You are on page 1of 36

ekhth mUbrj

Uthbkh
jaf

gjhUj t#ehEnkhje
[thjj $rlnfhgthka
[Aurhnfhg\[khfk
ekhaA uhlntj[hfu.
UtGehblW bjFUTbuW
kUatbghUebyW -mUkiwf
mjhbrjhdoiznababghGJ
ahbenrbjJ.
kdjhY thahY tFUTngQ
djhiuayhiwnr - jdjhY
VJFiwny vijrlnfhg
ghjf ahKilagW.
VjbgU uhkhDrKj
thjkyghjtzFnw MjbgU
uhrlnfhgbrjntjjF
nguhjsbgw.
thfGnrhiyksuftfnk
MwjkiwfshuK - <w
Kjjhrlnfhg bkhghtsj
jjhuhkhDr.
fiwiy bkahKiy
jfbe jilah - bjhaY
CidthidnkhJFUifanfh
ahirntja.

MwhgJ - KjUthbkh
3227
*itffth
tJnkFUdfh*
brbfhbrbeYa
Utt^Uiw*
ifbfhrfuJ
vfthbgUkhidfL*
iffTbrh
idahonafhjikna.1
3228
fhjbkbgilnahL
clnkfUehuh*
ntjntbahKHF
jUtt^*
ehjPhybkyhKl
ebgUkhidfL*
ghjifbjhGJgp
monawnk.

3229
wfshbaF
brfqLHdfh*
wjbrtkF
Utt^Uiw*
fwFrfuif
fthbgUkhidfL*
wbjhGJgp
monalnu.
3

3230
lnghf_
izjhLkltdfh*
lntjbthKHF
jUtt^*
flnkuh
fzidbeLkhiyfL*
clyiebjhU
cUFbkWzJnd.
4
3231
czjlYzJ
clnkkltdfh*
zjtlfnk
rFnrUUtt^*
zjjLHhKo
ebgUkhidfL*
zjifduh
monaDFnghWnd.
3232
nghahujnj
idnkYiwFfh*
nrthisJS
Utt^Uiw*
Mwyhaif
mkubgUkhidfL*
khwbfhlU
ikatbjhUtznk. 6

3233
xUtzbrWF
vdbfhWiubahna*
brUbthbghN
brfntiyUtt^*
fUtzbrath
brafbraifbrafh*
brUbthrfurF
milahsUjfnl. 7
3234
UjfbldbfhWiuah
xWth*
brUehHk
idNjUtt^*
bgUjlhkiuf
bgUKo ehjlnjh*
fUkhKngh
Unkaofisna.
8
3235
mofifbjhGJ
mynkyirkdfh*
oitrbfhF
Utt^Uiw*
foakhajid
fzidbeLkhiyfL*
bfhoatidna
wTWntWbfhnl.

3236
ntWbfhLikahunj
bttodfh*
njWgig
tlghiyUtt^*
khnghuuf
kbwHbrWfj*
VWnrtfdhF
vidKsbsfns.

10

3237
*bfhnrFwsh
mfPhybfhl*
tftdonk
FUTrlnfhgbrhd*
gbfhshuJitgJ
Utt^F*
bfhghltyh
kjdilatnf.
11
MwhgJ - ulhUthbkh
3238
*ilklthfdUNLth
KehdjRt*
kDilyif
mufhjkhatnd*
cDilaRlhaehdt
aJbfhLbrtbj*
vDilagJfHY
jJnghFe.
1

3239
nghFejhkiuiufiz
brthKWtY*
MFyfbra
mjnfnehnwhnkah*
njhifkhkyhfdUNLth
brnahiritbjH*
MfnghfL
FHJnghUnj.
2
3240
nghUJStkahjtF
ciue*brath
UfffS
gjeh*
ntUjlnjhdh
UtUbgWthatbfh*
khUfliyfilj
bgUkhdhny.
3
3241
MiynaGyFKL
mWljh*ckhaf
nkiythdtUkah
bagunk*
ntndjlfdh
isahLNHiyNHntW*
fhnkftyh
vikfHnwny.
4

