You are on page 1of 53

BAB SATU

PENGENALAN

1.0

Pendahuluan

Wujudnya qarīnat dalam gaya bahasa majāz merupakan syarat bagi pengalihan makna asal
kepada makna yang lain seperti yang dikehendaki oleh ayat. Gaya bahasa majāz,
termasuklah yang terdapat dalam al-Qur’an adalah suatu gaya bahasa yang mana perkataan
yang digunakan dalam sesuatu ayat itu tidak membawa makna perkataan yang hakiki, tetapi
membawa makna yang lain yang dapat difahami dari qarīnat sama ada qarīnat itu ada
disebutkan dalam ayat tersebut ataupun qarīnat yang dapat difahami dari konteks atau
rasional ayat. Pengalihan makna asal kepada makna yang lain dari yang dikehendaki adalah
kerana adanya hubungan (‘alāqat) yang membenarkan pengalihan makna ini. Menurut
bahasawan Arab, majāz dianggap tiada jika tiada qarīnat yang menunjukkan bahawa
sesuatu perkataan itu membawa makna yang lain.

Terdapat banyak firman Allah S.W.T. yang membawa makna majāz. Kesannya,
makna-makna seumpama ini terutamanya yang berkaitan dengan Allah telah menimbulkan
perbincangan, malah perselisihan di kalangan ulama. Ada di antara mereka yang bersetuju

1

dengan kewujudan makna majāz dalam al-Qur’an al-Karim dan ada juga yang sebaliknya.
:Sebagai contoh, ayat dari firman Allah berikut ini
“Tangan Allah di atas tangan mereka” (Surah al-Fath : 10), “Allah-lah yang menciptakan
langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam enam masa” (Surah asSajadah: 4) dan “(Iaitu) Tuhan Yang Maha Pemurah. Yang bersemayam di atas ‘arsy”
(Surah Tāoha : 5). Semua ayat ini adalah di antara sekian banyak firman Allah yang
mengandungi lafaz majāz. Perkataan tangan, enam masa, bersemayam dan lain-lain lagi
termasuk lafaz majāz, iaitu lafaz yang tidak membawa makna asalnya. Kesannya,
perkataan-perkataan seumpama ini terutamanya yang berkaitan dengan Allah telah
menimbulkan perbincangan, malah perselisihan di kalangan ulama’. Ada di antara mereka
yang bersetuju dengan kewujudan lafaz majāz dalam al-Qur’an dan ada juga yang
sebaliknya.

Lafaz Lafaz-lafazmajāz seperti yang dicontohkan di atastersebut tidak membawa
makna asalnya.membawa makna majāz Hal ini dapat difahami disebabkan wujudnya
qarīnat dalam ayat tersebut. Qarīnat adalah suatu petunjuk (indication) yang menghalang
sesuatu perkataan itu difahami dengan makna asalnya. Dalam hal ini, qarīnat berfungsi
untuk memahami makna lain yang dikehendaki oleh perkataan itu sekaligus memahami
makna keseluruhan ayat berkenaan. Oleh itu, lafaz tangan, enam masa dan bersemayamnya
Allah bukanlah bermaksud tangan, enam masa dan bersemayam yang sebenarnya. Lafazlafaz tersebut membawa makna-makna yang lain yang seterusnya perlu dirujuk pada tafsir.

2

Qarīnat adalah suatu petunjuk (indication) yang menghalang sesuatu perkataan itu
difahami dengan makna asalnya. Perbincangan tentang q Qarīnat dalam fungsinya
peranannya yang tersebut di atas terdapat dalam ilmu balaghah. Dalam ilmu ini, peranan
qarīnat terlihat dalam pemahaman makna lafaz majāz. Oleh itu, kajian ini dilakukan untuk
menganalisis peranan qarīnat dalam lafaz hal tersebut. Secara khusus, kajian dilakukan
terhadap ayat-ayat al-Qur’an yang mengandungi lafaz yang membawa lafaz makna majāz,
iaitu yang terdapat dalam al-Qur’an; surah Āl ‘Imrān.

Untuk merealisasikan matlamat ini, bab pertama ini akan membawa pembaca
kepada pandangan menyeluruh terhadap kajian yang dijalankan ini. Hal ini membabitkan
latar belakang kajian, sebab-sebab pemilihan tajuk, permasalahan, kepentingan, kajian
berkaitan, objektif, hipotesis, metodologi, bidang, batasan kajian, definisi istilah dan
diakhiri dengan kesimpulan.

1.1

Latar belakang Kajian

Al-Qur’an merupakan sumber ajaran Islam selain hadith-hadith Nabi s.a.w. Ia diturunkan
untuk manusia melalui perantaraan Nabi Muhammad s.a.w. Bahasa al-Qur’an pula adalah
bahasa Arab. Bahasa Arab yang terdapat dalam al-Qur’an ini menjadi sumber inspirasi
kepada

penghasilan

kaedah-kaedah

pembelajaran

dan

pengajaran

bahasa

Arab

kemudiannya. Hal ini menunjukkan bahawa al-Qur’an telah mengilhamkan sistem bahasa

3

yang unik, standard dan bersistematik sehingga bak kata pepatah ‛tak luput dek panas dan
tak lekang dek hujan’. Ianya menjadi tolok ukur sepanjang zaman.
Al-Qur’an merupakan teks agung yang diturunkan untuk manusia melalui perantaraan
Rasulullah yang mulia. Al-Qur’an menjadi wasilah bagi ajaran Islam yang terkandung di
dalamnya. Bahasa Arab al-Qur’an menjadi sumber inspirasi bagi penghasilan kaedahkaedah bahasa yang bermacam ragam kemudiannya. Walaupun bahasa Arab pada masa kini
tidak lagi tertumpu kepada pengajaran dan pembelajaran al-Qur’an sahaja, namun kaedahkaedah bahasa yang diilhamkan oleh al-Qur’an menjadi tolok ukur sepanjang zaman.

Ketinggian nilai al-Qur’an ditunjukkan melalui penyampaian makna dalam pelbagai
gaya bahasa ayat-ayatnya al-Qur’annya. Sementara kandungan al-Qur’an pula dapat
difahami dengan memahami makna ayat-ayat tersebutOleh yang demikian, makna alQur’an dapat difahami dengan memahami ayat-ayat yang terkandung di dalamnya. Dengan
memahami makna al-Qur’an akan terhasillah pemahaman terhadap isi kandungannya yang
tidak lain merupakan ajaran agama Islam itu sendiri. Oleh yang demikian, bermacammacam usaha telah dilakukan sejak lama dahulu dan masih lagi berterusan sehingga ke hari
ini bagi memahami makna al-Qur’an ini.

Pada hakikatnya, tidak mudah untuk memahami sebahagian makna alQur’ānQur’an. Ketika kitaSeseorang yang ingin memahami makna al-Qur’ān Qur’an
secara dasarnya perlulah merujuk kepada kitab tafsir dan terjemahan. Namun, terdapat
beberapa masalah ketika seseorang kita ingin memahami makna al-Qur’an melalui kedua-

4

dua kaedah sumber ini. Ketika seseorangMembaca

ingin membaca kitab-kitab tafsir

utamayang muktabar, dia perlulahmemerlukan kepada pengetahuan mengetahui mengenai
bahasa Arab kerana tidak semua kitab tafsir telah diterjemahkan. Ketika membaca
terjemahan pula, akan

menemukan kita kepada perkataan yang tidak diterjemahkan

menurut makna yang biasa ditemui dalam kamusKetika membaca terjemahan pula,
seseorang akan berhadapan dengan perkataan yang tidak membawa makna asalnya. Hal ini
disebabkan dalam bahasa Arab terdapat kaedah tertentu yang menyebutkan bahawa sesuatu
perkataan boleh membawa makna yang lain. Contohnya perkataan yang membawa makna
majāz (bukan makna asal), lafaz musytarak (perkataan yang berkongsi banyak makna).

Hal ini kerana terdapat dalam kaedah bahasa Arab bahawa sesuatu perkataan boleh
membawa makna yang lain. Contohnya ketika ingin memahami lafaz majāz, lafaz
musytarak dan juga ayat-ayat perintah dan larangan Allah.
Perbezaan makna ini tidak akan diketahui melainkan jika berusaha memahami makna ayat
al-Qur’an dengan cara yang lebih mendalam lagi. Meskipun membaca kitab terjemahan
dibenarkan bagi tujuan mengetahui maknanya, namun, apakah sama antara membaca alQur’an dengan terjemahan maknanya begitu sahaja dengan membaca sambil mengetahui
aspek-aspek di sebalik terjemahan makna tersebut? InsyaAllah, berkemungkinan besar
dengan meneliti lebih jauh akan makna-makna al-Qur’an ini akan mendatangkan ketepatan
pemahaman dan kesan yang lebih baik lagi dalam jiwa pembacanya.

Bagi

mereka yang tidak mengetahui bahasa Arab, kebiasaannya akan memilih naskhah
terjemahan untuk memperolehi makna al-Qur’an. Walaupun tersedia banyak kitab al-

5

Dengan demikian. Dia tidak akan tahu apakah makanan itu lazat atau sebaliknya. perlulah diketahui rahsianya. untuk menghargai nilai keindahannya. Dengan demikian. perlulah diketahui rahsianya. namun dari segi ilmu itu sendiri. Laksana seseorang yang dihidangkan dengan sejenis masakan yang lazat. mengembangkan dan mengaplikasikan pengetahuan mengenainya. Oleh itu. Begitulah juga jika seseorang membaca terjemahan makna yang unik dan indah. seseorang perlulah berusaha memahami makna ayat al-Qur’ān dengan cara yang lebih mendalam lagi. dia boleh mengembangkan lagi pengetahuan yang telah diperolehnya itu. untuk menghargai nilai keindahannya.Laksana seseorang yang dihidangkan dengan sejenis masakan yang lazat. bahkan khasiatnya. Dia juga boleh mengembangkan lagi pengetahuan yang telah diperolehnya itu. perlulah diketahui aspek-aspeknya. iaitu pada resepi. Tetapi setelah memakannya barulah dia mengetahui bahawa makanan itu lazat rasanya. iaitu pada resepi. antara rahsia yang ingin diperdalami dalam kajian ini adalah aspek qarīnat dalam pemahaman makna al-Qur’an. Dengan demikian. Jadi. dia boleh mengenal kandungan-kandungan yang sama dalam masakan yang lain. perlulah diketahui selok-beloknya. untuk menghargai nilai rasanya. Dia hanya dapat menikmati kelazatan makanan itu jika tidak mengetahui resepinya. Dengan demikian. Hal ini kerana keindahan bahasa al-Qur’ān itu tidak dapat dinikmati sepenuhnya dengan menerima sahaja apa yang dihidangkan bahkan perlulah dikaji rahsianya. Untuk menghargai nilai rasanya. dapatlah dia mendalami. mengembangkan dan 6 . bahkan khasiatnya.Begitulah juga jika seseorang membaca terjemahan makna yang indah.Qur’ān terjemahan. dapatlah dia mendalami.

