DzÀgÉ ¨sÁgÀvÀªÀÅ E¯Éèà GvÁࢸÀĪÀ PÀA¥É¤UÀ½UÉ GvÉÛÃd£À ¤ÃqÀ®Ä ªÀÄÄAzÁ¬ÄvÀÄ. gÉÊvÀjUÉ ¸ÀÄ®¨sÀ zÀgÀzÀ°è gÀ¸ÀUÉƧâgÀ zÉÆgÉAiÀÄ®Ä DgÀA©ü¹zÀ PÁgÀt¢AzÁV gÉÊvÀgÀÄ ºÉZÀÄÑ E¼ÀĪÀj ¤ÃqÀĪÀ vÀ½UÀ¼À£ÀÄß ¨É¼ÉAiÀÄ®Ä ªÀÄÄPÀÛ ªÀÄ£À¹ì¤AzÀ ªÀÄÄAzÁzÀ PÁgÀt¢AzÁV gÀ¸ÀUÉƧâgÀ §¼ÀPÉ eÁ¹ÛAiÀiÁ¬ÄvÀ®èzÉà DºÁgÀ GvÁàzÀ£ÉAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁtªÀÇ ºÉaÑ ºÀ¹gÀÄ PÁæAw AiÀıÀ¹ìUÉ PÁgÀtªÁ¬ÄvÀÄ. DAiÀiÁ PÁ®PÉÌ CUÀvÀå ¥ÀæªÀiÁtzÀ ¤ÃgÀÄ ¹UÀ¢zÀÝ°è CzÀÄ E¼ÀĪÀjAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ©ÃgÀÄvÀÛzÉ. F ¤AiÀĪÀĪÀÅ ªÀÄÄRåªÁV gÉÊvÀgÀ d«Ää£À°è ¨É¼ÉzÀÄ ¤AvÀ ¥ÉÊgÀÄ MtUÀzÀAvÉ vÀqÉUÀlÄÖªÀ GzÉÝñÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢vÀÄÛ. 37 . F vÀ½UÀ½UÉ ºÉaÑ£À ¤Ãj£À CªÀ±ÀåPÀvÉ EzÉ JAzÀ®è. PÀ©â£ÀAxÀ ªÁtÂdå ¨É¼É ¨É¼ÉAiÀÄ®Æ CªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆnÖvÀÄ. 1960gÀ zÀ±ÀPÀzÀ°è ¨sÁgÀvÀzÀ°è «zÉòà §AqÀªÁ¼À ºÀÆrPÉUÉ CµÁÖV ¥ÉÇæÃvÁìºÀ EgÀ°®èªÁzÀgÀÆ PÉÃAzÀæ PÀȶ ¸ÀaªÀ ¸ÀħæºÀätåA CªÀgÀÄ gÀ¸ÀUÉƧâgÀ GvÁàzÀ£ÉAiÀÄ PÉëÃvÀæPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ «zÉò §AqÀªÁ¼À ºÀÆrPÉUÉ ºÉƸÀ ¤ÃwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæPÀn¹zÀgÀÄ. DzÀgÉ ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ ¨É¼ÉUÀ½UÉ ºÉÆð¹zÀgÉ F vÀ½UÀ½UÉ ¤AiÀÄ«ÄvÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤gÀAvÀgÀªÁV ¤Ãj£À CªÀ±ÀåPÀvÉ EgÀÄvÀÛzÉ. »ÃUÁV ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ¸ÁªÀðd¤PÀ G¢ÝªÉÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܽÃAiÀÄ SÁ¸ÀV ¸ÀA¸ÉÜUÀ½UÉ gÀ¸ÀUÉƧâgÀ GvÁàzÀ£Á WÀlPÀUÀ¼À£ÀÄß ¸Áܦ¸ÀĪÀ ¤nÖ£À°è ¯Éʸɣïì UÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ®Ä ªÀÄÄAzÁ¬ÄvÀÄ. mÁæ÷åPÀÖgï DzsÁjvÀ. zÉñÀzÀ ««zsÉqÉUÀ¼À°è£À PÀȶ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À°è ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß vÀéjvÀUÉƽ¸À®Ä ¨sÁgÀwÃAiÀÄ PÀȶ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ªÀÄAqÀ½UÉ ºÉaÑ£À C¢üPÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÀtPÁ¹£À £ÉgÀªÀÅ MzÀV¸À¯Á¬ÄvÀÄ. EzÀ£ÀÄß ¸Á¢ü¸À®Ä zÉñÀzÀ¯Éèà gÀ¸ÀUÉƧâgÀ GvÁàzÀ£É CvÀåUÀvÀåªÁVvÀÄÛ. DzÀgÉ ¨sÁgÀvÀzÉƼÀPÉÌ «zÉò §AqÀªÁ¼À ºÀÆrPÉ ¥ÉÇæÃvÁ컸ÀĪÀ F AiÉÆÃd£É AiÉÆÃd£Á d£ÀªÀj 2015 ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀ°®è.

ºÉZÀÄÑ E¼ÀĪÀj vÀ½UÀ¼À£ÀÄß ¨É¼ÉAiÀÄ®Ä gÉÊvÁ¦ ªÀUÀðªÀ£ÀÄß ¥ÉÇæÃvÁ컸ÀĪÀ ¤nÖ£À°è ¸ÀPÁðgÀªÀÅ JgÀqÀÄ ºÀAvÀUÀ¼À°è ¤ÃgÁªÀj ¸Ë®¨sÀåªÀ£ÀÄß MzÀV¸À®Ä ªÀÄÄAzÁ¬ÄvÀÄ. rÃ¸É¯ï ªÀÄvÀÄÛ «zÀÄåvïUÉ PÀrªÉÄ zÀgÀªÀ£ÀÄß «¢ü¹zÀÄÝ. F jÃw ¨É¯É ¤UÀ¢ ªÀiÁqÀĪÀ PÁ®PÉÌ gÉÊvÀgÀ. PÉƼÀªÉ ¨Á«UÀ¼À£ÀÄß PÉÆgÉAiÀÄ®Ä ªÀÄvÀÄÛ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀA¥ï¸ÉmïUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¹PÉƼÀî®Ä PÀrªÉÄ §rØ zÀgÀzÀ°è ¸Á® ¸Ë®¨sÀå MzÀV¹zÀÄÝ ºÁUÀÆ ¨sÀƫĬÄAzÀ ¤ÃgÀ£ÀÄß ªÉÄïÉvÀÛ®Ä §¼À¸ÀĪÀ ¥ÀA¥ï¸ÉmïUÀ½UÉ §¼À¸ÀĪÀ rÃ¸É¯ï ªÀÄvÀÄÛ «zÀÄåvïUÉ PÀrªÉÄ zÀgÀ «¢ü¹zÀÄÝ PÉƼÀªÉ ¨Á«UÀ¼À ¸ÀASÉå EµÉÆÖAzÀÄ ªÁå¥ÀPÀªÁV ºÉZÀÑ®Ä ¸ÀºÀPÁjAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. DzÀgÉ §ºÀÄvÉÃPÀ gÉÊvÀgÀÄ F vÉjUÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸ÀzÉà ReÁ£ÉUÉ £ÀµÀÖ GAlĪÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÉA§ÄzÀÄ ¨ÉÃgÉ ªÀiÁvÀÄ. PÀȶ ¨É¯É ¤Ãw 1965gÀ°è eÁjUÉ vÀgÀ¯ÁzÀ ºÉƸÀ PÀȶ ¤ÃwAiÀÄÄ zÉñÀzÀ°è ºÉZÀÄÑ E¼ÀĪÀj ¤ÃqÀĪÀ vÀ½UÀ¼À£ÀÄß ¨É¼ÉAiÀÄ®Ä ¥ÉÇæÃvÁ컹zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß vÀªÀÄä d«Ää£À°è C¼ÀªÀr¸À®Ä gÉÊvÀjUÉ ««zsÀ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¸ÀĪÀvÀÛ ºÉZÀÄÑ DzÀåvÉ ¤ÃrvÀÄ. »ÃUÁV ¤ÃgÁªÀj ¸Ë®¨sÀå MzÀV¸ÀĪÀ ¤ÃwAiÀÄ°è£À F ¥ÀæªÀÄÄR §zÀ¯ÁªÀuɬÄAzÁV zÉñÀzÀ°è MmÁÖgÉ ¤ÃgÁªÀj PÉëÃvÀæzÀ ¥ÀæªÀiÁt ªÀÄvÀÄÛ ºÉZÀÄÑ E¼ÀĪÀj vÀ½UÀ¼À£ÀÄß ¨É¼ÉAiÀÄĪÀ ¥ÀæªÀiÁt UÀt¤ÃAiÀĪÁV ºÉaÑvÀÄ.5:1gÀµÀÄÖ EzÁÝUÀ ªÀiÁvÀæ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ CAxÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ½UÉ C£ÀĪÀÄw ¤ÃqÀÄwÛvÀÄÛ.800gÀµÀÄÖ ºÉZÁÑzÀªÀÅ JAzÀÄ 1979gÀ°è zsÀªÀ£ï CªÀgÀÄ ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁrzÀ CAQ CA±ÀUÀ¼ÀÄ w½¸ÀÄvÀÛªÉ. ¤ÃgÁªÀj ¸Ë®¨sÀå ºÉZÀѼÀUÉÆArzÀÄÝ ªÀµÀðzÀ GzÀÝPÀÆÌ §ºÀÄ ¨É¼É gÀƦ¹PÉƼÀî®Ä ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉùUÉAiÀÄ°è PÀrªÉÄ ¤ÃgÀÄ ¸Ë®¨sÀåzÀ®Æè ¨É¼ÉAiÀħºÀÄzÁzÀ vÀ½UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨É¼ÉUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼ÉAiÀÄ®Ä gÉÊvÀgÀÄ ªÀÄÄAzÁUÀĪÀ°è £ÉgÀªÁ¬ÄvÀÄ. 1970-71gÀ°è zÉñÀzÀ°è 108.36 zÀ±À®PÀë l£ïUÀ½UÉ KjvÀÄ.000 UÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ 1974gÀ ªÉüÉUÉ 11.4 zÀ±À®PÀë ºÉPÉÖÃgïUÉ ºÉaÑvÀÄ. F DAiÉÆÃUÀªÀÅ MAzÀÄ ¤¢ðµÀÖ ¨É¼ÉUÉ CzÀgÀ GvÁàzÀ£Á ªÉZÀѪÀ£ÀÄß UÀªÀÄ£ÀzÀ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ JµÀÄÖ ¨É¯É ¤UÀ¢ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉA§ §UÉÎ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ¸À®ºÉ ¤ÃqÀÄwÛvÀÄÛ. CAzÀgÉ MAzÀÄ ¤ÃgÁªÀj AiÉÆÃd£ÉUÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬Ä §AqÀªÁ¼À ºÀÆrzÀgÉ PÀ¤µÀ× 1.84.gÉÊvÀgÀÄ PÉêÀ® ªÁtÂdå ¨É¼ÉUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼ÉAiÀÄ®Ä ªÀiÁvÀæ ªÀÄÄAzÁUÀ¨ÁgÀzÀÄ. ¸ÀPÁðgÀzÀ ªÀÄlÖzÀ°è PÉgÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À¢UÀ¼À£ÀÄß §¼À¹PÉÆAqÀÄ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ªÉÄÃ¯ï ¸ÀÛgÀzÀ°è PÁ®ÄªÉUÀ¼À£ÀÄß ¤«Äð¹ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀtÚ ¤ÃgÁªÀj AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¤«Äð¹ gÉÊvÁ¦ ªÀUÀðPÉÌ ¤ÃgÁªÀj ¸Ë®¨sÀå MzÀV¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹vÀÄ. EvÀgÀ zÉÊ£ÀA¢£À DºÁgÀzsÁ£ÀåUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼ÉAiÀÄĪÀvÀÛ®Æ UÀªÀÄ£ÀºÀj¸À¨ÉÃPÉA§ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ªÁtÂdå ¨É¼ÉUÀ½UÉ vÉjUÉUÀ¼À£ÀÄß «¢ü¸À®Ä DgÀA©ü¹vÀÄ. PÀmÁ«£À §½PÀ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ°è ¨É¯É PÀĹzÀ°è DAiÀiÁ ¨É¼ÉUÉ PÀ¤µÀ× ¨ÉA§® ¨É¯É ¤ÃqÀĪÀvÀÛ ¸ÀPÁðgÀ UÀªÀÄ£À ºÀj¹vÀÄ. F ªÀÈ¢ÞAiÀÄÄ DºÁgÀ GvÁàzÀ£ÉAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ºÉZÁÑUÀ®Ä PÁgÀtªÁ¬ÄvÀÄ. F ¤ÃwAiÀÄÄ ¨É¼ÉUÀ¼À PÀmÁ«£À §½PÀ ¨É¼ÉUÀ½UÉ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ°è zÉÆgÉAiÀħºÀÄzÁzÀ ¨É¯É PÀÄjvÁVAiÀÄÆ GvÀÛªÀÄ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß gÀƦ¹vÀÄ. ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è gÀƦ¸À¯ÁzÀ ¤ÃgÁªÀj AiÉÆÃd£ÉUÀ½UÉ DAiÀiÁ gÁdå ¸ÀPÁðgÀUÀ¼Éà ¨É¯É ¤UÀ¢¥Àr¸ÀĪÀ ¸ÁévÀAvÀæ÷å ºÉÆA¢zÀÝ PÁgÀt gÁdPÁgÀtÂUÀ¼À ¥Àæ¨sÁªÀPÉÌ M¼ÀUÁV ¸ÁªÀiÁfPÀ £ÁåAiÀÄQÌAvÀ®Æ ºÉZÁÑV ¯Á¨sÀzÀ zÀȶÖAiÀÄ£Éßà ElÄÖPÉÆAqÀÄ F C£ÀÄ¥ÁvÀQÌAvÀ PÀrªÉÄ zÀgÀ MzÀV¹gÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉAiÀÄÆ EzÉ. E£ÀÄß ªÀåQÛUÀvÀ £É¯ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀgÀÄ vÁªÉà ¸ÀévÀB PÉƼÀªÉ ¨Á«UÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¤ÃgÁªÀj ¸Ë®¨sÀå gÀƦ¹PÉƼÀÄîªÀ ¤nÖ£À°è ¸ÀºÀPÁj ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ. 1965gÀ°è PÀȶ (GvÀà£Àß) ¨É¯É DAiÉÆÃUÀ gÀZÀ£ÉAiÀiÁVzÀÄÝ EzÀÄ 1980gÀ°è PÀȶ GvÀà£Àß ¤ªÀðºÀuÁ ªÉZÀÑ ªÀÄvÀÄÛ ¨É¯É DAiÉÆÃUÀ JAzÀÄ ¥ÀÅ£Àgï £ÁªÀÄPÀgÀtUÉÆArvÀÄ. ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ¤ÃgÁªÀjUÉ §¼À¸ÀĪÀ PÁ®ÄªÉ ¤Ãj£À ¸Ë®¨sÀå. ¨ÁåAPï UÀ¼ÀAxÀ ºÀtPÁ¸ÀÄ ¸ÀA¸ÉÜUÀ½AzÀ ¸Á® ¸Ë®¨sÀå MzÀV¸À®Ä ªÀÄvÀÄÛ PÀrªÉÄ zÀgÀzÀ°è (¸À©ìr) rÃ¸É¯ï ªÀÄvÀÄÛ «zÀÄåvï ¸Ë®¨sÀå MzÀV¸À®Ä ªÀÄÄAzÁ¬ÄvÀÄ.5 gÀÆ¥Á¬ÄAiÀĵÀÄÖ ¯Á¨sÀªÁzÀgÀÆ §gÀ¨ÉÃPÀÄ JA§ÄzÀÄ F ¤AiÀĪÀÄ.4 zÀ±À®PÀë l£ïUÀ½zÀÝ DºÁgÀ zsÁ£ÀåUÀ¼À 38 GvÁàzÀ£ÉAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt 2012-13gÀ ªÉüÉUÉ 255. 1992gÀ°è AiÉÆÃd£Á DAiÉÆÃUÀ ¤ÃrzÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀéAiÀÄ ¯Á¨sÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉZÀÑzÀ C£ÀÄ¥ÁvÀ 1. 1970-71gÀ°è zÉñÀzÀ°è 38. F ¤AiÀĪÀĪÀ£ÀÄß ¸ÀPÁðgÀªÀÅ PÀlÄÖ¤mÁÖV C£ÀĸÀj¹vÉà JA§ÄzÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ ¸ÀAUÀw. CzÉAzÀgÉ. zÉñÀzÀ°è ¤ÃgÁªÀj DzsÁjvÀ PÉëÃvÀæzÀ ¥ÀæªÀiÁt ºÉZÁÑUÀ®Ä E£ÀÆß MAzÀÄ CA±À PÁgÀtªÁ¬ÄvÀÄ. 1965gÀ°è MAzÀÄ ®PÀëzÀµÀÄÖ EzÀÝ PÉƼÀªÉ ¨Á«UÀ¼À ¸ÀASÉå 1969gÀ ªÉüÉUÉ 3. ¸ÀªÀiÁdzÀ ªÀÄvÀÄÛ MmÁÖgÉ DyðPÀ »vÁ¸ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß UÀªÀÄ£ÀzÀ°è ElÄÖPÉƼÀî¯ÁUÀÄwÛvÀÄÛ.2 zÀ±À®PÀë ºÉPÉÖÃgï£À¶ÖzÀÝ MmÁÖgÉ ¤ÃgÁªÀj PÉëÃvÀæ 2010-11gÀ ªÉüÉUÉ 89. 1960gÀ zÀ±ÀPÀzÀ¯Éèà ¸ÀPÁðgÀªÀÅ vÁ£ÀÄ ¸ÀPÁðgÀzÀ ªÀÄlÖzÀ°è MzÀV¹zÀÝ £À¢ DzsÁjvÀ CxÀªÁ d¯Á±ÀAiÀÄ DzsÁjvÀ PÁ®ÄªÉ ªÀåªÀ¸ÉÜ ¤ªÀðºÀuÉUÉ CUÀvÀåªÁzÀ ¥ÀæªÀiÁtzÀµÀÄÖ ªÀiÁvÀæ ¨É¯É ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ PÁgÀt EzÀÄ gÉÊvÁ¦ ªÀUÀðPÉÌ ºÉZÀÄÑ ¯Á¨sÀzÁAiÀÄPÀªÁ¬ÄvÀÄ. UÁæºÀPÀgÀ. F DAiÉÆÃUÀªÀÅ ªÀÄÆgÀÄ ¥ÀæPÁgÀzÀ ¨É¯É ¤UÀ¢ AiÉÆÃd£Á d£ÀªÀj 2015 . F J®è ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÀ¼ÀÄ MmÁÖgÉAiÀiÁV zÉñÀzÀ°è DºÁgÀ GvÁàzÀ£ÉAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁtªÀ£ÀÆß ºÉaѹvÀÄ.69. 1960gÀ zÀ±ÀPÀzÀ ªÀÄzsÀå ¨sÁUÀzÀ°è ºÀ¹gÀÄ PÁæAwUÁV ºÉZÀÄÑ E¼ÀĪÀj vÀ½UÀ¼À£ÀÄß ¥ÉÇæÃvÁ컹zÀ »£É߯ÉAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ ºÉƸÀ PÀȶ ¤ÃwAiÀÄ£ÀÄß eÁjUÉ vÀAzÀ »£É߯ÉAiÀÄ°è zÉñÀzÀ GzÀÝUÀ®PÀÆÌ SÁ¸ÀV MqÉvÀ£ÀzÀ°è PÉƼÀªÉ ¨Á«UÀ¼ÀÄ ªÁå¥ÀPÀªÁV ºÀ©âzÀªÀÅ.

GzÁºÀgÀuÉUÉ MAzÀÄ PÉf gÀ¸ÀUÉƧâgÀ (¸ÁgÀd£ÀPÀ. EzÀÄ zsÁ£Àå JvÀÄÛªÀj zÀgÀ. gÀ¸ÀUÉƧâgÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¤ÃqÀĪÀ ¸À©ìr¬ÄAzÁV zÉñÀzÀ MmÁÖgÉ DyðPÀ ¹ÜwUÀwAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæwPÀÆ® ¥ÀjuÁªÀÄ GAmÁUÀ®Ä DgÀA©ü¹vÀÄ. 1997-99gÀ°è F C£ÀÄ¥ÁvÀªÀÅ MAzÀÄ PÉf gÀ¸ÀUÉƧâgÀPÉÌ K¼ÀÄ PÉf DºÁgÀ zsÁ£Àå E¼ÀĪÀjUÉ E½¬ÄvÀÄ. gÀAdPÀ. »ÃUÁV zÀgÀ ºÉZÀÑzÉà DzÁAiÀÄ E½ªÀÄÄRªÁ¬ÄvÀÄ. gÀ¸ÀUÉƧâgÀ GvÁàzÀ£ÉUÉ EzÀĪÀgÉUÉ §¼À¸ÀÄwÛzÀÝ £Á¥sÁÛ DzsÁjvÀ EAzsÀ£ÀPÉÌ §zÀ¯ÁV £ÉʸÀVðPÀ C¤®ªÀ£ÀÄß §¼À¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¸ÀPÁðgÀ 2014gÀ ªÀiÁZïð£À°è PÀqÁØAiÀÄUÉƽ¹zÉ. EªÀÅUÀ¼À ¨É¯É PÀÆqÀ ºÉZÁÑUÀzÀ PÁgÀt DzÁAiÀÄ PÀÄApvÀUÉÆArvÀÄ. ¤Ãj£À ¨É¯É ºÉZÀѼÀPÉÌ ªÀÄÄAzÁzÀgÉ gÉÊvÁ¦ ªÀUÀð¢AzÀ wêÀæ «gÉÆÃzsÀ ªÀåPÀÛªÁUÀÄwÛzÀÄÝzÀjAzÀ ¸ÀPÁðgÀ »AzÉÃlÄ ºÁPÀĪÀAvÁ¬ÄvÀÄ. EzÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ¨É¯É PÀĹvÀ E®èzÀ ªÉüÉAiÀÄ°è ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ°è EgÀ§ºÀÄzÁzÀ ¨É¯ÉVAvÀ ¸Àé®à PÀrªÉÄ EgÀÄvÀÛzÉ. EzÀÄ PÀ¤µÀ× ¨ÉA§® ¨É¯ÉVAvÀ ºÉZÁÑVgÀÄvÀÛzÉAiÀiÁzÀgÀÆ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ°è EgÀ§ºÀÄzÁzÀ ¨É¯ÉVAvÀ PÀrªÉÄ ¨É¯ÉAiÀÄ£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ.5 PÉ. »ÃUÁV gÀ¸ÀUÉƧâgÀ ¨É¯É ¤ÃwAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÄzsÁj¸À®Ä ¸ÀPÁðgÀ AiÀÄw߸ÀÄwÛzÀÝgÀÆ gÉÊvÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÁdPÁgÀtÂUÀ¼À ¥À槮 ¯Á©¬ÄAzÁV EzÀÄ ¸ÁzsÀåªÁUÀÄwÛ®è.ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß gÀƦ¹vÀÄ.2000gÀ°è F C£ÀÄ¥ÁvÀªÀÅ MAzÀÄ PÉf gÀ¸ÀUÉƧâgÀPÉÌ (¸ÁgÀd£ÀPÀ. EzÀÄ ¨É¼ÉUÀ¼À E¼ÀĪÀjAiÀÄ£ÀÄß ºÉaѹzÀgÀÆ EzÀgÀ zÀĵÀàjuÁªÀÄ ªÀÄtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É DUÀ¯ÁgÀA©ü¹vÀÄ. gÀ¸ÀUÉƧâgÀ §¼ÀPÉ zÉñÁzÀåAvÀ ®PÁëAvÀgÀ gÉÊvÀgÀÄ ºÉZÀÄÑ E¼ÀĪÀj ¤ÃqÀĪÀ vÀ½UÀ¼À£ÀÄß ¨É¼ÉAiÀÄ®Ä DgÀA©ü¹zÀgÀÄ. ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄzÀÄ CAzÀgÉ PÀ¤µÀ× ¨ÉA§® ¨É¯É ªÀÄÄRåªÁV gÉÊvÀgÀ »vÁ¸ÀQÛ PÁ¥ÁqÀĪÀ GzÉÝñÀzÀÄÝ. ¸ÁUÀuÉ ªÉZÀÑ. ¥ÉÇmÁå²AiÀÄA) 6. DºÁgÀ zsÁ£ÀåUÀ½UÉ ¨ÉA§® ¨É¯É. CªÉAzÀgÉ PÀ¤µÀ× ¨ÉA§® ¨É¯É. ¤ÃgÁªÀjUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¤Ãj£À zÀgÀ ªÀiÁvÀæªÀ®è. UÉÆÃzÁªÀÄÄ ¤ªÀðºÀuÉ ªÀÄwÛvÀgÀ CA±ÀUÀ½UÉ vÀUÀÄ®§ºÀÄzÁzÀ ªÉZÀѪÀ£ÀÄß DzsÀj¹ ¤UÀ¢¥Àr¸ÀĪÀ ¨É¯ÉAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. CzÉà jÃw 1999. vÀªÀÄä d«Ää£À°è ºÉZÀÄÑ ºÉZÀÄÑ E¼ÀĪÀj vÉUÉAiÀĨÉÃPÉA§ ¨sÀgÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ ¨Áj gÉÊvÀgÀÄ «eÁÕ¤UÀ¼ÀÄ ªÀiÁrzÀ ²¥sÁgÀ¹VAvÀ ¸Àé®à ºÉZÁÑVAiÉÄà gÀ¸ÀUÉƧâgÀ §¼ÀPÉ ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄÄAzÁzÀgÀÄ. PÀȶ GvÀà£Àß ¨É¯É DAiÉÆÃUÀªÀÅ ªÀÄÆgÀÄ ¸ÀÛgÀzÀ ¨É¯É ¤UÀ¢ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ²¥sÁgÀ¸ÀÄ ªÀiÁrzÀgÀÆ gÉÊvÀgÀ ¯Á©UÉ ªÀÄtÂzÀÄ PÀ¤µÀ× ¨ÉA§® ¨É¯É ªÀÄvÀÄÛ zsÁ£Àå JvÀÄÛªÀj ¨É¯ÉUÀ¼À°è ºÉZÀÄÑ ªÀåvÁå¸À G½AiÀÄzÉà ¸ÀPÁðgÀªÀÅ PÀ¤µÀ× ¨ÉA§® ¨É¯É ªÀåªÀ¸ÉÜUÉà CAnPÉÆArvÀÄ. PÀ¤µÀ× JvÀÄÛªÀj ¨É¯É ªÀÄvÀÄÛ PÀ¤µÀ× ªÀiÁgÁl ¨É¯É. gÀAdPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÇmÁå²AiÀÄA) §¼À¹ 199297gÀ°è K¼ÀƪÀgÉ PÉf DºÁgÀzsÁ£Àå ¨É¼ÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÉ.f E¼ÀĪÀjUÉ vÀ®Ä¦vÀÄ. ¤ÃgÀ£ÀÄß ¨sÀƫĬÄAzÀ ªÉÄïÉvÀÄÛªÀ ¥ÀA¥ï¸ÉmïUÀ½UÉ §¼À¸ÀÄwÛzÀÝ rÃ¸É¯ï ªÀÄvÀÄÛ «zÀÄåvïUÀÆ ¸ÀPÁðgÀ ¸À©ìr ¤ÃqÀÄwÛvÀÄÛ. £ÉʸÀVðPÀ C¤®ªÀ£Éßà EAzsÀ£ÀªÁV §¼À¸À¢zÀÝgÉ PÁSÁð£ÉUÀ½UÉ ¤ÃqÀĪÀ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉƼÀî ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ PÁSÁð£ÉUÀ½UÉ JZÀÑjPÉAiÀÄ£ÀÆß ¤ÃrzÉ. ºÉZÀÄÑ E¼ÀĪÀj ¤ÃqÀĪÀ vÀ½UÀ¼À£ÀÄß ¨É¼ÉzÀÄ DºÁgÀ zsÁ£ÀåzÀ GvÁàzÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉaѸÀ¨ÉÃPÉA§ ¤nÖ£À°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ JgÀqÀÄ zÀ±ÀPÀUÀ¼À PÁ® CAzÀgÉ 1965jAzÀ 1985gÀªÀgÉUÉ PÁ®ÄªÉ DzsÁjvÀ ¤ÃgÁªÀj ªÀåªÀ¸ÉÜUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ §¼À¸ÀĪÀ ¤ÃjUÉ ¸ÀPÁðgÀ PÀrªÉÄ zÀgÀ «¢ü¸ÀÄwÛvÀÄÛ. ¤ÃgÁªÀjUÉ MzÀV¸ÀÄwÛzÀÝ «zÀÄåvï ¸ÁUÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ «vÀgÀuÉ PÁ®PÉÌ DUÀÄwÛzÀÝ ¸ÉÆÃjPÉ ªÀÄvÀÄÛ C£À¢üPÀÈvÀªÁV «zÀÄåvï PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁr ¥ÀA¥ï¸ÉmïUÀ½UÉ §¼À¸ÀĪÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ ºÉZÁÑVzÀÝ PÁgÀt DAiÀiÁ 39 . JgÀqÀ£ÉAiÀÄzÀÄ CAzÀgÉ zsÁ£Àå JvÀÄÛªÀj ¨É¯É ¥ÀrvÀgÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀÄÆ®PÀ «vÀj¸À§ºÀÄzÁzÀ DºÁgÀ zsÁ£ÀåUÀ¼À£ÀÄß gÉÊvÀjUÉ £ÀµÀÖªÁUÀzÀ jÃwAiÀÄ°è zÀgÀ ¤UÀ¢ ¥Àr¹ CªÀjAzÀ Rjâ¸ÀĪÀÅzÀÄ. F vÀ½UÀ½UÉ AiÉÆÃd£Á d£ÀªÀj 2015 ¨ÉÃPÁUÀĪÀ gÀ¸ÀUÉƧâgÀzÀ §¼ÀPÉAiÀÄ£ÀÆß gÉÊvÀgÀÄ AiÀÄxÉÃZÀÒªÁVAiÉÄà ªÀiÁrzÀgÀÄ. C®èzÉà PÁ®ÄªÉ ªÀÄÆ®PÀ §¼À¸ÀĪÀ ¤ÃjUÉ zÀgÀ ¤UÀ¢ ªÀiÁqÀĪÀ «µÀAiÀÄ F ªÉÆzÀ¯Éà ºÉýzÀAvÉ DAiÀiÁ gÁdå ¸ÀPÁðgÀUÀ½UÉ ©lÖ «ZÁgÀªÁVzÀÝjAzÀ ¤ÃgÀÄ §¼ÀPÉ zÀgÀªÀ£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV ªÀ¸ÀÆ®Ä ªÀiÁqÀzÉà F ªÀÄÆ®PÀ §gÀĪÀ DzÁAiÀÄ PÀÄApvÀUÉÆArvÀÄ. E£ÀÄß ªÀiÁgÁl ¨É¯É JAzÀgÉ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ gÉÊvÀjAzÀ DºÁgÀ zsÁ£Àå JvÀÄÛªÀj ªÀiÁr UÉÆÃzÁªÀÄÄUÀ¼À°è ¸ÀAUÀ滹zÀ §½PÀ ¥ÀrvÀgÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀÄÆ®PÀ «vÀgÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¤UÀ¢¥Àr¸ÀĪÀ zÀgÀ. ºÉZÀÄÑ E¼ÀĪÀj ¤ÃqÀĪÀ vÀ½UÀ¼À£ÀÄß ¨É¼ÉAiÀÄ®Ä ¸À©ìr gÀÆ¥ÀzÀ°è ¸ÁPÀµÀÄÖ ¥ÉÇæÃvÁìºÀ zÉÆgÉvÀzÀÄÝ ºÁUÀÆ gÉÊvÀgÀÄ ¨É¼ÉzÀ DºÁgÀ zsÁ£ÀåªÀ£ÀÄß PÉÆAqÀÄPÉƼÀî®Ä ¸ÀPÁðgÀªÉà ªÀÄÄAzÁUÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ E¼ÀĪÀjUÉ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ PÀ°à¹PÉÆlÖzÀÄÝ DºÁgÀ zsÁ£Àå GvÁàzÀ£É UÀt¤ÃAiÀĪÁV ºÉZÀÑ®Ä PÁgÀtªÁ¬ÄvÀÄ.

»ÃUÁVAiÉÄà £Á£ÀÄ. »ÃUÁV ¥ÀrvÀgÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è Rjâ¹zÀ DºÁgÀ zsÁ£ÀåUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄPÀÛ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁr ¯Á¨sÀ UÀ½¸À®Ä PÉ® zÀĵÀÖ ±ÀQÛUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄAzÁVzÀÄÝ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ°è £ÁåAiÀÄAiÀÄÄvÀªÀ®èzÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÉ PÁgÀtªÁ¬ÄvÀÄ. JA. ºÉZÀÄÑ E¼ÀĪÀj ¤ÃqÀĪÀ vÀ½UÀ¼À C©üªÀÈ¢ÞUÁV ¸ÀPÁðgÀ ¤ÃqÀÄwÛzÀÝ ¸À©ìrUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà 40 ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¯ÉÃR£ÀzÀ §UÉÎ ºÀ¹gÀÄ PÁæAwAiÀÄ ºÀjPÁgÀ qÁ. GzÁºÀgÀuÉUÉ PÀ£ÁðlPÀzÀAxÀ gÁdåUÀ¼À°è ¸ÀvÀvÀ ¯ÉÆÃqï ±ÉrØAUï ¤AzÁV ¢£ÀPÉÌ ªÀÄÆ£Áð®ÄÌ vÁ¸ÀÄUÀ¼ÀµÀÄÖ ªÀiÁvÀæ UÀÄtªÀÄlÖzÀ «zÀÄåvï ¸ÀgÀ§gÁeÁUÀÄwÛvÀÄÛ. ºÀ¹gÀÄ PÁæAwAiÀÄ MmÁÖgÉ ¥ÀjuÁªÀĪÁV ¨sÁgÀvÀªÀÅ ºÀqÀV¤AzÀ ¨Á¬ÄUÉ (CAzÀgÉ «zÉñÀ¢AzÀ ºÀqÀV£À°è DºÁgÀ zsÁ£ÀåUÀ¼À£ÀÄß DªÀÄzÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ w£ÀÄߪÀÅzÀÄ) ªÀåªÀ¸ÉܬÄAzÀ ¸ÀܽÃAiÀĪÁV ¨É¼ÉAiÀįÁzÀ DºÁgÀ zsÁ£ÀåzÀ PÁgÀt¢AzÁV DºÁgÀzÀ ºÀPÀÄÌ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ ªÀÄlÖPÉÌ KjgÀĪÀÅzÀÄ £ÀªÀÄUÉ ºÉªÉÄä vÀgÀĪÀ «ZÁgÀ. DºÁgÀ zsÁ£ÀåUÀ¼À GvÁàzÀ£ÉAiÀÄ ºÉZÀѼÀzÀ dvÉUÉ ¥Àj¸ÀgÀzÀ ªÉÄÃ¯É CzÀÄ ªÀåwjPÀÛ ¥ÀjuÁªÀÄ ©ÃgÀzÀAvÉ ªÀ»¸À¨ÉÃPÁzÀ JZÀÑjPÉ PÀÄjvÁzÀ ‘¤vÀå ºÀ¹gÀÄ PÁæAw’AiÀÄ (Ever. gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ©Ãd ¤UÀªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀȶ (GvÀà£Àß) ¨É¯É DAiÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄ ªÀ»¹zÀ ¥ÁvÀæzÀ §UÉÎ ¯ÉÃRPÀgÀÄ F ¯ÉÃR£ÀzÀ°è «ªÀgÀªÁV ¤ÃrgÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀAvÀ¸ÀzÀ «ZÁgÀ. DºÁgÀ zsÁ£ÀåUÀ¼À ¨É¯É ¤UÀ¢ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼ÀÄ DºÁgÀ zsÁ£ÀåUÀ¼À ¨É¯É ¤UÀ¢UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¨sÁgÀvÀ DºÁgÀ ¤UÀªÀÄ ¥ÀæPÀn¹zÀ ºÉƸÀ ¨É¯É ¤Ãw ºÀ¹gÀÄ PÁæAwUÉ PÁgÀtªÁ¬ÄvÁzÀgÀÆ EzÀgÀ PÉ® IÄuÁvÀäPÀ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼ÀÆ PÀAqÀħAzÀªÀÅ. ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄzÁV. PÀ¼ÉzÀ PÉ®ªÀÅ zÀ±ÀPÀUÀ¼À CªÀ¢üAiÀÄ°è ¨sÁgÀvÀzÀ PÀȶ PÉëÃvÀæzÀ°è GAmÁzÀ §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ §UÉÎ CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁqÀ®Ä §AiÀĸÀĪÀ D¸ÀPÀÛjUÉ F ¯ÉÃR£ÀªÀÅ D¸ÀQÛ ºÀÄnÖ¸ÀĪÀ°è AiÀıÀ¹é DUÀÄvÀÛzÉ JA§ÄzÀÄ £À£Àß ¨sÁªÀ£É. ¸Áé«Ä£ÁxÀ£ï C¤¹PÉ 1960gÀ zÀ±ÀPÀzÀ°è ºÀ¹gÀÄ PÁæAw JA§ GvÁÌçAwUÉ PÁgÀtªÁzÀ PÀȶAiÀÄ°è£À vÀAvÀæeÁÕ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¤Ãw ¤gÀÆ¥ÀuÉUÀ¼À ¥sÀ¯Á¥sÀ®zÀ §UÉÎ ¥ÉÆæ. ºÉZÀÄÑ E¼ÀĪÀj ¤ÃqÀĪÀ vÀ½UÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¸ÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ DºÁgÀ GvÁàzÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉaѸÀĪÀ ¤nÖ£À°è eÁjUÉ vÀgÀ¯ÁzÀ ºÉƸÀ PÀȶ ¤ÃwAiÀÄ C£ÀĵÁ×£ÀzÀ ªÉÃ¼É ¨sÁgÀvÀzÀ DºÁgÀ ¤UÀªÀÄ. ¸ÀPÁðgÀzÀ ¤Ãw.J¸ï. PÀȶUÉ §¼À¸À®Ä ¤ÃgÁªÀj ¥ÀA¥ï¸ÉmïUÀ½UÉ ¤gÀAvÀgÀªÁV UÀÄtªÀÄlÖzÀ «zÀÄåvï zÉÆgÉAiÀÄzÀ «µÀAiÀĪÀÇ PÀÆqÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ PÀ¼ÀªÀ¼ÀPÉÌ PÁgÀtªÁVvÀÄÛ. EzÀ®èzÉà zÉñÀzÀ ««zsÀ gÁdåUÀ¼À°è ¥ÀrvÀgÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ «vÀgÀuÉAiÀiÁUÀÄwÛzÀÝ DºÁgÀzsÁ£ÀåUÀ¼À ¨É¯ÉAiÀÄ°è ªÀåvÁå¸À DUÀÄwÛzÀÄÝzÀjAzÀ PÀrªÉÄ ¨É¯ÉAiÀÄ°è ¹PÀÄÌwÛzÀÝ gÁdåzÀ°è DºÁgÀ zsÁ£ÀåUÀ¼À£ÀÄß PÉÆAqÀÄ ºÉZÀÄÑ ¨É¯É zÉÆgÉAiÀÄĪÀ gÁdåUÀ¼À°è «±ÉõÀªÁV UÀr f¯ÉèUÀ¼À°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄPÀÈvÀåPÀÆÌ PÁgÀtªÁ¬ÄvÀÄ. F J®è CA±ÀUÀ¼ÀÄ zÉñÀzÀ MmÁÖgÉ DyðPÀ ¹ÜwUÀwAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀåwjPÀÛ ¥ÀjuÁªÀÄ GAlĪÀiÁrvÀÄ. JgÀqÀ£ÉAiÀÄzÁV F ¨É¯É ¤UÀ¢ ¤Ãw¬ÄAzÁV ¸ÀPÁðgÀ ¤AiÀÄAwæ¸ÀĪÀ ¥ÀrvÀgÀ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ ªÀÄvÀÄÛ SÁ¸ÀV ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ¤ªÀð»¸ÀĪÀ ªÀÄÄPÀÛ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ JA§ JgÀqÀÄ §UÉAiÀÄ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖUÀ¼ÀÄ ¸ÀȶÖAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. F CA±ÀªÀÅ «±Àé ¨ÁåAPï UÀªÀÄ£ÀªÀ£ÀÆß ¸É¼É¬ÄvÀ®èzÉà `¨sÁgÀvÀ DyðPÀªÁV »AzÀĽAiÀÄ®Ä ¥ÀæªÀÄÄR ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄRå KPÉÊPÀ PÁgÀtªÉAzÀgÉ PÀ¼À¥É UÀÄtªÀÄlÖzÀ «zÀÄåvï ¸ÀgÀ§gÁdÄ’ JAzÀÄ CzÀÄ §tÂÚ¹vÀÄ. gÀ¸ÀUÉƧâgÀzÀ §¼ÀPÉ ªÀÄvÀÄÛ «zÀÄåvï §¼ÀPÉAiÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ªÀåwjPÀÛ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼ÀÄ GAmÁVgÀĪÀÅzÀÄ ªÉÄïÉÆßÃlPÉÌ PÀAqÀħA¢ªÉ. EzÀ£ÀÄß vÀ¦à¸À®Ä ¸ÀPÁðgÀªÀÅ SÁ¸ÀV ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ AiÉÆÃd£Á d£ÀªÀj 2015 . ¸ÀPÁðj ¤AiÀÄAwævÀ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ°è PÀrªÉÄ ¨É¯ÉUÉ zÉÆgÉAiÀÄÄwÛzÀÝ DºÁgÀ zsÁ£ÀåUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄPÀÛ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ°è Rjâ¸À¨ÉÃPÉAzÀgÉ ºÉaÑ£À ¨É¯É vÉgÀ¨ÉÃPÁUÀÄwÛvÀÄÛ.green revolution) CUÀvÀåªÀ£ÀÄß ¥Àæw¥Á¢¹zÉÝ. F vÀAvÀæeÁÕ£À C¼ÀªÀrPÉAiÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¸ÀPÁðgÀzÀ ««zsÀ E¯ÁSÉUÀ¼ÀÄ. ¸ÀPÁðgÀ ¤ÃrzÀ ¸À©ìr §ºÀĪÀÄnÖUÉ ¥Àj¸ÀgÀ ºÁ¤UÉ PÁgÀtªÁUÀÄwÛzÉ JAzÀÄ JZÀÑj¹zÉÝ. PÀȶAiÀÄ°è DzsÀĤPÀ vÀAvÀæeÁÕ£À. DzÀgÀÆ ¸ÀºÀ CAvÀdð® §¼ÀPÉ. ¸ÀPÁðgÀzÀ £ÉgÀ«¤AzÁV ¸ÀtÚ ªÀÄvÀÄÛ Cw ¸ÀtÚ ¥ÀæªÀiÁtzÀ gÉÊvÁ¦ ªÀUÀðªÀÅ ºÉƸÀ vÀ½AiÀÄ£ÀÄß vÀªÀÄä d«Ää£À°è ©wÛ ¯Á¨sÀ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ ªÀÄÆ®PÀ F AiÉÆÃd£É AiÀıÀ¸ÀÄì ¸Á¢ü¹zÀÝ£ÀÄß zÁR°¸ÀĪÀ dvÉUÉ vÀAvÀæeÁÕ£ÀzÀ zÀħð¼ÀPɬÄAzÁV GAmÁzÀ zÀĵÀàjuÁªÀÄUÀ¼À §UÉÎAiÀÄÆ F ¯ÉÃR£ÀzÀ°è ¯ÉÃRPÀgÀÄ «¸ÀÛøvÀªÁV «ªÀj¹gÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀAvÀ¸ÀzÀ ¸ÀAUÀw. EzÉ®èzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀĪÁV CzÀĪÀgÉUÉ «zÀÄåvï GvÁàzÀ£É. ¸ÁUÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ «vÀgÀuÉUÉ ¥ÀævÉåÃPÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ PÀ°à¸À®Ä ¸ÀPÁðgÀ ªÀÄÄAzÁUÀĪÀAvÉ ªÀiÁrvÀÄ. ²æäªÁ¸À£ï ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀªÀ£ï PÁlÌgÀ CªÀgÀÄ ¯ÉÃR£À §gÉ¢gÀĪÀÅzÀÄ £À£ÀUÉ ºÀµÀð vÀA¢zÉ. ¸ÀºÀPÁj ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ ªÀÄwÛvÀgÀ ¸ÀAWÀl£ÉUÀ¼À ªÀÄzsÉå K¥ÀðlÖ ¸ÀªÀi£ÀéAiÀÄ¢AzÁV ºÀ¹gÀÄ PÁæAw AiÀıÀ¸ÀÄì UÀ½¹zÀ «ZÁgÀzÀ §UÉÎ £Á£ÀÄ DUÁUÉÎ ºÉªÉÄä¬ÄAzÀ CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄvÉÛãÉ.gÁdåUÀ¼À «zÀÄåvï ªÀÄAqÀ½UÀ¼À DzÁAiÀÄzÀ ªÉÄÃ®Æ zÀĵÀàjuÁªÀÄ GAmÁV CªÀÅUÀ¼À DzÁAiÀÄ PÀÄApvÀUÉÆArvÀÄ. »ÃUÁVAiÉÄà £Á£ÀÄ. ¸ÁªÀiÁfPÀ CxÀªÁ DyðPÀ GzÉÝñÀzÀ vÀ¼ÀºÀ¢ EgÀ°®è. n. ºÀ¹gÀÄ PÁæAwUÉ PÁgÀtªÁzÀ vÀAvÀæeÁÕ£ÀUÀ¼ÀÄ. ¸ÁUÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ «vÀgÀuÉ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß gÁdå «zÀÄåvï ¤UÀªÀÄ JA§ KPÉÊPÀ ¸ÀA¸ÉÜ ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÝ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß 2003gÀ°è §zÀ°¹ GvÁàzÀ£É.¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉƸÀ PÀȶAiÀÄ°è C¼ÀªÀr¸À¯ÁzÀ ºÉZÀÄÑ E¼ÀĪÀj ¤ÃqÀĪÀ vÀ½UÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¹PÉƼÀÄîªÀ ¤nÖ£À°è gÉÊvÀgÀÄ vÉÆÃjzÀ GvÁìºÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EªÉ®èªÀÅUÀ¼À ªÀÄzsÉå ªÀÄÆr§AzÀ ¸ÀºÀªÀÄvÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀÄUÀ¼ÀÄ 1960 zÀ±ÀPÀzÀ°è UÉÆâü ªÀÄvÀÄÛ CQÌ GvÁàzÀ£ÉAiÀÄ°è vÀéjvÀ UÀwAiÀÄ°è ºÉZÀѼÀ GAmÁUÀ®Ä PÁgÀtªÁ¬ÄvÀÄ.J£ï.

