You are on page 1of 35

ekhth mUbrj

Uthbkh
jaf
gjhUj t#ehEnkhje
[thjj $rlnfhgthka
[Aurhnfhg\[khfk
ekhaA uhlntj[hfu.
UtGehblW bjFUTbuW
kUatbghUebyW -mUkiwf
mjhbrjhdoiznababghGJ
ahbenrbjJ.
kdjhY thahY tFUTngQ
djhiuayhiwnr - jdjhY
VJFiwny vijrlnfhg
ghjf ahKilagW.
VjbgU uhkhDrKj
thjkyghjtzFnw MjbgU
uhrlnfhgbrjntjjF
nguhjsbgw.
thfGnrhiyksuftfnk
MwjkiwfshuK - <w
Kjjhrlnfhg bkhghtsj
jjhuhkhDr.

fiwiy bkahKiy
jfbe jilah - bjhaY
CidthidnkhJFUifanfh
ahirntja.
VHhgJ - KjUthbkh
3337
*cyhaittuhFik
vidghjgfa*
eyhtifna
ethdbkQwh*
vyhbgUkhandiknahfnsJ
cyf_Wil*
mznyaKnjagnd
vidahthnd.
1
3338
vididahStnfhXiuitbgJ
uhgfnkhJL*
cidehdQfhtif
brJnghflh*
fdnyaKnjfhKtznd
flPhyfhw*
Dnedh
idnaDilntand.
2

3339

ntahFiktuh
idnaidnkhJJ*
cUtorhahtif
jLbjbgWanjh*
MahaflgilJ
cLJflll*
nrhKoah
bjhlndkJNjdnd.
3
3340
NJehdahtif
RH
nahiutiufho*cdo nghJehdQfhtif
brJnghflh*
ahJahtUdfghbyhL
Xuhiy*
JnrFH
idnaidkUnj. 4
3341
kUiaJnehaL
brLFiktiu*
nekUFiljhtilJ
beghbdhwh*
MkUahFth
mlyhnaafutFy*
ntkUfWjh
QshbgUkhndnah. 5

3342
QshbgUkhfoikbrthiu
brWikyit*
kQbsidbgwh
vbrahk
Wlh*
gQshfjDsh
gDshgurnd* tbj
fQshbeRsh
brhYshbahW brhyhna. 6
3343
xWbrhbahU
yhjnthiuttfatiu*
vWahbtg
cUtUiyna*
mWnjtuRuthf
miyflyutksh* X Fwitjbtjh
bfhonagUdKnj.
7
3344
dKbjdnjh
Xiutahtiukaf*
itjKdkhabkyh
KGntuJ*vid
dKU_
njifbjhHntaUbsdF*
vdkhvfzh
iknahjFyKjny.
8

3345
FyKjyLid
bfhLtFFiktiu*
tyKjbfLF
tynkjjUflh*
yKjbayFF
gdbrtdbtd* bghU gyKjgiljh
vfzhbtguRlnu. 9
3346
vguRlnubaWiday
cizjhkiufF*
mUFkJf
RkLjjh*
tgufbsLJ
ItirirtbjWwd*
KguitfilJ
mKjbfhl_nah.
10
3347
*bfhl_nah_tuhFzf
giljJbfLF*m
lfbfh
d
gagDnf*
bjhlbjhlbjhlbjhlrlnfhg
brhyhuJgJ*
fLghltyh
idnghfFYgfny.
11
VHhgJ ulhUthbkh

