You are on page 1of 33

ekhth mUbrj

Uthbkh
jaf
gjhUj t#ehEnkhje
[thjj $rlnfhgthka
[Aurhnfhg\[khfk
ekhaA uhlntj[hfu.
UtGehblW bjFUTbuW
kUatbghUebyW -mUkiwf
mjhbrjhdoiznababghGJ
ahbenrbjJ.
kdjhY thahY tFUTngQ
djhiuayhiwnr - jdjhY
VJFiwny vijrlnfhg
ghjf ahKilagW.
VjbgU uhkhDrKj
thjkyghjtzFnw MjbgU
uhrlnfhgbrjntjjF
nguhjsbgw.
thfGnrhiyksuftfnk
MwjkiwfshuK - <w
Kjjhrlnfhg bkhghtsj
jjhuhkhDr.

fiwiy bkahKiy
jfbe jilah - bjhaY
CidthidnkhJFUifanfh
ahirntja.
_whgJ-KjUthbkh
2897
*Konrhah cdJKfnrhkyjJnth*
monrhwjhkiuahayjJnth*
gonrhahilbahLgfydh*igbgh
fonrhfyjJnthUkhnyfLiuna. 1
2898
fLiujhkiu fghjifbahth*
RLiujebgh cUnkbahbahthJ*
xLiuyFid fbtyhbgUghY*
gLiuahbfnw fhLkhgunrh. 2
2899
gunrhgukh fJ*knwh
gunrhik gonahfw*
gunrhDns glUyfgilj*v
gunrhnfhjh giufkhnlnd. 3
2900
khlhnjahY kyjiykhPhy*
khlhakyiu UUtkditf*
khlhjgyrka kbfhLjhkyJHh*
khnlkditjh khPhytUjhnj. 4

2901
tUjhjtUjtj kyfRlUlgh*
tUjhjPhdkh tuKGawh*
tUfhyffhy ffhykhyif*
xUfhftgh vFyfnthJtnd . 5
2902
Xjthnuhbjyh vyfbjbtit*
rhJthf jifayhiy*
nghJthdJHh Kodhnk*
khJthkhdh vbrhahthJtnd.6
2903
thJthgyuhf DnsehKfid*
_jUybfyh gilbaWKjgiljh*
nfjuuKjyh sbjtkhsJ*
NjkuJjh cbjhfkhNzhnj.7
2904
khNzhRlUlgh kyuhJFahJ*
khNzhPhdkh KGJkhKGawh*
khNzhthnfhyJ mkunfhtglh*
khNzhdghjky nrhkGfhnj. 8
2905
kGfhjitEa rfuetyijah*
bjhGfhjfwgh qJnjhidna*
kGfhjPhdnk gilahfkyUy*
bjhGghahfjh cRlnrhkiwahnj.9

2906
kiwahaehntjJ wkyRlnu*
Kiwahybfyh gillJLjsjh*

iwnaWrilahD ehKfDuD*
iwahjynjj UjJang.10
2907
*aghaayh bkPhdntaid*
rafHhgythGjlFUTrlnfhg*
JabjhGJiuj MuJgJ*
cabfhLwgWF xKPhynj.11
_whgJ - ulhUthbkh
2908
*KPhygilj vKtznd*
mehjj MiftHnt*
btehneha idfisntuwghJ*
vehahDid tJTLtnd.1
2909
tkhitaksj vthkdh*
gkhkha gwgowah*
bjhkhtid bjhlfisKjyJ*
khjhnrJ gbjPhWbfhnyh.2

2910
bfhyhkhnfh bfhiybrJghujngh*
vyhnrid Uyjjbtjh*
bghyhthif zidaWfywh*
brhyhahDid rhtnjhNna.3
2911
NPhd Rlbuhah* vW
VnfobafQ iwjbtjh*
jhkbwFjJ jhiz
th*ahnrUtifasUshtnj.4
2912
tjhnghny tJbkkdid*
jhkbrah JntJth*
bfhjhfhah bfhGkyUwj
btjh*ahDid baFtjQgnd.5
2913
gny vyKdehsh*
mgrhufsit Ritjfbwhnj*
ggyhucbrjgukh*
ebghnrhjh eQFtbjPhnw.

2914
vPhWehUUJ ubenr*
bkPhd idawgG*
vPhWbkF xtwiwJw*
bkPhdnrh fzidnkJnk.

