You are on page 1of 12

2/18/2016

MariBelajarPecahan:PECAHANTAHUN6
3

More NextBlog

CreateBlog SignIn

MariBelajarPecahan
bersamaCIKGUHISHAM
SERONOKNYAMATEMATIK
PECAHANTAHUN3

MATEMATIKOHMATEMATIK

PECAHANTAHUN4

LAWAKMATEMATIK

PECAHANTAHUN5

HURAIANSUKATANPECAHAN

PECAHANTAHUN6

PECAHAN

KSSR&KBSR

PECAHANTAHUN6
WaktuSolatMalaysia

KualaLumpur&Putra
Jaya
Imsak

06:00

Subuh

06:10

Syuruk :

07:26

Zohor

13:30

Asar

16:48

Magrib

19:29

Isya

20:39

18Feb2016 10JamadilAwwal,1437
PilihanPengguna

PenambahanPecahan(Bahagian1)
HasilPembelajaran

1.Menambahnomborbercampurdengannomborbulat.
2.Menambahnomborbercampurdenganpecahanwajaryang
penyebutpecahansama.
3.Menambahduanomborbercampuryangpenyebut
pecahannyasama.

kodwaktusolat

MASIHKAHADIKADIKINGAT?
DOA

terdapat3jenisPECAHAN
ANDAPENGUNJUNGKE

MenambahMenggunakan
PembarisKuning
4yearsago

LamanPortalRasmi
UniversitiPendidikan
SultanIdris(UPSI)
HalamanRasmi
MARIBELAJAR
MATEMATIK

MATEMATIKITU
MUDAH
Pembundaran
5yearsago

ABOUTME

D20102044633IJAZAH
PENDIDIKANSEKOLAH
RENDAHSKSAWAH
SEMPADAN

BloguntukPendidik

MATEMATIKTAHUN6
4yearsago

2 8 6 8 2 7
MD.HISHAMUDDINBINMD.
YAACOB

MYBLOGLIST

(pecahanwajar)(pecahantak
wajar)(nomborbercampur)
Nomborbercampurterdiridaripada:

SUBSCRIBETO

Posts
AllComments

Viewmycompleteprofile
FACEBOOKBADGE
JOMBORAK!!

HishamuddinYaacob

pembelajaranpadahariinitertumpukepadaPENAMBAHAN

lihatcontohcontohdibawah:
nomborbercampur+nomborbulat

CreateYourBadge

INGATADIKADIK!!

FOLLOWERS

Sekiranyanomborbercampurditambahdengannomborbulat,
maka
TAMBAHNOMBORBULATterlebihdahulu.
contohnya:

11/2+1=1+1+1/2=21/2
http://blogmaribelajar.blogspot.my/p/pecahantahun6.html

1/12

2/18/2016

MariBelajarPecahan:PECAHANTAHUN6
Jointhissite

nomborbercampur+pecahanwajaryangsamapenyebut

withGoogleFriendConnect

Members(10)

Alreadyamember?Signin

TAHUKAHADIKADIK?
BLOGARCHIVE

11/4+1/4=12/4

2011(5)

namunbegitu,

December(5)

12/4ialahSETARAdengan11/2
..olehitu..
jawapanadikadikhendaklahditulisdenganpecahansetara
yangkecil

Magicof9
mathissoeasy
KeySkillsNumeracy
(6,7,8and9times
tables)...
:::BodyPartMath:::

nomborbercampur+nomborbercampur(penyebutyangsama)

Lagukanakkanak:
lagutigakupang
Sumberdariw...

REHATKANMINDA

Situasi1

makaadikadik,
TAMBAHKANnomborbulatterlebihdahulu
kemudian,
barulahTAMBAHKANpecahan

1+1=2
1/4+1/4=1/2
2+1/2=21/2
^selamatmencubaadikadik^

JOMKITACUBA
2+9/10=
5/6+2=
3/8+25/8=
74/9+2/9=
22/5+71/5=
35/8+21/8=

Seorangcikgumasukke
dalambilikdarjah.
Cikgu:Hariinikitaakan
belajarmengira..
MuridMurid:Baikcikgu..
Sigurumulabertanya
kepadasalahseorang
muridnya,Ahmad
Cikgu:Ahmad,jika1biji
timunditambahkan2biji
epaltambah3bijinenas
dan4bijijambujdi
berapa...?
Ahmad:JadiROJAK
cikgu..!!Nyam2..
Cikgu:Hah...??

Situasi2
Cikgu:Mat,4x6berapa?
Mat:24,cikgu...
Cikgu:Bagus,6x4
berapa?
Mat:Sudahtentu42.

BanyaklagilatihandiSINI
Situasi3
Padasuatuhari,seorang
ibumengajaranaknyacara
mengira.

