Titlul cauzei

Deșeurile de echipamente electrice și electronice

Parţile
(*Reclamant/Pârât)
Curtea competenta/Tribunalul şi
date despre arbitraj/Hotărâre

Scurtă descriere despre caz

Reclamaţii

Republica Polonă

Comisia Europeană
Tribunal
16 octombrie 2015

Reclamantul solicită Tribunalului tragerea la răspundere a Republicii Polone deoarece acestea nu respectă termenul de transpunere a Directivei.
Tribunalul impună Republicii Polone, în conformitate cu articolul 260 alineatul (3) din TFUE, pentru incapacitatea sa de a îndeplini obliga ția
de a comunica măsurile de punere în aplicare a Directiva 2012/19/UE.

Reclamantul intentează o acţiune împotriva Republicii Polone
deoarece nu și-a îndeplinit obligațiile prevăzute de articolul 24
alineatul (1) din această directivă;

Republica Polonă este obligată la plata tuturor cheltuielilor de judecată şi la o rată zilnică de 71 610 de euro de la data la care pronun țată
hotărârea în acest caz.
Hotărâre