Tajuk ini dipilih untuk menambahkan kuantiti kajian yang sedia ada berkenaan hubungan al-Qur’ān Qur’an dan ilmu balaghah. Dengan menggunakan salah satu aspek dalam ilmu balaghah untuk mengkaji makna al-Qur’ān Qur’an dapat mengembangkan ilmu bahasa Arab dari aspek aplikasinya. bilangannya masih dikira belum memadai untuk menjadi rujukan yang lengkap dalam bidang ini. 1. namun dalam konteks tempatan.mengaplikasikan pengetahuan mengenainya. Oleh itu. Tajuk ini dipilih berdasarkan rasional-rasional berikut: Pertama. kKajian ini boleh dianggap menyeluruh kerana cuba menggabungkan kesemua bahagian majāz seperti majāz 7 .2 Sebab Pemilihan Tajuk Tajuk penyelidikan ini ialah ‛’Peranan Qarīnat Dalam Pemahaman Makna alQur’ānQur’an: Satu Analisis Dalam Surah Āl ‘’Imrān’’. Meskipun kajian mengenai majāz dalam al-Qur’an telah pun dilakukan. Antara kelainan yang cuba dikemukakan oleh penulis adalah. faktor pengembangan ilmu. rahsia yang ingin diperdalami dalam kajian ini adalah aspek qarīnat dalam pemahaman makna al-Qur’ān. Hal ini kerana keindahan bahasa al-Qur’ān itu tidak dapat dinikmati sepenuhnya dengan menerima sahaja apa yang dihidangkan bahkan perlulah dikaji rahsianya.

Mengkaji topik qarīnat ini bukan sahaja sesuatu yang menarik untuk dilakukan. Kajian berusaha menjuruskan pada satu komponen khusus (qarīnat) untuk memahami makna alQur’an. faktor pendedahan. kajian ini memberikan fokus khusus terhadap elemen penting yang berpengaruh terhadap penentuan dan pemilihan makna. Kedua. keunikan dan pelbagai keistimewaan pada ungkapannya termasuklah dalam surah Āl ‘’Imrān. Al-Qur’ān Qur’an perlu difahami makna-maknanya 8 . iaitu. banyak kelebihan dan boleh menambat hati sesiapa saja yang menghayatinya. Ketiga. Ini juga termasuk pengembangan ilmu yang cuba dilakukan dalam konteks kajian tempatan.lughawīy dan majāz ‘’aqlīy dalam satu wadah penyelidikan. beberapa kaedah dan rahsia aspek ini. Ia adalah qarīnat itu sendiri. Ditambah lagiSelain itu. Kajian ini ingin memberitahu bahawa di dalam sela-sela ayatayat al-Qur’ān Qur’an terdapat seni. faktor keperluan. Ekoran dari itu. tetapi juga adalah satu keperluan bagi mereka yang ingin memahami Islam melalui al-Qur’ānQur’an. Keistimewaan aspek qarīnat ini akan didedahkan dari sudut implikasi dan aplikasinya terhadap makna al-Qur’ānQur’an. Peranan qarīnat akan dilihat secara khusus dalam hal tersebut. Ayat-ayat dalam surah ini menjadi data kajian kerana ia istimewa. dapatlah diketahui seni. Melalui kajian terhadap ayat-ayat majāz dalam surah ini dapat mendedahkan keunikan tersendiri pada kalimah-kalimah yang digunakannya.

Penulisgkaji percaya. Keempat. konsep. tidak salahnya kajian seumpama diperbanyakkan lagi dengan penyelidikan ke atas aspek qarīnat secara khusus pula. Ayat-ayat dalam surah ini sering dijadikan contoh dalam buku balaghah. Banyak penemuan baru yang menakjubkan terhasil dari usaha-usaha tersebut sejak dari mula ia diturunkan lagi. Bagaimana seseorang itu ingin mengamalkan isi kandungan al-Qur’ān Qur’an jika tidak diketahui makna-maknanya? Demikian juga. faktor minat dan keinginan. kajian ini tidak akan ada noktahnya hingga berakhirnya zaman memandangkan kemukjizatan yang dimiliki oleh al-Qur’ān Qur’an itu sendiri. namun penulisgkaji memiliki minat dan keinginan yang besar untuk menjadi salah seorang dari para pengkaji tersebutpara pengkaji tersebut. Oleh yang demikian. Walaupun telah begitu banyak kajian dilakukan terhadap apa jua aspek lafaz dan makna al-Qur’ānQur’an. Kajian mengenai pemahaman makna al-Qur’ān Qur’an perlu dipertingkatkan jumlahnya kerana ia boleh memudahkan seseorang dalam memahami makna-maknanya dan sekaligus memperolehi pengetahuan yang lebih baik lagi mengenai bahasa Arab. ayat-ayat dalam surah Āl ‘’Imrān mempunyai nilai balaghah yang cukup tinggi. fungsi peranan dan kepentingan dalam memahami makna al-Qur’ān Qur’an secara lebih mendalam. Memfokuskan kajian ke atas aspek qarīnat ini adalah dari dorongan keinginan untuk mengetahui kewujudan qarīnat.dengan mendalam. 9 . Mudah-mudahan ia dapat memberikan manfaat kepada para pengamal bahasa al-Qur’ān Qur’an di tanahair.

Kemudian. dari segi keindahan susunan kalimat yang merangkumi aspekaspek dalam ilmu balaghah. menurut Manna’ Khalil al-Qattāan (2000: 464-465).3 Permasalahan Kajian Dalam memahami makna al-Qur’an terdapat beberapa masalah yang dihadapi. Selain itu. adalah pengetahuan mengenai ilmu nahwu (grammar) dan tasrif (conjugation) yang ada dalam bahasa. Dalam memahami makna al-Qur’ān terdapat beberapa masalah yang dihadapi. Hal ini kerana al-Qur’an mengandungi makna bahasa. memerlukan kepada pengetahuan mengenai ilmu nahwu (grammar) dan tasrif 10 . pengetahuan juga diperlukan mengenai keistimewaan sesuatu susunan kalimat dari segi penunjukannya kepada makna dan dari segi perbezaan maksudnya. Bahasa menjadi alat untuk memahami hal-hal tersebut. tajuk ini dipilih supaya konsep qarīnat dan penggunaannya dalam bahasa Arab dapat didedahkan dan dipelajari dengan lebih mendalam. Antaranya. ilmu dan syarak. Hal ini kerana al-Qur’an mengandungi makna aqidah dan syarak.Berdasarkan hal-hal tersebut. Makna dari aspek bahasa contohnya. 1.

(conjugation). Namun. Qarīnat wujud dalam ayat untuk menyatakan menghalang bahawa sesuatu perkataan dalam sesuatu ayat tidakuntuk membawa makna seperti makna yang sepatutnya ditemui dalam kamus. 11 . Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Selain itu. maka akan menjadi suatu masalah besar baginya untuk memahami maknanya dengan tepat. pengetahuan juga diperlukan mengenai keistimewaan sesuatu susunan kalimat dari segi penunjukannya kepada makna dan dari segi perbezaan maksudnya. Qarīnat sangat diperlukan dalam memahami lafaz makna majāz. memerlukan ketelitian untuk memahaminya. Lafaz-lafaznya mengandungi keindahan. Ditambah pula jika bahasa al-Qur’an bukan bahasa ibunda seseorang. Tidak semua orang mampu untuk memahami dengan mendalam karya-karya yang mempunyai nilai bahasa yang tinggi mutunya seperti alQur’an ini. Ungkapan-ungkapan berunsur balaghahnya boleh menyentuh jiwa orang yang menghayatinya. Contohnya : ‫ب‬ ‫يأ ي‬ ‫خط ت ت‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫د ا‬ ‫س د‬ ‫تأ أ‬ ‫أرأي ي ت‬ Maksudnya: “Aku melihat seekor singa sedang berucap”. Kemudian. al-Qur’an sangat tinggi nilai bahasanya. Antara masalah yang dihadapi dalam memahami makna al-Qur’an ialah memahami lafaz yang membawa lafaz makna majāznya. iaitu lafaz yang tidak membawa makna asalnya. Sesuatu perkataan boleh membawa makna hakikat ataupun majāz. dari segi keindahan susunan kalimat yang merangkumi aspekaspek dalam ilmu balaghah (Manna’ Khalil al-Qattan: 2000: 464-465). Perkataan tersebut membawa makna yang lain.

Orang ArabOrang Arab akan memahami bahawa perkataan ‫أ‬ ‫د ا‬ ‫س د‬ ‫ أ أ‬bukan bermakna singa sebenar. Contohnya ‘’berucap’ merujuk kepada seorang manusia lelaki ditinjau dari gantinama dan perbuatannya. ii) Secara majāz sebagai ‘’aku melihat seekor singa (seorang lelaki yang berani) sedang berucap’. Singa yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah seorang yang berani. Wujudnya qarīnat menghalang lafaz tersebut dari membawa makna asalnya (singa). Orang bukan Arab pula dalam menterjemahkan ayat ini berkemungkinan akan melalui salah satu dari tiga cara berikut: i) Secara literal sebagai ’aku melihat seekor singa sedang berucap’. iaitu bagaimana makna ini diperolehi? Makna ini bukan makna sebenar yang ditunjukkan oleh lafaznya. akan timbul persoalan bagaimana seekor singa mampu berucap? Benarkah ayat ini menghendaki maksud demikian? Pembaca dalam hal ini perlu mengkaji dengan lebih jauh makna ayat ini. Peranan qarīnat juga adalah menentukan bahawa makna yang dimaksudkan perlulah sesuai dengan lafaz atau keadaan qarīnat. Beberapa persoalan timbul. iii) Terjemahan maksud ‘’aku melihat seorang lelaki yang berani sedang berucap’. Membaca terjemahan kedua pula akan timbul tanda tanya mengapa singa tersebut dimaksudkan sebagai seorang lelaki yang berani? Apakah sebabnya? Terjemahan ketiga tidak akan menimbulkan pertanyaan 12 . Mengapa lafaz ini tidak membawa makna sebenarnya? Apakah faktor yang menghalangnya? Hal ini dalam majāz dikenal sebagai qarīnat. Apabila membaca terjemahan pertama.