2915
nkJgidfis LJny*
Xj cfHtzny*
ghbjhfzh vguRlnu*
Tnwfhgh vbfjTtnd. 8
2916
TT bfhLidWW*
ghnagyfhy tifjykUnw*
nkawhiufhjt cyfbkyh*
jhatkhid vjiybgtnd.9
2917
jiybgfhy ekjkghrlh*
miyQQ mtybyyhkfy*
fiygPhdJ vfzidfLbfhL*
iybgbwbdr bgwJLnu.
10
2918
*cfbsyh cyfKKilatid*
Fbfhnrhiy bjFUTrlnfhg*
brbrhirkhiy MuJgJ*
cnkyhif CilbahFnk. 11
_whgJ _whUthbkh
2919
*xfhybkyh cldhk*
tGyhtoik brantLeh*
bjFuyU UntflJ*
vbfhnrh vijjijjijnf.1

2920
vijijjij jijjijF
Kij* thdt thdtnfhbdhL*
JkG UntflJ*
mjf fhbuyzny. 2
2921
mzkha mbfhbrjhkiu
fz*brfth fUkhf*
bjiwRid UntflJ*
vbjhfthdtrnd. 3
2922
<rthdtbfg vwh* mJ
njrnkh UntfljhDF*
rnd iwbthWny* vf
ghritj guRlnrhnf. 4
2923
nrhah vyhyFbjhG*
M_bawh msthFnkh*
nta KGntjjKjij*
Untfljhidna. 5
2924
ntflf bknkidKw*
jhfjfF eydntbrth*
ntflJiwthF ekbtd
yhflik *mJRkjhfnf.
6

2925
RkJkhky RlgbfhL*
mkJthdt thdtnfhbdhL*
ekbwG UntflefF*
rkbfhLjU jlFwnk.7
2926
*Fwnk FkiHfhjt*
mWPhy msjuh* gu
brWnr Untflkhkiy*
xWnkbjhH eidnahnk. 8
2927
X_ ww*
khWbrth UntflJ
Ma* ehkyuh mojhkiu*
thSkdJS itghfnf. 9
2928
itjehtiu viyFWbrW*
visgjKd milndh*
igjghgizah Untfl*
bkhjnrhiy bkhjljhtnu.10
2929
*jhgu kjharid*
bgh FUTrlnfhgbrh*
nfyhuJ gJtyt*
thtthbt PhyfHnt. 11

_whgJ - ehfhUthbkh
2930
*fGebyhUtbdnfh
bghUbanfh*
fGjguitbanfh
banfhthbtnfh*
fGkhfhrbknfh
RluLbknfh*
ftidJbknfh
fzidTkhnw.

2931
Tkhwakhnl
FwfsidJbknfh*
nkkhbanfh
sFjhuiffbsnfh*
ehafiyfbsnfh
Phdeyhbanfh*
ghfzbdkh
gfafzidna.

2932
gfafzbdnfh
gtsbrthabdnfh*
mfuoabdnfh
mrdtzbdnfh*
brfKoabdnfh
UkWkhtbdnfh*
rFrfujbdnfh
rhkhfijna.

2933
rhkhfbknfh
rbfhbghKjbknfh*
rhetubknfh
jsfbknfh*
Manrhbanfh
MaUlbdnfh*
MJfhybjij
mRjdkyidna.
4
2934
mRjdkybdnfh
moatidbfLF*
eRkhkUjbknfh
eyflyKjbknfh*
mRitfobanfh
mWRitaobynfh*
beRitnjwbynfh
fbanfhghbynfndh. 5
2935
ghbynfh ehFntj
gabdnfh*rka
bynfh ElFnf
irbanfh*tWey
nkbynfh idf
gabdnfh*fzbdnfh
khbynfhkhabdnfh
thdtuhiana.
6

2936
thdtuhbanfh
thdtbjtbknfh*
thdtnghfbknfh
thdtKWbknfh*
Cdbrtbknfh
CdRtfbknfh*
Cdnkhfbknfh
xktzidna.

2937
xktzbdnfh
xUtbdnwjw*
ekrilabdnfh
ehKfflbsnfh*
mkJyfbkyh
giljitnajw*
fkyJstbdkh
fzidkhaidna.

2938
fzidkhajid
flfiljKjbfhl*
mziyaRjid
mdjidadjjnk*
eeFiwwhid
PhyKLjkhiy*
vQkhwakhnl
ahitatUjhnd.
9

2939
ahitatUjhdh
mtutrkanjhW*
njhyyidJF
brhyglhDz_*
MnrUDsh
MJnkhgyhj*
ghtidajidTo
mtidTlyhnk.
10
2940
*Totliwjlh
bfhlnghtzjid*
khlybghFUT
trlnfhgbrhd*
ghlnyhuhuJ
itbkhUgJtyh*
oynghfbk
Utukubkhnj.
11
_whgJ - IjhUthbkh
2941
*bkhkhbghbghif
KjiyiwgLw*
ifkhfUbrj
fhKnghtzfz*

vkhidbrhgho
baGJgwJJshjh*
jkhfUkbkbrh
jfltlJnu.
1
2942
jfltlJshiu
jkiuahjoJQ*
fHfhyRuF
iHF Ukhiy*
gfjiybfhsgho
gwJFJHyhjh*
kbfhSywgh
tidnkhjkiynj.

