You are on page 1of 31

АДРЕСАР УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ СРБИЈЕ

Назив установе

Адреса

Бр. тел.

E-mail; Web stranica

Дежурни телефони Инфо-центра
Социјална и породичноправна заштита

011/303-86-61

Особе са инвалидитетом и
борачко инвалидска заштита

011/303-86-77

Насиље у породици

011/303-86-61

Сектор за бригу о породици и соц. заштиту
МИНИСТАРСТВО ЗА РАД,
ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И
СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

Одељење за управно-надзорне 011/3615 677
послове у области породичне
Немањина бр. 22- заштите
26, Београд
Одељење за управне послове 011/3346-912
у области социјалне заштите
Одсек за послове у области
популационе политике и
финансијске подршке
породици са децом
Одељење за инспекцијски
надзор
Одсек за аналитичке,
нормативне и правне послове

011/3619-749

011/3631-635

011/3613-648

www.minrzs.gov.rs

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА
СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

Теразије бр. 34, Београд

011/3621-565

zavod@zavodsz.gov.rs
www.zavodsz.gov.rs

ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА
СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

Булевар Михајла Пупина бр. 25, Нови Сад

021/425-836

office@pzsz.gov.rs
www.pzsz.gov.rs

Немањина бр. 22-26, Београд

062/575 -197

centar@centarzztlj.rs
www.centarzztlj.rs

ЦЕНТАР ЗА ЗАШТИТУ ЖРТАВА
ТРГОВИНЕ ЉУДИМА

УДРУЖЕЊЕ СТРУЧНИХ
РАДНИКА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ Марије Бурсаћ бр. 49, Земун, Београд
СРБИЈЕ
СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У
СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ РС
НОВИ СИНДИКАТ СОЦИЈАЛНЕ
ЗАШТИТЕ СРБИЈЕ
СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У
ЗДРАВСТВУ И СОЦИЈАЛНОЈ
ЗАШТИТИ СРБИЈЕ

Центри за социјални рад

Пожешка бр. 41, Београд

udruzenje@udruzenjesz.rs
www.udruzenjesz.rs
011/3572-702

novisindikat.socijalnezastites@gmail
.com
http://novisindikat.org.rs/

7. јули бб, Алексинац

Дечанска бр. 14, Београд

sindikatzsz@sindikatzsz.org.rs
www.sindikatzsz.org.rs

011/3233348

sindikatzdravstva@yahoo.com
www.zdravko.org.rs

Назив установе

Бр. тел.

E-mail

Трг ослобођења бр. 1, Ада

024/851-039

csrada@gmail.rs

Виноградарска бр. 6, Александровац

037/751-700

aleksandrovac.csr@minrzs.gov.rs

Др. Буцека бр. 9, Алексинац

018/804-507

csraleksinac@beotel.rs

Саве Мунћуна бр. 3, Алибунар

013/641-167

csralibunar@hotmail.com

ЦСР АПАТИН

Светозара Милетића бр. 6, Апатин

025/772-047

info@csrapatin.net
www.csrapatin.net

ЦСР АРАНЂЕЛОВАЦ

Краља Петра I бр.2/а, Аранђеловац

034/720-274

arandjelovac.csr@minrzs.gov.rs
czsr.ar@gmail.com
http://csrarandjelovac.rs/

Миливоја Петровића-Блазнавца бр. 6, Топола

034/811-092

czsr.to@gmail.com

Светог Ахилија бр. 53/2, Ариље

031/891-704

csrarilje@open.telekom.rs

Саше Ивковића бр. 26, Бабушница

010/385-260

csrbabusnica@hotmail.com

Рајка Тадића бр. 2, Бајина Башта

031/869-023

csrbb@open.telekom.rs

Гаврила Принципа бр. 7, Баточина

034/6842-309

mcsrbatocina@yahoo.com

Карађорђева бр. 48, Рача

034/751-266

Ратника солунца бб, Лапово

034/851-226

Трг др Зорана Ђинђића бр. 2, Бач

021/770-251

bac.csr@minrzs.gov.rs

Југословенске армије бр. 23, Бачка Паланка

021/6045-585

csrbp@open.telekom.rs

Петефи Бригаде бр. 20, Бачка Топола

024/715-810

csrbt@stcable.net

ЦСР АДА
ЦСР АЛЕКСАНДРОВАЦ
ЦСР АЛЕКСИНАЦ
ЦСР АЛИБУНАР

ЦСР АРАНЂЕЛОВАЦ, ОДЕЉЕЊЕ
ТОПОЛА
ЦСР АРИЉЕ
ЦСР БАБУШНИЦА
ЦСР БАЈИНА БАШТА
ЦСР БАТОЧИНА
ЦСР БАТОЧИНА, ОДЕЉЕЊЕ РАЧА
ЦСР БАТОЧИНА, ОДЕЉЕЊЕ
ЛАПОВО
ЦСР БАЧ
ЦСР БАЧКА ПАЛАНКА
ЦСР БАЧКА ТОПОЛА

Адреса

ЦСР БАЧКА ТОПОЛА, ОДЕЉЕЊЕ
МАЛИ ИЂОШ

Главна бр. 32, Мали Иђош

024/731-434

csrbt@stcable.net

Народне Револуције бр. 7, Бачки Петровац

021/780-057

centarpetrovec@gmail.com

Српских Владара бр. 51, Бела Паланка

018/855-039

centar_bp@ptt.rs

Дејана Бранкова бр. 5, Бела Црква

013/851-165

centarbc@gmail.com

ГЦСР БЕОГРАД

Руска бр. 7, Београд

011/2650-329

info@gcsrbg.org
www.gcsrbg.org

ГЦСР БЕОГРАД, ОДЕЉЕЊЕ
БАРАЈЕВО

Светосавска бр. 87б

011/8300-401

barajevo@gcsrbg.org

ГЦСР БЕОГРАД, ОДЕЉЕЊЕ
ВОЖДОВАЦ

Адмирала Вуковића бр.14

011/2461-644

vozdovac@gcsrbg.org

011/2456-546

vracar@gcsrbg.org

ЦСР БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
ЦСР БЕЛА ПАЛАНКА
ЦСР БЕЛА ЦРКВА

ГЦСР БЕОГРАД, ОДЕЉЕЊЕ ВРАЧАР Максима Горког бр. 17а
ГЦСР БЕОГРАД, ОДЕЉЕЊЕ
ГРОЦКА

Булевар ослобођења бр. 51

011/8503-141

grocka@gcsrbg.org

ГЦСР БЕОГРАД, ОДЕЉЕЊЕ
ЗВЕЗДАРА

Крфска бр. 7

011/6414-129

zvezdara@gcsrbg.org

011/2193-999

zemun@gcsrbg.org

ГЦСР БЕОГРАД, ОДЕЉЕЊЕ ЗЕМУН Александра Дубчека бр. 2
ГЦСР БЕОГРАД, ОДЕЉЕЊЕ
ЛАЗАРЕВАЦ

Јанка Стајчића бр. 21

011/8123-298

lazarevac@gcsrbg.org

ГЦСР БЕОГРАД, ОДЕЉЕЊЕ
МЛАДЕНОВАЦ

Краљице Марије бр. 13

011/8231-014

mladenovac@gcsrbg.org

011/3190-191

novi.beograd@gcsrbg.org

ГЦСР БЕОГРАД, ОДЕЉЕЊЕ НОВИ
Тошин бунар бр. 148
БЕОГРАД
ГЦСР БЕОГРАД, ОДЕЉЕЊЕ
ОБРЕНОВАЦ

Београдског батаљона бр. 8б

011/8721-340

obrenovac@gcsrbg.org

ГЦСР БЕОГРАД, ОДЕЉЕЊЕ
ПАЛИЛУЛА

Цвијићева бр. 110

011/2753-557

palilula@gcsrbg.org

ГЦСР БЕОГРАД, ОДЕЉЕЊЕ
РАКОВИЦА

Мишка Крањца бр. 12

011/3051-894

rakovica@gcsrbg.org

ГЦСР БЕОГРАД, ОДЕЉЕЊЕ
САВСКИ ВЕНАЦ

Ломина бр.17

011/2643-538

savski.venac@gcsrbg.org

ГЦСР БЕОГРАД, ОДЕЉЕЊЕ СОПОТ Космајски трг бр. 13

011/8251-314

sopot@gcsrbg.org

ГЦСР БЕОГРАД, ОДЕЉЕЊЕ СТАРИ
Господар Јевремова бр. 17а
ГРАД

011/2625-593

stari.grad@gcsrbg.org

ГЦСР БЕОГРАД, ОДЕЉЕЊЕ
СУРЧИН

Косовска бр. 2

011/3140-521

surcin@gcsrbg.org

ГЦСР БЕОГРАД, ОДЕЉЕЊЕ
ЧУКАРИЦА

Михаила Валтровића бр. 36а

011/2505-018

cukarica@gcsrbg.org

ЦСР БЕЧЕЈ

Бориса Кидрича бр. 80, Бечеј

021/6915-445

csrbecej@eunet.rs

ЦСР БЛАЦЕ

Свети Сава бб, Блаце

027/371-042

blace.csr@minrzs.gov.rs

Јанка Веселиновића бр. 4, Богатић

015/7786-223

czrbogaticc@yahoo.com

Трг слободе бр. 2, Бојник

016/821-175

bojnik.csr@minrzs.gov.rs

Краља Александра бр. 5, Бољевац

030/463-324

pantalej@open.telekom.rs

Војске Југославије бр. 11, Бор

030/422-589

csrbor@ptt.rs

Георги Димитрова бб, Босилеград

017/877-106

info@csrbosilegrad.rs
www.csrbosilegrad.rs

Ослободилачка бб, Брус

037/825-665

csrbrus@ptt.rs

Трг Карађорђа Петровића бб, Бујановац

017/651-222

centarsocbujan@yahoo.com

Синђелићева 50, Ваљево

014/221-114

valjevo.csr@minrzs.gov.rs

Пионирска бр. 1, Велика Плана

026/514-825

centarplana@gmail.com

ЦСР БОГАТИЋ
ЦСР БОЈНИК
ЦСР БОЉЕВАЦ
ЦСР БОР
ЦСР БОСИЛЕГРАД
ЦСР БРУС
ЦСР БУЈАНОВАЦ
ЦСР ВАЉЕВО
ЦСР ВЕЛИКА ПЛАНА

ЦСР ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Сарајевска бр. 2, Велико Градиште