Perkataan ‫س‬ ‫ت أن أ ّف‬tanaffas ini termasuk dalam kelompok isti‘`ārat.sekiranya pembaca tidak mengetahui bahasa Arab.” (Surah at-Takwir: 18) Perkataan ‫س‬ ‫ت أن أ ّف‬ ‫ف أ‬ tanaffas dalam ayat ini diterjemahkan sebagai mulai terang. Perkataan yang tidak membawa makna asalnya disebabkan oleh wujudnya qarīnat adalah tergolong majāz. satu bahagian dari majāz. Ia tidak diterjemahkan mengikut makna asalnya kerana terdapat qarīnat yang menghalangafikannya. Sebaliknya jika pembaca tersebut mengetahui bahasa Arab. Udara akan disedut ke dalam paru-paru menerusi hidung dan dihembuskan 13 . Makna asalnya adalah bernafas. Waktu subuh tidak seperti manusia yang perlu bernafas dan memerlukan udara untuk itu. dia akan mencari sebab-sebab di sebalik terjemahan tersebut. Oleh kerana ayat ini melibatkan keindahan susunan kalimat. ‫ف أ‬ Peranan qarīnat. kita boleh merujuk kepada ilmu balaghah. Contoh yang lain adalah firman Allah berikut ini: ‫ح إح أ‬ ‫س‬ ‫ذ ا ت أن أ ّف‬ ‫ف أ‬ ‫أو ال ص‬ ‫صب ي ح‬ ‫ح إح أ‬ ‫س‬ ‫ذ ا ت أن أ ّف‬ ‫ف أ‬ ‫أو ال ص‬ ‫صب ي ح‬ Maksudnya: “dan siang apabila ia mulai terang. iaitu perkataan ‫ح‬ ‫ ال ص‬ ‫صب ي ح‬ as-subh (waktu subuh) dalam ayat ini adalah sebagai penghalang yang menafikan perkataan ‫س‬ ‫ت أن أ ّف‬tanaffas ‫ف أ‬ dari membawa maksud bernafas.

Oleh itu. iaitu waktu subuh. Untuk menjelaskan maksud lafaz ‫س‬ ‫ت أن أ ّف‬tanaffas ‫ف أ‬ tersebut pula perlu merujuk kepada tafsir. Penggunaan perkataan ‫س‬ ‫ت أن أ ّف‬tanaffas ‫شراتره ت‬ ‫ف أ‬ dianggap lebih baligh ‫(ب أل حي يغغ‬lebih tinggi seninya). Dari sudut ilmu balaghah. Subuh tidak memiliki paru-paru. komponen-komponen lafaz yang membentuknya perlu dikaji kaitannya bagi menghasilkan 14 . penafian ia diindikasikan sama ada secara lafaz (lafziyyat). Qarīnat dalam hal tersebut berperananfungsi memunculkan penafian terhadapmenghalang makna asal perkataan. keadaan (hāliyyat) atau rasional akal (‘aqliyyat). Kemunculan cahaya dari tempat terbitnya dek sinaran matahari sedikit demi sedikit (waktu subuh) mempunyai perkongsian makna yang kuat dengan keluarnya nafas.semula melaluinya. bagi sesetengah struktur ayat yang balaghi (retorikal). Fungsinya Peranannya adalah seperti sebuah lampu suluh yang tidak hanya memerlukan bateri untuk menghidupkannya. Ungkapan seperti ayat tadi dan juga ayat-ayat seumpamanya sememangnya memerlukan ketelitianperlu diteliti untuk memahaminya. Demikan juga. bahkan hidung. pandangan oleh Alz-Zarkasyīyi (1988: Juz 3: 435) menyatakan bahawa pada hakikatnya perkataan ‫س‬ ‫ت أن أ ّف‬tanaffas ‫ففف أ‬ bermakna ‫بففدأ أ‬ ‫أ أ‬ ‫( ‘إ ح ان يت ح أ‬mula tersebar)’ (bada’a intisyaruhu). maka lampu tetap tidak akan berfungsi. maksud bernafas dalam ayat ini bukanlah makna asalnya kerana yang bernafas itu adalah waktu. Tanpa mentol dan wayar penyambung. Secara umumnya.

b) F 15 . Seseorang yang membaca al-Qur’ān Qur’an dengan memahami maknanya dengan mendalam. 1. Semuanya itu memerlukan ilmu yang luas dan penelitian yang mendalam. pembaca dapat menghargai usaha-usaha para ulama’ terdahulu dalam menggariskan kaedah-kaedah bagi memahami makna alQur’ānQur’an. yang dapat diketahui melalui qarīnat. Menerusi kajian ini. dapat mendekatkan sumber aqidah dan syariat umat Islam ini dalam kehidupan mereka. Contohnya usaha-usaha mereka dalam melakukan penterjemahan dan pentafsiran. Data-data yang telah dipilih adalah ayat-ayat dari surah Āl ‘Imrān. Selain itu. Antara faedah-faedah tersebut ialah: a) Faedah yang berkaitan usaha memahami makna al-Qur’ānQur’an. kajian akan cuba melakukan satu analisis terhadap lafaz-lafaz yang tidak membawa makna asalnya.pemahaman makna yang tepat.4 Kepentingan Kajian Topik ini dikira penting dari sudut faedah-faedah yang boleh diperolehi daripada kajian yang dijalankan. akan lebih berupaya untuk menghayati isi kandungan al-Qur’ān Qur’an itu sendiri. Berdasarkan hal-hal tersebut.

Pembaca dapat mengenali kepelbagaian aspek bahasa al-Qur’ān Qur’an dalam mengungkapkan makna-maknanya. Demikian juga. Selain itu. dapat membantu memahami makna al-Qur’ānQur’an. pembaca mengetahui bahawa peranan sesuatu faktor seperti qarīnat umpamanya.c) Faedah yang berkaitan aspek makna al-Qur’ānQur’an. Pembaca dapat menghayati keindahan yang terkandung pada penyataan lafaz majāz al-Qur’ān Qur’an itu. d) F e) Faedah dari aspek pengetahuan mengenai hal-hal berkaitan qarīnat. iaitu makna lain yang dibawa oleh sesuatu lafaz dalam ayatlafaz yang membawa makna lain dari asalnya. pembaca dapat memahami makna-makna lafaz majāz al-Qur’an dengan lebih mendalam lagi. f) F g) Faedah yang berkaitan aspek ilmu balaghah. Pembaca juga dapat meneliti secara mendalam konsep qarīnat dalam ilmu balaghah serta 16 . pembaca dapat mengetahui dan menilai pengaruh qarīnat dalam memahami lafaz makna majāz. Antaranya pembaca dapat mengetahui definisi dan jenis-jenis qarīnat. Kajian ini dapat membantu pembaca memperoleh kemahiran dalam mengenal gaya bahasa balaghah. Selain itu. Antaranya majāz. Antaranya menggunakan gaya bahasa majāz.

kajian mengetengahkan fungsi qarīnat dalam pemahaman memahami makna ayat terjemahan.5 Tinjauan Kajian Berkaitan 17 . kajian ini dapat menambah maklumat sedia ada kepada pengamal bahasa Arab selain memupuk minat mereka untuk berfikir secara kritis. mendalami dan mengembangkan aspek-aspek ilmu balaghah bagi keperluan pembaca bahasa Arab tanah air. Secara ringkasnya. Demikian juga dalam bidang penterjemahan Arab-Melayu. kajian ini dapat membantu dalam hal isi kandungan pengajaran bahasa Arab khususnya subjek ilmu balaghah dan hubungannya dengan al-Qur’ānQur’an. memahami pertuturan Arab yang mengandungigunakan lafaz makna majāz dan berkomunikasi dengan gaya bahasa yang lebih halus. 1.peranannya dalam struktur ayat balaghah. Dalam penggunaannya pula. Dalam aspek pengajaran. h) F i) Faedah dalam pengajaran dan penggunaan bahasa Arab. indah dan berseni. Kajian ini juga dapat menambah kuantiti kajian ilmiah. pengetahuan mengenai qarīnat dapat diaplikasikan dalam proses membaca bahan berbahasa Arab termasuklah al-Qur’an dan al-hadith.

Demikian 18 . 1. Namun. Tafsir Al-Kasysyāf karangan Mahmud ibn ‘Umar al-Zamakhsyarīy (w.Kajian mengenai qarīnat dalam bahasa Arab tidak diperoleh secara khusus dalam topik yang menonjol dan tersendiri. iaitu dari segi jenis-jenis kajian. al-Zamakhsyarīy menyebutkan lafaz-lafaz yang menurut penelitiannya termasuk majāz atau isti‘ārat. kebanyakan darinya pengkaji dapatkan adalah dari kitab-kitab tafsir. Di antara kitab-kitab tafsir yang cenderung memaparkan aspek-aspek bBalaghah adalah : i. ‘aqlīiy ataupun kināayat. Namun. Qarīnat dalam kitab-kitab Tafsir. Dalam kitab tafsirnya. beliau tidak memperincikan jenis majāz tersebut sebagai majāz mursal. pendekatan serta cakupannya. Penulis memperolehi kebanyakan maklumat Dari segi pemerolehan maklumat mengenai perkataan-perkataan majāz dalam ayat-ayat al-Qur’ān. beberapa perkara dapat diperhatikan dari senario penulisan-penulisan yang menyentuh aspek qarīnat ini.538H). dalam kebanyakan ayat.

Contohnya: “.juga. beliau tidak menyebutkan jenis-jenis lafaz isti‘āarat secara terperinci.. Al-Bahr al-Muhīt karangan Abū Hayyān al-Andalūsīiy (w. kitab tafsir beliau sangat membantu penulis dalam kajian ini kerana kKenyataan-kenyataan beliau banyak diambil penulis ambil oleh ahli-ahli tafsir dalam menentukan sesuatu perkataan itu sebagai majāz. Penulis juga tidak menemukan pembahasan mengenai qarīnat bagi lafaz-lafaz yang membawa majāz tersebut. Adakalanya beliau hanya menyebut secara umum sesuatu lafaz itu tergolong isti‘ārat (1993:496) dan adakalanya beliau hanya mengemukakan ’alāqat majāz bagi beberapa contoh tanpa menyebutkan jenis majāznya.745H). kalimat ‫همي‬ ‫إحأليي ح‬ ‫ ل أ أيينظت ت‬dalam ayat 77 (al‫ر‬ Zamakhsyarīy. selepas membentangkan tafsiran ayat 19 hingga 22 (1993: 424-431) beliau mengemukakan contoh-contoh unsur balaghah dalam ayat-ayat tersebut. Contohnya.. Beliau menjelaskan kandungan aspek balaghah di penghujung tafsiran beberapa ayat. Merujuk kepada kitab-kitab tafsir yang lain penulis menemukan bahawa ia termasuk kināayat. Sebagai contoh. ii. 1966: 439) disebutkan sebagai majāz sahaja. Sungguhpun demikian.dan disebutkan nama sebab atas penyebab pada firman-Nya ‫ الحعيل مت‬ ‫همت ي‬ ‫راء ت‬ ‫ج أ‬ ‫ أمرا أ‬dengan ‫ن أبيع ح‬ ‫د‬ ‫م ي‬ ‫ح‬ mengungkapkan ilmu menggantikan lafaz 19 .

