You are on page 1of 4

CONSTITUŢIILE ROMÂNIEI

CONSTITUŢIA 1866

10/13 mai - proiectul de constituție este redactat de Consiliul de Stat
10/22 mai - Carol I sosește in ţară
10/13 iunie - Constituția a fost publicată in Monitorul Oficial al României
La bază a stat textul fundamental belgian din 1831, nu era amintit nimic de
suzeranitatea otomană
Drepturile publice sunt cele din Declarația franceză din 25 august 1789
Principiile de bază: separarea puterilor, guvernarea reprezentativă, suveranitatea
națiunii.
În articolele 2,3 se vorbea despre inviolabilitatea teritoriului
Administrativ teritoriul era împărțit in județe, plăşii si comune
Puterea executivă împărțită intre domn şi miniștri. Domnul îl desemna pe primul
ministru care își alegea apoi cabinetul, care îl supunea aprobării principelui
Puterea legislativă era împărțită intre domn şi Adunarea compusă din Camera
Deputaților şi Senat
Domnul putea să dizolve parlamentul, cu condiția să organizeze alegeri în maxim o
lună. De asemenea, avea drept de veto, dar nu absolut
Puterea judecătorească: Instanța supremă : Curtea de Casație şi Justiție de la Focșani
Drepturile şi libertățile cetățenești: proprietatea privată era sacră şi garantată de
lege
Singura interdicție pusă cetățenilor români era aceea de a nu intra in serviciul altui
stat fără autorizația guvernului
Modificări:
 1879 – modifică articolul 7, prin care era anulată interdicția obținerii
cetățeniei române de către cei de altă religie sau confesiune decât cea
ortodoxă
 1884 - a fost redus numărul colegiilor electorale, iar censul a fost
micșorat, astfel s-a extins dreptul de vot; se introducea noua titulatură,
de Regat
 1917 – Reforma agrară, si votul universal pentru bărbații de peste 21
de ani

CONSTITUŢIA 1923

Adoptată la data de : 27 martie 1923
Avea 138 de articole, cuprinse în 8 titluri, 76 dintre ele fiind păstrate din vechea
constituție.
Dreptul la proprietate nu mai este absolut, ci nuanțat prin referință la unitatea socială
Vot universal pentru bărbații de peste 21 de ani
Biserica ortodoxă este biserica dominantă, dar cea Greco-Catolică primește un statut
aparte
Introducerea Consiliului Legislativ, aviza legile, avea caracter consultativÎnființarea Consiliului Administrativ, prin care actele puterii executive intrau în
competenta puterii judecătorești
Înființarea Contenciosului administrativ, instituție specializată in rezolvarea
problemelor dintre stat şi persoanele fizice
Pentru a fi eligibil în Camera deputaților se cerea să ai 25 de ani împliniți, iar pentru
senat 40 de ani împliniți

CONSTITUŢIA DIN 1938Elaborată de Istrate Micescu (reputat jurist)
Partidele unice au fost desființate, înlocuite de Frontul Renașterii Naționale, din 1940
Partidul Națiunii.
Adoptată la 27 februarie 1938, prin decretul regal 1045; acceptată de populație prin
plebiscit
1938, 30 martie - s a instituit consiliul de coroană, ca organ permanent consultativ
Întâi se vorbea despre îndatoririle cetățeanului apoi despre drepturile lui
Se desființa principiul separației puterilor în stat, regele devenea capul statului
Puterea legislativă se exercita de către rege prin Reprezentanţa Națională, iar puterea
executivă este încredințată tot regelui care o exercita prin guvernul său
S-a dat pentru prima dată drept de vot femeilor, fiind însă neeligibile
Scădea numărul alegătorilor de la 4.6 milioane în 1937 la 2 milioane în 1939.
Legea primei electorale 1926, votul universal feminin şi desființarea senatului 1946
1947, 30 decembrie - abolirea monarhiei si proclamarea RPR.
Suspendată la 5 septembrie 1940, iar după 23 august 1944 s-a revenit la constituția
din 1923

CONSTITUŢIA DIN 1948


Inspirată din constituția sovietică (stalinistă) din 1936.
Organul reprezentativ : Marea Adunare Națională
Adoptată la 13 aprilie 1948
Noua titulatură a statului : Republica Populară Română
Aparent. Legea fundamentală consfințea principii democratice, precum suveranitatea
poporului şi votul universal
Egalitate în fata legii pentru toți cetățenii RPR, fără deosebire de sex, rasă, religie sau
grad de cultură. Puteau alege la 18 ani şi puteau fi aleși la 23
Principiul separației puterilor în stat nu mai era precizat, întrucât MAN devenea
organul suprem al puterii de stat a RPR
Primul președinte al Prezidiului MAN a fost Constantin I. Parhon
Puterea executivă revenea Consiliului de Miniștri
Organele locale ale puterii de stat erau consiliile populare locale
Deși Constituția garanta proprietatea privată agonisită prin muncă şi economisire,
aceasta anunța măsurile de cooperativizare

CONSTITUŢIA DIN 1952


Adoptată la 24 septembrie 1952
Prevederi care pregăteau ţara de stalinizare si sovietizare

CONSTITUŢIA DIN 1965Adoptată la 21 august 1965
1967 în locul Prezidiului MAN, s a prevăzut crearea Consiliului de Stat.
Forța conducătoare, Partidul Comunist Român
Denumirea ţării devenea Republica Socialistă Română
MAN rămânea în continuare organul suprem al puterii de stat.
Guvernul își păstra numele, Consiliul de Miniștri.
Constituția consfințea caracterul socialist al proprietății si al economiei
Modificări:
 1968 - se revenea la județe ca forme de administrație locală, în locul
regiunilor şi raioanelor, se introducea calitatea de municipii pentru
orașele mari
 1974 - se introducea funcția de președinte

CONSTITUŢIA DIN 1991

Aprobată prin referendum în 1991 şi modificată în 2003

REGULAMENTELE ORGANICE
T.R 1831, Moldova 1832
Redactate sub președinția consulului general rus Minciaki, conform curții imperiale de la
Petersburg. Rusia devenise protectoare prin tratatul de la Adrianopol 1829.
-

-

Domnitorul ales pe viată dintre marii boieri
Separația puterilor in stat
o Executivă : domn şi sfat administrativ, 6-8 boieri
o Legislativă : adunarea Obștească
o Judecătorească, instanța supremă era Înaltul Divan Domnesc
Modernizarea sistemul fiscal
Lichidarea vămilor interne
Reînființarea armatei naționale
Modernizarea învățământului
Reglementarea obligațiilor țărăniilor clăcași faţă de boieri

CONVENŢIA DE LA PARIS
1858 - înlocuia protectoratul Rusiei, cu garanția marilor puteri (Franța, Anglia, Prusia,
Sardinia, Rusia şi Imperiul Otoman)
Câte un domnitor ales pe viaţă de adunarea electivă
Câte o adunare electivă aleasă pe 7 ani
Instituții comune : Comisia Centrală şi Înalta Curte de Casație şi Justiție
Era propusă modernizarea relațiilor dintre marii proprietari şi țărani

STATUTUL DEZVOLTATOR

Adoptat prin plebiscit în 1864
Înființarea Corpului ponderator ( Senatul )

Personalități / Citate
C. A. Rosetti (1816-1885) – liberal radical, s-a pronunțat pentru crearea colegiului unic
Citate celebre:
„cea dintâi necesitate in statele romanești” (Nicolae Iorga, 1938)