012/662-955

ЦСР ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ,
ОДЕЉЕЊЕ ГОЛУБАЦ

Голубачки трг бб, Голубац

012/678471

Светог Саве бр. 22, Владимирци

015/513-290

csrvladimirci@gmail.com

Градимира Михајловића бр. 1а, Владичин Хан

017/473-976

czsrvlhan@open.telekom.rs

Немањина бр. 58, Власотинце

016/871-459

c.z.s.r.vl@sezampro.net

Црна Трава бб

016/811-255

ЦСР ВРАЊЕ

Задарска бр. 2, Врање

017/423-905

vrcentsr@verat.net

ЦСР ВРБАС

Маршала Тита бр. 40, Врбас

021/700-252

csrvrbas@open.telekom.rs
http://www.csrvrbas.rs/

Жике Ваљаревића бр. 1, Врњачка Бања

036/611-120

vrnjackabanja.csr@minrzs.gov.rs
www.csrvrnjackabanja.org.rs

Жарка Зрењанина бр.12, Вршац

013/839-689

czsr@hemo.net

Прилужје бб

028/467-330

csrvucitrn@gmail.com

Милоша Обилића бб, Гаџин Хан

018/860-050

csrghan@open.telekom.rs

Лоле Рибара бр. 2, Горњи Милановац

032/720-405

socialno@open.telekom.rs
gornjimilanovac.csr@minrzs.gov.rs

Моравска бр. 28, Деспотовац

035/611-394

csrdes@ptt.rs

ЦСР ДИМИТРОВГРАД

Балканска бр. 7, Димитровград

010/362-688

csr_dimitrovgrad@yahoo.com

ЦСР ДОЉЕВАЦ

Никола Тесла бр. 69, Дољевац

018/810-072

czsrdoljevac@gmail.com

ЦСР ЖАБАРИ

Кнеза Милоша бр. 127, Жабари

012/250-301

csr_zabari@open.telekom.rs

ЦСР ВЛАДИМИРЦИ
ЦСР ВЛАДИЧИН ХАН
ЦСР ВЛАСОТИНЦЕ
ЦСР ВЛАДИЧИН ХАН, ОДЕЉЕЊЕ
ЦРНА ТРАВА

ЦСР ВРЊАЧКА БАЊА
ЦСР ВРШАЦ
ЦСР ВУЧИТРН
ЦСР ГАЏИН ХАН
ЦСР ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ЦСР ДЕСПОТОВАЦ

csrvg@open.telekom.rs

ЦСР ЖАБАЉ

Николе Тесле бр. 34, Жабаљ

021/831-260

Главна бр. 14, Тител

021/861-999

ЦСР ЖИТИШТЕ

Цара Душана бр. 15, Житиште

023/822-252

zitiste.csr@gmail.com
http://csr-zitiste.org/

ЦСР ЖИТОРАЂА

Житорађа бб

027/8362-045

csrzitoradja@yahoo.com

ЦСР ЗАЈЕЧАР

Генерала Гамбете бр. 88, Зајечар

019/420-280

centar019@yahoo.com

ЦСР ЗРЕЊАНИН

Народног фронта бр. 2, Зрењанин

023/534-148

zrenjanin.csr@minrzs.gov.rs
www.csr-zrenjanin.org.rs

Колашинских Кнежева бб, Зубин Поток

028/460-064

djurovicljubisa@hotmail.com

Вукадина Стојановића бр. 6, Ивањица

032/661-609

csr.ivanjica@eunet.rs

022/560-526

csrdunav@neobee.net
indjija.csr@minrzs.gov.rs

ЦСР ЖАБАЉ, ОДЕЉЕЊЕ ТИТЕЛ

ЦСР ЗУБИН ПОТОК
ЦСР ИВАЊИЦА
ЦСР ИНЂИЈА

Војводе Степе бр. 42, Инђија

solidarnost@zabalj.com

www.csrdunav.org.rs
ЦСР ЈАГОДИНА

Ружице Милановића бр.1, Јагодина

035/8222-456

csrjag@ptt.rs
www.csrjag.autentik.net

ЦСР КАЊИЖА

Главни трг бр. 4, Кањижа

024/873-427

csr@kanjiza.rs
www.csrkanjiza.rs

ЦСР КЛАДОВО

Краља Александра бр. 35, Кладово

019/808-488

cs-kladovo@panline.net

Кнић бб

034/510-139

csrknic@open.telekom.rs
www.csrknic.rs

Карађорђева бр. 53, Књажевац

019/731-316

czsrknjaz@open.telekom.rs
www.csrknjazevac.org.rs

ЦСР КИКИНДА

Семлачка бр. 10, Кикинда

023/21-169

kikinda.csr@minrzs.gov.rs
www.csrkikinda.org.rs

ЦСР КОВАЧИЦА

Чапловичова бр.17, Ковачица

013/661-041

direktor@csrkovacica.rs

ЦСР КНИЋ
ЦСР КЊАЖЕВАЦ

http://csrkovacica.rs/
ЦСР КОВИН

Трг Жарка Зрењанина бр. 8

013/742-985

csrkovin@open.telekom.rs

Радише Петронијевић бр. 4, Косјерић

031/782-541

csrkosjeric@open.telekom.rs

Ранилуг бб

028/075-195

Ослобођења бр. 9, Косовска Митровица

028/497-483

csr.zvec@gmail.com

Милована Глишића бр. 6, Коцељева

015/556-277

centar.koceljeva@hotmail.com

Светозара Марковића бр. 43, Крагујевац

034/332-627

kragujevac.csr@minrzs.gov.rs
http://solidarnost.org.rs/

ЦСР КРАЉЕВО

Моше Пијаде 26а, Краљево

036/331-744

scrkv@open.telekom.rs
www.scrkv.co.rs

ЦСР КРУПАЊ

Мачков камен бр. 4, Крупањ

015/681-320

centar_krupanj@ptt.rs

Мајке Југовић бр. 46, Крушевац

037/416-980

direktor1@open.telekom.rs

Светозара Марковића бр. 6а, Кула

025/722-269

info@csrkula.org
www.csrkula.org

ЦСР КУРШУМЛИЈА

Топличка бр. 1, Куршумлија

027/381-730

csrkursumlija@medianis.net

ЦСР КУЧЕВО

Светог Саве бр. 213, Кучево

012/852-369

csrkucevo@ptt.rs
http://csrkucevo.rs/

012/850-999

domsko.odeljenje@gmail.com

Цара Душана бр. 70, Лебане

016/843-203

czsrlebane@yahoo.com

Немањина бб, Лепосавић

028/83-977

csrleposavic@open.telekom.rs

Косте Стаменковић бр. 6, Лесковац

016/252-494

centarle@ptt.rs
www.csr-leskovac.rs

ЦСР КОСЈЕРИЋ
ЦСР КОСОВСКА КАМЕНИЦА РАНИЛУГ
МЕЂУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА
СОЦИЈАЛНИ РАД КОСОВСКА
МИТРОВИЦА
ЦСР КОЦЕЉЕВА
ЦСР "СОЛИДАРНОСТ"
КРАГУЈЕВАЦ

ЦСР КРУШЕВАЦ
ЦСР КУЛА

ЦСР КУЧЕВО - Установа за одрасле и
Браће Ивковић бб, Кучево
старије “Кучево” (домско одељење)
ЦСР ЛЕБАНЕ
ЦСР ЛЕПОСАВИЋ
ЦСР ЛЕСКОВАЦ

