Titlul cauzei

Deșeurile de echipamente electrice și electronice
Parţile
(*Reclamant/Pârât)
Curtea competenta/Tribunalul şi
date despre arbitraj/Hotărâre

Scurtă descriere despre caz

Reclamaţii

Hotărâre

Comisia Europeană

Republica Federală Germania

Curtea
16 octombrie 2015
Comisia Europeană intentează o acțiune împotriva Republicii Federale Germania la data de 16 octombrie 2015. Reclamantul invocă faptul că,
din cauza neadoptării actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma articolului 24 (1) din Directiva 2012/19
/ UE a Parlamentului European și a Consiliului privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, Republica Federală Germania nu și-a
îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul directivei.
-Neîndeplinirea obligațiilor de către pârât care îi revin în temeiul
Directivei 2012/19 / UE a Parlamentului European și a Consiliului
privind deșeurile de echipamente electrice și electronice precum și
necomunicarea dispozițiilor Comisiei.
-Neîndeplinirea obligației de către pârât de a notifica măsurile de
punere în aplicare a Directivei 2012/19.
În conformitate cu articolul 260 alineatul (3) din TFUE, pârâtul este obligat să plătească zilnic o penalitate cu titlu de 210 078 EUR în
contul resurselor proprii ale Uniunii Europene începând cu data la care Curtea declară că a existat o constatare a neîndeplinirii obliga țiilor.
Totodată, Republica Federală Germania este obligată la plata cheltuielilor de judecată.