2943
kiyiabaLJfkhfhJ
gRiujid*
bjhiyjjuhid
brhbrhbwnghJ*
jiyndhlhjdjl
jLFlkhguthjh*
miybfheufjG
lJiHwtgnu.
3
2944
tgnfhijbghUlh
khilnaGklj*
brgtsutha
jubjhfgho*

FLellho
nfhFfLLHyhjh*
jwghgabdnd
rhJrdfilna.

2945
rhJrdije
fridrhgjF*
ManrhUit
mFitFwj*
ntjKjtidgho
fnjhWJshjh*
XzjtKdh
vrghkrnu.

2946
krUkWKWkh
khawwj*
jawjid
jlflnrjuhid*
fiafUrhiw
foianjidaKij*
KnaFgh
KGJzikdhnu.
2947
ikWta
ItfUbrJW*
ghkFnridaj
guRliuidjho*

kFfduh
berFiHJieahnj*
CknkhLgUgh
cjkfbfbrthnu.

2948
thdyjzU
tlUntflbjij*
nggybrhj
jbunwwTw*
CgyFfhJ
cnyhffwho*
MtbgUFgh
mkubjhHgLthnu.

2949
mkubjhHgLthid
midJyFFuhid*
mkukdDnahFzJ
mtjndhblhwhf*
mkuJatyhfbsha
myhjtbuyh*
mkuidbjGjho
myWtnjfUknk.

2950
fUkKfUkgyDkha
fhuzjid*
Uktzidbrfkhid
njtuhid*

xUikkdDitJ
csFiHbjGjho*
bgUikehQjJ
jWngijiknj.

10

2951
*jtoatjik
Ugbfhsty*
MjfHRjid
mkuuhidbakhid*
thjtstaN
jtsFUTrlnfhg*
nejnthuhugJ
mUidWbrnk.
11
_whgJ - MwhUthbkh
2952
*brajhkiufzdh
cynfGKlttfO*
itathdkrbjt
kWkWkWKWkh*
braNRlPhdkh
btgoitgiljh* D
bkhbfhnrhnahlhdh
xU_tuha_na.
1

2953
_tuha_ia
Kj_tFKjtjid*
rhtKsdFthid
jlflljhjid*
njtnjtidbjyif
vbaHbrwia*
ghtehridgfa
jlfzidgundh. 2
2954
guthdtnujw
gukidgunrhia*
FuitnfhjFHfid
ktzidFlTjid*
mutnkaiyflykU
Jbfhltziy*
uegfYlhJ
vWnkJjkditndh. 3
2955
itEkdbjW
ahDiuwkhatikia*
vkndhfSiugbj
mJfehbjhW* thdt
jikahSktD
ehKfDrilKoazY*
brikahytghjgfa
njtnu.
4

2956
fhnwhlfR
jkljfl*
vnahoURlbjt
kWkW KWkh*
fankabrajhkiufz
fznzhiw*
RgfUF vfRl
Koaznjhwnk.
5
2957
njhwnflitytDilah
mtbdhU_ah*
wnjhlUbgwt
mofwbrfkh*
ehwnjhwRitbah
cwyhw*vthdt
nuiwnaa kbwhUtiu
ahnybdGikFnk.
6
2958
vGikFbkdjhF
dKjidbadjhU*
bfGafnrhia
ktzidFlTjid*
GatkuKtGF
fdfid*
bjhGakdjuh
iwyhJaufns.
7

2959
JaunkjUJggidfsh
mitaydh*
cauwnjhnrhah
cynfGKLjhjid*
mauthFekjkF
mUeidaRjjid*
jaujFkfjida
knyjrkhfnt.
8
2960
jrkhajijjhbahL
jhDkhaitaydh*
vrykuFyKj
_tjKSkhia*
mUyfJf
mttbdWTnH*
bedhidghat
mtdhFfltznd. 9
2961
fltzfz
ztfUkhfbkdjhU*
gltudizlj
guRlgLWt*
mltUgilkf
ItffhbtrkJ*mWnj
flabgUkh fidfH
fhgbjWbfhffns. 10

2962
*fffhlfadh
fUJFeWbkadh*
kbfhPhyJbfhyh
mUbrthdtrid*
gbfhnrhiytGehl
FUifnfhrlnfhgbrh*
gbfhshugjh
gjuhfTLgYnd.
11
_whgJ - VHhUthbkh
2963
*gYRlbuh_ia
gfafzid*
gya e
ghflnrjgukid*
gYUilah
atnuYktfO*
gYwilnjhW
vikahSguknu.

