You are on page 1of 37

ekhth mUbrj

Uthbkh
jaf
gjhUj t#ehEnkhje
[thjj $rlnfhgthka
[Aurhnfhg\[khfk
ekhaA uhlntj[hfu.
UtGehblW bjFUTbuW
kUatbghUebyW -mUkiwf
mjhbrjhdoiznababghGJ
ahbenrbjJ.
kdjhY thahY tFUTngQ
djhiuayhiwnr - jdjhY
VJFiwny vijrlnfhg
ghjf ahKilagW.
VjbgU uhkhDrKj
thjkyghjtzFnw MjbgU
uhrlnfhgbrjntjjF
nguhjsbgw.
thfGnrhiyksuftfnk
MwjkiwfshuK - <w
Kjjhrlnfhg bkhghtsj
jjhuhkhDr.

fiwiy bkahKiy
jfbe jilah - bjhaY
CidthidnkhJFUifanfh
ahirntja.
ehfhgJ - KjUthbkh
3007
*xUehafkh XlyFldhlt*
fUehftjfhy ijaghida*
bgUehLfhz iknyirjhbfht*
Uehuzjh fhybgwJndh.
3008
ciwbfhzJ vWyfhlt*
iknajRitklthiu wbfhsjhL*

btbdhbt fhdfnghFikgf*
brKoUkhiyiujonrndh.2
3009
monrKoduh murfjhbjhH* onrKurf K
wagUjt**
bghonrJfshnghtf Mjbehbfd*
fonrJHhKo fzfHfidndh.3
3010
idgh flbyfEkzgy*
vidnjhUffS yfhLfjt*
kidghkUfw khjyyhkWfoy*
gidjhkjfwlt ghjgndh.4

3011
gUtUbsD mjigg*
mbkFHyh gfyaKJlh*
JKehy gnyiHajhgbrt*
kDnkekhatngbrhthndh. 5
3012
thjhfthjJ khkiHbkhFkhJkhJ*
Mjhbuwyh mWKjwWah*
thjhfthnjg vgiyF*
Mjhflg mzyoatuhndh.6
3013
MRitait MnwhloYlhj*
bkbkhklthuf DJWth*
<bdkbfhUJbwW lWtuhj*
nfhJHhKo ManrhFzfns.7
3014
Fzbfhiwfkd bfhilfloUJ*
zyFldhY Mftidyh*
kzbfhlnghfJk tfiy*
gzbfhsutizah Uehkgondh.8
3015
gokDgfygnwhlWJ IybtW*
brokDfhabrwhfS Mftidyh*
FokDRtfbk tfiy*
bfhokDSil mzfHfFWFndh.9
3016

FWffztnjhLneh vyhl*
WfwbgD PhFkgaiyna*
WfidtnjhghrKlh Doiy*
kWfridg lhol~nj. 10
3017
*m~njcaFkhbwW fzfHfnk*
bfhbghN FUTrlnfhgFwnt*
brnfhyjhu bjhilghlitgJ*
m~fhkfgt MJanghaghynu.11
ehfhgJ - ulhUthbkh
3018
*ghydh VGyFLg*
Miy mdtrbrkzyh*
jhiznky jzJHhbanw
khYkh*tidnakltna.
1
3019
tnrEilMajbkhL*
bfhiyikbrJ Fuitizjt*
eyonky ehWJHhbanw
brhYkh*Nidahonaghitna.2
3020
ghantj ekhiygybfhL*
njtfkhKt iwrw*
nrtonky brbghJHhbanw
Tkh*nfhidahonanfhijna.3

3021
nfhytf bfhLrkf*
ngjfbrh jWuhgu*
ghjfnky igbghJHhbanw
XJkh*Cidnajlnjhna. 4
3022
njhnridbghULvUnjj*
nfhahnfhtydh FlTjdh*
jhiznky jzJHhbanw
ehSeh*iewjhvjkhjnu.
5
3023
khjkhkklijbghUL Vdkh*
MafhyJ mfllt*
ghjfnkyigbghJHhbanw*
XJkhbyd vjklijna.
6
3024
klijia tfkyUkhid*
jlbfhjhkh itjtjhnk*
tlbfhjzJHhkynf t
klFkh*thQjbuklbfhng. 7
3025
bfhnghijbghUL yifef*
mbgjt jhiznky*
tgjzJHhkynf t
ekh*ehjbfbrnfeif.