ЦСР ЛОЗНИЦА

Булевар Доситеја Обрадовића бб, Лозница

015/889-412

csrloznica2010@gmail.com

ЦСР ЛУЧАНИ

Републике бр. 18, Гуча

032/854-370

socijalniradguca@gmail.com

ЗАЈЕДИЧКИ ЦСР ЗА ОПШТИНЕ
ЉИГ, ЛАЈКОВАЦ И МИОНИЦА

Карађорђева бр. 8, Љиг

014/3445-241

mcsrsol@yahoo.com

ЗАЈЕДИЧКИ ЦСР ЗА ОПШТИНЕ
ЉИГ, ЛАЈКОВАЦ И МИОНИЦА,
ОДЕЉЕЊЕ ЛАЈКОВАЦ

Војводе Мишића бр. 4, Лајковац

014/3431-229

zcsrlajkovac@yahoo.com

ЗАЈЕДИЧКИ ЦСР ЗА ОПШТИНЕ
ЉИГ, ЛАЈКОВАЦ И МИОНИЦА,
ОДЕЉЕЊЕ МИОНИЦА

Војводе Мишића бб, Мионица

014/62-589

Милена Тешића бр. 28, Љубовија

015/561-782

cesorljubovija@yahoo.com

015/560-060

ustanovaljubovija@yahoo.com

Светог Саве бр. 57, Мајданпек

030/581-211

csr_mpek@ptt.rs

ЦСР МАЛИ ЗВОРНИК

Краља Петра I 18, Мали Зворник

015/471-190

malizvornik.csr@minrzs.gov.rs

ЦСР МАЛО ЦРНИЋЕ

Мало Црниће бб

012/280-125

csrcrnice@gmail.com

ЦСР МЕДВЕЂА

Васе Смајевића бр. 10, Медвеђа

016/891-340

csrmedvedja@yahoo.com

ЦСР МЕРОШИНА

Цара Лазара бр. 19, Мерошина

018/4892-340

centarmerosina@gmail.com

ЦСР НЕГОТИН

Србе Јовановића бр. 6, Неготин

019/541-404

csrnegotin@open.telekom.rs

Светозара Марковића бр. 41, Ниш

018/244-881

office@csr-nis.rs
www.csr-nis.rs

Карађорђева бр. 34, Нова Варош

033/62-880

centar_nv@yahoo.com
nvcentarzasocijalnirad.wordpress.com

ЦСР НОВА ЦРЊА

ЈНА бр. 110, Нова Црња

023/815-044

ЦСР НОВИ БЕЧЕЈ

Петра Драпшина бр. 6, Нови Бечеј

023/773-140

ЦСР ЉУБОВИЈА

ЦСР ЉУБОВИЈА – УСТАНОВА ЗА
Војводе Мишића бр. 65, Љубовија
СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ И СТАРИЈИХ
ЦСР МАЈДАНПЕК

ЦСР НИШ
ЦСР НОВА ВАРОШ

czsradnc@gmail.com
csr.novibecej@gmail.com
www.csrnovibecej.org

ЦСР НОВИ КНЕЖЕВАЦ

Светог Саве бр. 1, Нови Кнежевац

023/081-822

czsrnk@stcable.net

ЦСР НОВИ ПАЗАР

Стевана Немање бр.198, Нови Пазар

020/312-633

centarnp@open.telekom.rs
www.centarzsrnovipazar.org.rs

ЦСР НОВИ САД

Змај Огњена Вука бр. 13, Нови Сад

021/ 210-14-00

novisad.csr@minrzs.gov.rs
http://www.csrns.org.rs/

ЦСР НОВИ САД, ОДЕЉЕЊЕ
БЕОЧИН

Омладинска бр. 54, Беочин

ЦСР НОВИ САД, ОДЕЉЕЊЕ
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ

Трг Бранка Радичевића бр.1, Сремски Карловци 021/ 685-30-75

ЦСР ОПОВО

021/ 870-174

Братства и јединства бр. 7, Опово

013/682-443

socopovo@yahoo.com

ЦСР ОСЕЧИНА

Карађорђева бр. 114, Осечина

014/451-077

czsrosecina@gmail.com

ЦСР ОЏАЦИ

Кнез Михајлова бр. 41, Оџаци

025/742-142

odzaci.csr@minrzs.gov.rs

ЦСР ПАНЧЕВО

Филипа Вишњића бр. 16, Панчево

013/319-998

pancevo.csr@minrzs.gov.rs

ЦСР ПАРАЋИН

Крагујевачка бр. 4, Параћин

035/564-712

socradnici@open.telekom.rs

ЦСР ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

Српских владара бр. 284, Петровац на Млави

012/331-473

office@csr-petrovac.org

ЦСР ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ,
ОДЕЉЕЊЕ ЖАГУБИЦА

Хомољска бб, Жагубица

012/764-3313

Слободана Бајића бр. 5, Пећинци

022/436-028

socpecinci@yahoo.com
www.socpecinci.rs

Геачаница бр. 717

038/65-597

centargr@yahoo.com

Српских владара бр. 126/а, Пирот

010/311-203

opscrpirot@ptt.yu

ЦСР ПЛАНДИШТЕ

Војводе Путника бр. 38, Пландиште

013/861-025

csrplandiste@yahoo.com

ЦСР ПОЖАРЕВАЦ

Моше Пијаде бр. 27, Пожаревац

012/223-681

pozarevac.csr@minrzs.gov.rs

ЦСР ПЕЋИНЦИ
ЦСР ПРИШТИНА
ЦСР ПИРОТ

ЦСР ПОЖЕГА

Немањина бб, Пожега

031/3816-474

centar.pozega@gmail.com

Маре Лончар бр. 26, Прешево

017/669-969

czsr_presevo@yahoo.com

12. јануар бр. 114, Прибој

033/2452-253

centarpriboj@open.telekom.rs
http://csrpb.rs/

ЦСР ПРИЈЕПОЉЕ

Санџачких бригада бр. 11, Пријепоље

033/712-033

yuczsrp@ptt.rs

ЦСР ПРОКУПЉЕ

Таткова бр. 30, Прокупље

027/321-757

csr.toplica.prokuplje@gmail.com

ЦСР РАЖАЊ

Партизанска бб, Ражањ

037/841-246

csrrazanj@gmail.com

ЦСР РАШКА

Светог Саве бр. 18а, Рашка

036/736-692

czsrraska@neobee.net

Краља Петра I бр. 7, Рековац

035/8710-483

czsrrekovac@gmail.com

ЦСР РУМА

Железничка бр. 28, Рума

022/474-281

csrruma@open.telekom.rs

ЦСР РУМА, ОДЕЉЕЊЕ ИРИГ

Николе Тесле бр. 4, Ириг

022/246-2750

csririg@open.telekom.rs

Светог Саве бр. 62, Свилајнац

035/312-274

svilacen@ptt.rs

Хаџићева бр.10, Сврљиг

018/821-038

csrsvrljig@yahoo.com
www.csrsvrljig.org.rs

ЦСР СЕНТА

Јове Јовановића Змаја бр. 37, Сента

024/812-559

czsr@cablenet.rs

ЦСР СЕЧАЊ

Вожда Карађорђа бр. 71, Сечањ

023/841-082

centarsecanj@beotel.net

Краља Петра I бб, Сјеница

020/741-206

csrsjenica@gmail.com

Кнез Михајлова бр. 29, Смедерево

026/223-728

smederevo.csr@minrzs.gov.rs

Иве Бајазита бб, Смедеревска Паланка

026/311-365

spalanka.csr@minrzs.gov.rs

Немањина бб, Сокобања

018/830-436

csrsokobanja@ptt.rs

ЦСР СОМБОР

Карађорђева бр. 4, Сомбор

025/482-499

sombor.csr@minrzs.gov.rs
www.csrsombor.org.rs

ЦСР СРБИЦА

Ловћенска бр. 4, Косовска Митровица

028/497-192

csr_srbica@yahoo.com

ЦСР ПРЕШЕВО
ЦСР ПРИБОЈ

ЦСР РЕКОВАЦ

ЦСР СВИЛАЈНАЦ
ЦСР СВРЉИГ

ЦСР СЈЕНИЦА
ЦСР СМЕДЕРЕВО
ЦСР СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
ЦСР СОКОБАЊА

ЦСР СРБОБРАН

Светог Саве бр. 15, Србобран

021/730-177

sigurnognezdo@teamnet.ws

Променада бр. 9, Сремска Митровица

022/623-376

csrsavasm@ptt.rs

Ћирила и Методија бр. 18, Стара Пазова

022/311-930

starapazova.csr@minrzs.gov.rs
www.csr-starapazova.org

ЦСР СУБОТИЦА

Шантићева бр. 27, Суботица

024/548-220

subotica.csr@minrzs.gov.rs
www.csrsu.org.rs

ЦСР СУРДУЛИЦА

Масуричка бб, Сурдулица

017/815-935

csrsurdulica@open.telekom.rs

Новосадска бр. 403, Темерин

021/843-550

csrtemerin@neobee.net

ЈНА бр. 22, Трговиште

017/452-615

trgoviste.csr@minrzs.gov.rs

Живадина Апостоловића бр. 47, Трстеник

037/712-320

csrtrstenik@gmail.com
http://csrtrstenik.rs/

Богољуба Чукића бр. 7, Тутин

020/812-101

centartutin@gmail.com

Светог Саве бр. 19, Ћићевац

037/811-361

czsrcicevac@ptt.rs

Слободе бб, Варварин

037/788-157

csr_varvarin@ptt.rs

Цара Лазара бр. 89, Ћуприја

035/8470-533

csrcu@ptt.rs
cuprija.csr@minrzs.gov.rs

7. Јула бр. 11, Уб

014/411-849

centarub@open.telekom.rs

Видовданска бр. 32а, Ужице

031/512-340

czsr@ptt.rs
http://csr-uzice.rs/

Александра Карађорђевића бр. 28, Чајетина

031/831-785

csrcajetina@gmail.com

ЦСР ЧАЧАК

Кнеза Милоша бр. 1, Чачак

032/226-317

csrcacak@gmail.com

ЦСР ЧОКА

Потиска бр. 20, Чока

023/072-629

centar@csrcoka.org.rs
www.csrcoka.org.rs

Мачванска бр. 76, Шабац

015/344-458

csrsa@ptt.rs

ЦСР СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ЦСР СТАРА ПАЗОВА

ЦСР ТЕМЕРИН
ЦСР ТРГОВИШТЕ
ЦСР ТРСТЕНИК
ЦСР ТУТИН
ЦСР ЋИЋЕВАЦ
ЦСР ЋИЋЕВАЦ, ОДЕЉЕЊЕ
ВАРВАРИН
ЦСР ЋУПРИЈА
ЦСР УБ
ЦСР УЖИЦЕ
ЦСР ЧАЈЕТИНА

