You are on page 1of 32

ekhth mUbrj

Uthbkh
jaf
gjhUj t#ehEnkhje
[thjj $rlnfhgthka
[Aurhnfhg\[khfk
ekhaA uhlntj[hfu.
UtGehblW bjFUTbuW
kUatbghUebyW -mUkiwf
mjhbrjhdoiznababghGJ
ahbenrbjJ.
kdjhY thahY tFUTngQ
djhiuayhiwnr - jdjhY
VJFiwny vijrlnfhg
ghjf ahKilagW.
VjbgU uhkhDrKj
thjkyghjtzFnw MjbgU
uhrlnfhgbrjntjjF
nguhjsbgw.
thfGnrhiyksuftfnk
MwjkiwfshuK - <w
Kjjhrlnfhg bkhghtsj
jjhuhkhDr.

fiwiy bkahKiy
jfbe jilah - bjhaY
CidthidnkhJFUifanfh
ahirntja.
xgjhgJ - KjUthbkh
3557
*bfhlbgokfSwh
RwjtwU*
flnjhLgljyh
fhjkahJiy*
voirGnkY
KwKluh*
bjhlnuhkhayyh
iyfOJizna.

3558
JizrhkhFthngh
RwjtwU*
mizatjthfKnl
milfnghRitg*
fizbahwhnynakuKbkj
vfhKiy*
izbaWanghfyyyh
iyfObghUns.
2

3559
bghUiflhbryfh
nghbanwbwGt*
UbfhJgikfh
vndbaghUiy*
kUbfhbrifaRukf
tlkJiuwjhF*
mUbfhshshayyh
iyfOuunz.
3
3560
muzkhtuwfhiyF
vbwwikfglh*
uzbfhlbjguht
lhYk~nj*
tUbjnd
tlkJiuwjttfnH*
rubzWanghfyyh
iyfOrnu.
4
3561
rubkWjikjhnk
rkbkhah*
kJunghfJwtnu
itkbwhWWt*
mbfhbrifaRukf
tlkJiuwjhF
vjbfhshshayyh
iyfOgnk.

3562
iyfOgknjh
csJidahnj*
bjhiyahfbsjidt
njhfbjhjh*
kiy_
tlkJiuwjttfnH*
brhanghfyyh
kbwhiyRUnf.
6
3563
kbwhiyRUfbrhndh
khybjF*
wntlhngaik
fOfsnjh*
Fwkbwfbgwjha
tlkJiuwjh*
FwfWitf
thjfOFznk.
7
3564
thjfOFzjnjh
khatdogu*
nghJnghfsF
ikyhjtF*
thJizah
tlkJiuwjttfnH*
Jizahnghj
ahJiyfnj.
8

3565
ahJiyfj
vbwwJfU*
fhJbrthTijbrJ
filKiwthifngh*
khJbfhobfhkhl
tlkJiuwj*
jhJnrnjhfzdyh
iyfOrunz.
9
3566
fzdyhiyfOru
mJftJ*
kghuFjnf
tlkJiuwjh*
zkhEKiliknl
mtdonrJndh*
vzntlhEkjhJ
mtdkiyna.
10
3567
*MJiykwt
vwJntJJ*
jhJnrnjhfzid
FUTrlnfhgbrhd*
yhjbthjf
itahuJgJ*
Xjtyuhf
eikahSilahfgnl.

11

xgjhgJ - ulhUthbkh
3568
*gilehshnyUtUS
gfajhUtUSbfhL
nfhJggofh
FoFottjhbr*
bjhlnuhfUnrhthwJ
cjhkiuffshnehfh*
bjiubghUejgizNj
UFoljhnd.
1
3569
FoljhfbrJ
jtoikFnwtbrJ*cbgh
moflthnjttUw
moanuhfU* bahUeh
gofsthfj
ghjgfankjiyfah*
bfhobfhbghkNFtanrhiy
UFoljhnd.
2
3570
ljehljhbajidfhyl
cUlgira*
bjhlJFnwtbrJ
bjhyoikttUbjhlnuhfU*
jlbfhjhkiufJ
baGJjhkiukif*
lbfh_yFbjhHUjUsh
UFoljhnd.
3

3571
FolJtuFzkifUJ
itFjJW*
bjjbtijaffahnj
vidahthbadfU*
ejUyf_Wlag
ehfTjhowhg*
gFKgtsnghfthtg
fhzthuhna.
4
3572
gtsnghfthtgfhztJ
gyhKj*
jtfKWtbrJ
UfjhkiujafwUsh*
gtseglrFiwbghUe
jUFoljh*
ftskhflbfljlJ
fhdgwitjhnd.
5
3573
fhdgwitJ
bghkiyirfhKngh*
khdkhkhkhbdW
mftglfdWKw*
fhdntnjfKoahnd
ftaUFoah*
fhdthrFthjnl
vlfothnd.
6

