You are on page 1of 8

διαδρομές

Ν ο ητ ι κ έ ς

διαδρομές

στόν

χῶρο

τῆς

πίστης

Μηνιαῖο φυλλάδιο τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίας Τριάδος Πετρουπόλεως | Σουλίου 167 - Τηλ.: 210 5013108 | Τεῦχος 20ο - Φεβρουάριος 2016
ierosnaosagiastriadospetroupoleos.blogspot.gr - agiatriadapetroupoleos.gr - facebook: agiatriadapetroupolis

Δρόμος δέν ὑπάρχει...
τόν δρόμο
τόν ἀνοίγουμε...
προχωρώντας
καί συγχωρώντας...

Οἱ γεωργοί καί ἡ ἄμπελος.
Μικρογραφία εἰκονογραφημένου
χειρογράφου, 11ος αἰ. μ.Χ.,
Ἐθνική Βιβλιοθήκη Παρισίων.

Καλή ἀντάμωση ἀδελφέ...
Γεώργιος Ζουγανέλης,
Θεολόγος - Ἱεροψάλτης, Διευθυντὴς ΣΔΕ Φυλακῶν Κορυδαλλοῦ

29/4/1961 - 30/1/2016

γαπητὲ φίλε, ἀδελφέ, δάσκαλε, Γεώργιε, ἂν καὶ τὰ
μάτια μας σήμερα δὲν ἀντίκρυσαν τὴν γαλήνια
μορφή σου, τὸ ψαλτήριο εἶναι κενό, τὰ μικρόφωνα δὲν
ἀναπαρήγαγαν τὴν καλλίφωνη ψαλμωδία σου, σήμερα
ἔψαλε ἐδῶ μαζί μας, αἰνώντας καὶ δοξάζοντας τὸν Θεό,
καθ’ ὅλη τὴν διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας, ἡ γαλήνια
καὶ ἁγνὴ ψυχή σου, μαζὶ μὲ τὰ Χερουβεὶμ καὶ τὰ Σεραφεὶμ
καὶ ὅλα τά ἄλλα πλάσματα.
Ἔφυγες νωρὶς Γεώργιε, ἔφυγες ἕτοιμος, ἔφυγες γιὰ
τὰ οὐράνια ἀναλόγια, κρατώντας πάντα τὴν ὑπόσχεσή
σου, κάθε Κυριακὴ νὰ εἶσαι ἐδῶ, σὲ κάθε Λειτουργία, νὰ
ψέλνεις καὶ νὰ δοξάζεις τὸν Θεό, ὅπως ἔκανες καὶ σὲ ὅλη
τὴν πορεία τῆς ζωῆς σου.
Φαίνεται Γεώργιε, αὐτοὶ οἱ Γεροντάδες στὸ Ἅγιο Ὄρος,
στὴν Ἀθωνιάδα Σχολή, ἔκαναν «σωστὴ δουλειά», ἔβγαλαν ἕναν ἄξιο Θεολόγο ποὺ δὲν ξέχασε τὸν «Θεὸ» καὶ
ἔμεινε στὸν «λόγο», ἀλλὰ ἔκανε τὸν λόγο πράξη, ὥστε
νὰ φανερώνεται ἀπ’ αὐτὴν ὁ Θεός.
Ναί, Γεώργιε, πάντα ταπεινός, χωρὶς παράπονα καὶ
γκρίνιες, ἀγαπητικός, μειλίχιος, καταδεκτικός, μᾶς δίδαξες πῶς πρέπει νὰ εἶναι ὁ Χριστιανός, χωρὶς ταμπέλες
καὶ εὐσεβισμούς, χωρὶς φαρισαϊσμοὺς καὶ ὑποκριτικοὺς
μεγάλους σταυρούς.
Ἅγιος ποιὸς εἶναι Γεώργιε; Αὐτὸς ποὺ ἀγωνίζεται εἶναι
ὁ Ἅγιος, κι ἐσὺ ἔδωσες τὸν ἀγώνα αὐτὸ ἀπὸ τὸ δικό σου
μετερίζι. Ἀπὸ τὸ μετερίζι τῶν Φυλακῶν τοῦ Κορυδαλλοῦ.
Ναί, Γεώργιε, ἐσὺ ἵδρυσες τὸ Σχολεῖο Δεύτερης Εὐκαιρίας
τῶν Φυλακῶν τοῦ Κορυδαλλοῦ, καὶ ἀπὸ τὴν θέση τοῦ
Διευθυντῆ, κατάφερες νὰ μπεῖς μέσα στὴν Κόλαση αὐτὴ
καὶ νὰ τὴν κάνεις Παράδεισο γιὰ τοὺς παραβατικούς, διαλαλώντας καὶ ὁμολογώντας Χριστὸ Ἐσταυρωμένο καὶ
Ἀναστημένο, δίνοντας ἐλπίδα καὶ δύναμη, ἀνοίγοντας ἕνα
παράθυρο Ἐλευθερίας στὴν ψυχή τους, μέσα ἀπὸ τὴν μόρφωση καὶ τὴν πίστη. Κρατώντας δίπλα σου κι αὐτοὺς ποὺ