20 . 606H). iii. Safwat al-Tafāsīr karangan Muhammad ‘Alīy Alal-Sābūnīy. berbeza dari yang sebelumnya. Beliau menggabungkan tafsiran beberapa kitab tafsir terkemuka dan menyediakan subtopik khusus kandungan balaghah yang terdapat dalam ayat-ayat. Kitab tafsir ini telah banyak membantu penulis dalam melengkapkan analisis kajian ini. Dan penyandaran kata kerja kepada bukan pelakunya pada lafaz ‫ت‬ ‫أ‬ ‫حب حط أ ي‬ ‫مرال تتهم‬ ‫( ”… ا أع ي أ‬Abu Hayyān. Injil atau Nabi s. Oleh kerana jenis majāznya tidak disebutkan. Beliau mengemukakan dan menyatakan lafaz dalam ayat yang tergolong dalammembawa makna yang lain dari asalnya meskipun tidak menyebutnya sebagai majāz. 1993:431). ii. 1938: 15). Al-Rāzīy menjawab sendiri persoalan yang dibangkitkan dengan mengatakan bahawa hal tersebut adalah kerana hati terletak dalam dada maka perkataan sudūr boleh sahaja menempati perkataan qulub dengan memberikan contoh-contoh sama yang lain (al-Rāzīy. dan bukannya qulūb (hati). penulis perlu meneliti lebih lanjut bagi menentukan jenis majāz dan qarīnat bagi ayat berkenaan.w. Al-Tafsīir al-Kabīr karangan aAl-Fakhr al-Rāzīy (w. Contohnya dalam mentafsirkan makna perkataan sudūur (ayat 29) al-Rāzīy menimbulkan persoalan mengapa dalam ayat tersebut dinyatakan sudūr (dada). Sebagai contoh.a.Taurat. penulis banyak mengambil pendapat beliau dalam mencari tafsiran makna bagi perkataan-perkataan yang membawa makna majāz. Oleh itu.

iaitu interpretasi makna bagi sebahagian perkataan termasuklah perkataan yang membawa makna majaz. namun banyak faedah dari sudut tafsiran makna yang penulis telah perolehi dari kitab ini. 21 . Antaranya adalah sebab turunnya ayat. Beliau banyak memaparkan aspek-aspek balaghah dalam sesuatu ayat. Namun demikianSecara kesimpulannya. 2001: 49). beliau menerangkan jenis majāz bagi lafaz al-syahawāat. iv. Sebagai contoh. Meskipun tidak banyak khususnya untuk surah yang dikaji ini. bagi tafsiran ayat 14 dalam surah Āl ‘Imrān.selepas membentangkan kumpulan beberapa ayat. Hāsyiat al-Qiunāawīiy ‘alā Tafsīr al-Imām al-Baidāwīiy karangan ‘Isamuddīin Ismā‘’il Muhammad al-Hanafīy. iaitu penyebutan al-masdar (kata terbitan) (Al-Hanafīy. Untuk membantu kajian ini. segi pentafsiran makna lafaz dan ayat dalam kitab-kitab tafsir yang tidak tersenarai di atas tetap diperhatikan. tafsiran ayat dan tinjauan dari aspek bahasa. penulis mendapati bahawa kebanyakan ulama’ tafsir terdahulu hanya mengkategorikan sesuatu lafaz dalam sesuatu ayat itu sebagai majāz tanpa diberi penjelasan lanjut mengenainya. iaitu majāz ’aqlīiy dan menjelaskan sebab ia tidak tergolong sebagai majāz lughawīiy serta hubungan (’alāqat)nya. beliau akan menyenaraikan beberapa perkara.

13) 22 . Terdapat beberapa kitab ‘Ulūm al-Qur’ān yang dapat dijadikan sumber rujukan bagi mengetahui aspek-aspek berkaitan gaya bahasa majāz dalam al-Qur’ān Qur’an beserta contoh-contohnya. Pengalihan kepada isti‘ārat adalah dengan disertai qarīnat sama ada qarīnat lafaz atau maknawi. Hal. 2004. Di antara kitab-kitab tersebut adalah: i. 2 ‘Ulūm al-Qur’ān didefinisikan sebagai pembahasan yang berkaitan dengan al-Qur’an. Dalam jilid ketiga kitabnya. 911H). Dalam hal ini dapat dilihat bahawa wujudnya qarīnat dapat membezakan sesuatu makna itu sebagai hakiki atau majāz. Contohnya ‛‘Zaid adalah singa’. dan pembahasanpembahasan lain yang telah popular di kalangan sahabat (Abdurrahman. Bogor: CV Idea Pustaka Utama. Ulumul Quran Praktis: Metode Memahami al-Quran.2. ketika mendatangkan contoh isti‘ārat ada menyebutkan bahawa perkataan makna majāz perlu disertai dengan qarīnat. beliau menyenaraikan aspek-aspek ‘alāqat bagi majāz tanpa menyebutkan qarīnatnya. Hafidz Abdurrahman.. Al-Itqān fī ‘Ulūm al-Qur’ān karangan Jalāluddin ‘Abdul Rahmān Al-Suyūtiy (w.t: 126). Hafidz: 2004: 13). sistematika. Pemberitahuan mengenai Zaid merupakan qarīnat yang mengalihkan dari makna hakikinya kepada isti‘ārat. kemukjizatan. Qarīnat dalam kitab-kitab ‘uUlūm al-Qur’ān2. Jika tiada qarīnatqarinat. tercegah pengalihannya kepada isti‘ārat dan ia menjadi hakiki. dari seperti a spek sebab turunnya. nasikh dan mansukh. bacaan. Penulis-penulis ilmu ini membicarakan kewujudan lafaz majāz dalam al-Qur’ān Qur’an dan menyentuh perselisihan ulama’ dalam penentuan sesuatu lafaz dalam ayat tertentu sebagai majāz atau tidak. pengumpulan. Namun dalam jilid dua kitab beliau (t.

Al-Balāghat al-Wādihat: AlBayān wa al-Ma‘āni wa al-Badī‘.: 1998. Terdapat juga beberapa kitab berkaitan yang lain yang menyebut isu majāz tetapi secara ringkas dan umum atau sebagai pengenalan tentang kewujudan uslub3 ini dalam al-Qur’ānQur’an.. Ulumul Quran Praktis: Metode Memahami al-Quran. Al-Burhān fī ‘Ulūm al-Qur’ān karangan Badr al-Dīn Muhammad bin ‘Abdullāh al-Zarkasyīy.. Hal. Qarīnat dalam kitab-kitab uUsul Fiqh4. Bogor: CV Idea Pustaka Utama. Usul Fiqh juga diertikan sebagai kKaedah-kaedah yang diatasnya berdiri ilmu atas hukum-hukum syarak yang bersifat praktikal. termasuk pelbagai perkara yang berkaitan dengannya (Khalīil. ‘Alīy dan Mustafa Uthmāan. 3 Uslūub adalah makna yang terkandung pada kata-kata yang terangkai dalam satu bentuk yang menjadikannya lebih cepat mencapai sasaran kalimat yang dikehendaki dan lebih menyentuh jiwa para pendengarnya (Ali al-Jāarim. 3. iaitu sehingga lebih dari tiga puluh jenis. bBeliau paling banyak mengemukakan ‘alāqat bagi majāz. Mustafā.:. 8). : 8). 23 . Usul Fiqh terkait dengan dalil-dalil sam‘’iI dan cara-cara istinbath hukum syarak dari dalil-dalil tersebut. Kaherah: Dār al-Ma‘ārif.ii. Hafid z: 2003. Hal.. Terdapat Ini adalah contoh beberapa kitab ‘Ulūm al-Qur’ān yang lain yang dirujuk oleh penulis ada yang ada menyentuh hal-hal majāz. yang digali dari dalil-dalil yang terperinci. Selain dari membincangkan mengenai haqīqat dan majāz. ‘Athāa’. 12) : 12) 4 Usul Fiqh didefinisikan sebagai kaedah yang mendasari diraihnya kemampuan menguasai hukum-hukum perbuatan dan dalil-dalil kes demi kes (Hafidz Abdurrahman.

terutamanya dalam memahami nas-nas syarak. Sekiranya perkara serupa dikenakan kepada perbuatan yang perlu ditinggalkan.) Bogor: Pustaka Thariqul Izzah. Ushul Fiqih: Kajian Ushul Fiqih Mudah dan Praktis. maka ia adalah mubah (harus). maka hukumnya dikategorikan sebagai haram. bidang ini memerlukan kepada pemahaman bahasa Arab itu sendiri. maka hukum tersebut dikategorikan sebagai wajib dan jika tuntutan untuk meninggalkan sesuatu perbuatan. ix) (terj)).Meninjau kepada penggunaan qarīnat dalam bidang Usul Fiqh. Dalam Islam. maka ia dikatakan sebagai makruh. Gaya bahasa tuntutan bagi orang Arab adalah sama ada berbentuk perintah melakukan sesuatu (amr) atau larangan dari melakukan sesuatu (nahy). Hal. Hukum-hukum syarak bergantung pada jenis tuntutan. sumber utama penentuan hukum syarak adalah dari al-Qur’an dan al-Sunnah. Usul Fiqh adalah suatu bidang pemahaman dasar-dasar hukum syarak. 2000:2000. Sekiranya pasti atau tegas (jazim) supaya melakukan sesuatu perbuatan. makruh. Sebaliknya jika tuntutan melakukan sesuatu perbuatan itu tidak jazim tetapi benar untuk dilakukan (rājih). sunat dan mubah (harus). 24 . Dalam bahasa Arab. Jenis-jenis hukum itu pula terbahagi kepada lima. Jikalau sesuatu perbuatan itu ada pilihan sama ada untuk melakukannya ataupun meninggalkannya. maka ia disebut sunat (mandūb). haram. penulis mendapati qarīnat secara khusus melibatkan peranannya dalam menjelaskan jenis-jenis tuntutan syarak yang natijahnya adalah untuk menghasilkan satu ketentuan hukum yang bersifat pasti dari nasnas yang pelbagai. (terj. iaitu wajib.