DzÀgÉ D jÃw ªÀÄvÀ «¨sÀd£É DUÀzÉà PÉêÀ® ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À°è JZÀÑjPÉ ¤ÃqÀĪÀ ®PÀëtUÀ½zÀÄÝ 2019gÀ ªÀgÉUÉ AiÀÄxÁ¹Üw ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀÄĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ EzÉ. EzÀPÁÌV gÉÊvÀgÀ ¥Àæw¨sÀl£ÉUÀ¼ÀÄ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀݪÀ®èzÉà C£ÉÃPÀ ¨Áj DºÁgÀ zsÁ£ÀåUÀ¼À ¨É¯É ºÉaѸÀĪÀ°è F ZÀ¼ÀªÀ½UÀ¼ÀÄ AiÀıÀ¹é PÀÆqÀ DUÀÄwÛzÀݪÀÅ. ªÉ£ÉdįÁ ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ AiÉÆÃd£Á d£ÀªÀj 2015 EvÀgÀ J®è zÉñÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ ¨sÁgÀvÀzÀ ¤®Ä«UÉ ¸ÀºÀªÀÄvÀ ªÀåPÀÛ¥Àr¸À°®è. DzÀgÉ EzÉà ªÉüÉUÉ ºÀ¹gÀÄ PÁæAw¬ÄAzÁV ¥Àj¸ÀgÀzÀ ªÉÄÃ¯É GAmÁzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EzÀÄ vÀAzÉÆrØzÀ DyðPÀ C¸ÀªÀÄvÉÆî£ÀUÀ¼ÀÄ zÉñÀzÀ ¤Ãw ¤gÀÆ¥ÀPÀjUÉ vÀ¯É£ÉÆêÁV ¥Àjt«Ä¹vÀÄ JA§ÄzÀÄ PÀÆqÀ ¸ÀvÀå.¥ÀrvÀgÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è DºÁgÀ zsÁ£ÀåUÀ¼À£ÀÄß MAzÀÄ gÁdå¢AzÀ E£ÉÆßAzÀÄ gÁdåPÉÌ ¸ÁUÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ ¤§ðAzsÀ ºÉÃjvÀÄ. q 41 . ¸ÀPÁðgÀ PÉÊUÉÆAqÀ J®è PÀæªÀÄUÀ¼À ¥sÀ®ªÁV zÉñÁzÀåAvÀ gÉÊvÀgÀÄ EzÀgÀ ¯Á¨sÀ ¥ÀqÉzÀÄ PÀȶ ZÀlĪÀnPÉAiÀÄ°è vÉÆqÀVzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ zÉñÀªÀÅ DºÁgÀ GvÁàzÀ£ÉAiÀÄ°è ¸ÁéªÀ®A§£É ¸Á¢ü¸À®Ä PÁgÀtªÁ¬ÄvÀÄ. ¸ÀPÁðgÀªÀÅ F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ C£ÀĵÁ×£ÀPÉÌ ªÀÄÄAzÁzÁUÀ CzÀÄ zÉñÀzÀ°è vÀ¯ÉzÉÆÃgÀ§ºÀÄzÁVzÀÝ DºÁgÀ zsÁ£ÀåzÀ ©PÀÌnÖUÉ vÀPÀëtzÀ ¥ÀjºÁgÀ PÀAqÀÄPÉƼÀÄîªÀ ¤nÖ£À°è PÉÊUÉÆAqÀ PÀæªÀĪÁVvÉÛà «£Á ¸ÀªÀĸÉåUÉ ±Á±ÀévÀ ¥ÀjºÁgÀ PÀAqÀÄPÉƼÀÄîªÀ zÀÆgÀUÁ«Ä ¥ÀjuÁªÀÄ ©ÃgÀĪÀ AiÉÆÃd£Á§zÀÞ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÁVgÀ°®è JA§ÄzÀÄ ªÉÄïÉÆßÃlPÉÌ ªÀåPÀÛªÁUÀÄvÀÛzÉ. 2002gÀ dÆ£ï wAUÀ¼À°è zÉñÀzÀ ««zsÀ UÉÆÃzÁªÀÄÄUÀ¼À°è CvÀå¢üPÀ CAzÀgÉ 82 zÀ±À®PÀë l£ï DºÁgÀ zsÁ£Àå ¸ÀAUÀæºÀªÁVzÀÄÝ EzÉÆAzÀÄ ¸ÁªÀðPÁ°PÀ zÁR¯ÉAiÀiÁVvÀÄÛ. ºÉZÀÄÑ E¼ÀĪÀj ¤ÃqÀĪÀ vÀ½UÀ¼ÀÄ ªÀÄÄRåªÁV ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ gÀ¸ÀUÉƧâgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤AiÀÄAwævÀ ¤Ãj£À ¸ÀgÀ§gÁf£À £ÉgÀ«¤AzÁV ºÉZÀÄÑ E¼ÀĪÀj ¤ÃqÀĪÀ ±ÀQÛ ºÉÆA¢zÀÝ PÁgÀt ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ SÁåvÀ PÀȶ «eÁÕ¤UÀ¼À ¨ÉA§®zÉÆA¢UÉ 1965gÀ°è ºÉƸÀ PÀȶ ¤Ãw JA§ ºÉ¸Àj£À°è EzÀ£ÀÄß C£ÀĵÁ×£ÀPÉÌ vÀgÀ®Ä ªÀÄÄAzÁ¬ÄvÀÄ. DzÀgÉ DºÁgÀ zsÁ£ÀåUÀ¼À zÁ¸ÁÛ¤UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ ¨sÁgÀvÀzÀ ¤®ÄªÀÅ F M¥ÀàAzÀPÉÌ ¸À» ºÁQzÀ EvÀgÀ zÉñÀUÀ¼À ¤®Ä«UÉ ºÉÆA¢PÉƼÀîzÀ PÁgÀt ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ. F PÀÄjvÀAvÉ PÉÊUÉÆAqÀ ²µÁÖZÁgÀ wzÀÄÝ¥ÀrUÉ ¸À» ºÁPÀ°®è. ¨sÁgÀvÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÉÄjPÀzÀ £ÀqÀÄ«£À F M¥ÀàAzÀzÀ §UÉÎ «±Àé ªÁå¥ÁgÀ ¸ÀAWÀl£ÉAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀÄAqÀ½AiÀÄÄ ¤zsÁðgÀ PÉÊUÉƼÀî¨ÉÃPÁVzÉ. EAxÀ ¤µÉÃzsÀ¢AzÁV PÁ¼À ¸ÀAvÉ ªÀåªÀ¸ÉÜ ¸ÀȶÖAiÀiÁUÀ®Ä PÁgÀtªÁ¬ÄvÀÄ. £Á®Ì£ÉAiÀÄzÁV. J®è ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖUÀ¼ÀÄ ¸ÀàzsÁðvÀäPÀªÁV PÁAiÀÄ𠤪Àð»¸ÀÄwÛ®èªÁzÀÝjAzÀ RjâAiÀÄ ¨É¯ÉAiÀÄ°è ªÀåvÁå¸À PÁtÄwÛvÀÄÛ. ºÉZÀÄÑ E¼ÀĪÀj ¤ÃqÀĪÀ vÀ½UÀ½AzÁV DºÁgÀ zsÁ£ÀåUÀ¼À GvÁàzÀ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀvÀvÀ KjPÉ PÀAqÀħAzÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ¥sÀ®ªÀvÀÛvÉ ºÉZÀѼÀªÁzÀÄzÀ£Éßà ªÀÄÄAzÉ ºÀ¹gÀÄ PÁæAw JA§ ºÉ¸Àj¤AzÀ SÁåw ¥ÀqɬÄvÀÄ. «±ÉõÀªÁV CAvÁgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ°è ¤¢ðµÀÖ DºÁgÀ zsÁ£ÀåzÀ ¨É¯É ºÉZÁÑzÁUÀ CzÀPÉÌ ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥ÀrvÀgÀ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ®Æè ºÉaÑ£À ¨É¯É ¤UÀ¢ ªÀiÁqÀĪÀAvÉ ¸ÀPÁðgÀzÀ ªÉÄÃ¯É MvÀÛqÀ ºÉÃgÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßUÀ¼ÀÄ £ÀqÉzÀªÀÅ. ¸À¨sÉAiÀÄ°è ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀÄAqÀ½AiÀÄÄ ¨sÁgÀvÀCªÉÄjPÀzÀ £ÀqÀÄ«£À M¥ÀàAzÀ PÀÄjvÀAvÉ ««zsÀ zÉñÀUÀ¼À C©ü¥ÁæAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄvÀPÉÌ ºÁPÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ«zÀÄÝ ¨sÁgÀvÀzÀ ¤®ÄªÀÅ §ºÀĪÀÄnÖUÉ ¸ÉÆÃ®Ä C£ÀĨsÀ«¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. 2013gÀ r¸ÉA§gï£À°è ¨Á° £ÀUÀgÀzÀ°è £ÀqÉzÀ ««zsÀ zÉñÀUÀ¼À ¸ÀaªÀgÀ ªÀÄlÖzÀ ªÀiÁvÀÄPÀvÉAiÀÄÄ 2001gÀ°è DgÀA¨sÀªÁzÀ zÉÆúÁ ªÀiÁvÀÄPÀvÉUÉ ¸ÀàµÀÖ gÀÆ¥À ¤Ãr ªÁå¥ÁgÀPÉÌ ¥ÀÆgÀPÀªÁUÀĪÀ M¥ÀàAzÀPÉÌ §gÀ®Ä PÁgÀtªÁ¬ÄvÀÄ. ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄzÁV. ¨sÁgÀvÀ PÀÆqÀ F M¥ÀàAzÀPÉÌ ¸À» ºÁQvÀÄ. »ÃUÁV ¸ÀPÁðgÀªÀÅ F ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ºÀAvÀ ºÀAvÀªÁV vÉUÉzÀĺÁPÀ®Ä ªÀÄÄAzÁUÀ¨ÉÃPÁzÀÄÝ CxÀªÁ PÀ¤µÀ× ¥ÀPÀë ¸ÀÄzsÁgÀuÉ vÀgÀ®Ä ªÀÄÄAzÁUÀ¨ÉÃPÁzÀÄÝ EA¢£À CUÀvÀå. gÉÊvÀgÀÄ F ºÉZÀÄÑ E¼ÀĪÀj ¤ÃqÀĪÀ vÀ½UÀ¼À ¨É¼ÉAiÀÄ®Ä ¥ÉÆæÃvÁ컸ÀĪÀ ¤nÖ£À°è ¸ÀPÁðgÀ ««zsÀ ºÀAvÀzÀ°è ¸À©ìr ¤ÃqÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ EzÀ£ÀÄß d£À¦æAiÀÄUÉƽ¸À®Ä ªÀÄÄAzÁ¬ÄvÀÄ. DºÁgÀ zsÁ£ÀåUÀ¼À gÀ¦üÛUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ CAvÁgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀÄlÖzÀ°è DUÀÄwÛzÀÝ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ©ÃgÀÄwÛvÀÄÛ. ¸ÁgÁA±À ªÀÄvÀÄÛ ¤tðAiÀÄUÀ¼ÀÄ 1960gÀ zÀ±ÀPÀzÀ°è GAmÁUÀ§ºÀÄzÁVzÀÝ DºÁgÀ zsÁ£ÀåzÀ ©PÀÌlÄÖ vÀqÉUÀlÖ®Ä ¨sÁgÀvÀ ªÀÄÄAzÁUÀ®Ä C£ÉÃPÀ PÁgÀtUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀPÁjAiÀiÁzÀªÀÅ. ¨sÁgÀvÀ DºÁgÀ ¤UÀªÀÄzÀ UÉÆÃzÁªÀÄÄUÀ¼À°è DºÁgÀ zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ºÉZÁÑzÁUÀ CzÀ£ÀÄß «zÉñÀPÉÌ gÀ¥sÀÄÛ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ C¤ªÁAiÀÄðªÁUÀÄwÛvÀÄÛ. DºÁgÀ zsÁ£ÀåzÀ ¨É¯É ¤UÀ¢ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¸ÀPÁðgÀzÀ ªÉÄÃ¯É MvÀÛqÀ vÀgÀĪÀ gÉÊvÀgÀ ¯Á© ¥À槮ªÁ¬ÄvÀÄ. 2014gÀ £ÀªÉA§gï wAUÀ¼À°è ¨sÁgÀvÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÉÄjPÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ ªÀÄzsÉå M¥ÀàAzÀ K¥ÀðnÖzÀÄÝ £ÀªÉA§gï 15gÀAzÀÄ PÉÃAzÀæ ¸ÀaªÉ ²æêÀÄw ¤ªÀÄð¯Á ¹ÃvÁgÁªÀÄ£ï CªÀgÀÄ ¥ÀæPÀn¹zÀ ¥ÀæPÁgÀ ¨sÁgÀvÀªÀÅ vÀ£ÀUÉ ¨ÉÃPÁzÀ ºÀAvÀzÀ°è ¸ÀܽÃAiÀÄ PÀȶ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖUÉ ¥ÉÆæÃvÁìºÀ ¤ÃqÀĪÀ ¤nÖ£À°è C¤¢ðµÀÖªÁV ¸À©ìr ¤ÃqÀ®Ä CªÉÄjPÀ M¦àPÉÆArzÉ JAzÀÄ ºÉüÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ. LzÀ£ÉAiÀÄzÁV.

¸ÁévÀAvÀæ §AzÀÄ 67 ªÀµÀð UÀw¹zÀgÀÆ ¸ÀéZÀÒvÉAiÀÄ PÉÆgÀvÉ JzÀÄÝ PÁtÄwÛzÉ. ¸ÀéZÀÒ ¨sÁgÀvÀ C©üAiÀiÁ£ÀPÉÌ MvÀÄÛ ¤ÃrgÀĪÀÅzÀÄ ªÀĺÁ£ï PÁAiÀÄðªÁVzÉ. (1) J¯Áè d£ÀªÀ¸ÀwUÀ¼À°è ®¨sÀå«gÀĪÀ ¤Ãj£À ¥ÀæªÀiÁt.695 d£ÀªÀ¸ÀwUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ ¸ÁPÀµÀÄÖ ¥ÀæªÀiÁtzÀ (MAzÀÄ ¢£ÀPÉÌ M§â ªÀåQÛUÉ 40 °Ãlgï£ÀAvÉ) PÀÄrAiÀÄĪÀ ¤Ãj£À e-mail : knp. ªÀiÁ£ÀªÀ ªÀÄ® «¯ÉêÁj ºÁUÀÆ WÀ£ÀvÁådå «¯ÉêÁj ªÀåªÀ¸ÉÜ EzÁÝUÀ ªÀiÁvÀæ C©üAiÀiÁ£À AiÀıÀ¹éAiÀiÁUÀ®Ä ¸ÁzsÀå.49.pathak@g. JA. AiÉÆÃd£Á CAzÁdÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÁ «¨sÁUÀ. 12. ¸ÀºÀ¸ÀæªÀiÁ£ÀzÀ C©üªÀÈ¢Þ UÀÄjUÀ¼À («Ä¯ÉäAiÀÄA qɪÀ®¥ïªÉÄAmï UÉÆïïìJArf) M¥ÀàAzÀPÉÌ ºÀ¸ÁÛPÀëgÀ ªÀiÁrgÀĪÀ gÁµÀÖçUÀ¼ÀÄ 2015gÀ ªÉüÉUÉ vÀªÀÄä £ÀUÀgÀ d£À¸ÀASÉåAiÀÄ PÀ¤µÀ× CzsÀð¨sÁUÀPÉÌ ºÁUÀÆ 2025gÀ ªÉüÉUÉ ±ÉÃPÀqÁ 100gÀµÀÄÖ £ÉʪÀÄð®å ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¸À¨ÉÃQzÉ. ¸ÀéZÀÒvÉAiÀÄÄ zsÀ£ÁvÀäPÀ DgÉÆÃUÀå ªÀÄvÀÄÛ GvÀÛªÀÄ §zÀÄPÀ£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀéZÀÒ ¨sÁgÀvÀ C©üAiÀiÁ£À AiÀıÀ¸ÀÄì PÁt®Ä PÉ®ªÉÇAzÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À §UÉÎ UÀªÀÄ£À ¤ÃqÀĪÀ CUÀvÀå«zÉ.¤gÀAvÀgÀ £ÉʪÀÄð®å ¸ÀéZÀÒ ¨sÁgÀvÀ C©üAiÀiÁ£À PÉ. ¥ÁoÀPï PÀ£ÀßqÀPÉÌ : ºÉZï.J£ï. (5) C©üAiÀiÁ£À AiÀıÀ¹ìUÉ d£ÀeÁUÀÈw. 27£Éà ªÀiÁZïð 2012gÀ°è ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁzÀ eÁUÀwPÀ CzsÀåAiÀÄ£À ªÀgÀ¢ ¥ÀæPÁgÀ.com AiÉÆÃd£Á d£ÀªÀj 2015 . ¸ÉÆÃ¥ÀÄ/¥ÀÄr/zÀæªÀå. (3) ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ M¼ÀZÀgÀAr ªÀÄvÀÄÛ vÁådå «¯ÉêÁj ªÀåªÀ¸ÉÜ. 42 ªÉÃUÀªÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÀgÉ. (4) ±ÀÄavÀé PÁAiÀÄÄÝPÉƼÀî®Ä CUÀvÀå«gÀĪÀ ªÀÄÆ®¸ËPÀAiÀÄðUÀ¼ÀÄ. 2015gÀ ªÉüÉUÉ ¸Á¢ü¸À¨ÉÃQgÀĪÀ ¸ÀºÀ¸ÀæªÀiÁ£ÀzÀ C©üªÀÈ¢Þ UÀÄj ¸ÁzsÀ£ÉUÉ 2054gÀ ªÀgÉUÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. (2) J¯Áè d£ÀªÀ¸ÀwUÀ¼À°è ®¨sÀå«gÀĪÀ SÁ¸ÀV ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ËZÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ. ¤Ãj£À ®¨sÀåvÉ K¦æ¯ï 1. £ÀUÀgÀUÀ¼À£ÀÄß §AiÀÄ®Ä ±ËZÀªÀÄÄPÀÛªÀ£ÁßV¸ÀĪÀ°è ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ªÀÄ£É ºÁUÀÆ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀUÀ¼À°è ¸ÀÄzsÁjvÀ ±ËZÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ PÀ°à¸À¨ÉÃQzÉ. ¤ÃgÀÄ ¥ÀÆgÉÊPÉ ªÀÄvÀÄÛ £ÉʪÀÄð®å PÁAiÀÄð¥ÀæUÀw ªÉÄÃ¯É dAnAiÀiÁV ¤UÁªÀ»¹gÀĪÀ qÀ§ÆèöåºÉZïN ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄĤ¸É¥sï ¥ÀæPÁgÀ.96. ¸ÀéZÀÒvÉ E®è¢gÀĪÀÅzÀÄ C£ÁgÉÆÃUÀåPÉÌ PÁgÀtªÁUÀÄvÀÛzÉ JA§ÄzÀÄ «±ÀézÁzÀåAvÀ PÀAqÀÄPÉÆArgÀĪÀ ¸ÀvÀåªÁVzÉ. ±ÉÃPÀqÁ 74gÀµÀÄÖ C£ÀPÀëgÀ¸ÀÜ d£À¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ zÉñÀzÀ°è £ÉʪÀÄð®å JA§ÄzÀÄ PÀUÀÎAn£À ¸ÀªÀĸÉåAiÀiÁVzÉ.ail. ¨sÁgÀvÀzÀ°è£À £ÉʪÀÄð®å ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ FV£À dAn ¸À®ºÉUÁgÀgÀÄ. ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ M¼ÀZÀgÀAr. Mr±ÁzÀ°è 2015gÀ UÀÄj vÀ®Ä¥À®Ä 2160£Éà E¸À«ªÀgÉUÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî°zÉ. DzÀgÉ. 2014gÀ ªÉüÉUÉ zÉñÀzÀ°è£À 16. «dAiÀÄPÀĪÀiÁgï UÁA¢üÃfAiÀÄ vÀvÀé±Á¸ÀÛç (±ÀÄavÀéªÉà J®è PÀÄlÄA§UÀ½UÀÆ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼ÁzÀ ¤ÃgÀÄ ¥ÀÆgÉÊPÉ. CzÀgÀ°è ¥ÀæªÀÄÄRªÁzÀªÀÅUÀ¼ÉAzÀgÉ. zÉêÀgÀÄ) ¢AzÀ ¸ÀÆáwð ¥ÀqÉzÀÄ. PÉ®ªÉǪÉÄä £ÀªÀÄä zÉñÀzÀ°è£À £ÉʪÀÄð®å ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ ªÁ¸ÀÛ«PÀ avÀætzÀ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À aAvÉVÃqÀÄ ªÀiÁqÀĪÀAwzÉ.664 d£ÀªÀ¸ÀwUÀ¼À ¥ÉÊQ. AiÉÆÃd£Á DAiÉÆÃUÀ.

«±Àé¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ JArf ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀéAiÀÄ. £ÀUÀgÀzÀ J¯Áè d£ÀjUÉ ¤ÃgÀÄ vÀ®Ä¥ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß SÁwæ ¥Àr¹PÉƼÀî¨ÉÃQzÉ. ¸ÀªÀĸÉåAiÉÄAzÀgÉ. J£ïJ¸ïJ¸ïN£À 69£Éà ¸ÀÄwÛ£À (2012) ªÀgÀ¢ ¥ÀæPÁgÀ. ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¤Ãj£À ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è §ºÀ¼ÀµÀÄÖ £ÀÆå£ÀvÉUÀ½ªÉ ¸ÉÆÃjPÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉlÖ ¤ªÀðºÀuɬÄAzÁV «vÀgÀuÁ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è £ÀµÀÖPÉÌ PÁgÀtªÁUÀÄwÛzÉ. d£ÀgÀÄ «©ü£Àß ªÀÄÆ®UÀ½AzÀ ¤ÃgÀÄ ¥ÀqÉAiÀÄÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ «©ü£Àß jÃwAiÀÄ°è vÁådå ¤ÃgÀ£ÀÄß ZÀgÀAr ªÀÄÆ®PÀ ºÀj¸ÀÄvÁÛgÉ. ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄ. (7) ¨ÉÃrPÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÆgÉÊPÉ £ÀqÀÄ«£À CAvÀgÀªÀ£ÀÄß PÀrªÉÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. UÁæªÀĸÁgÀ ºÁUÀÆ vÁådå «¯ÉêÁj ªÀiÁ£ÀªÀ ªÀÄ®zÀ C¸ÀÄgÀQëvÀ «¯ÉêÁj ¸ÁªÀðd¤PÀ DgÉÆÃUÀåzÀ ªÉÄÃ¯É ¥Àæ¨sÁªÀ ©ÃgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ®Æè «±ÉõÀªÁV £ÀUÀgÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ ¥Àj¸ÀgÀPÉÌ ºÁ¤AiÀÄÄAmÁUÀÄvÀÛzÉ. UÁæ«ÄÃt ¨sÁUÀzÀ ±ÉÃPÀqÁ 59. KPÉAzÀgÉ. DzÀgÉ. (4) ¸ÀªÀÄUÀæ zÀȶÖPÉÆãÀ. EAxÀ d£ÀjUÁV «±ÉõÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ¨ÉÃQzÉ. Hj£ÀgÉÆZÀÑ£ÀÄß C¼ÉAiÀÄĪÀ FV£À «zsÁ£À wÃgÁ DgÀA©üPÀ ºÀAvÀzÁÝVzÉ. CAzÀgÉ. F PɼÀV£ÀªÀÅUÀ¼À ¥ÀjUÀt£É CªÀ±ÀåPÀ«zÉ. ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ. ¤d¸ÀAUÀwAiÉÄAzÀgÉ. PÉÊUÀ½AzÀ £ÉʪÀÄð®å PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀÆt𠤪ÀÄÆð®£É ªÀiÁqÀĪÀ°è E£ÀÆß ºÉaÑ£À PÁAiÀÄð DUÀ¨ÉÃQzÉ.8gÀµÀÄÖ ±ËZÁ®AiÀÄUÀ½UÉ ªÀiÁvÀæ PÉƼÀªÉ ¤ÃgÀÄ ªÀåªÀ¸ÉÜ C¼ÀªÀr¸À¯ÁVzÉ. zÀħ𮠣ÉʪÀÄð®å.5 ±ÀvÀPÉÆÃn d£ÀgÀÄ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¤ªÀÄð°ÃPÀgÀt ¸Ë®¨sÀå¢AzÀ ªÀAavÀgÁVzÁÝgÉ. FUÀ ¥ÀÆgÉÊPÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ ¥ÀæªÀiÁtQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ ¤Ãj£À CUÀvÀå«zÉ. ¸ÀéZÀÒvÁ ¸ÀAzÉñÀªÀ£ÀÄß ¸ÀªÀiÁdzÀ PɼÀ¸ÀÛgÀzÀªÀgÉUÉ vÀ®Ä¦¸ÀĪÀ ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ. ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ M¼ÀZÀgÀAr. ±ÉÃPÀqÁ 18. EzÀgÀ ¤ªÀðºÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ J®èjUÀÆ ¸Àj¸ÀªÀiÁ£À ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è ¤ÃgÀÄ ¥ÀÆgÉÊPÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÁVzÉ. ¤¢ðµÀÖªÁV ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ. £ÀUÀgÀzÀ §qÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É (£ÀUÀgÀzÀ MlÄÖ d£À¸ÀASÉåAiÀÄ ±ÉÃPÀqÁ 22gÀµÀÄÖ). gÁ¶ÖçÃAiÀÄ £ÀUÀgÀ £ÉʪÀÄð®å ¤ÃwAiÀÄ°è ºÉýgÀĪÀAvÉ. J®è PÀÄlÄA§UÀ½UÀÆ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼ÁzÀ ¤ÃgÀÄ ¥ÀÆgÉÊPÉ. ¨sÁj ¸ÀASÉåAiÀÄ UÁæªÀÄUÀ¼ÀÄ EA¢UÀÆ PÉƼÀî CxÀªÁ ¨Á« CxÀªÁ EvÀgÀ £ÉʸÀVðPÀ d®ªÀÄÆ®UÀ¼À ªÉÄÃ¯É CªÀ®A©vÀªÁVzÀÄÝ. (2) £ÉʪÀÄð®åzÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÈwÛ ¸ÀA§A¢ü «µÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ. MAzÀÄ CAzÁf£À ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀÄgÀ¸À¨sÉUÀ¼ÀÄ C¢üPÀÈvÀªÁV ¥ÀÆgÉÊPÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¤Ãj£À°è ±ÉÃPÀqÁ 80gÀµÀÄÖ UÁæªÀĸÁgÀªÁV ºÉÆgÀºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ. 2005-06£Éà ¸Á°£À gÁ¶ÖçÃAiÀÄ PÀÄlÄA§ DgÉÆÃUÀå ¸À«ÄÃPÉë (J£ïJ¥sïJZïJ¸ï) ¥ÀæPÁgÀ. ±ÀÄ¢ÞÃPÀj¸ÀzÀ ªÀÄ£É ºÁUÀÆ ¥ÀÄgÀ¸À¨sÉUÀ¼À ¤ÃgÀ£ÀÄß ºÀjAiÀÄ©qÀĪÀÅzÀjAzÀ ¨sÁgÀvÁzÀåAvÀ ±ÉÃPÀqÁ 75gÀµÀÄÖ ¨sÀÆ ªÉÄïÉäöÊ d®ªÀ£ÀÄß PÀ®Ä¶vÀUÉƽ¸ÀÄvÀÛzÉ. £ÀªÀÄä £ÀUÀgÀUÀ¼À M¼ÀZÀgÀArUÀ¼À°è ºÀjAiÀÄĪÀ ¤Ãj£À ¥ÀæªÀiÁt JµÉÖA§ÄzÀ£ÀÄß EzÀĪÀgÉUÀÆ CAzÁdÄ ªÀiÁr®è. ±ËZÁ®AiÀÄUÀ¼À ®¨sÀåvÉ ¨sÁgÀvÀzÀ°è ªÀÄƪÀgÀ°è M§â ªÀåQÛ ¥ÁAiÀÄSÁ£É ªÀåªÀ¸ÉÜ ºÉÆA¢®è.4gÀµÀÄÖ ºÁUÀÆ £ÀUÀgÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ PÀÄlÄA§UÀ¼À°è ±ÉÃPÀqÁ 8. £ÉʪÀÄð®åzÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÈwÛ ¸ÀA§A¢ü «µÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ zÉÊ»PÀªÁV CAzÀgÉ £ÉÃgÀªÁV. MAzÀÄ CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ ¥ÀæPÁgÀ zÉñÀzÀ fr¦ ªÉÄÃ¯É ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ±ÉÃPÀqÁ 60gÀµÀÄÖ ªÉZÀÑ ©Ã¼ÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀéZÀÒvÁ ¤ªÀðºÀuÉ C©üAiÀiÁ£À AiÀıÀ¹éAiÀiÁUÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ.¸Ë®¨sÀå ºÉÆA¢ªÉ. eÁUÀÈw ²©gÀUÀ¼ÀÄ. ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ »jAiÀÄgÀ ªÉÄÃ¯É zÀĵÀàjuÁªÀÄ GAmÁUÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀjuÁªÀÄPÁj £ÉʪÀÄð®å ¤Ãw SÁwæ ¥Àr¹PÉƼÀî®Ä. (3) DqÀ½vÁvÀäPÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ/ªÀÄAqÀ½UÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ¸ÀºÀPÁgÀ. «±ÀézÀ°è 2. ¸ÉÆÃ¥ÀÄ/¥ÀÄr/zÀæªÀå. £ÀªÀÄä zÉñÀzÀ°è £ÉʪÀÄð®å ªÀÈwÛAiÀÄ°è vÉÆqÀVgÀĪÀ PÀªÀÄðZÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÈwÛ 43 . CzÀgÀ®Æè «±ÉõÀªÁV «zÀÄå£Áä£À ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÀæt ªÀiÁzsÀåªÀĪÀ£ÀÄß UÀjµÀ× §¼ÀPÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ CUÀvÀå«zÉ. EzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀÄ §AiÀÄ®Ä ±ËZÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÁVzÉ. ªÀiÁ£ÀªÀ ªÀÄ® «¯ÉêÁj ºÁUÀÆ WÀ£ÀvÁådå «¯ÉêÁj ªÀåªÀ¸ÉÜ EzÁÝUÀ ªÀiÁvÀæ ¸ÁzsÀå. £ÀªÀÄä zÉñÀzÀ°è 626 zÀ±À®PÀë ªÀÄA¢ SÁ¸ÀV ±ËZÁ®AiÀÄ AiÉÆÃd£Á d£ÀªÀj 2015 ºÉÆA¢®è. ¸ÀªÀÄƺÀ eÁUÀÈw £ÉʪÀÄð®å ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ DgÉÆÃUÀåzÀ £ÀqÀÄªÉ ¥ÀgÀA¥ÁgÀUÀvÀªÁV £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢gÀĪÀ ¸ÀA¥ÀPÀð PÀÄjvÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯Á ªÀÄPÀ̽AzÀ »jAiÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀªÀgÉUÉ d£À¸ÀASÉåAiÀÄ J¯Áè ºÀAvÀzÀ®Æè ¸ÀÆPÀÛ eÁUÀÈw ªÀÄÆr¸ÀĪÀ CUÀvÀå«zÉ. E£ÀÄß PÉ®ªÀgÀÄ EzÀPÉÌ ¥Áæ±À¸ÀÛöå ¤ÃqÀĪÀÅ¢®è ªÀÄvÀÄÛ UÀt¤ÃAiÀÄ ¸ÀASÉåAiÀÄ d£ÀvÉ EAvÀºÀ ¸Ë®¨sÀå¢AzÀ ªÀAavÀgÁVgÀÄvÁÛgÉ CxÀªÁ ±ÀPÀågÁVgÀĪÀÅ¢®è. EªÀÅUÀ¼À°è MAzÀµÀÄÖ ¨ÉùUÉ ¢£ÀUÀ¼À GvÀÄÛAUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è §wÛºÉÆÃUÀÄvÀÛªÉ.8gÀµÀÄÖ ªÀÄA¢ ¥ÁAiÀÄSÁ£É ªÀåªÀ¸ÉÜ ºÉÆA¢®è. (6) vÀ®Ä¥ÀzÀªÀgÀ£ÀÄß vÀ®Ä¥ÀĪÀÅzÀÄ. EzÀPÉÌ ¥ÀjuÁªÀÄPÁj PÀæªÀÄUÀ¼ÉAzÀgÉ ºÁUÀÆ ¸ÀéZÀÒ ¨sÁgÀvÀ C©üAiÀiÁ£À AiÀıÀ¹é DUÀ¨ÉÃPÉAzÀgÉ. (5) vÀAvÀæeÁÕ£ÀzÀ UÀjµÀ× §¼ÀPÉ. CAzÀgÉ. F ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À£ÀÄß PÉ®ªÀgÀÄ ªÀiÁvÀæ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀî®Ä ±ÀPÀågÁVgÀÄvÁÛgÉ. J¯Áè ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¸ÀéZÀÒvÉAiÀÄ£ÀÄß PÁAiÀÄÄÝPÉƼÀî®Ä £ÀªÀÄUÉ ¸ÀÆPÀÛ ¥ÀæªÀiÁtzÀ ¤Ãj£À CªÀ±ÀåPÀvÉ EzÉ. (1) ¸ÀªÀÄƺÀ eÁUÀÈw CUÀvÀå.

J£ïDgïJZïJA. §zÀ°UÉ. 44 £ÉʪÀÄð®å WÀlPÀUÀ¼À PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÉ £ÉʪÀÄð®å WÀlPÀUÀ¼À PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÉUÉ ªÀĺÀvÀé ¤ÃqÀĪÀ CUÀvÀå«zÉ. ¢ÃWÀðPÁ°PÀ £ÉʪÀÄð®å ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß MzÀV¸ÀĪÀ°è ¸ÀܽÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À£ÀÄß §®¥Àr¸ÀĪÀ CUÀvÀå«zÉ. ¥ÀjuÁªÀÄPÁj PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ vÁAwæPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæzÀ²ð¹ªÉ. ¤ªÀðºÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄgÀQëvÀ «¯ÉêÁj PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ ¥Àj¥ÀÆtð «£Áå¸ÀzÀ°è £ÀqÉAiÀĨÉÃPÀÄ. ¤ÃgÀÄ §¼ÀPÉ ªÀiÁr vÁådåªÀ£ÀÄß GvÁࢸÀĪÀ ²æêÀÄAvÀ ªÀUÀðªÀÇ §AqÀªÁ¼À ºÀÆrPÉ ªÉZÀÑ CxÀªÁ PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÁ ªÉZÀѪÀ£ÀÄß ¥ÁªÀw¸ÀĪÀÅ¢®è. vÀ®Ä¥ÀzÀªÀgÀ£ÀÄß vÀ®Ä¥ÀĪÀÅzÀÄ £ÀUÀgÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ §qÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ. JAJ£ïDgïEfJ¸ï. «¸ÀÛgÀuÉ zÉñÁzÀåAvÀ C©üAiÀiÁ£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ AiÀıÀ¹éAiÀiÁUÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ. C£Ë¥ÀZÁjPÀ ªÀ¸ÁºÀvÀÄUÀ¼À°è ªÁ¹¸ÀĪÀªÀgÀÄ ¸ÀÄgÀQëvÀ £ÉʪÀÄð®å ¸Ë®¨sÀå ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ°è CªÀ¢ü. EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß «¸ÀÛøvÀªÁV C£ÀĵÁ×£ÀPÉÌ vÀgÀ¨ÉÃPÀÄ. CzÉà jÃw UÁæ«ÄÃt ¥ÀæzÉñÀzÀ°è£À §qÀ d£ÀvÉ SÁ¸ÀV ±ËZÁ®AiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¤«Äð¹PÉƼÀî®Ä ¸Àé®à ¥ÀæªÀiÁtzÀ ºÀtPÁ¸ÀÄ £ÉgÀªÀÅ (¸À©ìr) ¥ÀjUÀtÂvÀªÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. (1) ªÀÄ£ÉUÀ¼À°è. F PɼÀV£À PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÊUÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. CzÀgÀ®Æè «±ÉõÀªÁV. ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄÆ vÀ£ÀUÉ ¸ÀÆavÀ PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀPÀ®Ä DUÀĪÀÅzÀ£ÀÄß vÀqÉUÀlÖ¨ÉÃPÀÄ. ¸ÀªÀÄUÀæ zÀȶÖPÉÆãÀ £ÀªÀÄä zÉñÀzÀ ¤ªÀÄð°ÃPÀgÀt PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß vÀÄAqÀÄvÀÄAqÁV ¸ÀÄzsÁj¸À¨ÁgÀzÀÄ. EAvÀºÀ £ÀUÀgÀUÀ¼ÀÄ. DzÀ±Àð UÁæªÀÄ AiÉÆÃd£Á ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ E¯ÁSÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄAvÁæ®AiÀÄUÀ½UÉ nJ¸ï¹ «¸ÀÛgÀuÉAiÀiÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. ªÀÄ°£À ¤ÃgÀ£ÀÄß ªÉÄïÉvÀÄÛªÀ ºÁUÀÆ ±ÀÄ¢ÞÃPÀj¸ÀĪÀ PÁAiÀÄðPÉÌ vÀUÀ®ÄªÀ EAzsÀ£À ªÉZÀÑ ºÉÆA¢¸ÀĪÀÅzÁVzÉ. LJªÉÊ. ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ £ÉʪÀÄð®å WÀlPÀUÀ¼À ¸ÀÆPÀÛ §¼ÀPÉ. CAUÀ£ÀªÁr. (3) PÉÃAzÀæ ¥ÁæAiÉÆÃfvÀ EvÀgÉ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÁzÀ ¦AiÀÄÄDgïJ. ±Á¯ÉUÀ¼À°è. eÁUÀ ªÀÄvÀÄÛ DyðPÀ ªÀÄÄUÀÎlÖ£ÀÄß JzÀÄj¸ÀÄwÛgÀÄvÁÛgÉ. ¤gÀAvÀgÀ ¤ªÀðºÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÁ ¸ÀéZÀÒvÁ PÁAiÀÄð¢AzÀ ¸ÁzsÀå«zÉ. ¸ÀtÚ £ÀUÀgÀUÀ¼ÀÄ M¼ÀZÀgÀAr ªÀåªÀ¸ÉÜ ºÉÆAzÀĪÀÅzÀÄ C¸ÁzsÀå JA§ÄzÀÄ ¤d. ¤ªÀÄð°ÃPÀgÀt PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉUÀ¼À ªÀÄlÖzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ £ÉʪÀÄð®å ¸Ë®¨sÀå ºÉÆAzÀ§®è ¸ÁªÀÄxÀåð EgÀĪÀ UÁæºÀPÀjUÉ ºÀtPÁ¸ÀÄ £ÉgÀªÀÅ ¤ÃqÀĪÀÅzÀgÀ eÉÆvÉUÉ «©ü£Àß zÀȶÖPÉÆãÀUÀ¼À §¼ÀPÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. MAzÀÄ ¨ÁjUÉ ¤ªÀðºÀuÁ C£ÀÄzÁ£À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ±ËZÁ®AiÀÄUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄr ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ zÀȶÖPÉÆãÀ DzsÁgÀzÀ°è ªÀÄ£ÉUÀ½UÉ SÁ¸ÀV ±ËZÀ UÀȺÀUÀ¼À£ÀÄß ¤«Äð¸À¨ÉÃPÀÄ. DqÀ½vÁvÀäPÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ/ªÀÄAqÀ½UÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ¸ÀºÀPÁgÀ £ÉʪÀÄð®å PÁAiÀÄðzÀ°è vÉÆqÀVPÉÆArgÀĪÀ DqÀ½vÀ ªÀÄAqÀ½UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁUÀð¸ÀÆavÀ E¯ÁSÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀàµÀÖªÁV ¥ÀÄ£Àgï gÀƦ¸À¨ÉÃPÀÄ. ªÀÄ°£À ±ÀÄ¢ÞÃPÀgÀt ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß C¼ÀªÀr¹PÉƼÀî®Ä CªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉ. DzsÀĤPÀ £ÀUÀgÀUÀ¼À §ºÀÄ¥Á®Ä ¥ÀæzÉñÀzÀ°è ªÁ¹¸ÀĪÀªÀgÀÄ CPÀæªÀÄ CxÀªÁ AiÉÆÃd£Á d£ÀªÀj 2015 . gÁ¶ÖçÃAiÀÄ £ÀUÀgÀ £ÉʪÀÄð®å ¤ÃwAiÀÄ°è ºÉýgÀĪÀAvÉ ¤ªÀÄð°ÃPÀgÀtzÀ°è£À ºÀÆrPÉ ¸ÀÄgÀQëvÀ ¤§ðAzsÀ. vÀAvÀæeÁÕ£ÀzÀ UÀjµÀ× §¼ÀPÉ CAvÁgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀÄlÖzÀ°è C£ÉÃPÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ ¤ÃgÀÄ ¥ÀÆgÉÊPÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀÄð°ÃPÀgÀtzÀ°è£À vÀAvÀæeÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À §¼ÀPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁV C©üªÀÈ¢Þ¥Àr¹ªÉ. F ¢¸ÉAiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ DgÉÆÃUÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ. EzÀQÌAvÀ ºÉaÑ£À CUÀvÀåªÉAzÀgÉ. PɼÀ¸ÀÛgÀzÀ ¸ÀAWÀl£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ SÁ¸ÀV ªÀ®AiÀÄ ¸ÉÃjzÀAvÉ ºÉƸÀ ¨sÁVÃzÁgÀgÀ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆAzÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉà »AdjPÉ E®èzÉ PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. JA¦J¯ïJr ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ AiÉÆÃd£ÉUÀ½UÉ «¸ÀÛj¸À®Ä. EzÀÄ ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ. J¸ïJ¯ïqÀ§ÆèöåJA ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ±ËZÀ PÀlÖqÀUÀ¼À ¤ªÀiÁðt. CzÀ£ÀÄß «¸ÀÛj¸ÀĪÀ CUÀvÀå«zÉ. vÁådå ¤ªÀðºÀuÁ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ ªÀÄÆ®¸ËPÀAiÀÄðPÉÌ §AqÀªÁ¼À ºÀÆrPÉAiÀÄ CUÀvÀå«zÉ.¸ÀA§A¢ü C¥ÁAiÀÄUÀ½UÉ M¼ÀUÁUÀzÀAvÉ CUÀvÀå ºÁUÀÆ ¥ÀjuÁªÀÄPÁj ¥ÀjºÁgÀ PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÊUÉƼÀî¨ÉÃQzÉ. F ¸ÀªÀĸÉåAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁV ¤ªÀð»¸ÀĪÀ CUÀvÀå«zÀÄÝ. ¥ÀÆtð ¥sÀ°vÁA±À SÁwæ ¥Àr¹PÉƼÀî®Ä. ¸ÀéZÀÒ ¨sÁgÀvÀ C©üAiÀiÁ£À AiÀıÀ¸ÀÄì PÁt®Ä ¸ÁzsÀå. F PÁAiÀÄð ±ËZÁ®AiÀÄ E®èzÀ PÀÄlÄA§UÀ½UÉ ±ËZÁ®AiÀÄ ¤«Äð¹PÉƼÀÄîªÀ ¸ÁzsÀåvÉAiÀÄ£ÀÄß RavÀ¥Àr¹PÉƼÀÄîªÀ ªÀÄÆ®PÀ DUÀ¨ÉÃQzÉ. F ¥ÉÊQ ¸ÀÄ®¨sï EAlgï£ÁåµÀ£À¯ï £ÀAvÀºÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ. ¤ªÀÄð°ÃPÀgÀt ªÀ®AiÀÄzÀ°è PÀ¤µÀ× ±ÉÃPÀqÁ 20gÀµÀÄÖ ºÀtªÀ£ÀÄß £ÀUÀgÀzÀ §qÀªÀjUÁV «ÄøÀ°qÀ¨ÉÃPÀÄ JA§ÄzÁV gÁ¶ÖçÃAiÀÄ £ÀUÀgÀ £ÉʪÀÄð®å ¤Ãw ºÉüÀÄvÀÛzÉ. (2) JA¦J¯ïJr AiÉÆÃd£É. £ÀªÀÄä ¸ÀªÀiÁdzÀ°è£À ¸ÉÃªÉ ªÀAavÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §qÀ d£ÀvÉUÉ ¸ÉÃªÉ vÀ®Ä¦zÀgÉ.