3242
fHnwe cifjt
kQQef*rfu
HWbjhgilah
cdbfhWzJteh*
kHWnjbkhahfdUNLth
kdthof*
vFHWitbahL
nahLFHnfny.
5
3243
FHbafFHkzbfhL
nfhikbrJfkbkhiy*
gHahUngh
gunkUtUf*
mHahyf_WF
njikjFthgyUs*
fHfnknwe
cdFisnjfknk.
4
3244
fkkbwfifghitggJ
flPhyKol*
kyhbeoah
cdnfYiHiHna*
tknkbrhbaikisahL
mJnfbyidkh*
jkghtbkwh
xUehW joznf.
5

3245
zahitahtU
iHahkngJngahjnjh*
fzbts
fPhd_dh*
zbaikbanjhkh
isahlnghJbddnghnjhik*
cztisjh
vbrhyhUfthjtnu.
8
3246
cfitahberKSU
cjhkiujlff*
mftiygLgh
mjhUtoah*
jfbriybafY
ahkLWnrhWffL*
KfbthfH
KWtbrJiyna.
9
3247
yFKodh
UgnjhfhyuRfisfl*
btkGth
aPhyKgiljh*
thaFyijLanjha
fUkhfRl*
wdhentgLnth
vWkhnahnk.
10

3248
*Mahatidah
mWbtbzthij*wKlG
Tjtgjid
FUTrlnfhg*
Vajkhiy
MuJitnkhgirbahL*
ehjdheyiughF
iyeFunt.
11
MwhgJ - _whUthbkh
3249
*eFubr
euFRtfKkh*
btgife
lKkKjKkh*
gtifgujbgUkh
vidahthid*
brtkFo
Uzffnlnd.
3250
flgJg
fyffSnjwKkh*
jlKjik
jHYHYkh*

fLnfhlfabgUkh*
vidahth*
bjoiudN
Uzfedfnu.

3251
efuKehLfS
PhdK_lKkh*
fNRluhUsh
ydhRgh*
fukhlfN
Uzfnrjuh*
fbfhayhiy
ahtFank.
3
3252
aght
zbtitah*
vzkhkwgh
cikahikahaydh*
zkhlfN
Uzfnrjuh*
fzdUns
fLbfhfifjtnk.4
3253
ifjtbrik
fUikbtSikkh*
bkbghsikKJik
JikgHikkh*

brjkN
Uzfnrjuh*
bgjfhfO
bgUnjil_ynf.
5
3254
_yffSkh
mydhfghKth*
thkfsh
bjsitahfHhgah*
njtnkbjhG
Uzfnrjuh*
ghnakdnj
ciwwguRlnu.
6
3255
guRlUlgh
mGFgjlgh*
fuJnjhW
ifjtfbrJ*nzh
ufshtzF
Uzfnrjuh*
tubfhghjkyhiy
ahtFtrunz.
7
3256
truRufh
mRuFbtTwKkh*
jruH
cyfitJitahJ*

bjruirF
Uzfnrjuh*
vrubzfz
vidahSilbadgnd.

3257
vdgbddfhFsh
vidbgwtsh*
bghdgkag
KjgbddgDkh*
dbghkN
Uzfnrjtg*
jbdhghyg
jjdjdjhHny.
9
3258
HbtWikbgUik
FWikbeLikkh*
RHtdgd
kWkhaitayDkh*
kHiythtLth
UzfkDuh*
fHfsknwhfisfy
fhfns.
10
3259
*fhfSybuW
fKfngj*
jhizawid
FUTrlnfhgbrhd*