ἀποφυλακίστηκαν ἀπὸ τὶς Φυλακὲς καὶ βοηθώντας τους
νὰ μὴν ξαναπέσουν στὴν παραβατικότητα, μὲ τὸ νὰ εἶσαι
γι' αὐτοὺς ἕνας ἀσφαλὴς λιμένας. Ὅπως μὲ τὸν Γιάννη,
ποὺ τὸν ἔμαθες στὴν Φυλακὴ τὴν τέχνη τῆς Ἁγιογραφίας.
Ἅγιος Γεώργιε εἶναι καὶ αὐτὸς ποὺ σκέφθηκε νὰ εἶναι
σὲ καθημερινὴ ἐπαφὴ καὶ ἐπικοινωνία μὲ τοὺς ὁροθετικούς τῶν Φυλακῶν καὶ νὰ ἱδρύσει καὶ γι' αὐτοὺς Σχολεῖο
Δεύτερης Εὐκαιρίας, ποὺ ἐμεῖς καὶ μόνο στὸ ἄκουσμα
τῆς λέξης «ὁροθετικός», ὄχι μόνο δὲν θὰ δίναμε τὸ χέρι
μας γιὰ νὰ τοὺς σηκώσουμε, ἀλλὰ θὰ τὸ βάζαμε νὰ ὑπογράψει γιὰ νὰ τοὺς ἐξαφανίσουμε.
Γεώργιε, τέσσερα χρόνια στὴν ἐνορία μας, μᾶς ἔμαθες
καὶ μᾶς δίδαξες πολλά, ἔγινες ὁ δάσκαλός μας στὸ τί σημαίνει νὰ εἶσαι Χριστιανὸς χωρὶς λόγια ἀλλὰ μὲ πράξεις.
Γεώργιε, νὰ μὴν ξεχάσεις τὴν ὑπόσχεσή σου καὶ σὲ κάθε
Θεία Λειτουργία νὰ εἶσαι ἐδῶ μαζί μας, νὰ ψέλνουμε καὶ
νὰ ὑμνοῦμε τὸν Θεό μας, τὸν Χριστό μας.
Καλὴ ἀντάμωση. Αἰωνία σου ἡ μνήμη ἀδελφέ μου.
Καλὸ Παράδεισο.
π. Σπυρίδων Ἀργύρης

Συντακτική ὁμάδα

> Ὁμάδα Νεότητας
Ἁγίας Τριάδος Πετρουπόλεως
> π. Σπυρίδων Ἀργύρης

ἐπίκαιρα
Γιῶργος Ζουγανέλης:
ὁ Δάσκαλός μας

ἑορτὴ τοῦ ἁγίου Πνεύματος θὰ ξημέρωνε μὲ δῶρα,
δῶρα ποὺ καθορίζονται ἀπὸ τὴν ἀνθρώπινη ἐπικοινωνία, τὶς σχέσεις, τὸν φόβο, τὶς ἀγωνίες… τὸ σήμερα
μὰ καὶ τὸ αὔριο καί, κυρίως, τὴν ἀλήθεια.
Τὴν σπουδαιότητα καὶ τὴν σπανιότητα τῶν δώρων
μεγιστοποίησε ἡ « Προσευχὴ» τοῦ Γιώργου Ζουγανέλη
ποὺ ἔλαβα, “μὲ τὸ e-mail”, ἐκεῖνο τὸ πρωί. Μιὰ προσευχὴ ἀπὸ τὸν Γιῶργο ποὺ «δὲν γράφει», ὅπως ἔλεγε,
ποὺ εἶχε ὅμως τὴν εὐαισθησία καὶ τὴν δύναμη, πολλὲς
φορές, νὰ περιγράφει τὸ ἀπερίγραπτο καί, ἀκόμη περισσότερες φορές, νὰ τὸ κάνει πράξη.
Εὐλογημένο πλάσμα. Χαρισματικὸς Θεολόγος, ἁγιογράφος, ἱεροψάλτης καὶ 11 χρόνια Διευθυντής, ἀπὸ τὴν
ἵδρυσή του, στὸ Σχολεῖο Δεύτερης Εὐκαιρίας τῶν Δικαστικῶν Φυλακῶν Κορυδαλλοῦ. Ὁ Γιῶργος Ζουγανέλης
γεννημένος τὸ 1961, ἀπόφοιτος τῆς Ἀθωνιάδας Σχολῆς,
τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς καὶ τοῦ Ὠδείου Ἀθηνῶν, εἶναι
ἕνα πρόσωπο μὲ φήμη ἱερότητας στὴν πόλη καὶ τὸν
κλάδο του, φήμη ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὸ ἔργο ἀλλὰ
καὶ τὸ ἦθος του.
Ἀνοιχτός, διαισθητικός, ἁπλὸς καὶ εὐθύς, γενναιόδωρος, θέσει ἀκτήμων καὶ πνευματικὴ προσωπικότητα,
μὲ κύρια χαρακτηριστικά τό χιοῦμορ, τὴν ἐμπιστοσύνη στοὺς ἀνθρώπους, τὴν ἀνεξικακία καὶ τὶς καθαρὲς
κουβέντες καὶ βέβαια ἁγιορείτης στὴν ἁγιογραφικὴ του
πινελιά, ἄριστος ἀναγνώστης καὶ ὑπηρέτης τοῦ ψαλτηρίου καὶ τῶν μουσικῶν διαβασμάτων “ἀπὸ διφθέρας”.
Ὁ Γιῶργος ὑπῆρξε βράχος ἀκλόνητος στὴν ὑπεράσπιση τοῦ δικαιώματος στὴν Ἐκπαίδευση τῶν κρατουμένων, ὄχι μὲ λόγια, ἀλλὰ μὲ καθημερινὴ ἀκούραστη πράξη,
καὶ ἐπίσης νοῦς καὶ ψυχὴ ἐμπνευσμένων καινοτομιῶν
στὴν ἐκπαίδευση ἐνηλίκων. Δωδεκάωρα ἀτελείωτης δου-