3026
eifU XbgbgWe*
vndbrhYnfahbgwntiHia*
rbfDrfubkD JHhbaD*
ndbrhY uhgfbybrnf.

3027
vbrnfbdDilngij vnfhks*
vbrhY vtrKkyeif**
brkhd fzfHJHh*
bghbr bkKiybfWbknk.
3028
*bknehF efzfHfnk*
kftFUT rlnfhgbrh*
xfHhuJ gJtyh*
kfthdtfht enfhitna.
11
ehfhgJ - _whUthbkh
3029
*nfhitthahbghUL
VbdUjWjh*kyif
nfhitaiyFjh*
FyeahidkUbghjh*
itah
nghjhtznfndY*
itahnkF
Rrhbjbernk.
1
3030
Rrhbjbernk

idfbadJila*
thrfbrkhiyna
thglhilk~nj*
njrkhdtfyD
vifTbrifna*
<rPhyKLj
vijnaf_nf.
2
3031
Vf_U_
_W_gy_
ah*IJjkh
uLRluhaUth*
ehfnkeLflYJw
ehuhaznd*c
MfKWkfjl
Maykhjnj.

3032
khjbythKiyjj
khang
khj*Makhand
thkdndkhjth*
jkhiybfhL
cidnghjhtznfndY*
jkhiybeLKoF
idfbadJnu. 4

3033
fbadJ
fhjfdfnrhKoKjyh*
vgfyfS
VYkhilk~nj*
e_yF
eWk~nj*
fzbduhbdkh
fhyrfujhDnf.

3034
fhyrfubjhL
btrfifnadh*
PhyKWKLHj
ehuhazndbabwW*
XyLehdiHjh
xWthuhahY*
nfhyhkhbkbrF
cfkykdFiufHny.

3035
FiufHfo
kbfhlnfhythkdh***
FiufHifTthf
Tlwkhand*
iubfhUbfhL
VjkhnlndY*c ciubfhnrhUUt
vdjhnkynj.
7

3036
vdjhnkiyah
VbfhnsGyfK**
JKWkhw
nrhPhd_ah*
cdbjdjh
vdJdjh** d
tznkwh
vDiuftnynd.

3037
ciuftnydny
cDybts*
fiufbzWbrteh
fhjikanynd*
iuyhjgugund
bghyhjguRlnu*
iuJeynkkfnsj
ahDnknd.
9
3038
ahDnk VGyFKWnk*
id
jhDnkY
jidnajntjbtbfJ*
njDghYfdY
mKJkhg*
ahDbkuhidnanand
ahDthnd.
10
3039

*cghakiknj
fzbdhfHfnk*
brajhkiugHd
bjdFUTrlnfhg*
bghghlyhuJ
itgJtyhf*
itakUJ
Qkhtknl.
11
ehfhgJ - ehfhUthbkh
3040
*kizUJJHh
thkdkJbtD*
izbjhGjtnk
itFjbkWiffhL*
fizkfW
fltzbdDknd*
vbgizbgUkabrjhF
vbrnfbgtispnu. 1
3041
bgtisiffisT
uhlFflbyD**
branjhPhiwfho
ju_pbjD*

iefkfW
ehuzbdDknd*v
bjtUWkh
brwbjhwnand.