MizahuJ
UzfgJtyh*
nfhiznzhF
vWkhtFutfns.
11
MwhgJ ehfhUthbkh
3260
*FuitahanuhLnfhjJ
FwbkhnwaJ*
cubghifehffhjJ
cglkWgy*
muguhj
khaidfisnaay*
uegfYjy
vdFiweknf.
1
3261
nfaFHW
iunkjJbfilbahf*
thrFHidnjhfkzjJ
kWgy*
khanfhyuhj
brifidJkdFiHJ*
neanjhLfjnghJ
vdbfyffnu.
2

3262
fkyiubrwJ
iunkjJbzLif*
fukhfwlJ
itnghtdw*
fbfhnrhuhj
brifidJybaW*
Efuitfitfbgnw
vdbfnehtJnt.
3
3263
nehtthunyhlhf
uWtrbgiz*
rhtghYlJ
CrflwrhoaJ*
njtnfhyuhj
brifidJkdFiHJ*
nktfhyfTond
vdbfntLtnj. 4
3264
ntonjtuftJwjJ
UthL*
mwidygngh
mnfhuhFyfJ*
fhltsJ
fridJrtrbrjJ*
<Lehdywbgnw
vdbfdfYsnj.
5

3265
fbfhissjJ
nyWfbrwJ*
cabfhnrhiyFUbjhjJ
cglkWgy*
mfbfhitaksjkha
vdgjkhafns*
gfuhgutbgnw
vdbfdkdgng.
6
3266
kdgnghlGF
khlrhjhwJ*
jdFntLUbfhL
jhjdwidKoF*
dJHhKokhiykhg
vdgjkhafns*
idFbeRilna
vdahfynj. 7
3267
ybjhLthag
iwbgUnghfbrJ*
thzdhunjhJjJ
cglkWgy*
khahybfhlkha
vdgjkhafns*
fhQbeRilna
vdbadfyfKnl. 8

3268
fyfntflnykiy
cynfGfaflh*
cyfnjbfhLbrwkhaK
cglkWgy*
tyifahlifrf
itilkhtzid*
kyFehilnaF
khWsnjhkirna. 9
3269
kirbgUghuf
XghujkhbgUngh
g* khafbrJ
nridiaghglLngh*
irjdjhknkf
nkanrhjjh*
eehtzfbgnw
vdfhwehafnu.
10
3270
*ehafKGntGyFFkh
KGntGyF*j
thaffitJjitah
mitayDkh*
nfrtdoizir
FUTrlnfhgbrhd*
athugjh
gjuhtJtna.

11

MwhgJ - IjhUthbkh
3271
*JtkhkkhlnkhF
bjhiykfybjhG
tis*aid
ckfhiriyLndh*
jtsbthrFrfubkW
jhkiujlfbzW*
Ftisbahkyffkf
WWFWnk.
1
3272
FWnkhirHbth
bjhiykfybfhLF*
mKjbkbkhahis
Ukfhiraf*
bfhlhbyhJFkt
njtnjtuhbdnw*
thbahLff kf
bebfhJfiunk.
2
3273
fiubfhigbghjgiz
bjhiykfybfhLF*
ciubfhbkhahis
Ukfhiraf *
iubfhbgstJnrjJ
irPhyjhasjJ*
iufnkjJnkj
beLfkfFnk. 3

3274
Fehkiwthzth
bjhiykfyfl*
mfbkhWkwwh
kjhfOtsid*
fFfbayh
fUfltzfzuhbdnw*
xfbkhWy
cfJfJkJFiHnk. 4
3275
FiHthKfnjiHia
bjhiykfybfhLF*
iHbfhnrhbrjhkiufuh
Ujikfho*
kiHbgjhbyhFfzbdhL
mWbjhLikahJ*t
EiHijasid
bjhGkirWnehna. 5
3276
nehFgfbkyh
fUbghLbrbenyhFbrjhkiu*
thFjbghUe
tlfiutbjhiykfy *
nehFnkyirayh
kWnehyitfehblW*
thbfhthrfK
ktzehknktsid. 6