PenambahanPecahan(Bahagian2)
HASILPEMBELAJARAN

http://blogmaribelajar.blogspot.my/p/pecahantahun6.html

EMAK:Katakankitahendak
pergiberkelah.Kitamahu
minumCocaCola.Yang
pergiberkelahadalahayah,
emak,kamu,kakakdan
nenek.BerapatinCoca
Colayangkitaperlubawa
semasaberkelah,supaya
setiaporangdapatminum

2/12

2/18/2016

MariBelajarPecahan:PECAHANTAHUN6

Menambahnomborbercampurdanpecahanwajaryangpenyebut
pecahannyatidaksama.
Menambahduanomborbercampuryangpenyebutpecahannya
tidaksama.

ADIKADIKSUDAHBERSEDIA?
masihkahadikadikingatpembelajaranpecahanyanglalu?

BAGUS!!
jikabegitu,marilahkitamenyambungpembelajarankitadengansubtopik
yanglainpula
marikitamahirkandiriLAGIdengantajuk

PENAMBAHANPECAHAN
..namun..

satutinCocaCola.
ANAK:Biarsayakira....
mmm...empattin,mak!
EMAK:Biarbetul,nak.
Cubakiralagi.
ANAK:Betullahmak.Empat
tinsemuanya!
EMAK:Salah!Jawapan
betulialahlima.Bagaimana
kamukiraempat,nak?
ANAK:Empat.....
EMAK:Lima!!!!
ANAK:Yaempatlah!!!Orang
yangnakminumCocaCola
cumaempat,sayakan
mahuminumPepsi.

kaliinikitaakanbelajarpenambahan..
EMAK:@#$%@%!!!

NOMBORBERCAMPUR+PECAHANWAJARYANG
PENYEBUTNYATIDAKSAMA
ingatadikadikPENYEBUTialahTIDAKSAMA
jadi..

Situasi4
Seorangmuriddarjahsatu
pulangdengangembira
setelahdiaberjaya
mendapat10markahpada
ujianmatematik.
Anak:"Mak!Saya
mendapat10markahpada
ujianmatematikdankata
guruhanyasayasajayang
mendapat10markah!"

fahamtakadikadik?
begini..

Emak:"Pintaranakmak.
Muridyanglaindapat
markahberapa"??
Anak:"Kataguruyanglain
mendapat100markah".

adikadik..
untuksamakanpenyebut,
adikadikperlutahu
GANDAANSEPUNYATERKECIL
yangSAMAbagikeduaduapecahan..
selepasmelakukanpenambahan..
adikadikjanganlupauntukmenukarkanpecahantersebutkepada
PECAHANSETARAyangTERKECIL..
seterusnya..
kitaakanbelajarpenambahan

http://blogmaribelajar.blogspot.my/p/pecahantahun6.html

3/12

2/18/2016

MariBelajarPecahan:PECAHANTAHUN6

NOMBORBERCAMPUR+NOMBORBERCAMPURYANG
PENYEBUTPECAHANTIDAKSAMA
sepertimanapenambahanyangtadi..
kitaperlumemastikan
keduaduapecahandidalamnomborbercampur
mempunyaiPENYEBUTyangSAMA
jomkitalihatcontoh:

samasepertipenambahansebelumini..
adikadikperlumencari
GANDAANSEPUNYATERKECIL
bagikeduaduapecahandidalamnomborbercampur

kemudian..
barulahadikadiktambahkanhasilkeduaduanombor
bercampurtersebut.
janganlupauntukmemberikannilaipecahanyangterkecil..
marimengujikefahamanadikadik!!

35/7+4/6
7/8+44/7
63/4+12/3
24/5+61/2
selamatmencubaadikadik!!

PenambahanPecahan(Bahagian3)

HASILPEMBELAJARAN

a)Menambahtiganomboryangmelibatkannomborbercampur,nomborbulat
danpecahanwajar.

b)Menambahtiganomborbercampur
c)Menyelesaikanmasalahyangmelibatkanpenambahannombor
bercampurdalamsituasiharian.

assalamualaikum
danselamatsejahtera
ADIKADIK!!
~mogasentiasasihat,ya..

kaliinikitamasihberadadibawahtajukPENAMBAHAN
namunkaliinipenambahanmelibatkan3nombor
NOMBORBULAT+NOMBORBERCAMPUR+PECAHAN
http://blogmaribelajar.blogspot.my/p/pecahantahun6.html

4/12

2/18/2016

MariBelajarPecahan:PECAHANTAHUN6

WAJAR

ok..
seterusnya

kitateruskandenganpenambahan
NOMBORBERCAMPUR+NOMBORBERCAMPUR+NOMBOR
BERCAMPUR

bagusadikadik!!
sekarangadikadiksudahmempelajarikonseppenambahan..
untukmenguasaitopikini,adikperlubanyakkanmembuatlatihan

cubaadikadikselesaikansoalanini:
43/7+9/8+3=
1/3+6+75/6=
33/8+25/6+52/3=
31/9+12/3+21/6=
untukbanyakkanlagilatihanadikadiksilaklikSINI
adikadikjugabolehcubalatihanyangterdapatdiSINI