λειᾶς, πάθος, στόχευση, ἱκανότητες, ἀγάπη, δοτικότητα,
ἀλλὰ καὶ ὁριοθέτηση, αὐστηρότητα, διάκριση. Ἕνας
δάσκαλος “θεριὸ ἀνήμερο”.
Κάθε χρόνο «ἔστηνε» ἕνα Σχολεῖο στὶς Φυλακές, μὲ
ἀποκορύφωμα τὸ καμάρι του, “τὸ κονάκι του”, ὅπως τὸ
ἔλεγε, ἐκεῖ στὴν καρδιὰ τῆς πτέρυγας τοῦ παραρτήματος τοῦ Νοσοκομείου “Ἅγιος Παύλος”, ἐκεῖ, στὰ βάθη
τοῦ σωφρονιστικοῦ συστήματος, ὁ Γιῶργος πάλεψε καὶ
ἔφτιαξε ἕναν Παράδεισο γνώσης.
Ἡ ἀπώλειά του, ἀνήμερα τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, ἑορτὴ
τῆς ἐκπαίδευσης καὶ τῶν Δασκάλων, γέμισε πόνο καὶ
θλίψη ὄχι μόνο τὴν οἰκογένεια καὶ τοὺς φίλους του,
ἀλλὰ καὶ τὴν καρδιακή του οἰκογένεια, τοὺς μαθητές
του, ἐντὸς καὶ ἐκτὸς Φυλακῶν. Γιατί ὁ Γιῶργος ἦταν
ἀγαπημένος Δάσκαλος ὄχι μόνο τοῦ δικοῦ του Σχολείου
ἀλλὰ ὅλων τῶν ΣΔΕ καὶ φυσικὰ ὅλων τῶν Σχολείων τῶν
Φυλακῶν. «Δάσκαλος τῶν φυλακισμένων», ὅπως ἔγραψε
φίλος, Φυλακισμένος Δάσκαλος, ὅπως τὸν λέγαμε ἐμεῖς.
Θὰ μᾶς λείπει.
Εἶμαι εὐγνώμων ποὺ μοιράστηκε τὴν Προσευχὴ του
μαζί μου τότε καί, μάλιστα, μοῦ ἐπέτρεψε νὰ τὴν δημοσιεύσω. Ἔτσι ἔμεινε ὡς συμπροσευχὴ ὅλων μας καὶ
συνελπίδα, νὰ μᾶς γεμίζει τὴν ψυχὴ διὰ βίου… τὸν εὐχαριστοῦμε ποὺ μᾶς ἄγγιξε μὲ τὴν παρουσία του.
Κείμενο τῆς Θεολόγου καὶ ποιήτριας Ἑλένης Λιντζαροπούλου,
ἀναδημοσιευμένο ἀπὸ τὸ diastixo.gr