3277
midukhkWkht
eikiftJ*
vdthijnfFwh
bjhiykfybkwyh*
Kd nehwbfhnyh
Ktzkhabfhnyh*mt
dKUehkK
tthadfUjnt.
7
3278
UJntjKnt
UkhkfUjh*k
UJthbghUe
tlfiutbjhiykfy*
fUjlfifbjhGj meh
bjhlehbjhW*
UUjujnyhrd
vbwnwieuFnk.
8
3279
uehblhW thbt
tfzfsyku*
kufSuFtif
ktznthbtWTkh*
JufthwjhDiw
bjhiykfybkW*j
fufTbjhG m
Uehkfwjidna. 9

3280
idbfhykhkfbfh
Ukfbfhwlh*
vdkhabfhnyh
tbeLkhbynwWTkh*
KtjtUJiw
bjhiykfy
brahtzF*m
UehknfgJijna.
10
3281
*ijahY brhyhY
brifdhYnjtuhidna*
jijjhbawilj
tFUTutrlnfhg*
KijahuJit
bjhiykfyijbrhd *
brjgJtyh
moikbrthUkhYnf. 11
MwhgJ - MwhUthbkh
3282
*khYF itaksjkzhsF*
yfUw nkfahaF*
nfhybrjhkiufzF*vbfhfy
nuyFH HjJrnf.
1

3283
rFthjL rfuifaF*
brfth brajhkiufzF*
bfhfyjzJHh KoahDF*v
kifHjJ khikwnk.
2
3284
wfahDF LyFl*
wsth WftdtF*
fwarfu ifatDF* v
wUTj HjJnl. 3
3285
LilehKfid giljhDF*
khLilita msjkzhsF*
ehLilkdF JbreF*v
ghLilaF HjJgng. 4
3286
gilntj gajguDF*
kiuita ljtuhfF*
bjd vnjtuhDF*v
fidnfhij HjJfng. 5
3287
fgffhtd egynjhsF*
bghRlFwd jKoaF*
egyjhkiu ehkyifaF*v
Utbfho njhwJbkna. 6

3288
bkakgfy efjhDF*
igaudiz gdhDF*
ifbahLfhbra fzuhDF*v
ijaHjJ jDilrhna. 7
3289
rhaFUj xjjaF*
kharfl cijjkzhsF*
ngiazgl ghYuhDF*v
thrFH HjJkhng.
8
3290
khgiknfhyJ vkhaFwsF*
nrRlFwd brRl_F*
fhbgUnjhwJ vfhFjeF*v
idbkKiy njhwJbghng. 9
3291
bghgikKo jLHhaF*
kbghUnjhSil khauhDF*
gdgYUth FkhaF*v
filaho HjJfnl.
10
3292
*fblnrhiy entflthzid*
fblbjFUT rlnfhgbrh*
fblyhuJ gJtyt*
fblthdt nghfKghnu. 11

MwhgJ-VHhUthbkh
3293
*cQnrhWgUF
Dbtiybkyh
fz*vbgUkhbdbwnw
fffk*
kDst
tsftd*
zbkskhF_
Unfhqnu.
1
3294
CUehLKyfK
jidngh*mtDila
ngUjhfSnkjw
fthl*
nrUetsnr
gHdUnfhqnf*
nghUbfhYiup
bfhonabfhoitfns.

3295
itigf
gJijof*
ahitUkhUehkfns
TbaG*v
ghitngh
jgHdUnfhqnf*
nfhitthJog
kiHfbzhblbrbfhnyh.

