You are on page 1of 38

O Financiamento

da empresa
Tema 9

A necesidade de capital
Un problema fundamental de toda empresa a
obtencin de recursos financeiros
A funcin financeira da empresa est formada por
aquelas actividades encamiadas a obter os
fondos necesarios para que funcione a empresa
Trtase de obter recursos, de dotar a empresa
dun capital e empregalos racionalmente, de forma
que proporcionen a maior rendibilidade co menor
risco e custo posible

Fontes de financiamento
Clasifcanse en funcin de:
Segundo a sa procedencia
Segundo a titularidade ou propiedade
Segundo a esixibilidade
Segundo
a
duracin
permanecen na empresa)

(tempo

que

Fontes de financiamento
Segundo a procedencia
Recursos internos: xerados pola propia empresa
polo desenvolvemento da sa actividade. Trtanse
de beneficios non distribudos que en lugar de
repartirse entre os socios quedan na empresa
(reservas) dando lugar a autofinanciacin
Recursos externos: son os conseguidos pola
empresa no exterior, poden ser as aportacins dos
socios, ampliacins de capital, os emprstitos,
crditos...

Fontes de financiamento
Segungo a titularidade ou propiedade
Recursos propios: son os recursos financeiros
que son propiedade da empresa e que polo tanto,
non ten que devolver, estes recursos poden ser
externos como as aportacins dos socios, ou
internos como os beneficios non distribuidos
Recursos alleos: son aqueles que son aportados
por terceiros e que deben ser devoltos nun prazo
establecido, son recursos externos que dan lugar a
unha dbeda que hai que devolver. Trtase das
diferentes formas de endebedamento da empresa
(prstamos, crditos...)

Diferencias prstamo
crditos

Prstamo: es aquella operacin en la que un


prestamista, normalmente una entidad bancaria,
entrega al consumidor, ya sea un particular o una
empresa, una determinada cantidad de dinero,
que ha de ser amortizada de forma peridica.
Crdito: es un lmite de dinero que se concede al
solicitante del mismo, dentro del mbito de una
cuenta de crdito que se tenga en una entidad
bancaria.

Diferencias prstamo
crdito

Fontes de financiamento
Segundo a esixibilidade
Recursos non esixibles: non hai que devolver o
capital s propietarios que os achegaron, son os
fondos propios da empresa, as aportacins de
capital
Recursos esixibles: o ser obtidos de terceiros
alleos empresa, hai que devolvelos nun prazo
establecido, son os prstamos, crditos...

Fontes de financiamento
Segundo a duracin
Recursos permanentes ou a LP: son os capitais
permanentes, os recursos a LP que abarcan o
Patrimonio
Neto
(aportacins
dos
socios,
reservas...) Pasivo non corrente (obligacins e
dbedas a LP)
Recursos a CP: comprenden os recursos que
teen un prazo de devolucin inferior a 12 meses,
Pasivo corrente (proveedores, acreedores e
dbedas a CP)

Fontes de financiamento
internas

Financiacin interna
Recursos financeiros que proveen da propia
actividade da empresa, trtase de beneficios non
distribuidos que constiten o autofinanciamento

Financiacin interna
AUTOFINANCIAMENTO
o xerado pola propia empresa
a parte dos beneficios que a empresa non distribe
entre os socios que poden ser de mantemento ou de
enriquecemento
Autofinanciamento de mantemento: formacin
dun fondo como compensacin da depreciacin dos
elementos do activo, recursos que se destinan o
mantemento da capacidade da empresa
(amortizacin)
Autofinanciamento de enriquecemento: son os
beneficios non distribuidos destinados o aumento do
potencial da empresa (reservas)

Financiacin interna
AUTOFINANCIAMENTO
Tipos de reservas:
Reservas legales: deber ser constituidad
obligatoriamente, son o 10% dos beneficios
obtidos ata que alcance o 20% do capital
Reservas estatutarias: son as que veen
establecidas polos estatutos da empresa
Reservas voluntarias: son as constituidas
libremente pola empresa

Financiamento interno
VANTAXES
Proporcionan unha maior
autonoma para a
empresa xa que fai que
non dependa dos demais
Xeran un efecto fiscal
positivo xa que as
amortizacins supoen
un gasto que dimine o
imposto de sociedades
Maior nivel de solvencia
permitindo obter
financiacin allea
Constite a principal
fonte de financiamento
para as PEMES