3348
*fFYgfYfJyah
fziffshiwF*
rFrfufbsWifT
jhkiufbznwjsU*
vndjnfDidblD
UyifJHhUF*
brfaghUtufjh
twbjbrwhna. 1
3349
vbrwhbajhkiufzhbtD
fkfUF*
vbrnfbdUtufjhbaD
btJJUF*
KbrjidnaKfglhbaD
KtzhjfnjhbtD*
KbrbryfKLjsjh
vbfhnyhKowtnf. 2
3350
tyiwktzhbtD
thdnknehFikahF*
cFilaRuUbuyhKl
XUtndbaDKSUF*
fidfhQkhwUsh
fhFjhfzndbaD*
bfhokNUtufjh
twbjbrlhna. 3
3351

lfhlifahsUF
vGJyhkaFifT*
flnkfhjbyW_F
fltzhfoiafhbzD*
tlthnetyifahbtD
tlhbabwnwkaF*
lndbrGUtufjh
twbjjhna. 4
3352
FirFnjWifT
UtufJshbaD
tF* MnfkiHfkf
tlhbabwnwkaF*
mnghjzDlljhnd
miyflfiljthuKnj*
rJruzrhtnjtj
ijaiyikabrjhnd.
5
3353
ikabrbjidkdftjhndbaD
khkhandbaD*
brathknabaD
jdNUtufJshbaD*
btathjLrFrfunyJ
nzhKjbyD*
igbfhghgizahtwjUsh
ghnabraghyJnt.
6
3354

ghyJgfgfgiljh
gyhgwwhnd*
fhyrfujhfllbfhl
fltzhfzndbaD*
nrbfhjdNUtufjhbaD
vjndbaD*
nfhykhkiHfgkfUF
vDilnfhksbfhGnj. 7
3355
bfhGJthdtfbfD
FnwnfhiufhjtbdD*
mGbjhGkhadybtF
mrdtzndbaD*
vGJnknehikyUF
vndnehFnfbdD*
brGjldNUtufjh
vbrnfbdUkfnf. 8
3356
*vUkfnrkhgndbaD
vDilahnabaD*
UbtwhlJbfhl
ykfnftndbaD *
mWUnkGjGbfhl
MkfsgndbaD*
bjUtufnfhbfhlhnd
bjnyKotjdnf. 9
3357

KotjdbfhwnybdD
_yfhnabaD*
fofkbfhiwrilandbaD
ehKfflnsbaD*
toilthndhjiytndbaD
tUtufndbaD*
moailahjhnghtsQailjd
Ktzdona.
10
3358

*KtzdoiaailjUNojt
bkhdbghUe*
Jtznrg
tbghNtFUTrlnfhg*
Ktzdonkbrhdbrhkhiy
MugJtyh*
KtzthdikatNHUg
nggbtsnj.
11
VHhgJ - _whUthbkh
3359

*btisRrbfhlhna
jhkiufzbdbdnl*
isflhwthiwfh
vbrhbrhYnfdidfh*
btsRfktUj
ntjbthHhbth*
isFHhisahblhkwh
bjUngbunrtehnd.
1

3360
ehdfUFHnjhfh
midafhsanrpfh*
ehjberfhfkhnl
vtrkuhgfngh*
njbkhjbghjgizN
bjUngbuUj*
thduhktzfz
brfthwjJnt. 2
3361
brfthwjjh
brRlKojhjjh*
rbfhLrfufLfJ
jhkiuffSfWJ*
fSehSHhtwhj
bjUngiuUj*
efuhDbfbdrnjh
ehQiwHjJnt.
3
3362
HjbtkhikwJnghd
vbddhUknfbahjh*
cHahiubfhblDrhnfh
Xjflbyhnghy*vF
vGjentjbjhnwhF
bjUngiuUj*
KHFrfifakhajhnj
midafhbsidbaKnj.

3363
KJrflKijJ
khangKiyLkUilngh*
fjsFfbwj
fzuhDbfbgiknjhnw*
Kbabruidfh
KattJUj*
fjbghUngbunf
fhybgwbtidfhLnd.
5
3364
fhybgwbtidfhLf
fhjflfbgjh*
yKtzbjbgUkh
FKndtbjifFbkjh*
PhyjttJUj
ehkiwahsUntnahth*
nfhybrbefftR
TLdUngbunf.
6
3365
ngbuNflbjyif
brwuhtJUj*
ngbunfbfbdreho
ngJtubtFfhzkhnl*
MiuFilanjh
vbdrTttyhUiy*
MiubfhblrhwJ
vbdrflJntfnlnd.