3042
mbriajG
RjbdDbkntth*
vjfhiwjG
vDilnfhjbdD*
btbfhJHhkyehW
idilahonabgw*
brtisKifWkh
brwbjfQbfhnw.3
3043
xafisfho
xktzndbaD*
wFwidneh
beLkhnythbtWT*
eWbgkiHfh
ehuztjhbdwhY*
vdikafbrjh
vDilnfhksijna.
4
3044
nfhksthfiw
nfhjnkjdbtD**
nghsehfngh
mtlifpbjD*

MksbthWkna
mUidahonabgw**
nfhkstiakhnah
khbrJbrwTnj. 5
3045
TjFlbkLjho
nfhjdhbkdhnthL*
thjFHnyhirnf
khatbdWikahF*
Mabtbzffh
mtDlbtbzpbjD*
ngKiyRitjhF
vbgbfhonaanj. 6
3046
VandhL
vyhyFfzgilbgD*
Wbrntlfh
beLkhyoahbunwhL*
ehWJHhkyfh
ehuzfpbjD*
njnjwhJkhnah
wjdnsUnt.
7
3047
Uilkdiufh
UkhiyfnlndbaD*
cUiltzffh
cyfsjhbdWJS*

fUilnjfbsyh
fltznfhnybaD*
btUYYnkhth
fzfHfUnk. 8
3048
Ugftiufh
alKlhndbaD*
fUbgUnkfffh
fzbdnwwgwF*
bgUythiufh
uhDsbdWbrY*
mUbgwbgidkhnah
aawhnd.
9

my

3049
maFRWgnehF
mfyntnzhFbfhS*
aFkiHfJSg
btbfhSbknrhU*
bgaJfzhbtWngR
bgUkhndthbtWT*
kabgUfhjbyngijF
vbrnftidnand. 10
3050
*tidFfzid
rlnfhg*
brhidahbrhdghl
MuJitgJ*

tFUT

eidbaWfghf
eyilitFje*
bjhidubtyhU
Ughnu.

bjhGbjH
11

ehfhgJ - IjhUthbkh.
3051
*UnjGyF
jnfhbry*
MwfhSkkhid
btkhsjhjid*
nghbanwiffshu
bjhGJbrhkhiyf*
VwnehnwF
badFiwbaGiknk. 1
3052
ikafzhkynkYiwth
ciwkhd**
branfhyjlfz
nzhbgUkhjid*
bkhabrhyhirkhiyfns
nw*
btanehfKGJ
aPhyJant.
2

csbg

3053
gf
viyfjekRj*
ukyfz
nzhbgUkhjid*
fhyirkhiyfns
nktbgnw*
gf
viyfjdnkna. 3
3054
nkWbjhGth
idnghfnkuh*
aSilah
mlyhakhjid*
ehayhirkhiyfns
nw*
Mbadhia
ahdnabrjthiwna. 4
3055
MweytiffhLkkhid
mkuj
Viw* vyhbghUS
jhidbakhjid*
khwkhiyidnj
ehSkbtnd*
fhKdfL
idnehffant.
5

ezbg

3056
fankir
btaWnjL*
bganfhyjlfz
nzhbgUkhjid**
cabrhyhirkhiyfns
F*
maJnlhbtdF
WbjhLbaWnk. 6
3057
vWbkhwh
xjhUfhfS*
jjdwhid
vyhyFKilahjid**
FwbkhwhkiHfhjuhid
brhkhiyf*
eWNLbad
vdFiweknf.
7
3058
ekFireifF
gid**Phyjh
jkF thdjtF
bgUkhid**jlhkiu
RkFghjbgUkhid
brhkhiyf*brhYkhW
mikftnyF
ahtfufthdnj.
8

csbgnw

3059
thdJthdJSgU
kQSk
jhdJ*voir
juhJwhjid**
Tdrfjlifatid
Flkhoia
thdnfhid*fbrhytnyF
khWnl.
9
3060
cLKJflJlJ
lJW*
bfhlnfhybjhLUJ
kzTo*
flthwh
jdnjybfdwhjid*
tlfnehnw
moahgkhna.
10
3061
*khkhwhjjzkiy
ntfljziy*
thkhwhjigbghN
FUTef*
fhkhwrlnfhg
brhyhugjh*
ntkhwhjnkUgh
idFnk.