Γεώργιος Ζουγανέλης - βιογραφικὸ σημείωμα
Ὁ Γεώργιος, πρῶτος γιὸς τοῦ Σταύρου Ζουγανέλη καὶ τῆς Βασιλικῆς, τὸ γένος, Μαρινάκη, γεννήθηκε στὶς
29-4-1961 καὶ ἦταν τὸ τέταρτο ἀπὸ τὰ 19 παιδιὰ τῆς ὑπερπολύτεκνης οἰκογένειάς τους. Τὸ 1979 ἀποφοίτησε
ἀπὸ τὴν Ἀθωνιάδα Ἐκκλησιαστικὴ Ἀκαδημία, ἀπὸ ὅπου ἔλαβε καὶ πτυχίο Ἁγιογραφίας, καὶ τὸ 1984 ἀπὸ τὴν
Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου, ἐνῶ παράλληλα ἔκανε σπουδὲς Βυζαντινῆς Μουσικῆς
καὶ Θεωρητικὰ στὸ Ὠδεῖο Ἀθηνῶν. Ἐργάστηκε ὡς Θεολόγος στὴν Δευτεροβάθμια Ἐκπαίδευση καὶ ἀπὸ τὸ
2005, ποὺ δημιουργήθηκε τὸ Σχολεῖο Δεύτερης Εὐκαιρίας τῶν Φυλακῶν Κορυδαλλοῦ, ὑπῆρξε Διευθυντής του.
Ἀπεβίωσε αἰφνίδια τό Σάββατο 30-1-2016. Ἡ πολιτεία, κατόπιν προτάσεως τῶν ἐκπαιδευομένων τοῦ Σχολείου, τίμησε τὴν προσφορὰ του ὀνομάζοντας τὸ σχολεῖο σε: «2ο ΣΔΕ Κορυδαλλοῦ – Γεώργιος Ζουγανέλης».

2

3

3

Προσευχή
(τοῦ Γεωργίου Ζουγανέλη)
Βασιλεῦ Οὐράνιε,
παράκληση νὰ δώσεις τὸ Πνεῦμα σου
σὲ ἐκείνους ποὺ πουλᾶνε
πνεῦμα οὐτοπικῶν λύσεων,
πάντα νὰ σὲ βρίσκουμε μπροστά μας
γεμίζοντας τὸν ὁρίζοντά μας,
δῶσε νὰ θησαυρίσουμε ἐν ὑπομονῇ
μὲ τὴν κατανόηση τῶν λαθῶν μας,
νιώθοντας τὴ Ζωή σου,
αἱμάτωσέ μας
γιατί ἀφυδατωνόμαστε ἀπὸ ἀξίες
πού δὲν τὶς ἀντιλαμβανόμαστε
πολλάκις, ἀποκαλύπτοντας
τὴν ἀπολυτρωτικὴ προοπτική.

Ἀριστερά, ὁ Γιῶργος Ζουγανέλης,
μαθητὴς τῆς Ἀθωνιάδας στὸ Ἅγιον Ὄρος.

Κ

άποτε ὁ καθηγητής μου καὶ νῦν Ἀρχιεπίσκοπος Ἀλβανίας Ἀναστάσιος μᾶς ἔλεγε μέσα
ἀπὸ τὴν Θρησκειολογία, πὼς ἡ ἀγάπη καὶ ἡ ἐλευθερία εἶναι τὸ βασικὸ χαρακτηριστικό
τῆς ἀληθινῆς θρησκευτικότητας... ἐδῶ στὴ φυλακὴ ἄκουσά το... ἡ ἀγάπη... τὸ πάθος
γιὰ τὴν λευτεριὰ εἶναι δυνατότερο ἀπὸ ὅλα τά κελιά... ἔζησα στὰ ἴδια κελιὰ (καύχημα ὅλων ὅσοι
τελειώσαμε τὴν Ἀθωνιάδα) ποὺ ἔζησε καὶ μαθήτευσε ὁ Πατροκοσμᾶς στὸ Ἅγιο Ὄρος καὶ ἀξιώθηκα
νὰ γνωρίσω σύγχρονες Μορφὲς του (π. Ἰωσὴφ Σπηλιώτη, π.Ἐφραὶμ Κατουνακιώτη, π. Γεράσιμο
Μικραγιαννανίτη, π. Χαράλαμπο Μπουραζερίτη, π. Μελέτιο Συκιώτη, π. Γαβριὴλ Διονυσιάτη,
π. Γεώργιο Γρηγοριάτη, π. Αἰμιλιανὸ Σιμωνοπετρίτη, τὸν Διάκο-Φιρφιρή, τοὺς Ἰωσαφαίους, τὸν
Ἅγιο π. Παΐσιο, τοὺς Θωμάδες, τὸν Δεσπότη καὶ Σχολάρχη μας Ροδοστόλου Χρυσόστομο, τὸν
π. Νικόδημο Μπιλάλη καὶ τόσους ἄλλους) μὲ τὴν ἀνείπωτη Ἀγάπη τοῦ Θεοῦ μέσα τους. Θεωρῶ
εὐλογία ποὺ βρίσκομαι στὸ περιφραγμένο "περιβόλι" ψυχῶν μεταφέροντάς τους μηνύματα γνήσιων ἐκφραστῶν ἀλήθειας καὶ μὲ πάθος γιὰ ἄσκηση τοῦ ἑαυτοῦ τους στὰ μοναστικὰ κελιὰ καὶ
στὰ ἀνοίγματα τῶν σκοτεινῶν κελιῶν τῆς ψυχῆς τους... ἀνακαλύπτουν διεξόδους στὰ ἀδιέξοδα
τῶν δυσκολιῶν τους ἐλεύθερα καὶ νιώθουν τὴν ἔννοια τῆς ἀγάπης ποὺ ἁπλόχερα τούς μεταδίδει
κάθε καλοπροαίρετος παράγων τοῦ χώρου. Αὐτὸ τὸ "Χριστὸς Ἀνέστη" κυριαρχεῖ στὴν ἐνέργεια
ποὺ παίρνω ἀπὸ τοὺς ἔγκλειστους ἀξιοπρεπέστατους ἐκπαιδευόμενους καὶ ὄχι μόνο...
Γεώργιος Ζουγανέλης
3