1968: Juz’ 1: 26-53Al-Āmidīy. Hal-hal ini penting untuk diketahui dalam rangka membezakannya dengan lafaz majāz. 25 . Tidak lain ia adalah qarīnat yang disertai dengan tuntutan tersebut. 1968. Hal. Al-Ihkām fī Usūl al-Ahkām karangan Sayf al-Dīn Abī al-Hasan ‘Alī bin Abi ‘Alī bin Muhammad aAl-Āmidīy. beliau ada membahaskan jenis-jenis qarīnat majāz.1250H). Pertama. qarīnat dibincangkan dalam persoalan membezakan haqīqat ataupun majāz dalam al-Qur’ānQur’an. ‘urfiyyat ataupun syar‘iyyat. lafziyyat. 26-53. Riyadh: Mu’assasāt al-Nūr. Sayf al-Dīn Abī al-Hasan ‘Alī bin Abi ‘Alī bin Muhammad.Āmidīy membahaskan persoalan berkaitan haqīqat dan majāz dan perselisihan ulama’ mengenai kewujudannya dalam al-Qur’an5. dalam permasalahan penentuan jenis hukum. Buku ini menyentuh aspek majāz dalam menjelaskan bahasa sebagai kaedah memahami usul fiqh. ii.Oleh yang demikian. Dalam jilid pertama kitabnya. kita perlu mengetahui apakah sesuatu perkara yang dapat menjelaskan jenis-jenis tuntutan tersebut. Di antara kitab-kitab tersebut adalah: i. 5 lihat Āmidīy. Kitab-kitab ini juga memberikan maklumat berguna berkenaan jenis-jenis haqīqat. Al-Ihkām fī Usūl al-Ahkām. Juz’ 1. Dalam kitab ini al. Qarīnat dalam kitab Usul Fiqh dibincangkan dalam dua aspek. Kedua. Irsyād al-Fuhūl ilā Tahqīq al-Haqq min ‘Ilm al-Usūl karangan Muhammad bin ‘Ali al-Syawkānīy (w.

26 . Qarīnat dalam kitab-buku balaghah. jenis-jenis qarīnat dan majāz serta pandangan para ulama’ berkaitan persoalan ini. Al-Tibyān fī al-Bayān karangan al-Tībīy. Terdapat beberapa ulama’ yang menjadikan aspek qarīnat ini sebagai sub-topik pembahasan mereka. ii. Sebahagian besar kitab-buku-buku balaghah cenderung menyertakan aspek-aspek ‘alāqat (hubungan keserupaan) dalam uslub majāz dan isti‘ārat. Al-Bayān fi Daw’ al-Asālib al-‘Arabiyyat karangan ‘A’isyat Husayn Farid. Beliau juga menyebutkan jenis-jenis qarīnat dalam isti‘ārat. iii. Beliau menyebutkan jenis-jenis qarīnat dalam isti‘ārat. Beliau menjelaskan qarīnat dalam isti‘ārat. Dari segi pemerolehan definisi. pembahagian.4. Antaranya adalah: i. penulisgkaji banyak bergantung kepada penulisanpenulisan dalam bidang ilmu Balaghah k khususnya dalam ilmu al-bayān. Asrār al-Balāghat karangan ‘Abd al-Qāahir al-Jurjāanīiy. Qarīnat dibahaskan dengan mengemukakandikemukakan melalui beberapa contoh majāz dan isti‘ārat (dan aspek-aspek lainnya juga) yang diambil dari al-Qur’āan untuk majāz dan isti‘ārat (dan aspek-aspek lainnya juga) dalam bentuk penjelasan terhadap teori-teori yang telah dikemukakan sebelumnya.

Beliau memberikan maklumat berguna berkenaan qarīnat dalam majāz ‘aqlīliy beserta contohcontohnya sekali. Beliau meyebutkan qarīnat dalam majāz ‘aqlīiy di bawah satu topik kecil. v. Beliau menjelaskan jenis-jenis qarīnat dalam majāz ‘aqlīiy. Dalam kitab ini beliau menjelaskan jenis-jenis qarīnat di bawah satu topik khusus secara ringkas.iv. viii. Simān al-Balāghat ‘inda al-Syeikh ‘Abd al-Qāhir karangan Muhammad Jalāal al-Zahabīiy. Beliau juga menyatakan peranan yang dimainkan oleh qarīnat dalam penentuan makna ayat. Beliau ialah penulis yang membicarakan teori berkenaan qarīnat lebih panjang dari penulis yang lain. vii. vi. Bayna al-Makniyyat wa al-Taba‘iyyat wa al-Majāz al-‘Aqlīiy: ‘Ard wa Tahlīl wa Muwāzanat karangan Basyūunīiy ‘Abd al-Fattāh Faywad. 27 . Al-Balāghat wa Qadāyā al-Musytarak al-Lafzīy karangan ‘Abd al-Wāhid Hassan al-Syeikh. Al-Manār fi ‘Ulūm al-Balāghat karangan ‘Abd al-Hakīim Hassan Na‘na‘. Al-Balāghat al-Istilāhiyyat karangan ‘Abduh ‘Abd al-‘Azīz Qilqiylat.

Qarīnat dalam penulisan disertasi. Pada masa tersebut. Funūun BalaghiyahBalāghiyyat: Al-Bayāan-al-Badīi’ karangan Ahmad Matlūub. iaitu peringkat pengumpulan bahan.viiix. namun masih belum mencakupi semua surah alQur’ānQur’an. Kajian tersebut memperlihatkan keindahan dan keunikan struktur pengolahan gaya bahasa 28 . Demikianlah antara contoh-contoh jenis penulisan ilmu Balaghah yang menyentuh tentang qarīnat. Kebanyakan buku balaghah yang kita temui hanya memberikan definisi umum bagi qarīnat . ‛“Kajian Mengenai Uslūb al-Majāz al-Lughawīy Dalam al-Qur’āan’” oleh Norlaily Hj. secara umumnya belum lagi ditemukan disertasi tempatan yang membahaskan aspek-aspek qarīnat sebagai persoalan major. Beliau menjelaskan tentang qarīnat dalam bentuk yang tersusun bagi setiap pecahan aspek majāz. Proposal untuk kajian ini telah dimulakan pada tahun 2001. Qarīnat ditonjolkan sebagai salah satu komponen penting yang perlu ada dalam gaya bahasa majāz tetapi tidak dibincangkan sebagai isu tersendiri. H. meskipun terdapat sejumlah kajian terkini mengenai uslub majāz. Dari sudut yang lain pula. Hassan (1999: Universiti Malaya) yang bertujuan memperkenalkan gaya bahasa majāz lughawīy dalam al-Qur’an. 5. Di antara kajian-kajian berkaitan adalah: i.

Beliau menyertakan aspek al-musytarak al-lafzīy dalam kajiannya bagi membezakannya dengan majāz. Namun kajian juga tidak memaparkan aspek qarīnat sebagai satu topik pembahasan utamanya. iaitu majāz mursal. 29 . Beliau menyentuh aspek qarīnat dalam bentuk pemberian definisi dan peranannya dalam uslub isti‘ārat (lihat halaman 34 tesis beliau). iii. Wahab.tersebut dalam penyampaian maksud yang dibawa. Kajian ‛“Isti‘ārat Dalam Surah al-Baqarat: Satu Analisis Balaghah’” yang dilakukan oleh Roslan bin Abdul Wahab. beliau tidak menonjolkan peranan qarīnat ini secara khusus. iv. ii. Dalam analisis yang dilakukan...Wahab (1991: Universiti Malaya) pula membincangkan tentang segala persoalan berkaitan majāz ‘aqlīy dan mengaplikasikannya dalam surah al-Baqarat. Beliau mengambil beberapa contoh dari ayat-ayat al-Qur’an. Kajian ‛“Anatomi Manusia Dalam Uslūub MajāzMajaz Mursal: Satu Kajian Dalam al-Qur’an’” oleh Syazali Effendi A. (2005: Universiti Malaya) membincangkan tentang aspek isti‘ārat yang bermaksud metafora atau bahasa kiasan. (2006: Universiti Malaya) merupakan kajian yang telah dilakukan mengenai salah satu daripada uslub majāz ini.. Kajian ‛“Majāz ‘Aqlīiy di Dalam al-Qur’ān Qur’an : Satu Kajian Terhadap Beberapa Ayat Dalam surah al-Baqarat’” yang dilakukan oleh Sabariah A..

v. Al-Isti‘ārat : Satu Analisis Terhadap Hadith Dalam Kitab Riyad al-Salihin (PhD) Kolokasi Dalam Bahasa Arab Dan masalah Penterjemahannya Ke Bahasa Melayu : Satu Kajian Terhadap Terjemahan Tafsir Fi Zilal al-Qur’an (PhD) Permasalahan Penterjemahan Arab-Melayu : Satu Analisis Teks Sastera (PhD) Terjemahan Al-Quran Al-Karim Ke Bahasa Melayu Dari Sudut Makna: Satu Kajian Di Dalam Surah Al-Ahzab (PhD) 30 . Kajian-kajian yang dipaparkan di atas adalah sebahagian dari contoh disertasi tempatan yang paling hampir dengan topik kajian penulis. Penulis tidak cenderung membincangkan aspek qarīnat dalam kajiannya ini . Kajian ‛Hakikat dan Majaz: Satu Kajian Dalam Kamus Al-Sihah’ yang dijalankan oleh Mohamad Redzuan Mohd Khalil (2004: Universiti Malaya) menganalisis senarai perkataan yang mengandungi makna hakikat dan majāz. Beliau menumpukan kepada kajian oleh Al-Jawhariyya dalam memberikan keutamaan kepada makna-makna hakikat & majāz sebagai satu bentuk kaedah khusus.