¸ÉÃªÉ vÀ®Ä¥ÀzÀ ºÁUÀÆ ¸Ë®¨sÀå ªÀAavÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄPÉÌ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸ËPÀAiÀÄðUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¨ÉA§®ªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ. £ÉgɺÉÆgÉAiÀĪÀgÀÄ. ¤UÀ¢vÀ §AqÀªÁ¼À ªÉÆvÀÛªÀ£ÀÄß ¨sÀzÀævÉ gÀÆ¥ÀzÀ°è ¨ÁåAPïUÀ½UÉ ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ. PÉ®ªÀÅ ¤¢ðµÀÖ eÁUÀUÀ¼À°è ªÁ¹¸ÀĪÀ. ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁV ¸ÀA¥ÀPÀð ¸Á¢ü¸À®Ä ªÀÄÄ£ÀàqÉAiÀÄ PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ £ÁAiÀÄPÀgÀÄ ¦DgïLUÀ¼ÁV £ÉêÀÄPÀªÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ PÁAiÀÄðeÁ® ªÀÄvÀÄÛ DAvÀjPÀ ¸ÀA§AzsÀ ¨É¼É¹. GvÉÛÃd£À ºÁUÀÆ ¸ÁªÀÄxÀå𠤪ÀiÁðt «µÀAiÀÄUÀ½UÉ UÀªÀÄ£ÀºÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ «±ÉõÀ ªÀ®AiÀÄUÀ½UÉ «±ÉõÀ UÀªÀÄ£À ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ QèµÀÖPÀgÀ ¸ÀAUÀwUÀ½UÀÆ UÀªÀÄ£À ¤ÃqÀ¨ÉÃQzÉ. EzÀgÀxÀð. EAvÀºÀ d£ÀgÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼À°è SÁ¸ÀV ±ËZÀ UÀȺÀ ¤ªÀiÁðtPÉÌ ¨ÁåAPïUÀ¼ÀÄ ºÀtPÁ¸ÀÄ £ÉgÀªÀÅ ¤ÃqÀĪÀAvÁUÀ®Ä. §qÀvÀ£À gÉÃSÉVAvÀ PɼÀVgÀĪÀ ©¦J¯ï PÀÄlÄA§UÀ¼À ¥ÉÊQ ºÉaÑ£À ¸ÀASÉåAiÀÄ PÀÄlÄA§UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ zÀħ𮠪ÀUÀðzÀ d£ÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÀ¼À°è ±ËZÀ UÀȺÀ ¤«Äð¹PÉƼÀî®Ä ¸ÁzsÀåªÁVgÀĪÀÅ¢®è. PÀ¤µÀ× ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¨ÁèPï£À°è MAzÀÄ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ vÀAqÀ EgÀ¨ÉÃPÀÄ. AiÀıÀ¹é f¯Éè ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀgÀUÀ½UÉ §ºÀĪÀiÁ£À £ÉʪÀÄð®å ¸ÁªÀðd¤PÀ »vÁ¸ÀQÛAiÀÄ «µÀAiÀĪÁzÀgÀÆ. F vÀAqÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ©Ã¢ £ÁlPÀ ¥ÀæzÀ±Àð£À. ¸ÀA¥ÀÆtð £ÉʪÀÄð®å ¸ÁzsÀ£ÉUÉ ¸ÀºÀPÁjAiÀiÁUÀ°zÉ. PÀÄrAiÀÄĪÀ ¤ÃgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÉʪÀÄð®å ªÀÄAvÁæ®AiÀĪÀÅ J¯Áè ¨ÁèPï ¥ÀAZÁAiÀÄvïUÀ¼À°è AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀéAiÀÄ. ¤UÁªÀ»¸ÀÄ«PÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiË®å¤zsÁðgÀuÉ gÁdå. EzÀgÉÆA¢UÉ PÉÊUÉƼÀî¨ÉÃQgÀĪÀ EvÀgÉ CUÀvÀå PÁAiÀÄðUÀ¼À°è gÁdå ªÀÄvÀÄÛ f¯ÉèUÀ¼À£ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ.PÁ£ÀÆ£ÀĨÁ»gÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è CxÀªÁ PÉƼÀZÉ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è EgÀĪÀÅzÀjAzÀ. £ÀqÀªÀ½PÉ ¸ÀÄzsÁgÀuÉUÉ ¸ÀAªÀºÀ£À PÁAiÀÄðvÀAvÀæ. £ÁUÀjPÀgÀ ¤UÁ ¸À«Äw¬ÄAzÀ ¥ÀæUÀw ¥Àj²Ã®£É ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæUÀw ¸ÁzsÀ£Á ¥ÀnÖAiÀÄ §¼ÀPÉ ¥ÀzÀÞwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸À§ºÀÄzÁVzÉ. F d£ÀgÀÄ ªÀÄÆ®¸ËPÀAiÀÄð EgÀĪÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ½UÉ ¸ÀܼÁAvÀgÀUÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ JA§ÄzÀ£ÀÄß £ÀUÀgÀ ¸ÀܽÃAiÀÄ ªÀÄAqÀ½UÀ¼ÀÄ (AiÀÄÄJ¯ï©) CxÀªÁ ¦DgïLUÀ¼ÀÄ §AiÀĸÀÄvÀÛªÉ. £ÉʪÀÄð®å AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À C£ÀĵÁ×£À ªÀÄvÀÄÛ ¤UÁªÀ»¸ÀÄ«PÉ J®è ºÀAvÀUÀ¼À®Æè EgÀ¨ÉÃPÀÄ. ¸ÀAªÀºÀ£À PÁAiÀÄðvÀAvÀæ ¸Á® ¸Ë®¨sÀå ¸ÀéZÀÒvÁ C©üAiÀiÁ£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ AiÀıÀ¹ìUÉ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸ÀAªÀºÀ£À PÁAiÀÄðvÀAvÀæ gÀƦ¹. ¸ÁªÀÄxÀå𠤪ÀiÁðt ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀ¨ÉÃw ¸ÀéZÀÒ ¨sÁgÀvÀ C©üAiÀiÁ£À AiÀıÀ¹éAiÀiÁUÀ¨ÉÃPÉAzÀgÉ d£À¸ÀªÀÄƺÀzÀ ¨ÉA§®ªÀ£ÀÄß PÉÆæÃrüÃPÀj¸ÀĪÀ CUÀvÀå«zÉ. ¸ÀºÉÆÃzÉÆåÃVUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃjzÀAvÉ ¸ÀA¥ÀPÀð PÁAiÀÄðPÉÌ CUÀvÀå«gÀĪÀ J¯Áè d£ÀgÀ£ÀÄß MUÀÆÎr¹PÉÆAqÀÄ. E°èUÉ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¸ÉêÉUÀ¼ÀÄ vÀ®Ä¥ÀĪÀÅ¢®è. PÀÄlÄA§ ªÀUÀð. ¥ÁæzÉòPÀ ªÀÄvÀÄÛ G¥À¥ÁæzÉòPÀ ªÀÄlÖzÀ°è ¸ÀÄ®°vÀ PÁAiÀÄð ZÀlĪÀnPÉUÀ½UÉ MvÀÄÛ ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ. zsÁ«ÄðPÀ ªÀÄÄRAqÀgÀÄ ¸ÉÃjzÀAvÉ PÉ®ªÀjUÉ vÀgÀ¨ÉÃw ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ. 45 . ¤UÀ¢vÀ UÀÄj «ÄÃj ¤ªÀÄð°ÃPÀgÀt PÁAiÀÄðzÀ°è ¸ÁzsÀ£É ªÀiÁqÀĪÀ f¯Éè ºÁUÀÆ £ÀUÀgÀUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹ §ºÀĪÀiÁ£À ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ. ªÁ¸ÀÛ«PÀªÁV ±ËZÀ UÀȺÀ ¤«Äð¸ÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ §¼À¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð DUÀ¨ÉÃPÀÄ. ¸ÀaªÁ®AiÀĪÀÅ ¢ÃWÀð ¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃZÀ£É £ÀAvÀgÀ ‘gÁ¶ÖçÃAiÀÄ UÁæ«ÄÃt £ÉʪÀÄð®å ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆÃUÀå ¸ÀAgÀPÀëuÁ PÁAiÀÄðvÀAvÀæ-2012-22’ gÀa¹zÀÄÝ. ¥ÀAZÁAiÀÄvï ªÁå¦ÛAiÀÄ UÁæªÀÄUÀ¼À°è £ÉʪÀÄð®å PÀÄjvÀÄ eÁUÀÈw ªÀÄÆr¸ÀĪÀ ¸ÁPÀëöåavÀæ ¥ÀæzÀ±Àð£ÀPÉÌ ¥ÀÆgÀPÀªÁzÀ ¸ÁzsÀ£À-¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ. ¸ÉßûvÀgÀÄ. DzÀÝjAzÀ gÁdå ªÀÄlÖzÀ°è ZÀÄ£Á¬ÄvÀ ¥Àæw¤¢üUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦DgïL ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄÄJ¯ï©UÀ¼À C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ/ PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀjUÉ vÀgÀ¨ÉÃw ¤ÃqÀ®Ä ¸ÀÆPÀÛ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸ÀĪÀ CUÀvÀå«zÉ. ¨ÉÃrPÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÆgÉÊPÉ £ÀqÀÄ«£À ªÀåvÁå¸À PÀrªÉÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¤ªÀÄð°ÃPÀgÀt ¸ÀªÀĸÉå ¥ÀjºÀj¸À®Ä ¨ÉÃrPÉUÉ vÀPÀÌAvÉ ¥ÀÆgÉÊPÉ EgÀ¨ÉÃPÀÄ. EzÀjAzÀ f¯Éè ºÁUÀÆ £ÀUÀgÀUÀ¼À ªÀÄzsÉå UÀÄj ¸ÁzsÀ£ÉAiÀÄ ¸ÀàzsÉðAiÀÄ£ÀÄß AiÉÆÃd£Á d£ÀªÀj 2015 GvÉÛÃf¸ÀĪÀÅzÀ®èzÉ. f¯Áè ºÁUÀÆ £ÀUÀgÀ ªÀÄlÖzÀ £ÉʪÀÄð®å PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À ¥ÀæUÀw ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzsÀ£É ªÉÄÃ¯É ¤UÁªÀ»¸À®Ä PÁAiÀÄðvÀAvÀæªÉÇAzÀ£ÀÄß ¥ÀjZÀ¬Ä¸ÀĪÀ CUÀvÀå«zÉ. AiÉÆÃd£É ¹zÀÞ¥Àr¸À®Ä ¸ÁA¹ÜPÀ gÀZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß §®¥Àr¸ÀĪÀ ºÁUÀÆ ¤¢ðµÀÖ ¢QÌ£ÉqÉUÉ ¸ÁUÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. £ÉʪÀÄð®å ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆÃUÀå ¸ÀAgÀPÀëuÉ PÀÄjvÀÄ PÀÄlÄA§zÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ°è eÁUÀÈw ªÀÄÆr¸À®Ä. EzÀPÉÌ ¸ÀéZÀÒ ¨sÁgÀvÀ C©üAiÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß PÁ®«ÄwAiÉƼÀUÉ ¸Á¢ü¸ÀĪÀ PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ªÀ»¸À¨ÉÃPÀÄ.

±ËZÀ UÀȺÀUÀ½UÉ ¤UÀ¢vÀ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è ¤ÃgÀÄ ¥ÀÆgÉÊPÉAiÀiÁUÀĪÀÅzÀ£ÀÄß SÁwæ ¥Àr¹PÉƼÀÄîªÀ CUÀvÀå«zÉ. ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁfPÀ PÉÆæÃrüÃPÀgÀtUÀ½AzÀ £ÉʪÀÄð®å PÀÄjvÀ eÁUÀÈw ªÀÄÆr¸À¨ÉÃPÀÄ. EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ £ÉʪÀÄð®å «¸ÁÛgÀªÀ£ÀÄß ¸ÀÄzsÁj¸À®Ä ºÁUÀÆ ¨ÉÃrPÉ ºÉaѸÀĪÀ PÁAiÀÄðPÉÌ ¸ÀÆPÀÛ ¥ÉÆæÃvÁìºÀzsÀ£À ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ. ¸ÀA¥ÀÆtð £ÉʪÀÄð®å ¸ÁzsÀ£É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼À F PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ¤gÀAvÀgÀªÁV ªÀÄÄAzÀĪÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀAvÁUÀ®Ä PÁAiÀÄðvÀAvÀæ DzsÁjvÀ GvÉÛÃd£À ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ. C¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ £ÉʪÀÄð®å ªÀåªÀ¸ÉÜ DgÉÆÃUÀåzÀ ªÉÄÃ¯É £ÀPÁgÁvÀäPÀ ¥ÀjuÁªÀÄ GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ®èzÉ. ±Á¯Á ªÀÄPÀ̼ÀÄ §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ ªÀĺÀvÀézÀ ¤uÁðAiÀÄPÀ ¥ÀæªÀvÀðPÀgÁV PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸À¨ÉÃPÀÄ. F ªÀiÁzÀjAiÀÄ£ÀÄß zÉñÀzÀ AiÉÆÃd£Á d£ÀªÀj 2015 . UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvïAiÀÄ°è£À ¸ÁÜ¬Ä ¸À«ÄwAiÀÄÄ UÁæ«ÄÃt ¤ÃgÀÄ. ±Á¯ÉUÀ¼À°è ±ËZÁ®AiÀÄzÀ PÉÆgÀvɬÄAzÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ CzsÀðPÉÌà ±Á¯É ©qÀ®Ä ¥ÀæªÀÄÄR PÁgÀtUÀ¼À°è MAzÁVzÉ JA§ÄzÀÄ. F ªÀ®AiÀÄPÉÌ CUÀvÀå ¤¢ü MzÀV¸À®Ä gÁdQÃAiÀÄ ¨ÉA§®zÀ CªÀ±ÀåPÀvÉ EzÉ. ºÁUÀÆ ªÀiÁzsÀåªÀÄ ZÀlĪÀnPÉ. QæÃqÉ ºÁUÀÆ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸ÀéZÀÒvÉAiÀÄ°è ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¥Á¯ÉÆμÀÄîªÀAvÉ GvÉÛÃf¸À¯Á¬ÄvÀÄ. UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvï ªÀÄlÖzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ C£ÀĵÁ×£ÀUÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. £ÉʪÀÄð®å ¸À«Äw(«qÀÆèöåJZïJ¸ï¹) UÀ¼À£ÀÄß PÀqÁØAiÀĪÁV gÀa¸ÀĪÀAvÉ gÁdå ¸ÀPÁðgÀUÀ¼ÀÄ ¤zÉÃð±À£À ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ. ²PÀëPÀgÀÄ. ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ±ËZÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ UÁæªÀÄUÀ¼À°è£À Qj ªÀAiÀĹì£ÀªÀgÀ°è £ÉʪÀÄð®å eÁUÀÈw ªÀÄÆr¸ÀĪÀ°è UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvïUÀ¼À ¥ÁvÀæ ªÀĺÀvÀézÁÝVzÉ. 46 UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvï ªÁå¦ÛAiÀÄ J¯Áè PÀÄlÄA§UÀ¼ÀÄ ±ËZÀ UÀȺÀ ¸Ë®¨sÀå ºÉÆA¢gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß SÁwæ ¥Àr¹PÉƼÀÄîªÀ ºÉÆuÉUÁjPÉAiÀÄ£ÀÄß ¦DgïLUÀ½UÉ PÀqÁØAiÀÄUÉƽ¸ÀĪÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ vÀgÀĪÀ°è gÁdå ¸ÀPÁðgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄAzÁUÀĪÀAvÉ GvÉÛÃf¸À¨ÉÃPÀÄ. EzÀgÉÆA¢UÉ MAzÉqɬÄAzÀ E£ÉÆßAzÉqÉUÉ ¸ÀAZÀj¸ÀĪÀ d£À¸ÀASÉåUÁV §¸ï ¤¯ÁÝt. ¸ÀéZÀÒvÁ PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß. ¤gÀAvÀgÀ §ºÀĪÀiÁ£À CjªÀÅ ªÀÄÆr¸ÀÄ«PÉ £ÉʪÀÄð®å. F ªÉÆzÀ®Ä ²PÀëPÀgÀµÉÖà PÉÊUÉƼÀÄîwÛzÀÝ. PÁ®«ÄwAiÉƼÀUÉ NrJ¸ï ¸ÁÜ£À ºÉÆAzÀĪÀ°è ¸ÁzsÀ£É vÉÆÃjzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvïUÀ½UÉ ºÀtªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ. ¸ÀA¥ÀÆtð £ÉʪÀÄð®å ¸ÁzsÀ£ÉUÉ C£ÀĸÀj¸À¨ÉÃQgÀĪÀ CUÀvÀå vÀvÁézsÁjvÀ ¨ÉÃrPÉUÀ¼À FqÉÃjPÉUÉ gÁµÀÖç. gɸÉÆÖÃgÉAmïUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ qÁ¨ÁUÀ¼À°è ¸ÀÆPÀÛ £ÉʪÀÄð®å ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À£ÀÄß PÀqÁØAiÀĪÁV ¤«Äð¸ÀĪÀAvÉ ¸ÀPÁðj DzÉñÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀr¸À¨ÉÃPÀÄ. ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ. ¸ÀܼÁ¨sÁªÀ¢AzÁV ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ±ËZÁ®AiÀÄUÀ¼À ¸ÀASÉå PÀrªÉÄ EzÀÄÝ. ¤Ãj£À ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀÄvÀÄÛ vÉjUÉ ªÀ¸ÀÆ° ¸ÁªÀÄxÀåðªÀ£ÀÄß ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁV ¤ªÀð»¸ÀĪÀ ¦DgïLUÀ½UÉ ¥ÉÆæÃvÁìºÀzsÀ£À ¤ÃqÀ®Ä CªÀPÁ±ÀªÁUÀĪÀAvÉ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvïUÀ¼À£ÀÄß GvÉÛÃf¸À¨ÉÃPÀÄ. £ÀªÀzɺÀ°AiÀÄ°è EwÛÃZÉUÉ DAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÀÝ ‘£À£Àß ±Á¯É-£À£ÀßzsÀ餪ÀÄPÀ̽UÉ ªÀÄÄPÀÛ ¸ÀA¸Àvï’ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ¢AzÀ PÀAqÀÄPÉÆArzÉÝãÉAzÀgÉ. ªÀÄPÀ̼ÀÄ vÀªÀÄä §zÀÄQ£À°è ¸ÀéZÀÒvÉAiÀÄ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ C£ÀĸÀAzsÁ£À ªÀiÁUÀðUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¹PÉƼÀÄîªÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀªÀiÁdzÀ vÀÄA¨É¯Áè F ¸ÀAzÉñÀªÀ£ÀÄß ¸ÁgÀĪÀ°è ¸ÀºÀPÁjAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆÃUÀå. «PÉÃA¢æÃPÀÈvÀ GvÉÛÃd£À DzsÁjvÀ zÀȶÖPÉÆãÀ UÁæªÀÄ ªÀÄlÖzÀ°è ¤¢ðµÀÖ PÉ®¸ÀPÉÌ PɼÀ¸ÀÛgÀzÀ PÀªÀÄðZÁj (¸ÀéZÀÒzÀÆvÀ) £ÉêÀÄPÁwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjUÀt£ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. ¥ÉÆõÀPÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄPÀ̼ÀÄ PÁ¬Ä¯É ©Ã¼ÀĪÀgÉA§ ºÉzÀjPɬÄAzÀ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀ£Éßà ©r¹zÀgÀÄ. ¹QÌA£À°è DgÀA©ü¸À¯ÁzÀ ‘¨Á® ¥ÀAZÁAiÀÄvï’ ¥ÀjPÀ®à£É zÉñÀzÀ EvÀgÀ ¨sÁUÀUÀ¼À®Æè ¥Àæw©A©¸ÀĪÀ CUÀvÀå«zÉ. £ÉʪÀÄð®åªÀ£ÀÄß MAzÀÄ ªÀµÀðQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀªÀgÉUÉ PÁAiÀÄÄÝPÉƼÀî®Ä ¥ÀAZÁAiÀÄvïUÀ½UÉ ºÉZÀÄѪÀj ¤ÃgÀÄ ¥ÀÆgÉÊPÉ ªÀiÁqÀ®Ä PÉƼÀªÉ ¤ÃgÀÄ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀåªÀ¸ÉÜ PÀ°à¸À¨ÉÃPÀÄ. ¥ÀAZÁAiÀÄvï ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁèPï C¢üPÁjUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¹QÌA£À°è «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÁ ±ËZÁ®AiÀÄ ¤ªÀiÁðt PÁAiÀÄðzÀ°è ±ÀæªÀÄzÁ£À ªÀiÁrzÀgÀÄ. ±ËZÀ UÀȺÀ ¤ªÀiÁðt ¸ÁªÀÄxÀåð ºÉÆA¢gÀĪÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ¥ÀA¥ï WÀlPÀUÀ¼ÀÄ. UÁæ«ÄÃt ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖUÀ¼À®Æè ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ËZÁ®AiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¤«Äð¸À¨ÉÃPÀÄ. EAvÀºÀ ¥ÀæUÀw¥ÀgÀ PÉÃA¢ævÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ C£ÀĵÁ×£À¢AzÀ zÉñÁzÀåAvÀ ±Á¯ÉUÀ¼À°è ±ËZÁ®AiÀÄ ¸Ë®¨sÀå ºÉÆAzÀĪÀÅzÀ£ÀÄß SÁwæ ¥Àr¹PÉƼÀî®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ. UÉÆA¨ÉAiÀiÁl EvÁå¢.eÁ£À¥ÀzÀ ¸ÀAVÃvÀ. ¤ªÀÄð°ÃPÀgÀt PÉÆgÀvÉ PÉ®ªÀÅ ªÀÄPÀ̼À ªÉÄÃ¯É PÉlÖ ¥ÀjuÁªÀÄ ©ÃjzÀ PÁgÀt. F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¸ÁPÁgÀUÉƼÀÄîªÀ°è. £ÀqÀªÀ½PÉAiÀÄ°è D«µÀÌøvÀ ¸ÀAªÀºÀ£À PÁAiÀÄðvÀAvÀæUÀ¼À CUÀvÀå«zÉ ªÀÄvÀÄÛ F PÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ UÀÄj ¸ÁzsÀ£ÉAiÀÄ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÀÆrgÀ¨ÉÃPÀÄ. gÁdå ºÁUÀÆ f¯Áè ªÀÄlÖzÀ°è gÁdQÃAiÀÄ £ÁAiÀÄPÀvÀéPÉÌ CjªÀÅ ªÀÄÆr¸ÀĪÀ CªÀ±ÀåPÀvɬÄzÉ ªÀÄvÀÄÛ G£ÀßvÀ gÁdQÃAiÀÄ ªÀÄlÖzÀ ¨ÉA§® ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. ºÉzÁÝjUÀ¼À°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ËZÁ®AiÀÄUÀ¼À ¤ªÀiÁðtPÉÌ J£ïJZïJL eÉÆvÉUÉ M¥ÀàAzÀ ªÀiÁrPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. F ¨Á® ¥ÀAZÁAiÀÄvïUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ¸ÉßûvÀgÀÄ ±Á¯ÉUÉ ºÁdgÁUÀĪÀAvÉ ªÀÄ£ÀªÉÇ°¹vÀÄ.

zÉñÀzÀ°è ±ÉÃPÀqÁ 70gÀµÀÄÖ(2011gÀ d£ÀUÀtw) UÁæ«ÄÃt PÀÄlÄA§UÀ¼ÀÄ ±ËZÁ®AiÀÄ ¸Ë®¨sÀåªÀ£Éßà ºÉÆA¢®è. F ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ¥Àj¸ÀgÀ. D±ÀÑAiÀÄðPÀgÀ ¸ÀAUÀwAiÉÄAzÀgÉ. PÉêÀ® ±ËZÁ®AiÀÄ ¤ªÀiÁðt¢AzÀ ªÀiÁvÀæ ¸ÀªÀĸÉå ¥ÀjºÁgÀ DUÀzÀÄ. ¤ªÀÄð°ÃPÀgÀt ªÀ®AiÀÄzÀ°è PÁAiÀÄð¥ÀæªÀÈvÀÛgÁVgÀĪÀ PÉÃAzÀæ/gÁdåzÀ C¢üPÁjUÀ½UÉ PÀqÁØAiÀÄ vÀgÀ¨ÉÃw ¤ÃqÀ®Ä CAvÁgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀÄlÖzÀ ºÉ¸ÀgÁAvÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÉÆA¢UÉ MqÀA§rPÉ ªÀiÁrPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. ««zsÀ ¸ÀÜgÀUÀ¼À°è ¸ÁªÀÄxÀå𠤪ÀiÁðt ªÀÄAvÁæ®AiÀĪÀÅ. EzÀjAzÀ w½AiÀÄĪÀÅzÉãÉAzÀgÉ. GvÀÛªÀÄ DgÉÆÃUÀå ªÀÄvÀÄÛ ±ËZÁ®AiÀÄUÀ¼À §¼ÀPÉ £ÀqÀÄ«£À ¸ÀA§AzsÀªÀ£ÀÄß d£ÀvÉ CjvÀÄPÉƼÀÄîªÀ CUÀvÀå«zÉ. 2019gÀ ªÉüÉUÉ ¸ÀA¥ÀÆtð £ÉʪÀÄð®å UÀÄj ¸ÁzsÀ£ÉUÉ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ¸ÀªÀiÁdzÀ J®è ªÀUÀðUÀ¼À ºÉaÑ£À ¸ÀºÀPÁgÀzÀ CUÀvÀå«zÉ. ¸ÁªÀÄxÀå𠤪ÀiÁðt ¸ÀéZÀÒvÁ C©üAiÀiÁ£ÀzÀ ¥ÀjuÁªÀÄPÁj C£ÀĵÁ×£ÀPÉÌ ¸ÁªÀÄxÀå𠤪ÀiÁðtzÀ CUÀvÀå«zÉ. q AiÉÆÃd£Á NzÀÄUÀjUÉ UÀtgÁeÉÆåÃvÀìªÀzÀ ºÁ¢ðPÀ ±ÀĨsÁ±ÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ AiÉÆÃd£Á d£ÀªÀj 2015 47 . F ¸ÀªÁ®£ÀÄß ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ÀºÀPÁgÀ ºÉÆuÉUÁjPÉ(¹J¸ïDgï) Cr ¨sÁgÀvÀzÀ PÁ¥ÉÆðgÉÃmï ªÀ®AiÀÄ DeÁÕxÀðPÀªÁV vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. ¤ÃgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÉʪÀÄð®åPÉÌ gÁµÀÖçªÀÄlÖzÀ ¸ÀA¸ÉÜ ¸Áܦ¸ÀĪÀÅzÀÄ GvÀÛªÀÄ. E£ÉÆßAzÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR ¥ÁvÀæ. ¤ªÀÄð°ÃPÀgÀt ¸ÀªÀ®vÀÄÛUÀ¼À ¸ÀÄzsÁgÀuÉ. GvÀÛgÀ¥ÀæzÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ ©ºÁgÀzÀ°è ±ÉÃPÀqÁ 40gÀµÀÄÖ PÀÄlÄA§UÀ¼ÀÄ ±ËZÁ®AiÀÄ ºÉÆA¢zÀÝgÀÆ. PÀÄlÄA§zÀ ¤ªÀðºÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀÄð°ÃPÀgÀt PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÉà ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛgÉ. SÁ¸ÀV ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀPÁðgÉÃvÀgÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÉÆA¢V£À ¥Á®ÄzÁjPÉAiÀÄ£ÀÄß GvÉÛÃf¸À¨ÉÃPÀÄ ºÁUÀÆ F ¢¸ÉAiÀÄ°è ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ gÁdåUÀ¼ÉÆA¢UÉ £ÉʪÀÄð®å UÀÄj ¸ÁzsÀ£ÉAiÀÄ°è ¤gÀAvÀgÀªÁV vÉÆqÀV¹PÉÆArzÉ. ¸ÀéZÀÒ ¨sÁgÀvÀ C©üAiÀiÁ£ÀzÀ°è ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ¥ÁvÀæzÀ ªÀĺÀvÀézÀ §UÉÎ CjªÀÅ ªÀÄÆr¸ÀĪÀÅzÀÄ CvÀåªÀ±ÀåPÀªÁVzÉ. DzÀÝjAzÀ. ªÀÄzsÀå¥ÀæzÉñÀ. 2019gÀ ªÉüÉUÉ ¸ÀéZÀÒ ¨sÁgÀvÀ UÀÄj ¸ÁPÁgÀUÉƽ¸À®Ä ¸ÀºÀPÁjAiÀiÁUÀ°zÉ. gÁeÁ¸ÁÛ£À. £ÀUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ UÁæ«ÄÃt ¨sÁUÀzÀ°è ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀzÁÝVzÉ. gÁ¶ÖçÃAiÀÄ C©üªÀÈ¢Þ ¸ÀA¸ÉÜ ªÀiÁzÀjAiÀÄ°è. J®è ªÀUÀðzÀªÀgÀÆ vÉÆqÀV¹PÉƼÀÄîªÀAvÉ ªÀiÁqÀĪÀ CUÀvÀå«zÉ. PÀÄlÄA§zÀ°è£À PÀ¤µÀ× M§â ¸ÀzÀ¸Àå §AiÀÄ®Ä ±ËZÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ ªÀåPÀÛªÁVzÉ. ªÀÄA¢gÀUÀ½VAvÀ ±ËZÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉZÀÄÑ ¥ÁæªÀÄÄRå JA§ÄzÀPÉÌ MvÀÄÛ ¤ÃqÀĪÀ CUÀvÀå«zÉ. ©¦J¯ï ¥ÀrvÀgÀaÃn ¸ÀASÉå/ DzsÁgï eÉÆvÉUÉ zÀȱÀå¸ÁPÀëöåUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸ÀaªÁ®AiÀÄzÀ ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ°è ªÁ¸ÀÛ«PÀ ¤UÁªÀ»¸ÀĪÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß eÁjUÉ vÀgÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀÆPÀÛªÁVzÉ. ¸ÀéZÀÒ ¨sÁgÀvÀ C©üAiÀiÁ£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ AiÀıÀ¸ÀÄì PÁt¨ÉÃQzÀÝgÉ. ¥ÀjuÁªÀÄPÁj ¤UÁªÀ»¸ÀÄ«PɬÄAzÀ PÉlÖ ºÁUÀÆ §¼ÀPÉAiÀiÁUÀzÀ £ÉʪÀÄð®å ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀZÀÑ®Ä ¸ÀºÀPÁjAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. ¤ªÀðºÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀåªÀ¸ÁÜ¥À£ÉUÉ ¸ÀPÁðj. ±ËZÁ®AiÀÄUÀ¼À §¼ÀPÉ §UÉÎAiÀÄÆ d£ÀgÀ £ÀqÀªÀ½PÉAiÀÄ°è §zÀ¯ÁªÀuÉ DUÀĪÀ CUÀvÀå«zÉ. £ÁUÀjPÀ ¸ÀªÀiÁdzÀ ¥ÁvÀæ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ C£ÀĵÁ×£À ºÁUÀÆ EzÀPÁÌV «ÄøÀ°lÖ ºÀtzÀ §¼ÀPÉAiÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ°è £ÁUÀjPÀ ¸ÀªÀiÁd vÉÆqÀVPÉƼÀÄîªÀ ªÀÄÆ®PÀ £ÉʪÀÄð®å PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß AiÀıÀ¹éUÉƽ¸ÀĪÀ°è ªÀĺÀvÀézÀ ¥ÁvÀæªÀ£ÀÄß ªÀ»¸À§ºÀÄzÁVzÉ. DyðPÀ C£ÀĨsÀÆw ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ¸ÀA¸ÉÜ(DgïL¹E) £ÀqɹzÀ ¸À«ÄÃPÉë¬ÄAzÀ ºÀjAiÀiÁt. F ¸À®ºÉAiÀÄ£ÀÄß UÁæ«ÄÃt ¤ÃgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÉʪÀÄð®å PÁAiÀÄð vÀAqÀªÀÅ 2012-17gÀ CªÀ¢üAiÀÄ 12£Éà ¥ÀAZÀªÁ¶ðPÀ AiÉÆÃd£ÉUÉ ¤ÃrzÉ. ¸ÀPÁðgÀzÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¹J¸ïDgï ¤¢üAiÀÄr CUÀvÀå ªÀiÁ£ÀªÀ ±ÀQÛ/¸ÁªÀÄVæUÀ¼À ¨ÉA§® zÉÆgÉvÀgÉ. ¤UÁªÀ»¸ÀÄ«PÉ ¤UÁªÀ»¸ÀÄ«PÉAiÀÄÄ ±ËZÁ®AiÀÄ zÀAvÀºÀ §ÈºÀvï AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ¨É£É߮ĨÁVzÉ. ±ËZÁ®AiÀÄ«zÀÝgÀÆ UÀt¤ÃAiÀÄ ¸ÀASÉåAiÀÄ PÀÄlÄA§UÀ¼ÀÄ CªÀ£ÀÄß §¼ÀPÉ ªÀiÁqÀzÉà EgÀĪÀÅzÁVzÉ.EvÀgÀ ¨sÁUÀUÀ¼À°èAiÀÄÆ C£ÀĸÀj¸ÀĪÀ CUÀvÀå«zÉ. ªÀÄPÀ̼ÀÄ ºÁUÀÆ PÀÄlÄA§zÀ »jAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÆ £ÉʪÀÄð®åPÉÌ UÀªÀÄ£À ¤ÃqÀĪÀAvÉ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÁÛ¼É.

J£ï. 1930 gÀ zÀ±ÀPÀzÀ°è DAzsÀæ ¥ÀæzÉñÀzÀ GvÀÛgÀ ¨sÁUÀzÀ UÉÆÃzÁªÀj £À¢AiÀiÁZÉ PÀȶ PÁ«ÄðPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÉÃtÂzÁgÀ gÉÊvÀgÀ ºÉÆÃgÁlªÁV ªÀÄvÀÄÛ EzÉà ªÉüÉAiÀÄ°è ¥À²ÑªÀÄ §AUÁ¼ÀzÀ ¹°UÀÄj ¥ÁæAvÀåzÀ qÁfð°AUï VjzsÁªÀÄzÀ ¸ÀÄvÀÛ ªÀÄÄvÀÛ EzÀÝ ©ænµÀgÀ MqÉvÀ£À°è EzÀÝ ZÀºÁ vÉÆÃlUÀ¼À°è PÁ«ÄðPÀgÁV zÀÄrAiÀÄÄwÛzÀÝ §ÄqÀÄPÀlÄÖ d£ÁAUÀzÀ PÀÆ° ºÉZÀѼÀPÁÌV JqÀ¥ÀAyÃAiÀÄ ¸ÀAWÀl£ÉUÀ½AzÀ DgÀA¨sÀªÁzÀ ºÉÆÃgÁl. EªÉ®èªÀÅUÀ¼À MlÄÖ ¥ÀjuÁªÀÄ JA§AvÉ £ÀUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÀ½îUÀ¼À ZÀºÀgÉ §zÀ¯ÁUÀÄvÁÛ ºÉÆÃzÀAvÉ ºÀ½îUÀ¼ÀÄ §ªÀuÉUÀ¼À UÀÆqÁzÀªÀÅ. £ÁªÀÅ §zÀÄPÀÄwÛgÀĪÀ ªÀvÀðªÀiÁ£ÀzÀ dUÀvÀÄÛ E¥ÀàvÀÛ£ÉAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ ºÉƹۮ£ÀÄß zÁn. EzÀQÌgÀĪÀ KPÉÊPÀ ¥ÀjºÁgÀªÉAzÀgÉ. ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄvÉVAvÀ ªÀÄÄRåªÁV ¯Á¨sÀPÉÆÃgÀvÀ£À ªÀÄÄRåªÁ¬ÄvÀÄ. £ÁªÀÅ FªÀgÉUÉ ¤ªÀða¹PÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝ C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ ªÁåSÁå£ÀUÀ¼ÀÄ §zÀ¯ÁV ºÉÆÃzÀªÀÅ. ªÉA¥ÀmÁ¥ÀÄ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt. PÀȵÀÚªÀÄÆwð. PÉÆAqÀ¥À°è ¹ÃvÁgÁªÀÄAiÀÄå »ÃUÉ C£ÉÃPÀ £ÁAiÀÄPÀgÀÄ vÀªÀÄä vÁwéPÀ ©ü£Áß©ü¥ÁæAiÀÄUÀ¼À £ÀqÀĪÉAiÀÄÆ £ÀPÀì¯ï ºÉÆÃgÁlPÉÌ §Ä£Á¢ ºÁQzÀgÀÄ. dAUÀ¯ï. dUÀ¢Ã±ï PÉÆ¥Àà £ÀPÀì¯ï ZÀ¼ÀªÀ½AiÀÄ£ÀÄß PÀÄVθÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ. wêÀæ ¥ÉÊ¥ÉÆÃn¬ÄAzÀ PÀÆrzÀ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ DzsÁjvÀ dUÀwÛ£À°è PÀ¯Áåt gÁµÀÖç JA§ ¥ÀjPÀ®à£É ¥À®èlUÉƼÀÄîªÀÅzÀgÀ eÉÆvÉUÉ. £ÁUÀ¨sÀƵÀuï ¥ÀmÁßAiÀÄPï.§zÀÄPÀÄ ªÁ¸ÀÛ«PÀvÉ §ÄqÀPÀlÄÖ d£ÁAUÀzÀ §ªÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ vÉÆqÀPÀÄ qÁ. £ÀUÀgÀUÀ¼À C©üªÀÈ¢ÞUÉ DzÀåvÉ ºÉZÁÑzÀAvÉ eÉÆvÉ eÉÆvÉAiÀÄ°è ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ ¸ÀȶÖAiÀiÁzÀªÀÅ. eÉÆvÉUÉ £ÀPÀì¯ï ºÉÆÃgÁlPÉÌ ªÀÄÆ® PÁgÀtªÁVzÉ. J£ï. dUÀ¯ï ¸ÀAvÁ¯ï. eÁUÀwÃPÀgÀt ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄÄ J¯Áè zÉñÀUÀ¼À ¨sÁµÉ ªÀÄvÀÄÛ UÀrUÀ¼À£ÀÄß «ÄÃj J®ègÀ §zÀÄQ£À°è DªÀj¹PÉƼÀÄîwÛzÀÝAvÉ £ÀªÀÄä Cj«UÉ ¨ÁgÀzÀAvÉ £ÀªÀÄä£Áß¼ÀĪÀ ¸ÀPÁðgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä §zÀÄPÀ£ÀÄß CzÀÄ vÀ£Àß »rvÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆArvÀÄ. £ÀAvÀgÀzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è ºÀ®ªÀÅ ªÀÄd®ÄUÀ¼À£ÀÄß vÀ®Ä¦ £ÀAvÀgÀ £ÀPÀì¯ï ZÀ¼ÀªÀ½AiÀiÁV gÀÆ¥ÀÄUÉÆArvÀÄ. E¥ÀàvÉÆÛAzÀ£ÉAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ CAUÀ¼ÀPÉÌ PÁ°qÀÄwÛzÀÝAvÉ. ¨sÁgÀvÀzÀ ªÀÄÆ®¤ªÁ¹UÀ¼À ºÀ®ªÁgÀÄ zÀ±ÀPÀUÀ¼À PÀ£À¸ÁzÀ “d¯ï. ¸ÉÊzÁÞAwPÀ »£À߯ÉAiÀÄ°è DgÀA¨sÀUÉÆAqÀ ºÉÆÃgÁlPÉÌ ZÁgÀÄ ªÀÄÄdÄAzÁgï. d«ÄÃ£ï” JA§ ¨ÉÃrPÉUÀ¼À£ÀÄß FqÉÃj¸ÀĪÀÅzÀÄ. ¨sÁgÀvÀzÀ §ÄqÀPÀlÄÖ d£ÁAUÀzÀ ¸ÀªÀĸÉå EA¢UÀÆ ¸ÀºÀ fêÀAvÀ dé®AvÀ ¸ÀªÀĸÉåAiÀiÁV G½¢zÉ.¥Àæ¸Ázï «£ÉÆÃzï «Ä±Áæ ªÀÄvÀÄÛ DAzsÀæzÀ £ÁVgÉrØ. ªÀÄÆ®¤ªÁ¹UÀ¼ÀÄ £ÀPÀì¯ï ºÉÆÃgÁlzÀ vÉPÉÌUÉ ©Ã¼ÀzÀAvÉ vÀqÉAiÀĨÉÃPÀÄ. FUÁUÀ¯É CzsÀð±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀµÀÄÖ PÁ® ºÉÆÃgÁlzÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÁzÀÄ §A¢gÀĪÀ ¨sÁgÀvÀzÀ £ÀPÀì¯ï ºÉÆÃgÁlªÀ£ÀÄß 2015 gÀ ºÉƹۮ°è ¤AvÀÄ ¥ÀgÁªÀIJð¹zÁUÀ ¸ÀA¨sÀæªÀÄ ¥ÀqÀĪÀ «µÀAiÀÄQÌAvÀ ¸ÀAPÀl ¥ÀqÀĪÀ ¸ÀAUÀwUÀ¼Éà ºÉZÁÑVªÉ. PÀ£ÁAiÀiï ZÀlfð. PÀ£ÀĸÀ£Áå¯ï. ¥ÀAZÀvÀAvÀæ PÀxÉUÀ¼À°è §gÀĪÀ «PÀæªÀÄ£À ºÉUÀ°UÉ eÉÆÃvÀÄ ©zÀÝ ¨ÉÃvÁ¼ÀzÀAvÉ ¨sÁgÀvÀzÀ ºÉUÀ°UÉ eÉÆÃvÀÄ ©¢ÝgÀĪÀ ¸ÀªÁ®ÄUÀ¼À°è ¨sÁgÀvÀzÀ §ÄqÀPÀlÄÖ d£ÁAUÀzÀ C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄÆ ¸ÀºÀ MAzÀÄ. 1980 gÀ zÀ±ÀPÀzÀ°è F ºÉÆÃgÁl ªÀiÁzsÀåªÀÄ vÀdÕgÀÄ. 48 AiÉÆÃd£Á d£ÀªÀj 2015 . ¸ÀħvÁæzÀvï.

(2012 gÀ ¸À«ÄÃPÉëAiÀÄ ªÀgÀ¢) eÁRðAqï ªÀÄvÀÄÛ bÀwÛøïUÀqsï gÁdåUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹zÀgÉ. C¥ÀªÀiÁ£À. §Ä¢ÞfëUÀ¼ÀÄ. EªÀgÀ ºÉÆÃgÁlzÀ »A¢£À PÁ¼ÀfAiÀÄ£ÀÄß £ÀªÀÄä£Áß¼ÀĪÀ ¸ÀPÁðgÀUÀ¼ÀÄ CjAiÀÄĪÀ ªÀÄ£À¸ÀÄì ªÀiÁrzÀÝgÉ. ¥ÀvÀæPÀvÀðgÀÄ. ¸ÀªÀiÁdzÀ°è C£ÉÃPÀ gÀÆ¥ÀzÀ°è vÁAqÀªÁqÀÄwÛgÀĪÀ »A¸ÉUÉ ¥ÀjºÁgÀªÀ£ÀÄß PÀAqÀÄPÉƼÀî¨ÉÃQzÉ. EAvÀºÀ PÁgÀtUÀ½AzÁV ¥ÉʱÁaPÀ PÀÈvÀåUÀ½UÉ CªÀgÀÄ AiÉÆÃd£Á d£ÀªÀj 2015 ªÀÄÄAzÁUÀÄwÛzÁÝgÉ. EwºÁ¸ÀzÀ WÀl£ÉUÀ¼À£ÀÄß PÉzÀPÀÄvÁÛ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ DgÉÆÃ¥À ªÀiÁr PÁ® PÀ¼ÉAiÀÄĪÀ §zÀ®Ä. ¨sÁgÀvÀzÀ £ÀPÀì¯ï EwºÁ¸ÀzÀ°è ¥ÉưøÀgÀvÀÛ. ¯ÉÃRPÀgÀÄ ªÀÄÄPÀÛ ªÀÄ£À¹ì¤AzÀ PÉÊ eÉÆÃr¸À¨ÉÃQzÉ. ¨sÁgÀvÀzÀ £ÀPÀì¯ï ºÉÆÃgÁlzÀ EwºÁ¸À CxÀªÁ CzÀÄ »rzÀ »A¸ÉAiÀÄ ªÀiÁUÀð PÀÄjvÀAvÉ £ÀªÀÄäUÀ¼À C¸ÀªÀiÁzsÁ£À K£Éà EgÀ°. £ÀªÀÄä £ÀqÀÄ«£À EwºÁ¸ÀPÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ CAPÀtPÁgÀ gÁªÀÄZÀAzÀæUÀĺÁ 2011 gÀ°è DUÀ¸ïÖ ºÀ¢£ÉÊzÀgÉAzÀÄ zɺÀ°AiÀÄ »AzÀƸÁÛ£ï mÉʪÀiïì ¢£À ¥ÀwæPÉUÉ “mÉæöʧ¯ï mÁæöåfr¸ï” (§ÄqÀPÀlÄÖ d£ÁAUÀUÀ¼À zÀÄgÀAvÀ) JA§ «±ÉõÀ ¯ÉÃR£ÀªÀ£ÀÄß §gÉ¢zÀÝgÀÄ.. ¸ÀAWÀµÀðPÉÌ ªÀÄÆ® PÁgÀtgÁzÀ ¨sÁgÀvÀzÀ CgÀtåªÁ¹UÀ¼À §zÀÄPÀÄ ¨sÁgÀvÀ ¸ÁévÀAvÁæöå£ÀAvÀgÀzÀ 67 ªÀµÀðUÀ¼À°è ºÀ¸À£ÁVzÉAiÀiÁ? CzÀÆ E®è. MAzÀÄ £ÉªÀÄä¢AiÀÄ ¸ÀAUÀwAiÉÄAzÀgÉ. §ÄqÀPÀlÄÖ d£ÁAUÀzÀ ªÀÄÆ®¤ªÁ¹UÀ¼ÀÄ. eÉÆvÉUÉ 2010 gÀ ªÀiÁZïð 23 gÀAzÀÄ £ÀPÀì¯ï ZÀ¼ÀªÀ½AiÀÄ ¸ÀA¸ÁÜ¥ÀPÀgÀ°è M§âgÁzÀ ºÁUÀÆ ZÁgÀÄ ªÀÄÄdÄAzÁgï ¸ÀAUÁwAiÀiÁVzÀÝ PÀ£ÀĸÀ£Áå¯ï vÀªÀÄä ªÀÈzÁÞ¥ÀåzÀ°è wêÀæ §qÀvÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ºÀzÀUÉlÖ DgÉÆÃUÀåPÉÌ OµÀzsÀPÉƼÀî®Ä ºÀt«®èzÀ ¹ÜwAiÀÄ°è ¹®ÄUÀÄj ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ ºÀ½îAiÉÆAzÀgÀ vÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆAqÀ WÀl£É FV£À vÀ¯ÉªÀiÁjUÉ £ÀPÀì¯ï ºÉÆÃgÁl PÀÄjvÀAvÉ ªÀÄgÀÄaAvÀ£ÉUÉ ¥ÉæÃgÉæ¹zÉ. ¯É¤£ï DUÀ° CxÀªÁ PÁ¯ïìð ªÀiÁPïìðgÀªÀgÀ ¹zÁÞAvÀUÀ¼À UÀAzsÀ UÁ½ w½¢®è. CxÀªÁ ¸ÀPÁðgÀUÀ¼ÀvÀÛ E®èªÉ.¸ÀPÁðgÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÀPÀì¯ï ¸ÀAWÀl£ÉUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À ¸ÀAWÀµÀðªÁV ªÀiÁ¥ÀðlÄÖ »A¸ÉAiÀÄ ºÁ¢AiÀÄ£ÀÄß vÀĽ¬ÄvÀÄ. »A¸É¬ÄAzÀ ªÀÄÄPÀÛªÁzÀ dUÀwÛ£ÀvÀÛ £ÁªÀÅ ºÉeÉÓ ºÁPÀ¨ÉÃQzÉ. ¨sÁgÀvÀzÀ ªÀÄÆ®¤ªÁ¹UÀ¼À ¸ÀªÀĸÉåAiÀÄ£ÀÄß ¤RgÀªÁV UÀÄgÀÄw¹gÀĪÀ UÀĺÁ CªÀgÀÄ. 611 £ÁUÀjÃPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 99 £ÀPÀì®gÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÝgÉ. 2012 gÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è 1365 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ zÁR¯ÁV 409 £ÁUÀjÃPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 74 £ÀPÀì®gÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÁÝgÉ. £ÀPÀì¯ï ¸ÀAWÀl£ÉUÀ¼ÀvÀÛ ¨ÉgÀ¼ÀÄ vÉÆÃj¹ DgÉÆÃ¥À ºÉÆj¸ÀĪÀ ªÀÄÄ£Àß G¨sÀAiÀÄ §tUÀ¼ÀÄ J°è JqÀ«zÀªÀÅ JA§ÄzÀgÀvÀÛ UÀªÀÄ£ÀºÀj¹ »A¸É ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆÃgÁlªÀ£ÀÄß PÉÆ£ÉUÁt¸ÀĪÀ ¤nÖ£À°è ¸ÁAXPÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß £ÀqÉAiÀĨÉÃQzÉ. §qÀvÀ£À. £ÁªÀÅ ¸ÀȶָÀ¨ÉÃPÁzÀ ¸ÀªÀiÁdzÀ°è »A¸É. ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ «gÀÄzÀÞzÀ ºÉÆÃgÁlPÁÌV CgÀtåPÉÌ ºÉÆÃV §AzÀÆPÀÄ »rAiÀĨÉÃPÉA§ aAvÀ£É FV£À AiÀÄĪÀd£ÀvÉAiÀÄ ¥Á°UÉ ¸ÀªÀPÀ®Ä aAvÀ£ÉAiÀÄ ªÀiÁzÀjAiÀiÁVzÉ. EªÀjUÉ ªÀiÁªÉÇà DUÀ°. ªÀÄvÀÄÛ C®à¸ÀASÁåvÀgÀÄ EªÀgɯÁè ¨sÀAiÀĪÀÄÄPÀÛgÁV ¸ÀªÀiÁ£À UËgÀªÀ¢AzÀ §zÀÄPÀĪÀAvÀºÀ ªÁvÁªÀgÀtªÀ£ÀÄß ¤ªÀiÁðt ªÀiÁqÀĪÀ £ÉÊwPÀ ºÉÆuÉ CPÀëgÀ §®è £ÀªÉÄä®ègÀ ªÉÄðzÉ. MmÁÖgÉ ¸ÀAWÀÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ »A¸É¬ÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀæAiÉÆÃd£À«®è JA§ CjªÀÅ ªÀÄÆqÀvÉÆqÀVzÉ. £ÀPÀì¯ï ZÀ¼ÀªÀ½AiÀÄ£ÀÄß ºÀÄlÄÖºÁQzÀ DAzsÀæ¥ÀæzÉñÀzÀ°è 13 ¸ÁªÀÅUÀ¼ÀÄ ¸ÀA¨sÀ«¹ªÉ. G½zÀ gÁdåUÀ¼À°è D±Á¨sÁªÀ£É ªÀÄÆqÀĪÀAwzÉ. eÁRðAqï£À°è 160 ¸ÁªÀÅ (2011 gÀ°è 182) bÀwÛøïUÀqÀzÀ°è 107 (2011 gÀ°è 204) ©ºÁgÀzÀ°è 43¸ÁªÀÅ (2011 gÀ°è 63) ¥À²ÑªÀÄ §AUÁ¼ÀzÀ°è 6 ¸ÁªÀÅ (2011 gÀ°è 45) »ÃUÉ ¨sÁgÀvÀzÀ°è 2011gÀ°è 1760 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ £ÀqÉzÀÄ. ¸ÁévÀAvÁæöå£ÀAvÀgÀzÀ ¨sÁgÀvÀzÀ°è EA¢UÀÆ ªÀÄÆPÀ ¥ÁætÂUÀ¼ÀAvÉ §zÀÄPÀÄwÛgÀĪÀ ªÀÄÆ®¤ªÁ¹UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ »AzÀĽzÀ §ÄqÀPÀlÄÖ d£ÁAUÀUÀ¼À £ÉªÀÄä¢AiÀÄ §zÀÄQUÁV £ÀPÀì°¸ÀA ºÉ¸Àj£À°è ¸Á«gÁgÀÄ «zÁåªÀAvÀ AiÀÄĪÀPÀgÀÄ ¥ÁætvÉwÛzÁÝgÉ. ±ÉÆÃóµÀuÉUÀ½®èzÉ ¥Àj²µÀÖgÀÄ. 49 . ªÉÊzÀå£ÉƧâ SÁ¬Ä¯ÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÉÌ PÉÊ ºÁPÀĪÀAvÉ £ÁªÀÅUÀ¼ÀÄ PÀÆqÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À §ÄqÀPÉÌ PÉÊ ºÁPÀ¨ÉÃQzÉ. CªÀgÀÄUÀ¼À ºÉÆÃgÁlzÀ°è J°èAiÀÄÆ ¸ÁéxÀðªÉA§ÄzÀÄ EgÀ°®è JA§ÄzÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ £É£À¦qÀ¨ÉÃPÀÄ. F ºÉÆÃgÁlzÀ £ÀqÀÄªÉ ¹®ÄQzÀ ¨sÁgÀvÀzÀ CªÀiÁAiÀÄPÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀĪÁzÀ §ÄqÀPÀlÄÖ d£ÁAUÀ J¯Áè C©üªÀÈ¢Þ¬ÄAzÀ ªÀAavÀªÁUÀ¨ÉÃPÁ¬ÄvÀÄ. Erà gÁµÁÖçzÀåAvÀ £ÀPÀì®gÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀPÁðgÀUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ¸ÀAWÀµÀðzÀ°è »A¸ÉAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt PÀæªÉÄÃt E½ªÀÄÄRªÁUÀÄwÛzÉ. 1980 ªÀÄvÀÄÛ 1990 zÀ±ÀPÀzÀ°è £ÀPÀì¯ï ºÉÆÃgÁlPÉÌ ¸ÉÃ¥ÀðqÉAiÀiÁzÀ C£ÀPÀëgÀ¸ÀÜ ªÀÄÆ®¤ªÁ¹ AiÀÄĪÀPÀgÀÄ EwÛÃZÉUÉ ZÀ¼ÀªÀ½AiÀÄ £ÁAiÀÄPÀgÁV ºÉÆgÀºÉÆ«ÄäzÁÝgÉ. £ÀªÀÄä d£À¥Àæw¤¢üUÀ¼À ¸ÀºÀ ¯ÉÃR£ÀzÀ°è ¤µÀÄ×gÀªÁV C£ÁªÀgÀtUÉƽ¹zÁÝgÉ. PÀ¼ÉzÀ MAzÀÄ zÀ±ÀPÀ¢AzÀ £ÀUÀgÀUÀ½AzÀ ºÉÆÃgÁlzÀvÀÛ DPÀ¶ðvÀgÁV §gÀÄwÛzÀÝ «zÁåªÀAvÀgÀ ¸ÀASÉå ¸ÀA¥ÀÆtð ¸ÀÜVvÀUÉÆArzÉ. EzÀPÁÌV zÉñÀzÀ J¯Áè ¥ÀæUÀw¥ÀgÀgÀÄ. ¸ÀzÀåzÀ ¹ÜwAiÀÄ°è ¸ÉÊzÁÞAwPÀ »£À߯ÉAiÀÄļÀî »jAiÀÄ£ÁAiÀÄPÀgÀ£ÀÄß £ÀPÀì¯ï ºÉÆÃgÁlzÀ°è £ÁªÀÅ ºÀÄqÀÄPÀĪÀÅzÀÄ PÀµÀÖªÁVzÉ. £ÀPÀì¯ï ¸ÀAWÀl£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀPÁðgÀUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À ¸ÀAWÀµÀðPÉÌ gÀPÀÛzÀ PÀ¯ÉUÀ¼ÀÄ CAnPÉƼÀÄîwÛgÀ°®è.