ἐπίκαιρα

Ὁ Δάσκαλος, μὲ τὰ λόγια τῶν μαθητῶν του...

Στὸν δάσκαλό μας μὲ ἀγάπη... Σὲ εὐχαριστοῦμε
γιὰ
ὅλα ὅσα μᾶς δίδαξες, σὲ εὐχαριστοῦμε γιὰ τὶς ἀτέ τὶς
λειωτες ὧρες ποὺ εἶχες τὴν ὑπομονὴ νὰ ἀκοῦς
ἀνησυχίες μας, σὲ εὐχαριστοῦμε ποὺ ἀκόμα καὶ τώρα
ἤσουν ἐκεῖ γιὰ νὰ μᾶς συμβουλέψεις... καλό σου ταξίδι...
τὰ λόγια σου θὰ μᾶς συντροφεύουν...

Καλὸ παράδεισο δάσκαλε!! Εὐχαριστοῦμε τὸν Κύριο ποὺ σὲ ἔστειλε στὸ δρόμο τῆς ζωῆς μaς κάποια
στιγμή...δὲ θὰ σὲ ξεχάσουμε ποτέ, οὔτε ἐσένα οὔτε
αὐτὰ ποὺ μᾶς δίδαξες.

Ἂχχχ Δάσκαλε, γιατί μᾶς τὸ ἔκανες αὐτὸ τόσο ξαφνικά; Μακάρι νὰ μὲ προσέχεις καὶ ἀπὸ κεῖ ψηλὰ ὅπως
μὲ πρόσεχες αὐτὰ τὰ 3 χρόνια. Μέσα στὴν Κόλαση
μοῦ ἔμαθες νὰ ζῶ στὸν Παράδεισο. Μοῦ ἔμαθες τόσα
πράγματα. Θὰ μοῦ λείψεις πάρα πολὺ Δάσκαλε. Καλὸ
ταξίδι. Θὰ εἶσαι πάντα στὴν καρδιά μου. Σ’ ἀγαπῶ.

4

"...μοῦ ἔμαθες μέσα στὴν κόλαση
νὰ ζῶ στὸν Παράδεισο..."
Εἶμαι εὐγνώμων σ’ αὐτὸν τὸν μεγάλο δάσκαλο ποὺ
μᾶς ἔμαθε νὰ εἴμαστε μαχητὲς - μαθητὲς τῆς γνώσης
καὶ τῆς ζωῆς. Εἶναι φτωχά τά λόγια γιὰ ἕναν ἄνθρωπο - διαμάντι σὰν αὐτόν. Θὰ τὸν θυμᾶμαι πάντα,
εὐγενῆ, χαμογελαστό, δυνατό, ὅπως τὸν γνώρισα καὶ
τὸν ἔζησα. Θὰ σὲ ἀγαπάω γιὰ πάντα σὰν πατέρα
μου! Μᾶς λείπεις τρελά..

Στὶς 7 Ὀκτωβρίου, ἕνας ἄγγελος μοῦ χτύπησε τὴν
πόρτα πρὸς τὸν Παράδεισο καὶ μὲ ἔβαλε στὸ σχολεῖο.
Αὐτὸς ὁ ἄγγελος λεγόταν Ζουγανέλης.

Αὐτὸς ἦταν ὁ δάσκαλός μου... Ἦταν εὐγενὴς καὶ
ὡραῖος καὶ ἀληθινός. Μοῦ ἔμαθε πολλὰ πράγματα
στὴ ζωή μου καὶ πρῶτα ἀπ’ ὅλα νὰ σέβομαι τὴν ἴδια
τὴ ζωή μου. Δάσκαλε θὰ σὲ θυμᾶμαι γιὰ πάντα.