2964
MSgukidfzid
Muhjid*
njhSnkhehFil
ktzbdkhjid*

jhSjlifT
gktfO*
ehSwilnjhW
vikahSilehjnu.

2965
ehjidPhyK thdKnkJ
eWJHhnghjid*
bghbdLrfuJ
vijuhjid*
ghjgatyhiu
gktfO*
XJwilnjhW
vikahSilahfns.
3
2966
cilahjthila
foifaDilehd*
ilahbghd
bghKoakWgfy*
eilahilUehuz
bjhlbjhlfO*
ilahwilnjhW
vkbfbgUkfns.
4
2967
bgUkfSstj
bgUkhid*mkufF
mUikbaha
mwhuKoatgid*

bgUikjwtyhiu
jWktfO*
tUikik
eikaFuhfns.

2968
mFgukidfzid
Muhjid*
JFeWf
ktzbdkhjid*
xbfhlnrhia
csJbfhSktfO*
rahblik
rkrkhjufhgnu.
6
2969
rkrkhjufhJ
moahfisbfhLngh*
jikbgW jjhiz
bfhSkgid*
bjhikjwtyhiu
jWktfO*
eikbgWbjik
ehSabfhwegnu. 7
2970
egidPhygiljtid
Ukhgid*
cgUahF
cztahjid*

FeuffnsJtnuY
mtfO*
vgwilnjhW
vbjhGFyjhfns.

2971
FyjhFrhf
ehYJ*vjid
eyjhyhj
rlhsrlhsfshY*
tyjhFrfujz
ktzfhbsW c
fyjh*moahjkoah
vkofns.
9
2972
moahjitaKL
Miyadtrbr*
goahJFHgo
vijuhjdF*
moahuoahj
moahuoahjkF*
moahuoahj
moahuonahfns.

10

2973
*monahFWta
miwtfUbrj
beonahid*bjFUTrlnfhg
Fnwtf*

moahjthuJ
itgjtbjhlnk
Ko*Muf
rkbrahikKonk.
11
_whgJ - vlhUthbkh
2974
*Koahnd _yFbjhGnjJ
moahnd*Mfliyfiljh S
bfhoahnd*bfhltzh mlJg
beoahnd*vWlFbkbdrnk.
1
2975
bernkzfuhf Ujbt
jrnd*jyifFiwiabrw
ernd*Phybfhth Fwsha
trnd*vDbknghJbkthrfnk. 2
2976
thrfnknajtUbr thdtj
ehafnd*ehsfisnfhLJ*
ntafghbtbzbjhLlMdha
jhatnd*vWjlbkiffns. 3
2977
iffshyhu bjhGJbjhGJid*
itfYkhiunghJ Xo*
igbfhghng ciwgund*cid
bkbfhsfhz Ubkffns.

2978
ffshfhz tUbfhbywhirah*
kbfhlthkd VwkJbr*
gbfhl wbfhghJ*
bfhsnthF lbjbrfns. 5
2979
brfshyhu fbaD
ffns*fhygnjciwgJW*
nkbghbeLrfuJidna*
mahjF vdjhna. 6
2980
MnaMuKnj vidahSil*
aSilah Rlneah*
ghnaber yggyfhY*
Tfhzbgnw cdnfhynk.

2981
nfhynkjhkiufznjh mrd
ynk*bwdjhia <w
ynk*brWbryhjd Kyh
fhynk*cidbaehfLbfhtnd. 8
2982
bfhtehkht _tojhbtw
ftnd*fridtJ thzid
ctiku*XuhunjhJj
tyh*cidvPhWbghUJtnd. 9

2983
bghUakhkUilngha v
bgUjfh*cfHfhangJW*
tUehthrfkhiybfhLidna*
UUJ vjidfhyytnd. 10
2984
*y asjbgUkhid*
eybfh eFUTrlnfhgbrh*
tybfhlthuJ itnkhgJ
yFth ahtUnkWtbrhdhny. 11
_whgJ - xgjhUthbkh
2985
*brhdhnuhjJ MY
brhYtnfndh*
vehfahbdhUtF
bfhLny*
bjdhbjdhbtW
tLKuUntflJ*
vdhidbadg
vbgUkhDsdhfnt.
1
2986
csdhfntba
jidbahwhfjbrtij*
tsdhkF
khlijfghoba*