K¼ÀÄ : ¥À²ÑªÀÄ §AUÁ¼ÀzÀ ¸ÀAvÁ¯ï ¨sÁµÉAiÉÆAzÀ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ ¥Àr¹zÀgÉ F ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼À G½zÀ ªÀiÁvÀȨsÁµÉUÀ½UÉ C¢üPÀÈvÀ ªÀiÁ£ÀåvÉ zÉÆgÉw®è. ¸ÀªÀĸÉåAiÀÄ£ÀÄß gÁªÀÄZÀAzÀæ CªÀÅUÀ¼ÀÄ F MAzÀÄ : zÀlÖªÁzÀ CgÀtåzÀ°è vÀªÀÄäzÉà DzÀ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ £ÉgÀ½£À°è ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄÈzÀÞ R¤d ¸ÀA¥ÀwÛgÀĪÀ UÀÄqÀØUÁqÀÄ ¥ÀæzÉñÀzÀ°è §zÀÄQgÀĪÀ ªÀÄÆ®¤ªÁ¹UÀ¼ÀÄ EAzÀÄ C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ £É¥ÀzÀ°è £É¯É PÀ¼ÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝgÉ. CxÀªÁ M§â d£À¥Àæw¤¢üAiÀiÁUÀ° E®è¢gÀĪÀÅzÀjAzÀ ªÀÄÆ®¤ªÁ¹UÀ¼À ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ FªÀgÉUÉ ¸ÀPÁðgÀUÀ¼À PÀtÂÚUÉ UÉÆÃZÀgÀªÁV®è. ©.J. eÉÆvÉUÉ 2012gÀ ªÉüÉUÉ zÉñÁzÀåAvÀ 60 f¯ÉèUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÀæ £ÀPÀì¯ï ¦ÃrvÀ f¯ÉèUÀ¼ÉAzÀÄ UÀÄgÀÄw¸À¯ÁVzÉ.Dgï. JgÀqÀÄ : ¨sÁgÀvÀzÀ°è zÀ°vÀjUÉ ¢PÀÄÌzɸÉAiÀiÁV qÁ. PÀÄrAiÀÄĪÀ ¤ÃgÀÄ. LzÀÄ : EªÀgÀÄUÀ¼À D±ÉÆÃvÀÛgÀUÀ¼À£ÀÄß FqÉÃj¸À®Ä G£ÀßvÀ ºÀÄzÉÝAiÀÄ°è §ÄqÀPÀlÄÖ d£ÁAUÀ¢AzÀ §AzÀ ªÉÄîälÖzÀ C¢üPÁjAiÀiÁUÀ°. EwÛÃZÉV£À ¢£ÀUÀ¼À°è £ÀPÀì¯ï ¸ÀªÀĸÉå wêÀæªÁUÀÄwÛzÀÝAvÉ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀ £ÀPÀì¯ï ¦ÃrvÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À£ÀÄß C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄvÀÛ PÉÆAqÉÆAiÀÄå®Ä ¤zsÀðj¹zÉ. £Á®ÄÌ ¸ÀPÁðgÀUÀ¼ÀÄ «ÄøÀ°lÖ gÁdåUÀ¼À «zÁåªÀAvÀgÀ : PÉÃAzÀæ ªÀÄvÀÄÛ gÁdå §ÄqÀPÀlÄÖ d£ÁAUÀPÁÌV GzÉÆåÃUÀUÀ¼ÀÄ F±Á£Àå §ÄqÀPÀlÄÖ d£ÁAUÀzÀ ¥Á¯ÁzÀªÀÅ. DgÉÆÃUÀå. ¸ÀªÀiÁzsÁ£ÀzÀ ¸ÀAUÀwAiÉÄAzÀgÉ. 2003 gÀ°è ¥ÀæxÀªÀÄ ¨ÁjUÉ £ÀPÀì¯ï ¦ÃrvÀ gÁdåUÀ¼À ªÀÄÄRåªÀÄAwæUÀ¼À ¸À¨sÉ PÀgÉ¢zÀÝ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀ. »AzÀĽzÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÀPÀì¯ï ºÁªÀ½UÉ ¹®ÄQgÀĪÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À C©üªÀÈ¢ÞUÉ «±ÉõÀ C©üªÀÈ¢Þ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄrAiÀÄ°è DyðPÀ £ÉgÀªÀ£ÀÄß WÉÆö¹vÀÄ. UÀtÂUÁjPÉ. AiÉÆÃd£Á d£ÀªÀj 2015 . CuÉPÀlÄÖUÀ¼À ¤ªÀiÁðt. £ÀPÀì®gÀ ºÁªÀ½AiÀÄ£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ ¤nÖ£À°è. F ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ eÉÆvÉ eÉÆvÉUÉ £ÀPÀì¯ï ¸ÀAWÀl£ÉUÀ¼À eÉÆvÉ ¸ÀAzsÁ£ÀzÀ ªÀiÁvÀÄPÀvÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄzsÀåªÀwðUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄÄAzÀĪÀj¸À®Ä PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀ ¤zsÀðj¹zÉ. CgÀtåzÀ°è ¤gÀAvÀªÁV £ÀqÉ¢gÀĪÀ ªÀÄgÀUÀ¼À ªÀiÁgÀtºÉÆêÀÄ EªÉ®èªÀÇ CªÀgÀ£ÀÄß DzÀĤPÀ C©üªÀÈ¢Þ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À ºÉ¸Àj£À°è CvÀAvÀægÀ£ÁßV ªÀiÁrªÉ. C¢üPÁj ±ÀªÀÄð ªÀÄzsÀå¹ÛPÉAiÀÄ°è eÁRðAqï ¸ÉÃjzÀAvÉ PÉ®ªÀÅ gÁdåUÀ¼À°è PÀzÀ£À «gÁªÀÄ K¥ÀðnÖzÉ. C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ°è£À vÁgÀvÀªÀÄå ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆ®¤ªÁ¹UÀ¼À PÀ¯ÁåtzÀ §UÉÎ vÁ½zÀÝ ¤®ðPÀëöå zsÉÆÃgÀuÉUÀ½AzÁV £ÀPÀì¯ï ºÉÆÃgÁlPÉÌ »AzÀĽzÀ §ÄqÀPÀlÄÖ d£ÁAUÀUÀ¼À ¨ÉA§® zÉÆgÀPÀÄwÛzÉ JA§ ªÁ¸ÀÛªÀªÀ£ÀÄß PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀ UÀ滹zÉ. CA¨ÉÃqÀÌgï d£ÀävÁ½zÀ ºÁUÉ §ÄqÀPÀlÄÖ d£ÁAUÀzÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄPÉÌ M§â CA¨ÉÃqÀÌgï zÉÆgÉAiÀÄ¢gÀĪÀÅzÀÄ CªÀgÀ CªÀgÀ ±ÉÆÃZÀ¤ÃAiÀÄ §zÀÄQUÉ PÁgÀtªÁVzÉ. GzÀ㫸ÀĪÀ §AzÀÆPÀÄ ªÀiÁvÀæ JA§ÄzÀÄ £ÀªÀÄä£Áß¼ÀĪÀ ªÀÄ£ÀzÀmÁÖVgÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀAUÀw. ªÀÄÄA¢£ÀAwªÉ. F PÁgÀt¢AzÁV §ÄqÀPÀlÄÖ d£ÁAUÀzÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀiÁvÀÈ ¨sÁµÉAiÀÄ ²PÀët¢AzÀ ªÀAavÀgÁVzÁÝgÉ. 2007 gÀ°è ºÀvÀÄÛ gÁdåUÀ¼À 180 f¯ÉèUÀ¼À£ÀÄß £ÀPÀì¯ï ¦ÃrvÀ f¯ÉèUÀ¼ÉAzÀÄ UÀÄgÀÄw¸À¯ÁVvÀÄÛ. 2012 gÀ ªÉüÉUÉ PÀ£ÁðlPÀ gÁdåªÀ£ÀÄß £ÀPÀì¯ï ¦ÃrvÀ gÁdåªÉA§ ¥ÀnÖ¬ÄAzÀ PÉÊ ©qÀ¯ÁVzÉ.J¸ï. ªÀÄÆgÀÄ : ¨sÁgÀvÁzÀåAvÀ UÀÄqÀØUÁqÀÄ ¥ÀæzÉñÀÀzÀ°è ºÀjzÀÄ ºÀAaºÉÆÃVgÀĪÀ §ÄqÀPÀlÄÖ d£ÁAUÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉÀ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdQÃAiÀÄ ¥ÀPÀëUÀ½UÉ ¥Àj²µÀÖ CxÀªÁ C®à¸ÀASÁåvÀgÀ ºÁUÉ ªÀÄvÀ¨ÁåAPïUÀ¼ÁV UÉÆÃZÀj¸À°®è. EzÀgÀ ªÉÆzÀ® ºÀAvÀªÁV ¤ªÀÈvÀÛ L. EzÀjAzÁV £ÀPÀì¯ï ¦ÃrvÀ ºÀvÀÄÛ gÁdåUÀ¼À°è gÀ¸ÉÛ C©üªÀÈ¢Þ.ªÀÄÆ®¤ªÁ¹UÀ¼À K¼ÀÄ §UÉAiÀÄ°è UÀĺÁ UÀÄgÀÄw¹zÁÝgÉ. ²PÀët ªÀÄÄAvÁzÀ «µÀAiÀÄUÀ½UÉ «±ÉõÀ MvÀÄÛ ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. zÉò eÁÕ£À¥ÀgÀA¥ÀgɬÄAzÀ PÀÆrzÀÄÝ 50 CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÁ¥ÁrPÉÆAqÀÄ §A¢gÀĪÀ eÁÕ£À ²¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÄ®¨sÀªÁV DzsÀĤPÀ §zÀÄQUÁUÀ° CxÀªÁ vÀAvÀæeÁÕ£ÀPÁÌUÀ° C¼ÀªÀr¸À®Ä ¸ÁzsÀåªÁV®è. DgÀÄ : CgÀtåzÀ°è ªÁ¹¸ÀÄwÛgÀĪÀ §ÄqÀPÀlÄÖ d£ÁAUÀUÀ¼À §zÀÄPÀÄ ¥Àj¸ÀgÀPÉÌ ªÀiÁgÀPÀªÁUÀzÀAvÉ. dUÀwÛ£À°è d£À ¨ÉA§®«®èzÉ AiÀiÁªÀÅzÉà AiÀıÀ¹éAiÀiÁUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ½UÉ ¥ÀjºÁgÀªÀ®è ¸ÀPÁðgÀUÀ½UÉ £ÉªÀÄä¢AiÀÄ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ ºÉÆÃgÁlUÀ¼ÀÄ wÃgÁ PÀrªÉÄ.

dAUÀ¯ï. ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À£ÀÄß §UɺÀj¸À®Ä G¨sÀAiÀħtUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ gÁAiÀĨsÁjAiÀiÁV PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸À®Ä C£ÉÃPÀ ¤ªÀÈvÀÛ ¸ÀPÁðj C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ. PÁ«ÄðPÀgÀ K½UÉAiÀÄ ªÀÄAvÀæ d¦¸ÀÄvÁÛ §AqÀªÁ¼À±Á»UÀ½UÉ ¨sÀÆ«Ä MzÀV¹PÉÆqÀ®Ä ¹AUÀÆgï ªÀÄvÀÄÛ £ÀA¢UÁæªÀÄUÀ¼À°è gÉÊvÀgÀªÉÄÃ¯É £ÀqɹzÀ zËdð£ÀåUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä PÀuÉÚzÀÄgÀÄ AiÉÆÃd£Á d£ÀªÀj 2015 fêÀAvÀªÁVªÉ. D ªÀÄÆ®PÀ CgÀtå QgÀÄ GvÀà£ÀßUÀ¼ÁzÀ vÉAqÀÄ J¯É. eÉãÀÄvÀÄ¥Àà. CgÀtå ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è UÀtÂUÁjPÉ £ÀqɸÀ®Ä SÁ¸ÀV PÀA¥À¤UÀ½UÉ ¥ÀgÀªÁ£ÀV ¤ÃqÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä F ¥ÀæzÉñÀzÀ°è ªÁ¹¸ÀÄwÛgÀĪÀ ªÀÄÆ®¤ªÁ¹UÀ¼À ¸ÀÄgÀPÀëvÉUÉ ¥ÀæxÀªÀÄ DzÀåvÉ ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ. q 51 . ªÀUÁð¬Ä¸ÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è CAvÀºÀ d«ÄãÀÄUÀ¼À ªÀÄgÀÄ ªÀiÁgÁl CxÀªÁ ¨sÉÆÃUÀåPÉÌ CªÀPÁ±À E®èzÀAvÉ ¤§AzsÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉÃgÀ¨ÉÃPÀÄ. F »AzÉ JqÀ¥ÀAyÃAiÀÄ aAvÀ£ÉUÀ½AzÀ ¥ÉæÃjvÀgÁVzÀÝgÀÆ. ¸ÀÄfðvï¹AUï. ¸ÀéAiÀÄA ¸ÉêÁ ¸ÀAWÀl£ÉUÀ¼À ªÀÄÄR¸ÀÜgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀiÁdzÀ ««zsÀ ªÀ®AiÀÄzÀ UÀtågÀÄ £ÀªÀÄä £ÀqÀÄªÉ EzÁÝgÉ. G¼ÀîªÀgÀ F ¨sÁgÀvÀzÀ°è £ÀgÀ¼ÀĪÀªÀgÀ ¨sÁgÀvÀªÀÇ PÀÆqÀ EzÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÀUÁt¨ÉÃQzÉ. ZÀ¼ÀªÀ½ ªÀÄvÀÄÛ PÁ«ÄðPÀgÀ §ªÀuÉ EªÀÅUÀ¼À §UÉÎ C¥ÁgÀ PÁ¼Àf ªÀÄvÀÄÛ M¼À£ÉÆÃlUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÝ £ÀA§ÆzÀj¥Áqï.£ÀPÀì¯ï ZÀ¼ÀªÀ½AiÀÄ£ÀÄß PÀÄVθÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ. ¨sÁgÀvÀzÀ §qÀªÀgÀÄ. ¸ÀÄAzÀgÀAiÀÄå. ¸ÀAUÀ滹zÀ ºÀtÄÚ ºÀA¥À®Ä. ªÀĸÁ¯É ¥ÀzÁxÀðUÀ¼ÀÄ EªÀÅUÀ¼À ªÀiÁgÁlPÉÌ ªÀåªÀ¸ÉÜ PÀ°à¹PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. MAzÀÄ ¸ÀªÀĸÉåAiÀÄ ¥ÀjºÁgÀPÉÌ G¨sÀAiÀÄ §tUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ¸ËºÁzÀðAiÀÄÄvÀ ªÀiÁvÀÄPÀvÉUÉ ¹zÀÝUÉƼÀÄîªÀ GzÁgÀ ªÀÄ£À¸ÀÄìUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃPÁVªÉ. (FUÁUÀ¯Éà ¸ÀĦæÃAPÉÆÃmïð gÁdå ¸ÀPÁðgÀUÀ½UÉ F PÀÄjvÀÄ ¸ÀàµÀÖ ¤zÉÃð±À£À ¤ÃrzÉ) zÀ¯Áè½UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ KeÉAljAzÀ ªÀÄÆ®¤ªÁ¹UÀ¼ÀÄ ªÉÆøÀºÉÆÃUÀzÀAvÉ ¥ÀævÉåÃPÀ ¤UÀªÀĪÉÇAzÀ£ÀÄß ¸Áܦ¹. eÉÆåÃw§¸ÀÄ. E°è vÀÄvÁðV DUÀ¨ÉÃPÁVgÀĪÀÅzÀÄ JgÀqÀÆ PÀqɬÄAzÀ ±ÁAw ªÀÄvÀÄÛ £ÉªÀÄä¢UÁV vÀÄrAiÀÄĪÀ ªÀÄÄPÀÛ ªÀÄ£À¸ÀÄìUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ. ªÀÄÆ®¤ªÁ¹UÀ¼ÀÄ £ÀPÀì¯ï ºÉÆÃgÁlzÀ vÉPÉÌUÉ ©Ã¼ÀzÀAvÉ vÀqÉAiÀĨÉÃPÀÄ. ªÀÄÆ®¤ªÁ¹ ºÀ½îUÀ¼À°è PÀÄrAiÀÄĪÀ ±ÀÄzÀÞ ¤ÃgÀÄ zÉÆgÀPÀĪÀAvÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄvÉUÁV ºÀA§°¸ÀĪÀ ªÀÄ£À¸ÀÄìUÀ¼À ¥Á°UÉ »A¸ÁvÀäPÀªÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÀgÀPÀ ¸ÀzÀȱÀåªÁzÀ CAvÀºÀ dUÀvÀÄÛ JAzÀÆ ¨ÁgÀ¢gÀ°. DgÀtåzÀ°è ªÀÄÆ®¤ªÁ¹UÀ¼ÀÄ ¨ÉøÁAiÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ d«Ää£À ºÀPÀÌ£ÀÄß CªÀjUÉ ªÀUÁð¬Ä¸À¨ÉÃPÀÄ. »A¸ÁvÀäPÀ £ÀPÀì¯ï ºÉÆÃgÁlzÀ dé®AvÀ ¸ÀªÀĸÉåAiÀÄ£ÀÄß »ÃUÉ ¨É¼ÉAiÀÄ®Ä ©lÖgÉ FUÁUÀ¯É CzsÀð ±ÀvÀªÀiÁ£À PÀ¼É¢gÀĪÀ gÀPÀÛ EwºÁ¸À PÀxÀ£À JAzÉAzÀÆ ªÀÄÄVAiÀÄzÀ AiÀÄÄzÀÞªÁV ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀÄĪÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ½ªÉ. CgÀtåzÀ QgÀÄ GvÀà£ÀßUÀ¼À ªÉÄð£À ºÀPÀÌ£ÀÄß CªÀjUÉ ªÀUÁð»¸À¨ÉÃPÀÄ. DgÉÆÃUÀå ªÀÄvÀÄÛ ²PÀët¢AzÀ ªÀAavÀªÁVgÀĪÀ ªÀÄÆ®¤ªÁ¹UÀ¼À ºÀ½îUÀ¼À°è ±Á¯É. §qÀvÀ£À. E°è£À ªÀåªÀ¸ÉÜUÀ¼À ªÉÊgÀÄzsÀå. d«ÄÃ£ï” JA§ ¨ÉÃrPÉUÀ¼À£ÀÄß FqÉÃj¸ÀĪÀÅzÀÄ. ©zÀj£À ¨ÉÆA§Ä. AiÀÄĪÀPÀjUÉ ªÀÈwÛ PÉÆøÀÄðUÀ¼À vÀgÀ¨ÉÃw ¤ÃqÀĪÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ CªÀgÀ£ÀÄß ¸ÀªÀiÁdzÀ ªÀÄÄRåªÁ»¤UÉ vÀgÀ¨ÉÃPÀÄ. F £É®zÀ ªÉÄÃ¯É ¥Àæw fëUÀÆ £ÉªÀÄ䢬ÄAzÀ §zÀÄPÀĪÀ ºÀQÌzÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß ¸Á©ÃvÀÄ ¥Àr¸ÀĪÀ zÀȶÖAiÀįÁèzÀgÀÆ F AiÀÄÄzÀÞ PÉÆ£ÉUÁt¨ÉÃPÁVzÉ. EAvÀºÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ ªÀÄÄRªÀżÀî PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÀ«ÄäPÉÆAqÁUÀ ªÀiÁvÀæ ¸ÀPÁðgÀUÀ½UÉ £ÀPÀì¯ï ZÀlĪÀnPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÀwÛPÀÌ®Ä ¸ÁzsÀå. CgÀtåzÀ°èæ CvÀAvÀægÁVgÀĪÀ ªÀÄÆ®¤ªÁ¹ d£ÁAUÀUÀ¼À ¤¸ÀUÀðªÀÄAiÀÄ ¸ÀºÀd §zÀÄQUÉ CrØAiÀiÁUÀzÀAvÉ ¸ÀPÁðgÀUÀ¼ÀÄ PÁ¼Àf ªÀ»¸À¨ÉÃPÀÄ. £ÀPÀì¯ï »A¸ÁZÁgÀªÀ£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ ¤nÖ£À°è F £É®zÀ §Ä¢ÞfëUÀ¼ÀÄ «±ÉõÀªÁV JqÀ¥ÀAyÃAiÀÄ ¥ÀPÀëUÀ¼À aAvÀPÀgÀ ºÉÆuÉUÁjPÉ ¥ÀæªÀÄÄR ¥ÁvÀæ ªÀ»¸À°zÉ. VqÀªÀÄÆ°PÉ OµÀ¢üAiÀÄ ¨ÉÃgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÁAqÀUÀ¼ÀÄ. D¸ÀàvÉæ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß vÉgÉAiÀÄĪÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ J¯Áè ªÀÄPÀ̽UÉ F ¸Ë®¨sÀå zÉÆgÉAiÀÄĪÀAvÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. EAvÀºÀ £ÉÆë£À UÀ½UÉAiÀÄ°è £ÁªÀÅUÀ¼ÀÄ ªÀiË£À ¸ÁQëAiÀiÁUÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. gÉÊvÀgÀÄ. ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀZÀlfð EAvÀºÀ £ÁAiÀÄPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ aAvÀ£ÉAiÀÄ ªÀiÁzÀjUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃPÁVªÉ. ¨sÁgÀvÀzÀ ªÀÄÆ®¤ªÁ¹UÀ¼À ºÀ®ªÁgÀÄ zÀ±ÀPÀUÀ¼À PÀ£À¸ÁzÀ “d¯ï. EzÀQÌgÀĪÀ KPÉÊPÀ ¥ÀjºÁgÀªÉAzÀgÉ.

EvÁå¢ ¨ÉgÉvÀĺÉÆÃVzÉ. ªÀåxÀð ¥ÀzÁxÀðUÀ¼ÀÄ’ gÁ²gÁ² ©Ã¼ÀÄvÀÛ¯Éà EzÉ. ºÀA¢. ¥ÀæªÁ¹ ¸ÀܼÀ. CµÉÖÃPÉ ¨ÉlÖ UÀÄqÀØUÀ¼ÀÄ. PÁSÁð£ÉUÀ¼ÀÄ ªÉÆzÀ¯ÁzÀªÀÅUÀ½AzÀ ºÉÆgÀ©zÀÝ ‘PÀ¸À. ±Á¯ÁPÁ¯ÉÃdÄUÀ¼À «zÁåyðUÀ¼ÀÄ »ÃUÉ PÉÆÃmÁåAvÀgÀ d£À ‘¸ÀéZÀÒ ¨sÁgÀvÀ C©üAiÀiÁ£À’zÀ°è PÉÊeÉÆÃr¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. 52 AiÉÆÃd£Á d£ÀªÀj 2015 . ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. ¨sÁgÀvÀzÀ ¥Àæw ºÀ½î. `PÀ¸À¢AzÀ gÀ¸À’ £ÁªÀÅ §ºÀÄvÉÃPÀgÀÄ ¨Á®å¢AzÀ®Æ PÀ°wgÀĪÀ. ¥ÀjºÁgÀ«®èzÀ ¸ÀªÀĸÉåAiÉÆ JA§AvÉ DVzÉ. ¥ÀlÖtUÀ¼ÀÄ. ¥Áè¹ÖPï. ¥ÀjºÁgÀ«®èzÀ ¸ÀªÀĸÉåAiÉÆ JA§AvÉ DVzÉ. J¯ÉèAzÀgÀ°è ªÀÄ£ÉUÀ½AzÀ. ªÉÊeÁÕ¤PÀªÁV «AUÀr¸ÀĪÀÅzÀÄ CxÀªÁ ªÀÄgÀħ¼ÀPÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ CxÀªÁ gÀÆ¥ÁAvÀj¹ §¼À¸ÀĪÀÅzÀÄ CxÀ. CzÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä PÀtÚ ªÀÄÄA¢¤AzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¨ÉÃgɯÁèzÀgÀÆ ºÁPÀ¨ÉÃPÁVgÀĪÀÅzÀÄ ‘¸ÀPÁðgÀ’zÀ PÉ®¸À JA§ zsÉÆÃgÀuÉAiÉÄà EzÀPÉÌ PÁgÀt. ‘PÀ¸À «¯ÉêÁj’ ©r¸À¯ÁgÀzÀ PÀUÀÎAmÉÆ. ‘PÀ¸À «¯ÉêÁj’ ©r¸À¯ÁgÀzÀ PÀUÀÎAmÉÆ. DUÁUÉÎ §¼À¸ÀĪÀ £ÁtÄÚr. ¨sÀæµÁÖZÁgÀ. PÀ©ât EvÁå¢]ªÀ£ÀÄß MAzÀµÀÄÖ [ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ. ºÀ¸ÀÄ EvÁå¢ CªÀ£ÀÄß w£ÀÄߪÀÅzÀÄ. ¹£ÉªÀiÁ PÀ¯Á«zÀgÀÄ. ªÀÄPÀ̼ÀÄ. PÉ®ªÀÅ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¨sÁgÀvÀzÀ PÉ®ªÀÅ ¥Àæw¶×vÀ £ÀUÀgÀUÀ¼ÀÄ ‘PÀ¸À¨sÀjvÀ £ÀUÀgÀ’UÀ¼ÉA§ PÀÄSÁåwUÀÆ FqÁVzÀÄÝ. EAvÀºÀzÉÆAzÀÄ ¥Àj¹ÜwUÉ £ÁªÉµÀÄÖ PÁgÀt JAzÀÄ J®è d£À¸ÁªÀiÁ£ÀågÀÄ AiÉÆÃa¸À¢gÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀ¸À ¸ÀªÀĸÉåAiÀÄ£ÀÄß ¤ªÁj¸À®Ä ªÀÄÄAzÁUÀ¢gÀĪÀÅzÀÄ §ºÀÄzÉÆqÀØ «¥ÀAiÀiÁð¸À.PÀ¸À gÀ¸À vÁådå¢AzÀ §zÀÄPÀÄ J£ï. £ÁªÀÅ J°è ¨ÉÃPÁzÀgÀÆ JAvÀºÀ PÀ¸ÀªÀ£ÀÄß ¨ÉÃPÁzÀgÀÆ J¸ÉAiÀħºÀÄzÀÄ. £ÁªÉµÀÄÖ d£À ¤dªÁVAiÀÄÆ F £ÁtÄÚrAiÀÄ£ÀÄß £ÀªÀÄä fêÀ£À±ÉÊ°AiÀÄ°è C¼ÀªÀr¹PÉÆArzÝÉêÉAiÉÄ JAzÀÄ £ÉÆÃrzÀgÉ GvÀÛj¸À®Ä ¸Àé®à »AzɪÀÄÄAzÉ £ÉÆÃqÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. MAzÉgÉqÀÄ zÀ±ÀPÀUÀ¼À »AzÉ »ÃUÉ J¯ÉèAzÀgÀ°è ©Ã¼ÀÄwÛzÀÝ PÀ¸À [PÁUÀzÀ. ¥ÀªÀðvÀUÀ¼ÀÄ. F C©üAiÀiÁ£ÀzÀ ¥ÀæªÀÄÄR GzÉÝñÀUÀ¼À°è MAzÀÄ. PÉƼÀZÉAiÉÆqÀ£É DyðPÀ ±ÉÆõÀuÉ. ¸ÁªÀAiÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ C®è¯Éèà PÉƼÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ. ªÁ ¥Àj¸ÀgÀPÉÌ ºÁ¤AiÀiÁUÀzÀAvÉ «¯ÉêÁj ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ’. gÁdQÃAiÀÄ. ºÉ¸ÀgÁAvÀ DlUÁgÀgÀÄ. EAvÀºÀzÉÆAzÀÄ ¥Àj¹ÜwUÉ £ÁªÉµÀÄÖ PÁgÀt JAzÀÄ J®è d£À¸ÁªÀiÁ£ÀågÀÄ AiÉÆÃa¸À¢gÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀ¸À ¸ÀªÀĸÉåAiÀÄ£ÀÄß ¤ªÁj¸À®Ä ªÀÄÄAzÁUÀ¢gÀĪÀÅzÀÄ §ºÀÄzÉÆqÀØ «¥ÀAiÀiÁð¸À. PÀ¸À. ªÁ¸ÀÄzÉêÀ ±ÀªÀiÁð ¥ÀæzsÁ¤ ²æà £ÀgÉÃAzÀæ ªÉÆâAiÀĪÀgÀÄ ¤ÃrgÀĪÀ ‘¸ÀéZÀÒ ¨sÁgÀvÀ C©üAiÀiÁ£À’ EzÀÝQÌzÀÝ ºÁUÉ PÀ¸À ¸ÀÄjAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀ¸À «¯ÉêÁj PÀÄjvÀÄ Erà zÉñÀzÀ°è ¸ÀAZÀ®£À ªÀÄÆr¹zÉ. PÉ®ªÀÅ £ÀUÀgÀUÀ¼À°è gÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄ ¸ÁAPÁæ«ÄPÀªÁVzÀÄÝ zÉñÀ «zÉñÀUÀ¼À°è DvÀAPÀPÉÌ PÁgÀtªÁVvÀÄÛ. ¥ÀÄgÀĵÀgÀÄ. CAUÀr. ªÀÄÄzÀÄPÀgÀÄ] d£À Dj¹ vÀªÀÄUÉ ¨ÉÃPÁVzÀÝ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÀæ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ G½zÀÄzÀ£ÀÄß ªÀÄvÉÛ ZɯÁèr ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝzÀÄ ¸ÁªÀiÁ£Àå zÀȱÀåªÁVvÀÄÛ. ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ. DqÀ½vÀzÀ ªÉÊ¥sÀ®å. ªÀÈw۲î ¸ÀªÀiÁdPÁAiÀÄðPÀvÀð. d£À F C©üAiÀiÁ£ÀzÀ°è PÉÊeÉÆÃr¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁAPÉÃwPÀªÁV G½AiÀĨÁgÀzÉA§ÄzÀÄ D±ÀAiÀÄ. d£À¥Àæw¤¢üUÀ¼ÀÄ.«. ‘WÀ£ÀvÁådåªÀ£ÀÄß ¥Àæw±ÀvÀ ¸ÀAUÀ滸ÀĪÀÅzÀÄ. £Á¬Ä. DzÀgÉ. £À¢ PÀtªÉUÀ¼ÀÄ. UÁdÄ. §mÉÖ. ¸ÀPÁðgÀzÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ. E«µÉÖà C®è.

§ºÀ¼À »A¢¤AzÀ®Æ ªÀÄĤ¹¥Á°n. 53 . PÀ¸À ¸ÀAUÀ滸ÀĪÀªÀgÀ §zÀÄPÀÄ. ¸ÀºÀPÁgÀ ¸ÀAWÀzÀ MlÆÖ ¯Á¨sÁA±ÀzÀ°è ¥Á®Ä ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÆ CªÀgÀ ºÀPÁÌVzÉ. ¸ÀéZÀÒ ¨sÁgÀvÀ C©üAiÀiÁ£ÀzÀ §ºÀÄzÉÆqÀØ GzÉÝñÀzÀ°è MAzÁVgÀĪÀ WÀ£ÀvÁådåPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ ¥ÀlÖAvÉ. ¥ÁæAiÀıÀB CzÉÆAzÀÄ jÃw §ºÀ¼À zÉÆqÀØ C£Ë¥ÀZÁjPÀ DyðPÀ aAvÀ£ÉAiÉÄAzÉà ºÉüÀ§ºÀÄzÀÄ. J®è UÁæªÀÄ¥ÀAZÁ¬ÄwUÀ¼À UÁæªÀĸÀ¨sÉUÀ¼À°è oÀgÁªÀÅ ºÉÆgÀr¹ £ÀUÀgÀzÀ PÉÆ¼É PÀ¸À vÀªÀÄä ¤Ãj£À ¸ÀAUÀæºÀ. £ÀUÀgÀUÀ¼À ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ°£À ºÀ½îUÀ¼À d£ÀgÀÄ PÀ¸ÀzÀ gÁ²UÉ PÉʩù PÀgÉAiÀÄĪÀÅ¢®è CxÀªÁ ¸ÁéUÀw¸ÀĪÀÅ¢®è. DgÉÆÃUÀå «ªÉÄ. F PÉ®¸ÀzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÀ §ºÀÄvÉÃPÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ ¸ÀAWÀzÀ ¸ÀzÀ¸ÀåvÀé¢AzÀ ªÀÈwÛUËgÀªÀ. F J®èzÀjAzÀ ¸ÀA¥Á¢¸ÀĪÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¤ªÀð»¸ÀĪÀÅzÀgÀ®Æè ¸ÀAWÀ vÀgÀ¨ÉÃw ¤ÃrzÉ.ªÁ¸À£É. EwÛÃa£À ¢£ÀUÀ¼À°è £ÀUÀgÀUÀ¼À°è PÀ¸À DAiÀÄĪÀ d£À CµÁÖV PÁtĪÀÅ¢®è. UÀÄwÛUÉzÁgÀjzÀÝgÀÆ PÀ¸À ¤ªÀðºÀuÉ PÉ®ªÉà ªÀµÀðUÀ¼À°è zÉÆqÀØzÉÆAzÀÄ ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ÀªÀĸÉåAiÀÄ gÀÆ¥À vɼÉzÀzÀÄÝ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ «¥ÀAiÀiÁð¸À. ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À ªÀÄgÀħ¼ÀPÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÆPÀÛªÁzÀ jÃwAiÀÄ°è «¯ÉêÁj ªÀiÁqÀĪÀ ¢±ÉAiÀÄ°è ¥Àæw ªÀģɪÀÄ£ÉAiÀÄ°è FUÀ ªÀÄgÀÄaAvÀ£É DgÀA¨sÀªÁUÀ¨ÉÃQzÉ. d£À ¸ÀPÁðgÀªÀ£ÀÄß ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÉà DVvÀÄÛ. PÀ¸À vÉUÉzÀÄ ¸ÁV¸ÀĪÀ UÀÄwÛUÉzÁgÀgÉÆA¢UÉ ¸Á«gÁgÀÄ d£À ¢£ÀUÀÆ°AiÀÄ°è PÉ®¸À ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. QÃl¯É-zËdð£Àå¢AzÀ ªÀÄÄQÛ. ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß PÉr¸ÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ zÀ¤ JwÛzÁÝgÉ. PÀ¸ÀzÀ gÁ²AiÉƼÀUÉ NqÁr ªÀÄgÀħ¼ÀPÉ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÁzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß DAiÀÄÄÝ ªÀiÁgÁl ªÀiÁr ºÉÆmÉÖ ºÉÆgÉAiÀÄÄwÛzÀÝ aA¢ GlÖ PÉÆ¼É ªÉÄʬģÀ d£À ¸ÀzÁPÁ®PÀÆÌ ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ°£À £ÁUÀjÃPÀgÀ(!). F ªÉÆzÀ®Ä ¤Ãj£À ¸ÀAUÀæºÁUÁgÀUÀ¼ÁVzÀÝ ºÀ¼ÀîUÀ½UÉ vÀÄA§ÄªÀÅzÀÄ. ¨sÀÆ«Ä. E®èªÉà J¯ÁèzÀgÀÆ gÁ² ºÁPÀĪÀÅzÀÄ ¥ÀzÀÞwAiÉÄà DV©nÖzÉ. EªÀjAzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÀĪÀ zÀ¯Áè½UÀ¼ÀÆ PÀÆqÁ ªÀiÁ»w E®èzÀ. DzÀgÉ. K£ÁzÀgÀÄ EªÀgÀÄ JAzÀÄ D±ÀÑAiÀÄð ¥ÀqÀĪÀÅzÀgÀ°è vÀ¥Éàä®è. §ªÀuÉ £ÀUÀgÀUÀ¼À PÉÆ¼É PÀ¸À vÉUÉAiÀÄĪÀ PÉ®¸À ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV DAiÀiÁ £ÀUÀgÀ ¥Á°PÉAiÀÄ ªÀÄÄRå dªÁ¨ÁÝjUÀ¼À°è MAzÀÄ JAzÉà ¨sÁ«¸À¯ÁVzÉ. E«µÉÖà DVzÀÝgÉ ¸ÀAWÀ zÉÆqÀØ «µÀAiÀĪÁUÀÄwÛgÀ°®è. ¸ÁªÀiÁfPÀ ¨sÀzÀævÉ. Mt vÁådåªÀ£ÀÄß ªÀÄgÀħ¼ÀPÉ ªÀiÁqÀĪÀªÀjUÉ ªÀiÁgÀ®Ä ¹zÀÞ¥Àr¸ÀĪÀÅzÉà ªÉÆzÀ¯ÁzÀªÀÅUÀ¼À°è vÉÆqÀUÀ®Ä. ¸ÀAWÀnvÀgÁV®èzÀ F §qÀ PÉ®¸ÀUÁgÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. ªÁgÀzÀ gÀeÉ. £ÀUÀgÀUÀ¼À°è ©Ã¼ÀĪÀ PÀ¸ÀªÀ£ÀÄß gÁ²gÁ²AiÀiÁV JvÀÄÛªÀ UÀÄwÛUÉzÁgÀgÀÄ £ÀUÀgÀUÀ¼ÁZÉ ZÉ®ÄèªÀÅzÀÄ. EµÉÖà C®è. ªÁgÀzÀ DzÁAiÀÄ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀ®èzÉ. EªÀgÀ®èzÉ. C¤® vÀAiÀiÁj¸ÀĪÀÅzÀÄ. PÀ¼ÉzÀ zÀ±ÀPÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ £ÀUÀgÀUÀ¼À°è PÀA¥À¤UÀ¼ÀÄ. EµÉÖà C®è. EAvÀºÀªÀjAzÀ WÀ£À vÁådå ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÉƼÀÄîªÀ £ÀÆgÁgÀÄ CAUÀrUÀ¼ÀÆ £ÀUÀgÀUÀ¼À°è ¸ÁªÀiÁ£Àå. zÀÄgÀAvÀUÀ¼ÁzÀ°è ¥ÀjºÁgÀ. PÉ®¸ÀzÀ UËgÀªÀ. £ÀUÀgÀ¥Á°PÉAiÀĪÀjAzÀ £ÉëĸÀ®àlÖ PÉ®¸ÀUÁgÀjzÀÝgÀÆ. ¸ÀAWÀzÀ ¸ÀzÀ¸ÀåvÀézÀ §® ¨É¼ÉzÀAvÉ 2007gÀ°è ‘¸ÀéZÀÒ’-WÀ£À vÁådå ¤ªÀðºÀuÉ [Solid Waste Collection Handling-SWaCH] JA§ ¸ÀºÀPÁgÀ ¸ÀAWÀªÀ£Éßà ¸Áܦ¹zÁÝgÉ. vÀªÀÄä aî vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀÄvÁÛgÉ. FaÃZÉUÉ £ÀUÀgÀ ¥Á°PÉAiÀÄ/¸ÀPÁðgÀzÀ £ÉÃgÀ PÁUÀzï PÁZï ¥ÀvÁæ PÀµÀÖPÀj ¥ÀAZÁAiÀÄvï ¥ÀÄuÉAiÀÄ°è ‘PÁUÀzï PÁZï ¥ÀvÁæ PÀµÀÖPÀj ¥ÀAZÁAiÀÄvï’ JA§ ¸ÀAWÀl£É 1993gÀ°è d£Àä vÁ½vÀÄ. ¸ÀPÁðgÀzÀ »ÃUÀ½PÉUÉ UÀÄjAiÀiÁUÀÄwÛzÀÝgÀÄ. £ÀUÀgÀ ¥Á°PÉAiÉÆA¢UÉ PÀgÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ¸ÀzÀ¸ÀågÀ£ÀÄß PÀ¸À JvÀÄÛªÀªÀgÀÄ J£ÀÄߪÀ ¥ÀzÀ¢AzÀ ªÀÄÄQÛUÉƽ¹ ‘vÁådå ¸ÀAUÀ滹 ¤ªÀð»¸ÀĪÀªÀgÀÄ CxÀªÁ vÁådå ªÀÄgÀħ¼ÀPÉUÉ ¹zÀÞ¥Àr¸ÀĪÀªÀgÀÄ’ JA§ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀAWÀ ¤ÃrzÉ. ªÀÄPÀ̼À ²PÀëtPÉÌ £ÉgÀªÀÅ. ¸ÀܽÃAiÀÄ £ÀUÀgÀ ¥Á°PɬÄAzÀ ªÀÄ£ÀßuÉ ¥ÀqÉ¢gÀĪÀ ¸ÀAWÀzÀ UÀÄgÀÄvÀÄ aÃn ºÉÆA¢gÀĪÀ ¸ÀzÀ¸ÀåjUÉ ªÀģɪÀģɬÄAzÀ «AUÀr¸À®àlÖ PÀ¸À ¸ÀAUÀ滸ÀĪÀÅzÀÄ. ºÀ¹ vÁådå¢AzÀ UÉƧâgÀ. zÀ¨Áâ½PÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁVvÀÄÛ. £ÉêÀÄPÁwAiÀÄ ºÉÆgÀvÁV. JµÉÆÖà ªÀÄ£ÉUÀ¼À°è §ºÀ¼À »A¢¤AzÀ®Æ ¥Àæw ªÀ¸ÀÄÛªÀ£ÀÄß CzÀÄ ¥ÀÆwð fÃuÁðªÀ¸ÉÜUÉ vÀ®Ä¥ÀĪÀªÀgÉUÉ ««zsÀ jÃwAiÀÄ°è §¼À¹ £ÀAvÀgÀªÉà CzÀ£ÀÄß PÀ¸ÀªÉAzÀÄ ¥ÀjUÀt¹ ºÉÆgÀºÁPÀĪÀ ¥ÀzÀÞw EzÉ. ««zsÀ £ÀUÀgÀUÀ¼À°è E£ÀÆß C£ÉÃPÀ ¸Á«gÀ d£À ©Ã¢©Ã¢UÀ¼À°ègÀĪÀ PÀ¸ÀzÀ gÁ²AiÀÄ°è PÉÊAiÀiÁr¹. DgÀA¨sÀzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è ¸ÀA¸ÉÜAiÉÆA¢UÉ UÀÄgÀÄw¹PÉÆAqÀ PÀ¸À ¸ÀAUÀ滸ÀĪÀ d£ÀgÀ ¸ÀASÉå PÀrªÉĬÄzÀÝgÀÆ. PÀ¸À UÀÄr¸À®Ä ªÀÄvÀÄÛ CzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ ¸ÁV¸À®Ä zÉÆqÀØ PÁAiÀÄð¥ÀqÉAiÉÄà ‘¥ËgÀPÁ«ÄðPÀ’gÉA§ UÀÄgÀÄw£ÉÆA¢UÉ EgÀÄvÁÛgÉ. FUÀ ¸ÀAWÀzÉÆA¢UÉ ¸ÉÃgÀĪÀÅzÀjAzÀ vÀªÀÄUÉ ¹UÀĪÀ ¯Á¨sÀ. AiÉÆÃd£Á d£ÀªÀj 2015 ¨sÁgÀvÀªÀ£ÀÄß PÉ®ªÀgÀÄ §¼À¹zÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄgÀħ¼ÀPÉ ªÀiÁqÀĪÀ d£ÀgÀ zÉñÀ JAzÉà UÀÄgÀÄw¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. F PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀªÀgÀ£ÀÄß K£ÉÆà C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀªÀgÉAzÉà C£ÀĪÀiÁ£À¢AzÀ J®ègÀÆ £ÉÆÃqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. MAzÁ£ÉÆAzÀÄ PÁ®zÀ°è ‘£ÀUÀgÀzÀ UÉƧâgÀ’ JAzÀÄ vÁªÉà ªÀÄÄAzÁV vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV vÀªÀÄä ºÉÆ®UÀ½UÉ ºÁQPÉƼÀÄîwÛzÀÝ gÉÊvÁ¦ d£À FUÀ £ÀUÀgÀzÀ PÀ¸À/vÁådå PÀAqÀgÉ ¹r«ÄrUÉƼÀÄîvÁÛgÉ. ªÀiÁ»w ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆÃUÀåªÉà ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À »£É߯ÉAiÀÄ°è zÉÆqÀØ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è PÀ¸À ¸ÀAUÀæºÀPÁgÀgÀÄ ¸ÀAWÀzÀ°è ¸ÀzÀ¸ÀåvÀé ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ. PÀ¸ÀzÀ ¯ÁjUÀ¼À£ÀÄß §»µÀÌj¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. UÀ°ÃdÄ ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ°£ÀªÀjUÉ vÉÆAzÀgÉAiÀiÁUÀĪÀÅzÀÄ. CzÀ£ÀÄß ¸ÀA¸ÀÌj¸ÀĪÀÅzÀÄ.

