You are on page 1of 17

ekhth mUbrj

UUj
ja
fUUjFjfhkfLFJ
xUUjFHYWcbghUfF
xUUjFjhk FUifanfhDiuj
UUjnjhuof Uehlfnj
2478
*bghwPhdK bghyhbthGFkGFl*
wikahKwhik*cugh
vwnahkhwjh iknahjiyth
bkWnflUsh*monabrzgnk. 1
2479
brGjlJ fajhbyhg*nraf
mGJSg mykUwd*thanuh
KGKtzfzzhlt_Jtuh
bjhGizaonf* mNoaNFHnf.
2
2480
FHnfhtyklghit kkfSU*
HnghtdfLFbfhSbfh*jzJHh
mHnghyLrfujznzhbjhHfl
jHnghdj*mnghdjbernk.3
2481
jberKdtnsftjJ*jzJHh
berF fttJahy* eLnt
KtrngKiyRitjhKoNLJHh
gerkhUjnk* vkjhgant.
4

2482
gathf cilajthil*fhy
gabtyh jbjR*mjzJHh
ganrhUjlfkhikwJbfhyh
gatz*brnfhbyhUehWjlhanj.5
2483
jlhat KjiyfSnghfL*
flhdbfhblhFtpnjD*mRukf
flhantfgwitghfkjdbrnfh
elhaTwfO* cfhfPhyJns.6
2484
PhyggbrJ* eLfhijJ
ytnyWbghuhwthdJ* Ukh
nfhyRkJjh bfhLikFHW j
fhybfhnyhtna*idahonafhwnt.7
2485
fhwdfS nfwdfSfh*eh
ghFwehl gwd*bjyhknjh
khFwnk jkhkiyntflJge
nrFwbrW*bghUgilghfwzdnt.
2486
RlE neabrt*zhlida
tktahnugtjh*itnah
ffky fURluhobtKjU
tFtis* klkhwkhjnH. 9
2487
khnahtlUntflehl*tbfhofh
nehnahiuY nfUiup*EkJ
thnahmJttidnaDbkF
Mnah*mLbjhilnah*miwnahjtnj. 10

2488
madahWfhwd*fzzidah
bgadfhj bghUnfhbtd*Phybkj
FadbthKJigbghDnk XnuhFlif
bgadbfilFy* itnahtJngwnt. 11
2489
ngwJkkhik wasgaiy*
CwJfFfns* bjyhdnt
<wrfubjbgUkh fzjzJHh
rhwebddh* jJnghdjtsnk.
12
2490
jtsbrnfhelh* jHthaura
gtsbrnfh UUjJ*ghKGJ
JtsfhjJHhiaJHh jthiljoJ
tisfhgtuh* vidftdnt. 13
2491
<tdntYknrY* cnkitnah
ngtdnthty bjtentfiz*ngbuhna
nrhtdyRlLnkakh R
njtd*bjtkufnzhbrGfany. 14
2492
fanyhEkffbsW fWd*
manyhuY <bjdthij*flftj
anyhLyhbfhltzdntflbjbkhL
ganyh*bfhiyfhwehSgygynt. 15
2493
gygyfshL* mnahehifia
gygyTlTwhL* fzzidah
gygyehsgToY YahbkJ
gygyNHYilJ* mkthghUns. 16

2494
Ujhyd* khiubfhLthanuh
Ujhugnjtu* mutiznk
UyfUehW RlfhtJngh
Unrh* bgUkhDiwbkflny. 17
2495
flbfhblGjJthd*mthdijabrW
flbfhblhjtjdhJ*fzkQQ
flbfhblGjtfhybfhnyhafhybfhnyh
flbfhlf*mUbrahFfhifna.18
2496
fhifahiwfhgtahbuW* fhbfhond
khifna miwLfhyJ*thanuh
rhifsujzJHh iwTaUsh
nrifnaW*gahisjbjbkhnf.19
2497
bkhnehnahfbgUbjt*nehdbjW
bkhnfFsbjtkJ*nty
vbkhnfbddkid cynfGKlh
brhbkh*khiyajzJHhbfhLNLnd.20
2498
NLekhiyf adnt*nzhfe
Mo mgjuhfntaF* Xkhiadh
<oabtbzbjhLznghnyWtT
nfhoilahoidTJ*mlyhajbfhDnf.21
2499
bfhghjiHifWehbzy*ntilbfhlhL
mghfW dtJIa*qUft
jghufbjWkhlhjd jTlhjd
tghdhbrhynth*vikitjthdnj. 22

