You are on page 1of 3

UBND QUAN SON TRA.

PHONG GIA.O DlJC vA BAo T~o

s6:

FBi IKH-PGDDT

CQNG HoA xA HQI cHiJ NGHIA VI.(tT NAM

Bi}cI~p - Tv do - H~nh phuc


Son Tra, ngay~th6ng 12 nam 2015
KEHO~CH

TB chu'c hgi thi ghio vien chu nhi~m lo'p gioi qu~n SO'n Tra Ifin thu' 2
Nam hoc
. 2015 - 2016

Thvc hi~n Thong tu s6 43/2012/TT-BGDDT ngay 26 thang 11 nam 2012


clla BQ Giao d\lC va Dao t~o vS vi~c ban hanh DiSu I~ hQi thi giao vien cM
nhi~m lap giGi giao d\lc ph6 thong va giao d\lc thuemg xuyen; Cong van
4017 /SGDDT -GDTrH ngay 09 thang 11 nam 2015 vS vi~c t6 cMc hQi thi giao
vien cM nhi~m giGi dp thanh ph6 cua Sa GD&:ElTtMnh ph6 :ElaN~ng, PhOng
Giao d\lc va :Elaot~o qu~n San Tra trin khai kS ho~ch t6 cMc HQi thi giao vien
cM nhi~m lOp giGi dp qu~ lful tM 2 nam hgc 2015-2016 C\lth nhu sau:

I. MVC DIcH, YEU

cAu

1. Ml}c dich
a) Tuyn chgn, cong nh~n giao vien d~t danh hi~u giao vien cM nhi~m
giGi trong cac tmemg tiu hgc va THCS, t~o diSu ki~n d giao vien th hi~n nang
Ivc, hgc t~p, trao d6i kinh nghi~m vS cong tac cM nhi~m lOp; lam ca sa xet
chgn giao vien cM nhi~m tham gia thi giao vien cM nhi~m giGi dp thanh ph6
Ian thlinhk
b) Phat hi~n, tuyen duung va nhan rQng nhll'ng din hinh tJen tiSn, t~o
dQng Ivc nang cao ch~t lugng giao d\lC clla m6i tmo'ng va toan nganh giao d\lc
va dao t~o qu~n, g6p phan thu hUt sv quan tam clla cac Ivc lugng xii hQi tham
gia giao d\lChQc sinh;
c) G6p phan danh gia thvc tr~ng nang Ivc, nghi~p Vl,lsu ph~m Clla oQi
ngfi, tir d6 xay d\l'ng kS ho~ch dao t~o, b6i duung nh~m nang cao nang h,rc lam
cong tac cM nhi~m 16p clla giao vien, dap ling yeu cau d6i mo-igiao dl,lc.
2. Yeu du
Vi~c t6 cMc hQi thi pMi dam bao khach quan, trung thvc, cong b~ng, c6
tac d\lng giao d\lc, khuySn khich dQng vien giao vien hgc hOi, trao d6i, truySn
d~t, ph6 biSn kinh nghi~m lam cong tac cM nhi~m 16p, giao dl,lCd~o dtIC hgc
sinh.
II. DOl TUQNG, SO LU<)'NG, DIEU KIlJ;N DANG Ki DlJ THI
a) DBi tuc;rng
Tham dV hQi thi dp qu~n Ian 2 Ja giao vien dang lam cong tac cM nhi~m
trong cac trm'mg thuQc dp tiu hgc va tIung hgc ca sa tren dia ban qu~n Sun
Td.

b) Di~u ki~n

Giao vien tham dV hQi thi phi'li d\it giao vien cMnhi~m gi6i dp truOng
trong nam hQc 2014-2015, dugc nha truOng chQn cu tham gia hQi thi dp qu~n.
BS dam bao di~u ki~n tham gia hQi thi giao vien cM nhi~m gi6i dp thi'lnh
ph5, cM y khuy~n khich giao vien cM nhi~m d\it giao vien cM nhi~m gi6i ciJ.p
truOng trong nam hQc 2012-2013, d\it giao vien chu nhi~m gi6i ciJ.pqu~ 20132014 tham gia.
c)

85 Im/ng

Cac truOng xet chQn, thanh I~p d<)ituySn dv thi vai s5 giao vien tham gia
b~ng t5i thiSu 20% va t5i da 25% tren t6ng s6 giao vien lam cong tac cM nhi~m
lOp cua truOng.
Ill. NO! DUNG vA HINH THue TID