TAHUKAHADIKADIK?
Penambahanpecahanbolehdigunakan
dalamkehidupankitaseharihari.
sebagaicontoh:
situasi1

http://blogmaribelajar.blogspot.my/p/pecahantahun6.html

5/12

2/18/2016

MariBelajarPecahan:PECAHANTAHUN6

Segelasairmampudiisisebanyak250mlair.Aman,AdidanAthirah
masingmasingtelahmenggunakancawantersebutuntukminum.
Amantelahmenghabiskankesemuaairdanmenambahsebanyak
1/2lagiairyangdituang,Adipulaminum12/3airdaripadacawan
tersebut.Athirahpulahanyaminum11/4air.Berapakahjumlahair
dalammlyangtelahdihabiskanolehmerekabertiga?
adikadikperlutahu!!
Amansegelasdan1/2lagi=11/2x250ml
=375ml
Adi12/3air=12/3x250ml
=416.67ml
Athirah11/4air=11/4x250ml
=312.5ml
Jumlahairyangdiminum:
=375ml+416.67ml+312.5ml
=1104.17ml
situasi2

Ismailtelahbercadanguntukmembelibarangkeperluannyadi
sekolah.IbunyatelahmembekalkanwangsebanyakRM150untuk
kegunaannyaitu.Didalamperjalanandiatelahsinggahkekedai
kasut.Disanadiatelahmenghabiskan1/2daripadaduityang
dibekalkanolehibunyauntukmembelisepasangkasutbola.Di
kedaiyanglain,diatelahmenggunakan1/5daripadawangtadi
untukmembelibegsekolahdan11/8daripadahargabegsekolah
tadiuntukbukudanalatalattulis.Berapakahduityangtelah
dibelanjakanolehIsmail?
KELUARKANSEMUAKATAKUNCI
Jumlahduityangdibekalkan=RM150
HARGABARANGYANGDIBELI
Kasutbola=1/2xRM150
=RM75
Begsekolah=1/5xRM150
=RM30
Bukudanalatalattulis=11/8xRM30
=RM33.75
JumlahPerbelanjaan=kasutbola+begsekolah+bukudanalat
tulis
=RM75+RM30+RM33.75
=RM138.75
Mudahkanadikadik...
jadi..
untuklebihmahir..
http://blogmaribelajar.blogspot.my/p/pecahantahun6.html

6/12

2/18/2016

MariBelajarPecahan:PECAHANTAHUN6

banyakkanlahmembuatlatihan..
semogaadikadikdipermudahkanuntukmemahamitopikini

TipsPenolakanPecahan(Bahagian2)
Penolakanpecahandaripadanomborbulatataunomborbercampuradacaracaratertentu
menyelesaikannya.Berikutadalahlangkahlangkahyangbolehdiikuti:

a)

Apabilamenolakpecahandaripada1,tukarkannomborbulatkepada

pecahan.Contoh:
b)Apabilamenolaknomborbercampuryangmempunyaipenyebutsamanilai,kekalkanpenyebutnyadan
tolakkanpengangkanya.
Contoh:

c) Apabilakeduaduapecahanadalahnomborbercampur,tolakkannomborbulatterlebihdahulu.Kemudian
tolakkanpecahan.

Contoh:

d)Apabilamenolakduanomborbercampur,tolakkannomborbulat
dahulukemudiantolakkannomborpecahan.Jikapenyebutnyatidak
sama,tukarkankepadapecahansetara.

Contoh:

e)Apabilamenolakduanomborbercampur,tolakkannomborbulat
dahulukemudiantolakkannomborpecahan.Jikaterpaksa
mengumpulsemula,lakukanmengumpulsemuladengan
mendapatkannilaisatudaripadanomborbulat.Contoh:

f) Jikamenolakpecahandaripadanomborbulat,tukarkannomborbulat
kepadapecahan.

Contoh:

g)Jikamenolaknomborbercampurdaripadanomborbulat,tukarkan
nomborbulatkepadapecahan.
http://blogmaribelajar.blogspot.my/p/pecahantahun6.html

7/12

2/18/2016

MariBelajarPecahan:PECAHANTAHUN6

Contoh:

OperasiBergabungTambahdanTolakMelibatkanPecahan
(bahagian1)
HASILPEMBELAJARAN
Mencarihasiloperasibergabungtambahdantolakyang
melibatkannomborbercampur,penyebutpecahannyasama
hingga10.
Mencarihasiloperasibergabungtambahdantolakyang
melibatkannomborbercampur,penyebutpecahannyatidaksama
hingga10.

adikadiksudahtentumasihingatbukan?
PENAMBAHANdanPENOLAKAN
pecahan
pembelajaranhariiniakanmenggabungkan
keduaduaoperasi
TAMBAHdanTOLAK
kitalihatcontohuntuksoalanyangmelibatkan
NOMBORBERCAMPUR,PENYEBUTPECAHANSAMA

adikadik
ketahuilah..
konsepoperasibergabunginijugasamaseperti
operasitambahdantolak..
kitaasingkannomborbulatdenganpecahan..
kemudianselesaikansatupersatu..