2500
dnkhdjany tnghFkUidna*
kdnkhkfEfhtbrh* lfjnf
tdnkhuidafzh fzthdhlkU
bjtdnkhuidpfsh*itnahEafns.23
2501
athd trnehbfhLyh*XnuhFlif
faghtd bgUffjbkhL*Fwbkhwh
athdiufhjqfqUJHh
bfhathkynk*kdbjhbldhbfhvnfhtisn
f.24
2502
vnfhtisKjyh*fzkQQkF
brnfhtisisFkh*wnruku
jnfhDilajnfhcgbuyhatFjnfh
enfhDfFJHh*vbrahehynj. 25
2503
ehythbfhL euwbkWnfhJbfhl*
ntybrtRitJghiy*fljbghnd
fhynjhJnzhbjhGfzbt~fhJ
mnjsnrhiyaghyJ*vghiyFnrkjnj.26
2504
nrkbrnfhdUns* brWthUeghFtbuW
VkbgwitabrhYbkna*gblyhkiwT
ahkfnlhbwRefzdjzJHh
jhkida*mthil<njhtJjbzwnj. 27
2505
jzJHhtisbfhtJahHngh*eLnt
tzJHh Xthilyh*tthayfh
eJHhnkbghUUtufhtUsh
vzJHhlJ*csnthgLddnt.28

2506
ddbjik MswgoujhtbsW*
mddbrhyhbgilbahLnghtU*yKl
ddnkbgUkhDybgJbryh
mddikbfhnyh*Foikydfns. 29
2507
mdbrU tlhdbrUbjhGunj*
Kdbrfkwntndh*fzitFjndhL
vbddhiuflhbyidbrh mtil
dbrnuh*Jnthjfbtirfns. 30
2508
irfbjW irjhiry*vjiynk
mirfbswhyirbfhyh*mbghkhkf
irU UntflJtjh ka
ir*anghthtbfhlnkffns. 31
2509
nkffnshiup* UkhUnkbahF
nahffSfSbfthWbg*cugh
khffbsyh JefRkJ Ej
Mffneht* tUJjtkhkUbgwnj. 32
2510
mUshUrfujh mfRyD*
Ushidbflbrnfhelh*<nfhbggh
bghUnshbtDfnth twjhbsbwnzh
bjUnshkutizp*tkhikijwnj. 33
2511
ijwjhbaW Mia*jwoah
cijwehaf jbdhLkhny*cdJjjh
jijwjzJHh mthdJntkdkh
gijwkhwJ* mnabraghyJnt. 34

2512
ghthiwis xfiybfhL*gfHj
nkghirbg yWkhiy* cyfsj
khghJHhFkdKilahF eiwbayh
nrhthFJ* JnthgthilJHhwnj. 35
2513
JHhbeLNUbsW* jjlhuJbgauh
vHhbeL vGjjfhyJ*<tnsh
tHhbeLJgjbsufhukndh yif
FHhbeLkhl* ojuhdhbfhLikfns. 36
2514
bfhLfhiyaiunfhSHt bfhiybta*
fLfhisP JogLfitJ*mUidna
beLfhyKfz kyghjgubgw
bjhLfhbyhil*skhbrwNflnk. 37
2515
flkhdffJ*jfhtikahgyeh
jlkhdF iywjtJbfh*
FlkhokQQFYfyfsJ
elkhoabgUkh*cUbthjdyfns. 38
2516
yjltiunk lfbeLjlf
nghy*bghbjkFvyhlj*bghF_
PhyuhRFuh kWenyhuh
nfhyfauh* vuhfnfhyfns. 39
2517
nfhygffW xWfa*FHhj
yfF fbwyhiujd*neiHp
PhybghkhkzhsJHhefNFHnf
Vyidbjidkh*viknehFtbjWbfhnyh. 40