3366
flJntbfhblyhUTo
fhfltzndhblwJ
bfhL*mywJKjyh
bfhlbtfhjYiunjh*
kPhyKnkflY
Rfabgjh*
bjiuNjtUj
bjUngbunrtbrnw.

3367
nrtbrbwDilnjhfh
midafhbsidnjwntlh*
fSiuwbjjF
beRiwbkdiy*
fhtzfhflPhyKl
fzuhtJUj*
VtsbthfHgHd
bjUngbukhefnu. 9
3368
efuKehLwnjnt
ehbzdiybanjhfh*
fukbeLkhlL
bjUbgbuUj*
kfubeLFiHfhjkha
WtiuaWkfw*
fKtzneah
vbdrftbjidahnd. 10

3369
CnjhWUngU
brifntwtitafhF*
MtzidaRjid
mFUTrlnfhgbrhd*
nfyjhnahuhuJ
itUngbunkagJ*
Maifaidnajtyhut
moikwjhahnu.
11
VHhgJ - ehfhUthbkh.
3370
*MbaH rFYbkH*ir
thbaH jLthSbkH*ml
nkhiHbaH KoghjbkH*mg
CbaH cyfbfhlthnw. 1
3371
MWkiyF vnjhLbkh*mu
WRyh kiynjFbkh*fl
khWRHW miHwbth*mg
rhWgl mKjbfhlehnw. 2
3372
ehynt kQjhdjnt*D
ehyntkiy jhdjnt*D
ehyntfl jhdjnt*mg
ClJ vbfhlehns.
3

3373
ehSbkH yUbkH*Q
nfhSbkH vfhYbkH*kiy
jhSbkH RljhDbkH*mg
CbaH cyfKlnz.
4
3374
CQilky jjjbth*kd
MQilnrid eLFbkh*Q
VQilnjt btglbth*mg
fhQilghuj ifaiwnghnj. 5
3375
nghJbkj brf*thir
NGbkGJ cudyh*kiy
Jsj fbkhjjh*mg
MJabrJ mRiubfhYkhnw.6
3376
khWiuJ iuFruf*d
Wz kiynghus*fl
MWkLJ cudyh*mg
Wgl yifbrwnenu.
7
3377
nerjh bfhonfhbfhlh*D
nerjh vkdnyh*D
nerjh Kf_fO*mg
nerthz nlhbfhltnw.8

3378
mWkbufh kiyKj*
mWRl uLw*D
mW kiHnjkW*mg
mWKj cyfbrjJnk.
9
3379
nkiuf khus*Rid
thiw brha*d
Miugho mnfbahLf*mg
kiHfhJ FwbkLjhnd. 10
3380
*FwbkLjuh moahbuhL* xw
rlnfhgDiubra*
eidj XuhuJit**
btjUgJ nkfghnf.
11
VHhgJ - IjhUthbkh.
3381
*fghuhkuhidayh kWfgnuh*
ghKjyh byWghbahna*
eghynahthG ruhruKw*
eghYFjd ehKfdhbgwehLns.1
3382
ehowjtehuzfhsahtnuh*
ehowJ glhjdgLkrfh*
ehilekufiu ehojoL*
ehilaJa brJeljiknfLnk.2

3383
nfghfnfrt ayhkWnfgnuh*
nfghbrRL iktrfnsit*
nrghgHgift Rghy*Uto
jhghyilj jikathiuaJnk. 3
3384
jikagtjh mtfhsahtnuh*
gikglbghU MJghbeLfhyJ*
eikdgehKfidgJDns*
bjhikkaanjha NHfnj.4
3385
NHf khafHyNtnuh*
MHbgUdjD mGaPhyij*
jhHglhk jghbyhUnfhoiljhbfhl*
nfHUUthW nfLKzJnk. 5
3386
nfLKzjt nfrtfhsahtnuh*
thlyhtif khtthfthL*
<lbfhnjtf brujhla*
nfhlifthkddh brjTJffLnk.6
3387
fLbjJfwh fzfhsahtnuh*
tLkybjhf khfnlaDFthGeh*
ilrilKo prDlbfhLcrhbry*
bfhlFjndhL bfhLclbrwJzJnk.7