INCONVENIENTES
Para os socios significa
prescindir dunha parte
dos beneficios
No mercado de valores
pode dar lugar a unha
baixada na cotizacin
das accins
Son fondos de xeracin
lenta xa que dependen
da actividade da
empresa

Fontes de financiamento
externas

Fontes financiamento
externas

O financiamento interno normalmente non


suficiente
para
satisfacer
as
necesidades
financeiras da empresa polo que debe acudir as
fontes externas
Falamos de dous tipos de fontes externas: as
propias da empresa e as alleas

Financiamento propio
Est formado polas aportacins dos socios, as
ampliacins de capital e outros recursos que non
teen esixencia de devolucin como as
subvencins
Aportacins
dos
socios
ou
capitais
desembolsados: pode ser na constitucin da
empresa ou en ampliacins de capital, teen
naturaleza externa pero non os tern que
devolver por iso son fondos propios
Subvencins: fondos achegados por terceiros e
non teen que ser devoltos

Vantaxes e
inconvenientes

Vantaxes
Son fondos que non hai que devolver
Permiten unha gran liberdade de accin
Inconvenientes
Risco de perda de capital dos propios socios

accins
un ttulo valor que representa a parte alcuota
(proporcional) do capital social dunha sociedade
annima, que convirte seu comprador en
accionista ou propietario dunha parte da empresa
Valor nominal: valor otorgado o ttulo no momento
da emisin e que resulta de dividir o capital social
entre o n de accins emitidas

capital social
valor nominal
n accins

Valor efectivo: valor que o mercado, por medio da


oferta e demanda, asigna a cada accin. Cando este
valor superior nominal a cotizacin sobre a par,
se igual cotiza par e se inferior baixo a par

accins
Valor terico ou valor contable: obtnse
dividindo os recursos propios (capital e reservas)
entre o n de accins existentes, representa a
parte que lle corresponde a cada accin do
patrimonio neto

neto patrimonial
valor terico
n accins

Clases de accins
Segn a titularidade ou propiedade:
a)Accins nominativas: identifican seu propietario e son
transferibles previa intervencin dun notario
b)Accins portador: son annimas (a accin
propiedade de quen a pose), diferncianse pola sa
numeracin
Segn os dereitos que confieren o seu titular:
a)Accins con voto ou sen voto: as accins sen voto
carecen de dereito a voto pero compnsanse con maiores
beneficios econmicos
b)Accins ordinarias: non confiren ningn dereito especial
c)Accins privilexiadas: son aquelas que teen algn
privilexio como recibir un dividendo mnimo

Clases de accins
Segn a forma de emisin
a)Accins desembolsadas: son as que foron
pagadas na sa totalidade cando foron adquiridas
b)Accins liberadas total ou parcialmente: son
as que non teen que ser abandonadas polos
accionistas xa que o fai a sociedade con cargo as
sas reservas
c)Accins con prima: son aquelas que teen un
valor de emisin superior nominal

Financiamento alleo
Son aqueles fondos que foron prestados por
terceiros empresa, de forma temporal e con
esixencia de devolucin

Financiamento alleo
Est baseado en fondos que hai que devolver
Hai que pagar uns xuros baseados nos tipos de xuro
dos mercados
Permiten
propios

unha

maior

rendibilidade

cos

fondos

Este financiamento alleo tamn se pode clasificar en:


Financiamento bancario: desconto de letras,
prstamos ou crditos da banca
Financiamento
non
bancario:
provedores,
factoring, leasing, bonos

Financiamento alleo
Vantaxes
A rendibilidade superior s custos que teen as
dbedas
Hai un mercado competitivo de capitais que lle
permite empresa escoller a opcin mis
ventasoxa
Inconvenientes
O custo, que depende do tipo de xuro
En caso de que os crditos e prstamos estivesen
concentrados en poucos acredores poderan
controlar a poltica de investimentos da empresa
No caso das PEMES difcil obter prstamos das
entidades bancarias

Tipos de xuro
Tipos de xuro nominais
Son aqueles que establecen as entidades financeiras e
que serven de base para o clculo dos xuros
Poden ser fixos (mantense igual) ou variables (estn
referidos a un ndice de referencia como o EURIBOR,
MIBOR)
Tipos de xuro efectivos
TAE (Taxa Anual Equivalente)
Teen en conta os periodos de vencemento dos xuros
cando se prodcen mis dunha vez ano
Para o clculo hai que ter en conta os gastos, as
comisins e o prazo da operacin
O tipo nominal coincide co efectivo cando os xuros se
liquiden a final de ano