Peranan qarīnat akan dilihat secara khusus dalam hal tersebut.Kajian Makna Dalam Penterjemahan (2003) Berdasarkan penelitian kita terhadap kajian-kajian tempatantersebut. InsyaAllah. 1. Sebagaimana yang penulis nyatakan dalam sebab pemilihan tajuk. terdapat banyak perkara yang belum dilakukan kajian lagi hingga setakat ini. Selain itu.6 Objektif Kajian Objektif kajian ini adalah seperti yang berikut: 31 . Penulisgkaji berkeyakinan bahawa dengan melakukan kajian-kajian yang menyeluruh ke atas semua perkara yang berkaitan dengan tajuk yang dimaksudkan. iaitu qarīnat. kajian ini cuba menggabungkan kesemua bahagian majāz seperti majāz lughawīy dan majāz ‘aqlīy dalam satu wadah penyelidikan. kajian ini memberikan fokus khusus terhadap elemen penting yang berpengaruh terhadap penentuan dan pemilihan makna. maka matlamat kajian ini akan dapat diraih. antara kelainan yang cuba dikemukakan oleh penulis adalah. Ini juga termasuk pengembangan ilmu yang cuba dilakukan dalam konteks kajian tempatan.

c) Untuk mengenal pasti peranan qarīnat dalam penentuan menentukan penggunan satu sahaja makna atau kesemua makna yang ada yang paling sesuai sekiranya terdapat beberapa pilihan makna bagi perkataan berkenaan . kajian menjangkakan penemuan-penemuan yang akan dihasilkan adalah seperti berikut: a) Kajian akan dapat mengetahui qarīnat dan jenisnya sama ada dalam bentuk lafaz.a) Untuk mengetahui peranan qarīnat dan jenisnya yang menghalangdalam mengikut penafian makna asal atau sandaran asal sesuatu lafaz dalam pemahaman makna al-Qur’an. 32 . keadaan atau akal yang berperanan menjadi petunjuk dalam penafianmenghalang makna asal atau sandaran asal sesuatu lafaz dalam pemahaman makna al-Qur’an. b) Untuk mengetahui peranan qarīnat dalam penentuan makna lain yang dikehendaki oleh lafaz tersebut. f) Untuk mengetahui peranan qarīnat dan jenisnya dalam surah Āl ’Imrān. e) Untuk mengenal pasti jenis majāz bagi lafaz-lafaz yang dianalisis.7 Hipotesis Kajian Melalui analisis yang akan dijalankan. d) Untuk mengenal pasti kemungkinanmengetahui sama ada qarīnat memerlukan faktor-faktorunsur selainnya. 1.

qarīnat memerlukan faktorfaktor selainnya. Oleh itu. f) Kajian secara keseluruhannya akan dapat mengetahui peranan qarīnat sama ada dalam bentuk lafaz. Pemahaman makna ayat al-Qur’ān Qur’an dengan menggunakan qarīnat adalah lebih mantap. e) Qarīnat berperanan menjadi petunjuk bahawa sesuatu lafaz adalah majāz. hipotesis yang dapat disimpulkan di sini adalah qarīnat berperanan membezakan lafaz majāz dari lafaz hakiki (lawan bagi majāz) atau sandaran secara hakiki atau secara majāz. teliti dan berkesan berbanding dengan tidak menggunakannya.b) Kajian akan dapat mengetahui peranan qarīnat sama ada dalam bentuk lafaz. iaitu seperti ‘alāqat (hubungan makna asal dengan makna majāz). d) Dalam hal penenentuan makna yang paling sesuai. 33 . keadaan atau akal terhadap penentuan makna lain yang dikehendaki oleh lafaz tersebut. c) Kajian akan dapat mengenal pasti bahawa qarīnat berperanan menentukan penggunaan satu sahaja makna atau kesemua makna yang ada yang paling sesuai bagi lafaz berkenaan jika terdapat beberapa pilihan makna untuknya. keadaan atau akal dalam surah Āl ‘’Imrān. iaitu apabila didapati bahawa sesuatu lafaz itu tidak membawa makna asalnya dan kajian akan dapat mengenal pasti jenis majāz baginya bersama dengan faktor ‘alāqat.

1.8 Metodologi Kajian Pendahuluan Kajian ini berbentuk perpustakaan yang memberi penekanan terhadap peranan qarīnat dalam ayat-ayat al-Qur’ān Surah Āl ’Imrān. model dan kaedah untuk mengkaji makna al-Qur’an.. (Adi) Terdapat berbagai pendekatan. Dalam kajian ini pendekatan bermaksud teori-teori bahasa Arab yang digunakan untuk mengkaji makna al-Qur’an seperti . Manakala kaedah analisis data pula bergantung kepada tujuan kajian tersebut. Kaedah pengumpulan data yang digunakan adalah kaedah perpustakaan.. Setiap pendekatan ini mempunyai model-model kajian yang tersendiri. 34 .. Kaedah kajian pula terbahagi kepada dua. iaitu kaedah pengumpulan data dan kaedah analisis data.. tKajian akan cuba melakukan analisis mengenai qarīnat dan persoalannya dalam surah Āl `Imrān ini secara terperinci dan jelas.

1 Pemilihan Teks Kajian terhadap Al-Qur’an merupakan satu skop kajian yang amat luas.3. jika terlalu banyak surah dipilih untuk dilakukan analisis. Naskhah yang digunakan ialah Kitab Tafsir Pimpinan ar-Rahman. kajian hanya memilih satu surah sahaja.3. Dari aspek bahasa.2 Pemilihan Data Data (lampiran 1) dipilih dari keseluruhan surah Āl ‘Imrān berdasarkan kriteria-kriteria berikut : i) merupakan ayat-ayat yang membawa makna yang berlainan dari asalnya.Al-Qur’an dipilih sebagai teks kajian berdasarkan ciri-ciri keistimewaan yang dimilikinya. cet. Demikian juga. Oleh itu. . 3. al-Qur’an..3.. Terdapat banyak kajian mengenai al-Qur’ān.. Agak mustahil untuk mengkaji kesemua aspek alQur’ān. 35 . iaitu Surah Āl-‘Imrān. 3. akan menyebabkan kajian ini menjadi terlalu panjang sehingga menghilangkan daya ketelitian dalam melakukan analisis..2 Bahan Kajian Bahan kajian ini ialah teks al-Qur’an al-Karim dan terjemahannya..

iii) merupakan pecahan bentuk-bentuk majāz yang terdiri dari majāz lughawīy dan majāz ’aqlīy. Dalam hal ini. Contoh: 1) “Alif Lām Miim” (Ayat 1) 2. Data-data yang dipilih ini kesemuanya berjumlah ………. Huruf Perkataan yang merupakan huruf-huruf tidak termasuk lafaz yang dianalisis kerana hurufhuruf ini termasuk ayat-ayat mutasyabihat dan tidak diketahui maksudnya oleh manusia.. Lafaz yang bergabung dengan kata sendi Antara ayat-ayat yang dianalisis terdapat lafaz yang membawa makna yang berbeza dari maksud asalnya kerana ia digabungkan dengan kata sendi. Contoh: 36 .ayat dengan mengecualikan halhal berikut: 1. Sinonim Perkataan sinonim tidak termasuk dalam golongan lafaz yang dianalisis kerana kemasyhuran penggunaannya dalam ayat-ayat yang lain.ii) terdiri dari lafaz-lafaz majāz yang bermaksud kiasan. seseorang yang ingin memahami makna barunya perlu merujuk kepada kamus yang kemudiannya dipastikan dengan tafsiran ulama’. Contoh: 1) Al-Furqān yang bermaksud Al-Qur’an (Ayat 4) 3.

Tajri Anhar (Ayat 15.Akhaza bi (Ayat Fasiiru fi yang bermaksud maka berjalanlah kamu (di muka bumi) (Ayat Darabu fi yang bermaksud mengadakan perjalanan (Ayat 4. Manakala maksud asal bagi perkataan tersebut adalah ‘padahal aku belum pernah disentuh’. Wujudnya perkataan ini menjadi qarīnat yang tidak menghalang lafaz-lafaz tersebut dari menggunakan makna yang lazim baginya. iaitu tempat kembali meskipun makna hakikinya adalah tempat pembaringan. 37 . Contoh: Al-mihad (Ayat 12) yang bermaksud tempat kembali. Terdapat …. Qarīnat tersebut adalah qarīnat lafziyyat.ayat dalam al-Qur’an yang menggunakan lafaz ini dengan makna yang sama. iaitu perkataan ‫“ وأل أد غ‬walad” (anak). 136.Lafaz yang tergolong kinayat Perkataan wa lam yamsasni ‫سففحن ي‬ ‫س ي‬ ‫م أ‬ ‫م يأ ي‬ ‫ وأل أ ي‬dalam ayat ini bermaksud wa lam yubasyirni ‫شيرحن ي‬ ‫م ي تأبرا ح‬ ‫( وأل أ ي‬padahal aku belum pernah digauli atau disetubuhi).Lafaz yang biasa digunakan dalam al-Qur’an dengan makna yang lain (syuyū’isti’mal) Perkataan yang biasa digunakan dalam al-Qur’an dengan penggunaan makna yang lain tidak termasuk dalam golongan lafaz yang dianalisis. Hal ini dapat diketahui qarīnat yang terdapat dalam ayat tersebut.) yang bermaksud mengalir sungai-sungai Habitat a’maluhum (Ayat 22) Fawr (Ayat 125) yang bermaksud segera Malaikat yang bermaksud Jibril 5. ….

Ia juga boleh membawa makna memakai jika dinisbatkan kepada baju (Ayat ) Sudur (Ayat 29) yang digunakan dengan maksud dada dan hati 7. Kajian ini hanya membataskan pada dua kategori lafaz. Oleh kerana qarīnat yang terdapat dalam ayat ini tidak menghalang kalimat asal dari membawa makna aslinya.Seseorang anak dilahirkan disebabkan adanya persetubuhan antara lelaki dan perempuan. perkataan wa lam yamsasni tersebut boleh membawa makna asalnya dan boleh juga membawa makna yang lazim baginya. 6. Pergaulan antara lelaki dan perempuan yang boleh mewujudkan anak boleh bermula dengan sentuhan dan akhirnya membawa kepada persetubuhan. Contoh: talbisuna yang bermaksud mencampuradukkan. perkataan ini tergolong kināyat. jika lafaz tunggal hendaklah tergolong majaz lughawiy dan jika lebih dari satu lafaz hendaklah 38 . Oleh yang demikian. iaitu kelaziman perbuatan menyentuh perempuan adalah bermaksud mubasyarat an-nisa’ (menggauli perempuan).Lafaz musytarak Perkataan yang mempunyai lebih dari makna dan makna-makna tersebut terdapat dalam kamus dengan penggunaannya yang berbeza tidak termasuk dalam golongan lafaz yang dianalisis kerana ia juga digunakan dengan makna-makna tersebut.Susunan dua perkataan yang bukan majaz ‘aqliy Susunan perkataan yang diterjemahkan berbeza dari makna asalnya tetapi bukan majaz ‘aqliy tidak akan dianalisis.

1 Penterjemahan dan Pentafsiran Ayat al-Qur’an Dalam memberikan terjemahan makna bagi ayat-ayat yang dianalisis.3 Perkaedahan 3.5.. 7.a. Kamus yang dijadikan rujukan adalah Untuk pentafsirannya pula. kajian menggunakan al-Qur’an terjemahan terbitan….tergolong majaz ‘aqliy (disandarkan secara majaz walaupun makna perkataan-perkataannya kadangkala hakiki). kajian menggunakan beberapa kitab tafsir yang muktabar……..w atau 2) 3. Lafaz yang tidak cukup dengan terjemahan tetapi perlu ditafsirkan 1) munadi yang bermaksud Rasulullah s. Contoh susunan perkataan yang tidak dianalisis: yusari’una fil khayraat yang bermaksud mereka bersegera kepada (berbuat) kebaikan.Kamus juga digunakan bagi membuat perbandingan makna asal dan makna yang dinyatakan.2 Kaedah Menentukan Lafaz Majāz dan Jenisnya 39 .5. 3.