ЦСР ШАБАЦ

http://csrsabac.org.rs/sr/
ЦСР ШИД
ЦСР ШТРПЦЕ

Лазе Костића бр. 1, Шид

022/712-823

centarsid@gmail.com
www.centarsid.com

Штрпце бб

029/071-076

csr_strpce@yahoo.com

Центри за породични смештај и усвојење

ЦЕНТАР ЗА ПОРОДИЧНИ
СМЕШТАЈ ДЕЦЕ "РАДА
МЛАДЕНОВИЋ - ЂУЛИЋ ЦРНА"
МИЛОШЕВАЦ

Моше Пијаде бр. 4, Милошевац

ЦЕНТАР ЗА ПОРОДИЧНИ
Цара Лазара бр. 89, Ћуприја
СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ ЋУПРИЈА
ЦЕНТАР ЗА ПОРОДИЧНИ
СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ НИШ
ЦЕНТАР ЗА ПОРОДИЧНИ
СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ
КРАГУЈЕВАЦ

cmilosevac@gmail.com

035/8870-644

cpscuprija@gmail.com

Гутенбергова бр.4а, Ниш

018/215-057

cpsu.nis@gmail.com

Чика Матина бр. 5, Крагујевац

034/355-450

cpsukg@gmail.com

011/2421-191

office@hraniteljstvocps.gov.rs

ЦЕНТАР ЗА ПОРОДИЧНИ
Радослава Грујића бр. 17, Београд
СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ БЕОГРАД

Домови за децу и омладину

026/801-315

ДОМ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ
"ВЕРА БЛАГОЈЕВИЋ" БАЊА
КОВИЉАЧА

Војвођанских бригада бб, Бања
Ковиљача

015/818-395

dom.verablagojevic@gmail.com

Звечанска бр.7, Београд

011/2648-622

office@czodo.rs
www.zvecanska.org.rs

ЦЕНТАР ЗА ЗАШТИТУ ОДОЈЧАДИ
ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ БЕОГРАД, ОЈ Звечанска бр. 7, Београд
СТАЦИОНАР

011/2648-622

dom.@czodo.rs

ЦЕНТАР ЗА ЗАШТИТУ ОДОЈЧАДИ
ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ БЕОГРАД, ОЈ
Звечанска бр. 52, Београд
ДОМ ЗА СТУДЕНТСКУ И
СРЕДЊОШКОЛСКУ ОМЛАДИНУ

011/2648-365

dom.zvecanska52@czodo.rs

ЦЕНТАР ЗА ЗАШТИТУ ОДОЈЧАДИ
ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ БЕОГРАД,
Браће Јерковић бр. 119, Београд
ДОМ "Ј. Ј. ЗМАЈ"

011/2461-867

dom.zmaj@czodo.rs

ЦЕНТАР ЗА ЗАШТИТУ ОДОЈЧАДИ
ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ БЕОГРАД, ОЈ Радослава Грујића бр. 17, Београд
ДОМ "Ф.Ф. ЈУСА"

011/2454-973

dom.jusa@czodo.rs

ЦЕНТАР ЗА ЗАШТИТУ ОДОЈЧАДИ
ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ БЕОГРАД, ОЈ Косте Главинића бр. 14, Београд
ДОМ "ДРИНКА ПАВЛОВИЋ"

011/265-1987

kordinator.drinka@czodo.rs

ЦЕНТАР ЗА ЗАШТИТУ ОДОЈЧАДИ
ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ БЕОГРАД, ОЈ Устаничка бр. 19, Београд
ДОМ "МОША ПИЈАДЕ"

011/245-0257

dom.mosa@czodo.rs

ЦЕНТАР ЗА ЗАШТИТУ
ОДОЈЧАДИ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ
БЕОГРАД

ДОМ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ
"ВЕРА РАДИВОЈЕВИЋ" БЕЛА
ЦРКВА

Јована Цвијића бр. 1, Бела Црква

013/853-021

domzadecu@hemo.net

ДОМ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ
"ЈЕФИМИЈА" КРУШЕВАЦ

Веселина Николића бр. 51, Крушевац

037/421-027

direktor@jefimija.org

ДОМ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ
Бадњевска бр. 5, Неготин
"СТАНКО ПАУНОВИЋ" НЕГОТИН

019/541-933

domstankopaunovic@gmail.com

018/21-168

d.radovic.nis@ptt.rs

ДОМ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ
"ДУШКО РАДОВИЋ" НИШ

Гутенбергова 4/А, Ниш

ДОМ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ
"СПОМЕНАК" ПАНЧЕВО СА
ПРИХВАТНОМ СТАНИЦОМ

Михајла Обреновић бр. 6, Панчево

013/2318-464

spomenakpa@open.telekom.rs

ДОМ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ
СОМБОР "МИРОСЛАВ АНТИЋ
МИКА"

Радоја Домановића бр. 98, Сомбор

025/431-031

so.dete@hotmail.com

031/511-366

office@dompruzice.org.rs

Булевар ослобођења бр. 219, Београд

011/2492-301

zvdo@sbb.rs

ЗАВОД ЗА ВАСПИТАЊЕ
МЛАДЕЖИ КЊАЖЕВАЦ

Боре Станковића бб, Књажевац

019/731-332

zvm_knj@open.telekom.rs

ЗАВОД ЗА ВАСПИТАЊЕ
ОМЛАДИНЕ НИШ

Божидарчева бр. 37, Ниш

018/243-619

zavodnis@gmail.com

Првомајска бр. 46а, Краљево

036/375 451

zaklina.popovic@sos-kraljevo.org

Каменички парк бб, Сремска Каменица

021/461-177

d.selo@eunet.rs

ДОМ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ
Немањина бр. 52, Ужице
"ПЕТАР РАДОВАНОВИЋ" УЖИЦЕ
ЗАВОД ЗА ВАСПИТАЊЕ ДЕЦЕ И
ОМЛАДИНЕ БЕОГРАД

СОС ДЕЧИЈЕ СЕЛО-КРАЉЕВО
УСТАНОВА ЗА ДЕЦУ И
ОМЛАДИНУ СОС - ДЕЧЈЕ СЕЛО
"ДР. М. ПАВЛОВИЋ" СРЕМСКА
КАМЕНИЦА

Установе за лица ометена у развоју

ДОМ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ
ОМЕТЕНУ У РАЗВОЈУ
“СРЕМЧИЦА”

011/2526-329

sekretar@sremcicadom.org.rs
www.sremcicadom.org.rs

"ДР НИКОЛА ШУМЕНКОВИЋ"
ДОМ ЗА ДЕЦУ И ЛИЦА ОМЕТЕНА Стамница, Петровац на Млави
У РАЗВОЈУ, СТАМНИЦА

012/358-042

posta@stamnicazavod.org.rs
http://stamnicazavod.org.rs/

ДОМ ЗА ДЕЦУ ОМЕТЕНУ У
Јаше Игњатовића бр. 6, Суботица
РАЗВОЈУ "КОЛЕВКА", СУБОТИЦА

024/552-468

kolevka@open.telekom.rs
http://domkolevka.rs/

Книнска бр. 157, Ветерник

021/821-034

veternikddo@minrzs.gov.rs
www.domveternik.org.rs

ДОМ ЗА ОДРАСЛА ИНВАЛИДНА
ЛИЦА, БЕОГРАД

Аутопут бр. 18, Земун

011/26012-21

domzaosi@gmail.com
www.domzaosi.org.rs

ДОМ ЗА ОДРАСЛА ИНВАЛИДНА
ЛИЦА, ДОЉЕВАЦ

Вука Караџића бр. 8, Дољевац

018/810-334

domdoljevac@gmail.com

ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ
ЛИЦА, КУЛИНА

Село Кулина, Алексинац

018/613-822

domkulina@gmail.com
www.kulina.org.rs

ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ
ЛИЦА, ТРБУЊЕ

Блацем, Трбуње бб

027/370-499

domtrbunje@yahoo.com

034/326-540

pcelice@eunet.rs
http://malepcelice.org.rs/

012/337-224

vpopovacsu@verat.net

ДОМ "ВЕТЕРНИК", ВЕТЕРНИК

Моштаничка бр. 2, Сремчица, Чукарица

ЗАВОД ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ
ЛИЦА "МАЛЕ ПЧЕЛИЦЕ",
Љубомира Јовановића бб, Крагујевац
КРАГУЈЕВАЦ
УСТАНОВА ЗА ОДРАСЛЕ И
СТАРИЈЕ "ГВОЗДЕН
ЈОВАНЧИЋЕВИЋ", ВЕЛИКИ
ПОПОВАЦ
ДОМ ЗА ЛИЦА ОМЕТЕНА У
МЕНТАЛНОМ РАЗВОЈУ "СРЦЕ У
ЈАБУЦИ", ЈАБУКА