¸ÁPÀµÀÄÖ d£À vÁådå ¸ÀAUÀæºÀPÁgÀgÀÄ ¸ÀévÀAvÀæöåªÁV vÁådå ¤ªÀðºÀuÉ G¢ÝªÉÄAiÀÄ°è vÉÆqÀVPÉÆArzÁÝgÉ. ªÀĺÁvÁä UÁA¢üÃfAiÀĪÀgÀÄ ºÉýzÀAvÉ ¸ÀA¥À£ÀÆ䮪À£ÀÄß ¸ÀȶָÀÄwÛzÁÝgÉ. CºÀªÀÄzÁ¨Ázï £ÀUÀgÀUÀ¼À°è vÁådå ¸ÀAUÀæºÀPÁgÀgÀ ¸ÀAWÀl£ÉUÀ¼ÀÄ DgÀA¨sÀªÁV vÀªÀÄä ºÀPÀÄÌUÀ½UÁV zÀ¤ JvÀÛ¯ÁgÀA©ü¹zÀgÀÄ. ªÀiÁ»w ºÀAaPÉ. DgÉÆÃUÀå ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÉ. vÁådå ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ°è UÀAqÀ¸ÀgÀ ¥Á®Ä ºÉaÑvÀÄÛ. «AUÀr¹. vÁådå ¸ÀAUÀ滸ÀĪÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CAvÀºÀ vÁådåPÉÌ ¸ÀÆPÀÛ ¨É¯É PÉÆlÄÖ PÉÆAqÀÄ. £ÁªÀÅ PÀ¸À/PÉƼÉ/vÁådåªÉAzÀÄ ºÉÆgÀZÉ®ÄèwÛgÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß F d£À eÉÆÃ¥Á£À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ. §ºÀÄvÉÃPÀgÀ£ÀÄß ©üPÀëÄPÀgÀÄ JAzÉà d£ÀgÀµÉÖà C®è. ²PÀët. ¸À±ÀPÀÛ ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼ÀÄ §AzÀ ªÉÄÃ¯É vÁådå ¤ªÀðºÀuÉ PÉÃAzÀæUÀ¼À£ÀÄß £ÀqɸÀĪÀªÀgÀ°è ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ¸ÀASÉå ºÉZÁÑUÀÄwÛzÉ. ªÀiÁrgÀĪÀ PÉ®ªÀÅ ¸ÀAWÀl£ÉUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀzÀ¸ÀåjUÉ ¤ÃrgÀĪÀ ¸À±ÀPÀÛvÉAiÀÄ ¸ÀÆÜ® ¥ÀjZÀAiÀÄ F ¯ÉÃR£À. PÉ®ªÀgÀÄ £À±ÉAiÉÄÃj¸ÀĪÀ ªÀiÁzÀPÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ½UÉ ¹®ÄQ aQvÉìAiÀÄ ¸Ë®¨sÀå«®èzÉ §°AiÀiÁUÀÄwÛzÀÝgÀÄ. FV£À ºÉƸÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉ. zɺÀ°. CµÉÖà C®è ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ¸ÉêÁ vÉjUÉ ¤ÃqÀÄwÛzÁÝgÉ. vÁªÀÅ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÆ MAzÀÄ C£Ë¥ÀZÁjPÀ ‘PÉ®¸À’. ‘ºÀ¹gÀÄzÀ¼À’ F ªÀÄÆgÀÆ ¸ÀAWÀl£ÉUÀ¼ÉÆA¢UÉ eÉÊ£ï «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ ‘gÉÃrAiÉÆà DQÖªï’ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ¨Á£ÀÄ° PÉÃAzÀæªÀÅ PÉÊeÉÆÃr¹ DgÀA©ü¹zÀ MPÀÆÌl. ºÉƸÀ ªÀiÁ»w ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ. ªÀÈzÀÞgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀégÀPÀëuÉAiÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¢gÀĪÀÅzÀjAzÀ §ºÀ¼À ¸ÀÄ®¨sÀªÁV UÁAiÀÄUÉƼÀÄîwÛzÀÝgÀÄ. PÉ®ªÀÅ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ vÁådå ¸ÀAUÀæºÀzÀ°è ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ¸ÀASÉå ºÉaÑzÀÄÝ. EzÀ£Éßà MvÁÛAiÀÄ¥ÀƪÀðPÀ DUÀæºÀªÁV¸À®Ä ºÀ®ªÀgÀÄ £ÀUÀgÀUÀ¼À°è F PÉ®¸ÀUÁgÀgÉà ¸ÉÃj ªÀiÁrzÀ CxÀªÁ ¸ÀéAiÀÄA¸ÉêÁ ¸ÀAWÀl£ÉUÀ¼À £ÉgÀ«£ÉÆA¢UÉ DgÀA©ü¹zÀ ¸ÀAWÀl£ÉUÀ¼À GzÁºÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ gÁµÀÖçzÀÄzÀÝPÀÆÌ PÁt§gÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀPÁðgÀzÀ PÉ®ªÀÅ zÁR¯ÉUÀ¼ÀÆ UÀÄgÀÄw¸ÀÄwÛzÀݪÀÅ! FUÀ CAvÀºÀªÀgÀ §zÀÄPÀÄ ¸ÀA¥ÀÆtð §zÀ¯ÁVzÉ. UÀAqÀ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÈzÀÞgÀ£ÀÄß ¸ÀAWÀn¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄƪÀvÀÄÛ ªÀµÀðUÀ½AzÀ £ÀUÀgÀzÀ ©Ã¢©Ã¢UÀ¼À°è PÀ¸À DAiÀÄÄwÛzÀÝ ªÀÄPÀ̼ÀÄ. ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À ¥ÀjºÁgÀ PÀAqÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÉà ªÉÆzÀ¯ÁzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß £ÀqɸÀÄvÁÛgÉ. DUÀ CªÀgÉwÛzÀÝ ¨ÉÃrPÉUÀ¼ÀÄ: - vÁådå ¸ÀAUÀæºÀPÁgÀjUÉ vÁådå ¸ÀAUÀ滸ÀĪÀ ºÀPÀÌ£ÀÄß gÀQë¸ÀĪÀAvÀºÀ ¤Ãw. PÉ®ªÉà ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ PÀ¸À/vÁådå ¸ÀAUÀ滸ÀĪÀªÀgÉAzÀgÉ £ÀUÀgÀªÁ¹UÀ½UÉ C¸ÀºÀåzÀ «µÀAiÀĪÁVvÀÄÛ. §zÀ°UÉ CªÀjAzÀ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ. F ªÀÈwÛAiÀÄ£ÀÄß UËgÀªÀAiÀÄÄvÀªÁV ¤ªÀð»¹PÉÆqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä ¸ÀÆPÀÛªÁzÀ CªÀPÁ±À ¤ÃqÀ¨ÉÃQgÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀPÁðgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀiÁdzÀ PÀvÀðªÀå J£ÀÄߪÀ aAvÀ£É DgÀA¨sÀªÁzÀzÀÄÝ ¸Àé®à vÀqÀªÁVAiÉÄà J£ÀߧºÀÄzÀÄ. zÉñÀzÀÄzÀÝPÀÆÌ ºÀgÀrPÉÆArgÀĪÀ ®PÁëAvÀgÀ §qÀªÀjUÉ fêÀ£À ¤ªÀð»¸ÀĪÀÅzÀÆ PÀµÀÖªÁ¬ÄvÀÄ. ¨sÁgÀvÀzÀ°è §ºÀ¼À ¥ÀæªÀÄÄRªÁV ¥ÀÄuÉ. ºÉAUÀ¸ÀgÀÄ. ¸ÀAUÀ滹lÄÖ ªÀÄÄAzÉ CzÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀªÀgÀÄ J®ègÀ£ÀÆß MUÀÆÎr¹ ªÀÈwÛUËgÀªÀzÉÆqÀ£É PÉ®¸À PÀ¸À ¸ÀAUÀ滹. ªÀÄPÀ̽UÉ CªÀgÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß PÀAqÀÄPÉƼÀî®Ä. PÁ¬ÄzÉ EgÀ¯ÉèÉÃPÀÄ. EªÉà ªÉÆzÀ¯ÁzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĨsÀ«¸ÀÄwÛzÀÝ PÉ®¸ÀUÁgÀjUÉ ¸ÀAWÀnvÀgÁzÀgÉ ¹UÀĪÀ ±ÀQÛ. ¨Á®å C£ÀĨsÀ«¸À®Ä. £ÉgÀ«£À ¯Á¨sÀzÀ CjªÀÅ §gÀ®Ä ¸ÁPÀµÀÄÖ ¸ÀªÀÄAiÀĪÉà »r¢zÉ. ªÀiÁgÁl ªÀiÁr fêÀ£À ¤ªÀð»¸ÀĪÀªÀgÀ §zÀÄPÀÄ CxÀð ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä CªÀgÀ eÉÆvÉ ºÉeÉÓ ºÁPÀ¨ÉÃPÀÄ. MlÆÖ ¸ÀªÀiÁdPÉÌ ¹UÀÄwÛgÀĪÀ PÉÆqÀÄUÉ §ºÀÄvÉÃPÀ d£ÀjUÉ CjªÁUÀÄwÛ®èªÀµÉÖ. ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ. ªÀAiÀĸÀÌjUÉ CªÀgÀªÀgÀ GzÉÆåÃUÀzÀ¯Éèà ªÀÄÄAzÀĪÀgÉAiÀÄ®Ä ªÀÄvÀÄÛ CzÀPÉÌ ¸ÀjAiÀiÁzÀ ¨É¯É ¹UÀ®Ä F ¸ÀAWÀl£ÉUÀ¼ÀÄ ¨ÉA§®ªÁVzÀݪÀÅ. ¤¢ðµÀÖªÁzÀ PÀ¸À/vÁådå ¸ÀAUÀ滸ÀĪÀ UÀAqÀ¸ÀgÀÄ. ªÀÄPÀ̼ÀÄ.UÀÄwÛUÉzÁgÀgÀÄ PÀ¸À ¸ÀAUÀæºÀzÀ G¢ÝªÉÄAiÀÄ°è vÉÆqÀVPÉÆAqÁUÀ ZÀÆgÀÄ¥ÁgÀÄ ¸ÀAUÀ滹 ªÀiÁgÁl ªÀiÁr §zÀÄPÀĪÀ. ºÀ¹gÀÄzÀ¼ÀzÀ vÀgÀ¨ÉÃw. gÁ¶ÖçÃAiÀÄ £ÀUÀgÀ ¥ÀÄ£ÀgÀÄvÁÜ£À AiÉÆÃd£É (NURM) vÀ£Àß PÁAiÀÄðPÉëÃvÀæzÀ°è vÁådå ¸ÀAUÀæºÀPÁgÀgÀ£ÀÆß UÀÄgÀÄw¹zÉ. CzÀjAzÀ. UÉæÃ¸ï ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀZÉÃvÀ£À ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è ºÀ®ªÀÅ ªÀµÀðUÀ½AzÀ §qÀ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼ÉÆqÀ£É PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ. ¸ÉÆÃAPÀÄ gÉÆÃUÀUÀ½UÉ FqÁUÀÄwÛzÀÝgÀÄ. vÀªÀÄä vÀªÀÄä DAiÉÄÌUÉ C£ÀÄUÀÄtªÁV ««zsÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è. F PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀªÀgÀ£ÀÄß ‘ªÀÈwÛ¥ÀgÀgÀÄ’ JAzÀÄ UÀÄgÀÄw¹. 54 ‘ºÀ¹gÀÄzÀ¼À’zÀ ¸ÀȶÖAiÀÄ°è ¥ÀæªÀÄÄR ¥ÁvÀæ ªÀ»¹gÀĪÀ ªÉÄÊwæ ¸ÀªÀð ¸ÉêÁ ¸À«Äw. vÀªÀÄä PÉ®¸À¢AzÁV Erà zÉñÀPÉÌ ¸ÁPÀµÀÄÖ ‘DyðPÀ ¯Á¨sÀ EzÉ’ JAzÀÄ vÉÆÃj¹. ªÀiÁ»w. PÀ¸À ¸ÀAUÀæºÀzÀ°è£À eÁUÀzÀ ºÀQÌUÁV M¼ÀdUÀ¼ÀUÀ¼ÀÄ C®èzÉ JµÉÆÖà ¨Áj ¥ÉưøÀjAzÀ ªÀÈxÁ «ZÁgÀuÉUÉ M¼À¥ÀqÀĪÀÅzÀÄ. - PÀ¸À/vÁådå ¤ªÀðºÀuÉ CzÀgÀ®Æè WÀ£À vÁådå ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ°è F PÉ®¸ÀzÀ°è vÉÆqÀVPÉÆArgÀĪÀªÀjUÉ AiÉÆÃd£Á d£ÀªÀj 2015 . ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è §AzÀÄ. CµÉÖà C®è. CªÀjÃUÀ ¨ÉÃqÀĪÀªÀgÀ®è [ªÉÆzÀ®Æ CªÀgÀÄ ¨ÉÃqÀĪÀªÀgÁVgÀ°®è]. ºÀ¹gÀÄzÀ¼ÀzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ¥Àæw wAUÀ¼ÀÄ 29gÀAzÀÄ ‘gÉÃrAiÉÆà DQÖªï’ EgÀĪÀ eÉÊ£ï «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ°ègÀĪÀ ºÀ¹gÀÄ zÀ¼ÀzÀ PÀbÉÃjAiÀÄ°è ¸À¨sÉ ¸ÉÃj «ZÁgÀ«ªÀıÉð. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6000 ¸ÀzÀ¸Àå §® ºÉÆA¢gÀĪÀ ‘ºÀ¹gÀÄzÀ¼À’ vÀªÀÄäzÉà DzÀ ¸ÀºÀPÁgÀ ¸ÀAWÀ/¨ÁåAPï DzÀ°è ¸ÀzÀ¸ÀåjUÉ E£ÀÆß ºÉaÑ£À ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ aAvÀ£ÉAiÀÄ°èzÉ.

ºÁ®Ä. CzÀ£ÀÄß ªÀÄgÀħ¼ÀPÉ ªÀiÁqÀĪÀªÀjUÉ ªÀiÁgÀĪÀªÀgÀ£ÀÆß F MlÆÖ PÉ®¸ÀzÀ°è EgÀĪÀªÀgÉÆqÀ£É ¸ÉÃj¹zÀgÉ ºÀwÛgÀºÀwÛgÀ LªÀvÀÄÛ ¸Á«gÀ d£ÀPÀÆÌ ºÉaÑ£ÀªÀgÀÄ F ªÀÈwÛAiÀÄ°è vÉÆqÀVgÀ§ºÀÄzÀÄ” JAzÀÄ ºÀ¹gÀÄzÀ¼ÀzÀ ªÀÄÄRå¸ÉÜ £À½¤ ±ÉÃRgï «ªÀj¸ÀÄvÁÛgÉ. EAzÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ««zsÀ §qÁªÀuÉUÀ¼ÀÄ / £ÀUÀgÀ¥Á°PÉAiÀÄ ªÁqïðUÀ¼À°è ºÀgÀrPÉÆArgÀĪÀ 6. ¥Áè¹ÖPï ªÀÄvÀÄÛ PÁUÀzÀ §¼À¹ vÀAiÀiÁj¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. §tÚ§tÚzÀ ªÀÄÄzÀætzÉÆA¢UÉ §gÀĪÀ ©¸ÀÌvï. UÉæøï. £ÀªÀZÉÃvÀ£À ªÀÄvÀÄÛ gÉÃrAiÉÆ DQÖªï ¸ÁQë ¸ÀªÉÄÃvÀ vÉÆÃj¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. CzÀ£ÀÄß ¸ÁV¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄArUÀ½UÉ vÀÄA§ÄªÀ PÉ®¸ÀPÉÌ E£ÀÆß ºÉZÀÄÑ RZÀÄð vÀUÀ®ÄvÀÛzÉ. ¥Áè¹ÖPï£À ¨ÉÃrPÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨É¯ÉAiÀÄ°è PÉÆAZÀ KgÀÄ¥ÉÃjzÀÝgÀÆ. §ºÀ¼ÀµÀÄÖ PÁ® §¼À¹ ©¸ÁrzÀ F ¥ÁåPïUÀ¼À ªÀÄgÀħ¼ÀPÉ w½¢gÀ°®è. “¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¥Á°PÉAiÉÆA¢UÉ PÁAiÀÄ𠤪Àð»¸ÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15. EªÀgÉÆA¢UÉ vÁådåªÀ£ÀÄß PÉƼÀÄîªÀªÀgÀÄ. E®èªÁzÀgÉ. DzÀgÉ.000 ¥ËgÀPÁ«ÄðPÀgÀ®èzÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ºÀ¢£ÉÊzÀjAzÀ E¥ÀàvÉÛöÊzÀÄ ¸Á«gÀPÀÆÌ AiÉÆÃd£Á d£ÀªÀj 2015 ºÉaÑ£À ¸ÀASÉåAiÀÄ°è ««zsÀ ªÀAiÀĹì£À vÁådå ¸ÀAUÀæºÀPÁgÀgÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÆ. a¥ïì. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ vÁådå ¸ÀAUÀæºÀPÁgÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ C£Ë¥ÀZÁjPÀªÁV PÀ¸À/vÁådå ¸ÀAUÀ滸ÀĪÀªÀgÀ£ÀÄß MUÀÆÎr¹ CªÀgÀ£ÀÄß ‘WÀ£ÀvÁådå ¤ªÁðºÀPÀ’gÀ£ÁßV ¥ÀjªÀwð¹ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉÆAzÀÄ ºÉƸÀ gÀÆ¥À PÉÆqÀĪÀ UÀÄjAiÉÆA¢UÉ ºÀ¹gÀÄ zÀ¼À PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÉ. JgÀqÀ£ÉAiÀÄzÀÄ mÉmÁæ¥ÁåPïUÀ¼ÀÄ. £ÀÆqÀ¯ïì ªÉÆzÀ¯ÁzÀªÀÅUÀ¼À ¥Áè¹ÖPï aîUÀ¼ÀÄ FUÀ ºÉƸÀ ªÀiÁj. 18 ªÀµÀð zÁnzÀªÀjUÉ ªÀiÁvÀæ ºÀ¹gÀÄ zÀ¼À ¸ÀzÀ¸ÀåvÀé ¤ÃqÀĪÀÅzÀ®èzÉ. dUÀwÛUÉ JzÀÄgÁVgÀĪÀ E£ÉÆßAzÀµÀÄÖ WÀ£À/ Mt vÁådåzÀ ¸ÀªÀĸÉå ‘¯Áå«Ä£ÉÃmÉqï ªÀÄ°Ö¯ÉÃAiÀÄgïØ ¥ÁåPï ªÀÄvÀÄÛ mÉmÁæ ¥ÁåPïUÀ¼ÀÄ’. ªÀģɪÀÄ£ÉUÀ¼À ¨ÁV°AzÀµÉÖà C®èzÉ PÀ¸ÀzÀ gÁ²¬ÄAzÀ ªÀÄgÀħ¼ÀPÉ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ºÉQÌ vÉUÉzÀÄ ¸ÀAUÀ滸ÀĪÀ C£Ë¥ÀZÁjPÀ PÉ®¸ÀUÁgÀjAzÁV ¥Àæw¢£À ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¸Á«gÀPÀÆÌ ºÉZÀÄÑ l£ï PÀ¸À/vÁådå ºÀtªÁV (UÉƧâgÀ/C¤®ªÁV¸ÀĪÀÅzÀÄ. GvÀÛªÀĪÁV ¤ªÀð»¸À®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ F PÀÄjvÀÄ ¥Àæw ªÀÄĤ¹¥Á°n ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀgÀ¥Á°PÉUÀ¼ÀÄ ¸ÀÆPÀÛªÁzÀ PÁ¬ÄzÉAiÀÄ£ÀÄß ¤«Äð¸À¨ÉÃPÀÄ. £ÀUÀgÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ°è vÁådåªÀ£ÀÄß ¸ÀAUÀ滸À®Ä ºÀPÀÄÌ/ PÀ¸ÀªÉ®èªÀÇ gÀ¸ÀªÁUÀÄwÛ®è! Erà dUÀwÛUÉ ¥Áè¹ÖPï vÁådå JAvÀºÀ ¨sÀAiÀÄAPÀgÀ ©üÃw vÀAzÉÆrØzÉ JA§ÄzÀÄ J®èjUÀÆ UÉÆwÛzÉ. PÀ¸À ¸ÀAUÀ滸ÀĪÀªÀgÀ PÉ®¸À JµÀÄÖ ªÀÄÄRåªÉAzÀÄ £ÁUÀjÃPÀjUÉ w½¸ÀĪÀÅzÀgÀvÀÛ®Æ ºÀ¹gÀÄ zÀ¼À UÀªÀÄ£À ¤ÃrzÉ. ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è EwÛÃa£À ªÀµÀðUÀ¼À°è PÀ¸À ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ°è DzÀ CªÀåªÀ¸ÉÜ Erà dUÀwÛ£À UÀªÀÄ£ÀªÀ£ÀÄß ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£ÀvÀÛ ¸É¼É¢vÀÄÛ.- ªÀÄ£ÀßuÉ ¤Ãr ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ¤«Äð¸À¨ÉÃPÀÄ. gÀlÄÖ. EªÀ£ÀÄß ªÀÄgÀħ¼ÀPÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼Éà E®èªÉAzÀÄ ºÉüÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ. EvÁå¢) ¥ÀjªÀwðvÀªÁUÀÄwÛzÉ. CªÀ£ÀÄß ¸ÀA¸ÀÌj¸ÀĪÀªÀgÀÄ. 55 . Erà zÉñÀzÀ¯Éèà EzÉÆAzÀÄ «²µÀÖ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæxÀªÀÄ ¸ÁzsÀ£ÉAiÀiÁVzÉ. ºÀ¹gÀÄ zÀ¼À. ¥ÉÃ¥Àgï. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è J®è jÃwAiÀÄ vÁådåªÀ£ÀÄß (WÀ£À vÁådå ªÀÄvÀÄÛ ºÀ¹ vÁådå) ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁV ªÉÊeÁÕ¤PÀªÁV ¤ªÀð»¹zÉÝà DzÀ°è §qÀd£ÀgÀ ªÉÄð£À ±ÉÆõÀuÉ vÀ¦à¸À§ºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CzÀjAzÀ §gÀĪÀ DzÁAiÀÄ¢AzÀ £ÀÆgÁgÀÄ PÀÄlÄA§UÀ¼ÀÄ UËgÀªÀAiÀÄÄvÀªÁV §zÀÄPÀ§ºÀÄzÀÄ CµÉÖà C®è. 2010gÀ D¸ÀÄ¥Á¹£À°è ºÀ¹gÀÄzÀ¼À DgÀA¨sÀªÁzÁUÀ PÉ®ªÉà £ÀÆgÀgÀ ¸ÀASÉåAiÀÄ°è vÁådå ¸ÀAUÀæºÀPÁgÀgÀÄ eÉÆvÉUÀÆrzÀÝgÀÄ. ‘©Ã¢©Ã¢ C¯ÉzÀÄ. ¸ÁV¸ÀĪÀªÀgÀÄ. EzÀgÀ ¥ÀæªÀiÁtªÉà FUÀ CvÀå¢üPÀªÁVzÉ. £ÀªÀÄä PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸ÀĪÀªÀgÉà EgÀ°®è. vÁådå PÉƼÀÄîªÀªÀgÀÆ CzÀ£ÀÄß ¤gÁPÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁVzÉ. §¼À¹ ©¸ÁrzÀ F ¥ÁåPïUÀ¼À£ÀÄß UÀnÖ ºÁ¼É ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉÆÃqïðUÀ¼À£ÁßV ¥ÀjªÀwð¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. FVÃUÀ ªÀÄzÀå¸ÁgÀªÀÅ mÉmÁæ¥ÁåPïUÀ¼À°è §gÀÄwÛªÉ. DzÀgÉ. PÁUÀzÀ.000 ¸ÀzÀ¸ÀågÀ §® ºÀ¹gÀÄzÀ¼ÀPÉÌ EzÉ. C¢üPÁgÀ ¤ÃqÀ®Ä §ÈºÀvï ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¥Á°PÉAiÀÄ C¢üPÀÈvÀ ªÀÄÄzÉæ EgÀĪÀ ‘UÀÄgÀÄvÀÄaÃn’AiÀÄ£ÀÆß PÉÆr¸ÀÄvÀÛzÉ. vÀA¥ÀÄ¥Á¤ÃAiÀÄUÀ¼À®èzÉ. CzÀ£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹. EªÀgÀ ªÀÈwÛ¬ÄAzÁV £ÀUÀgÀ ¥Á°PÉUÉ ¥ÀæwªÀµÀð ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 80jAzÀ 100 PÉÆÃnAiÀĵÀÄÖ G½vÁAiÀĪÁUÀÄwÛzÉ’ JA§ÄzÀÄ ºÀ¹gÀÄ zÀ¼ÀzÀ ¤®ÄªÀÅ. “F ªÉÆzÀ®Ä ‘vÁådå ¤ªÀðºÀuÉ’ JA§ÄzÀgÀ°è ‘vÁådå ¸ÀAUÀæºÀPÁgÀgÀÄ’ JA§ «ZÁgÀªÉà EgÀ°®è. EAvÀºÀ ¥Àj¹ÜwUÉ £ÁUÀjÃPÀgÀÄ JµÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ dªÁ¨ÁÝgÀgÀÄ JAzÀÄ UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÀÛ¯ÉÃ. ªÀÄgÀħ¼ÀPÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ CzÀPÉÌ ¥ÀjºÁgÀ PÀAqÀÄ»rAiÀÄĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀߪÀÇ £ÀqÉ¢zÉ. UÁf£À ªÀÄgÀħ¼ÀPÉ ¥ÀæªÀiÁt PÀrªÉÄAiÀiÁUÀÄwÛzÀÄÝ. PÀ¸À/vÁådåªÀ£ÀÄß ªÀÄÆ®zÀ¯Éèà «AUÀr¹ ¤ÃrzÀ°è. mÉmÁæ¥ÁåPïUÀ¼À£ÀÄß ¯ÉÆúÀzÀ CA±ÀUÀ¼ÀÄ. £ÀUÀgÀzÀ vÁådåªÀ£ÀÄß CªÉÊeÁÕ¤PÀªÁV £ÀUÀgÀUÀ½AzÁZÉUÉ ¸ÁV¸ÀĪÀ UÀÄwÛUÉzÁgÀjUÉ PÉÆÃn PÉÆÃn gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß £ÀUÀgÀ ¥Á°PÉ ¤ÃqÀ¨ÉÃQ®è JA§ÄzÀ£ÀÄß ‘ºÀ¹gÀÄzÀ¼À’zÀ gÀƪÁjUÀ¼ÁzÀ ªÉÄÊwæ ¸ÀªÀð ¸ÉêÁ ¸À«Äw. ªÀÄgÀħ¼ÀPÉAiÀÄ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ Cw ºÉaÑgÀĪÀÅzÀjAzÀ EzÀgÀ ¨ÉÃrPÉ ¸ÀzÁPÁ®PÀÆÌ EgÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¯ÉÆúÀPÉÌ FUÀ®Æ ¨ÉÃrPɬÄzÉ. ¥Áè¹ÖPï. ªÀÄgÀħ¼ÀPÉAiÀiÁUÀĪÀ ¯ÉÆúÀ.

750 d£ÀgÀ ¤ªÀðºÀuÉ £ÉÃgÀªÁV £ÀqÉ¢zÉ. ºÀ¹gÀÄzÀ¼ÀzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ¤ªÀð»¸ÀĪÀ J®è 35 PÉÃAzÀæUÀ¼À°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8jAzÀ 10 d£À PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. CAzÀgÉ MlÄÖ 350 PÀÄlÄA§UÀ¼À 1. CªÀjUÉ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀjAzÀ ©qÀÄUÀqÉAiÉÄà EgÀĪÀÅ¢®è. ºÀ¹gÀÄzÀ¼À. MAzÀÄ ¯ÉPÀÌzÀAvÉ.J®è §j UÀÄwÛUÉzÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀPÁðgÀzÀ ªÀÄzsÉå £ÀqÉzÀĺÉÆÃUÀÄwÛvÀÄÛ. 40.««zsÀ jÃwAiÀÄ PÁUÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁUÀzÀzÀ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼ÀÄ. q AiÉÆÃd£Á ¥sɧæªÀj 2015 ¸ÀAaPÉ «µÀAiÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ MPÀÆÌl ªÀÄvÀÄÛ gÁdQÃAiÀÄ ªÀåªÀ¸ÉÜ 56 AiÉÆÃd£Á d£ÀªÀj 2015 . ¸ÀzÀ¸ÀåjUÉ ¹UÀÄwÛgÀĪÀ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ ¯Á¨sÀ/¥ÀæAiÉÆÃd£À ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀPÉÌ ªÉÆzÀªÉÆzÀ®Ä vÁådå ¸ÀAUÀæºÀzÀ°è vÉÆqÀUÀ®Ä §AzÀªÀgÀÄ £ÉgÉAiÀÄ vÀ«Ä¼ÀÄ£Ár£À §qÀd£À. EzÀgÀ ¯Á¨sÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV CAUÀr ElÄÖPÉÆAqÀÄ vÁådå PÉÆAqÀÄ. CµÉÖà C®è EzÀ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀÆtð vÁådå ¤ªÀðºÀuÉ [Total Waste Management] JAzÀÄ UÀÄgÀÄw¸À¯ÁVzÀÄÝ. vÁådå ¤ªÀðºÀuÉ G¢ÝªÉÄ ¸Áܦ¸À®Ä CvÀåAvÀ PÀrªÉÄ §rØ zÀgÀzÀ°è ¸Á® ¸Ë®¨sÀå ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. PÀbÉÃjUÀ¼ÀÄ. EzÉÆAzÀÄ jÃw §AzsÀ£ÀzÀ°è CxÀªÁ fÃvÀzÀ°è ¹®ÄQzÀAvÉ.000/-zÀ £ÉgÀªÀÅ ¤ÃqÀĪÀ LzÀÄ ºÀtºÀÆrPÉzÁgÀgÀÄ ªÀÄÄAzÉ §A¢zÁÝgÉ. EzÀgÀxÀð. ¥Àæw vÁådå ¸ÀAUÀæºÀPÁgÀgÀÄ FUÀ vÁªÀÅ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ ««zsÀ jÃwAiÀÄ WÀ£À vÁådå (solid waste)zÀ vÀSÉÛAiÀÄ£ÀÄß ElÄÖPÉƼÀî¨ÉPÀÄ . FUÁUÀ¯Éà gÀÆ. PÁSÁð£ÉUÀ¼ÀÆ ºÀ¹gÀÄzÀ¼ÀzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ£ÀÄß vÀªÀÄä vÁådå ¤ªÀðºÀuÉUÉ PÀgÉ PÀ¼ÀÄ»¸ÀÄwÛzÁgÉ. FVÃUÀ GvÀÛgÀ PÀ£ÁðlPÀzÀ §ºÀÄvÉÃPÀ f¯ÉèUÀ½AzÀ ªÀÄvÀÄÛ GvÀÛgÀ ¨sÁgÀvÀzÀ ºÀ®ªÀÅ gÁdåUÀ½AzÀ vÀAqÉÆÃ¥ÀvÀAqÀªÁV PÀÄlÄA§UÀ¼ÀÄ vÁådå ¸ÀAUÀæºÀ PÉ®¸ÀPÉÌ §gÀÄwÛªÉ. F ¸Á®ªÀ£ÀÄß 18 wAUÀ¼À°è »A¢gÀÄV¸ÀĪÀ M¥ÀàAzÀzÉÆA¢UÉ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ PÁAiÀÄ𠤪Àð»¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. ¸ÀPÁðgÀPÉÌ vÀªÀÄä PÉÆqÀÄUÉ JµÉÖAzÀÄ JzÉAiÀÄÄ©â¹ «ªÀj¸ÀÄvÁÛgÉ. £ÀUÀgÀ ¥Á°PÉ UÀÄgÀÄw¹gÀĪÀ 45 vÁådå ¸ÀAUÀæºÀPÁgÀjUÉ £ÀUÀgÀzÀ ««zsÀ C¥ÁmïðªÉÄAmï ¸ÀªÀÄÄZÀÒAiÀÄUÀ½AzÀ £ÉÃgÀªÁV vÁådå ¸ÀAUÀ滸ÀĪÀ ºÀPÀÌ£ÀÄß ¤ÃrzÉ. ««zsÀ jÃwAiÀÄ ¯ÉÆúÀUÀ¼ÀÄ. ªÀÄvÉÛ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀªÀjUÉ C¢üPÀ. FVÃUÀ ªÀ¸Àw ¸ÀªÀÄÄZÀÒAiÀÄUÀ¼ÀµÉÖà C®è. ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ¸ÀévÀAvÀæöåªÁV vÁådå ¸ÀAUÀ滸ÀĪÀªÀgÀÄ. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ §ÈºÀvï £ÀUÀgÀ ¥Á°PÉ ªÀÄvÀÄÛ vÁådå ¸ÀAUÀæºÀPÁgÀgÀ £ÀqÀÄªÉ FUÀ 35 ªÁqïðUÀ¼À°è vÁådå ¸ÀAUÀæºÀuÉ. EzÀPÁÌV ‘I got garbage’ J£ÀÄߪÀ CAvÀeÁð® DzsÁjvÀ ¸Á¥sïÖªÉÃgï C£ÀÄß vÁådå ¤ªÀðºÀtPÁgÀgÀÄ §¼À¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. ¥Áè¹ÖPï ªÀÄvÀÄÛ gÀ§âgï. gÀAUïzÉà J£ÀÄߪÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÉÆqÀ£É ¸ÉÃj ‘¸ÁªÀÄÆ»PÀ ºÀt ºÀÆrPÉ’ [Cloud Funding]AiÀÄ AiÀÄvÀß £ÀqɹzÀÄÝ. [ºÀ¹gÀÄ zÀ¼ÀªÉà MAzÀÄ ¸ÀºÀPÁj ¨ÁåAPï DzÀ°è E¢£ÀÆß ºÉZÀÄÑ ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. vÀªÀÄUÉ AiÀiÁgÀÄ ‘ªÀÄÄAUÀqÀ’ ºÀt PÉÆqÀÄvÁÛgÉÆà CAvÀºÀªÀjUÉà ¸ÀzÁPÁ® vÀªÀÄä ¸ÀAUÀæºÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁgÀĪÀÅzÀÄ/ PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ gÀÆrü. vÁådå ¸ÀAUÀæºÀPÁgÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄvÉÛ EzÉà ªÀÈwÛAiÀÄ°ègÀ¨ÉÃPÉAzÉãÀÆ E®è. £ÀUÀgÀzÀ°è LzÀÄ PÀqÉ vÁådå Gj¹ C¤® vÀAiÀiÁj¹ «zÀÄåvï GvÁàzÀ£É ªÀiÁqÀĪÀ WÀlPÀUÀ¼À£ÀÄß ºÀ¹gÀÄzÀ¼ÀzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ¸ÀévÀAvÀæªÁV ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. FUÀ ¥Àj¹Üw §zÀ¯ÁVzÉ” J£ÀÄßvÁÛgÉ ºÀ¹gÀÄzÀ¼ÀzÀ ¸ÀzÀ¸Éå ªÉÄÃj. ¤ªÀðºÀuÉ PÀÄjvÀÄ M¥ÀàAzÀªÁVzÉ. ¸ÀAUÀ滹zÀ MlÄÖ ºÀ¹ vÁådåzÀ ¥ÀæªÀiÁt ªÀÄvÀÄÛ CzÀ£ÀÄß UÉƧâgÀ ªÀiÁqÀ®Ä CxÀªÁ C¤® vÀAiÀiÁjPÉUÉ ¤ÃrzÀ §UÉÎ ¯ÉPÀÌPÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. EzÀPÉÌ DgÀA¨sÀzÀ°è ¸ÀPÁðgÀzÀ £ÉgÀªÀÅ wÃgÁ CUÀvÀå]. UÁdÄ. vÁådå ¸ÀAUÀæºÀPÁgÀgÀÄ C£ÀĨsÀ«¸ÀĪÀ F ±ÉÆõÀuÉAiÀÄ£ÀÄß vÀ¦à¸À¯ÉAzÉÃ. AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄzsÀåªÀwðUÀ½®èzÉ vÁådå ¸ÀAUÀæºÀPÁÌV DVgÀĪÀ M¥ÀàAzÀ ‘zÉñÀzÀ¯Éèà ¥ÀæxÀªÀÄ’ J£À߯ÁVzÉ. vÁådå ¸ÀAUÀæºÀPÁgÀgÀ ¸ÀAWÀl£ÉAiÀÄ°è PÀAqÀÄPÉÆArgÀĪÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ªÀÄPÀ̽UÉ FUÀ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¸ÀªÀiÁd PÀ¯Áåt E¯ÁSɬÄAzÀ «zÁåyð ªÉÃvÀ£À ¹UÀÄwÛzÉ. £ÀUÀgÀ ¥Á°PÉ ªÀÄvÀÄÛ vÁådå ¸ÀAUÀæºÀPÁgÀgÀ £ÀqÀĪÉ. §ºÀÄvÉÃPÀ vÁådå ¸ÀAUÀæºÀPÁgÀgÀÄ FUÀ vÀªÀÄä ªÀÈwÛUËgÀªÀªÀ£ÀÄß PÀAqÀÄPÉÆArzÁÝgÉ ªÀÄvÀÄÛ vÁådå ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ°è ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄPÉÌ.

DPÉAiÀÄ ªÁ¸ÀÛªÀåzÀ vÁvÁÌ°PÀ UÀÄr¸À°¤AzÀ zÀÆgÀzÀ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ AiÀiÁgÁzÀgÀÆ gÁwæAiÀÄ ªÉÃ¼É ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀÄ. IÄvÀĸÁæªÀzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ J¯Áè PÁAiÀÄðUÀ½AzÀ DPÉAiÀÄ£ÀÄß zÀÆgÀ«j¹ CμÀÆÖ ¢£ÀUÀ¼ÀÄ CeÁÕvÀªÁV PÁ®PÀ¼ÉAiÀÄĪÀAvÉ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ.«. £ÀªÀÄä°è£À §ºÀÄvÉÃPÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼À°è IÄvÀĸÁæªÀªÀ£ÀÄß ‘ªÉÄÊ°UÉ’ JAzÀÄ £ÀA© ªÀÄ»¼É ªÉÄÃ¯É E¤ß®èzÀAvÀºÀ ¤§ðAzsÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÃj. IÄvÀĪÀÄw ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è£À DZÀgÀuÉ EvÀgÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ MAzÀÄ «±ÉõÀ D±ÀæAiÀÄ ¤«Äð¹ DPÉAiÀÄ£ÀÄß C°è ¥ÀævÉåÃPÀªÁV Ej¸ÀĪÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ IÄvÀĸÁæªÀzÀ ªÉÄÊ°UÉAiÀÄ£ÀÄß vÉÆÃj¹PÉƼÀÄîvÁÛgÉ. DzÀgÉ C£ÉÃPÀ DZÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ PÉ®ªÀgÀ §zÀÄPÀ£Éßà PÀµÀÖ PÉÆÃl¯ÉUÉ FqÀĪÀiÁrzÀgÉ ? £ÀªÀÄä°è «±ÉÃμÀªÁV ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÃAzÀæªÁVlÄÖPÉÆAqÀÄ gÀƦ¸À¯ÁVgÀĪÀ C£ÉÃPÀ DZÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ DPÉAiÀÄ §zÀÄPÀ£ÀÄß ¸ÀAPÀµÀÖQÌÃqÀĪÀiÁr ¸ÀÄR¸ÀAvÉÆÃμÀUÀ½AzÀ zÀÆgÀ G½AiÀÄĪÀAvÉ ªÀiÁrgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÁt§ºÀÄzÀÄ. DZÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ ºÀÄlÄÖªÀÅzÀÄ MAzÀÄ jÃw DPÀ¹äPÀªÉÃ. £ÀªÀÄä £ÀqÀÄ«£À PÁqÀÄUÉÆ®è d£ÁAUÀzÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ IÄvÀĸÁæªÀzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¥Á°¸À¨ÉÃPÁzÀ PÀlÄÖ¥ÁqÀÄUÀ¼ÀÄ EzÀPÉÆÌAzÀÄ GvÀÛªÀÄ GzÁºÀgÀuÉ. IÄvÀĸÁæªÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ PÀlÄÖ¥ÁqÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ£ÀÄß C¥ÁgÀªÁzÀ £ÉÆêÀÅ ªÀÄvÀÄÛ CªÀªÀiÁ£ÀUÀ½UÉ UÀÄjªÀiÁrgÀĪÀ PÀlÄÖ¥ÁqÀÄUÀ¼ÉAzÀgÉ IÄvÀĸÁæªÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀªÀÅ. EªÀjUÉ vÁAiÀÄÛvÀ£ÀªÉà MAzÀÄ ±Á¥ÀªÁVzÉ. DzÀgÉ £ÀªÀÄä £ÀqÀÄ«£À PÉ®ªÀÅ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼À°è ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀģɬÄAzÀ CµÉÖà C®è Hj¤AzÀ¯Éà DZɺÁQ £ÁUÀjÃPÀ ¸Ë®¨sÀåUÀ½AzÀ ªÀAa¸À®àlÄÖ KPÁAV §zÀÄPÀ£ÀÄß J¯Áè£ÉÆêÀÅUÀ¼À£ÀÄß £ÀÄAVPÉÆAqÀÄ PÀ¼ÉAiÀÄĪÀAvÉ ªÀiÁrgÀĪÀÅzÀÄAlÄ. AiÉÆÃd£Á d£ÀªÀj 2015 57 . AiÀiÁªÀÅzÉà IÄvÀĸÁæªÀzÀ PÀlÄÖ¥ÁqÀÄUÀ¼À zÀÄμÀàjuÁªÀÄUÀ½UÉ ¨ÉøÀvÀÛ C£ÉÃPÀ ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼ÀÄ EzÀPÉÌ PÁgÀtªÁUÀĪÀ UÀ¨sÀðPÉÆñÀªÀ£Éßà vÉUɹPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ¨sÀ«μÀåªÀ£ÀÄß §°PÉÆnÖgÀĪÀ GzÁºÀgÀuÉUÀ½ªÉ. PÀæªÉÄÃt ªÀÄvÉÛ ªÀÄvÉÛ CzÉà DZÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ C£ÀĸÀj¸À®àlÄÖ d£ÁAUÀzÀ MAzÀÄ £ÀqÀvÉAiÀÄ ¸ÀA»vÉAiÀiÁV ¨ÉÃgÀÆgÀÄvÀÛªÉ. DZÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß gÀƦ¹PÉƼÀÄîªÀ GzÉÝñÀ §zÀÄPÀÄ ¸ÀÄUÀªÀÄUÉƼÀî° JAzÀÄ. DPÉAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁgÀÆ ªÀÄÄnÖ¹PÉƼÀîzÉ zÀÆgÀ¢AzÀ CUÀvÀåªÁzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÆgÉʹ DμÀÆÖ¢£ÀUÀ¼ÀÄ KPÁAVAiÀiÁV PÁ®PÀ¼ÉAiÀÄĪÀAvÉ £ÉÆÃrPÉƼÀî¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. CªÀ¼À£ÀÄß CvÀåAvÀ »Ã£ÁAiÀĪÁV £ÀqɹPÉƼÀî¯ÁUÀÄvÀÛzÉ.ªÀÄr ªÉÄÊ°UÉ ªÀiËqsÀåzÀ°è £À®ÄUÀÄwÛgÀĪÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ ²ªÀgÀÄzÀæAiÀÄå f. DzÀgÉ PÁqÀÄUÉÆ®è ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ°è IÄvÀĪÀÄwAiÀiÁzÀgÉ Hj¤AzÀ ºÉÆgÀUÉ ªÀÄgÀzÀ gÉA¨É PÉÆA¨ÉUÀ½AzÀ vÁvÁÌ°PÀªÁV ¤«Äð¹zÀ UÀÄr¹°£À°è 16 ¢£ÀUÀ¼À PÁ® Ej¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. vÁåªÀÄUÉÆAqÀÄè. MAzÀÄ d£ÁAUÀ vÀ£ÀßzÉà DzÀ «©ü£Àß £ÀA©PÉ ªÀÄvÀÄÛ DZÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖPÉÆAqÀÄ CªÀÅUÀ½AzÀ vÀ£ÀߣÀÄß UÀÄwð¹PÉƼÀÄîvÀÛzÉ. MAzÀÄ ¤¢ðμÀÖ ¥Àj¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß ¤¨sÁ¬Ä¸À®Ä DZÀgÀuÉAiÉÆAzÀ£ÀÄß C£ÀĸÀj¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀPÁðj ¥ÀæxÀªÀÄ zÀeÉð PÁ¯ÉÃdÄ.

ºÉjUÉAiÀiÁzÀ vÁ¬Ä vÀ£Àß ªÀÄUÀÄ«£ÉÆA¢UÉ ªÀÄÆgÀÄ wAUÀ¼ÀPÁ® Hj¤AzÀ ºÉÆgÀUÉ UÀjUÀ¼ÀÄE¯Áè ¨Á¼É¥ÀmÉÖUÀ½AzÀ vÁvÁÌ°PÀªÁV PÀnÖzÀ UÀÄr¸À°£À°è vÀ£Àß ªÀÄUÀÄ«£ÉÆA¢UÉ KPÁAVAiÀiÁV PÁ® PÀ¼ÉAiÀĨÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. ºÀÆ ¥Àæ¸ÁzÀ PÉüÀĪÀ. AiÀiÁªÀÅzÉà PÁgÀtPÀÆÌ vÀ£Àß ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀªÀgÀÄ EgÀĪÀ ºÀnÖUÀ¼À M¼ÀPÉÌ CxÀªÁ ªÀÄ£ÉUÀ½UÉ CªÀgÀ£ÀÄß ¸ÉÃj¹PÉƼÀÄîªÀÅ¢®è ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄnÖ¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÆ E®è. ªÀiËqsÀåzÀ PÁgÀt ªÀÄvÀÄÛ »£Éß¯É PÁqÀÄUÉÆ®è ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ°è ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÃAzÀæªÁVnÖPÉÆAqÀÄ DZÀj¸ÀĪÀ EAvÀºÀ CªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ PÀlÄÖ¥ÁqÀÄUÀ¼ÀÄ EA¢UÀÆ PÀÆqÀ §ºÀÄvÉÃPÀ UÉÆ®ègÀºÀnÖUÀ¼À°è fêÀAvÀªÁVgÀ®Ä PÉ®ªÀÅ PÁgÀt ªÀÄvÀÄÛ »£É߯ÉUÀ¼À£ÀÄß «±Éèö¸À§ºÀÄzÁVzÉ. DzÀgÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁgÀtPÀÆÌ DPÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄnÖ¹PÉƼÀîzÀAvÉ DZÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÆwð UÉƽ¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ.. EzÀgÀ G®èAWÀ£ÉUÉ ‘zÉÊ«PÀ C¥ÀZÁgÀ’zÀ ¥ÀlÖ PÀlÖ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. ZÉüÀÄ. ¥Á°¸À¢zÀÝgÉ CzÉà ¸ÀAzÀ¨sÀð CxÀªÁ £ÀAvÀgÀªÀÇ ªÀÄ£É-ºÉÆ®UÀ¼À°è ºÁªÀÅ PÁt¹PÉÆAqÀgÉ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄjzÀ PÁgÀtPÉÌ JAzÀÄ £ÀA§¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. AiÉÆÃd£Á d£ÀªÀj 2015 . ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀtPÉÌ ¸Àr®ªÀiÁrzÀgÉ. ºÁªÀÅ PÁt¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ PÀlÄÖ¥ÁqÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄjAiÀÄ®àlÄÖ ªÉÄÊ°UÉ GAmÁVgÀĪÀ ¸ÀAPÉÃvÀ JAzÉà CxÉÊð¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. MAzÀÄ ªÉÃ¼É ºÁªÀÅ PÀaÑzÀgÉ ¥Á¥ÀzÀ ¥ÁæAiÀIJÑvÀÛ JAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉAiÀÄÆ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÄA¢£À PÀoÉÆÃgÀ ºÁUÀÆ ¸ÀÄ¢ÃWÀðPÁ®zÀ DZÀgÀuÉ JAzÀgÉ ºÉjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁtAvÀ£ÀzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ DZÀgÀuÉ. «μÀdAvÀÄUÀ¼À gÀÆ¥ÀzÀ°è ²PÉë ªÉÄÃ¯É «ªÀj¹zÀ DZÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ ¤gÀAvÀgÀªÁV DZÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀÄ£Àg燐ªÀzsÀð£ÉAiÀiÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ E£ÉÆßAzÀÄ £ÀA©PÉAiÉÄAzÀgÉ PÀlÄÖ¥ÁqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄjzÀgÉ zÉêÀgÀÄ «μÀdAvÀÄUÀ¼À (ºÁªÀÅ.PÁªÀ®Ä PÁAiÀÄÄvÁÛgÉ. EzÀjAzÀ vÀ£ÀUÉ DUÀĪÀ £ÉÆêÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¸À»¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀgÀ eÉÆvÉUÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀÄ«UÉ §gÀ§ºÀÄzÁzÀ PÀμÀÖUÀ¼À£ÀÄß vÁ£Éà ¤¨sÁ¬Ä¹PÉƼÀî¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. EzÀ£Àß ‘zÉÊ«PÀ ¤AiÀĪÀÄ’ªÉAzÉà ¨sÁ«¸À¯ÁVzÉ. IÄvÀĸÁæªÀªÀ£ÀÄß ‘ªÀÄ°£À’ JAzÀÄ §UÉzÀÄ vÀªÀÄä PÀÄ®zÉêÀgÀ£ÀÄß EAvÀºÀ ªÉÄÊ°UɬÄAzÀ PÁ¥ÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ EzÀÄ zÉêÀjUÉ «gÀÄzÀݪÉAzÀÄ £ÀA§¯ÁVzÉ.. 2) J¯Áè d£ÁAUÀzÀAvÉ EªÀgÀ°èAiÀÄÆ ¥ÀÄgÀÄμÀ ±ÉæÃμÀ×vÉ. PÁ® PÀ¼ÉAiÀÄĪÀ CªÀ¢ü PÀrªÉÄ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ. ºÉjUÉ CxÀªÁ ªÀÄÄnÖ£À ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è Hj¤AzÀ ºÉÆgÀUÀqÉ EgÀĪÁUÀ ¸Áé¨sÁ«PÀªÁV ºÁªÀÅUÀ¼ÀÄ ºÀjzÁqÀÄvÁÛ FPÉ EgÀĪÀ UÀÄr¸À°UÉ §AzÀgÉ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ¹Üw K£ÁUÀ§ºÀÄzÉA§ÄzÀÄ CªÀgÀªÀgÀ HºÉUÉ ©lÖzÀÄÝ !. ¥ÀjuÁªÀÄPÁj ¸ÁzsÀ£ÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. IÄvÀĸÁæªÀ ¥ÀÄgÀÄμÀ¤UÉ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸À®Ä ¸ÀÄ®¨sÀzÀ. zÉêÀgÀ°è ¥ÀjºÁgÀ §AiÀĸÀĪÀÅzÀÄ gÀÆrAiÀÄ°èzÉ. ºÉjUÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ vÀ¯ÉzÉÆÃjzÀgÉ. vÁvÁÌ°PÀ UÀÄr¸À°£À ªÀåªÀ¸ÉÜ EgÀzÉ. ºÉjUÉ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ DZÀgÀuÉ EzÀÄ E°èUÉ ¤®ÄèªÀÅ¢®è. 1) DZÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ zÉêÀgÉÆA¢UÉ vÀ¼ÀÄPÀÄ ºÁQPÉÆArgÀĪÀÅzÀÄ MAzÀÄ ªÀÄÄRåPÁgÀt. PÀÄ®zÉʪÀzÀ C¥ÀàuÉ PÉüÀĪÀ DZÀgÀuÉ F ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ¥Á°¸ÀĪÀ E£ÉÆßAzÀÄ DZÀgÀuÉAiÉÄAzÀgÉ vÀªÀÄUÉ ¸ÀA¨sÀ«¸ÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÀμÀÖ-£ÀμÀÖUÀ½UÉ PÁgÀt ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀjºÁgÀUÀ¼À£ÀÄß vÀªÀÄä PÀÄ®zÉʪÀzÀ C¥ÀàuÉ PÉüÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÀÄqÀÄPÀÄvÁÛgÉ. ªÀiÁ¹PÀ IÄvÀĸÁæªÀzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ DZÀgÀuÉ ªÀÄÄnÖ£À ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°èAiÀÄÆ F d£ÁAUÀzÀ ªÀÄ»¼É £Á®ÄÌ ¢£ÀUÀ¼À PÁ® Hj¤AzÀ ºÉÆgÀUÉ PÁ® PÀ¼ÉAiÀĨÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀÄgÀÄμÀ ¥Á槮åvÉUÀ½AzÀ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÁ¥ÁrPÉƼÀî®Ä ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É C£ÉÃPÀ PÀlÄÖ¥ÁqÀÄUÀ¼À£ÀÄß «¢ü¹gÀ§ºÀÄzÁVzÉ. ªÀÄ»¼ÉUÉ 58 AiÀiÁªÀÅzÉà PÀμÀÖ-£ÀμÀÖUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄRåªÁV ªÀÄPÀ̼ÁUÀ¢zÀÝgÉ. UÁ½-ªÀÄ¼É CxÀªÁ ©¹®Ä-ZÀ½UÀ¼ÀÄ §AzÀgÉ ªÀÄgÀUÀ¼À D±ÀæAiÀÄ E¯Áè C£Àå ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼À°è D±ÀæAiÀÄ ¥ÀqÉzÀÄ PÁ® PÀ¼ÉAiÀĨÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ.) gÀÆ¥ÀzÀ°è PÁt¹PÉÆAqÀÄ ²Që¸ÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ £ÀA§¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. EªÉgÉqÀÆ PÁgÀtUÀ¼ÀÄ ¥ÀævÉåÃPÀªÉ¤¹zÀgÀÆ MAzÀPÉÆÌAzÀÄ CAvÀgï ¸ÀA§AzsÀ EgÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉAiÀÄÆ EzÉ. ¥ÀÆeÁjAiÀÄ ªÉÄʪÉÄÃ¯É zÉêÀgÀ DªÁºÀ£ÉAiÀiÁV C¥ÀàuÉ PÉÆr¸ÀĪÀ DZÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ EA¢UÀÆ C£ÉÃPÀ HgÀÄUÀ¼À°è fêÀAvÀªÁVªÉ..