3574
vlfobfidahthnd
ikatjkFkhfidah*
brklkyUjhkiugHd
jUFoljh*
eKilaoafitfLfJ
ehfJseyTu*
klyffhzbahUeh
UlhbaffKfng. 7
3575
vffKfngyffbsyh
izaobjhGbjGiw*
jfsghujkJbrhtyjh
jiyiywJg*
fnrkhlUFoah
UitFjJshnjth*
fkhPhyjDSbkhUeh
Ulhlbfhnl. 8
3576
lbfhLabfhkhPhyJ
jDSUlh*monah
nghnahthnjfizFu
JkyuhfijgUf*
nrsthisbrbeLfS
brGgizUFoah*
TwkhaRuFyKjyj
bfhLidgilftyhnd. 9

3577
bfhLidgilftiyah
mkulbfltRuflbr*
fLidenrbaDilaKnj
ftaUFoah*
toizyhkykf
kiwykfoFbkyoia*
bfhLidnaDofbahUeh
TjtUjbrahna.
10
3578
*TjtUjbrlhbaW
Fiuflfiljtjid*
nkefkjadbghUe
tGehlrlnfhg*
ehaghlyhuJS
itnkhgJtyhf*
Xjyf_wsjh
moizsnjhthnu. 11
xgjhgJ - _whUthbkh
3579
*Xuhukh cynfHF*
nguhubfhlnjh Lila*
fhuhd fhsenkd*
ehuhaz efuhdtnd.
1

3580
mtndafPhy gilljh*
mtndm~JLjhdsjh*
mtndatD mtDktD*
mtndkbwyhK mjdnk. 2
3581
mjdntj mUbghUf*
mjdbfhf mUbghUshj*
mjdbuyh miatz*
mjd nehfsWFkUnj. 3
3582
kUnjef nghfkbfW*
bgUnjtFHhf jWuh*
fUnjtbdkh fzQyf*
jUnjtid nrhnuflhkdnk. 4
3583
kdnkid tidnauJ*
fdnkbrhnd Jnrhnuflh*
dnka jLHhayf*
dnkJyhid miltJnk. 5
3584
miltJ mahkykifnjh*
iltJ mRuFbtnghfns*
filtJ flYsKj* vkd
ciltJ mtnfbahUfhfnt. 6

3585
Mfnr eufkjh* X
MftSuh sjhDiw*
khfitFj fhgjF* vkd
VfbkQ uhgfna. 7
3586
nghf UidbfLJ*
xahiffhik cabfhth*
wntfl yJsJ*
brWnjtf ifbjhGthfns. 8
3587
bjhGJkhky RlgbfhL*
vGJbkDJ ifahj*
gGbjhf ghgizgah*
jGkhwna cdjhfns.
9
3588
jhsjhkiuah cdJah*
thbfhkGth cdhfjh*
MsuhbjhGthU mkuf*
ehSbkfnfh cdynk.
10
3589
*ybkiyyhdonk* m
nfhy FUTrlnfhgbrh*
khiyahuJ itg
ghy* itFjnkWj ghikna. 11

xgjhgJ - ehfhUthbkh
3590
*ikahfUf fkykynk
brah* Ukhnr Ukhny*
btahRluh RrfnkJ
ifah*cidfhzfUJbkfnz.
3591
fnzid fhzfU*vber
vnzbfhlijajh a*
nzhKtbfW fhgahia*
ezhbjhnabdW ehdiHgnd. 2
3592
miHwtoehna ehTiHthyh*
FiHwJnghy vDsFiH*
kiHfWFwbkLJ Miufhjh*
iHwjUbsW ngJWtnd. 3
3593
cWtJbtW cdfhgL*f
bgWtbjJbfhbyW ngijnaber*
kWfbr thdtjhdtbfW*
mtja mahatkhnd.
4
3594
mahatkhid mkuuhid*
bgahid ukidKgiljhid*
tthsudiz gbfhw*
fahfHfhz fUJfUnj.5

3595
fUnjid fhzfU*vbdrJ
UjhfUnd njtfbfyh
Ujh*sFRlnrh cauJ
xUjh*cidS vDsKfnj. 6
3596
cfnjid cSbkDsJ*mfgh
mfjhdknj lbfhltkyh*
Fjhdtkhtfy UTwh
efjh* eufkjhaUnt.
7
3597
cUtha MWrkafbfyh*
bghUthwh mtbdyhbghUF*
mUthathia njtfbfyh*
fUthafzid fLbfhnlnd.8
3598
fLbfhL vfizahufJ*
gilidahd gnwhlWJ*
bjhlfKJz brhkhiyfbrhnd*
mljkubgUkh monand.9
3699
moahtbdW vdfhuUbr
beoahid*iwfHiw
bfhoahid* Fwhk cyfksj
moahid*miljonaDjthnw.