Definsi Lafaz tersebut antaranya ialah: i) kita P enentuan Qarīnat dan Jenisnya definsi Jenis-jenis Qarinat ditentukan berdasarkan teori berikut: akal atau i) Qarinat Lafziyyat adalah ii) Qarinat Haliyyat adalah iii) Qarinat ‘Aqliyyat adalah 3.4 Transliterasi Huruf Arab ke Huruf Rumi Kajian ini menggunakan kaedah transliterasi huruf Arab ke huruf Rumi Dewan Bahasa dan Pustaka.5.Al-Qur’an Lafaz majaz ditentukan berdasarkan definisi majāz yang dibincangkan dalam ilmu al-bayan yang merupakan cabang dalam ilmu Balaghah. 3.5 Penjelasan Istilah-istilah Balaghah 40 .5.

Memilih hanya lafaz majāz untuk dianalisis. 41 .6 Tatacara Analisis Analisis dilakukan dengan mengambil langkah-langkah berikut secara kronologi: Kesemua 200 ayat dalam Surah Āl ‘Imrān akan dilihat terjemahannya terlebih dahulu. Lafaz-lafaz majāz yang dikenalpasti ditentukan jenisnya masing-masing. Sekiranya terdapat perbezaan makna pada sesuatu lafaz. Kajian juga menjelaskan perbezaan pendapat di kalangan ulama’ mengenai tafsir lafaz yang ingin dianalisis dalam ayat-ayat tersebut.Kajian merujuk kepada “Glosari Bahasa dan Kesusasteraan Arab” yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka (1996). Sebelum analisis dilakukan. majāz mursal dan isti’ārat atau majāz ‘aqliy. 10) Setelah itu. data-data yang telah dipilih akan diberikan tafsirannya. analisis dilakukan terhadap: a) kewujudan qarīnat. sama ada majāz lughawiy. Memastikan bahawa lafaz yang berkenaan adalah lafaz majāz atau sebagainya. sebab-sebabnya akan dikenalpasti. Kajian akan menjelaskan perbezaan pendapat yang wujud di kalangan ulama’ tafsir dalam penentuan makna bagi lafaz majāz berkenaan. 3. Ayat-ayat tersebut akan dirujuk kepada kamus untuk membandingkan makna terjemahan (makna yang dinyatakan) dan makna kamus (makna asal). Kajian akan mengenalpasti kewujudan qarīnat yang menghalang penyataan makna asal atau menghalang sandaran secara hakiki bagi lafaz berkenaan.

kajian akan menganalisis faktor-faktor lain yang wujud di sekitarnya seperti faktor konteks ayat. Kesinambungan maksud setiap 42 . Oleh yang demikian. diberikan huraiannya.b) jenis qarīnat. Analisis ini dilakukan terhadap ayat-ayat yang mempunyai lafaz majāz bagi mengenalpasti kewujudan qarīnat dan jenis-jenisnya dalam memahami dan menentukan makna ayat-ayat al-Qur’ān yang berkaitan. tidak akan dikemukakan. Dalam kesimpulan. ayat-ayat yang tidak mengandungi unsur majāz lughawiy mahupun ‘aqliy. penulis akan memberikan ulasan terhadap lafaz majāz yang dinafikan makna asalnya oleh petunjuk (qarīnat) dalam ayat-ayat berkaitan. Langkah seterusnya adalah mengeluarkan lafaz-lafaz majāz. qarīnat dan ‘alāqatnya dan diakhiri dengan kesimpulan. 11) Sekiranya peranan qarīnat tidak memadai dalam penentuan makna yang paling sesuai. d) peranan qarīnat dalam penentuan makna yang paling sesuai bagi lafaz berkenaan. c) peranan qarīnat dalam membezakan lafaz hakiki dan majāz atau sandaran secara hakiki atau majāz.

Contohnya seperti perkataan habl (tali) yang terkandung dalam ayat 103 dan 112. perkataan qarīnat digunakan dalam penentuan makna-makna ayat yang berbentuk majāz. isti‘ārat dan majāz ‘aqlīy dalam 43 . Sementara itu. Dalam ilmu balaghah. Ayat-ayat yang mempunyai lafaz majāz yang sama akan dikumpulkan dalam satu pembahasan. majāz mursal.ayat dapat diperhatikan daripada sabab nuzūl (sebab turun ayat) seperti yang dimaklumkan tadi. Di samping itu kKajian ini juga menyentuh beberapa bidang ilmu yang lain. Dalam urutannya nanti. Bidang Kajian Bidang tumpuan adalah bidang ilmu balaghah. sesuatu ayat adakalanya disebut dua kali pada tempat yang berbeza jika ia mengandungi lebih dari satu perkataan yang dianalisis dan memerlukan pembahasan atau pengelompokan yang berbeza. Penjelasannya adalah seperti berikut: a) Balaghah Kajian ini menumpukan kepada bidang ilmu balaghah kerana majāz itu sendiri terdapat dalam ilmu Balaghah. Cuma tafsiran ayatnya tidak akan dikemukakan lagi bagi mengelak daripada berlakunya pengulangan dan penjelasan pada perkataan yang sama. ayat 112 tidak akan dikemukakan lagi.

qarīnat ini berperanan untuk membezakan antara jenis perkataan. Terdapat banyak ayat yang menyatakan keistimewaan al-Qur’an dari aspek balaghahnya. Daripada penyataan Al-Āmidīy ini dapat kita fahami bahawa memang ada makna-makna perkataan yang tidak dapat segera difahami tanpa adanya qarīnat. Sebaliknya sesuatu yang memerlukan kepada qarīnat supaya dapat difahami maka ia adalah majāz. Balaghahnya melumpuhkan sasterawan arab yang amat mahir dengan ilmu balaghah. Selain itu. Qarīnat adalah satu perkara yang dijadikan sebagai dalil petunjuk oleh sesebuah ayat bahawa ia memaksudkan satu makna lain yang berbeza dari lafaz yang disebutkan itu.ilmu al-bayān. Hal ini menunjukkan bahawa dalam perkembangan ilmu balaghah dan kemantapan asasasasnya ilmu ini banyak mengambil kaedah-kaedah yang ditunjukkan oleh al-Qur’an. ia tergolong dalam haqīqat. Kewujudan qarīnat penting dalam ayat berupa majāz kerana menurut al-Āmidīiyi (1968: 30) madlūl (benda yang dinamakan) sekiranya dapat difahami dengan cepat secara menyebutkan sahaja lafaznya tanpa qarīnat tertentu dan tanpa mengetahui bahawa ianya adalah majāz. sebenarnya keindahan bahasa al-Qur’an terletak pada balaghahnya. Gaya bahasa majāz yang terdapat dalam al-Qur’an adalah suatu gaya bahasa yang mana perkataan yang digunakan dalam sesuatu ayat itu tidak menggunakan makna perkataan yang hakiki. Oleh yang demikian. tetapi membawa makna yang lain yang dapat difahami dari qarīnat 44 .

Dalam ilmu balaghah. Qarīnat adalah satu perkara yang dijadikan sebagai dalil petunjuk oleh sesebuah ayat bahawa ia memaksudkan satu makna lain yang berbeza dari lafaz yang disebutkan itu. isti’ārat dan majāz ’aqlīy dalam ilmu al-bayān. Oleh yang demikian. bidang ilmu balaghah khususnya gaya bahasa majāz adalah yang paling dominan dalam keseluruhan kajian ini. perkataan qarīnat digunakan dalam penentuan makna-makna ayat yang berbentuk majāz. perkataan qarīnat digunakan dalam penentuan makna-makna ayat yang berbentuk majāz. majāz mursal. Oleh yang demikian. b 45 . Inilah yang dikatakan sebagai uslūb majāz. pemilihan al-Qur’an untuk menggunakan sesuatu perkataan majāz bagi menggantikan perkataan asalnya yang tertentu adalah kerana adanya hubungan keserupaan (‘alāqat musyābahah) atau kadangkala tiada keserupaan (tetapi masih dapat difahami dengan keadaan-keadaan yang lain) antara makna hakiki dan makna majāznya. majāz mursal. isti‘ārat dan majāz ‘aqlīy dalam ilmu al-bayān. Qarīnat adalah satu perkara yang dijadikan sebagai dalil petunjuk oleh sesebuah ayat bahawa ia memaksudkan satu makna lain yang berbeza dari lafaz yang disebutkan itu. aspek balaghah khususnya gaya bahasa majāz adalah yang paling dominan dalam keseluruhan kajian ini. Dalam bahasa Arab.sama ada qarīnat itu ada disebutkan dalam ayat tersebut ataupun qarīnat yang dapat difahami dari konteks ayat. Selain itu.

Semantik disentuh secara tidak langsung dalam kajian ini ketika ia membabitkan pemilihan lafaz yang hendak dianalisis. c) Semantik Dalam bahasa Arab semantik dikenali sebagai ilmu al-Dalālat. banyak berlaku perubahan dalam perbendaharaan kata bahasa Arab. bahasa ‫س أ‬ dikatakan mempunyai dua unsur asas. iaitu lafaz dan makna. Ia disebut sebagai lafaz musytarak. Kedua-dua hal ini merupakan antara topik pembahasan yang terdapat dalam ilmu semantik Arab. Setelah turunnya alQur’ānQur’an. 46 . Antara keduanya itu terdapat hubungan yang erat yang memungkinkan makna sesuatu lafaz itu diketahui dengan mengetahui lafaznya. Dalam ilmu ini.b) Ilmu Tafsir Ilmu tafsir juga merupakan bidang penting yang dilibatkan dalam kajian ini kerana analisis tidak dapat dilakukan tanpa penelitian terhadap tafsiran ayat. Ilmu ini merupakan disiplin ilmu bahasa Arab yang pertama sekali menerima pengaruh al-Qur’ānQur’an. Pemilihan data juga tidak dilakukan terhadap kosa kata yang mempunyai makna sinonim ( ‫ف‬ ‫)أ الت ّفأر اد ت ت‬. Hal ini kerana terdapat perkataan yang mempunyai lebih dari satu makna dan makna-makna tersebut berbeza penggunaannya. Bidang Semantik semantik juga memainkan peranan penting dalam persoalan makna bahasa dan makna yang dikehendaki dalam konteks (siyāq ‫يراق‬ ‫ ) ح‬ayat. ‫مد يل توي ت‬ ‫ل‬ ‫ ا أل ي أ‬ (makna) dan ‫ة‬ ‫سب أ ت‬ ‫( أ الن ن ي‬hubungan atau kaitan di antara lafaz dan makna). iaitu ilmu yang berkaitan dengan kajian makna atau perubahan makna kata. Ia diringkaskan kepada tiga hal. iaitu ‫د ا ت‬ ‫ل‬ ‫أ ال ّف‬ (lafaz).