EzÀgÀ°è vÀ£ÀßzÉãÀÆ vÀ¦à®è¢zÀÝgÀÆ CμÀÆÖ¢£ÀUÀ¼ÀÄ MAzÀÄjÃwAiÀÄ ªÀÄÄdÄUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¦àvÀ¸ÀÜ ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼À ¸ÀAPÀl C£ÀĨsÀ«¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ.20 26. 5) d£ÁAUÀzÀ zsÁ«ÄðPÀ ªÀÄÄRAqÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀĪÀ£ÀÄß JzÀgÀÄ ºÁQPÉƼÀÄîªÀ ¨sÀAiÀÄ. PÀlÄÖ¥ÁqÀÄUÀ¼ÀÄ PÀlÄÖ¤mÁÖV ¥Á°¸ÀĪÀAvÁUÀ®Ä ªÀÄÄRAqÀgÀ ¥ÁvÀæ ªÀÄÄRåªÁVgÀÄvÀÛzÉ. EªÀjUÉ vÁAiÀÄÛvÀ£ÀªÉà MAzÀÄ ±Á¥ÀªÁVzÉ.40 16.10 2) ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ºÉÆÃgÁl: F ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ UÀȺÀPÀÈvÀåUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð»¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀUÉ ¥ÀÄgÀÄμÀ¤UÉ ¸Àj¸ÀªÀÄ£ÁV ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄÆ PÉ®¸ÀªÀiÁqÀĪÀÅzÀgÀ eÉÆvÉUÉ IÄvÀĸÁæªÀzÀ PÀlÄÖ¥ÁqÀÄUÀ¼À ¥ÀjvÁ¥ÀªÀ£ÀÆß JzÀÄj¸À¨ÉÃPÁUÀĪÀÅzÀjAzÀ FPÉAiÀÄzÀÄ MAzÀÄjÃwAiÀÄ°è ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ºÉÆÃgÁlªÁVgÀÄvÀÛzÉ. £ÁUÀjPÀvÉAiÀÄ ¸ÉÆÃAPÀÄ vÀlÖzÀAvÉ EvÀgÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÉÆA¢UÉ ¨ÉgÉAiÀÄzÉ MAzÀÄ ¥ÀævÉåÃPÀ §ÄqÀPÀmÁÖV G½zÀÄPÉƼÀî®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ.20 2. 4) IÄvÀĸÁæªÀzÀ ªÀiËqsÀå ¨ÉÃgÀÆj fêÀAvÀªÁVgÀ®Ä PÁPÀvÁ½AiÀÄ WÀl£ÉUÀ¼À£ÀÄß EzÀPÉÌ C£Àé¬Ä¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄÄRå PÁgÀt.02 MlÄÖ 42. £ÀAvÀgÀ ªÀÄzÀÄªÉ ¥ÀæAiÀÄvÀßUÀ¼À£ÀÄß ¥ÁægÀA©ü¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ.3) HgÀÄUÀ½AzÀ zÀÆgÀ.15 0.F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è vÀÄA¨Á CUÀvÀåªÁzÀ zÉÊ»PÀ ±ÀÄavÀé PÁ¥ÁrPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ PÀμÀÖªÁUÀÄvÀÛzÉ. MAzÀÄ ªÉÃ¼É PÀ¼ÀÄ»¹zÀgÀÆ PÀ°PÉ C«aÒ£ÀߪÁV ¸ÁUÀzÉà PÀÄApvÀUÉƼÀÄîvÀÛzÉ. ªÀÄÄRåªÁV ºÁ¢ ©Ã¢AiÀÄ°è wgÀÄUÁqÀĪÀ EvÀgÉ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀªÀgÀÄ EªÀgÀ£ÀÄß vÀÄA¨Á ºÀUÀÄgÀªÁV £ÉÆÃqÀÄvÁÛgÉ. AiÉÆÃd£Á d£ÀªÀj 2015 ¸ÁPÀëgÀvÉ ¥ÀæªÀiÁt ±ÉÃPÀqÀªÁgÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀët ¥ÀzÀ« G£ÀßvÀ ²PÀët ²PÀët ¥ÀÄgÀÄμÀgÀÄ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ 26. d£À¸ÀASÁå ¥ÀæªÀiÁt (®PÀëUÀ¼À°è) ¥ÀÄgÀÄμÀgÀÄ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ 3.15 0. ªÀÄ»¼É ªÉÄð£À PÀlÄÖ¥ÁqÀÄ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ PÁgÀtPÉÌ ¸Àr®UÉÆAqÀÄ CzÉøÀAzÀ¨sÀðPÉÌ K£ÁzÀgÀÆ vÉÆAzÀgÉvÁ¥ÀvÀæAiÀÄUÀ¼ÀÄ vÀ¯ÉzÉÆÃjzÀgÉ ‘PÀlÄÖ ¥ÁqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄjzÀzÀPÉÌ »ÃUÁ¬ÄvÀÄ’ JAzÀÄ DgÉÆæ¹ CzÀgÀ ºÉÆuÉAiÀÄ£ÀÄß DPÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆgɸÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. MlÄÖ d£À¸ÀASÉå 6. ºÀnÖAiÀÄ°è ªÉÊμÀªÀÄå«zÀÝgÉ. 3) WÀ£ÀvÉ-UËgÀªÀUÀ½UÉ ZÀÄåw : IÄvÀĸÁæªÀzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è Hj¤AzÀ DZÉ Ej¹ ¥ÀævÉåÃQ¸ÀĪÀÅzÀjAzÀ DPÉAiÀÄ°è C¥ÀgÁ¢ü ¨sÁªÀ GAmÁUÀÄvÀÛzÉ.86 3. EzÀjAzÀ ¤PÀÈμÀ× £ÉÆÃlªÀ£ÀÄß JzÀÄj¹¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. ªÀiËqsÀåzÀ zÀÄμÀàjuÁªÀÄUÀ¼ÀÄ IÄvÀĸÁæªÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ «¢ü¸À¯ÁVgÀĪÀ ¤§ðAzsÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀlÄÖ¥ÁqÀÄUÀ½AzÀ PÁqÀÄUÉÆ®è ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ ªÀÄÄUÀÞ ªÀÄvÀÄÛ C¸ÀºÁAiÀÄPÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ ¥ÀqÀĪÀ §ªÀuÉUÀ¼ÀÄ PÀoÉÆÃgÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ. vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ PÀÄtÂUÀ¯ï vÁ®ÆèQ£À F d£ÁAUÀzÀ C£ÉÃPÀ ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼ÀÄ F PÁgÀtPÁÌV UÀ¨sÀðPÉÆñÀ vÉÃV¹gÀĪÀ §UÉÎ ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀgÀ¢ ªÀiÁrgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß E°è £É£À¦¹PÉƼÀÀÄzÀÄ.86 ®PÀëUÀ¼À°è ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ 59 . CªÀÅUÀ¼À°è ªÀÄÄRåªÁzÀªÀÅUÀ¼ÉAzÀgÉ 1) ¥Áæt¨sÀAiÀÄ : Hj¤AzÁZÉ vÁvÁÌ°PÀ D±ÀæAiÀÄzÀ°è M§âAnAiÀiÁV IÄvÀĸÁæªÀzÀAvÀºÀ ªÀiÁ£À¹PÀ zÉÊ»PÀ C¸Àé¸ÀÜvÉUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è DgÉÆÃUÀåzÀ ¸ÀªÀĸÉå eÉÆvÉUÉ PÀ¼ÀîPÁPÀgÀ. ¥ÀÄAqÀ-¥ÉÆÃPÀjUÀ¼À.60 42.60 2. MAzÀÄjÃw ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ¥ÁqÀÄ ‘zÀÄ¢ð£ÀzÀ°è C¢üPÀªÀiÁ¸À’ zÀAvÁUÀ§ºÀÄzÀÄ.00 MlÄÖ 6.00 0. 5) vÁAiÀÄÛ£ÀªÉà ±Á¥ÀªÁVgÀĪÀÅzÀÄ: IÄvÀĸÁæªÀzÀ PÀlÄÖ¥ÁqÀÄUÀ¼À zÀÄμÀàjuÁªÀÄUÀ½UÉ ¨ÉøÀvÀÛ C£ÉÃPÀ ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼ÀÄ EzÀPÉÌ PÁgÀtªÁUÀĪÀ UÀ¨sÀðPÉÆñÀªÀ£Éßà vÉUɹPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ¨sÀ«μÀåªÀ£ÀÄß §°PÉÆnÖgÀĪÀ GzÁºÀgÀuÉUÀ½ªÉ. MAzÀÄ ªÉÃ¼É PÀ°PÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉzÀgÀÆ ªÀÄÄmÁÖUÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ(£Á®ÄÌ ¢£ÀUÀ¼ÀÄ) PÀlÄÖ¥ÁqÀÄ ¥Á®£ÉUÉ ¥Àæw wAUÀ¼ÀÄ ±Á¯É ©qÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. «μÀdAvÀÄUÀ¼À G¥Àl¼À PÁqÀÄ¥ÁætÂUÀ¼À ¨sÀAiÀÄ¢AzÀ vÀ£Àß ¥ÁætªÀ£Éßà ¥ÀtPÉÆqÀبÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ.40 16. £ÉʸÀVðPÀ D¥ÀvÀÄÛUÀ¼ÁzÀ UÁ½-ªÀļÉ. KPÉAzÀgÉ ±Á¯É PÀ°AiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ IÄvÀĪÀÄwAiÀiÁzÀgÉ CzÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ PÀlÄÖ¥ÁqÀÄUÀ¼À DZÀgÀuÉUÉ ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß ±Á¯É¬ÄAzÀ ©r¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ.86 F CAQ-CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹zÀgÉ °AUÁ£ÀÄ¥ÁvÀzÀ°è CAvÀgÀ«gÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀħgÀÄvÀÛzÉ. 4) £ÁUÀjPÀ ¸Ë®¨sÀåUÀ½AzÀ ªÀAavÉ : Hj¤AzÀ ºÉÆgÀUÉ EgÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è fêÀ£ÁªÀ±ÀåPÀ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ vÀÄA¨Á PÀμÀÖªÁUÀÄvÀÛzÉ. FPÉAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁgÀÆ ªÀÄÄnÖ¹PÉƼÀî¨ÁgÀzÉA§ ¤AiÀĪÀÄ«gÀĪÀÅzÀjAzÀ AiÀiÁgÁzÀgÀÆ gÀPÀëuÉUÉ zsÁ«¸ÀÄvÁÛgÉA§ ¨sÀgÀªÀ¸É E®èzÀ C¨sÀzÀæ ¹ÜwAiÀÄ°è ¢£ÀzÀÆqÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. F d£ÁAUÀzÀ ªÀÄ»¼Á d£À¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁPÀëgÀvÉAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁtzÀ CAQCA±ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄA¢£ÀAwªÉ. 6) ±ÉÊPÀëtÂPÀ CªÀPÁ±ÀUÀ½AzÀ ªÀAavÉ : ±Á¯ÉUÉ ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼À£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀÅzÀÄ PÀrªÉÄ. M§âAn PÀÄlÄA§ªÁzÀgÉ.08 0.

ºÀuÉ §gÀºÀ. CzÉãÉAzÀgÉ F ¥Àæ¨sÁªÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ°è ¤AvÀgÉ ªÀåQÛAiÀÄÆ vÀ£Àß ¥ÀæwQæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¸ÀÄvÁÛ£É.. ¨ÁºÀåªÁV ¥Àæ¨sÁ«¸ÀĪÀ PÀæªÀÄUÀ½UÉ MAzÀÄ «Äw¬ÄgÀÄvÀÛzÉ. ºÉuÁÚV ºÀÄlÖ¨ÁgÀ¢vÀÄÛ. EªÉà ªÉÆzÀ¯ÁV ºÀ½AiÀÄÄvÁÛ PÀÆgÀzÉ ªÀÄ»¼É Cj«£À PÀqÉUÉ zsÁ«¸À¨ÉÃPÁVzÉ. F ªÁ¸ÀÛ«PÀvÉAiÀÄ §UÉÎ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ°è eÁUÀÈw ªÀÄÆqÀ¨ÉÃPÁVzÉ. F d£ÁAUÀzÀ°è eÁUÀÈw ªÀÄÆr¸ÀĪÀ ¤nÖ£À°è PɼÀPÀAqÀAvÉ PÉ®ªÀÅ ¥ÀjºÁgÀ PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã®¸À§ºÀÄzÁVzÉ. 4) ²PÀëtzÀ ¥ÁvÀæ : ªÉÄÃ¯É «ªÀj¹zÀ ªÀÄÆgÀÄ ¥ÀjºÁgÀ PÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ¨ÁºÀåªÁV ¥Àæ¨sÁ«¸ÀÄvÀÛªÉ. 2) £ÁUÀjPÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ ¥ÁvÀæ: ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ ºÀPÀÄÌ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁévÀAvÀæöå PÁ¥ÁqÀĪÀ°è eÁUÀÈw ªÀÄÆr¸ÀĪÀ°è. CzÉà jÃw ¸ÁPÀëgÀvÉ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°èAiÀÄÆ ªÀÄ»¼É ¥ÀÄgÀÄμÀjVAvÀ CvÀåAvÀ PɼÀªÀÄlÖzÀ°ègÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀħgÀÄvÀÛzÉ. 3) ¸ÀPÁðgÀzÀ ¥ÁvÀæ : £ÁUÀjÃPÀ ¸Ë®¨sÀåUÀ½AzÀ ªÀAavÀgÁV HgÀÄUÀ½AzÀ zÀÆgÀ vÀªÀÄzÉà ¯ÉÆÃPÀzÀ°è ºÀÄzÀÄVgÀĪÀ F ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ½UÉ ¸ÀPÁðgÀ CUÀvÀå £ÁUÀjPÀ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¹ ¸ÀªÀiÁdzÀ ªÀÄÄRåªÁ»¤UÉ §gÀĪÀAvÉ ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¨ÉÃPÁVzÉ. DzÀgÉ ªÀåQÛAiÀÄ M¼ÀV¤AzÀ CAzÀgÉ CªÀ£À CAvÀgÀAUÀ¢AzÀ¯Éà ¥Àæ¨sÁªÀUÀ¼ÀÄ GAmÁUÀĪÀAwzÀÝgÉ CzÀÄ ±Á±ÀévÀªÁzÀ ¥Àæ¨sÁªÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. £ÁªÀÅ ¤¨sÀðAiÀÄgÁV ¥ÀæUÀwAiÀÄ PÀqÉ DvÀä «±Áé¸À¢AzÀ Cr EqÀ¨ÉÃPÉAzÀgÉ eÁÕ£À ¸ÀA¥Á¢¸À¨ÉÃPÀÄ DzÀÝÀjAzÀ ªÀiËqsÀåzÀ w«ÄgÀPÉÌ ²PÀëtzÀ ºÀtvÉAiÉÄ §ºÀÄ ªÀÄÄRå ¥ÀjºÁgÀ.. ¥ÀjºÁgÀUÀ¼ÀÄ EzÉà jÃw F d£ÁAUÀzÀ°è£À «zÁåªÀAvÀgÀÄ. EzÀÄ ²PÀët¢AzÀ ªÀiÁvÀæ ¸ÁzÀå. ªÀiËqsÀåvÉ EgÀĪÀPÀqÉ eÁUÀÈw ªÀÄÆr¸ÀĪÀ PÉ®¸À EªÀjAzÀ DUÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. EZÁÒ±ÀQÛ EzÀÝgÉ AiÀiÁªÀÅzÀÆ C¸ÁzsÀåªÀ®è. F ¤nÖ£À°è ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ gÁdå ¸ÀPÁðgÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßUÀ¼À£ÀÄß DgÀA©ü¹gÀĪÀÅzÀÄ ¨sÀgÀªÀ¸ÉAiÀÄ£ÀÄßAlĪÀiÁrzÉ. KPÉAzÀgÉ CªÀÅ D¼ÀªÁV ¨ÉÃgÀÆjgÀÄvÀÛªÉ. ªÀÄ»¼Á ¥ÀzÀ«ÃzsÀgÀgÀ ¸ÀASÉå ¤jÃQëvÀ ªÀÄlÖzÀ°è E®èzÉà EgÀĪÀÅzÀÄ w½zÀħAzÀgÉ. d£À¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ªÀÄÄRAqÀgÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ¨sÁªÀUÀ½UÉ M¼ÀUÁVgÀÄvÁÛgÉ. ¥ÀƪÀðd£ÀäzÀ PÀªÀÄð. £ÁªÉ®è ºÀÄlÄÖ¸ÁªÀÅ EgÀĪÀ DzÀ±Àð ªÀåQÛAiÀÄ£Éßà zÉêÀgÉAzÀÄ £ÀA§ÄªÀÅzÁzÀgÉ. ¥ÀU æ Àw¥ÀgÀgÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ªÀiËqsÁåZÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß §zÁ¯Á¬Ä¸ÀĪÀ ¤nÖ£À°è ¥ÁæªÀiÁtÂPÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁVzÉ. DzÀgÉ 1) d£ÁAUÀzÀ ªÀÄÄRAqÀgÀ ¥ÁvÀæ: DZÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß ¥Á°¸ÀĪÀ ¤nÖ£À°è d£ÁAUÀzÀ ªÀÄÄRAqÀgÀÄ(¥ÀÆeÁjUÀ¼ÀÄ) ªÀÄÄRå ¥Àæ¨sÁªÀ ©ÃgÀÄvÁÛgÉ. ¨sÀAiÀÄzÀ ªÀÄÆ® CeÁÕ£À. ¸ÀAWÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀÄƺÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §Ä¢Þfë-¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÀgÀ ¥ÁvÀæ ªÀÄÄRå«gÀÄvÀÛzÉ. EzÀgÀ°è ªÉÄÊ°UÉ ¸ÀÆvÀPÀzÀ ¥Àæ±ÉßAiÉÄà §gÀĪÀÅ¢®è. £ÀªÀÄä ºÀÄnÖ£À ªÀÄÆ® EgÀĪÀÅzÉà IÄvÀĸÁæªÀzÀ°è. F ¤nÖ£À°è ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¸ÀéAiÀÄA ¸ÉêÁ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ zsÀªÀÄðÀUÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼ÀÄ ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÀ ¥ÁvÀæ ±Áè åWÀ¤ÃAiÀÄ. EzÉÆAzÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ£À ºÀÄlÄÖ ¸ÁªÀÅUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À «PÁ¸ÀzÀ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ°è wÃgÁ ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀÄvÀÄÛ £ÉʸÀVðPÀ QæAiÉÄ. vÀ®vÀ¯ÁAvÀgÀUÀ½AzÀ DZÀj¹PÉÆAqÀÄ §AzÀ DZÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß §zÀ°¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ ¸ÀÄ®¨sÀªÉãÀÄ C®è.¸ÀASÉå ªÀÄÆgÀÄ ®PÀëªÀiÁvÀæ «gÀĪÀÅzÀÄ C£ÀÄ¥ÁvÀzÀ C¸ÀªÀiÁ£ÀvÉAiÀÄ£ÀÄß JwÛ vÉÆÃj¸ÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÄRAqÀgÀÄ ªÀiËqsÁåZÁgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß ¤°è¸ÀĪÀ EZÁÒ±ÀQÛ ¥ÀæzÀ²ð¹zÀgÉ §zÀ¯ÁªÀuÉ ¸ÁzsÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ. GzÉÆåÃUÀ¸ÀÜgÀÄ. EªÀgÉ®ègÀ£ÀÄß «zÁåªÀAvÀgÀ£ÁßV ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀiËqsÁåZÁgÀuÉUÀ½AzÀ ºÉÆgÀ §gÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. EªÀgÀ°è ªÀÄ»¼Á ²PÀëtªÀAvÀgÀÄ vÀÄA¨Á PÀrªÉÄ. ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀët ªÀÄÄV¹zÀªÀgÀ ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀzÀ« ²PÀëtPÉÌ ¸ÉÃjPÉÆAqÀªÀgÀ ¸ÀASÉåUÀÆ ºÉÆð¹zÁUÀ ªÀÄzsÀåzÀ°è ²PÀët ¤°è¹zÀªÀgÀ ¸ÀASÉå ºÉaÑgÀĪÀÅzÀÄ. F d£ÁAUÀzÀ°è £ÀÆgÀgÀ°è CzsÀðzÀμÀÄÖ ªÀÄA¢ C£ÀPÀëgÀ¸ÀÜjzÁÝgÉ. q 60 AiÉÆÃd£Á d£ÀªÀj 2015 . G£ÀßvÀ ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁrzÀªÀgÀAvÀÆ wÃgÁ £ÀUÀtåªÁVzÁÝgÉ. D zÉêÀgÀÄ ºÀÄlÄÖªÀÅzÀÄ EzÉà IÄvÀĸÁæªÀzÀ ªÀÄÆ®¢AzÀ¯ÉÃ.

ªÀgÀzÀQëuÉAiÀÄ «gÀÄzÀÞzÀ »jAiÀÄ ¥ÀvÀæPÀvÉð. ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÉUÀ½UÉ ¨ÉA§® ¤ÃqÀĪÀªÀgÀ zÉÆqÀØUÀÄA¥Éà EgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÁV ºÉtÄÚ ¸ÀzÁ ¤AiÀÄAvÀætPÉÆ̼ÀUÁUÀÄvÁÛ §AzÀªÀ¼ÀÄ. DAiÀiÁ PÁ®zÀ°è GAmÁzÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ ¥ÀæwgÉÆÃzsÀzÀ C¯ÉAiÀÄ°è ¸ÀÄzsÁgÀuÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀÄnzÉzÀÄÝ §½PÀ vÀtÚUÁUÀÄvÀÛªÉ. DzÀÝjAzÀ zsÁ«ÄðPÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÉUÀ¼ÀÄ ºÀ®ªÀjUÉ C¥ÀZÁgÀzÀAvÉAiÉÄà ¨sÁ¸ÀªÁV©qÀÄvÀÛzÉ. AiÉÆÃd£Á d£ÀªÀj 2015 61 . PÀÄzÉÆæý zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è EwÛÃaV£À zÀ±ÀPÀzÀ°è EAvÀºÀ PÉ®ªÀÅ ¸ÀÄzsÁgÀuÉAiÀÄ PÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ £ÀqÉ¢ªÉ. ªÀÄ»¼Á ¸ÀÄzsÁgÀuÉAiÀÄ PÉëÃvÀæzÀ°è ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÉUÀ¼ÁzÀµÉÖà ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è zsÁ«ÄðPÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÉUÀ¼ÀÄ £ÀqÉ¢®è. zsÁ«ÄðPÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÉ §ºÀ¼À PÀµÀ֪ɤ¹zÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è PÀÄzÉÆæýAiÀÄ°è £ÀqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßUÀ¼ÀÄ ±ÁèåWÀ¤ÃAiÀÄ. ºÉtÄÚ ºÉÆ£ÀÄß ªÀÄtÄÚ ªÀåQÛAiÀÄ CAzÀgÉ ¥ÀÄgÀĵÀ£À ¨sÉÆÃUÀ ¨sÁUÀåUÀ¼À ¥ÀnÖAiÀÄ°è ¸ÉÃjzÉ. zsÁ«ÄðPÀªÁV ªÀÄvÀÛµÀÄÖ PÀlĪÁzÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ½ªÉ. ªÀiÁvÀÄUÀ¼À°è. zÀ°vÀ CZÀðQAiÀÄjUÉ ¥ÀÆeÉAiÀÄ CªÀPÁ±ÀªÀ£ÀÄß PÀ°à¸ÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÀ®ªÁgÀÄ ¸ÀÄzsÁgÀuÁ PÁAiÀiðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ £ÀqÉzÀªÀÅ. eÁw ªÀåªÀ¸ÉÜ C½AiÀĨÉÃPÀÄ JAzÀÄ §AiÀĸÀĪÀ J®ègÀ°èAiÀÄÆ ªÀiÁ£ÀªÀ ¸ÀªÀiÁ£ÀvÉAiÀÄ ªÀÄÆ® D±ÀAiÀÄ EzÉÝà EgÀÄvÀÛzÀ®èªÉ. CAzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ»¼É ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÄgÀĵÀgÀ £ÀqÀÄ«£À C¸ÀªÀiÁ£À ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄÆ M¥ÀàvÀPÀÌ «ZÁgÀªÀ®è. CzÉà D±ÀAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄvÉÛ ªÀÄÄAzÀĪÀgɸÀ®Ä GzÁgÀªÁzÀ zÀȶÖPÉÆãÀzÀ CUÀvÀå«gÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ ºÉtÂÚUÉ fêÀ«zÉ. ¹zÁÞAvÀ gÀÆ¥ÀzÀ°è F §UÉÎ JµÉÖà ºÉýzÀgÀÆ CzÀÄ ¥ÁæAiÉÆÃVPÀªÁV Cwà C¥ÀgÀÆ¥À. DzÀgÉ zsÁ«ÄðPÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÉUÀ½UÉ ¨ÉA§® ¤ÃqÀĪÀªÀgÀ ¸ÀASÉå vÀÄA¨Á PÀrªÉÄ. DPÉAiÀÄ ªÀåQÛvÀé «PÁ¸ÀªÀÇ ¤AiÀÄAvÀætzÀ ZËPÀnÖ£À°èAiÉÄà G½zÀÄPÉÆArzÉAiÉÄà ºÉÆgÀvÀÄ ªÀÄÄPÀÛvÉAiÀÄ RĶAiÀÄ°è CgÀ¼ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀåªÁV®è JAzÉà ºÉüÀ¨ÉÃPÀÄ. EªÀÅ ªÀÄÆgÀ£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV ¤ªÀð»¸ÀĪÀÅzÀÄ CxÀªÁ ¤AiÀÄAwæ¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß w½zÀ°è ¸ÀÄR ¸ÀAvÉÆõÀ¢AzÀ ¨Á¼À§ºÀÄzÀÄ J£ÀÄߪÀ £ÀA©PÉ £ÀªÀÄä ¸ÀªÀiÁdzÀ°è D¼ÀªÁV ¨ÉÃgÀÆjzÉ. ¸ÀÄzsÁgÀuÉUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ PÁ®WÀlÖPÉÌ ¹Ã«ÄvÀªÁV ¤AvÀÄ©qÀĪÀÅ¢zÉ. ©üÃPÀgÀvÉ qsÁ¼ÁVzÀÝ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è §æºÀä²æà £ÁgÁAiÀÄt UÀÄgÀÄ CªÀgÀÄ ¸Áܦ¹zÀ zÉêÀ¸ÁÜ£À. MAzÉà ªÀÄvÀ JA§ ¥ÀjPÀ®à£ÉAiÀÄr DgÀA¨sÀªÁzÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è J®è eÁwAiÀĪÀjUÀÆ ªÀÄÄPÀÛ¥ÀæªÉñÀ EgÀ¨ÉÃPÀÄ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ DgÀA¨sÀzÀ D±ÀAiÀĪÁVvÀÄÛ. ¸ÀAªÉÃzÀ£ÉAiÀÄļÀî ºÀÈzÀAiÀÄ«zÉ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ «¥ÀAiÀiÁð¸À. ªÀÄAUÀ¼ÀÆj£À PÀÄzÉÆæý ²æà UÉÆÃPÀtð£ÁxÀ zÉêÁ®AiÀÄ. ¤AiÀÄAvÀætPÉÆ̼À¥ÀqÀ¨ÉÃPÁzÀ ¥ÀnÖAiÀÄ°è ºÉÆ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄtÂÚUÉ fêÀ«®è. EwÛÃZÉV£À ªÀµÀðUÀ¼À°è ªÀÄAUÀ¼ÀÆj£À PÀÄzÉÆæý zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è «zsÀªÁ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ ºÀƪÀÅ.¸ÁªÀiÁfPÀ ºÀªÁå¸À Ä À ª Û À v G ¸À±ÀQÛÃPÀgÀt ªÀÄ»¼Á ¸ÀÄzsÁgÀuÉAiÀÄ°è PÀÄzÉÆæýAiÀÄ ºÉeÉÓ ¸ÀéAiÀÄA¥Àæ¨sÁ eÁwAiÀÄ ªÀÄ»¼ÉUÉ zsÁ«ÄðPÀ PÉëÃvÀæzÀ°è ¥ÀÄgÀĵÀgÀµÉÖà ¸ÀªÀiÁ£ÀªÁzÀ CªÀPÁ±ÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀ zsÀªÀÄðzÀ°èAiÀÄÆ ¤ÃrzÀAw®è. PÀÄAPÀĪÀÄ ¹ÃgÉ ¤ÃqÀĪÀ. ºÉtäPÀ̼ÀÄ GzÉÆåÃUÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ. ¤AiÀÄAvÀæt ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ°è ¸ÁªÀiÁfPÀªÁV DPÉUÉ MAzÀµÀÄÖ ¤AiÀĪÀÄUÀ½zÀÝgÉ. zsÁ«ÄðPÀ DZÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ ªÀåQÛAiÀÄ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ £ÀA©PÉUÀ¼ÁzÀÝjAzÀ CªÀÅUÀ¼ÀÄ ¨Á®å¢AzÀ¯Éà G¹j£ÀAvÉ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß CAnPÉÆArgÀÄvÀÛzÉ. MAzÉà eÁw.

F PÁæAwPÁj ºÉeÉÓAiÀÄ §UÉÎ ¸ÁPÀµÀÄÖ ZÀZÉðUÀ¼ÀÄ £ÀqÉzÀªÀÅ. zÀ°vÀ ªÀÄ»¼ÉAiÉƧâ¼À ¥ÁzÀ ¥ÀÆeÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀévÀB ²æà d£ÁzÀð£À ¥ÀÆeÁj CªÀgÉà ªÀiÁrzÀgÀÄ. gÁdQÃAiÀÄzÀ°è «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄAvÀºÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÁ PÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ DgÀA¨sÀzÀ°è ¥ÀæwgÉÆÃzsÀUÀ¼À£ÀÄß PÀAqÀgÀÆ PÀ¼ÉzÀ ±ÀvÀªÀiÁ£À¢AzÀ¯Éà CªÀÅUÀ¼À «gÀÄzÀÞzÀ zÀ¤AiÀÄÆ UÀnÖAiÀiÁVAiÉÄà PÉý¸À¯ÁgÀA©ü¹ªÉ. CªÀÅUÀ½UÉ ¸ÀªÀÄgÉÆÃ¥Á¢AiÀÄ ¨ÉA§®ªÀÇ ¹UÀĪÀÅzÀÄ CµÀÖPÀ̵ÉÖ. ºÀƪÀÅ PÀÄAPÀĪÀÄ ªÀÄAUÀ¼À¸ÀÆvÀæ zsÀj¸ÀzÀ «zsÀªÉAiÀÄjUÉ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀĪÀÅzÀµÉÖà ¸ÀjAiÉÄÃ. zÀ°vÀ CZÀðQAiÉƧâgÀÄ UÀ¨sÀðUÀÄr AiÉÆÃd£Á d£ÀªÀj 2015 . DzÀgÉ zsÁ«ÄðPÀ PÉëÃvÀæzÀ°è CAvÀºÀ UÀÄgÀÄvÀgÀªÁzÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÉUÀ¼ÀÄ DV®è. F ¥ÀvÀæzÀ ¸ÀÆáwð¬ÄAzÀ ²æà d£ÁzÀð£À ¥ÀÆeÁj 2011gÀ zÀ¸ÀgÁ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¸Á«gÁgÀÄ ªÀÄA¢ «zsÀªÉAiÀÄjUÉ ¹ÃgÉ ºÀƪÀÅ PÀÄAPÀĪÀÄ §¼ÉUÀ¼À£ÀÄß «vÀj¹zÀgÀÄ. «zsÀªÉ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÉà zÉêÀgÀ GvÀìªÀ ªÀÄÆwðUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆvÀÛ ¨É½î gÀxÀªÀ£ÀÄß zÉêÀ¼ÀzÀ ¥ÁæPÁgÀzÀ°è ªÀÄÆgÀÄ ¸ÀÄvÀÄÛ J¼ÉzÀgÀÄ. zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è wÃxÀð¥Àæ¸ÁzÀ ¹éÃPÀj¹ vÉgÀ¼ÀĪÀÅzÀPÀ̵ÉÖà ¹Ã«ÄvÀªÁVzÀÝ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ ¥ÀæxÀªÀÄ ¨ÁjUÉ C°è£À PÉÊAPÀAiÀÄðUÀ¼À°è ¨sÁUÀªÀ»¹ RĶ¥ÀlÖgÀÄ. EzÀÄ JµÀÄÖ ¸Àj?’’ JAzÀÄ ¥Àæ²ß¹zÀ CªÀgÀÄ ºÉuÁÚzÀªÀ¼ÀÄ ºÀÄnÖ¤AzÀ ¸ÁAiÀÄĪÀªÀgÉUÉ JAzÀÆ C¥À«vÀæ¼À®è. d£ÁzÀð£À ¥ÀÆeÁj CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¨sÁµÀtzÀ°è ¸ÀªÀiÁdzÀ°è «zsÀªÉAiÀÄgÀ£ÀÄß QüÁV PÁtĪÀÅzÀÄ. £ÀAvÀgÀ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉzÀÄ 2013gÀ zÀ¸ÀgÁ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è «zsÀªÉ CZÀðPÀgÀ£ÀÄß zÉêÀgÀ ¥ÀÆeÉUÉAzÀÄ £ÉëĹ. ºÀ®ªÁgÀÄ ªÀÄA¢ ¸ÀĪÀÄAUÀ°AiÀÄgÀÄ. 2011gÀ PÀÄzÉÆæý zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ¸À¨sÁAUÀtªÉÇAzÀgÀ°è ©®èªÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ «zÁåyðUÀ½UÉ «zÁåyðªÉÃvÀ£À ¤ÃqÀĪÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÉÇAzÀ£ÀÄß DAiÉÆÃf¸À ¯ÁVvÀÄÛ. ºÉaÑ£À «gÉÆÃzsÀªÉãÀÆ §gÀ°®è JAzÉà ºÉüÀ¨ÉÃPÀÄ. PÀÄAPÀĪÀÄ §¼ÉUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄ ºÁPÀĪÀ DZÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß DZÀj¸ÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ ¥ÀæweÉÕ ªÀiÁrzÀgÀÄ. “vÀAzÉ E®èªÁzÁUÀ vÁ¬ÄAiÉÄà vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß vÀAzÉAiÀiÁV dªÁ¨ÁÝj¬ÄAzÀ ¸À®ºÀÄvÁÛ¼É. ªÀÄAUÀ¼À¸ÀÆvÀæ. UÀAqÀ wÃjPÉÆAqÀ ªÀiÁvÀæPÉÌ CªÉ®è C®APÁgÀªÀ£ÀÆß ºÉtÄÚ KPÉ ªÀiÁrPÉƼÀî¨ÁgÀzÀÄ JA§ zÀȶÖPÉÆãÀ¢AzÀ ¸ÀĪÀÄAUÀ°AiÀÄjUÉ ¥ÀæweÁÕ «¢üAiÀÄ£ÀÄß 2012gÀ d£ÀªÀj MAzÀgÀAzÀÄ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°èAiÉÄà DAiÉÆÃf¸À¯Á¬ÄvÀÄ. CªÀgÀ F ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀÄ¢ªÀ¸À ¥ÀwæPÉUÀ¼À°è ¸ÀÄ¢ÝAiÀiÁzÀªÀÅ. C°è ªÀÄÄRå CwyAiÀiÁVzÀÝ PÉÃAzÀæzÀ ªÀiÁf ¸ÀaªÀ ²æà ©. C¯ÉÆèAzÀÄ E¯ÉÆèAzÀÄ ¨sÀgÀªÀ¸ÉAiÀÄ ºÉeÉÓUÀ¼ÀÄ PÁt¹PÉÆArªÉ. ªÀÄ»¼ÉUÉ «¢ü¸À¯ÁzÀ zsÁ«ÄðPÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À ¤µÉÃzsÀzÀ »£Éß¯É K£ÀÄ JA§ ZÀZÉðAiÀÄÆ DVzÉ. ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ DzÁUÀ®Æ ºÀ®ªÁgÀÄ ªÉâPÉUÀ¼À°è D PÀÄjvÀ ZÀZÉðUÀ¼ÁVªÉ. ¥ÀÄgÁvÀ£À PÁ®¢AzÀ®Æ §A¢ü¹nÖzÀÝ PÀlÖ¼ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄjAiÀÄĪÀ PÁæAwAiÀÄ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß CªÀÅ ªÀiÁrªÉ. ¤gÀAvÀgÀvÉ E®èzÉà EzÁÝUÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÁ PÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ §gÉAiÀÄ ¸ÀÄ¢ÝAiÀiÁVAiÀĵÉÖà ¥ÀæZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. «zsÀªÉ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÉà PÀĽvÀÄ ZÀArPÁ ºÉÆêÀĪÀ£ÀÄß ªÀiÁr ¥ÀÆuÁðºÀÄw ¤ÃrzÀgÀÄ. ªÀÄAUÀ¼ÀÆj£À PÀÄzÉÆæý UÉÆÃPÀtð£ÁxÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è PÀ¼ÉzÀ PÉ®ªÀÅ ªÀµÀðUÀ½AzÀ zsÁ«ÄðPÀ PÉëÃvÀæzÀ°è ªÀÄ»¼Á ¸ÀÄzsÁgÀuÉAiÀÄ ºÀ®ªÀÅ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ £ÀqÉzÀªÀÅ. ªÀÄÄmÁÖzÀ ¢£ÀUÀ¼À°èAiÀÄÆ CªÀ¼ÀÄ zÉêÀgÀ ¥ÀÆeÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÀÄ JAzÀÄ ¤µÉÃzsÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÃgÀĪÀ C¢üPÁgÀ ¥ÀÄgÀĵÀ¤UÉ E®è JA§ «©ü£ÀߪÁzÀ C©ü¥ÁæAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÀgÀÄ.ºÉÆÃgÁl. C®èzÉ CAvÀºÀ DZÀgÀuÉUÉ ²æà d£ÁzÀð£À ¥ÀÆeÁj CªÀgÉà £ÉÃvÀÈvÀé ªÀ»¹gÀĪÀ PÀÄzÉÆæý zÉêÀ¸ÁÜ£ÀªÉà ªÀiÁzÀjAiÀiÁUÀ§ºÀÄzÀ®è JA§ ¸À®ºÉAiÀÄ£ÀÆß ªÀåPÀÛ¥Àr¹ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß §gÉ¢zÀÝgÀÄ. CAvÀºÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßUÀ¼ÀÄ £ÀqÉzÁUÉ®è MAzÀÄ ¨ÁjUÉ ªÀiÁvÀæ ¹Ã«ÄvÀªÁV G½zÀ GzÁºÀgÀuÉUÀ¼Éà ºÉZÀÄÑ. ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ ¥ÀÄgÉÆûvÀ ªÀUÀð¢AzÀ nÃPÉUÀ¼ÀÄ ªÀåPÀÛªÁzÀgÀÆ. DzÀgÉ CzÉà ªÀÄPÀ̼À ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÁUÀ D ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ°è ªÀiÁvÀæ DPÉ C¥À±ÀPÀÄ£À J¤¹PÉƼÀÄîvÁÛ¼É. MAzÀĪÉÃ¼É vÀªÀÄVAvÀ ªÀÄÄAavÀªÁV ¥Àw wÃjPÉÆAqÀ°è. ¢Ã¥ÁªÀ½AiÀÄ°è ªÀÄvÉÛ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjAzÀ ®Qëöäà ¥ÀÆeÉ £ÀqɬÄvÀÄ. 2014gÀ zÀ¸ÀgÁ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è zÀ°vÀ ªÀÄ»¼ÉAiÉƧâjUÉ UÀ¨sÀðUÀÄrUÉ vÉgÀ½ ¥ÀÆeÉ ªÀiÁqÀĪÀ CªÀPÁ±À zÉÆgɬÄvÀÄ. zsÁ«ÄðPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À°è CªÀgÀ£ÀÄß C¥À±ÀPÀÄ£À JAzÀÄ ¥ÀjUÀt¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀjAiÀÄ®è JA§ 62 ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉýzÀgÀÄ. ªÀÄ»¼ÉAiÉƧâgÀÄ ¥ÀwæPÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀlªÁzÀ ¸ÀÄ¢Ý vÀÄtÄPÀ£ÀÄß ¥ÀÆeÁj CªÀjUÉ PÀ¼ÀÄ»¹. DzsÀĤPÀªÁzÀ F PÁ®zÀ°è ªÀÄ»¼ÉUÉ «¢ü¸À¯ÁzÀ zsÁ«ÄðPÀ ¤µÉÃzsÀªÀ£ÀÄß KPÉ vÉUÉzÀÄ ºÁPÀ¨ÁgÀzÀÄ JA§ ZÀZÉðUÀ¼ÀÄ £ÀqÉAiÀÄĪÀAvÉ ªÀiÁqÀ®Ä PÀÄzÉÆæýAiÀÄ°è £ÀqÉzÀ WÀl£ÉUÀ¼ÀÄ PÁgÀtªÁVªÉ. CªÀgÀ ¤®ÄªÀ£ÀÄß ±ÁèåX¹zÀgÀÄ. PÀ¼ÉzÀ ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ F jÃwAiÀÄ «©ü£Àß DZÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ PÀÄzÉÆæý zÉêÀ¸ÁÜ£À zsÁ«ÄðPÀ PÉëÃvÀæzÀ°è ºÉƸÀ ZÀZÉðAiÀÄ£ÀÄß ºÀÄlÄÖ ºÁQzÉ.