3388
bryzjt brtjufgnuh*
viyyhjbgUjtjh gybriw*
myykuiubr uadhfij*
kyyUth brjkhakJnk. 8
3389
khakgt khatfhsahtnuh*
jhabrWbkhUWtkf nthiutfh*
njrkanthrhuahbrW nridia
ehrbrL*eljethijaJnk.9
3390
*thijagt khatfhsahtnuh*
nghjwbghLnehbahL_nghL wit
ngJ*bgUJgntuwjjh
nrJ*mtbrnrkijbabjnw.
3391
*bjWwtF gfbr*
bjwfzidbjFUTflnfhgbrh*
bjwthuJ itgJtyhut*
bjwijaghkU_yfJns.11
VHhgJ - MwhUthbkh
3392
*ghkU_yFgilj
ggehghnth*
ghkU_yFksj
ggghjhnth*

jhkiufzhnth
jnajahshnth*
jhkiuifahnth
cidbaWbfhnrtJnt. 1
3393
vWbfhnrtjnjh
muehKfndJ*bra
Ughjijah
ybufh*Q
vitjhKjyh
KWkhwbtjhnah*
FbwLjhiunkJ
mitfhjvTjhnth.
2
3394
fhjvTjhnth
kiynafkhjid*
jLHhKoah
idbfhiwabrilah*
thjbtehKfnd
tbjdhUahdh*
VjUdh
cidbaFjiybgtnd.
3395
vFjiybgteh
v_yFna*
mFaKfuh
ukbgUkhdt*

btftuif
uKjyhbjt*
bfhfyjzJHhKo
vDilnfhtynd.

3396
vDilnfhtynd
vbghyhfUkhfnk*
cDilky
cyfkit_WguJ*
cDilnrhbtsjfgh
cidfLbfhoL*
vDilahUuh
vndbfhtbjJtnu. 5
3397
tbjJkhwna
kFyRljiHg*
brRlnrhfJ
xUkhfnrtJngh*
mjunkbrgnlhL
moifkhfth*
brRlnrhliw
vUkhgidna.
3398
vUkhgjid
vkiykfTwjid*
vWbkehkfis
mfghbfhlehKfid*

wrgia
ybl_bwj*
btWyJuj
Rghiafhnzndh.
7
3399
Miafhgah
mfheah*muf
CislyifflJ
ybfhg*
aisflh
wkhiabfhW*D
MSaFwfbrJ
mljhidfhLbfhnyh.
3400
fhLbfhnyhbernk
foaidnaKaY*
Mwbkh
mufFyijjoJ*
Lktjnf
yifaU*
MLjnrhf
mkuunaidna.
3401
VwUitFjij
mUSekF*MaFyJ
<sisbahwhF
khafnsa*

TafridbfhW
ItfhbfhLnridjoJ*
Mwfh
bgagunrhftna.
10
3402
*ftUth
mzDlLfj*
rfubrtjid
FUTrlnfhgbrhd*
fnthuhuJ
itgJtyhutiu*
bjhFgyhoirJ
ftbrtnuiHanu.

11

VHhgJ - VHhUthbkh
3403
*ViHauhQ
izTwbfhnyhtna*
Mafzuh
Uffbfhnyhtna*
NHjhkiuehkynk
tJnjhWfO*
njhafhsid
vbrnfJauhonand. 1

3404
MoW
midbuidebj**
khLafgf
tnahbfhGnjhtna*
<oabtbzlh
U_bfdjhns*
khoats
RluhFthanj.
2
3405
thanjhfbfh
idahonatidbfh*
nfhyugts
bfhGJlbfhnyhtna*
ybeLKngh
Unkakhbjhilth*
VYirbsyh
tJnjhWbkDnf.3
3406
DnfiHank
tisizybfh*
kakjd
fUiybfh*kjd
jDjhij
fzbgUkhUtkitna*
vDnkydth
mLwbtWnw.
4

3407
vWnwfG
braRlbtDbfh*
mbadhaL
mKjbfhnyhtna*
FwbkLjuh
KWtbydjhaL*
xWkny
midbudFlnk.
5
3408
clnkiHaF
mRuFkuffF*
vlbky
kfujiHFjbfh*
iglghgizah
UFlyfhJfns*
iflbyhW
mLwdfhfns.