secara asasnya. kita bergantung kepada tafsiran yang dilakukan oleh ulama’ muktabar.w. Ada yang menerusi ijtihad atau periwayatan dari Nabi s.c) Tafsir Tafsir juga merupakan perkara penting yang dilibatkan dalam kajian ini kerana analisis tidak dapat dilakukan tanpa penelitian terhadap tafsiran ayat. iaitu bergantung kepada tingkatan penguasaan ilmu dan kecerdasan akal. Tiada kesepakatan tentang cara-cara tertentu dalam penafsiran. untuk mentafsirkan al-Qur’an bukan sahaja memerlukan kepada pengetahuan bahasa Arab. Dalam erti kata lain. Oleh yang demikian. Tanpa ketinggian pemahaman berfikir dan daya analisis tidak akan menghasilkan tafsiran yang benar. bahkan juga kepada al-sunnah. d) Tatabahasa Arab 47 . ada juga yang menambah dengan perkhabaran Yahudi (israiliyyat) dan terakhir diperkuat dengan pendapat para mufassirin itu sendiri berdasarkan kecenderungan tertentu. Antara mereka ini juga terdapat perbezaan pemahaman. Namun. Ada juga menerusi sebab-sebab turunnya ayat ( ‫ل‬ ‫ الن صتزوي ح‬ ‫أ‬ ‫ب‬ ‫سأبرا ت‬ ‫ )أ ي‬dan tidak kurang juga yang menggunakan bahasa. Uslub ahli tafsir ini berbeza-beza. Tafsir menjelaskan tentang makna kosa kata dalam susunan ayat. Seseorang dilarang untuk mentakwilkan al-Qur’an (menjelaskan sesuatu yang dimaksud dengan makna) tanpa adanya penerangan. tafsir menjelaskan sesuatu yang diinginkan oleh lafaz. Selain itu.a.

Contohnya penambahan kata sendi (harf jarr ّ‫جر‬ ‫ف أ‬ ‫حري ت‬ ‫ ) أ‬pada sesetengah lafaz yang menyebabkan berlakunya perubahan pada makna asal lafaz tersebut. Ilmu Nahu memainkan peranan penting dalam membantu memahami teks Aarab. yang mengatakan kepada saudara-saudara mereka apabila mereka mengadakan perjalanan di muka bumi atau mereka berperang: "Kalau mereka tetap bersama-sama kita tentulah mereka tidak mati dan tidak dibunuh…” (Surah Āl ‘Imrān: 156). 48 . memelihara dari kesalahan berbahasa terutamanya untuk memahami makna-makna yang terkandung dalam al-Qur’an dan al-hadith.W.Tatabahasa Arab juga bermaksud nahu Arab. Kata kerja (memukul) apabila digabungkan dengan partikel ‫(حف ي‬pada) ‫ب‬ ‫ضأر أ‬ ‫أ‬ boleh membawa maksud berjalan.T: ‫م إح أ‬ ‫ذ ا‬ ‫لح ي‬ ‫و ان حهح ي‬ ‫خفف أ‬ ‫مرا قتت حتلو ا ي‬ ‫وأ أ‬ ‫أ‬ ‫فففترو ا ي وأقأففراتلو ا ي‬ ‫كون تففو ا ي أ‬ ‫من تففو ا ي ل أ ت أ ت‬ ‫ن كأ أ‬ ‫كرال ّففف ح‬ ‫أيرا أي صهأففرا ال ّففف ح‬ ‫نآ أ‬ ‫ذي أ‬ ‫ذي أ‬ ‫مراتتو ا ي‬ ‫كراتنو ا ي غ تززل ى ل ّفوي أ‬ ‫ضأرتبو ا ي حف ي ال أيرض أ أوي أ‬ ‫كراتنو ا ي ح‬ ‫أ‬ ‫مرا أ‬ ‫عند أأنرا أ‬ ‫ح‬ Maksudnya: “Hai orang-orang yang beriman. Kajian ini juga ada mengemukakanyentuh aspek-aspek hal-hal yang membabitkan tatabahasa Arab. janganlah kamu seperti orang-orang kafir (orang-orang munafik) itu. Bidang ilmu ini banyak menekankan kepada susunan dan kedudukan kata dalam sesuatu ayat selain perubahan baris pada penghujung kata dan lain-lain lagi. Firman Allah S.

kKajian ini dibataskan pada analisis terhadap data-data yang diambil dari ayat-ayat surah Āl ‘ImrānAl ‘Imran.109 Batasan Kajian Dari aspek makna al-Qur’an. ia tidak melibatkan aspek hukum syarak dan sastera. Melalui kajian ini. iaitu dari aspek mufradat (kosa kata) (mufradat) yang terdiri dari hakikat dan majāz. Ia juga tidak menyentuh dari aspek susunan kata (tarkīib (susunan kata). Contohnya seperti kedudukan fāa‘’il (pelaku) dan maf‘’ūul bih (objek yang terkena perbuatan). 1. Makna ini boleh ditemukan dalam kamus tanpa memerlukan kepada sesuatu petunjuk. kKajian ini dibataskan pada hubungan ilmu balaghah dalam pemahaman makna ayat-ayat al-Qur’ānQur’an. Kajian ditumpukan kepada aspek bahasa. Aspek kajian adalah majāz dalam ilmu al-bayān. 49 . satu huraian mengenai konsep qarīnat dalam pemahaman makna al-Qur’ān Qur’an akan dikemukakan. Ini bermaksud. Ini bermaksud. Persoalan kedudukan perkataan diperhatikan dapat mengubah makna dalam persoalan tatabahasa.Perubahan makna yang berlaku ini adalah disebabkan bergabungnya kata kerja tersebut dengan kata sendi.

iaitu makna-makna sebenar baru yang diperlukaninginkan oleh lafaz yang dianalisis. kajian membataskan kepada tafsiran makna kosa kata dalam susunan ayat termasuklah. 1. Lafaz mMajāz ini seperti yang dimaklumkan. Dari aspek penelitian makna terjemahan ayat al-Qur’an ke dalam bahasa Melayu. kajian hanya memfokuskan kepada aspek qarīnat yang terdapat pada ayat yang membawa makna yang mempunyai lafaz majāz. penulis menggunakan kitab Terjemahan al-Qur’an oleh Sheikh Abdullah Basmeih yang bertajuk Mushaf Tajwid Beserta Terjemahan Ke Dalam Bahasa Malaysia yang diterbitkan oleh Darul Fikir.Dari aspek tafsir. adalah kandungan dari ilmu al-bayān. Kuala Lumpur pada tahun 2006.11 Definisi Istilah 50 . Dari aspek ilmu balaghah. iaitu cabang dari ilmu balaghah. Kesemuatiga-tiga jenis majāz yang akan dijelaskan kemudian ini akan dianalisis kewujudberadaannya dalam data yang telah dipilih.

1. bahasa (lughawīy) dan syarak (syar’ie) Ia juga mengandungi tarkib (susunan kalimat) sama ada mutlaq atau muqayyad. kiasan.1 Definisi al-Qur’an Dari sudut bahasa. Antaranya definisi al-Qur’an. Selain aspek bahasa.7. majāz. seruan. haqīqat dan majāz b.7. Al-Qur’an juga mengandungi aspek sastera yang tinggi berupa hikayat. Ini bagi memberikan gambaran yang jelas kepada pembaca sebelum kajian masuk ke topik ilmiah yang berikutnya. pendidikan. ilmu al-Bayān. qarīnat dan lain-lain.2 Ilmu al-Bayan Definisi Majaz Definisi Qarinat 51 . perubahan gantinama (iltifāt) dan sebagainya. Al-Qur’an berasal dari perkataan mengandungi mufradat (kosa kata) yang terdiri dari: a.Berikut ini dijelaskan beberapa definisi istilah utama yang digunakan dalam kajian ini. 1.

Menggunakan kaedah Balaghah dapat mengelakkan penggunaan ayat yang panjang untuk menyampaikan sesuatu maksud. Oleh itu.Kesimpulan 1. Qarīnat dalam ilmu balaghah berfungsi menghalang pelaksanaan makna asal sesuatu lafaz di samping menentukan makna baru yang dibawa olehnya . Namun. kajian ini akan menyingkap hubungan positif dan penting terhadap kewujudan qarīnat dalam proses pemahaman makna ayat al-Qur’ an. Hipotesis kajian menyatakan bahawa perlu merujuk pada qarīnat. dapatlah disimpulkan di sini bahawa mengkaji peranan qarīnat dalam pemahaman makna al-Qur’an akan melibatkan banyak aspek bahasa Arab. Memahami perkataan yang tidak diterjemahkan mengikut makna asalnya menjadi satu kesukaran dalam memahami makna alQur’an. Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan dalam keseluruhan bab ini. Qarīnat ini ada beberapa bentuk yang akan dihuraikan kemudian. kKajian ini menumpukan pada pemahaman makna majāz sesuatu ayat dari perspektif balaghah Arab.12 Kesimpulan Dalam bab ini penulis telah menjelaskan bahawa qarīnat (petunjuk) dalam fungsinya untuk memahami makna lain yang dikehendaki oleh kalimat majāz terdapat dalam ilmu Balaghah. Al-Qur’an merupakan contoh terbaik dalam memperkenalkan kaedah ini. Dalam erti 52 .

iaitu satu aspek dalam ilmu balaghah. kajian akan menganalisis peranan qarīnat dalam hal tersebut.kata lain. kajian akan menganalisis peranan qarīnat ini dalam hal tersebut. kajian ini akan menyingkap hubungan positif dan penting terhadap kewujudan qarīnat dalam proses pemahaman makna ayat al-Qur’ān. aspek praktikal hubungan bahasa dan al-Qur’an akan dapat difahami dengan lebih baik dengan adanya kajian-kajian yang seumpama ini. Sebut semula point utama Ringkaskan idea yang telah dinyatakan Kembali kepada pendahuluan atau simpulkan dengan ayat yang meyakinkan. Qarīnat dengan peranan seumpama ini ada dibincangkan dalam majāz. Qarīnat dalam ilmu balaghah berfungsi menghalang pelaksanaan makna asal sesuatu lafaz majāz. Semoga dengan itulain itu. Oleh itu. 53 . dalam aspek pemahaman makna yang tidak diterjemahkan mengikut kata asalnya perlu merujuk pada qarīnat. Qarīnat ini ada beberapa bentuk yang akan dijelaskan kemudian. Kajian mendapati. Dalam erti kata lain. Pengkaji berharap dapat mengenalpasti peranan qarīnat dalam aspek pemahaman dan penentuan makna khususnya bagi ayat-ayat yang bersifat balaghi (retorikal).