Велики Поповац, Петровац на Млави

ЈНА бр. 45, Јабука

013/2358-007

domsrce@open.telekom.rs
domjabuka@gmail.com
www.srce.org.rs

ДОМ ЗА ЛИЦА ОМЕТЕНА У
МЕНТАЛНОМ РАЗВОЈУ
“OTTHON”, СТАРА МОРАВИЦА

Шандора Јегеша бр. 12, Стара Моравица, Бачка
Топола

024/741-005

k.poslove@stcable.net
othon@stcable.net
www.otthon.org.rs

ДОМ ЗА ЛИЦА МЕНТАЛНО
ОМЕТЕНА У РАЗВОЈУ, ТУТИН

Пештерска бр. 43, Тутин

020/811-166

domtutin@yahoo.com

ДОМ ЗА ДУШЕВНО ОБОЛЕЛА
ЛИЦА "ЧУРУГ", ЧУРУГ

Краља Петра I бр. 1а, Чуруг

021/833-006

domcurug21@gmail.com
www.domcurug.rs

013/874-020

domlec@ptt.rs
http://dom1oktobarstarilec.rs/

023/771-079

gcnb@open.telekom.rs

ДОМ ЗА ЛИЦА СА ОШТЕЋЕНИМ
ВИДОМ "ЗБРИЊАВАЊЕ",
Баваништански пут бр. 396, Панчево
ПАНЧЕВО

013/2310-780

domzalicapan@open.telekom.rs
http://domzbrinjavanje.co.rs/

ЦЕНТАР ЗА СМЕШТАЈ И ДНЕВНИ
БОРАВАК ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ
Светозара Марковића бр. 85а, Београд
ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ, БЕОГРАД

011/2682-278

office@centarbgd.org.rs
www.centarbgd.edu.rs

УСТАНОВА ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК
ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ОМЕТЕНЕ У Светозара Марковића бр. 6, Зајечар
РАЗВОЈУ "ОБЛУТАК", ЗАЈЕЧАР

019/427-919

oblutak.za@open.telekom.rs

ДНЕВНИ БОРАВАК ЗА ДЕЦУ,
МЛАДЕ И ОДРАСЛЕ СА
Нушићева бр. 24, Чачак
СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ “ЗРАЧАК”,
ЧАЧАК

032 331 944

zracakca@open.telekom.rs

УСТАНОВА ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК
ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ОМЕТЕНЕ У Сестре Баковић бб, Ниш
РАЗВОЈУ "МАРА", НИШ

018/4291-972

marinamilanov@gmail.com

ДОМ ЗА ДУШЕВНО ОБОЛЕЛА
Сутјеска бб, Стари Лец
ЛИЦА "1. ОКТОБАР", СТАРИ ЛЕЦ
ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ДУШЕВНО
ОБОЛЕЛИХ ЛИЦА " СВЕТИ
ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ
ЧУДОТВОРАЦ", НОВИ БЕЧЕЈ

Маршала Тита бр. 77, Нови Бечеј

Геронтолошки центри и домови за старе

ГЦ "ЈЕЛЕНАЦ", АЛЕКСИНАЦ

Момчила Поповића бр. 156, Алексинац

018/4800-176

gcјelenac@gmail.com

Делиградска бр. 7, Лесковац

016/250-453

gcles@ptt.rs

ГЦ СОМБОР

Првомајски булевар бб, Сомбор

025/440-540

so.gcsombor@оrg.rs

ГЦ ШАБАЦ

Mишарских јунака бб, Шабац

015/380-871

gerontsab@open.telekom.rs

011/2695-605

direktor@ugcb.rs

Качерска бр. 6-12, Вождовац

011/2462-211

vozdovac@ugcb.rs

Пљешевичка бр. 2, Карабурма

011/2763-068

karaburma@ugcb.rs

ПРИХВАТИЛИШТЕ ЗА ОДРАСЛА И
Кумодрашка бр. 226а, Београд
СТАРА ЛИЦА, БЕОГРАД

011/2462-778

prihvat@sezampro.rs

Павловчка бр. 126, Рума

022/472-699

office@gcsrem.co.rs

Банатска бр. 4, Бачка Паланка

021/6044-423

gcbackapalanka@gmail.com

ГЦ БЕЧЕЈ

Синђелићева бр. 140, Бечеј

021/6912-108

gercent@neobee.net

ГЦ ВРБАС

Маршала Тита бр. 34, Врбас

021/705-586

gcvrbas@sbb.rs

ГЦ ВРШАЦ

Балканска бб, Вршац

013/833-399

gcvrsac.dir@gmail.com

ГЦ ЛЕСКОВАЦ

ГЦ БЕОГРАД – БЕЖАНИЈСКА КОСА Марије Бурсаћ 49, Земун
ГЦ БЕОГРАД - ВОЖДОВАЦ
ГЦ БЕОГРАД КАРАБУРМА

ГЦ "СРЕМ", РУМА
ГЦ БАЧКА ПАЛАНКА

ГЦ ЗРЕЊАНИН

Принципова бр. 22-26, Зрењанин

023/546-150

geront.zr@beotel.rs

ГЦ ЈАГОДИНА

Браће Дирак бр. 44, Јагодина

035/252-012

gcjagodina@gmail.com

ГЦ КАЊИЖА

Алеја Кестенова бр. 14, Кањижа

024/874-279

gerontk@eunet.rs

ГЦ КИКИНДА

Генерала Драпшина бр 99, Кикинда

0230/434-675

gck.direktor@gmail.com

ГЦ КЊАЖЕВАЦ

Карађорђева бр.55, Књажевац

019/731-635

gcknjaz@verat.net

ГЦ КРАГУЈЕВАЦ

Краља Милана IV 90, Крагујевац

034/504-301

gerontoloski.kg@gmail.com

ГЦ КРУШЕВАЦ

Косовска бр. 116, Крушевац

037/422-622

geronto _ks@ptt.rs

Драгутина Гвозденовића бр. 225,
Матурашка Бања

036/5411-144

gcmb@tron-inter.net

Филипа Филиповића бр. 1, Младеновац

011/8231-826

gcmladenovac@gmail.com

Радних бригада бр.15, Ниш

011/222 - 981

direktor@gerontoloskicentarnis.org

ГЦ НОВИ САД

Фрушкогорска бр. 32, Нови Сад

021/450-266

gerontns@neobee.net

ГЦ ОБРЕНОВАЦ

Узун Миркова бр.12, Обреновац

011/8723-151

doms@open.telekom.rs

ГЦ ПАНЧЕВО

Војвођански булевар бр. 1, Панчево

013/301-196

gc013@open.telekom.rs

ГЦ СУБОТИЦА

Алеја Mаршала Тита бр.31, Суботица

024/644-444

gerontoc@eunet.rs

010/361-793

dspdmg@yahoo.com

ГЦ МАТАРУШКА БАЊА
ГЦ МЛАДЕНОВАЦ
ГЦ НИШ

ДОМ ЗА СМЕШТАЈ СТАРИХ ЛИЦА,
Иве Андрића бр. 38, Димитровград
ДИМИТРОВГРАД

ДОМ ЗА СМЕШТАЈ СТАРИХ ЛИЦА,
Маршала Тита бр. 99, Кула
КУЛА

025/728-150

dsk1@open.telekom.rs

ДОМ ЗА СМЕШТАЈ СТАРИХ ЛИЦА,
ЈНА бр.105, Мол
МОЛ

024/862-157

moladadsp.ust@minrzs.gov.rs

ДОМ ЗА СМЕШТАЈ СТАРИХ ЛИЦА, Арсенија Чарнојевић бр. 51,
ПРОКУПЉЕ
Прокупље

027/321-116

prokupljedsn@minrzs.gov.rs

ДОМ ЗА СМЕШТАЈ СТАРИХ ЛИЦА,
Старца Вујадина бр. 68, Смедерево
СМЕДЕРЕВО

026/4621-248

domsd@sezampro.rs

ДОМ ЗА СМЕШТАЈ СТАРИХ ЛИЦА,
Српских владара бб, Сурдулица
СУРДУЛИЦА

017/813-577

dom.surdulica@gmail.com

025/773-139

domapatin@eunet.rs

ДОМ ЗА СТАРЕ И ПЕНЗИОНЕРЕ,
АПАТИН

Београдска бр. 1, Апатин

Приватни домови за смештај одраслих и старијих
НАЦИОНАЛНИ ДОМ,
ВЛАДИМИРЦИ
ДОМ ЗА СТАРЕ "КУЋА ДОБРЕ
НАДЕ ЛИОН", БЕОГРАД