5

5

ἐπίκαιρα
Ποιὸ ἦταν τὸ ἔργο τοῦ Γιώργου Ζουγανέλη,
τί εἶναι δηλαδὴ τὸ Σχολεῖο τῶν Φυλακῶν
γιὰ τοὺς μαθητές του
καὶ γιατί πρέπει νὰ ὑπάρχει;
Σχολεῖα Δεύτερης Εὐκαιρίας Φυλακῶν (Σ.Δ.Ε.Φ.), ἱδρύονται στὴν χώρα μας ἀπὸ τὸ 2004.
...εἶναι σχολεῖα ἐνηλίκων ποὺ ἑδρεύουν σὲ σωφρονιστικὰ καταστήματα.
Μὲ τὸ θεσμὸ αὐτὸ παρέχεται ἡ δυνατότητα σὲ ἐνήλικους κρατούμενους, ποὺ δὲν ὁλοκλήρωσαν τὴν ἐννιάχρονη ὑποχρεωτικὴ ἐκπαίδευση, νὰ ἐξοπλιστοῦν μὲ γνώσεις
καὶ δεξιότητες καὶ νὰ ἀποκτήσουν ἰσότιμο ἀπολυτήριο
Γυμνασίου.
Γιατί; (ἄς δοῦμε τί λένε κάποιοι μαθητὲς)
Ὅταν ἦρθα στὸ Σχολεῖο δὲν ἤξερα Ἑλληνικά, τώρα ξέρω
νὰ διαβάζω, νὰ μιλάω καὶ νὰ γράφω…
Γκεντιᾶν
Πέρα ἀπὸ τὶς γνώσεις, τὸ σχολεῖο μοῦ προσέφερε
ἠρεμία καὶ βοήθησε στὸ νὰ περάσει γρήγορα καὶ δημιουργικὰ ὁ χρόνος.
Κονσταντὶν
Θέλω νὰ εὐχαριστήσω ὅλους τούς ἀνθρώπους πού
μου ἔδωσαν τὴν εὐκαιρία νὰ τελειώσω τὸ γυμνάσιο
καὶ νὰ μάθω κάτι παραπάνω. Κι αὐτὴ εἶναι μιὰ καλὴ
εὐκαιρία γιὰ ὅλους τούς κρατούμενους. Βγάζουμε ποὺ
βγάζουμε φυλακή, νὰ μὴν τελειώσουμε καὶ τὸ γυμνάσιο;
Εὔχομαι σὲ ὅλους τό γρηγορότερο στὰ σπίτια τους.
Ἀλλὰ ὅσο εἶναι ἐδῶ, νὰ τὸ συνεχίσουν τὸ σχολεῖο, γιατί
εἶναι καλὸ ὅσο ζοῦμε νὰ μαθαίνουμε κάτι παραπάνω.
Ἀγκουστὶν
Ἡ καλὴ ἐπαφὴ μὲ τοὺς καθηγητὲς μὲ βοήθησε ὄχι μόνο
νὰ πάρω καινούριες γνώσεις ἀλλὰ καὶ νὰ μάθω νὰ
ἐμπιστεύομαι τὸν ἑαυτό μου.
Σπερσὶμ
Τὸ σχολεῖο Δεύτερης Εὐκαιρίας μοῦ ἔδωσε τὴν εὐκαιρία νὰ τελειώσω τὸ Γυμνάσιο, ποὺ δὲν εἶχα σκοπὸ νὰ
τὸ τελειώσω ὅταν ἤμουν ἔξω. Νιώθω ὅτι ἤμουν πολὺ
τυχερὸς καὶ θέλω νὰ εὐχαριστήσω ὅλους τούς ἀνθρώπους πού μοῦ ἔδωσαν αὐτὴν τὴν εὐκαιρία. Τὸ σχολεῖο
μὲ βοήθησε ψυχολογικὰ καὶ ὑπῆρχαν ἀρκετὲς στιγμὲς
ποὺ αἰσθάνθηκα ὅτι ἤμουν ἔξω ἀπὸ τὴν φυλακή. Ἐπίσης
μοῦ προσέφερε γνώσεις καὶ ἐλπίδες γιὰ τὸ μέλλον.
Ζάχος

