You are on page 1of 3

AYAT AKTIF DAN AYAT PASIF

 Kedua-dua ayat ini berlainan bentuk stuktur perkataannya
tetapi mempunyai maksud sama.
 Ayat Aktif ialah ayat yang menekankan objek.
 Ayat Pasif menerangkan benda atau orang yang dikenakan
perbuatan ke atasnya.
1. Ayat aktif ialah ayat yang kata kerja berawalan men-.
Contohnya:
(a) Emak memasak nasi dan sebagainya
(b) Pasukan pengakap telah mendirikan khemah itu.
(c) Ketua murid menaikkan bendera sekolah.
2. Ayat pasif ialah ayat yang kerjanya…….........
(a) tidak berawalan men- dan didahului kata ganti diri
pertama dan kata ganti diri kedua. Contohnya:
i. Bola itu saya tendang.
ii. Borang itu perlu anda isi.
(b) berawalan di- dan diikuti kata sendi oleh serta kata ganti
diri ketiga.
Contohnya: Baju itu dibasuh oleh kakak.
3. Ayat pasif terdiri daripada:
(a) ayat pasif diri pertama, iaitu ayat yang kata kerjanya tidak
berawalan mendan didahului kata ganti diri pertama seperti aku, kami, kita, saya,
dan sebagainya.
(b) ayat pasif diri kedua, iaitu ayat yang kata kerjanya tidak
berawalan mendan didahului kata ganti diri kedua seperti awak, anda, kamu,
engkau, dan sebagainya.

(b) Baginda meminta rakyat supaya bersabar. (d) Jadual itu sudah kami susun. Ayat Pasif Diri Pertama (a) Kasut sekolah saya cuci. Nasi lemak dimasak oleh ibu. (c) Orang ramai diarahkan oleh beliau supaya beratur. iaitu ayat yang kata kerjanya berawalan di-. baginda. (b) Surat itu mesti awak serahkan. 2. (d) Baju sedang dijahit olehnya. mesti kita dengar. Kita mesti mendengar nasihat guru kita. Ibu memasak nasi lemak. . (d) Kamu perlu membaiki kereta itu. (b) Kita menerima keputusan itu. (d) Dia sedang menjahit baju. dan sebagainya. (d) Kami sudah menyusun jadual itu. Ayat Aktif 1. (b) Keputusan itu kita terima. dia. (c) Beliau mengarahkan orang ramai supaya beratur. beliau. (b) Rakyat diminta oleh baginda supaya bersabar. Adiknya dipukul dengan kuat oleh Salmah. Ayat Aktif (a) Mereka mengecat bangunan.(c) ayat pasif diri ketiga. Salmah memukul adiknya Ayat Pasif Buku itu dibaca oleh Ali. 4. Nasihat guru kita. (c) Duitnya patut engkau pulangkan. 3. diikuti kata sendi oleh serta kata ganti diri ketiga seperti ia. Ayat Pasif Diri Kedua (a) Kerja itu harus anda siapkan. (c) Aku akan memetik bunga itu. 4. Ali membaca buku itu. Kedua-dua ayat aktif dan pasif membawa maksud yang sama walaupun bentuknya berbeza. (d) Kereta itu perlu kamu baiki. Ayat Pasif Diri Ketiga (a) Bangunan dicat oleh mereka. (c) Engkau patut memulangkan duitnya. (b) Awak mesti menyerahkan surat itu. Ayat Aktif (a) Anda harus menyiapkan kerja itu. Contohnya:Ayat Aktif (a) Saya mencuci kasut sekolah. (c) Bunga itu akan aku petik.

Yusof membawa kerusi patah.dengan kuat. . Kerusi patah dibawa oleh Yusof 5.