FsdhfHN
fzFWFobkikna*
csdhabtijia
vijbgkhidbahant.
2
2987
xbthyhj
gnjhyht*ngh
tiajU ef
thdtridfngh*
fafey
thfbfhLyfh*
afU
Xkhlghlbydhtnj. 3
2988
vdhtbjjidehisFnghJ
yfh*
kdhkriu
ghogilFbgUbghU*
dhkKo
ztjhijiaghodh*
jdhfntbfhL
rkbrahikbfhSnk. 4
2988
bfhSgaiy
Figsjdbrtij*
tsfJ
EthikHFyfh*

bfhsFiwy
ntobwyhjUnfh*v
tsktzjid
fbrhytndh.
5
2990
ty
EbktUifbrJndh*
kDy
brtnghiynehndh*
EfbfhL
EElhbjtnkdh*
brRlKo
vUkhYFnrUnk.
6
2991
nrUbfhilf
viyyhid*Xuhu
ngUKilauhidayh
kWahny*
khaidaifkhtiu
bahFnlhbsW*
ghnyhgiwia
girgRbghfngrnt. 7
2992
ntkiunjh
idFkzhsid*
MabgUf
viyyhjdghongh*

fhafJ mtjhiz
Ffhjy*
khakriu
vbrhytnybdthbfhnl.8
2993
thbfhLkhl
ghltjfnadny*
Mbfhlts
Muhbddnfs*
rhbfhlikrhJ
thdtehil*
fLbfhbsW
LjUWnw.

2994
WWgyehSF
lngh*
brWbrwhYfL
rkfghbd*
xbahyfgiljh
fahndF*
vWbkW
kbwhUtfnaFnk.

10

2995
*VFbgUf thdtr
fzjdF*
VFbgUf
tFUTrlnfhgbrh*

VFbgUf
MuJitnkhgJ*
VFbgUf
brhytyhiyrknk. 11
_whgJ - gjhUthbkh
2996
*rkgygybrJbtgL
rbfhLrfu*
xikilayifbahth
jLbfhLqJ* cy
tikilatuf
mRuiukhsgilbghUj*
eikilatgutbgw
ehndhFiwynd.
1
2997
Fiwjlflnfhsunt
jnfhybrjhkiuf*
ciwgtnghynthnahFzj
xktzfz*
fiwa_Filisflh
mRuiufhjtkh*
iwfnHghokho
ahbdhUKoynd.
2

2998
KognghfbjhUjehaf
_yFFa*
foianjidaKij
eghiyfiafUjid*
kljzJHh
Koahidtz mtwJ
glid* iwahY
ahbdkdJgynd. 3
2999
gthzidfhJbkW
mWgilbahLtbjj*
ubrwtDkfD
Dknghbjhiya*
bghUiwisflha
khaidMaidbghrfu
jid* mRjidg
ahiwnaDlynd.
4
3000
lnabahUehbshUngh
vyhyFfa*
glfghjDitfD
clndwnjfl*
RlbuhahwjDilnrh
itfisfis*
clbyhLbfhL bfhLjtidg
xWJanynd.
5

3001
JaRlbuhjDilnrh
wtzfnt*
Jakkrw
njhffhztJ*
JaufbrJjbjtiyy
fFkkh*
JaufzkhafJw
ahndhJgynd.
6
3002
JgKgKkha
bridahyffSkh*
gbteufh
aethRtffSkh*
kgYfSkh
gygykhakaFfsh*
WisahLilahidbgW
VJkyynd.
7
3003
mygmswbjF
mHfkNbHha*
mkykfnghfkaFf
MFkkh*
viyPhdjPhdk~njbfhL
vyhfUkfSbr*
viykhaidfzidjhg
ahndhJfynd.
8

3004
JfPhdRlbuh_
JHhayfbgUkh*
fgkhafshjbrJ
ntLKUbfhL*
efuhndhlaKjyhf
vyhUbkit*jD
xfbthLfGftyhidbgW
xWjsynd.
9
3005
jsnabaWbkFguj
jKjPhdbkhwh*
msiliayfsahtifah
mUthF*
tsbuhprid_ia
jfisijURliu*
sbuhkhaidfzidjhg
ahbdWnfoynd.
10
3006
*nfoGfnfrtid
FUTrlnfhgbrhd*
ghlnyhuhuJ
itbkhUgJgwtyhfF*mt
ehLefuKeFlfhz
eyilg*
LbgWj_yFFjU
XUehafnk.
11