Ὅπως ἔγραφε σὲ εἰσήγησή του ὁ Γιῶργος Ζουγανέλης:
Οἱ συνθῆκες μέσα στὴ φυλακὴ δὲν εἶναι ὅ,τι καλύτερο
γιὰ νὰ γοητευτεῖ κάποιος. Ὅταν ἔρχονται στὸ σχολειὸ
πραγματικὰ σαγηνεύονται καὶ τὸ μήνυμα ποὺ παίρνουν
ἀπὸ τὸ σχολεῖο εἶναι: ποτὲ πιὰ φυλακή.
Παρεμβαίνουν «θεραπευτικά» τά Σχολεῖα, ἀπαλαίνοντας τὸν θυμὸ καὶ τὴν ὀργή. Συμβάλλουν στὴν διαμόρφωση μιᾶς ἄλλης προσωπικότητας ἡ ὁποία μπορεῖ νὰ
λειτουργήσει κοινωνικὰ ἔχοντας «ἀλλάξει μυαλά», δηλαδὴ
ἔχοντας μετανοήσει. Ἀπόδειξη γιὰ ὅλα αὐτά, ἀποτελεῖ τὸ
μικρὸ ποσοστὸ τῶν ἀνθρώπων πού, ἔχοντας περάσει
ἀπὸ αὐτὲς τὶς δομές, παρανομεῖ ξανά. Πολλὰ παιδιὰ
ποὺ πέρασαν ἀπὸ τὰ θρανία τῶν Σχολείων τῶν Φυλακῶν, σήμερα οἰκοδομοῦν μιὰ νέα ζωή, συνεχίζουν τὴν
πορεία τους στὴν ἐκπαίδευση, ἔχοντας φτάσει καὶ στὴν
Τριτοβάθμια, καὶ φυσικὰ ὀνειρεύονται ἄλλες κοινωνίες
καὶ ἄλλες μεθόδους σωφρονισμοῦ καὶ ἐπανένταξης.
Τὸ ποσοστὸ ὑποτροπιασμοῦ γιὰ τοὺς μαθητὲς εἶναι
μόλις 7%, ἐνῶ γιὰ τοὺς ὑπόλοιπους φυλακισμένους τὸ
ποσοστὸ ξεπερνάει τὸ 40 μὲ 50%.
Θὰ μοῦ πεῖτε: «Καὶ τί μᾶς νοιάζει ἐμᾶς;» Πολὺ λογικό
τό ἐρώτημα ἂν ξεπεράσει κανεὶς τὴν ἀλήθεια ὅτι ὅλοι
μπορεῖ νὰ βρεθοῦμε «ἐντὸς» εἴτε ἐξαιτίας τῆς «κακιᾶς
στιγμῆς», εἴτε τῆς λανθασμένης ἐπιλογῆς.
Ὡστόσο, μιᾶς καὶ ὅλοι εἴμαστε «ἀπολύτως βέβαιοι»
ὅτι δὲν θὰ μᾶς συμβεῖ, ἐλπίζω, μέσα στὴν βεβαιότητά μας, νὰ μποροῦμε νὰ κατανοήσουμε ὅτι ἡ κοινωνία
ποὺ γεννᾶ τὸ ἔγκλημα, ἔχει ἀνάγκη, γιὰ τὴν δική της
ἀσφάλεια, νὰ θεραπεύσει τὶς αἰτίες ποὺ τὸ δημιουργοῦν καὶ νὰ ἐνισχύσει τὶς πιθανότητες οἱ κρατούμενοι
μὲ τὴν ἀποφυλάκισή τους νὰ αἰσθάνονται καὶ νὰ εἶναι
ἀνακαινισμένοι ἄνθρωποι καὶ ὄχι ὀργισμένοι λύκοι. Ἡ
ἐκπαίδευση εἶναι, ἀποδεδειγμένα, ἡ μόνη σωφρονιστικὴ
πράξη ποὺ μπορεῖ νὰ συμβάλλει σὲ αὐτό. Εἶναι τὸ «δίκαιον τῆς παιδείας», ἔναντι τοῦ «δικαίου τῆς πυγμῆς»,
τοῦ δικαίου δηλαδὴ τοῦ ἰσχυροῦ, τὸ ὁποῖο συντηρεῖ καὶ
ἀναπαράγει τὸ ἔγκλημα.
5

Ἵδρυση τοῦ δικτύου «Γεώργιος Ζουγανέλης»,
γιὰ τὸν πολιτισμὸ καὶ τὴν ἐκπαίδευση στὶς φυλακές.