¨sÁgÀwÃzÉë ªÀåPÀÛ¥Àr¸ÀÄvÁÛgÉ. C¢üPÁgÀ¢AzÀ zsÁ«ÄðPÀvÉ «ªÀÄÄRªÁVgÀĪÀ F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è DPÉUÉ C°è CªÀPÁ±ÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ°à¸ÀĪÀÅzÀjAzÀ DPÉAiÀÄ §zÀÄPÀÄ GvÀÛgÉÆÃvÀÛgÀ C©üªÀÈ¢Þ PÁtÄvÀÛzÉ JAzÀÄ C¤¸ÀĪÀÅ¢®è. »A¢£À PÁ®zÀ°è C¢üPÁgÀ±Á»AiÀÄ£ÀÄß C¢üPÀÈvÀªÁV ¥ÀÄgÉÆûvÀ±Á» ªÀUÀðªÉà ¤AiÀÄAwæ¸ÀÄwÛvÀÄÛ. EwÛÃZÉV£À ¢£ÀUÀ¼À°è ªÀÄ»¼É JzÀÄj¸ÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀªÀĸÉå. F J®è ¸ÀÄzsÁgÀuÉUÀ¼ÀÄ ZÀZÉðAiÀÄ£ÀÄß ºÀÄlÄÖºÁPÀĪÀÅzÀgÀ eÉÆvÉUÉ PÉ®ªÀÅ ¸ÀÆPÀëöäUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArªÉ. zsÁ«ÄðPÀ ¤µÉ×AiÉÄà DPÉUÉ «ªÉÆÃZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀgÀÄt¸ÀÄvÀÛzÉ JA§ ºÉÃgÀÄ«PÉAiÀiÁUÀ°Ã EA¢£À vÀÄvÀÄð C®è. ZÀArPÁAiÀiÁUÀ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀjAzÀ DPÉAiÀÄ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ §zÀÄQ£À°è ¥Àæw¤vÀå JzÀÄj¸ÀĪÀ ¸ÀªÁ®ÄUÀ¼ÀÄ §zÀ¯ÁUÀÄvÀÛªÉ J¤¸ÀĪÀÅ¢®è. UËgÀªÀ£ÀÄß PÀ°à¹zÉ. ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ DPÉAiÀÄ §zÀÄPÀ£ÀÄß GzÀÞj¸À¯ÁgÀªÀÅ. ¥ÀæeÁ¥Àæ¨sÀÄvÀé ªÀåªÀ¸ÉÜ d£À¸ÁªÀiÁ£ÀågÉ®èjUÀÆ WÀ£ÀvÉ. gÁdåzÀ EvÀgÀ ¨sÁUÀUÀ½UÉ ºÉÆð¹zÀgÉ PÀgÁªÀ½AiÀÄ°è zsÁ«ÄðPÀvÉAiÀÄ ZËPÀlÄÖ §ºÀ¼À ©V JAzÉà C¤¸ÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀÄgÀĵÀgÀ £ÉgÀ½¤AzÀ zÀÆgÀªÁV ¸ÀévÀAvÀæªÁV ¨É¼ÉAiÀÄĪÀ bÁw ºÉÆA¢gÀĪÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ EAzÀÄ EvÀgÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ DzÀ±ÀðgÁVzÁÝgÉ. zsÁ«ÄðPÀvÉAiÀÄÄ £ÀA©PÉAiÀÄ ªÉÄïÉAiÉÄà ¨É¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀÅzÀjAzÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ¥Àj¥ÁoÀUÀ¼É®èªÀÇ «zsÀªÉAiÀÄjUÁVAiÉÄà EgÀÄvÀÛªÉãÉÆà JA§AvÉ gÀÆrüAiÀiÁUÀĪÀ C¥ÁAiÀĪÀÇ E®è¢®è. E£ÀÆß ºÉüÀ¨ÉÃPÉAzÀgÉ ªÀÄ»¼É CAvÀºÀ ZËPÀnÖ£ÉƼÀUÉ ¸ÀjzÀµÀÆÖ CzÀÄ PÉÆ£ÉUÉ DPÉUÉ G¹gÀÄUÀnÖ¸ÀĪÀ ªÁvÁªÀgÀtªÀ£ÀÆß ¸ÀȶֹÃvÀÄ. CAvÀºÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ªÀÄ»¼ÉAiÀÄÄ ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀÄvÀÄÛ DyðPÀªÁV ªÀÄÄ£É߯ÉUÉ §gÀĪÀÅzÀÄ §ºÀ¼À CUÀvÀå. DzÀgÉ ¸ÁévÀAvÁæöå£ÀAvÀgÀ ¥Àj¹Üw vÀÄA§ §zÀ¯ÁVzÉ. “CAzÀgÉ PÀÄzÉÆæýAiÀÄ°è «zsÀªÉAiÀÄgÀÄ gÀxÀ J¼ÉAiÀÄĪÀÅzÀjAzÀ CxÀªÁ zÉêÀjUÉ ¥ÀÆeÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀjAzÀ. C¢üPÁgÀ PÉëÃvÀæPÉÌ zsÁ«ÄðPÀvÉAiÀÄÆ CAnPÉÆArzÁÝUÀ ªÀÄ»¼ÉUÉ zÉÆgÉAiÀÄzÀ zsÁ«ÄðPÀ ¸ÁévÀAvÀæöå. C°è ¹UÀĪÀ C¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ. ¸ÁzsÀ£É. ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ªÉʪÁ»PÀ ¹ÜwAiÉÄà DPÉAiÀÄ §zÀÄPÀ£ÀÄß C¼ÉAiÀÄĪÀ ªÀiÁ£ÀzÀAqÀ JA§AvÉ ©A©¸ÀĪÀ «ZÁgÀUÀ¼ÁUÀ°Ã. CzÀÄ ªÀÄ»¼ÉUÉ EzÀÄ M¼ÉîAiÀÄzÀÄ JAzÀÄ vÁ£Éà ¤zsÀðj¸ÀÄvÀÛzÉ. C¢üPÁgÀzÀ ¸ÀÆvÀæUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄPÀÛªÁVªÉ. ¦. ¸ÁªÀÄÄzÁ¬ÄPÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÉAiÀÄ ¤nÖ£À°èAiÀÄÆ £ÉÆÃqÀĪÀÅzÁzÀgÉ EAvÀºÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß £ÀqɸÀĪÀÅzÀgÀ eÉÆvÉUÉ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀªÀjUÉ ºÉaÑ£À w½ªÀ½PÉ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ CUÀvÀå.¥ÀæªÉò¹zÁUÀ DPÉUÉ ¥ÀƪÀð ¸ÀA¸ÁÌgÀUÀ½®è JA§ DgÉÆÃ¥ÀUÀ¼ÀÄ PÉý§AzÀªÀÅ. §æºÀä²æà £ÁgÁAiÀÄt UÀÄgÀÄ CªÀgÀÄ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸Áܦ¹zÁUÀ ¥ÀÄgÉÆûvÀgÀÄ ¥ÀÆeÉUÁV §gÀ®Ä ¹zÀÞjgÀ°®è. DzÀÝjAzÀ DPÉAiÀÄ ªÀåQÛvÀé «PÁ¸ÀPÉÌ C£ÀÄPÀÆ®ªÁzÀ zÁjUÀ¼À£ÀÄß CzÀÄ PÀ°à¸ÀĪÀÅ¢®è’’ JA§ÄzÀÄ CªÀgÀ ¤®ÄªÀÅ. DzÀÝjAzÀ ¤ªÀÄð® ªÀÄ£À¹ì£À ¥ÀÆeÉAiÉÄà ¤dªÁzÀ ¸ÉÃªÉ JA§ ªÀiÁw£ÉÆA¢UÉ F ZÀZÉðUÉ C®à«gÁªÀÄ ©¢ÝzÉ. q AiÉÆÃd£Á ªÀiÁZïð 2015 «±ÉõÀ ¸ÀAaPÉ «µÀAiÀÄ ªÀÄÄAUÀqÀ ¥ÀvÀæ 2015-16 AiÉÆÃd£Á d£ÀªÀj 2015 63 . zsÁ«ÄðPÀvÉ K¤zÀÝgÀÆ ªÉÊAiÀÄQÛPÀªÁzÀ «ZÁgÀªÁV G½¢zÉAiÉÄà ºÉÆgÀvÀÄ. ±ÉÆõÀuÉUÀ½UÉ zsÁ«ÄðPÀ PÉëÃvÀæzÀ°è ¥ÀjºÁgÀ zÉÆgÉAiÀÄÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ºÉaÑ£ÀªÀgÀÄ £ÀA§ÄªÀÅ¢®è. UÀ¨sÀðUÀÄrUÉ CZÀðQ vÉgÀ½ ¥ÀÆeÉ ¸À°è¹zÁUÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀªÀgÉà EzÀÄ ¸ÀjAiÀÄ®è JAzÀÄ DPÉëÃ¥À ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÀÝgÀÄ. GzÉÆåÃUÀ. EvÀgÉqÉUÀ¼À°è ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ zÉêÀjUÉ DgÀw ªÀiÁqÀĪÀ ¥Àj¥ÁoÀ«zÀÝgÀÆ PÀgÁªÀ½AiÀÄ ªÀÄnÖUÉ zÉêÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÆeÁ «zsÁ£ÀUÀ¼ÀÄ MzÉÝ §mÉÖAiÀÄÄlÄÖPÉÆAqÀÄ ¥ÀÆeÉ ¸À°è¸ÀĪÀ ¥ÀÄgÉÆûvÀªÀUÀðPÀ̵ÉÖà ¹Ã«ÄvÀ. CAvÀºÀ DyðPÀ ¸À§®vÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁfPÀ ¨sÀzÀævÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ°à¸ÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßUÀ¼À CUÀvÀå«zÉ. CAzÀgÉ §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄÄ CAvÀgÀAUÀ¢AzÀ®Æ DUÀ¨ÉÃPÀÄ. CAzÀgÉ ¥ÀÆeÁ ªÀÄAvÀæUÀ¼À ¥ÁoÀ DUÀzÉà EgÀĪÀ ªÀÄ»¼É AiÀiÁªÀ jÃw ¥ÀÆeÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀå JA§ DPÉëÃ¥ÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀÄgÉÆûvÀ ªÀUÀð¢AzÀ PÉý§AzÀªÀÅ. EAzÀÄ ¸ÀªÀiÁd ºÉÃVzÉAiÉÄAzÀgÉ DyðPÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁfPÀªÁV ¸ÀzÀÈqsÀªÁVgÀĪÀ ªÀåQÛUÉ zsÁ«ÄðPÀ PÉëÃvÀæzÀ°è vÁ£ÀÄ C¥ÉÃPÉë ¥ÀlÖ ¸ÁzsÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ PÀµÀÖªÉãÀ®è. CAvÀºÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è F J®è ºÉeÉÓUÀ¼ÀÆ «±ÉõÀªÁV ¥ÀjUÀt¸À¨ÉÃPÁzÀªÀÅUÀ¼ÀÄ JA§ÄzÀgÀ°è JgÀqÀÄ ªÀiÁw®è. §»gÀAUÀ¢AzÀ®Æ DUÀ¨ÉÃPÀÄ J¤¸ÀÄvÀÛzÉ. PÀÄzÉÆæýAiÀÄ°è £ÀqÉzÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÁ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÉÄïÉÆßÃlPÉÌ ¸ÀÄzsÁgÀuÉAiÀÄAvÉ PÀAqÀgÀÆ CªÀÅ EA¢£À ¸ÀªÀiÁdzÀ°è ¤dªÁVAiÀÄÆ ªÀÄ»¼ÉUÉ EAzÀÄ vÀÄvÁðV CUÀvÀåªÁVgÀĪÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÉUÀ¼ÀÄ J¤¸ÀĪÀÅ¢®è JA§ C©ü¥ÁæAiÀĪÀ£ÀÄß PÀªÀ¬Äwæ ºÁUÀÆ §gÀºÀUÁwð qÁ. “zsÀªÀÄð AiÀiÁªÀvÀÆÛ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸À§®¼À£ÁßV ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ £Á£ÀÄ £ÀA§ÄªÀÅ¢®è.’’ «zsÀªÉAiÀÄgÀÄ gÀxÀ J¼ÉAiÀÄĪÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ºÉaÑ£À ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ CzÀÄ «zsÀªÉAiÀÄgÀÄ J¼ÉAiÀÄĪÀÅzÀPÁÌVAiÉÄà EgÀĪÀ gÀxÀ JAzÀÄ £ÀA©zÀÝgÀÄ. EzÉÆAzÀÄ ¸ÁAPÉÃwPÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß JA§ ¤nÖ£À°è ±ÁèåWÀ£ÁºÀðªÉà ºÉÆgÀvÀÄ EA¢£À vÀÄwðUÉ GvÀÛgÀ J¤¸ÀĪÀÅ¢®è.

ªÀÄÄ¥ÀÄà J¯Áè CªÀ¸ÉÜUÀ¼À MAzÀÄ C«¨sÁdå CAUÀªÁVzÉ. zÉñÀzÀ ¸ÀA¸ÀÌøw C£ÉÃPÀ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄ. ªÀ¸ÀwPÉëÃvÀæUÀ¼ÀÄ CZÀÑj ªÀÄÆr¸ÀÄvÀÛªÉ. F zÉÊ£ÀA¢£À ¤vÀåPÀªÀÄðUÀ¼À°è ±ËZÀªÀÅ vÀ£ÀßzÉ DzÀ ¥ÁæªÀÄÄRåvÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÉ. £ÀªÀÄä »jAiÀÄgÀÄ. PÀ®äµÀUÀ¼À£ÀÄß «¸Àfð¸ÀĪÀÅzÀÄ CµÉÖ ªÀÄÄRå. “±ËZÁZÁgÀ ªÀÈvÀA PÁAiÀÄðA ±ÀıÀÆætA UÀÄgÉÆÃ:|| ªÀÈvÁ¤ ZÀgÀvÁ UÁæºÉÆåà ªÉÃzÀ±Àé PÀÈvÀ §Ä¢Ý£Á|| CµÁ×AUÀ AiÉÆÃUÀPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ. ±ÀÄzÀÞªÁzÀ UÁ½. CªÀÅUÀ¼À°è CAvÀB±ËZÀ ºÁUÀÆ §»ÃgÀ ±ËZÀUÀ¼ÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ ±ËZÀUÀ¼À ªÀĺÀvÀéªÀ£ÀÄß w½¹PÉÆqÀÄvÀÛzÉ. ±ËZÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ CUÀvÀå. ¥ÀzÀÞw ¸ÀA¸ÁÌgÀUÀ¼À vÀªÀgÀÆgÀÄ. ªÀåQÛAiÀÄ CxÀªÁ ºÀªÁå¹ ¯ÉÃRPÀgÀÄ. 64 AiÉÆÃd£Á d£ÀªÀj 2015 . «ZÁgÀ. PÀÄrAiÀÄĪÀ ¤Ãj£À ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ §¼ÀPÉ. 1869) d£Àä ¢£ÁZÀgÀuÉ CAzÀgÉ 2019 gÉƼÀUÉ zÉñÀzÀ J¯Áè ¨sÁUÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄ°£À¢AzÀ ªÀÄÄQÛAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆAzÀ¨ÉÃPÁV Erà gÁµÀÖçPÉÌ PÀgÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÁÝgÉ. MlÄÖ DgÉÆÃUÀåªÀAvÀ£À zÉúÀPÉÌ ±ÀÄaAiÀiÁzÀ DºÁgÀ. ºÁUÀÆ £ÁUÀjPÀ fêÀ£ÀzÀ UÀÄtªÀÄlÖªÀ£ÀÄß JwÛ »rAiÀÄÄvÀÛzÉ. M§â gÉÊvÀ vÀ£Àß d«Ää£À°è GvÀÛªÀĪÁzÀ ¥sÀ¸À®£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä PÀ¼ÉAiÀÄ£ÀÄß QvÀÄÛ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß ºÀzÀªÀiÁr GvÀÛªÀĪÁzÀ UÉƧâgÀ ¥ÀÆgÉʸÀÄvÁÛ£É. «ªÀj¸À¯ÁVgÀĪÀ AiÀĪÀÄ. CzÉà zÉúÀzÀ ªÀÄ®. AiÀi˪Àé£À. MAzÀÄ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀĸÀÜ PÀÄlÄA§zÀ ¢£ÀZÀjAiÀÄÄ ¤UÀ¢vÀ PÀªÀiÁð£ÀĵÁ×£ÀUÀ½AzÀ DgÀA¨sÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ.PÉÆ¼É vÉÆ¼É ªÀÄ£ÀzÀ ªÀÄ°£ÀªÀÇ ¥Àj¸ÀgÀzÀ ªÀiÁ°£ÀåªÀÇ CgÀÄuï PÀĪÀiÁgï £ÀªÀÄä ¥ÀæzsÁ£À ªÀÄAwæUÀ¼ÁzÀ ²æà £ÀgÉÃAzÀæ ªÉÆâAiÀĪÀgÀÄ 2014gÀ DUÀ¸ïÖ 15gÀAzÀÄ ªÀiÁrzÀ ¨sÁµÀtzÀ°è ªÀĺÁvÀä UÁA¢üÃfAiÀĪÀgÀ 150£Éà (CPÉÆÖçgÀ 2. ²æà «µÀÄÚ ¥ÀÄgÁtzÀ°è F PɼÀV£À ±ÉÆèÃPÀªÀÅ “±ËZÀzÀ” §UÉÎ MAzÀÄ ªÀævÀªÉAzÀÄ ¥ÀjUÀt¹ UÀÄgÀÄ«£À ±ÀıÀÆæµÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÉÃzÀªÀ£ÀÄß UÀ滸À¨ÉÃPÁV w½¹PÉÆqÀÄvÀÛzÉ. ¸ÁwéPÀ aAvÀ£É JµÀÄÖ ªÀÄÄRåªÉÇ. M¼ÀZÀgÀAr ªÀåªÀ¸ÉÜ. ¤AiÀĪÀÄ. D¸À£À ªÀÄÄAvÁzÀ DZÁgÀzÀ°è ‘±ËZÀªÀÅ’ MAzÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß UÀ½¹zÉ. DgÉÆÃUÀåzÀ fêÀ£À ¤ªÀðºÀuÉUÉ CvÀåªÀ±ÀåPÀªÁzÀ CZÀÄÑPÀmÁÖzÀ (¤ÃgÀÄ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀåªÀ¸ÉÜ. M¼ÀZÀgÀAr ªÀåªÀ¸ÉÜ) ¨sËwPÀ PÉƼÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀºÁPÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ £ÀªÀÄä ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ°£À ¥Àj¸ÀgÀzÀ £ÉʪÀÄð®åªÀ£ÀÄß PÁ¥ÁqÀÄvÀÛzÉ. ¤AiÀĪÀÄ. ªÀÄÆvÀæ. gÀ¸ÉÛUÀ¼À ¤ªÀiÁðtzÀ §UÉÎ CªÀjVzÀÝ CvÀÄå£ÀßvÀ eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÀ°è £ÀªÀÄä£ÀÄß MAzÀÄ «¸ÀäAiÀÄPÁj dUÀwÛUÉ PÉÆAqÉÆAiÀÄÄåvÀÛªÉ. CzÉà jÃw MAzÀÄ DgÉÆÃUÀåªÀAvÀ ¸ÀªÀiÁd ¤ªÀiÁðtPÉÌ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ ±ÀÄzÀÞªÁzÀ ¤ÃgÀÄ. DZÁgÀ. ¨É¼ÀPÀÄ. UÁ½. §æºÀäZÀAiÉÄðAiÀÄ ¥Á®£ÉAiÀÄ°è ±ËZÀPÉÌ ºÉZÀÄÑ MvÀÛ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. ±ËZÀªÀÅ £ÀªÀÄä fêÀ£ÀªÀÅ F ¨Á®å. F ±ËZÀzÀ ¸ÀAQÃtðªÀ£Éß “DZÁgÀªÉà ¸ÀéUÀð JA§ vÀÀªÀÄä DZÁgÀ «ZÁgÀUÀ¼À £ÀªÀÄä »jAiÀÄgÀÄ C£ÁZÁgÀªÉà £ÀgÀPÀ” C£ÀĨsÀªÁªÀÄÈvÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄA¢£À ¦Ã½UÉUÉ ¤ÃrzÝÁgÉ. £ÀªÀÄä ZÀjvÉæAiÀÄ ºÀgÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ªÉĺÉAeÉzÁgÉÆ £ÀUÀgÀUÀ¼À CªÀ±ÉõÀUÀ¼À£ÀÄß PÀAqÁUÀ £ÀªÀÄä ¥ÀÆ«ðPÀgÀÄ ¤«Äð¹zÀÝ ¸ÀĸÀfÓvÀªÁzÀ £ÀUÀgÀUÀ¼À ¤ªÀiÁðt.

FUÀ CPÀâgï£À zÉÊ£ÀA¢£À ±ËZÀªÁUÀzÉ PÉÆ£ÉUÉ ©Ãg璘ï zÉÆÃtÂAiÀĪÀ¤UÉ ¸À£Éß ¤Ãr ºÀwÛgÀzÀ zÀqÀPÉÌ ¸ÉÃj¸ÀĪÀAvÉ w½ºÉýzÀ£ÀÄ. CPÀâgï zÀqÀ ¸ÉÃjzÀ vÀPÀët §»zÉð¸ÉUÉ NrºÉÆÃV vÀ£Àß ªÉÄÊ ªÀÄ£À¹ì£À ªÀÄ°£ÀzÀ ¨ÁgÀ ºÉÆgÀ ºÁQ §AzÀ£ÀÄ. CªÀgÀ zÉÊ£ÀA¢£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À°è £ÀUÀgÀ ¥ÀAiÀÄðl£ÉAiÀÄÄ MAzÁVvÀÄÛ CPÀâgï ©ÃgÀ§¯ï£À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ M§â ªÀåQÛAiÀÄ ªÀÄ£À¹ìUÉ. zsÀªÀÄð¸ÀAPÀl G¨sÀAiÀÄ ¸ÀAPÀlUÀ¼À »AzÉ ©Ãg璘ï£À ¤AiÉÆÃfvÀ G¥ÁAiÀÄ EvÀÄÛ. JAzÀ£ÀÄ. MªÉÄä ¥ÀAiÀÄðl£É ¸À®ÄªÁV PÉ®ªÀÅ ¢£ÀUÀ¼À zÉÆÃt «ºÁgÀPÉÌAzÀÄ ºÉÆgÀlgÀÄ CPÀâgï ªÀÄvÀÄÛ ©Ãg璘ï. CPÀâgï£À AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ CA¢£À ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ. F ¸ÀªÀĸÉåUÉ £ÀªÀÄä gÁdåzÀ°è ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ AiÉÆÃd£Á d£ÀªÀj 2015 65 . DUÀ ©Ãgï§¯ï ‘‘ªÀĺÁ¥Àæ¨sÀÄ ¤ÃªÀÅ C£ÀĨsÀ«¹zÀ F ±ËZÀzÀ PÀ¹«¹AiÀÄ£ÀÄß £ÀªÀÄä gÁdåzÀ ¥ÀæeÉUÀ¼ÀÆ C£ÀĨsÀ«¸ÀÄwÛzÁgÉ. ¥Àæ¨sÀÄ M§â ªÀåQÛUÉ vÀªÀÄä zÉÊ£ÀA¢£À PÁgÀåUÀ¼À°è ªÀÄ® ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£É¬ÄAzÁV ªÀÄ£À¹ìUÉ ¸ÀAvÉÆõÀ. vÀªÀÄä ¥Àæ±ÉßUÉ ¤ÃªÀÅ FUÀ ¤ÃrzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ CAzÉà ºÉýzÉݪÀÅ vÁªÀÅ PÀĦvÀUÉÆAqÀ §»µÁÌgÀUÉƽ¹¢j JAzÀ£ÀÄ. DºÁèzÀªÀÅAmÁUÀĪÀÅzÁV ºÉýzÀ£ÀÄ. ªÀÄ£À¹ì£À §ºÀĨÁUÀ ªÀÄ°£ÀªÉà vÀÄA© ºÉÆÃVvÀÄÛ. ©Ãg璘ï! “£À£Àß ªÀÄ£À¹ìUÉ FUÀ ¸ÀAvÉÆõÀ. CPÀâgï£À DqÀ½vÀPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ ¥ÀlÖAvÉ C£ÉÃPÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À£ÀÄß ©ÃgÀ§¯ï CzÀPÉÌ ¸ÀªÀÄAd¸ÀªÁzÀ ¤zÀ±Àð£ÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ ªÀÄ£À £ÁlĪÀAvÉ GvÀÛgÀ ¤ÃqÀÄwÛzÀÝ. ¸ÀAvÉÆõÀ DºÁèzÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀjAzÀ JAzÀÄ PÉýzÀ£ÀÄ. DºÁèzÀªÀÅAlÄ ªÀiÁqÀĪÀzÀgÀ°è §»zÉð¸É ±ËZÀªÀÅ §ºÀ¼À ªÀÄÄRå JAzÀÄ ¢Ã£À ¸ÀégÀzÀ°è CPÀâgïUÉ w½ºÉýzÀ£ÀÄ. CzÀPÉÌ ©Ãg璘ï. ¸ÀÆfzÁgÀzÀAvÉ C«£Á¨sÁªÀ ¸ÀA§AzsÀ CªÀj§âgÀzÀÄÝ. M§â ªÀåQÛUÉ ¸ÀAvÉÆõÀ. ©Ãg璘ï. ©Ãg璘ï£À£ÀÄß ‘‘¤ªÀÄUÉ §ºÀĪÀiÁ£ÀªÁV K£ÀÄ PÉýzÀgÀÆ ¤ÃqÀ®Ä vÀAiÀiÁgÁVzÉÝêɒ’ JAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛ£É.¸ÀªÀiÁdzÀ ±ÀÄavÀéPÉÌ vÀªÀÄäzÉ DzÀ ªÀĺÀvÀé ¤ÃrgÀĪÀÅzÀPÉÌ EA¢UÀÆ F £ÀUÀgÀUÀ¼ÀÄ ¸ÁQëAiÀiÁV EA¢£À ºÁUÀÆ ªÀÄÄA¢£À ¦Ã½UÉUÉ ¸ÀAzÉñÀ ¸ÁgÀĪÀAwzÉ. DUÀ ©Ãgï§¯ï ªÀĺÁ¥Àæ¨sÀÄ. zÉÆÃtÂAiÀÄ ¥ÀæAiÀiÁt¢AzÁV §»zÉð¸ÉUÉ CªÀPÁ±À«gÀ°®è. ºÀ®ªÀÅ ¢£ÀUÀ¼À ¥ÀæAiÀiÁt ¨É¼É¹zÀgÀÆ vÁªÀÅ ¸ÉÃgÀ¨ÉÃPÁzÀ ¸ÀܼÀ PÁt¸À¯Éà E®è. CPÀâgï£À F ¥Áæt¸ÀAPÀl. CPÀâgï vÀ£Àß F G£ÀßvÀªÁzÀ ¥Àæ±ÉßUÉ ©Ãg璘ï£À vÀÄZÀÒªÁzÀ GvÀÛgÀ¢AzÀ ¸ÀªÀiÁzsÁ£ÀªÁUÀzÉ PÉÆÃ¥ÀUÉÆAqÀÄ MAzÀÄ ªÁgÀzÀ D¸ÁÜ£À §»µÁÌgÀUÉƽ¹zÀ£ÀÄ. DqÀ½vÀ ¯ÉÆÃ¥ÀzÉÆõÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄ£ÀzÀlÄÖ ªÀiÁrPÉÆAqÉà GvÀÛgÀ ¤ÃqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. CvÀåAvÀ ¸ÀAvÉÆõÀUÉÆAqÀÄ CPÀâgï. CPÀâgï ©Ãg璘ï£ï C£ÉÃPÀ PÀxÉUÀ¼ÀÄ £ÁªÀÅ aPÀÌA¢£À°è N¢zÉÝÃªÉ «zÁåyð zɸÉAiÀÄ°è ºÉZÁÑV zÀȵÁÖAvÀ PÀxÉUÀ¼ÁV PÉýzÉÝêÉ. DºÁèzÀªÀÅAmÁVzÉ’’. ªÁgÀzÀ £ÀAvÀgÀ JA¢£ÀAvÉ CPÀâgï ©Ãg璘ï£À C¥ÀƪÀð ¸ÀAUÀªÀÄ. ©Ãg璘ï£À£ÀÄß PÀAqÉÆqÀ£É UÁqsÀªÁV D®AV¹PÉÆAqÀÄ.

ZÀZïðUÀ¼À DqÀ½vÀ ªÀÄAqÀ½. q ¥ÀæzsÁ£À ªÀÄAwæUÀ¼ÁzÀ ²æà £ÀgÉÃAzÀæ ªÉÆâAiÀĪÀgÀÄ 2014gÀ DUÀ¸ïÖ 15gÀAzÀÄ ªÀiÁrzÀ ¨sÁµÀtzÀ°è ªÀĺÁvÀä UÁA¢üÃfAiÀĪÀgÀ 150£Éà (CPÉÆÖçgÀ 2. ZÀAqÀªÀiÁgÀÄvÀ. £ÀUÀgÀ. PÀÄrAiÀÄĪÀ ¤ÃgÀÄ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ DzsÁjvÀ PÁAiÀÄðUÀ¼À°è ªÀÄvÀÄÛ CAvÁgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀÄlÖzÀ ¸ÀºÀPÁgÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ ºÁUÀÆ ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉ ¨sÁUÀUÀ¼À°èAiÀÄÄ ¥ÀæPÀÈw «PÉÆÃ¥À ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£ÀªÀ ¤«ÄðvÀ CªÀWÀqÀUÀ¼À°èAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¸ÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. PÁ¥ÉÆÃðgÉmï ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ ¸ÀéAiÀÄA ¸ÉêÁ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ F ¤nÖ£À°è PÁAiÀÄð¤gÀvÀªÁVªÉ. AiÉÆÃd£Á d£ÀªÀj 2015 . vÁeï ºÉÆÃl¯ï ªÀÄÄA¨ÉÊ »ÃUÉ E£ÀÄß C£ÉÃPÀ ¥ÀæPÀÈw «PÉÆÃ¥ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£ÀªÀ ¤«ÄðvÀ 66 ¨sÀAiÉÆÃvÁàzÀ£ÉUÀ¼À ZÀlĪÀnPɬÄAzÀ CªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ PÀÈvÀåUÀ¼À ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄÄ PÁAiÀÄð PÀëªÀÄvÉ. ¸ÀéZÀÒvÁ PÁAiÀÄðUÀ¼À°è£À ¥ÀæPÀÈw «PÉÆÃ¥ÀUÀ¼ÁzÀ ¥ÀæªÁºÀ. ¥ÁæxÀð£Á ¸ÀܼÀUÀ¼ÀÄ. zÉñÀzÀ°è£À ©üÃPÀgÀ ¥ÀæªÁºÀ. PÀ£ÁðlPÀ gÉqï PÁæ¸ï ¨sÁgÀwÃAiÀÄ gÉqï PÁæ¸ï ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄÄ ¨sÁgÀvÀ zÉñÀzÀ°è 1920gÀ°è ¸ÁÜ¥À£ÉAiÀiÁzÀ ªÀµÀð¢AzÀ®Æ E°èAiÀĪÀgÉUÀÆ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ ¸ÉÃªÉ ¸À°è¸ÀÄwÛzÉ. ZÀAqÀªÀiÁgÀÄvÀUÀ¼À°è ¥ÀæªÀÄÄRªÁV JzÀÄgÁUÀĪÀ ¸ÀªÀĸÉåAiÉÄAzÀgÉ PÀÄrAiÀÄ°PÉÌ AiÉÆÃUÀåªÁzÀ ¤ÃgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ±ËZÁ®AiÀÄUÀ¼À ªÀåªÀ¸ÉÜ.000gÀ °Ãlgï C±ÀÄzÀÞ ¤ÃgÀ£Éß ªÀÄvÉÛ ±ÀÄzÀÞ ¤ÃgÀ£ÁßV ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. UÁA¢üÃf ¸ÀéZÀÒ ¨sÁgÀvÀ 1941 gÀ°è UÁA¢üÃfAiÀĪÀgÀÄ zɺÀ°AiÀÄ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è G½¢zÀÝgÀÄ. ¸ÀPÁðgÀzÀ DqÀ½vÀ PÀbÉÃjUÀ¼ÀÄ. CvÀåAvÀ DzsÀĤPÀ ªÉÊeÁÕ¤PÀ CA±ÀUÀ½AzÀ PÀÆrgÀĪÀ ¸ÀAZÁj ¤ÃgÀÄ ±ÀÄ¢ÞÃPÀgÀt WÀlPÀªÁzÀ ªÁmïìD£ï£À£ÀÄß gÉqïPÁæ¸ï ¸ÀA¸ÉÜ ºÉÆA¢zÉ. ¸ÀÄ£Á«Ä. ²¹Û¤AzÀ vÀ£ÀäAiÀÄ ¥ÀgÀgÁV gÉqïPÁæ¸ï PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀÄ / ¸ÀéAiÀÄA ¸ÉêÀPÀgÀÄ vÀªÀÄä£ÀÄß vÁªÀÅ ¸ÉêÁ PÉëÃvÀæUÀ¼À°è ¸ÀªÀĦð¹ PÉÆArzÝÁgÉ. CVß CªÀWÀqÀUÀ¼ÀÄ. F WÀlPÀªÀÅ ¥Àæw UÀAmÉUÉ 5. UÁA¢üÃf vÀªÀÄä£ÀÄß MAzÀÄ ¢£ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀªÁð¢üPÁjAiÀÄ£ÁßV ªÀiÁrzÀgÉ ¤ÃªÀÅ K£ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛÃj? CzÀPÉÌ UÁA¢üÃf ªÉÆzÀ®Ä ‘‘£Á£ÀÄ CzÀ£ÀÄß M¦àPÉƼÀÄîªÀÅ¢®è DzÀgÀÆ CPÀ¸Áävï DzÀgÉ D ¢ªÀ¸À £Á£ÀÄ zɺÀ°AiÀÄ ¥Àj²µÀÖgÀ PÉÃjAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀéZÀÒ ªÀiÁqÀÄvÉÛãɒ’ EzÀÄ CªÀgÀ ¸ÀéZÀÒvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àj²µÀÖgÀ §UÉÎ EzÀÝ ¨sÁªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß w½¸ÀÄvÀÛzÉ. D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è «zÉò ªÀgÀ¢UÁgÀgÉƧâgÀÄ UÁA¢üÃfAiÀĪÀgÀ£ÀÄß MAzÀÄ ¥Àæ±Éß PÉýzÀgÀÄ. 1869) d£Àä ¢£ÁZÀgÀuÉ CAzÀgÉ 2019 gÉƼÀUÉ zÉñÀzÀ J¯Áè ¨sÁUÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄ°£À¢AzÀ ªÀÄÄQÛAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆAzÀ¨ÉÃPÁV Erà gÁµÀÖçPÉÌ PÀgÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÁÝgÉ. §gÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼ÀÄ EwÛÃa£À ©üÃPÀgÀ ¨sÀAiÉÆÃvÁàzÀ£É¬ÄAzÁzÀ. »ÃUÉ DgÉÆÃUÀå. ¸ÀÄ£Á«Ä. ¥Àæw £ÀÆgÀÄ d£ÀvÉUÉ JgÀqÀgÀAvÉ vÀéjvÀUÀwAiÀÄ ±ËZÁ®AiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀiÁðt ªÀiÁqÀĪÀAvÀºÀ £ÀÄjvÀ vÀdÕgÀ vÀAqÀªÀ£ÀÄß EzÀÄ M¼ÀUÉÆArzÉ. ©Ãg璘ï£À F eÁuÉäUÉ ªÉÄaÑ. zÀPÀëvÉ. ¸ÀgÉÆêÀgÀ ±ÀÄ¢ÞÃPÀgÀt PÁAiÀÄðPÉÌ ZÁ®£É zÉÆgÉwzÉ. ªÀĹâUÀ¼ÀÄ. ªÀÄA¢gÀUÀ¼ÀÄ. d£ÀvÉUÉ ¥ÀÆgÉʸÀ¨ÉÃPÁVgÀĪÀ ±ËZÁ®AiÀÄzÀ ¤ªÀiÁðt PÁgÀå ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß gÁdåzÀ J¯ÉèqÉ CªÀ±ÀåPÀvÉUÉ vÀPÀÌAvÉ PÉÊUÉÆAqÀ£ÀÄ. ¨sÀÆPÀA¥À. EzÀgÀ CAUÀªÁV zÉñÀzÀ J¯Áè £À¢UÀ¼ÀÄ. F ªÁmïìD£ï WÀlPÀUÀ¼ÀÄ zÉñÀzÀ J¯Áè gÉqïPÁæ¸ï gÁdå WÀlPÀUÀ¼À®Æè EzÉ. UÁæªÀÄUÀ¼ÀÄ.ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀiÁUÀ¨ÉÃPÀÄ EzÉà ¤ÃªÀÅ gÁdåzÀ d£ÀvÉUÉ ¤ÃqÀ¨ÉÃPÁzÀ §ºÀĪÀiÁ£À’’ J£Àß®Ä C¥ÁgÀ ¸ÀAvÉÆõÀUÉÆAqÀ CPÀâgï. ±ËZÀ.

J¸ï ¸ÉêÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ PÀët PÁ®zÀ°è §AiÀĹzÀ ªÀiÁ»w ¤ªÀÄäzÁUÀÄvÀÛzÉ. ¯Áå¥ïmÁ¥ï.CAUÉÊAiÀÄ°è CgÀªÀÄ£É rfl¯ï AiÀÄÄUÀzÀ ªÀÄÄAZÀÆtÂAiÀÄ°è PÀ£ÁðlPÀ J£ï. PÀ¼ÉzÀ ªÀÄÆgÀÄ zÀ±ÀPÀUÀ¼À°è Erà dUÀwÛ£À «£Áå¸ÀªÉà §zÀ¯ÁVzÉ. ¹ÜgÀ zÀÆgÀªÁtÂ. DzsÀĤPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß DvÀAPÀ¢AzÀ¯Éà £ÀªÀÄä zÉñÀ ¹éÃPÀj¹vÀÄÛ. ªÀiÁ»w vÀAvÀæeÁÕ£ÀzÀ eÁ®ªÀÅ Erà ¥Àæ¥ÀAZÀªÀ£ÀÄß ªÁ妹 ¸ÀAªÀºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀgÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁV¹zÉ. vÉÆA¨sÀvÀÛgÀ zÀ±ÀPÀzÀ¯èÉà ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ “ªÀiÁ»w vÀAvÀæeÁÕ£À”UÀ¼À gÁdzsÁ¤ J¤ß¹ PÉÆArvÀÄÛ. EzɯÁèªÀÇ AiÀiÁªÀÅzÀÆ C£Á¢ PÁ®zÀ°è DzÀAvÉ ¨sÀæªÉÄ GAmÁUÀĪÀAvÉ dUÀvÀÄÛ ªÉÃUÀªÁV ¥ÀjªÀwðvÀªÁVzÉ. «zÀÄåvï ¢Ã¥ÀªÀ£ÀÄß ¹jªÀAvÀgÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ ºÉÆA¢gÀÄwÛzÀÝ ¢£ÀUÀ¼À£ÀÄß £É£À¦¹ PÉƽî. AiÉÆÃd£Á d£ÀªÀj 2015 67 . EzÀÄ PÀ£ÁðlPÀ rfl¯ï ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ°è ¥ÀæªÀÄÄRªÁzÀ ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ PÉƼÀî®Ä £ÉgÀªÁUÀ°zÉ. mÁ姯Émï »ÃUÉ rfl¯ï AiÀÄÄUÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀiÁ¥ÀPÀUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹ F AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ¯Á¨sÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÀÄzÁVzÉ. DqÀ½vÀzÀ ZÀÄPÁÌt »rzÀ ¥ÀPÀëUÀ¼ÀÄ §zÀ¯ÁzÀgÀÆ §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ UÀw §zÀ¯ÁUÀ°®è. CAUÉÊ£À¯Éèà DqÀ½vÀ J£ÀÄߪÀ ¥ÀjPÀ®à£É F ªÀÄÆ®PÀ ¸ÁPÁgÀUÉÆArzÉ. EzÀÄ £ÀªÀÄä gÁdåzÀ ªÉʲµÀÖöå PÀÆqÀ ºËzÀÄ. gÁµÀÖç¥ÀwUÀ¼ÁzÀ ²æà ¥Àæt¨ï ªÀÄÄRfðAiÀĪÀgÀÄ 2014gÀ r¸ÉA§gï 8gÀAzÀÄ “PÀ£ÁðlPÀ M£ï” J£ÀÄߪÀ ªÀĺÀvÁéPÁAQë AiÉÆÃd£ÉUÉ ZÁ®£É ¤ÃrzÀgÀÄ. CzÀgÀ°èAiÀÄÆ PÀ£ÁðlPÀ F ¤nÖ£À°è MAzÀÄ ºÉeÉÓ ªÀÄÄAzÉAiÉÄà EvÀÄÛ J£ÀߧºÀÄzÀÄ. F §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ½AzÀ ¥ÀgÀA¥ÀgÉUÉ J°è zsÀPÉÌAiÀÄÄAmÁUÀĪÀÅzÀÆ J£ÀÄߪÀ DvÀAPÀ DqÀ½vÀ AiÀÄAvÀæzÀ G£ÀßvÀ ¸ÁÜ£ÀzÀ°ègÀĪÀªÀjAzÀ »rzÀÄ d£À ¸ÁªÀiÁ£ÀågÀªÀgÉUÀÆ J®ègÀ®Æè GAmÁVvÀÄÛ. J¸ï. F AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ©ÃeÁAPÀÄgÀ 2005gÀ°è “¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ M£ï” JA§ AiÉÆÃd£É ¥ÀvÀæPÀvÀðgÀÄ.JA. »ÃVzÀÝjAzÀ¯Éà rfl¯ï AiÀÄÄUÀ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ zÉñÀzÀ¯ÉèqÉVAvÀ PÀ£ÁðlPÀzÀ°èAiÉÄà vÀéjvÀªÁV PÁ°nÖvÀÄ. ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÇãï. DzÀgÉ DzsÀĤPÀvÉ F ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ CUÀvÀå ªÀÄvÀÄÛ C¤ªÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß CvÀåAvÀ ¸ÀªÀÄxÀðªÁV ¨sÁgÀwÃAiÀÄgÀÄ UÀÄgÀÄw¸ÀĪÀÅzÀÄ vÀqÀªÁUÀ°®è. F ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ MAzÀÄ ªÀĺÁ£ï fVvÀªÉà F “PÀ£ÁðlPÀ M£ï” J£ÀÄߪÀ AiÉÆÃd£É. ¥ÀvÀæPÁÌV eÁvÀPÀ ¥ÀQëAiÀÄAvÉ CAZÉPÀZÉÃjAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÁ¢gÀÄwÛzÀÝ. “JA M£ï” J£ÀÄߪÀ ¥ÀjPÀ®à£ÉAiÀÄ CrAiÀÄ°è ¸ÀPÁðgÀzÀ 637 ¸ÉêÉUÀ¼ÀÆ ¸ÉÃjzÀAvÉ £Á®ÄÌ ¸Á«gÀ ¸ÉêÉUÀ¼ÀÄ F AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è PÀĽvÀ°èAiÉÄà ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ zÉÆgÀPÀ°ªÉ. «zÀÄåZÀÑQÛ ©¯ï PÀlÄÖªÀÅzÀjAzÀ »rzÀÄ ¸ÀPÁðgÀ gÀƦ¸ÀÄwÛgÀĪÀ ºÉƸÀ AiÉÆÃd£ÉAiÀĪÀgÉUÀÆ ¸ÀPÀ®ªÀÇ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ®¨sÀåªÁUÀÄwÛzÉ. F jÃwAiÀÄ°è rfl¯ï DqÀ½vÀ ¤ÃqÀÄwÛgÀĪÀ gÁµÀÖçzÀ ¥Àæ¥ÀæxÀªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ KPÉÊPÀ JA§ ºÉUÀνPÉUÉ PÀ£ÁðlPÀ F ªÀÄÆ®PÀ ¥ÁvÀæªÁVzÉ.J¸ï. »ÃUÁVAiÉÄà gÁµÀÖç ªÀÄlÖzÀ°è E£ÀÆß rfl¯ï AiÀÄÄUÀzÀ ªÀiÁvÀÄ WÉÆõÀuÉAiÀÄ°èzÀÝgÉ PÀ£ÁðlPÀzÀ°è FUÁUÀ¯Éà CzÀÄ ¸ÁPÁgÀUÉƼÀÄîwÛzÉ. ²æÃzsÀgÀ ªÀÄÆwð ¨sÁgÀvÀzÀ “PÀ£ÁðlPÀ ªÉƨÉʯï M£ï” J£ÀÄߪÀ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß d£À¸ÁªÀiÁ£ÀågÀÄ DAqÁæAiÀiïØ ªÀÄvÀÄÛ «AqÉÆÃ¸ï ªÉƨÉʯïUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ qË£ï¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀA¥ÀÆtð ¥ÀæAiÉÆÃd£À ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÀÄzÀÄ. ¹ÃªÉÄ JuÉÚUÁV ªÉÄÊ®ÄzÀÝ PÀÆå ¤®ÄèwÛzÀÝ.

