You are on page 1of 3

UPRAVLJANJE KRIZAMA

Orijentaciona pitanja
I SISTEMSKO RAZUMEVANJE RIZIKA
1. Pojam i osnovne karakteristike sistemskog pristupa
2. Sistemsko miljenje pojam i osnovne odlike
3. Sistemska analiza cilj, faze, funkcije
4. Opte karakteristike sistema
5. Struktura i okruenje kao elementi sistema
6. Kvalitet sistema pojam i pokazatelji
7. Merenje kvaliteta
8. Sistem upravljanja kvalitetom
9. Pojam rizika
10. Pojam i podela hazarda
11. Izloenost riziku
12. Klasifikacija rizika
13. Podela rizika sa aspekta osiguranja
14. isti i spekulativni rizici
15. Rizik sistema i faktori koji ga determiniu
16. Kvantifikacija
17. Osnovni i izvedeni pokazatelji rizika
18. Matrice rizika
19. Prihvatljivost rizika
20. Percepcija rizika
21. Bezbednost sistema
II UPRAVLJANJE RIZIKOM
1. Pojam upravljanja rizikom
2. Ciljevi i znaaj upravljanja rizikom
3. Okvir za upravljanje rizicima
4. Politika upravljanja rizicima
5. Odgovornost i resursi za upravljanje rizikom
6. Proces upravljanja rizikom prema standardu ISO 31000
7. Principi upravljanja rizikom
8. Sistemi upravljanja rizikom pojam i funkcije
9. Sistemi upravljanja rizikom struktura i funkcije
10. Integrisani sistemi upravljanja
11. Upravljanje rizikom u okviru sistema upravljanja kvalitetom
12. Politika osiguranja u zatiti lic, imovine i poslovanja
13. Spoljanji i unutranji kontekst za upravljanje rizikom
14. tiene vrednosti organizacije
15. Meunarodni standardi iz oblasti menadmenta bezbednosti i zatite
16. Meunarodni standardi za upravljanje rizikom
17. Evropski standardi u oblasti bezbednosti i zatite
18. Upravljanje rizikom u politici nacionalne bezbednosti RS
19. Nacionalni standardi u oblasti zatite lic, imovine i poslovanja

20. Koristi od primene standard


III PROCENA I KONTROLA RIZIKA
1. Pojam procene rizika
2. Odgovornost i resursi za procenu rizika
3. Proces procene rizika prema standardu SRPS A.L2.003:2010 Drutvena bezbednost
4. Kontekst procene rizika
5. Identifikovanje potencijalnih opasnosti
6. Preliminarna matrica rizika
7. Analiza rizika
8. Ocena rizika
9. Tretman rizika
10. Opcije za kontrolisanje ili ublaavanje rizika
11. Sadraj planova za tretiranje rizika
12. Kontrola, revizija i dokumentovanje procesa procene rizika
13. Tehnike za procenu rizika prema standardu ISO/IEC 31010
14. Pravni osnovi za procenu rizika
15. Pravni osnovi za procenu rizika u oblasti vanrednih situacija
16. Pravni osnov za procenu rizika bezbednosti i zdravlja na radu
17. Unutranji normativni akti organizacije kao sredstvo procene i kontrole rizika
18. Korporativna bezbednost i procena rizika
19. Elementi procene rizika od protivpravnog delovanja eksternih subjekata organizacije
20. Elementi procene rizika od protivpravnog delovanja internih subjekata organizacije
21. Odgovornost pravnog lica za krivino delo
IV KONCEPT KRIZE I KRIZNOG MENADMENTA
1. Karakteristike krize
2. Vanredna (hitna) situacija
3. Katastrofa
4. Kritine infrastrukture
5. Klasine tipologije kriza
6. Tipologija kriza na osnovu predvidljivosti i mogunosti uticaja na krizu
7. Komibnovana tipologija
8. Dinamika krize
9. Kritiki trendovi: transnacionalizacija
10. Kritiki trendovi: Medijsko drutvo
11. Kritiki trendovi: Tehnoloki razvoj
12. Kritiki trendovi: Osipanje autoriteta drave
13. Kriza kao politiki proces
14. Krizni menadment i slini koncepti
15. Specifinosti kriznog menadmenta
16. Plan kriznih operacija
17. Oporavak
18. Zavretak krize
19. Uenje iz kriza
20. Principi efikasnog kriznog menadmenta
21. Alati kriznog menadmenta: Kontingentno planiranje
22. Alati kriznog menadmenta: Sistem ranog upozorenja

23. Alati kriznog menadmenta:Simuliranje kriza


24. Alati za upravljanje abnormalnim krizama
25. Alati kriznog menadmenta: Krizno odluivanje