11

ehfhgJ - MwhUthbkh
3062
*ghiuah
vdehLJkid*
XghbthQj
c
wenehJnjndh*
nghghFjhbrJ
miwtiubtj*
khnghnjghfdhF
tijJHhirwnj.1
3063
irwnjtneh
JfbgUbjt*
iruzfhL
sbjtkJ*
irna
rFrfubktnff*
iruh
enwbgWJfhnd. 2
3064
Jfhdid
fL
brhbfhL*
vJthDbrJ
mnfhfSiwnt*

kJthJHhKo
khauhfHthdh*
mJnttSwnehF
mUkUjhFnk.
3
3065
kUjhFbkW
mnfhkhatyitbrhbfhL*
fUnrhWkiwbrnrhW
fsiHbjga*
xUfhfntynfG
Gl**
bgUnjtngbrhy
tisbgWnu.
4
3066
tisbgWgR
tzfhLjywnjh*
FtisjlfQ
brthgajd*
ftsflhfwluh
Uehkjh*
jtsbghobfhL
oLjnk.
3067
jbghGiy
uzfhLuid*
bkhwiy
bgUFJtyh*

nfhit

kdwkha
jkuoWbfhL*
maKa
kiyfOtzFnf. 6
3068
mzFfUkUbjW
mnfhuhLfSguh*
RzifbaJ
EnjhFiyfgLkid*
czfbfl
fGijjlhlfblga*
tzfkhauhjk
ntjtyhiuna.
7
3069
ntjtyhfisbfhL
nzhbgUkhU
ghjgJ*tnehJ
JbfhshJngh*
VjgiwjybrJ
fqLfyh*
jKHL
uzfhLjikna.

3070
ikdhynfh
kflKH**
ehikgybrh
uzfhLbghfhny*

VikwFnrk
nehFnjkUJ*
Cikfzuh
fHthJDnj.

3071
cJkbwhUbjtbjhHh
mtidayh*
Eirbrh
EnjhFiyfgLkid**
kdgLkiwthzid
tJtuhg
kdid*VJVJjY
bjhGjhLnk.
10
3072
*bjhGjhoktzDF
MbrJnehj*
tGthjbjhf
rlnfhgbrh*
tGthjthuJ
itgJbtfS**
bjhGjhoghltyh
Jfyyfns.
11

tFUT

ehfhgJ - VHhUthbkh.
3073
*yyhandY
bridnahbgjh*
PhyKlhPhd_
ehuhazhbtbwW*
fhynjhWahUJ
ifjiyrlh*
nfhynkfhzthuh
Tbfhshna.

3074
bfhskhshgbts
nfhyjL*v
tsnynahitabfhl
thkdhnthbtbwW**
euhegfY
ehUnjhylh**
fskhahid
vffhztahna.

3075
<yhjidf
vjidbrjdbfh*
jhitabfhlbtjh
jhnkhjuhbtbwW**

TTbeRU
fgnrhuwh*
ghbabwhWbrhyh
ghnafhztnj.

3076
fhztbjfKfng
jhkiufwH*
Mbrbghnkbajh
wUshbabwW*
ehzyhWjifna
Wtbj*
ngthndhfhzkhlh
Lilagidna.

ehfy

3077
mgndalyhahnd
Mfliyflj
Jgnd*cnjhfehF
folTLbfhbyW*
vbghGJfzbfhL
MJtJJtJ*
bghGnjtlhbaW
ViHnanehFtnd.
3078
nehnehidfhgh
ahbddjhns*

ehFtPhdiy
ehnjhWbkDila*
MifSkhS
mywDS*
fbaFwh
idajnj.