Ἡ Ἐκπαιδευτικὴ Κοινότητα, καὶ εἰδικότερα ὁ χῶρος τῆς Ἐκπαίδευσης ἐντὸς Φυλακῶν, ἔχασε ἕνα
ἀπὸ τὰ πιὸ ἐξέχοντα μέλη της. Τὸν Γεώργιο Ζουγανέλη, ὁ ὁποῖος, ἀπὸ τὴν ἵδρυσή του, τὸ 2005, καὶ
μέχρι τὸν αἰφνίδιο θάνατό του, στὶς 30 Ἰανουαρίου 2016, ὑπῆρξε Διευθυντὴς τοῦ ΣΔΕ τῶν Φυλακῶν
Κορυδαλλοῦ.
Ἡ ἀπώλειά του, ἀνήμερα τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, ἑορτὴ τῆς ἐκπαίδευσης καὶ τῶν Δασκάλων, γέμισε
πόνο καὶ θλίψη ὄχι μόνο τὴν οἰκογένεια καὶ τοὺς φίλους του ἀλλὰ καὶ τὴν καρδιακή του οἰκογένεια,
τοὺς μαθητές του, ἐντὸς καὶ ἐκτὸς Φυλακῶν.
Ὁ ἀτσάλινος χαρακτῆρας καὶ ἡ ἀφοσίωση τοῦ ἀνθρώπου ποὺ γνωρίσαμε καὶ ἀγαπήσαμε, δὲν μᾶς
ἐπιτρέπουν μόνο νὰ πενθοῦμε, πρέπει νὰ κάνουμε πράξη – ὀφείλουμε στὴν μνήμη του νὰ κάνουμε
πράξη – τὸ ὅραμα τῆς καθολικῆς ἐκπαίδευσης τῶν κρατουμένων. Νὰ μετατρέψουμε δηλαδὴ τοὺς
θύτες σε μὰ-θητές, ὅπως τοῦ ἄρεσε νὰ λέει.
Γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτό, φίλοι καὶ συνεργάτες του ἀπὸ ὅλη τὴν Ἑλλάδα, συνάδελφοί του ἀπὸ τὸν χῶρο
τῶν ΣΔΕ καὶ τῆς ἐκπαίδευσης ἐντὸς φυλακῶν, καλλιτέχνες ἀπὸ ὅλους
τούς χώρους, ἄνθρωποι ποὺ μᾶς ἄγγιξε ἡ ξεχωριστή του προσωπικότητα, ἱδρύουμε τὸ Δίκτυο γιὰ τὸν Πολιτισμὸ καὶ τὴν Ἐκπαίδευση
στὶς Φυλακὲς «Γεώργιος Ζουγανέλης».
Σκοποὶ τοῦ δικτύου εἶναι, ὅπως ἀναφέρεται στὸ καταστατικό:
«Ἡ στήριξη καὶ προώθηση τοῦ Πολιτισμοῦ καὶ τῆς Ἐκπαίδευσης στὰ
Σωφρονιστικὰ Καταστήματα τῆς Χώρας, ἡ στήριξη τοῦ Ἐκπαιδευτικοῦ ἔργου ἐντός των Φυλακῶν καὶ ἡ ὑποστήριξη τῶν κρατουμένων
καὶ τῶν ἀποφυλακισθέντων οἱ ὁποῖοι ἐπιθυμοῦν νὰ συνεχίσουν τὶς
σπουδές τους σὲ ὅλες τὶς βαθμίδες Ἐκπαίδευσης».
Ὅσοι ἐνδιαφέρεστε νὰ γνωρίσετε καὶ νὰ στηρίξετε τὴν δράση τοῦ
Δικτύου «Γεώργιος Ζουγανέλης», μπορεῖτε νὰ ἐπικοινωνεῖτε στὴν διεύθυνση ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου: diktiogeorgioszouganelis@gmail.com.

6

7

7

Κ Λ Ι Μ ΑΤ Ι Σ Μ Ο Σ
ΟΙΚΙΑΚΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΟ | SERVICE | ΒΛΑΒΕΣ

Ιάκωβος Παπάζογλου
Αδειούχος Πιστοποιημένος Ψυκτικός

Μωρογιάννη 48
Περιστέρι
τ: 6942 770969
iak pap@yahoo.gr

Εὐχαριστοῦμε θερμά τούς καθηγητές τοῦ Φροντιστηρίου Μέσης Ἐκπαίδευσης
γιά τήν προσφορά τους στό Ἐνοριακό
Κοινωνικό Φροντιστήριο τοῦ Ἱεροῦ μας Ναοῦ.

(Ἁγίας Τριάδος 4, τηλ.: 210-5060700)
7

Μεζεδοπωλείο - Αίθουσα Εκδηλώσεων

Σ. Δεναξάς - Δ. Μπήλιας
Βυζαντινή
Μεταλλοξυλογλυπτική Τέχνη
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ
39ο χλμ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΟΔΟΥ ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ,
Τ.Κ. 19 600
Τηλ. 2293022070
Κιν. 6944 642 861,
6972 888 012
info@denaxas-mpilias.gr

Κεντρική Πλατεία Πετρουπόλεως,
Καρπάθου 1, 132 31, Τηλ.: 210 5063724

Λεωφόρος Περικλέους 128, Πετρούπολη
Τηλ.: 2105068251
www.extreme-cafe.gr

KARKOS (1) Extreme Card (9x5cm).indd 1

16/4/2015 4:05:05 μμ

Λ. Αγ. Ιεροθέου 110

Περιστέρι-Τ.Κ. 12137
Τ.: 210/5056473-5719123
e-mail: info@fraoulino.gr

Πετρούπολη
Μάρκου Μπότσαρη 17,
Τηλ.: 2102628516
Περιστέρι
Θηβών 206, Τηλ.: 2105777472
Υποκατάστημα Καλαμάτας:
Ψαρών 148Α & Λυκούργου, Τ.Κ.24100
Τηλ: 2721 181040, Fax.: 2721 181041, Κιν: 6973280504

Καματερό
Αραχώβης 13, Τηλ.: 2105013935
Ίλιον
Παπανδρέου Ανδρέα 248