Цара Лазара бр.20, Владимирци

013/644-172

Косте Абрашевића бр.17, Београд

011/3806-049

ДОМ ЗА БОРАВАК СТАРИХ ЛИЦА
Зрењанински пут бр.152, Борча
МИТРОВИЋ, БЕОГРАД
ДОМ ”МИРНА СТАРОСТ”,
СУБОТИЦА

011/2711-270

nacionalni1@gmail.com

biz.mitrovic@gmail.com

Тиха бр.12, Суботица

064/06948-65

ДОМ ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ И СТАРА
ЛИЦА "СВЕТИ НИКОЛА",
МЛАДЕНОВАЦ

Златиборска бр. 5, Младеновац

063/1277-230

office@svetinikola.co.rs

ДОМ ЗА СТАРЕ "МЕЛИОРВИТА",
ЈАКОВО

Бољевачка бр. 141, Јаково

011/8416-697

info@meliorvita.rs

ДОМ ЗА СТАРЕ И НЕГУ СТАРИХ
Др Недељка Ерцеговца бр.27а, Земун
ЛИЦА "ДОЛЧЕ ВИТА КЕЈ", ЗЕМУН

011/2193-416

dolcevitakej@yahoo.com

ДОМ ЗА СТАРЕ И НЕГУ СТАРИХ
ЛИЦА "ДОЛЧЕ ВИТА КЕЈ", РЈ
ЗЕМУН – НОВА ГАЛЕНИКА

Ратарски пут бр. 39, Земун

011/2085-661

dolcevitakej@yahoo.com

ДОМ ЗА СТАРЕ И НЕГУ СТАРИХ
ЛИЦА "ДОЛЧЕ ВИТА КЕЈ", РЈ
БЕОГРАД

Вишњичка бања – Сланички пут бр. 107,
Београд

011/3752-337

dolcevitakej@yahoo.com

ДОМ ЗА СТАРЕ И НЕГУ СТАРИХ
ЛИЦА "ДОЛЧЕ ВИТА КЕЈ", РЈ
ЗЕМУН – ШИЛЕРОВА

Шилерова бр. 23д, Земун

011/3164-912

dolcevitakej@yahoo.com

ДОМ ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ И СТАРА
ЛИЦА "КУЋА ДОБРА –
ДЕСПОТОВИЋ", ВАЉЕВО

Попучке бб, Ваљево

014/2545-366

kucadobra@yahoo.com

ДОМ ЗА НЕГУ И СМЕШТАЈ
СТАРИХ ЛИЦА "СЕНИОР
МЕДИКЛАБ", БЕОГРАД

Војводе Влаховића бр.22,
Београд

011/3960-154

office@seniormediclub.org

ДОМ ЗА СТАРЕ "РЕНЕСАНСА ДОМ" , БЕОГРАД

Дојранска бр. 21, Београд

011/3943-266

dom@renesansadom.com

ДОМ ЗА НЕГУ СТАРИХ ЛИЦА
"ЛОНГ ЛИФЕ", БЕОГРАД

Ибарски пут бр.75, Београд

011/8340-282

office@longlife-dom.com

ДОМ ЗА СТАРЕ "САН – ТИМ",
БЕОГРАД

Миљаковачки виногради бр. 19, Београд

011/6565-068

santimbgd@gmail.com

ДОМ ЗА СТАРИЈЕ ГРАЂАНЕ
"СТАРИ ПРИЈАТЕЉ", БЕОГРАД

Сретена Младеновића Мике бр. 28, Београд

011/2341-614

prijatelj.stari@yahoo.com

ДОМ ЗА СТАРЕ И ПЕНЗИОНЕРЕ
Браће Новковић бр. 48, Сурчин
"МОЈА КУЋА", БЕОГРАД СУРЧИН

011/8440-026

moja.kuca@open.telekom.rs

ДОМ ЗА СМЕШТАЈ И НЕГУ
ПЕНЗИОНЕРА И ДРУГИХ СТАРИХ Крагујевачки пут VII, Авала
ЛИЦА "СВЕТИ ЂОРЂЕ", БЕОГРАД

011/8054-355

svetidjordjeavala@gmail.com

ДОМ ЗА СТАРА ЛИЦА "ДУГА
ПЛУС", БЕОГРАД

Кружни пут бр. 11Е, Лештане

011/8031-655

ДОМ ЗА СТАРЕ "МОЈА ОАЗА",
БЕОГРАД

Херцеговачка бр.13, Земун

011/3160-780

ДОМ ЗА СМЕШТАЈ СТАРИХ ЛИЦА
Сланачки пут бр. 99, Вишњичка Бања
"ТОПЛИ ДОМ", БЕОГРАД
ДОМ ЗА СМЕШТАЈ И НЕГУ
СТАРИХ ЛИЦА "КНЕЖЕВИ
КОНАЦИ", ВРЊАЧКА БАЊА
ДОМ ЗА СТАРЕ И ПЕНЗИОНЕРЕ
"СТЕНТ ПЛУС", БЕОГРАД

011/2086-206

office@toplidom.org

Кнеза Милоша бр. 152, Врњачка Бања

036/617-260

knezevikonaci@gmail.com

Орфелинова бр.14, Београд

011/396-0185

radivojestojanovic0@gmail.com

019/528-016

domzastarehelp@gmail.com

011/8213-981

centarlug@yahoo.com

ДОМ ЗА СТАРЕ "ХЕЛП", НЕГОТИН Тимочка бр. 1, Неготин
ДОМ ЗА СТАРЕ "ЛУГ",
МЛАДЕНОВАЦ

Брестовачка бр. 29, Младеновац

ДОМ ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ И СТАРА
Илије Гојковића бр. 5, Кучево
ЛИЦА "ХОМОЉСКИ РАЈ", КУЧЕВО
ДОМ ЗА СТАРИЈЕ ОСОБЕ
"МИЉАКОВАЧКИ ОДМОР",
БЕОГРАД

vasaduga@gmail.com

Миљаковачка стаза бр. 44,
Београд

ДОМ ЗА СМЕШТАЈ И НЕГУ
ПЕНЗИОНЕРА И ДРУГИХ СТАРИХ Липовачки пут бр. 13, Београд
ЛИЦА "СЕНИОР ПЛУС", БЕОГРАД

012/852-457
011/7589-062

miljakovackiodmor@gmail.com

011/7875-040

ДОМ ЗА СМЕШТАЈ СТАРИХ
"НАНА", БЕОГРАД

Мурманска бр. 23, Београд

011/3821-312

ДОМ ЗА СТАРЕ "СУНЧАНА
ЈЕСЕН", ЛЕСКОВАЦ

Дурмиторска бб, Лесковац

016/247-511

ДОМ ЗА СМЕШТАЈ И НЕГУ
СТАРИХ "АГАПЕ", БЕОГРАД

Заплањска бр.76, Београд

011/3961-848

domnana09@gmail.com

info@domagape.com

ДОМ ЗА СТАРЕ "РАДОСТ",
НЕГОТИН

Ђердапска бр. 1, Неготин

019/548-237

biljanadidic@yahoo.com

ДОМ ЗА СТАРЕ "ДОЖИВЕТИ
СТОТУ", БЕОГРАД ЗЕМУН

Шилерова бр. 37, Земун

011/2102-985

info@dozivetistotu.com

Павла Лабата бр. 36, Београд

011/3097-200

office@unadom.rs

Саве Ковачевић бр.4б, Београд

011/3319-522

dommedikalija@gmail.com

Бадуњевска бб, Неготин

019/542-272

ДОМ ЗА СТАРЕ "УНА", БЕОГРАД
ДОМ ЗА СТАРА ЛИЦА
"МЕДИКАЛИЈА", БЕОГРАД
ДОМ ЗА СТАРЕ И ПЕНЗИОНЕРЕ
"СВ. НИКОЛА", НЕГОТИН

ДОМ ЗА БРИГУ О СТАРИМ
ЛИЦИМА "КОСМАЈСКИ КОНАК", Доситејева бр. 2, Београд
БЕОГРАД

011/8251-414

kosmajskikonak@hotmail.com

ДОМ ЗА СМЕШТАЈ СТАРИХ ЛИЦА
Карађорђева бб, Књажевац
"ВИЛА КАТАРИНА", КЊАЖЕВАЦ

019/732-359

demetraknj@open.telekom.rs

011/3936-832

domzastarenina@yahoo.com

011/407-3223

office@dom-andrea.rs

011/8541-820

dompaun@gmail.com

011/3809-222

domzastare.marina@gmail.com

011/2711-270

biz.mitrovic@gmail.com

011/6454-475

office@kucadobrenade.com

011/3467-714

domkatarina@sbb.rs

ДОМ ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ И СТАРА
ЛИЦА "НИНА", БЕОГРАД

Бачка бр. 21, Јајинци

ДОМ ЗА СМЕШТАЈ СТАРИХ ЛИЦА
Емила Затопека бр. 18, Београд
"АНДРЕА", БЕОГРАД
ДОМ ЗА СТАРЕ И ПЕНЗИОНЕРЕ
"ПАУН", УМЧАРИ

Моше Пиједе бр. 82, Умчари

ДОМ ЗА СМЕШТАЈ СТАРИХ ЛИЦА
Душка Радовића бр. 15б, Београд
"МАРИНА", БЕОГРАД
ДОМ ЗА СТАРЕ "КУЋА ДОБРЕ
НАДЕ", БЕОГРАД