3296
bfhiybagbfhnyh
Fzfdbsgbfhnyh*
iythbgLf
manrshUbkny*
brtkatlj
Unfhqnf*
bkilElfskh
brynkdns.
4
3297
nkieJieJisahlYwh
vW
njngh* jUkh
Unfhq*
abghY
jlKktnfhYfL*
MFu
vndfFbfhnw. 5
3298
bwdFjthjfw
skhngh*
bjiryjkida
Unfhqnf
brW*jUkhUfQ
brthfL*
WWie
beLffgkfnt.
6

3299
kFfbzhL
wkdjdsh*
mYegfY
beLkhbywiHngh*
brtkatlj
Unfhqnf*
xbahelJ
vndFbfhbyhnj. 7
3300
xjEilnk
ifiaitJbehJbehJ*
fjbedsh
fzJSgbrYbfh*
xjbthkyuhbfhGe
Unfhqnf*
fjbedh
vikjbtfhifna.
8
3301
fhaeydfsitfh
vfzDbfW*
<ahUgh
bjyhlfngh*
nrggiug
Unfhqnf*
neiHeljh
vikbahWidyns. 9

ikaY

3302
idnybjtfh
beLfskhngh*
midJyFKila
mujnyhrdid*
idjidlh mt
nrUnfhqnf*
kidFthgidah
bryitjdns.

10

3303
*itjkhah
kJNjidnaay*
bfhjybghN
FUTrlnfhgbrhd*
gJWgJ
mtnrUnfhqnf*
jitJiugh
fbghDyfhthnu.

11

MwhgJ vlhUthbkh
3304
*bghDyfhnuh
tKGjhnuh*
edydfh
idahonaehunj*

KDyffbsyhgilj
Ktzfz*
veybfhluhjdF
viyikiunj.

3305
ikakthbeLf
kifkhKbgifUJ*
beakdo
rghbyhLnknuh*
ifakrfuJ
vfthbgUkhidfL*
bkakfhjbrh
fhiunjhotnj. 2
3306
XotbjFHnk
xkhky%nuh*
Toatodfh
FUehLiliatffh*
MoakhbeLnjgil
bwHbrwuh*
NoajJstKl
kJthfbfhnl.

3307
kJthfbfhLtJ
vKiyfnkJfh*
kJzbr
idnaidbghbrjfw*

khkJthjJHhKo
thdtnfhidfL
ahJnthjfthW
vdntLfOEfnf. 4
3308
EfFahDiunft
ahtsjfh*
btfqJtJ
idnaidberftj*
brffUKiy
brathbrGfgfij*
vFbrwhYfL
Jnthjfthbwnd.
5
3309
vDkht
vfUbgUkhbdfz*
jkDfHnk
jJHhekfefh*
ffbsWikah
fahitjkhwbrh*
brfidna
tsjWitfns.
6
3310
itfnghwj
lffnghYfz*
ahitahtUkh
wkhabddhuh*

khittthsj
bfkhwbrh*
ghitfnu
idahonaghrwnt.

kJNj

3311
ghrwbtnd
idnabdidient*
MrWbtisFUnf
mUbrbjhUeh*
khrWyRlKo
thdtnfhidfL*
VrWEikayh
kWnehynghJknw. 8
3312
ngJknwhfisf
idahonaehbdhny*
iunkYy
iunjUjhdfh*
fhukhKngh
fzztnfhidfL*
thijfbfhlUiup
itftUnj.
9
3313
tUJKila
knrtYUbkyh*
mjubkhW
mynkyirkdfh*

vUkhtbfid
dthtfhbdW*
kubjhWz iup
wfns.
10
3314
*khwfshJbfhL
kJNjuhdonk*
ehwbfhbghN
FUTrlnfhgbrhd*
njhwfshuJ
itbkhUgJtyh*
CfEkzngh
cUfhguhna.

kWkh

11

MwhgJ - xgjhUthbkh
3315
*uhydh ahfhyhbeLthdh*
uhRlfulh tdhaadhdh*
Tuhuhbtrnf bfhonagh
thuh*xUeh kQQkHnt. 1
3316
kQQkH Fwshtyfho*
kQQ bfhlkhatkhnd*
eideh fLfJTjhl*
ebahUeh Phynlelthna. 2