Tipos de xuros
Para comparar situacins en que interveen
xuros, comisins, prazos de cobro e pago distintos
preciso utilizar o TAE
Ofrece un resultado mis aproximado realidade
e permite tomar decisins mis acertadas

Clases de fondos alleos


Produtos financeiros bancarios
Desconto de letras ou comercial: operacin pola que
un banco adianta seu acreedor o importe dunha letra
de cambio antes do seu vencemento, cobrando un
determinado xuro
Prstamo: operacin pola que unha entidade de crdito
cede dieiro a empresa, comprometndose a devolver o
capital nun prazo determinado pagando unhos xuros
Crdito: operacin pola que unha entidade cede dieiro
para que utilice unha parte ou a totalidade cobrando
xuros polo capital disposto
Obriga de pagamento da empresa: documento que
emite a empresa que recoece a existencia dunha
dbeda e que se compromete a pagala nun vencemento
determinado

Clases de fondos alleos


Produtos financeiros non bancarios
Factoring: operacin que consiste na cesin, antes do
seu vencemento, de facturas a CP a unha sociedade
chamada factor a cambio dunha comisin ou xuro e
esta sociedade adiante o importe da factura menos a
comisin
Leasing: operacin financeira que consiste no alquiler
de bens a cambio dunha renta peridica e con opcin de
compra final do periodo, permite utilizar bens sen ter a
propiedade dos mesmos. finalizar o periodo pdese
devolver o ben, compralo ou prorrogar o contrato
Renting: operacin financeira que consiste no alquiler
de bens a cambio dunha renta peridica pero non hai
opcin de compra, finalizar o periodo ou se devolve o
ben ou se prorroga o contrato

Outras fontes de financiacin a


LP

Ampliacins de capital
a obtencin de fondos por medio da emisin de
novas accins e, polo tanto, do aumento do seu
capital social
A ampliacin de capital pode facerse:
par: o prezo de emisin dos novos ttulos
igual valor nominal das accins
Baixo a par: o prezo de emisin dos novos ttulos
menor o valor nominal
Sobre a par: o prezo de emisin dos novos ttulos
maior o valor nominal

Ampliacin de capital
Prima de emisin: a diferencia entre o prezo
de emisin e o valor nominal
Cando se fai unha ampliacin de capital o prezo
de imisin das novas accins dbese situar por
baixo do prezo de cotizacin no mercado das
accins antigas para atraer a mis inversores pero
nunca por baixo do seu valor nominal
Dereitos de suscripcin: dereito de adquisicin
preferente dun n de accins novas proporcional
n de accins antigas que posa para evitar a
perda de poder

Ampliacin de capital
O dereito de suscripcin preferente permite
accionista:
Compensar a diminucin patrimonial que o
posuidor
dunha
accin
padece
como
consecuencia da ampliacin
Adquirir a parte proporcional que lle corresponde
na ampliacin para manter unha posicin similiar
anterior ampliacin
En caso de que non lle interese participar na
ampliacin
pode
recibir
en
efectivo
a
compensacin do valor dado a esos dereitos

Os emprstitos
Solicitudes de fondos que a empresa solicita pblico
en xeral
Emtense cando a sociedade precisa dunha cantidade
grande de dieiro e non quere acudir as entidades
bancarias
A empresa concertar un emprstito divide a
cantidade total de dieiro que necesita en pequenas
cantidades iguais e emite ttulos por ese valor
Normalmente teen como obxectivo a realizacin de
importantes
investimentos
de
inmovilizado
ou
investimentos para ampliar as actividades comerciais

Os emprstitos
Un instrumento empregado son as obrigas ou
bonos
Un bono un ttulo que representa unha parte
alcuota da dbeda, quen o adquire convrtese nun
acredor da empresa
As emisins fanse con garanta dunha entidade
financeira o que da garanta a posibles
compradores
Algunhas poden ser convertidas en accin seu
vencemento

Accins e obrigas

Accins e obrigas

Efecto apancamento
A relacin entre fondos propios e dbedas est
relacionado ca independencia financeira da
empresa
Unha empresa independiente require que as sas
necesidades financeiras sexan satisfeitas por ela
mesma, sen ter que recorrer a fondos prestados
A apancamento financeiro indica a relacin entre
as dbedas e os capitais propios dunha empresa
A rendibilidade dos investimentos
superior tipo de inters pagado

debe

ser