2518
vWthil JflJ*thWbtik
xWKU RtLbjy*XfRu
bghWtifisthmUsUshjeh
kiwg*bwidtfhwLnk. 41
2519
tfhwiwa xUnfkJljyj*
bkfhfkyjlnghbghjd*kQQ
vfhfsikfhbdghbdhJthj
jfhgjbtgh*vuhdjlffns. 42
2520
fQbrjhkiu ifkitaonahtitna*
tzfanjhkhtiunghW*kfgh
QflJgughFkbwghatF
vQljJnth*vuhdbjwnk.
43
2521
wKanfhyK ngUKUititbaW*
mwKaPhdrkfngY*mfbfyh
cwaPhdRlsfhwjbahW
bgwKawhiyah*vuhdbgUikiana. 44
2522
bgUnfHyhj bgUfkylf*enk
xUnfwHitjhtfhy*xUtengh
tUnfgtUsnu bjhiythaNw
kUnftubgWnk* brhYthklbernk.
45
2523
klberbkW jkbjW*XfUkfU
lbeirwhlnthtik*mbghbganuh
jlberluhdh jkjol ngh
lberkh*vikWjhWwnj. 46

2524
wJtlkhUj fbtKfJ*
brhwjJkJ* fzbjhHnt
rwJrf jzJHhFtzgaiy
wJKGbk*vdhbfhbybkanf. 47
2525
bkayhifU*FUjjhnf
brabrifJ cyifbafhQ*vdhYjid
brhaNH UkhytfahJfnw
gbrhYbrhyh*bfhtnjhLgLgnl. 48
2526
gLgygyUfhL*ghUngh
fLktJ nfgJahy*fhstz
tLJHhbgUkh kJNjdjhnkhju
cLKJflha*knzudbthQjny.49
2527
xQjkhikbahgathik*iuJenj
eQjntL tytflhW*njew
Kjehaf KobtKjthifjh
kKjnrW*mUbrahFkhkiynf. 50
2528
kiybfhLkjh muthRHakhauh*
miyfLbfhltKj bfhshJfl*guj
iybfhLjjrfitntJHhJizah
JiybfhLjhasJ*bfhthbdhjiHwnj. 51
2529
miHFfUfl btiu ifbfhLngh*myth
kiHflklijmutiznaw*kkhjth
miHJy KiykiynkWkhWfsh
kiHfz*UkhbfhoahbdWthwnj.52

2530
thuhdKiyaht thndhjiykfdh*
uhdbjtendhJ*bjtjzJHh
jhuhDjiHahD jbfhgjhD
ntuhD*wkzhD bfhLRnd. 53
2531
Rwfhgw* zhLEfbfJ
ngRgoadngnghtJ*bebjhLL
VRgoadbrbkrnzhuhdh
khkyuo*viknrFtLfns.

54

2532
tLfnsht*ykubyh
cLfJHbfhWiua*Vdbkhwh
kJfshoitFjkdh FHthiungh
LfthU* kyUsnthEalnj. 55
2533
alKluhdh LjUtUsh*
calbgWjkrynjh*XjbjwtJ
mailahUky mJHhnj
aYilikdh* jlbwyfynd.
56
2534
yFlylfjnghbfil*tbahwh
yFLyhWntwd*fzifah
kyFlKjRuj kflnghwtwh
fyFlehWflh* vikahUfHwynu. 57
2535
fHjybkhnw yKGjhW*xUfHngh
Hju vyhR iwjJ*ltlJ
cHwyPhdRlsfh canjhiuyh
mHwyjhkiufz*vndhfswnj. 58