6
3079

mjJnjnj
ahbddjhns*
iwjPhd_ahia
kykhfitJ*
wJbrJlW
ngijikbjhnj*
eWJHhfakh
ehDidfLbfhnl. 7
3080
fLbfhbliffshu
Ughjfnk*
voirKsbfhL
VfJfJ*
bjhlnuhfghoahl
NflPhyJns*
tLHhfntnj
tlyhna.
3081
lnybdhwlny
Iybtyny*

fltdhfhynjhW
gnjjny*
kltbdrfhjTu
tidnadagh*
jlnwbdFfhg
rfujziyna.

3082
rfujznybaW
jhJfjJg*
gfnehwynj
ghnafhny**
fPhd_aha
ntjsid*v
jfPhdffshny
fLjGtnd.

10

3083
*jGwfhjjdh
jhkiufzjid*
FGkhlbjFUT
khwrlnfhg*brh
tGyhjbthjf
MuJgJ**
jGtghoahltyh
itFjnkWtnu.

11

ehfhgJ - vlhUthbkh.
3084
*VwhSiwnahD
irKfDUkfS*
TwhSjlg
FyFykhtRufis*
whFgoahf
UJgilbjhl*
khwhsftuhj
kkhikFiwynk.

3085
kkhikFiwyh
kykhjUiwkhg*
mkhdjiltiunjh
mlyhjlifa*
gkhdiHahnk
monaidgbfhl*
kkhaftuhj
klberhFiwynk.

3086
klberhFiwyh
kfjhbrbjhUng*
lerKiyRitj
WFH*

FPhd

glehfjizlj
gUtiunjhguUl*
beLkhaftuhj
iwdhFiwynk.

3087
iwdhFiwyh
beLgiznjhklid*
bghiwdhKiyaizth
bghUilnaHlJfj*
fiwdhJtULif
filahfnfhif**
riwdhftuhj
jwjhFiwynk.
4
3088
jwjhFiwyh
iwsw*
bkhahfhuzkh
suufefbuj*
fkyJHhayf
fkKoaflPhyJ*
mfhftuhj
mdhFiwynk.
3089
mdhFiwyh
mfPhyjtua*
bebayhbkLJiuj
iwPhdbjhU_*

FakhQUth
bfhLnfhshybfhl*
akhftuhj
sbuhahFiwynk.
6
3090
sbuhahFiwyh
mUthsbjGJ*
sbuhauadJ
mfkhgJfj*
tsbuhafdyh
tyaky*
tsbuhahftuhj
ttisahFiwynk.
7
3091
ttisahFiwyh
bgUKHfhylfhiu*
vaHyf
UyKJajj*
bjtatuk
mkunfhgnjJ*
fHhftuhj
nkfiyahFiwynk.

3092
nkfiyahFiwyh
wtfyF*
nghfkffjij
wthzaJJ*

bk

ehfirJthngh
cybfyhebfhLf*
nahfizthftuhj
cldhFiwynk.

3093
cldhFiwyh
cjkiyJl*
ljdnghJgyth
mRuFHhJJfj*
jldyrilKoa
jbahUTwkJiw*
clilahftuhj
cdhFiwynk.

10

3094
*cdhFiwyh
cynfjDbshL*
jbtbzlhid
rlnfhg**
brbrhirkhiy
MuJgjh*
tunrwgWJ
itFjeQtnu.

jlFUT

11

ehfhgJ - xgjhUthbkh.
3095
*ezhjhKWtg
eYwhfiunjf*

vzhuhJaisF
itbadyaif*

fzhshflfiljh
nftUgR*
jzhthjonaid
gflhrhkhnw.

cdfH

1
3096

rhkhWbfLkhW
whjiyjiybgJ*
VkhljyW
itbadyaif*
Mkhbwhwnaeh
mutizahakhnd*
Tkhnwiuflh
monaidFbfhnl.

jkU

3097
bfhlhLFyid
whG*
tlhFHyhS
kidbahakhj*
flhnwDyaif
fltzhtonaid*
gnlnghfUjhJ
cdonfTgbfhns. 3
3098

jkU

bfhbsWsbjGj
bgUbrtbeUghf*
bfhbsWjk_L
itbadyaif*
tsnyktzh
nftUgR*
tsbrjonaid
cdjUshthfhna.

cdfH

4
3099

thFkyUy
gdtd*
MFfww
_ghjfQ*
<jnkbteuf
itbadyaif*
thbfidktzh
monaidkWnfny.