10

3600
*Mwhkjahid mljtjid*
nrwhta bjFUTrlnfhg*
nwbrhd XuhuJgJ*
VnwjU thdtjDnf. 11
xgjhgJ - IjhUthbkh
3601
*DnrtYUTbfhL
bfjid*
vDnehtHnw
F
ngilfh*
vDfzuhid
tuT*
vDTbfhLghF
jidntLnkh.
1
3602
jidntLtjwnjh
mngilfh*
vjidU
EnrtYfiunjF*
jfnfhj
bkadybdhUtF*
mjidah
vDutifanj.

3603
mtifanjbadjhU
mngilfh*
vtbrhFiljhL
ilNHnt*
jtbryh
idahonaDFnlh*
vtbrhW
EnkFTFunfLnk. 3
3604
TFunfL
efzkhabtglh*
nkisbfhns
UnrtYnfhfh*
thFkdK
fUkKekfhfnj*
Mifkh
mjuWHYnk.
4
3605
mjuWHw
ahDilitfh*
EwnjJiliy
FHnwndh*
uPhyffho
ntGyFbfhl*
eUkhg
ekhzebfdh.

3606
ebfehtsj
Wigjny*
FuHnw
vdhUfhFj*
brathbahFtha
fziffhd*
gRrhkwj
TLLdh.

3607
TLLa
nfhyjhkiufbrth*
thlbyfUkhf
fzkhangh*
nfhoabyhL
DnkfFHhffh*
fhnlEKU
vDfJfhynd.
7
3608
cfJfhybdW
cikahunjF*
Figjfh
fzehknkFHbfh*
jgHnrhbwhL
ghyoYjJ*brh
gaets_o
gilpnu.
8

3609
giltblhLJfh
gHnw*
iuntbfhL
FjhbyhFEFu*
jbgUjljhkiu
kyjhbyhF
fbgUfz*
ekhblHedh. 9
3610
vHeehK
ethdehlndhblhndh*
gHdedhiuFHhffh
gbw*
iHeythif
igantafwJ*
jiHeygjiybgJ
vFjiHfnt.
10
3611
*gjiybgbjFjiHj
gF*
jfnHj
jdfUbrjkhaid*
bjFUTrlnfhg
brhyhuJit*
xgnjhblhWF
_yFKUFnk.
11

xgjhgJ - MwhUthbkh
3612
*cUFkhber cguk*
bgUFkhntif vbrnfbjhlnd*
bjUbtyhfhfk Ufhfiu*
kUakhaj khaidbjhnw.
1
3613
idbjhWbrhYnjhW beoJF*
idbfhghoY ntbkdjhU*
Ridbfhnrhiy bjfhfiubadgh*
idnyehDdFMbrikna.2
3614
ikahber tJFJ*vid
<ikbrJ vDuhabaDUlh*
kFnrhiy bjfhfiubadg*
fhKtzj ftkny. 3
3615
mny jDmidJyFf*
beikahjhDmtWFuh*
btfknrhiy bjfhfiubadg*
abtdhUUl UtUns. 4
3616
UtUbrgtnghy vDFJ*
cUtKkhUU clndlh*
Utsnrhiy bjfhfiubadg*
fUtsnk vfzftfns. 5

3617
vfzft vdFbrkhF*
mfzDl vdhUnfhJ*
fikba yuhgf*
vfzbdW mtfhfiunaJnk.6
3618
fhfiunaJ mjDfzhvD*
ntifnehTu idJfiuJF*
MbfhthbdhJ vDUlkhadh*
nfhFiwglJ vdhUnfhSnl. 7
3619
nfhSlhdtJ vDjhDlh*
ehSehtJ vidKwjhDlh*
fhsnkf bjfhfiubadgF*
MsnwglJ vdhUglnj. 8
3620
MUglJ vdJglJ*
ngjjhkiuf fthanjh*
fhbunkf bjfhfiunfhbfh*
buehjlnjh bjtthnf. 9
3621
thbfhL cidGFtfhbyW*
MwvidbahavKd
ghJ*jhvid KwgUdh*
fhbuhF fhfiuagfoand. 10

3622
*foadh fridbfhwuhjid*
bfhokbjFUT rlnfhgbrh*
totikahuJ gdhrk
Kobt*ehrfOfvfhdny. 11
xgjhgJ - VHhUthbkh
3623
*vfhdyffth
iunjjkU*
brfhyklehuh
U_fsJiw*
bfhfhJHhKo
vFlTjFvjh*
Efhfbsjiynk
bfGnuhEknuhnl.
1
3624
EknuhLahnj
UEnrtYkh*
mkfhjFUdfh
m_fsJiw*
vkuhYgL
bfjkhL*
jknuhlFiwthF
jynknfnu.

