You are on page 1of 25

Energy Service COmpanies

Energijska efikasnost i odrivi razvoj


Sigurnost snabdjevanja
energijom
Smanjenje trokova
Zapoljavanje
Smanjenje zagaivanja
Unapreenje ivotnog
standarda

IMPERATIVI RAZVOJA

Novi model biznisa!


Pruanje usluga energijom
umjesto
snabdjevanja energijom!
ESCO Energy Service COmpany

KLASINI
KONCEPT
inenjeri za
savjetovanje

poduzetnici

proizvoai
opreme
Klijent

snabdjeva(i)
energijom

vlada

financijske
institucije

ESCO
KONCEPT
klijent

ESCO

Usluge
USLUGE
analize
Analiza energije
instalacija
opreme
Instalacija
opreme
finansiranje
Financiranja
kontrola
rezultata
Kontrola
rezultata
Garancija
izvrenja
garancija
izvrenja

poduzetnici
proizvoai opreme

vlada
inenjeri za
savjetovanje

snabdjevai
energijom

financijske institucije

ESCO
KOMBINACIJA:
informisanja,
obuke
identifikacije projekata,
finansijske i tehnike analize,
finansiranja
usluga ugovaranja i instaliranja i
monitoringa

Ko moe biti ESCO?


PROIZVOAI ENERGENATA
PROIZVOAI OREME
POSREDNICI U ISPORUCI ENERGIJE
POSEBNE KOMPANIJE

SVI, UKLJUUJUI I RUDNIKE I TE

Model biznisa usluga energijom i


poveanje energijske efikasnosti
Cilj ESCO modela nii trokovi za
usluge energijom i odravanje
boljom organizacijom, ugradnjom
nove opreme i optimiziranjem
energijskih sistema.

ESCO garantira
da e
uteda na
vraanje
energiji
pokriti uslugu utedaduga
energije
duga

Uteda energije se mjeri


prama baznoj liniji koja
je ugovorom unaprijed
postavljena

ESCO koncept
klijent plaa
banci uslugu

ESCO plaa svaku


negativnu razliku

klijent

BANKA

Ugovorni modeli ESCO


poslovanja
Ugovaranje sa garantovanim utedama,
Ugovaranje s podjelom uteda,
Ugovaranje s otplatom iz uteda,
"Chauffage" ugovori (franc. chauffage
grijanje), ugovara se krajnje koritenje
usluge energijom,

Tipini tok ESCO projekta


Svaki ESCO projekat se sastoji od nekoliko
kljunih koraka:
1. Preliminarni pregled energijskog sistema
2. Sporazum o poslovnoj saradnji
3. Investicijska studija
4. Ugovor o izvedbi projekta
5. Implementacija projekta
6. Mjerenje i verifikacija uteda

Primjer projekta sa sporazumom


o garantovanoj utedi

Primjer projekta sa sporazumom


o garantovanoj utedi
primjer bolnice koja trenutno troi
75.000,00 KM za proizvodnju pare i tople
vode
ESCO kompanija je identifikovala potrebne
mjere:

zamjenu zastarjelog kotla,

obnovu distributivne mree pare/tople vode i

instalaciju kontrole grijanja.

Procijenjeno je da bi te mjere zahtijevale


iznos od 56.000,00 KM, dok bi realizovana
energijska uteda iznosila 35%.

ESCO predlae aranman


garancije uteda putem kojeg
e:
implementirati projekat i upravljati novom
opremom tokom vremenskog razdoblja od
sedam godina;
pomoi klijentu u pogledu dobijanja kredita
u banci;
izdati klijentu garanciju da e uteda
energije biti dovoljna za pokrie vraanja
iznosa duga

ESCO projekat po ugovoru o garantiranoj


utedi
raun za utroak energije prije
75.000,00
projekta
KM
oekivana uteda energije prema
35%
projektu
56.000,00
troak projekta
KM
6.000,00
trokovi razvoja (koje pokriva ESCO)
KM
procenat trokova dijela projekta
koji
10%
se finansira iz vlastitih sredstava
klijenta
50.400,00
iznos pozajmice

Rezultati projekta (godinje)

Ostvarena uteda 26.250 KM


ESCO zadrava 5.250 KM
Bolnica vraa kredit 20.267 KM
Razlika izmeu garantovane utede i rate
kredita 733 KM

Novani tokovi ESCO projekta


(garantovana uteda)
godina
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

pozajmica

klijent

ESCO

()
-50400
20267
20267
20267
0
0
0
0
0
0

()
-5600
733
733
733
21000
21000
21000
21000
26250
26250

()
-6000
5250
5250
5250
5250
5250
5250
5250
0
0

Primjer projekta sa
sporazumom o podjeli utede

Primjer projekta sa sporazumom


o podjeli utede
primjer bolnice koja trenutno troi
75.000,00 KM za proizvodnju pare i tople
vode
ESCO kompanija je identifikovala potrebne
mjere:

zamjenu zastarjelog kotla,

obnovu distributivne mree pare/tople vode i

instalaciju kontrole grijanja.

Procijenjeno je da bi te mjere zahtijevale


iznos od 56.000,00 KM, dok bi realizovana
energijska uteda iznosila 35%.

ESCO predlae aranman podjele


uteda putem kojeg e:
ESCO finansirati projekat i dijeliti utedu
sa klijentom
upravljati novom opremom tokom
vremenskog razdoblja od sedam godina

ESCO projekat sa ugovorom o podjeli


utede
raun za utroak energije prije
projekta
oekivana uteda energije prema
projektu
troak projekta
ESCO ulae
klijent
kredit (ESCO se zaduuje)

75.000,00
KM
35%
56.000,00
KM
15.500,00
KM
3.100,00
KM
43.400,00
KM

Rezultati projekta (godinje)

Ostvarena uteda 26.250 KM


ESCO prima 24.938 KM
ESCO vraa kredit 17.452 KM
Bolnica dobija 1.312 KM

Novani tokovi ESCO projekta


(podjela uteda)
godina
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

pozajmica Bolnica

ESCO

()

()

()

-43400

-3100

-15500

17452

1312

7486

17452

1312

7486

17452

1312

7486

1312

24938

1312

24938

1312

24938

1312

24938

26250

26250

Hvala na panji!
husika@mef.unsa.ba