3409
fhfsidafhbsW
fhLtifana*
ehkDbtfbfh
eajhfFeiybfh*
nrkDehjlnjh
bgUkhjUEjny*
nfhkahaL
bfhonaDnfhiHnj. 7

3410
nfhiHjhkiu
bfhogtsKY*
nfhiHjKjK
jUFthiw*
nfhiHahila
bfhGnrhtlbfh*fz
nfhiHthKfkh
bfhonaDbfhwnj. 8
3411
bfhwnfhUis
RlbfhGRU*
cbfhlyejiHbfh
mWkhaFH*
wjLHh
iuehwtbjDiu*
fwthwp
midfHwnu.
9
3412
KwJbsW
bejifauh*vid
RNJit
Rlnrhkwkh*
Kw_yF
wRlKonf*
xWikbfhlJs
mideirbaEfnf. 10

3413
*ffaukt
ubdtF*
ffafzid
FUTrlnfhgbrhd*
cFilahuJ
itbkhUgJtyh*
cFilthdtnuhL
cldhbaWkhahnu.

11

VHhgJ - vlhUthbkh.
3414
*khahthkdnd
kJNjhaUsh*
ahuhydh
Rghfhyh**
jhahjijah
kfshkWkhKWkh*
ahwthW
itbadahafns.
1
3415
mfkyjLHhKo
mRjndaUsh*
fSPhWkh
brGgRluhUsh*

bghFbghkiHah
fHhgahD*
btfbtTwKkh
itbadunk.

3416
unjtyth
UrfujhaUsh*
vjidnahUfK
mitahatWaY*
xjbthgbghUf
cyydthath*
jfjh
itbadlkfns.

3417
fsjhkiuf
fzndbadbfhwUsh*
csJyJkh
cyydthath*
btsjlflY
lehfiznkkU*
csgnahFbr
itbadghafns.
4
3418
ghrfbaid
cdnfawbfhoL*
thrkyjLHhKo
khatndaUsh**

fhaKtDkh
fthwghD*
khafbrJit
itbadkaFfns.
5
3419
kafhthkdnd
kahtzbkhwUsh*
maghnjwKkh
mHyhFuhath*
aghbtfsh
idahgadhD*
JafhwthW
itbadJaufns.
6
3420
Jaufbrfzh
RlKoahaUsh*
Jaubrkhdfsh
kjdhfitfsh*
Jaubrfhkfsh
Jiyahiyaheilah*
JaufbrJit
itbadRlhafns. 7
3421
vdRlhafsh
lhbaidahSfzh*
dnjhjikiabaWid
ahtFnjwia*

Ka_yF
mitahatiwgilJ*
DKshwjh
itbadaiffns.

3422
vdaiffsh
vndlhbafzh*
JDfuruzKjyhf
vyhW*
cDRitbah
CbwhehwKWna*
cidzu
cyiyEQffns.
9
3423
iyEQffns
jbjDtz*
bjhiyebrhd
cUkUna*
mJHhayf
mkhgbtdRjnd*
tynjhtzbrhdh
mJntdfhtznk.
10
3424
*MtzdbjhbwW
mtjatia*
Mtzjh
FUTrlnfhgdJiuj*

Mtzbthjf
itahuJgJ*
MtzjhYiugh
mikjhjkbfiwFnk. 11
VHhgJ- xgjhUthbkh
3425
*viwFbkid cabfhLngha*
miwfbwid jdhbadhjid*
jghoarid Mah
wbtnrhia*vbrhgndh.
1
3426
vbrhg vDbwhwh*
vbrhyhahbrhd fbaJ*
jbrhyhjhjid jkha*v
KbrhY _UthKjtnd. 2
3427
MKjttbdW jnj*v
ehKjtJFJ ef*
KjgjF jhjidbrhd*v
thKjygid vWkwgndh. 3
3428
mgidbaWkwg vdhna*
jj jidfjhbrh*
xyhidnaid cabfhL*
brgnkbrJ wfnl. 4