3100
kWttiygL
FikLbfhWg*
mwbghUisanjhuh
itbadyaif*
btJsgKoahnd
idnaiddfoik
mwbfhlh*
badhuKnjTaUshna. 6
3101

MnayfJ
gdtd*
nakbwhUbghUS
wikah*
nehna_ww
nabaitbaha*
Tnabfhsonaid
bfhLyffhnlny.

3102
fhofuJG
yRfh*
<oitjikj
iknahthjKil*
nfhilfJ
vidbfhGnrhauJ*
TlaUtof
vPhWTLna.
8
3103
TLFiufHf
iknahUbjhHhtifbrJ**
MLautizah
monaDk~jt*
ntifbayhLJ
vidUtonaRkJHy*
TlaUtof
Toidehfnlnd.
9
3104

fLnfLWnkhJLHY
IfUflg*
bjtatsyh
g*
xblhoahUkfS
nkyhg*
flrfblhnj*
milnjDUtona.

10

3105
*Utoiaehuzid
nfrtidguRliu**
UtonrtJfU
rlnfhg*
UtonkYiujj
MuJgJ*
UtonaailF
UtonrbjhWnd.

brGFUT

11

ehfhgJ - gjhUthbkh
3106
*xWnjKyFKUkW
ahJyh
tW* ehKfjbdhL
njtUynfhLgiljh*
FwnghkkhlL
UFUTujD*

wthuhf
iwbjtehLnu.

k
1

3107
ehotzFbjtK
cikKgiljh*
ofHhuh
mtnkiwnfh*
khlkhifNjHfha
UFUTujid**
ghoahogubrf
gYygunj.

3108
gujbjtKgYyFgilJ
mWlndG*
fuJJflljJ
fLbja*
ufshykutzF
UFUTujD*
guwkgYy
iyngRnd.
3
3109
ngrwtDFukjdF
wF

bjtk

ehafdtnd*fghyenkhfJ
fLbfh*

njrkhkNjHfha
UFUTujD*
<rghnyhutgiwj
vdhtanf.

3110
*fluhzU
rkzUrhaU*
tJthJbrfS
WEbjtKkhwh**
kJbrbeftR
UFUTujD*
bghJwuhfO
xWbghiynghWnd.

3111
nghknwhbjt
ngzwL**ciknd
njitjJ
vULbgwhYyiybanw*
nrbrbefkynkhF
UFUTujD*
MwtytkhafO
mjjnjhLnd.
6

3112
XonahogywwJ
knwhbjt
ghoahogJ*ggofh
tnafO*
Tothdtnujw
UFUTujD*
MLbfhoah_F
moikFtJnt.
3113
foikdhjidfl
khfnladtid*
efuhDkWabfhlJ
ehuhazdUns*
bfhfyjljhiHnt
UFUTujD*
fthuhf
iwbjtsnu.

k
8

3114
skhWrkaK
Wjgh*
msJfhlfadha
MuhdkU*
tsbfhjgizNjHfha
UFUTujid*
csbfhPhdJit
cikabfhLnghFny.

mitahk

3115
cWtjhtbjnj
vyffSk
Wjgh*
kW_nahblhJ
jidwtzfnt*
brWbrbefUbghnlhF
UFUTujD*
FakhQUtha
FlTjDfhbrtnj. 10
3116
*Mbrjhuhidnrjt
tFUTefuh*
ehfkkkhiykhd
khwrlnfhg*
ntifahbrhdghl
MuJgJtyh*
itFjkhef
kwJifaJnt.
11