3625
jynknff
jldthiunjU*
bfhdfhFUdfh
F_fsJiw*
brfkyjynghY
fiffhbrfth*
mfkyiynghY
UnkaofSnf.

3626
UnkaofSF
idnaLjh*
U_fsbkD
brGefthaKfh*
UnkatfU
vwfh*cikj
Unkbahaf
bjRfonk.

3627
bjRfonjho
tisJyF*
xKfh
U_fsJiw xRlF*
bjRUehlh
idnakdJiw*
JthfFHyhF
vJiujbrnd.
5

3628
Jiujbrf
bkhthtodfh*
nghiuJkJEfU
bgh_fsJiw*
khjiujkhtfnj
itjhbfthkhw*
Jiujbrnu
Rltisfiynk.

3629
RltisfiybfhL
mUidnanjhJwj*
glfHh
U_fsJiwgfaf*
RlgtsthaidfL
xUehnshkhw*
glbghthFUdfh
vdbfhWgpnu.
7
3630
vdbfhWgpf
UbghthiunjJ* kdgglnk
todfhJfh*
fdbfhkilN
U_fsJiw*
dbfhfhahnk
JHhKoahnf.
8

3631
JHhKoahF
bghdhifahUF* VJsFUnf
U_fsjhUF*
VJKiygaJ
vizkyfjJg*
jhjikbfhlfj
jftbwWiupnu.
9
3632
jftbwWiupf
jldthiunjJ* fgglnk
bkdilatdfh* fnkbkbt
nkfiylJ*v
mfnkbahahnk
U_fsjhnf.
10
3633
*xU_fsJiw
xRliu*
xyhtkHiy
bkhahsyabrh*
tGyhtFUT
rlnfhgthJiuj*
myhthugJ
nehaWFnk.
11

xgjhgJ - vlhUthbkh
3634
*mWFidahd Mfjtid*
WJkdJxa ijdhF*
btjkynrhiyfN Uehth*
FWFtifLbfhnyh bfhonanf.

3635
bfhonail nfhfdfjtnft*
tontjlf klidkzhs*
beoahDiwnrhiyfN Uehth*
monadQfbgWeh vitbfhnyh. 2
3636
vitbfhyQfbgWeh vbwnghJ*
fitkd fffYt*
eitUehuznr Uehth*
mitfyhtJ Xehsnand. 3
3637
ehnsyna vdFsd*ehD
shtoik gbraFnj*
shkynrhiyfN Uehth*
thnsjlf klidkzsh.

3638
kzhskykifF kklijF*
fzhs cyfJnjtfbfyh*
zhsUiw Uehth*
fzhufwJ bfWbfhfnl. 5

3639
fnlfwJ FvWbfhff*
bjhnldfhbahnj J*
tlhkynrhiyfN Uehth*
bfhnliww vnfhtynfhnt. 6
3640
nfhthakhtia ybfhlh*
njthRubrwtnd Ukhny*
ehthiww vehuze*
Mthtoah tbdwUshna. 7
3641
mUshbjhth mUbrJ*monaid
bghUsh cbghdofitgh*
kUns cidvbdrUJ*
bjUnsjU bjUehthbanjnt. 8
3642
njtKtbfW fhlfa*
_tKjt xU_yfh*
njtUiw Uehth*
ahtuQfbgWth anjh. 9
3643
mnjhtQfbgWeh vbwnghJ*
ijfy UkhbywiHg*
bfhjhkynrhiyfN Uehth*
tnjiww vkhktzh.10

3644
*tzkkhl eehthshid*
zk bjFUTrlnfhg*
gzhj MugJtyh*
kzhL kzfktkifna. 11
xgjhgJ - xgjhUthbkh
3645
*kiffkbjwUkhnyh
tFirjtUkhnyh*
brfkhiykaFkhnyh
brfenkffijFkhnyh*
majhkiufzbdkh
Mafnswnabwkhnah*
aKiyfSnjhSbfhL
flkyjakhnyh.
1
3646
flkyjakhnyh
yWkbjwyhgyhnyh*
gfyLkhiytrhjkhnyh
grkKiyjthilahnyh*
mflgillJLjsJ
vFkwthakhnah*
fljRufTwthuh
UbjDfhFkhbw. 2