CzÀ£ÀÄß §¼À¹PÉÆAqÀÄ £ÉÆAzÀt ªÀiÁrPÉƼÀî ¨ÉÃPÀÄ’. «zÀÄåvï. EzÀÄ F AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ¸À¥sÀ®vÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀàµÀÖªÁV w½¹ PÉÆnÖzÉ. F ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqA É iÀÄ®Ä DzsÁgï ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆAzÁ¬Ä¸ÀĪÀÅzÀÄ PÀqÁØAiÀĪÁVzÉ.æÀ zsé¤ À ªÀzð Às PÀ ¥Àgª À Á£ÀV. ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀPæ g À t À UÀ¼ÄÀ ºÉZÁÑUÄÀ wÛgÄÀ ªÀ F ¢£ÀU¼ À ° À è F ¸ÉêÉAiÀÄÄ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ ¸ÀÄgÀPv ëÀ A É iÀÄ£ÀÄß * * * * * * * * * * PÀ£ÁðlPÀ M£ï ¸ÉêÉAiÀÄ PÀÄjvÀ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ CAvÀeÁð® «¼Á¸À: http://www.000 ªÀÄA¢ PÀgÉ ªÀiÁrzÁÝgÉ. eÉÆvÉUÉ 16.karnataka. DUÀ ¤ªÀÄUÉ ¥Á¸ïªÀqïð ®©ü¸ÀÄvÀÛzÉ. «AqÉÆøï. «AqÉÆøï.É ¥Àª æ Á¸Àª£ À ÄÀ ß CAiÉÆÃf¸ÀĪÀ°A è iÀÄÆ F AiÉÆÃd£É £Égª À ÁUÀÄvÀz Û .À ªÁºÀ£À £ÉÆAzÁªÀt PÀÄjvÀ «ªÀgU À ¼ À ÄÀ .karnataka. gÁdåzÀ 64 «Ä°AiÀÄ£ï £ÁUÀjÃPÀgÀ ¥ÉÊQ 55 «Ä°AiÀÄ£ï £ÁUÀjÃPÀgÀ §½ ªÉƨÉʯï EzÉ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ ¸À«ÄÃPÉë¬ÄAzÀ zÀÈqsÀ ¥ÀnÖgÀĪÀÅzÀjAzÀ F AiÉÆÃd£É AiÀıÀ¹éAiÀiÁUÀĪÀÅzÀÄ RavÀ JAzÉà ºÉüÀ§ºÀÄzÀÄ. * * * * * 68 £ÁUÀjÃPÀgÀ ¸À«ÄÃPÉë. Dgï. ¥Àæw¥ÀÄlªÀÇ DPÀµÀðPÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ UÁæºÀPÀjUÉ ¸ÀÄ®¨sÀªÁV ªÀiÁ»w ¥ÀqÉAiÀÄĪÀAvÉ «£Áå¸ÀUÉÆArzÀÄÝ Då¥ï ªÀÄÆ®PÀªÉà J¯Áè ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀħºÀÄzÀÄ.JA.gÀÆ¥ÀÄUÉÆAqÁUÀ¯Éà DVvÀÄÛ.L ªÉƨÉÊ¯ï ¸ÉêÉAiÀÄ ¸ÀºÀ¨sÁVvÀé«zÉ. L¥ÉÆÃ£ï ºÉÆA¢gÀĪÀªÀgÀÄ “LMJ¸ï”(L¥ÉÆãï C¥ÀgÉÃnAUï ¹¸ÀÖA) ªÀÄÆ®PÀ ¸ÉêÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ PÉƼÀÀÄzÀÄ. ºÀªÁªÀiÁ£À «ªÀg. vÀAvÀæeÁÕ£À PÁæAw¬ÄAzÀ EAzÀÄ ¸ÀAªÀºÀ£À ¸ÀÄ®¨sÀªÁUÀÄwÛzÉ. 2013gÀ°è EzÀÄ «¸ÁÛgÀªÁzÀ gÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä DgÀA¨sÀªÁV EAzÀÄ F AiÀıÀ¹ì£À ºÀAvÀªÀ£ÀÄß vÀ®Ä¦zÉ. DzÁAiÀÄ. C°è ¥ÀæªÉò¸ÀÄwÛzÀÝAvÉAiÉÄà ««zsÀ ²Ã¶ðPÉAiÀÄ Cr D¥ïUÀ¼ÀÄ PÁt ¹UÀÄvÀÛªÉ. ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉƨÉʯï DVzÀÝgÉ 161 ¸ÀASÉåUÉ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ.000 ªÀÄA¢ ªÉƨÉÊ¯ï ªÀÄÆ®PÀ qË£ï¯ÉÆÃqï ªÀiÁr PÉÆArzÁÝgÉ.É gÉÊvÀgÄÀ ¨É¼A É iÀÄ «ªÀgU À ¼ À £ À ÄÀ ß £ÉÆAzÁªÀuÉ ªÀiÁrzÀgÉ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ zÉÆgÉAiÀÄĪÀ £Égª À ÅÀ . ``ªÀQî ¸ÀZïð” ªÀÄÆ®PÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqA É iÀħºÀÄzÀÄ.gov. ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀæºÀuÉ «¨sÁUÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀPÁðgÀªÀ£ÀÄß £ÉÃgÀªÁV £ÁUÀjÃPÀgÄÀ ¸ÀA¥ÀQð¸À§ºÀÄzÀÄ. ¸Áämïð ¥ÉÆãï DVzÀÝgÉ 1800-425-425-425 F ¸ÀASÉåUÉ «Ä¸ïØ PÁ¯ï ¤ÃrzÀgÉ ¸ÉêÉAiÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ zÉÆgÀPÀÄvÀÛªÉ. “PÀ£ÁðlPÀ ªÉƨÉʯï M£ï” J£ÀÄߪÀ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß d£À¸ÁªÀiÁ£ÀågÀÄ DAqÁæAiÀiïØ ªÀÄvÀÄÛ «AqÉÆÃ¸ï ªÉƨÉʯïUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ qË£ï¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀA¥ÀÆtð ¥ÀæAiÉÆÃd£ÀAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ PÉƼÀÀÄzÀÄ. MzÀV¸ÀÄvÀz Û .gov. EzÀPÌÉ ¤V¢vÀ ±ÀĮ̪£ À ÄÀ ß ¤ÃqÀ ¨ÉÃPÁUÀÄvÀz Û . ¸ÀAzÉñÀ DzsÀjvÀ ¸ÉêÉUÉ *161#UÉ PÀgÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. ªÉÆzÀ®Ä §¼ÀPÉzÁgÀ vÀ£Àß ªÉƨÉÊ¯ï ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆAzÁ¬Ä¸À¨ÉÃPÀÄ.Dgï. d£À£À ªÀÄgÀt ¥Àª æ iÀ Át ¥Àv. ¨ÁèPï ¨Éjæ C¥ÀgÉÃnAUï ¹¸ÀÖAUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¥Éèà ¸ÉÖÃgï£À°è “PÀ£ÁðlPÀ ªÉƨÉʯï M£ï” JA§ D¥ï qË£ï ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÉÆAzÀt ªÀiÁrPÉƼÀÀÄzÀÄ. ¤ÃgÀÄ. D¥À¯ï.000 d£À J¸ïJªÀiïJ¸ï ªÀÄÆ®PÀ qË£ï¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆArzÀÝgÉ. zsÀé¤ DzsÀjvÀ ¸ÉêÉUÉ 161PÉÌ PÀgÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. ¸ÁªÀiÁ£Àå d£À ªÀÄvÀÄÛ DqÀ½vÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CAvÀgÀ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀÄwÛzÉ.J¸ï JA§ ªÀ媸 À ÜÉ ¬ÄAzÀ ¥Àqz É ÄÀ PÉƼÀ§ î ºÀÄzÀÄ. d£ÉÆÃ¥ÀAiÉÆÃV F ªÉ¨ï¸ÉÊmï «£Áå¸ÀzÀ°è gÁdåzÀ vÀAvÀædÕgÀ eÉÆvÉUÉ PÉÃAzÀæzÀ L.É ¸ÀAPÀµÖz À À ¸ÀªÄÀ AiÀÄzÀ°è ªÀÄ»¼É ªÉƨÉÊ¯ï ªÀÄÆ®PÀ “¸ÉÃ¥sï” JA§ ¸ÀAzÉñÀ gÀªÁ¤¹zÀgÉ CzÀÄ ºÀwg Û z À À ¥ÉưøÀjUÉ vÀ®Ä¦ vÀPt ëÀ £Égª À ÅÀ zÉÆgÀPÄÀ vÀz Û .mobile. q AiÉÆÃd£Á d£ÀªÀj 2015 . D¹Û vÉjUÉ. ©©JA¦ ¸ÉÃjzÀAvÉ ¸ÀPÁðj ¸ÀA¸ÉÜU½ À AzÀ ¥ÀqA É iÀÄĪÀ ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁV ¥Àqz É ÄÀ PÉƼÀ§ î ºÀÄzÀÄ. EzÀ£ÀÄß §¼À¹ ªÉ¨ï ¥ÀÄlPÉÌ ¯ÁV£ï DUÀ§ºÀÄzÀÄ. 15. F AiÉÆÃd£É ¯ÉÆÃPÁ¥ÀðuÉUÉÆAqÀ PÉêÀ® ªÀÄÆgÀÄ vÁ¹£À°è 33. DqÀ½vÀ ¥ÁgÀzÀ±ÀðPÀªÁUÀÄwÛzÉ. ªÀiÁgÀÄPÀmÖA É iÀÄ ¸ËPÀAiÀÄðUÀ¼ÄÀ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¥Àqz É ÄÀ PÉƼÀ§ î ºÀÄzÀÄ. £ÉÆAzÀt ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÁæAPÀ E¯ÁSÉ ªÀÄÆ®PÀ CUÀvåÀ ªÁzÀ zÁR¯ÉU¼ À £ À ÄÀ ß ¥Àqz É ÄÀ PÉƼÀî §ºÀÄzÀÄ.n. EzÀgÀ ¥ÀæAiÉÆÃd£À ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ? www. EzÀjAzÀ zÉÆgÀPÀĪÀ ¥ÀæAiÉÆÃd£ÀUÀ¼À£ÀÄß »ÃUÉ ¥ÀnÖ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. CµÉÖà C®èzÉ CªÀÅUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¨É¼ª À t À U  A É iÀÄ£ÀÆß UÀªÄÀ ¤¸ÀÄwÛg§ À ºÀÄzÀÄ.mobile. F »£É߯ÉAiÀÄ°è “PÀ£ÁðlPÀ ªÉƨÉʯï M£ï” AiÉÆÃd£É ¸ÀPÁ°PÀªÁzÀ AiÉÆÃd£ÉAiÀiÁVzÉ F ªÀÄÆ®PÀ PÀ£ÁðlPÀzÀ zÉñÀzÀ°èAiÉÄà ªÀiÁzÀj gÁdåªÁVzÉ. ¸ÀPÁðj £ËPÀgg À ÄÀ vÁªÀÅ ¸ÉêÉUÉ ¸ÉÃjzÀ ¢£À¢AzÀ ¤ªÀÈwÛ ¥ÀqA É iÀÄĪÀªg À U É Æ À ¥ÀqA É iÀħºÀÄzÁzÀ ««zsÀ ¸Ë®¨såÀ U¼ À À «ªÀgª À £ À ÄÀ ß JZï. zÀÆgÀªÁt ©¯ïUÀ¼À£ÀÄß F ªÀÄÆ®PÀ ¥ÁªÀw¸À§ºÀÄzÀÄ.in ¸ÀºÁAiÀĪÁt ¸ÀASÉå 1800-425-425-425.É gÀeÁ¢£ÀU¼ À ° À è PÀ£ÁðlPÀ ¥Àª æ Á¸ÉÆÃzÀåªÄÀ gÀƦ¹gÀĪÀ ¥Àª æ Á¹ AiÉÆÃd£ÉU¼ À ÄÀ «ªÀgU À ¼ À ÄÀ E°è zÉÆgÉAiÀÄĪÀÅzÀ®z è É CzÀPÌÉ £ÉÆAzÁªÀtA  iÀÄ£ÀÆß ¸ÀÄ®¨sª À ÁV ªÀiÁr¸À§ºÀÄzÀÄ.in JA§ ªÉ¨ï¸ÉÊmï ªÀÄÆ®PÀ ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÄ®¨sÀªÁV ¥ÀqÉAiÀħºÀÄzÀÄ. JA. DAqÁæAiÀiïØ.N.

PÉgÉ PÁuÉÌ PÉgÉ ºÀƽ£À ¸ÀzÀâ¼ÀPÉ ¥ÉÆæ|| JA. ¸ÁªÀiÁfPÀ £ÁåAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀiÁ£ÀvÉ. PÉÊUÁjPÉ. ±ÀvÀ±ÀvÀªÀiÁ£ÀUÀ½AzÀ F PÉgÉUÀ¼ÀÄ §gÀ ¤gÉÆÃzsÀPÀUÀ¼ÁV. MAzÀÄ ¥ÀæzÉñÀzÀ ¸Áé¨sÁ«PÀ ¥Àj¸ÀgÀ G½¹ ¨É¼É¸ÀĪÀ°è ªÀĺÀvÀÛgÀ ¥ÁvÀæ ªÀ»¹ªÉ. EzÀjAzÁV PÉgÉUÀ¼ÀÄ ¸Áé¨sÁ«PÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼ÁzÀ ªÀÄtÄÚ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ¼É ¤Ãj£À ¸ÀAgÀPÀëuÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀµÉÖà C®è. CAvÀdð® ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀPÀUÀ¼ÁV. CAvÀºÀ d«ÄãÀÄUÀ¼À GzÁázÀPÀvÉ ºÉZÀÄѪÀÅzÀgÀ eÉÆvÉUÉ PÉgÉUÀ¼À ¸ÀAUÀæºÀuÁ ¸ÁªÀÄxÀåðªÀ£ÀÆß G½¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÉ £ÉÆÃrzÀgÉ zÀQët ¨sÁgÀvÀzÀ PÀȶ PÉëÃvÀæPÉÌ £ÉÊdªÁV MUÀÄΪÀ ¸ÀgÀ¼À ¤ÃgÁªÀj «zsÁ£ÀªÉAzÀgÉ -PÉgÉ ¤ÃgÁªÀj. ²PÀët. eÉJ¸ïJ¸ï ªÀĺÁ«zÁå¦ÃoÀ. AiÉÆÃd£Á ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀiÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ. ¨É¼ÉUÀ½UÉ ¤ÃgÀÄ MzÀV¸ÀĪÀ PÀ¯ÁåtÂUÀ¼ÁV. F PÉgÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄ¼É wêÀæªÁVzÁÝUÀ £ÉgÉ ºÁªÀ½ vÀVι. vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁArZÉÃjUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj ErèsÁgÀvÀzÀ PÉgÉ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀæzÉñÀzÀ 60% ¤ÃgÁªÀj ¥ÀæzÉñÀªÀ£ÀÄß ¥Àæw¤¢ü¸ÀÄvÀÛªÉ. ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ CAvÀdð®zÀ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ÀzÀ eÉÆvÉUÉ E¤ßvÀgÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ. ²ªÀ£À ¸ÀªÀÄÄzÀæA ªÀÄvÀÄÛ ²AµÁUÀ¼À°è d®«zÀÄåvï AiÉÆÃd£É. ªÀļÉAiÀÄ ¤Ãj£À ¸ÀAUÀæºÀuÉAiÀÄ eÉÆvÉUÉ. zÀQët ¨sÁgÀvÀzÀ PÀ£ÁðlPÀ. ¤ÃgÀÄ ¸ÀAUÀæºÀuÉUÁV ±ÀvÀªÀiÁ£ÀUÀ¼À ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV PÉgɺÀƼÀ£ÀÄß ªÀļÉAiÀiÁ²ævÀ PÀȶ ¨sÀÆ«ÄUÀ½UÉ ºÁUÀÆ vÉÆÃlzÀ d«ÄãÀÄUÀ½UÉ gÀ¸ÀUÉƧâgÀUÀ½UÉ ¥ÀAiÀiÁðAiÀĪÁV CxÀªÁ gÀ¸ÀUÉƧâgÀ §¼ÀPÉAiÀÄ£ÀÄß «ÄvÀUÉƽ¸À®Ä §¼À¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. PÀ¯É. ¸ÀA¸ÀÌøw J®è PÉëÃvÀæUÀ½UÀÆ PÉÆqÀÄUÉ ¤ÃrzÀ ¢üêÀÄAvÀgÀÄ CªÀgÀÄ.PÉgÉUÀ¼ÀÄ ºÀƼÀÄ vÀÄA© CªÀÅUÀ¼À ¸ÁªÀÄxÀåð UÀt¤ÃAiÀĪÁV PÀÄVÎzÉ. F PÁgÀt¢AzÁV. DyðPÀ ºÁUÀÆ ¥Àj¸ÀgÀ ¸ÀA§A¢ü PÁAiÀÄðUÀ¼À°è £ÉgÀªÁUÀÄvÀ۪ɣÀÄߪÀÅzÀgÀ°è JgÀqÀÄ ªÀiÁw®è. ¥ÀnÖ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ºÉÆÃzÀgÉ PÉÆ£É ªÉÆzÀ°®è. DAzsÀæ¥ÀæzÉñÀ. ªÉÄʸÀÆgÀÄ AiÉÆÃd£Á d£ÀªÀj 2015 69 . CzsÀĤPÀvÉ ¨É¼ÉzÀAvÉ PÉgÉUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ°è ¸ÀܽÃAiÀÄ ªÀåªÀ¸ÉÜUÀ¼ÀÄ «¥sÀ®ªÁV . PÀȶAiÉÆÃUÀåªÀ®èzÀ ¨sÀÆ«Ä ºÁUÀÆ ªÀļÉAiÀiÁ²ævÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼ÉgÀqÀjAzÀ®Æ F jÃw PÉÆaѧgÀĪÀ ¤ÃgÀÄ. §gÀ §rzÁUÀ C£ÁºÀÄvÀUÀ¼À£ÀÄß «ÄvÀUÉƽ¸À®Ä ¸ÀºÁAiÀÄPÁjAiÀiÁVªÉ. ¤ÃgÁªÀj. ªÀļÉUÁ®zÀ°è DVAzÁUÉÎ ©Ã¼ÀĪÀ C¢üPÀ ªÀļɬÄAzÁUÀĪÀ ªÀÄtÂÚ£À PÉÆZÀÑuɬÄAzÁV D d¯Á£ÀAiÀÄ£À ¥ÀæzÉñÀzÀ ªÉÄîàzÀgÀ ªÀÄtÂÚ£À°ègÀĪÀ CvÀåªÀÄÆ®å ¥ÉÆõÀPÁA±ÀUÀ¼ÀÆ £ÀµÀÖªÁUÀÄvÀÛªÉ. F jÃw ¸ÀAUÀæºÀªÁzÀ ¥ÉÆõÀPÁA±À¨sÀjvÀ ºÀƼÀ£ÀÄß PÀȶ d«ÄãÀÄUÀ½UÉ ¸ÁV¹ ¸ÉÃj¸ÀĪÀÅzÀjAzÀ. »AzÉ PÀlÖ®àlÖ PÉgÉUÀ¼ÀÄ ªÀļÉAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ºÁUÀÆ ºÀAaPÉUÀ¼À¯ÁèUÀĪÀ KgÀÄ-¥ÉÃgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀjzÀÆV¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁvÀæªÀ®è. £ÉgÉAiÀÄ ¤AiÀÄAvÀæt. gÀÄzÁægÁzsÀå ¤ÃgÁªÀj ºÁUÀÆ PÉgÉ PÀmÉÖUÀ¼À «µÀAiÀÄ PÀÄjvÀÄ aAw¸ÀĪÁUÀ ªÉÄʸÀÆj£À gÁd MqÉAiÀÄgÀ CzÀgÀ®Æè «±ÉõÀªÁV “gÁeÁ ¥ÀævÀåPÀë zÉêÀvÁ” J£ÀÄߪÀÅzÀ£ÀÄß C£ÀéxÀðªÁV¹zÀ £Á®ér PÀȵÀÚgÁd MqÉAiÀÄgï CªÀgÀ PÉÆqÀÄUÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄgÉAiÀįÁ¢ÃvÉ? PÉêÀ® PÉgÉPÀmÉÖUÀ½UÉ ¹Ã«ÄvÀªÁUÀzÉ PÀȵÀÚgÁd¸ÁUÀgÀzÀ PÀ£ÀßA¨ÁrPÀmÉÖ. ªÀÄtÄÚ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÆõÀPÁA±ÀUÀ¼ÀÄ PÉgÉUÀ¼À°è ¸ÀAUÀæºÀªÁV ‘ºÀƼÀÄ’ JAzÀÄ C©üzÁ£À ¥ÀqÉAiÀÄÄvÀÛªÉ. MAzÀÄ d¯Á£ÀAiÀÄ£À ¥ÀæzÉñÀzÀ°è ºÉZÀÄѪÀÄ¼É ©zÁÝUÀ ªÀļÉAiÀÄ eÉÆvÉUÉ PÉÆaѺÉÆÃUÀĪÀ ¥ÉÆõÀPÁA±À¨sÀjvÀ ªÉÄîàzÀgÀUÀ¼À ªÀÄtÚ£ÀÆß ¸ÀAUÀ滸ÀĪÀ DUÀgÀUÀ¼ÁV gÉÊvÀjUÉ ªÀgÀ¥Àæ¸ÁzÀªÉ¤¹ªÉ. zÀQët ¨sÁgÀvÀzÀ°è ¤ÃgÁªÀj ¥ÀæzÉñÀzÀ 30% d«ÄãÀÄUÀ¼ÀÄ PÉgÉUÀ½AzÀ¯Éà ¤ÃgÀÄ ¥ÀqÉAiÀÄÄvÀÛªÉ.

gÀAdPÀ (320 «Ä. PÉgÉ ºÀƼÀÄ ¸ÁV¹.f. ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV PÉgɺÀƼÀ£ÀÄß ªÀļÉAiÀiÁ²ævÀ §zÀ¯ÁzÀ ¥Àj¹Üw ! £Á£ÀÄ ¨Á®PÀ£ÁVzÁÝUÀ.f. §ºÀÄvÉÃPÀªÁV gÁ¸ÁAiÀĤPÀ UÉƧâgÀUÀ¼À §¼ÀPÉ C£ÀUÀvÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ.UÁæA. ¸ÀÆPÀëöäfëUÀ¼ÀÄ MzÀV¸ÀĪÀ EAUÁ® (308 «Ä./PÉ.). PÉgÉAiÀÄ ºÀƼÀÄ ¸ÁV¸À®Ä D¼ÀÄUÀ¼À CxÀªÁ mÁæPÀÖgÀÄUÀ¼À C®¨sÀåvɬÄAzÁV ªÉZÀÑ ºÉZÁÑUÀĪÀÅzÀÆ MAzÀÄ PÁgÀtªÁVzÉ./PÉ. ¨sÀÆ«ÄUÉ ¸ÉÃj¸À®Ä ºÉaÑ£À ªÉZÀÑ ¨sÀj¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀÄvÁÛgÉ.UÁæA. ªÉÄð£ÀzÀ£ÀÄß ºÉüÀĪÁUÀ. ¤gÀAvÀgÀªÁzÀ gÀ¸ÀUÉƧâgÀUÀ¼À §¼ÀPɬÄAzÀ ªÀÄtÂÚ£À DgÉÆÃUÀå PÉqÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄgÀ¼ÀÄ «Ä²ævÀ ¨sÀÆ«Ä ºÁUÀÆ ¸ÀªÀ¼ÀÄ ¨sÀÆ«ÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄzsÁgÀuÉAiÀiÁUÀ®Ä £ÉgÀªÁUÀÄvÀÛzÉ” JAzÀÄ zÀÈqsÀ¥ÀnÖzÉ.). PÉgÉAiÀÄ ºÀƽ£À°è K¤zÉ? C£ÉÃPÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉUÀ½AzÀ “PÉgÉUÀ¼À ºÀƼÀÄ CAvÀºÀ d«ÄãÀÄUÀ¼À°è ¨É¼ÉzÀ ¨É¼ÉUÀ½UÉ ¸ÁgÀd£ÀPÀzÀ ¥ÀÆuÁðA±À MzÀV¸ÀĪÀÅzÀµÉÖà C®èzÉ. ¸Áé«ÄÃ. ¸ÀUÀtÂ. EAvÀºÀ PÁA¥ÉÆøÀÖ£ÀÄß ªÀÄÄAUÁgÀÄ ºÀAUÁ«Ä£À DgÀA¨sÀzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è ¨sÀÆ«ÄUÉ ¸ÉÃj¹zÁUÀ. CzÀ£ÀÄß PÀ¯É ºÁQ gÁ²ªÀiÁr. PÉgÉAiÀÄ ºÀƼÀ£ÀÄß vÀªÀÄä d«ÄäUÉ ¸ÁV¸À®Ä ¸ÀܽÃAiÀÄ PÀAzÁAiÀÄ E¯ÁSÉAiÀÄ ¹§âA¢ vÀAzÉÆqÀÄتÀ CqÀZÀuÉ. £Á£ÀÄ zÉÆqÀتÀ£ÁzÀ ªÉÄÃ¯É PÁªÉÃj ¤ÃgÁªÀj ¤UÀªÀÄzÀ ªÀÄÄRå¸ÀÜgÁVzÀÝ ²æà wªÉÄäÃUËqÀgÀÄ ºÉüÀÄwÛzÀÝ PÀxÉ PÀtÄäAzÉ PÀlÄÖvÀÛzÉ.).f). * EªÉ®èzÀgÀ eÉÆvÉUÉ PÀȶ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ½UÉ ©qÀÄ«gÀĪÀ ¢£ÀUÀ¼À°è ¸ÀPÁðgÀUÀ¼ÀÄ PÉÊUÉƼÀÄîªÀ GzÉÆåÃUÁªÀPÁ±À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ½AzÁV. C¢üPÀ GvÁàzÀ£ÉUÉ £ÉgÀªÁUÀÄvÀÛzÉ ªÀiÁvÀæªÀ®è. ªÀÄvÉÛãÀÄ? 70 PÀȶ ¨sÀÆ«ÄUÀ½UÉ ºÁUÀÆ vÉÆÃlzÀ d«ÄãÀÄUÀ½UÉ gÀ¸ÀUÉƧâgÀUÀ½UÉ ¥ÀAiÀiÁðAiÀĪÁV CxÀªÁ gÀ¸ÀUÉƧâgÀ §¼ÀPÉAiÀÄ£ÀÄß «ÄvÀUÉƽ¸À®Ä §¼À¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ.1 UÁæA. ¤ÃªÉà ¸Àé®à ºÁUÉà £ÀªÀÄä d«ÄäUÉ ºÁQ¹©r . EªÉ®èzÀgÀ MmÁÖgÉ ¥ÀjuÁªÀĪÁV. ±Á¯ÉUÉ gÀeÁ ¢£ÀUÀ¼ÀÄ §AzÀgÉ ¸ÁPÀÄ./PÉ. ¥ÉÆmÁå¹AiÀÄA (310 «Ä. ¤Ãj£À ¸ÀªÀÄxÀ𠧼ÀPÉUÉ ºÁUÀÆ GvÁàzÀPÀvÉ ºÉaѸÀĪÀÅzÀPÉÌ ¸ÀºÀPÁj.f. CzÀgÀ°è zsÀ£ÀåvÉAiÀÄ£ÀÄß PÁtÄwÛzÉݪÀÅ. PÉgÉAiÀÄ ºÀƽ£À°è ¸ÁªÀAiÀĪÀ EAUÁ® (9. ¸ÀUÀtÂUÉƧâgÀ zÉÆgÉAiÀÄĪÀÅzÉà zÀÄ®ð¨sÀªÁVzÉ. EwÛÃa£À ¢£ÀUÀ¼À°è PÀȶ d«ÄãÀÄUÀ½UÉ PÉgÉ ºÀƼÀÄ ¸ÉÃj¸ÀĪÀ ¥ÀzÀÞw PÀæªÉÄÃtªÁV PÀtägÉAiÀiÁUÀÄwÛzÉ. ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄUÀ¼À°è ºÀƼÀ£ÀÄß ¥ÀjÃPÉëUÉ zÀQët ¨sÁgÀvÀzÀ gÉÊvÁ¦ d£ÀgÀ°è C¢üPÀ ªÀļɬÄAzÁV ªÀÄtÂÚ£À PÉÆZÀÑuÉAiÀiÁV GAmÁUÀĪÀ PÉÆgÀPÀ®ÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄaÑ CAvÀºÀ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ GvÁàzÀPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß PÁAiÀÄÄÝPÉƼÀî®Ä PÉgɺÀƼÀ£ÀÄß d«ÄäUÉ MzÀV¸ÀĪÀÅzÀÄ §ºÀ¼À »A¢£À PÁ®¢AzÀ®Æ £ÀqÉzÀÄ §A¢gÀĪÀ MAzÀÄ ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ ¥ÀzÀÞw. ªÀÄtÂÚ£À gÀZÀ£ÉAiÀÄÆ ¸ÀÄzsÁgÀuÉUÉÆAqÀÄ CzÀgÀ vÉêÁA±À »r¢lÄÖPÉƼÀÄîªÀ ¸ÁªÀÄxÀåðªÀÇ ºÉaÑ. C£ÉÃPÀ¸À® ¸ÀtÚgÉÊvÀgÀÄ CAvÀºÀ mÁæPÀÖgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¨ÁrUÉUÉ ¥ÀqÉzÀÄ PÉgÉ ºÀƼÀ£ÀÄß vÀªÀÄä d«ÄäUÉ ¸ÁV¸À®Ä D±ÀPÀÛgÁVgÀĪÀÅzÀÆ EzÀPÉÌ PÁgÀtªÁVzÉ. PÉÆZÀÑuÉAiÀiÁzÀ ¥sÀ®ªÀvÁÛzÀ ªÀÄtÄÚ ¥ÀÄ£Àgï ¸ÉÃ¥ÀðqÉAiÀiÁUÀzÉ. * gÉÊvÁ¦ d£ÀgÀÄ ªÀļÉAiÀiÁ²ævÀ PÀȶAiÀÄ°è.). d«ÄãÀÄUÀ¼À°è §¼À¹zÀ ¦ÃqÉ £Á±ÀPÀUÀ¼À ±ÉõÁA±À EvÁå¢ ®¨sÀå«gÀÄvÀÛªÉ./ PÉ. EzÀÄ vÀªÀÄUÉ UÁAiÀÄzÀ ªÉÄÃ¯É §gÉ J¼ÉzÀAvÁUÀÄvÀÛzÉ C£ÀÄßvÁÛgÉ.JAzÀgÀAvÉ! EzÀÄ zÀÄgÀAvÀªÀ®èzÉ. CzÉ®èªÀÇ ªÀļÉAiÀÄ ¤Ãj£À°è vÉÆAiÀÄÄåªÀ. CzÀjAzÁUÀĪÀ C£ÁºÀÄvÀUÀ½UÉ JqÉAiÀiÁUÀÄwÛzÉ. £ÉÆÃr. DzÀÄzÀjAzÀ CAvÀºÀ PÉgɺÀƼÀ£ÀÄß d«ÄãÀÄUÀ½UÉ MzÀV¸ÀĪÁUÀ. MAmÉwÛ£À d¯Éè UÁrAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÉgÉ ºÀƼÉwÛ £ÀªÀÄä vÉÆÃl ºÉÆ®UÀ½UÉ ¢£ÀPÉÌ 5-6 UÁrUÀ¼ÀAvÉ ¸ÁzsÀåªÁzÀµÀÆÖ PÉgɺÀƼÀ£ÀÄß ¸ÁV¸ÀĪÀÅzÀÄ £ÀªÀÄä ¢£À¤vÀåzÀ PÁAiÀÄPÀªÁUÀÄwÛvÀÄÛ. ¤ÃgÁªÀj ¤UÀªÀÄzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ CrAiÀÄ°è CªÀgÀÄ ¸ÁPÀµÀÄÖ PÉgɺÀƼÀÄ JwÛ¸ÀÄwÛzÀÝgÀAvÉ. ºÉÃUÀÆ EµÉÖ¯Áè PÀµÀÖ¥ÀlÄÖ ºÀƼÀÄ vÉUɹ¢ÃgÁ. C£ÉÃPÀ PÀqÉ EwÛÃa£ÀªÀgÉUÉ gÉÊvÀgÀÄ PÁA¥ÉÆøÀÄÖ UÀÄArUÀ¼À£ÀÄß vÉÆÃr. EzÀgÀ°è §AUÁgÀªÉà EzÉ. D PÁgÀt. ºÁUÁUÀ®Ä PÁgÀtªÉAzÀgÉ : * JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JwÛ£À UÁrUÀ¼À §¼ÀPÉ PÀrªÉÄAiÀiÁVgÀĪÀÅzÀÄ.f. ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀªÁV gÀÆrüAiÀÄ°èzÀÝ PÉgɺÀƼÀ£ÀÄß ªÀÄtÂÚUÉ ¸ÉÃj¸ÀĪÀ GvÀÛªÀÄ ¥ÀzÀÞwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÄ£ÀgÁªÀwð¸À¨ÉÃPÁVzÉ. PÀrªÉÄAiÀiÁVzÀÝ ¥ÉÆõÀPÁA±ÀUÀ¼ÀÄ ¨sÀwðAiÀiÁUÀ®àqÀĪÀÅzÀ®èzÉ. UÀAd® EvÁå¢UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀzÀgÀ¥ÀzÀgÀªÁV ºÁQ D ¥ÀzÀgÀUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ PÉgɺÀƼÀ£ÀÄß ¸ÉÃj¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¨É¼É GvÁàzÀ£ÉAiÀÄ°è ¤dPÀÆÌ CzÉÆAzÀÄ UÉƧâgÀzÀ ªÀÄÆ®ªÁVzÉ.M¼À¥Àr¹zÀgÉ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁUÀĪÀµÀÄÖ «µÀªÀÄvÉAiÉÄãÁzÀgÀÆ ºÀƽ£À°èzÀÝ°è. q AiÉÆÃd£Á d£ÀªÀj 2015 . ¤ªÀÄä d«ÄãÀÄUÀ½UÉ ¸ÁV¹PÉÆAqÀÄ ©r JAzÁUÀ D gÉÊvÀgÀÄ. CzÉãÉà EgÀ°.UÁæA. PÀȶAiÀÄ°è gÀ¸ÀUÉƧâgÀUÀ¼À §¼ÀPÉ ºÉZÁÑUÀĪÀÅzÀPÀÆÌ PÁgÀtªÁVzÉ. ¸Àj¥Àr¸À®Ä ¸ÀÆPÀÛ ²¥sÁgÀ¸ÀÄ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀºÁAiÀĪÁUÀÄvÀÛzÉ./ PÉ. ©¹®Ä ªÀÄvÀÄÛ UÁ½UÀ¼À°è MtUÀĪÀ QæAiÉÄUÀ½AzÁV PÁA¥ÉÆøÀÄÖ ZÉ£ÁßV PÀ½AiÀÄÄvÀÛzÉ. vÀªÀÄä d«ÄãÀÄUÀ¼À°è MzÀV§gÀĪÀ PÀȶ vÁådå.UÁæA. PÀȶ ¨sÀÆ«ÄUÉ PÉgÉ ºÀƽ£À ¸ÉÃ¥ÀðqÉ ªÀļÉAiÀÄ ¤ÃgÀÄ PÉÆaÑ §gÀĪÁUÀ d¯Á£ÀAiÀÄ£À ¥ÀæzÉñÀzÀ ªÉÄîàzÀgÀzÀ ªÀÄtÄÚ ºÉÆvÀÄÛvÀAzÀÄ PÉgÉAiÀÄ°è ºÀƼÀÄ vÀÄA©gÀĪÀ zÀȱÀå. * gÉÊvÀgÀÄ ¤ÃqÀĪÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR PÁgÀtªÉAzÀgÉ. CªÀÅUÀ¼À ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è PÉgɬÄAzÀ PÉgÉUÉ ªÀåvÁå¸À«gÀÄvÀÛzÉ. ¸ÁgÀd£ÀPÀ (720 «Ä. ¸ÀÄvÀÛ ªÀÄÄvÀÛ°£À gÉÊvÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄ.

¨ÁåAPÀÄ CxÀªÁ CqÀªÀiÁ£ÀzÀAvÀºÀ ºÀtPÁ¸ÀÄ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ CµÉÖà KPÉ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ ¸ÀÛgÀzÀ°èAiÀÄÆ F ¥ÀjPÀ®à£ÉAiÀÄ£ÀÄß C£Àé¬Ä¸À§ºÀÄzÁVzÉ. GzÁºÀgÀuÉUÉ. ¥ÁæxÀ«ÄPÀªÁV ªÀÄgÀÄ §AqÀªÁ½ÃPÀgÀtzÀ°è ¨ÁåAQUÉ ºÉƸÀ §AqÀªÁ¼À vÀgÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. CAQ-CA±ÀUÀ¼À «µÀAiÀÄzÀ°è PÀA¥ÀÆålgï GvÀÛgÀ vÀvïPëÀt zÉÆgÀQzÀgÀÆ «ZÁgÀ ªÀiÁr ºÉüÀ¨ÉÃPÁzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è PÀA¥ÀÆålgï ¸ÁzsÀ£É »AzÉAiÉÄ EzÉ. ºÉaÑ£À ¸Á® ¸Ë®¨sÀå zÉÆgÉvÀÄ DyðPÀ ZÀlĪÀnPÉ ªÀ¢üð¹. ºÉƸÀ±ÉÃgÀÄUÀ¼À£ÀÄß Rjâ¸À®Ä ¸ÀPÁðgÀ ¸ÀªÀÄäw¸ÀĪÀÅzÀÄ. UÀÆUÀ¯ï. EzÀÄ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CAvÁgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¨ÁåAQAUï PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß §®UÉƽ¹. EwÛÃZÉUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀAUÀzÀ ¨ÁåAPÀÄUÀ¼ÀÄ ¨ÉøÀ¯ï . ¨ÉÃgÉ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À°è ºÉüÀĪÀÅzÁzÀgÉ ªÀÄgÀħAqÀªÁ½ÃPÀgÀt ¥ÀæªÀÄÄR §zÀ¯ÁªÀuÉ ªÀÄÆ®PÀ §AqÀªÁ¼À MzÀV¸ÀĪÀ PÀæªÀĪÁVzÉ. zÀÆgÀªÁt ¸ÀASÉå : 080 25537244 AiÉÆÃd£Á d£ÀªÀj 2015 71 .ªÀiÁ£ÀªÀ£ÉÆ CxÀªÁ PÀA¥ÀÆålgÉÆ JA§ÄzÀ£ÀÄß ¥ÀjÃPëÀPÀ UÀÄgÀÄw¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ.000 PÉÆÃn gÀÆ. EzÀ£ÀÄß ºÉƸÀzÁV ±ÉÃgÀÄ ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ CxÀªÁ ¸ÀPÁðj ¸Á® ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÁVzÉ.III ¤AiÀĪÀiÁªÀ½AiÀÄ°ègÀ®Ä ¨ÁåAQ£À°è 2018gÀ ªÉüÉUÉ 2. EzÀÄ ¨ÁåAPÀ£ÀÄß ¢ªÁ½vÀ£À¢AzÀ ºÉÆgÀvÀAzÀÄ ºÀtPÁ¸ÀÄ ¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÄzsÁj¸ÀÄvÀÛzÉ. F ¥ÀjPÀ®à£É ªÀÄÆ®vÀB ªÁå¥ÁgÀ ªÀ»ªÁlÄUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÝÁzÀgÀÆ EzÀ£ÀÄß ¯Á¨sÉÆÃzÝÉñÀ«gÀzÀ ¸ÀAWÀl£ÉUÀ¼ÀÄ. ªÀiÁ£ÀªÀ£À ªÉÄzÀĽ£ÀAvÉ PÀA¥ÀÆålgï D¯ÉÆÃa¸À§®èzÉ E®èªÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß w½AiÀÄ®Ä EAVèµï UÀtÂvÀdÕ D宣ï JA lÆåjAUï F ¥ÀjÃPÉë C©üªÀÈ¢Þ ¥Àr¹zÀ. FQén §AqÀªÁ¼ÀªÀ£ÀÄß ¸ÉÃj¸ÀĪÀÅzÀjAzÀ «¸ÀÛgÀuÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä oÉêÀt ºÉaѸÀ®Ä C£ÀĪÁUÀÄvÀÛzÉ. M§â ªÀiÁ£ÀªÀ ¥ÀjÃPëÀPÀ ¥Àæ±Éß PÉüÀÄvÁÛ£É. ¤UÀ¢üvÀ ªÉÃ¼É £ÀAvÀgÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ . EzÀÄ Cw ¸ÀtÚ ¸ÀtÚ ¥ÀæªÀiÁtzÀ G¢ÝªÉÄUÀ¼ÀÄ. EzÀgÀ°è ªÀÄÆgÀÄ CAwªÀÄ l«Ä£Àð¯ïUÀ½gÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁºÀÆ. gÀ¥sÀÄÛ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ gÀAUÀPÉÌ. lÆåjAUï mɸïÖ PÀÈvÀPÀ eÁuÉäAiÀÄ£ÀÄß C¼ÉAiÀÄ®Ä ¥ÀæAiÉÆÃV¸À¯ÁUÀĪÀ ¥ÀjÃPÉëUÉ lÆåjAUï mɸïÖ JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. JgÀqÀÄ l«Ä£Àð¯ïUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁ£ÀªÀgÀÄ ªÀÄvÉÆÛAzÀ£ÀÄß PÀA¥ÀÆålgï ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛgÉ. ¥Àæ±ÉßAiÀÄ£ÀÄß «µÀAiÀÄ. ¸ÀA¸ÉÜ vÁ£ÀÄ ºÉÆA¢gÀĪÀ D¹ÛUÁV PÀlÖ¨ÉÃPÁzÀ vÉjUÉ ºÀtªÀ£ÀÄß «ÄvÀUÉƽ¸À®Ä CxÀªÁ ¢ÃªÁ½AiÀÄ ºÉÆuÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ªÁj¸À®Ä £ÀqɸÀĪÀ ¥ÀÅ£ÀWÀðl£ÉAiÀÄ ¤nÖ£À°è EzÀÄ ªÉÆzÀ® ºÉeÉÓAiÀiÁVzÉ. ºÀÆrPÉzÁgÀ£À «±Áé¸À ºÉaѸÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ ¸ÀAªÉÃzÀ£É ¸ÀAgÀQë¸À®Ä £ÉgÀªÁUÀÄvÀÛzÉ.40. ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß C£ÉÃPÀ ¨Áj ¥ÀÅ£ÀgÁªÀwð¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. ¥Àæw l«Äð£À¯ï ¥ÀævÉåÃPÀªÁVzÀÄÝ. PÀȶ. EwÛÃZÉUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀAUÀzÀ ¨ÁåAPÀÄUÀ¼À (¦J¸ï©) CUÀvÀåzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É 2013-14 jAzÀ 2018-19gÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ºÉƸÀ §AqÀªÁ¼À ºÉÆAzÀ®Ä ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ `vÁwéPÀ’ M¦àUÉ ¥ÀqÉzÀªÀÅ. C¯ÁÖ «Ã¸ÁUÀ¼ÀAvÀºÀ PÀA¥ÀÆålgï C£Àé¬ÄPÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀå£À ¸ÁzsÀ£ÉAiÀÄ£Éßà §¢UÉÆvÀÄÛªÀ ¸ÁªÀÄxÀåð ºÉÆA¢ªÉ.¤ªÀÄVzÀÄ w½¢zÉAiÉÄÃ? ¨ÁåAPÀÄUÀ¼À ªÀÄgÀħAqÀªÁ½ÃPÀgÀt DyðPÀ UÀÄj ¸ÁzsÀ£ÉUÁV ¸ÀA¸ÉÜAiÉÆAzÀgÀ D¹Û ªÀÄvÀÄÛ ¸Á®zÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÅ£Àgï gÀƦ¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÀÄgÀħAqÀªÁ½ÃPÀgÀt J£ÀÄßvÁÛgÉ. ªÀÄvÉÆۧ⠪ÀiÁ£ÀªÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀA¥ÀÆålgï GvÀÛj¸ÀÄvÁÛgÉ. q AiÉÆÃd£Á ZÀAzÁzÁgÀgÀ°è PÉÆÃjPÉ AiÉÆÃd£Á ¥ÀwæPÉAiÀÄ ZÀAzÁzÁgÀgÀÄ ºÁUÀÆ ºÉƸÀzÁV ZÀAzÁ §AiÀĸÀĪÀªÀgÀÄ f¯èÉ ºÁUÀÆ CAZÉ ¦£ïPÉÆÃqï ¸ÀASÉå ¸ÉÃjzÀAvÉ vÀªÀÄä ¸ÀA¥ÀÇtð «¼Á¸ÀªÀ£ÀÄß £ÀªÀÄUÉ MzÀV¸À¨ÉÃPÀÄ. ¸ÀAzÀ¨sÀð ºÁUÀÆ PÉ® CªÀ¢üUÉ ¸ÀA§AzsÀ ¥ÀlÖAvÉ PÉüÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ. zÉñÀzÀ DyðPÀvÉ §®UÉƼÀî®Ä CªÀPÁ±ÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. ‘‘D¯ÉÆÃZÀ£É ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß’’ ªÁåSÁ夸À®Ä DvÀ «µÀAiÀiÁzsÁjvÀ ¥ÀjÃPÉëAiÉÆAzÀ£ÀÄß gÀƦ¹zÀ EzÀÄ DvÀåAvÀ ¸ÀgÀ¼ÀªÁVvÀÄÛ. G½zÉgÀqÀÄ l«Äð£À¯ïUÀ½AzÀ ¨ÉÃ¥ÀðnÖzÉ. FUÁUÀ¯Éà ºÀt ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀªÀgÀÄ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÆ®PÀªÀÇ F «ªÀgÀ ¤Ãr zÀÈqsÀ¥Àr¹PÉƼÀÀÄzÁVzÉ. EzÀjAzÀ DyðPÀvÉAiÀÄ GvÁàzÀ£Á gÀAUÀzÀ ¸Á® CUÀvÀåUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÇgÉʸÀ®Ä C£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸Á® MvÀÛqÀ ¤ÃUÀ®Ä £ÉgÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. FQén ºÉaѸÀĪÀ CUÀvÀå«zÉAiÉÄAzÀÄ ¥ÀæPÀn¸À¯ÁVzÉ. F ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß PÀA¥ÀÆålgï¤AzÀ D¯ÉÆÃZÀ£Á ¸ÁªÀÄxÀåðªÀ£ÀÄß ¥ÀæªÀiÁtÂÃPÀj¸À®Ä §¼À¸À¯Á¬ÄvÀÄ.

2 yrs. Publications Division. It should be drawn in favour of ADG (I/C). JvÀÛgÀPÉÌ a«Ää¹ CzÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà ºÁ¤AiÀiÁUÀzÀAvÉ PɼÀPÉÌ E½¹gÀĪÀÅzÀÄ ªÀĺÀvÀézÀ WÀlÖ.UÀÆ ºÉZÀÄÑ vÀÆPÀzÀ G¥ÀUÀæºÀUÀ¼À£ÀÄß ¨sÀƹÜgÀ PÀPÉëUÉ PÉÆAqÉÆAiÀÄÄåªÀ ¸ÁªÀÄxÀåð ºÉÆA¢zÉ. Ph : 011-26100207. `fJ¸ïJ¯ï« . ¨sÁj vÀÆPÀzÀ G¥ÀUÀæºÀUÀ¼À GqÁªÀuÉAiÀÄ°è ¸ÁéªÀ®A§£É ¸Á¢ü¸ÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ ¨ÁºÁåPÁ±ÀPÉÌ ªÀiÁ£ÀªÀgÀ£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¸À®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀĪÀAvÀºÀ CAvÀjPëÀ £ËPÉAiÀÄ£ÀÄß GqÁªÀuÉ ªÀiÁr CzÀ£ÀÄß ¸ÀÄgÀQëvÀªÁV ¨sÀÆ«ÄUÉ ªÀÄgÀ½ vÀgÀĪÀÅzÀÄ.250/- Bal Bharati : 1 yr. East Block-IV. * * * ²æúÀjPÉÆÃmÁzÀ ¸Àwñï zsÀªÀ£ï ¨ÁºÁåPÁ±À PÉÃAzÀæ¢AzÀ ªÀiÁqÀ¯ÁzÀ `fJ¸ïJ¯ï«. Rs. EzÀ®èzÉ vÁådå «¯ÉêÁj ¤UÀªÀÄ gÀa¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ JAzÀÄ CªÀgÀÄ ºÉýzÝÁgÉ. : For Renewal / change in address.150/.200/- (Circle the magazine of your choice and the period of subscription) DD/PO/MO No. P.D.«ÄÃ. 2 yrs. along with duly filled cupon may kindly be sent to The Business Manager (Journals). Rs.ªÁvÁð «±ÉõÀ PÉÃAzÀæ¸ÀPÁðgÀ AiÉÆÃd£Á DAiÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß gÀzÀÄÝUÉƽ¹ CzÀPÉÌ §zÀ¯ÁV `¤Ãw DAiÉÆÃUÀ’ªÀ£ÀÄß C¹ÛvÀéPÉÌ vÀA¢zÉ. New Delhi – 110066.f. ºÉƸÀ ªÀµÀðzÀ ªÉÆzÀ® ¢£ÀzÀAzÀÄ gÀZÀ£ÉUÉÆArgÀĪÀ `¨sÁgÀvÀ ¥ÀjªÀvÀð£Á gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÉÜ’ (£ÁåµÀ£À¯ï E£ïìnlÆåµÀ£ï D¥sï mÁæ£ïì¥sÁ«ÄðAUï EArAiÀiÁ .Puram.ªÀiÁPïð 3’ £Á®ÄÌ ¸Á«gÀ PÉ. 3 yrs. Rs. 26105590 Please allow us 4 to 6 weeks for the dispatch of the first issue.ªÀiÁPïð 3’ GqÀØAiÀÄ£À ¥ÀjÃPÉë AiÀıÀ¸ÀÄì PÀArzÉ. The D. Rs. Level-7. Rs. `§¯ÁqsÀå gÁdå UÀ½AzÀ §¯ÁqsÀå gÁµÀÖç’vÀvÀézÀr MPÀÆÌl ªÀåªÀ¸ÉÜUÉ ¥ÀÇgÀPÀªÁV PÉÃAzÀæ ºÁUÀÆ gÁdå ¸ÀPÁðgÀUÀ½UÉ `gÁ¶ÖçÃAiÀÄ PÁAiÀÄð ¸ÀÆa’ gÀƦ¸À®Ä F `¤Ãw DAiÉÆÃUÀªÀÅ’ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ªÀiÁqÀ°zÉ. F GqÁªÀuÉAiÀÄ°è ‘E¸ÉÆæ’ JgÀqÀÄ GzÝÉñÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢vÀÄÛ. of I & B.180/. R. Rs. Publications Division... PÀ£ÁðlPÀzÀ J¯èÁ ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¥Á°PÉUÀ¼À ªÁå¦ÛAiÀÄ°è WÀ£ÀvÁådå «¯ÉêÁjUÉ ¸ÀÄzsÁjvÀ ¸ÀA¸ÀÌgÀt WÀlPÀUÀ¼À£ÀÄß ¸Áܦ¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ JAzÀÄ £ÀUÀgÁ©üªÀÈ¢Þ ¸ÀaªÀ ²æà «£ÀAiÀiï PÀĪÀiÁgï ¸ÉÆgÀPÉ ºÉýzÝÁgÉ. q Subscription Coupon [For New membership /Renewal/Change of Address] I want to subscribe to : Yojana / Kurukshetra / Ajkal / : 1 yr.J£ïLnL) PÉÃAzÀæ ºÁUÀÆ gÁdå ¸ÀPÁðgÀUÀ¼À ¥Áæw¤¢üPÀ ¤Ãw ¤gÀÆ¥ÀuÁ ¸ÀA¸ÉÜAiÀiÁV PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸À°zÉ.80/-. * * * ªÀĺÁ£ï ²PëÀtdÕ. ¸ÁévÀAvÀæå ºÉÆÃgÁlUÁgÀ ¢ªÀAUÀvÀ ¥ÀArvï ªÀÄzÀ£ï ªÉÆúÀ£ï ªÀiÁ¼À«ÃAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ zÉñÀzÀ »A¢£À ¥ÀæzsÁ¤ ²æà Cl¯ï ©ºÁj ªÁd¥ÉÃ¬Ä CªÀjUÉ zÉñÀzÀ CvÀÄåvÀÛªÀÄ £ÁUÀjPÀ ¸À£Áä£À ¨sÁgÀvÀ gÀvÀß ¥ÀÅgÀ¸ÁÌgÀ ¥ÀæPÀn¸À¯ÁVzÉ. Min. 3 yrs.S. GOI and payable at New Delhi. `ªÀiÁ£ÀªÀgÀ£ÀÄß ¨ÁºÁåPÁ±ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸À®Ä GqÀØAiÀÄ£À CAvÀjPëÀ £ËPÉAiÀÄ£ÀÄß 126 Q. please quote your subscription number 72 AiÉÆÃd£Á d£ÀªÀj 2015 .D.100/-.________________________________________________ date _________________ Name (in block letters) : ____________________________________________________ Subscriber’s profile : Student / Academician / Institution / Others Address : ____________________________________________________ ____________________________________________________ PIN : __________________________________ The amount may kindly be sent in the form of D.K.