(2+31)+(2/5+1/52/5)
=(51)+(3/52/5)
=41/5
MUDAHBUKAN??
seterusnya...kitaakanbelajaroperasibercampurlagi..
namun..
kaliinimelibatkan
NOMBORBERCAMPURDANPENYEBUTNYATIDAKSAMA

http://blogmaribelajar.blogspot.my/p/pecahantahun6.html

8/12

2/18/2016

MariBelajarPecahan:PECAHANTAHUN6

sepertimanaoperasitambahdantolak,
pastikanpenyebutpecahansamaterlebihdahulu
sebelummenolakmahupunmenambahpecahantersebut.

semogaadikadikmudahmemahamiapayangdiajar~

OperasiBergabungTambahdanTolakMelibatkanPecahan
(bahagian2)

HASILPEMBELAJARAN

Menyelesaikanmasalahoperasibergabungtambahdantolakyangmelibatkannomborbercampur
dalamsituasiharian.

adikadik...
tentuadikadikmasihingatkan..
pecahanjugaberkaitrapatdengankehidupansehariankita..

tidakketinggalanwalaupunpecahantersebut
terdiridaripadaoperasi
tambahdantolak
jomkitalihatcontoh

contoh:

Marinamempunyaisebalangguliyangberwarnawarni.Balang
tersebutmengandungi250bijiguli.Ayahnyatelahmemberikannya
11/5daripadajumlahguliyangdiaadasebagaihadiah.Namun
begitu,selepasbermainbersamarakannyadiamendapatigulinya
hilangsebanyak16/25daripadajumlahyangasal.Berapakah
jumlahguliyangdimilikinyasekarang?
Langkahpertamaialahkeluarkansemuaisipenting:
http://blogmaribelajar.blogspot.my/p/pecahantahun6.html

9/12

2/18/2016

MariBelajarPecahan:PECAHANTAHUN6

Jumlahasalguli=250
Hadiahdariayah=11/5x250
=300
Hilang=16/25x250
=310
Jumlahyangtinggal=jumlahasalguli+hadiahdariayahhilang
=250+300310
=240
mudahbukan..
adikadik..
janganlupaulangkaji,ya...

semogadipermudahkanuntukmemahamitopikini~

ContohSoalanPenolakanPecahanTahun6
Soalan1
Linamempunyaisehelaikain10mpanjang.Diamenggunakan2
mdan31/ 4m.BerapakahpanjangkainyangLinaadasekarang?
Jawapan

10231/4
=(40813)/4
=19/4
=43/4

OperasiMelibatkanPecahanBercampur
Matematik adalah mudah sekiranya adikadik dapat mengikuti langkahlangkah
yang betul dalam proses penyelesaian.
Di bawah merupakan langkahlangkah bagi menambah pecahan bercampur
(improper fractions).
Bagaimanakah untuk menambah nombor dibawah?

Ohhh.. ianya satu soalah yang sangat mudah!


Ini adalah contoh mudah.
Bagaimana pula jika operasi melibatkan nombor bercampur dikedua
dua bahagian?
Perkara inilah yang selalu menimbulkan masalah kepada adikadik.
Contoh:

http://blogmaribelajar.blogspot.my/p/pecahantahun6.html

10/12

2/18/2016

MariBelajarPecahan:PECAHANTAHUN6

Langkah penyelesaian:
Tukarkan keduadua pecahan kepada pecahan tidak wajar
(improper fractions)

Perlu ambil perhatian.


Penambahan pecahan bercampur di atas melibatkan nombor penyebut yang
berlainan.

Samakan penyebut.
Jangan lupa mendarabkan pengangka sama seperti penyebut.

Selesaikan

Jawapan

http://blogmaribelajar.blogspot.my/p/pecahantahun6.html

11/12

2/18/2016

MariBelajarPecahan:PECAHANTAHUN6

Jawapan akhir:

~semoga adikadik dipermudahkan untuk memahaminya~

+3 Recommend this on Google

Home
Subscribeto:Posts(Atom)

WestlifeAllOrNothingMp3
Musicaddict.com

SELAMATMELAYARIBLOGINI

Semogaandaberpuashati

PictureWindowtemplate.PoweredbyBlogger.

http://blogmaribelajar.blogspot.my/p/pecahantahun6.html

12/12