Војводе Хрвоја бр. 8, Београд

ДОМ ЗА СМЕШТАЈ СТАРИХ ЛИЦА
Велетињска бр. 5, Котеж
"ОЛГА", БЕОГРАД
ДОМ ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ И СТАРА
ЛИЦА "ВИКТОРИЈА", БЕОГРАД

Вајара Ђоке Јовановића бр. 27, Београд

ДОМ ЗА СТАРЕ "АМФОРА ПЛУС",
Никшићка бр.14, Београд
БЕОГРАД

011/2717-501

ДОМ ЗА СМЕШТАЈ СТАРИХ ЛИЦА
Деспотовачка I, бр. 13, Београд
"ВИКТОРИЈА МЕДИКА", БЕОГРАД
ДОМ ЗА СМЕШТАЈ СТАРИХ ЛИЦА
Светог Николе бр. 43, Београд
"КРУНА", БЕОГРАД

info@viktorija.rs
011/2427-891

ДОМ ЗА СТАРЕ "МИРНО ДОБА",
ЛАЗАРЕВАЦ

Милована Лазаревића бр. 103, Лазаревац

011/2427-891

ДОМ ЗА СТАРЕ "БАКА И ДЕКА",
БЕОГРАД

Бановићка бр. 6, Београд

011/2992-117

domkruna@yahoo.com

ДОМ ЗА СМЕШТАЈ СТАРИХ ЛИЦА
И ПЕНЗИОНЕРА "МЕЛИНУМ",
Исидора Станојевића бр.105, Београд
БЕОГРАД

011/317-0589

ДОМ ЗА СМЕШТАЈ СТАРИХ ЛИЦА
Херцеговачка бр. 13, Земун
"ОАЗА", БЕОГРАД

011/3166-303

ДОМ ЗА СТАРЕ "ДОМ МИЛИДОМ",
Ратарски пут бр. 39, Земун
БЕОГРАД ЗЕМУН

011/2992-117

dommilidom@gmail.com

ДОМ ЗА СТАРЕ "ЗЛАТНО ДОБА",
ЈАКОВО

Браће Витамировић бр. 22, Јаково

011/841-7403

zlatnodobajakovo@gmail.com

ДОМ ЗА СТАРЕ И НЕГУ СТАРИХ
ЛИЦА "ПЛАВИ ХОРИЗОНТИ",
БЕОГРАД

Јована Бошковића бр. 7, Београд

011/317-0057

info@plavihorizonti.rs

ДОМ ЗА СТАРА ЛИЦА
"ОПОРАВАК", БЕОГРАД

Љубичица бр. 1б, Београд

011/3948-170

ДОМ ЗА СТАРА ЛИЦА "ЗЕЛЕНИ
ДОМ", БЕОГРАД

Дрварске чесме, Београд

011/2758-268

Бела земља бб, Љубане

031/572-008

ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ И
СТАРИХ "ЗЛАТИБОРСКА
ДОЛИНА", ЧАЈЕТИНА

info@zeleni-dom.rs

ДОМ ЗА СМЕШТАЈ И ОДРАСЛИХ И
СТАРИХ "ВИНИЈУМ", ЧАЧАК,
Качулице бб, Чачак
КАЧУЛИЦЕ

065/351-50-50

vinijum@gmail.com
senekta.dzs@gmail.com

ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ И
СТАРИХ "СЕНЕКТА", БЕОГРАД

Петра Кочића бр. 35а, Земун

011/3165-148

ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ И
СТАРИХ "ЕНЦИЈАН", БЕОГРАД

Душана Кведера бр. 13, Београд

011/650-4930

ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ И
СТАРИХ "БГ ДОМ 56", БЕОГРАД

Јована Поповића бр.13,
Београд

011/3973-693

ДОМ ЗА СМЕШТАЈ И НЕГУ
Владимира Назора бр. 6, Врчин
СТАРИХ ЛИЦА "СОКО", БЕОГРАД

011/8054-183

ДОМ ЗА СМЕШТАЈ И НЕГУ
СТАРИХ ЛИЦА "ХОМОЉСКИ РАЈ Лоле Рибара бр. 5, Кучево
2", КУЧЕВО

012/852-457

ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ И
СТАРИЈИХ "ВИКТОРИЈА", НОВИ
БЕОГРАД

Гандијева бр.218, Београд

011/228-44-96

ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ И
СТАРИЈИХ "НИНА ПЛУС",
БЕОГРАД

Војводе Влаховића бр. 6, Београд

011/2468-057

ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ И
Душана Срезојевића бр. 4, Београд
СТАРИЈИХ "ДОМ ЛЕНА", БЕОГРАД

slavica.banjac@bgdom56.com

011/346-7959

office@domlena.com

ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ И
СТАРИЈИХ "ИКТУС", БЕОГРАД

Београдска бр. 216, Сремчица

011/25-27165

office@ictus.rs

ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ И
СТАРИЈИХ "ВИВА", БЕОГРАД

Угриновачки пут бр. 5, Београд

062/300-600

vivacitygroup@gmail.com

ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ И
СТАРИЈИХ "АЛТИНА", ЗЕМУН

Сервантесова бр. 8, Земун

062/9615-746

ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ И
СТАРИЈИХ "HOLIDАY HOUSE",
БЕОГРАД

Стара липовица бр.170, Београд

064/140-8998

ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ И
СТАРИЈИХ "ДОМ ГРУЈИЋ",
НЕГОТИН

Призренска бб, Неготин

019/541-464

ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ И
СТАРИЈИХ "ДОМ МАРИЈА",
БЕОГРАД

Војводе Влаховића бр.20д, Београд

011/396-1877

info@domzastare.info

ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ И
СТАРИЈИХ "МЕДМАРИС",
БЕОГРАД

Булевар ослобођења бр.26, Београд

011/3944-018

kontakt@medmaris.rs

ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ И
СТАРИЈИХ "ЗРЕЛО ДОБА",
БЕОГРАД

Сланачки пут бр. 137, Вишњичка Бања

061/2252-251

zrelodoba@dr.com

011/8027-101

office@domzastare-strarapruga.com
anticdom@yahoo.com

ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ И
Тучепска бр. 3, Умка
СТАРИЈИХ "СТАРА ПРУГА", УМКА
ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ И
СТАРИЈИХ "АНТИЋ КАН",
БЕОГРАД ЗЕМУН

Јозе Шћурле бр. 28, Земун

011/712-9403

ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ И
СТАРИЈИХ "ОДИСЕЈА", ЗЕМУН

Војни пут бр. 269, Земун

011/3961-877

ДОМ ЗА СТАРЕ "ГАЗЕЛА", КОВИН,
2.октобра бр. 134, Ковин
МРАМОРАК

064/2421-259

ДОМ ЗА СТАРЕ "МАКСИМОВИЋ",
Радноти Миклоша бр. 42, Суботица
СУБОТИЦА

024/547-607

ДОМ ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ И СТАРА
ЛИЦА "АДАМ", КОВАЧИЦА

ЈНА бр.105, Ковачица

УСТАНОВА ЗА СМЕШТАЈ И НЕГУ
Аксентија Маротића бр. 62, Суботица
СТАРИХ ЛИЦА "БЕТАНИЈА",

pansionzastare@gmail.com

013/661-852
024/566-887

betanijasu@yahoo.com

СУБОТИЦА
ДОМ СТАРИХ "АЛИБУНАР",
АЛИБУНАР

Жарка Зрењанина бр.18, Алибунар

ДОМ ЗА СТАРЕ "VILLA ANCORA",
Зеленгорска бр. 21, Палић
ПАЛИЋ
ДОМ ЗА СТАРЕ "МАРИНА", СЕНТА Змај Јове Јовановић бр. 25, Сента
ДОМ ЗА СТАРА ЛИЦА "АТЕРОС",
СУБОТИЦА

Паје Маргановића бр. 32, Суботица

013/641-144
024/545-620
061/20-70-040
024/571-794

ДОМ ЗА СТАРЕ "ЗЛАТНА ЈЕСЕН",
Палмотићева бр. 4а, Суботица
СУБОТИЦА

024/566-887

ДОМ ЗА СТАРА ЛИЦА "КОНАК",
СРЕМСКА КАМЕНИЦА

Краља Петра I, бр. 3, Сремска Каменица

021/463-819

Ловћенска бр.7, Суботица

024/534-250

Сурчински пут бр. 11, Нови Београд

011/226-0559

ДОМ ЗА СТАРЕ "ВИВЕРЕ",
СУБОТИЦА
ДОМ ЗА СТАРА ЛИЦА "СТАРА
БЕЖАНИЈА", НОВИ БЕОГРАД
ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ И
СТАРИЈИХ "ЕСКУЛАП", НИШ
ДОМ ЗА СТАРЕ "СУНЧАНА
ПАДИНА", БЕОГРАД