1. N<)idung thi bao g6rn cac v~n d~ co lien quan d~n cong tac cM nhi~rn
dugc quy dinh trong di~u I~ nha truong, quy ch~ t6 cMc va hO\it d<)ngcua cac
ca sa giao d\lc va rn<)ts5 van ban hi~n hi'lnhlien quan d~n giao d\lc ph6 thOng.
2. M6i giao vien dV thi phi'lithvc hi~n 4 phfuJ thi bao g6rn:
a) Thi h6 sa giao vien chu nhi~rn, nguai dV thi n<)p cho ban t6 chuc hQi
t~i h6 sa giao vien cM nhi~m co kern theo nh~n xet, danh gia cua nha truOng,
gom co:
- S6 cM nhi~rn cua nam hQc 2014-2015 (d6ng tMi ti~p tl,lc hoan thi~n s6
chu nhi~m cua narn hQc 2015-2016 ph\lc Vl,lhQithi dp thanh ph5);
- Bao cao thanh tich cong tac cM nhi~m lOp kern theo minh chung;
- Sang ki~n kinh nghi~m ho~c san ph~m nghien CUllkhoa hQc su ph\im
ung d\lng co tac d\lng nang cao ch~t lugng giao d\lc hQc sinh trong cong tac cM
nhi~m nam hQc 2014-2015 ho~c nam hQc 2015-2016;
Sang ki~n trong cong tac chu nhi~m cua giao vi en dv thi thvc hi~n theo
K~ hO\ich s5 855/KH-PGDBT ngay I 0/12/2015 v~ vi~c triSn khai hO\it d<)ng
sang ki~n cua PhOng Giao d\lC va Bao t\iO dugc PhOng Giao d\lc xet duy~t va
cong nh~n se la k~t qua thay th~ cho m\lc h6 sa nay;
- Cac h6 sa khac (n~u co) v~ cong tac cM nhi~rn.
Ban t6 Chll'ChQi thi danh gia va cho diSm h6 sa giao vien cM nhi~rn.
b) Thi hiSu bi~t v~ cM truong, dUOng15i, dinh huang d6i mai giao d\lCva
cac n<)idung chi d\io cua nganh, dia phuang lien quan d~n cong tac cM nhi~m
lop (gQi t~t la bai thi hiSu bi~t). Bai thi hiSu bi~t la bai thi vi~t, k~t hgp ca 2 hinh
tMc tlJ Ill~n va tr~c nghi~m khach quan;
c) Thi ung xu tinh hu6ng su ph\im trong cong tac cM nhi~m lOp theo tinh
hu6ng do ban t6 chuc hQi thi dua ra (phan thi ung xu dugc thvc hi~n cung phan
thi hiSu bi~t);
d) Thi kS chuy~n vS cong tac cM nhi~rn: giao vien kS l\ii m<)tvi~c lam dS
l\ii ~ tugng sau s~c nh~t cua bin than trong hO\itd<)ngcM nhi~m duai hinh tMc
m<)tcau chuy~n, vi~t va n<)pkern h6 sa dV thi.

IV. THCn GIAN, DJA DIEM TO CHUC HOI TID


1. The)'i gian: DlJ ki~n tir ngay 31 thang 3 nam 2016 d~n ngay 08 thang 4
nam 2016.
2. Dia di~m: Twang TiSu hQe Ngo Gia TlJ.

V. HO SO Dtr TID VA DIEU KIEN CONG NHAN GrAo VrEN cHir


NHq:M LOP GIOI CAP QU~.
.
1. HB so'

dl[

fbi

- Danh saeh truang doan, pho twang doan va cae giao vien dang kY dlJ thi;
H6 sa giao vien eM nhi~m eua cae giao vien tham dlJ hQi thi (co xae nh?n eua
tM twang dan vi
giao vien dlJ thi).

eu

(rd.t cd ilu'(lc b6 vao bi h6 sa, ghi ro cac thong tin.)


- Cae twang gui h6 sa v~ PhOng Giao dve va Bao t\to (th~y T6ng Van
Chinh nh?n) twae ngay 22 thang 3 nam 2016.
2.~ Cach danh gia va di~u ki~n cong nh?n giao vien cbii nhi~m lo'p gioi
A
cap qUl.ln
Cae nQi dung thi duqe danh gia theo thang diSm 10, theo huang din cham
thi eua ban t6 eMe hQi thi va duqe cae giam khao cham dQe l?p. BiSm k~t lu?n
eua m6i nQi dung thi la trung binh eQng eua cae giam kMo.
Gi~o vien d\tt danh hi~u giao vien eM nhi~m lap gioi cap qU?n pMi d\tt
cae yeu diu sau:
a) H6 sa giao vien eM nhi~m d\tt tu 8 diSm tnJ len;
b) Bai thi hiSu bi~t d\tt tu 8 diSm t1'o len;
c) Bai thi u'ng

xu tinh

hu6ng

SU'

ph\tm d\tt tu 8 diSm tro len;

d) Bai thi kS ehuy~n v~ eong tae eM nhi~m d\tt til' 8 diSm t1'o len.
Giao vien tham gia du cae nQi dung thi va d\tt cae yeu e&u t1'en thi duqe
Twong phOng Giao dve va Bao t\to cap giay chung nh?n giao vien eM nhi~m
lOp gioi. K~t qua hQi thi la can eu dS danh gia, x~p lO\ti thi dua eua tUng twang
hQe va ca nhan tham gia hQi thi.
T1'en day la k~ hO\teh t6 eMe hQi thi giao vien eM nhi~m lap gioi cap
qu?n nam hQe 2015-2016. Kinh d~ nghj hi~u two'ng cae twang kh:in twang
t1'iSn khai tl1lJe hi~n.!.
Noi

1I1z~1l:

- S&GD&DT;
- Cae truimg TH, THCS;
- Lanh d~o PhOng GD&DT;
- Ban Bien t;1.pWebsite Ph6ng GD&DT;
- Luu: VT, THCS(HH)