2536
msgUjikaCafF*mjzJHhF
csbgUfhj aths*XFK
tsbgUehl kJNjdbdDtidna
jsbgUKWt* brathajlKiyna.
59
2537
*KiynahKGKWnghy*bkhFHFa
fiynahtiuiyehnthFHW*flkbzyh
iynahbtdUftgunkbgUkh
kiynah*UntflbkW fwthrfnk.
60
2538
thrfbrtJegunk* bjhiythdtj
ehaf ehafbuyh bjhGkt*PhyKW
ntafkhDnrhuhtif unlaoah
jhat*MFykhtJnjhWeiwna. 61
2539
iwnahuD <nfhbgghbydufhJ*
miwnahbtdwUfUfl*<tj
iwnahUtUshy fhgjh
Kiwnah*mutiznkgbfhlKtznd. 62
2540
tztJs thdhlkUFa*
jbkfkyjlnghbghjd*jhitnah
fzUkhUKfjbdhLfhjbrnjF
vzFJ* monabdhofhyUwnt. 63
2541
Ufhbkhah beGfhik*cyfsj
UjhizynjttzFt* ahKkth
xUfhidbahLbkbkhLbehJfik
fUfhfogtngh* Uehkbrhfwdnk. 64

2542
fWizky fFybtW*XnuhfUk
cWgWbrbahLcrh*cyfbkyh
KWGjuhdh Uto
cWKwhJ*jfzhvikwnt.65
2543
czhJwfhJ czWbkjidnahaF*
vzhUadth*vtth
kzhabtbgUkhjdJ itFjkdh
fzhaUidna* cuhdfhfns. 66
2544
fhyK ntYfaYgygybtW*
Mjikastygh*mRiubrw
khatykhjt nfhjntflnr
angiladh* ffshaJizkynu.

67

2545
kynjbahy khiykhiybghthif*
ynjhjiHgjjLweh*bghUflN
yjhabtbgUkhjdJitFjkdh
fyjhtubtbfhL*tbfhiwffhjdnt.68
2546
fhnuUbrny RlUFcisJ*btth
nghnubwjJ jiykhiy*tbayh
nuwsjbeoauh mUshLnk
thnusKiyah* tUnjYtiswnk. 69
2547
tisthUrfuJ vfthdtdhKonk*
jistheWf jzJHhFtzgaiy*
isthftJehfsh^f vik
cisthFJ*JnthfFyhu_fns.
70

2548
CfshynfGKlhbdy*gHfL
M fshgHtzbknwF*m~njbfhlid
ehtnshbtDPhyKlhtzbrhbwD
njhfnshiup* vikakidNwdnt. 71
2549
NwfF RUfhUfUig*
nghwfsisnghf*JHhkynf
jhwberbjhUjahonakhikW*
thwthJnth*tJnjhWthanj.
72
2550
thbty cyfhuRuFbtfbsW*
ghRuRuKkhiy*gtl
nghYRlulyhuhbghnyHF
rhjifikbfhyh*jahojsjJnt.
73
2551
jsJKJ tUiugha*UbeLf
tsJkW itaG*khtiuia
sJkjublLjhKoNLJHh
misJWgRbjw*mnjhtJyhwnj.74
2552
cyhwbfilbaha*vkhiaLUt
FyhwbtiythKf*Frl
yhwntiyzagakhmoah
yhwitFjnkh*itankhEiylnk. 75
2553
lnghJ yfsjhbdyhjLHh*
tlnghidklbernk*efbttisnf
lnghjJang ajhkiu
jlnghbjhLf*bkyhgyyFbtfns.76

2554
fsisyg*jbrnfhyuRgl
brfsgbwFkhiy*bjghyif
btfsbrjenzhuhdhJHhJizah
efiskhikbfhth*tJnjhewnj.77
2555
eeufidoW*thznlhJj
tbgUikahbrhYjy*iktiungh
bghKUuhdh idJHhkynf
bkklbedh*jJnghdntjidna.
78
2556
ntjidbtyid*nzhgutw
ehjid PhyGFkehjid*PhyjJ
ghjidghflghgiznkgbfhlUS
jidnabjhGth*QshYanu. 79
2557
uurhL jbrnfhyehbrfj*
ghuubrhJkiwjJehW*ghusj
nguunrbaRgunrvikJtj
XuunraUsh* UshtJWwnj.
80
2558
cWwfkf nkydnthyuh*tis
bgWwjha bkbehJbgwhbfh*JHhFHth
JWybjhiyntflkhlNy
Wwjhtshf*bkyhbabfhsnt. 81
2559
vbfhbrehW uLlndjakiyth*
wtzjbtbgUkhff*ltW
vbfhbrHRuiunghybtnghaF
tbrhJnth*itaKWsanj. 82