3429
fLbfhL UJef*
neglahbrhY ikyhik*
Vyhbtid jdhbadhjid*
ghguf ghLguknu.
5
3430
fghL gukffsh*
jfjhjid ghLahJ*W
eFtbjDldh vdhjid*
tfghL vitFjehjnd. 6
3431
itFjehj vtidkhjw*
brFjjid vdhbadhjid*
itFjdhf fHtf*
brFjjid vehjhtndh.7
3432
Mtndhthaif bauhf**
ghKW fyJgUY*
Vyhbtid jdhbadhjid*
bgwf brhdwJnf. 8
3433
wJnfJguth Ukh*
wbgfhy gUYkhtndh*
kwyhbtid jdhbadhjid*
cwgyf brhdjnf. 9

3434
cjifkhW vDbudbw*
mJkwhftjdJ vdhjid*
gjaf ghoatgDF*
vJbkhWiy brtFknf. 10
3435
*FkF UkhyikfL*
mndtFUT rlnfhg*
ndbrhd XuhugJ*
vndbrhD ggaFnk.
11
VHhgJ - gjhUthbkh
3436
*ggafbtkykhjUjhD
ntGyif*
ggafJlUJ
Mwbtfuh*
mwkJiww
mbghNUthwis*
mwkJtybrJ
ifbjhGehfSkhFbfhnyh. 1
3437
MFbfhIabkh
mflKwuona*
MFgRj
UFwsgdkJiw*

khffbfhokhlfL
kUthwis*
khfjbfhLtybrJ
ifbjhHTLbfhnyh.
2
3438
TLbfhitfY
nfhjidkJNjidnfhsia*
MLgwitirfL
ifbjhGjatDiw*
ghLbgUfehkiwntiaJ
Mwfgdth*
LbghUthwisbjhH
thFbfhrYnk.
3
3439
thFbfhrY
vbghGJkdFidfbgw*
thFfUbgUbrbeY
taNUthwis*
thFbgUf_yr
tlkJiuwj*
thFkwfzuhj
kyuonghJfns.
4
3440
kyuonghJfbsbdrbjbghGJ
Utzf*
gyuoahKgUa
ghgizagdkJiw*

kykbeLkhlfL
kUthwis*
cyfkfghl
enkidbahWyhbfLnk. 5
3441
xWyhbfLKwid
cbjhGbjhO*
mwfkbtWUeif
mbeLnjhzjh*
vWbknghJbkbdrJg
cnsUwuh*
wtUthwisbaD
zfukJnt.
6
3442
zfukJntkynrhiyfN
Uthwis*
zfuJiwwuh
beLkhfzztnfh*
thzuFKfuhidbjhiya
btnghfbrJ*
thzidahunjhJjh
ruzkbwhynk.
7
3443
mkbwhyrunzbaW
mfUbghifth*
WjfHnya
Midbeljuh*

brwJiww
brGbghNUthwis*
xtybrabthWnkh
idsrhtynt. 8
3444
idsrhtyth
bjRngwYwh*
ehDSKsJS
mikjbjhDSeW*
ahtUtJtzFbgh
Uthwisajid*
nktybrJifbjhHTLbfhbyD
vjidna.
9
3445
ijkbwhwjjyhjik
njtuhd*
ijdhbrtjhdahjd
khafbshWiy*
ijdhbrhdhbrifah
ynjtFGtzF*
ijkUthwisiw
jDfwnd.
10
3446
*jDfw
knwhruiybabw*
jDnfjkdjddh
brGFUTrlnfhgbrhd**

jfhsuJ
itgJtyhfis*njtitf
jfnsbaWJeiug
jnjanf.
11