Топличких партизански одред бб, Ниш
Сергеја Николића бр. 8, Београд

ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ И
Торлачки вис бр. 2, Јајинци
СТАРИЈИХ ЛИЦА"ЛАРА", БЕОГРАД
ДОМ ЗА СТАРЕ И НЕГУ СТАРИХ
ЛИЦА"ЕЛИЗАБЕТА", БЕОГРАД
ДОМ ЗА СТАРЕ И
ПЕНЗИОНЕРЕ"ДОМ КОНАК",
БЕОГРАД

domzastaralica@open.telekom.rs

aterossu@yahoo.com

gerontokonak@gmail.com

info@starabezanija.com

024/556-198
011/3468-009
011/3941-992

office@domlara.rs

Четврте Флавијеве легије бр. 16, Београд

011/2993041

info@elizabeta.rs

Тржичка бр. 6, Бегоград

011/2864-396

ДОМ "КАТАРИНА"ЗА СМЕШТАЈ И
Чедомира Митровића бр. 20, Београд
НЕГУ СТАРИХ ЛИЦА, БЕОГРАД
ДОМ ЗА СТАРЕ "ДВОЈЕ”, ЧАЧАК

Михаила Петрова бр. 8, Београд

ПАНСИОН ЗА СМЕШТАЈ И БРИГУ
О СТАРИМ ЛИЦИМА "СВЕТИ
Златиборска бр. 5, Младеновац
НИКОЛА", МЛАДЕНОВАЦ
НАШЕ ТРЕЋЕ ДОБА БЕОГРАД
СУБОТИЦА
ДОМ ”НАНА”, БЕОГРАД

domkatarina@yahoo.com

Село Вранићи бб, Чачак

ДОМ ЗА СТАРА ЛИЦА ВИС, УМКА Милија Станојевића бр. 83, Умка
ДОМ ЗА СТАРЕ "КОСТИЋ",
БЕОГРАД

011/3467-714

011/802-64-89
011/2864-396

kosticdomdoo@gmail.com

011/8236-396

Филипа Кљајића бр. 11, Суботица

024/456-2398

Мурманска бр.23в, Београд

011/382-13-12

domnana09@gmail.com

Други пружаоци услуга социјалне заштите

УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА ЗА БОРБУ
ПРОТИВ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА И
СВИХ ОБЛИКА РОДНО
Ћустендилска бр. 28, Београд
ЗАСНОВАНОГ НАСИЉА "АТИНА",
БЕОГРАД

061/63-84-071

office@atina.org.rs
http://atina.org.rs/

Кнеза Милоша бр. 16, Београд

011/2645-267

info@sapi.rs
www.sapi.rs

МЕЂУНАРОДНА МРЕЖА ПОМОЋИ
Ђуре Даничића бр. 5, Београд
ИАН, БЕОГРАД

011/3229-732

office@ian.org.rs
www.ian.org.rs

АСОЦИЈАЦИЈА ЗА
ПРОМОВИСАЊЕ ИНКЛУЗИЈЕ
СРБИЈЕ, БЕОГРАД

САВЕЗ ЗА ЦЕРЕБРАЛНУ
ПАРАЛИЗУ БЕОГРАД, БЕОГРАД

Панчићева бр. 16, Београд

011/2184-533

offtice@cerebralbg.net
www.cerebralbg.net

САВЕЗ ЗА ЦЕРЕБРАЛНУ
ПАРАЛИЗУ СРБИЈЕ, БЕОГРАД

Панчићева бр. 12, Београд

011/3281-594

savezsrbije@cerebralnaparaliza.rs
www.cerebralnaparaliza.rs

УДРУЖЕЊЕ СТРУЧЊАКА ЗА
ПОДРШКУ ДЕЦИ ИПОРОДИЦИ
“ФИЦЕ СРБИЈА”, БЕОГРАД

Др Ивана Рибара бр. 168, Београд

011/3448-629

ficesrbija@sbb.rs
http://ficesrbija.rs/

УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА “СНАГА
ПРИЈАТЕЉСТВА” - AMITY,
БЕОГРАД

Париске комуне бр. 1/12, Нови Београд

011/6690-122

nada@amity-yu.org
www.amity-yu.org

Тиршова бр. 5а, Београд

011/2687-190

azc@azc.org.rs
http://www.womenngo.org.rs/

Булевар Деспота Стефана бр. 41, Београд

011/3344-901

office@cspa-grig.org
www.cspa-grig.org

Шајкашка бр. 27/40, Београд

011/3390-258

office@cim.org.rs
www.cim.org.rs

Арсе Теодоровића бр. 3, Нови Сад

021/423-021

nshc@eunet.rs
www.nshc.org.rs

021/450149

harmonija.c@gmail.com
http://centarharmonija.rs/

Ћирила и Методија бр. 21, Нови Сад

021/466-588

office@ehons.org
www.ehons.org/rs

Моше Пијаде бб, Врање

017/421-703

domvr@verat.net
www.cszvr.org.rs

Краља Александра Првог Карађорђевића
бр.103, Крагујевац

034/355-486

centarkg@kneginjaljubica.org.rs
www.kneginjaljubica.org.rs

АУТОНОМНИ ЖЕНСКИ ЦЕНТАР,
БЕОГРАД
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНО
ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ
"ГРИГ”, БЕОГРАД
ЦЕНТАР ЗА ИНТЕГРАЦИЈУ
МЛАДИХ, БЕОГРАД
НОВОСАДСКИ ХУМАНИТАРНИ
ЦЕНТАР, НОВИ САД

ЦЕНТАР ЗА ПОДРШКУ РАНОМ
РАЗВОЈУ И ПОРОДИЧНИМ
Булевар Ослобођења бр. 147, Нови Сад
ОДНОСИМА “ХАРМОНИЈА”, НОВИ
САД
ЕКУМЕНСКА ХУМАНИТАРНА
ОРГАНИЗАЦИЈА, НОВИ САД
ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ЛОКАЛНИХ
УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ,
ВРАЊЕ
ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ УСЛУГА
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

"КНЕГИЊА ЉУБИЦА",
КРАГУЈЕВАЦ
НВО "ВИЗИЈА" КРАГУЈЕВАЦ

034/ 324-618

kontakt@vizijakg.org
www.vizijakg.org

031/831-709

zkrug@open.telekom.rs

032/662-397

cdpivanjica@open.telekom.rs

030/2496-761

kokorom@open.telekom.rs
http://kokoro.org.rs/

9. бригаде бр. 12, Бор

030/457-808

bor.mozaik@gmail.com
mozaikmnrobor030@gmail.com
www.mozaikbor030.co.rs

Дине Манчића бр. 1, Смедерево

026/4631-536

info@savezosi.org
www.savezosi.org

Петра Кочића бб, Крушевац

037/3501133

centarosiks@gmail.com

Васил Левски бр. 15, Димитровград

066/6361-466

udruzenje.caribrod@gmail.com

Лењинова бр. 17, Кула

025/724-177

plavapticamnro@gmail.com
www.plavaptica.org.rs

064/3036-861

koraknapredks@gmail.com

037/710-094

mnrots@yahoo.com

Кнеза Милоша бр. 17, Крагујевац

УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА
Слободана Пенезића бр. 31, Чајетина
"ЗЛАТИБОРСКИ КРУГ”, ЧАЈЕТИНА
ДРУШТВО ЗА ЦЕРЕБРАЛНУ И
ДЕЧИЈУ ПАРАЛИЗУ, ИВАЊИЦА

Вемјамина Маринковића бр. 6, Ивањица

УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА "КОКОРО"
Цара Лазара бр. 7, ламела II, Бор
БОР
ДРУШТВО ЗА ПОМОЋ МНРО
"МОЗАИК”, БОР
ГРАДСКИ САВЕЗ СОЦИЈАЛНО
ХУМАНИТАРНИХ
ОРГАНИЗАЦИЈА, СМЕДЕРЕВО
ЦЕНТАР ЗА ОСОБЕ СА
ИНВАЛИДИТЕТОМ, КРУШЕВАЦ
УДРУЖЕЊЕ "ЦАРИБРОД",
ДИМИТРОВГРАД
УДРУЖЕЊЕ ЗА ПОМОЋ МНРО
"ПЛАВА ПТИЦА", КУЛА

УДРУЖЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ И
УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА ДЕЦЕ И
Душанова бр. 59а, Крушевац
МЛАДИХ "КОРАК НАПРЕД",
КРУШЕВАЦ
УДРУЖЕЊЕ ЗА ПОМОЋ МНРО,
ТРСТЕНИК

Радоја Крстића бб, Трстеник

УДРУЖЕЊЕ РОДИТЕЉА ДЕЦЕ
ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ, ВРЊАЧКА
БАЊА

Цара Душана бр. 20, Врњачка Бања

УДРУЖЕЊЕ ЗА ПОМОЋ ДЕЦИ СА
ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА "НАШИ Владе Даниловића бр. 8, Ваљево
СНОВИ", ВАЉЕВО

063/638-704

urdour.vb.@hotmail.com

014/284-319

db.nasisnovi@gmail.com

УДРУЖЕЊЕ “НА ПОЛА ПУТА”,
ПАНЧЕВО

Жарка Зрењанина бр. 52/11, Панчево

013/341-960

contact@napolaputa.org
www.napolaputa.org

НВО "ДОМОВИК", КОСОВСКА
МИТРОВИЦА

Дрварска бр. 7/32, Косовска Митровица

028/499-801

office@domovik.org
www.domovik.org

024/739-141

izidafelketics@gmail.com
www.izida.org.rs

ДРУШТВО ЗА ЗАШТИТУ МАЈКИ И
Мали Иђош, Фекетић бб
ДЕЦЕ “ИЗИДА”, ФЕКЕТИЋ