2560
sFuy bkbgilnkwKbgiz*
KsFuigJJthf*Ktzng
ssjW bkyhiebkyh
jsbfhnyhtna*cayhtijaYnf. 83
2561
ijaeyhf FHhfFaFGDS*
IaeyhfFaHD* mfbfyh
ifabghdhbtrbfhLfhghdthteh
ikatzhkna*Kjnkbajkhfnk.84
2562
khfbfhL FubfbthUnshLKo*
MbghddRlgLkhiy*cyfsj
khfnkbakufjnkkbwhghiuyh
Mbghnd*monadoahailfynk. 85
2563
milfynjhFfkyJ myuabrbaD*
KilfyKduDFia*Mrf
gilfynkiabtbzfwhtjhfsh
ilfyjhidbakhid*vbrhytnd.
2564
yfdFu nghthatY*fghJ
myfdFuNiuah*Mfit
tysJeyghLJFwkhfita
ygobrtnj*UkhUidna. 87
2565
UkhYUbthFnkU*mnkUbrRlnuh
UkhUifUrfubkhF*mdfL
UkhYUnthltdnkjwhgnjh
UkhjiybfhlefF*vnftUidna.

2566
idfUeir eiddKjid*
idnkanjkzhsid* ikbafhJ
MidnkFtyhaid mWyuoah
jhdntiwbakhid*vPhWjiybgtnd.
2567
jiybgJah cUtoNLjifikdh*
iybgjthifFnehwkhaK*khabrnt
iybgyhjiyik fhnlhuRuFHh
bjhiybgjnebajh*bjhiyRUfynj.
2568
RUFbtbzbjhLlftid*itaKW
xUFwl bgUtwhsid*khtkhL
UFwshiranth_tontobrw
bgUahidayh*monaberngzynj.91
2569
ngzyyhtuf KubgUgth*
zfbsitjUshbaW*idnzh
jhynjhJbjhGt_gTbyhW
fhzYkhbfhbynw*itfkhiyfhiynk.92
2570
fhiybtnahFKXLbfhLjfFFWg*
khiybtnahglitafght*mdfL
fhiyePhdJiwgojhofnghJbrJ
khiyedhbfhsh*idahutikgona.93
2571
ikgonk brjhkiufQitfnu*
bkgoahY UtoNLjifikdh*
vgouhiyfFUlhiyFbkD
mgoahDbrhnd*monakWahbjgnd.94

2572
*ahjhDXuhifF*mfhLkhgGJ
_jhjLkhWKKdnk*mjdh
ahjhDgFujijeLbr
khjhidJit*UkhiytzFtnd. 95
2573
tzFJiwfgygyth*kfgh
zFrka gygyth*mitaitnjhW
mzFgygyth_guitjh
zFndhiuyh*fntifbaGgnd.
2574
vGtJnl gLtJgL*vidfngh
ftJfLfblfyyh*iknahfFHh
bjhGtJNtJbrbjhiykhiyfzhufL
ftnjhfhjYwhF*cnlhffJRjny.
2575
JrhKtU myhjtUbjhluw*
vrhwlfoth*iknahjkF
jrhyhjjbgU_jkhabrnt
berhidgjh*btbzbzDdbrhny. 98
2576
*<dbrhyhDkhf* viuitaKW
VdJUthljuh* Ufgfnr
thdjtFkyhjtFkbwyhatF
Phduhidayhiy* ehfleyJnt. 99
2577
*eyheFUTefuh*UkhUng
tyhuofNoa*khwzgbrj
brhyhbjhilaWtyhmGjhwgh
bghyhtUid*khatnrwsbghynj.100

UUj KW.