3647
UbjDfhFkhbw
izKiyeKfEilElf*
JUfybrjhfnjhJ
Jwbjiklffzft*
jsfvkhathuh
jhkiufQbrth*y
gUFHfSehFnjhS
ghnakdnjUkhnyh. 3
3648
ghnakdnjUkhnyh
thiljthilbtthilahnyh*
nkjkabtkakhnyh
bkkygbtgahnyh*
aSilbjttLJijj
vbgikajhnyh*
Mgukytiffshnyh
ahKilberKJizawhnyh. 4
3649
ahKilberKJizawhnyh
MFkhiykhwhnyh*
ahKilahajkdfyhnyh
mtDilFHUkhnyh*
ahKilJizbaDnjhkhU
vKdtDFkhtuhnyh*
ahKilahUfhFkhbw
mtDilaUbgWnghjnj. 5

3650
mtDilaUbgWnghjjh
mtUsydtUSky*
mtdUbgWksthyhJ
mLgfkhiybeRfhnz*
tbdhLuktUklij
nrUthfbkkhpU*
vtFlbktbrnfndh
MUbfbrhYnfdidfh. 6
3651
MUbfbrhYnfdidfh
MUustTjthil*
fhbuhFnkefzft
ftjtjberktfz~nj*
Uwtifaheu
grkjgRrhjizJ
nghUwthiljkif
JkzKfJbfhblkhnyh. 7
3652
JkzKfJbfhblkhnyh
bghsthilbrfuhnyh*
mJkzjfwefzft
fzbfhoajYg*
kJkzkifkjnfhit
tgRrhgrkitJ*
mJkzdUshanf
CJkFHnfcnaeh. 8

3653
CJkFHnfcnaeh
mJbkhililjbrnfhy*
JbrffbfhblhWng
bkhirfbfhblhWneh*
ngJWKfbrJbehJbehJ
ngijberwtwghLghil*
ahJbkhwykktk
khiytjJkhathuh. 9
3654
khiytjJkhathuh
khkygtnywizj*
nfhyedhFfSfSkhnyh
bfhoadFHfSFHWkhnyh*
thbyhtsKiyfUKiff
kifaytlhYkhnyh*
ntiyRlyWkhnyh
vbrhtftidnl. 10
3655
*mtidlfWuhwyh
miHahakhiyr*
mtidlftjnfu
mFUTrlnfhgkhw*
mtLjtnkYiuj
MuJitgJbfhL*
mtsyWcbjhO
mbrhdkhiyebjhGnj. 11

xgjhgJ - gjhUthbkh
3656
*khiye bjhGbjGndhidbfl*
fhiykhiy fkykyL*
ntiynkhJkN UfzuJ*
Mnkyhykjh moizfns. 1
3657
fsGkyL iwR*
enrUtaN lil*
btnajk NUfzu
c*ehSbjhGbjGndhbjhlnu.2
3658
bjhlEj Janghfnufkh*
LthlhkyL iwR*
tLghLbghN UfzuJ
mlthz*mkubgUkhidna. 3
3659
khidneh klidjnftid*
njidthlhkyL iwR*
thidJkN Ufzu*
jheajbgUkh ruzhFnk. 4
3660
ruzkhF jdjhsiljhbfyh*
kuzkhdh itFjbfhLFuh*
muzikjkN Ufzu
juahs*jdjgfghFnk. 5

3661
mgdhF jdjhsiljhbfyh*
brbghdhfJ mzDllt*
ebghndjkN UfzuJ
mg*ehSjdbkaFbkand. 6
3662
bkadhF UbjhGthbfyh*
bghadhF wnkbjhGthbfyh*
brthisfS UfzuJ
Ia*MfjizghfF mand. 7
3663
madhF jdjhsiljhbfyh*
rhuh wbfLjhS*
kbghndjkN Ufzu
g*ehSgunkojghjnk. 8
3664
ghjehS gaj*
Vjrhuh vdnfbaFiw*
ntjehtU UfzuJ
Mahid*miljhFmyiyna.9
3665
iyay vdnfbaFiw*
mkhjukU Ukhd*
fnyjkN Ufzu
brhy*ehSJa ghLrhuhnt. 10

3666
*ghLrhuh idgwwntL*
khlL FUTrlnfhg*brh
ghlyhdj MuJgJ*
ghoaho* gdtjhfns. 11