3317
PhynlelJW lUJ*
rhygyeh cfnjhWffhghnd*
nfhyUkhkfnshL cidTlhnj*
rhygyeh monadjsntndh.

3318
jsJKJ rfltRuUlntwh*
sJa UfhyhlbgUkhnd*
sJukt uztNH*
sfbthUeh fhzthuhnj. 4
3319
Ughkiynkgh flnrgh*
kJHth tWbsFkiwJiwth*
vawwtljh vdjh*
cjho cUfhlhnjbahghnah. 5
3320
ghnahuoitjj guitybkyh
jh*XuoahvyhyF jltj
khnah*cidfhgh tUbaidehS*
nahLlnrbkGfh cyntndh. 6
3321
cyfUkfah cyfkh*
cyFnfnahUUkhdh wtlJ*
mybghj irgjhatUntnah*
mybghj mnyDfUshna. 7

3322
mnyDfUsh mthUuhdh*
btbfhnrh_ monabeLkhny*
brbjidwL dbfLghnah*
bjhwahtona Miffnt.8
3323
Miff ItFikFg*
ghnaid gyfhogLghnah*
jhita bfhljljhkiufnf*
TbfhSfhy dFWfhnjh. 9
3324
FWfhsh WTlhbtid*
WfhbgUfh msgnrjhY*
kWfhkhnah cdnfahshF*
WfhyijWnkh mnjhbjny. 10
3325
bjj idj vzyhfhUkhYF*
cabjhlbjhl bjhlrlnfhg*
bjabrhd XuhuJgJ*
ca bjhluhF cyfKlhnf. 11
MwhgJ - gjhUthbkh
3326
*cyfKlbgUthah
cyakhnd*
yRlNbHh_
beoahaonadhUnu*

yjKyFfhw
UntflbjbgUkhnd**
FybjhyonaDdghj
TLkhWTwhna.
1
3327
Twhwhydh
bfhLtyRuFybkyh*
whbtUnetyth
bjtnfhkhnd*
nrwhRidjhkiubrkyU
Untfljhnd*
Mwhtyona
cdonrtzkUshna. 2
3328
tzkUbfhsnkftzh
khatkhnd*
vzFJFkKnj
iknahugna*
bjzyUkbghKjiyF
Untfljhnd*
mznydonru
monafhthbtdhna.
3
3329
MthbtdhJyfijaiyF
mRuthzhnk*
ththkiHbghjiyah
Ukhkfnfth

njth* RufKfzfU
Untfljhnd*
thfHfsUidna
bghUJkhWzuhna.
4
3330
zuhwkunk
mbwjxUtythnth*
znuwkuuo
eLntnghdKjthnth*
zuhnkfbkdfWnrU
Untfljhnd*
zuhrrhfJdghj
nrtjonabdehns.
5
3331
vehnsehkzsj
izjhkiuffhgjbfW*
vehSiknahfns
iwddkh*
bkehkdjhtghLbr
Untfljhnd*
bkehbdbaeh
cdofzonanktnj. 6
3332
monankakwtKnj
iknahugna*
bfhoahtLSilahnd
nfhyfthbgUkhnd*

broahidfkUnj
UntflbjbgUkhnd*
behoahbghGJKdghj
fhznehyhjhnwnd.
7
3333
nehyhjhnwDdghj
fhzbtWEQz*
yhfljkhD
iwehKfDuD*
nrnyfzhgyNHU
Untfljhnd*
khyhkaaonagh
tjhnghnythuhna.
8
3334
tjhnghnythuhjh
thuhjhnghtUthnd*
brjhkiufbrfth
ehnjhsKnjbadJnu*
jhkfgfuiygfbr
Untfljhnd*
mnjhtonaDdghj
mfynyiwnk.
9
3335
*mfynyiwbkW
mynkkifiwkhgh*
ffHhyf_Wilah
vidahthnd*

fykuKfzfU
Untfljhnd*
fbyhyhtona
cdo HkJFnjnd. 10
3336
*moHkJFJ
mopthbdbwwUbfhLF*
gonfyhbgUkhid
gHdFUTrlnfhg*
KoghbrhdthuJ
UntflJitgJ*
ojhojhUJ
bgathDyhtnu.
11