You are on page 1of 3

ROMANIA

TRIBUNALUL BUZAU
B-dul N.Balcescu Nr. 8 Judetul Buzau
Buzau
SECTIA A II-A CIVILA, DE CONTENCIOS

ADMINISTRATIV

$1 FISCAL

Destinatar:
PROGRAMUL PENTRU APLICATll
BUGETARE
sector 6, Bucuresti, SPLAIUL
INDEPENDENTEI, nr. 202A

DOSARUL NR. 603/114/2015
Materia: Contencios administrativ ~i fiscal
Stadiul procesual al dosarului: Fond
Obiectul dosarului: refuz solutionare cerere
Complet: caf 3
·

COMUNICARE
HOTARARE CIVILA
NR. 496/2015 DIN DATA DE 12 Mai 2015
Stlrnata doarnna/Stirnate damn,
va cornunicarn, alaturat, copia hotararii civile nr. 496/2015, pronuntata la data de 12 Mai 2015, de
catre TRIBUNALUL BUZAU SECTIA A II-A CIVILA, DE CONTENCIOS ADMlNISTRATIV $1 FISCAL.
Pentru informatii despre dosare apelatl
0244402955,

cs

p;. !'6 201

z

1

l

311:'14

Dosar nr. 603/114/2015
ROMANIA

SEcpA

TRIBUNALUL BUZAU
A II-A OVILJ\., DE CONTE NO OS ADMINISTRA TIV SI FISCAL
SENTINTA OVILA Nr. 496/2015
Sedinta publica de la 12 M1i 2015
Completul compus din:
PRESEDINfE Filofteia Musetescu
Grefier Camelia Sandro

Pe rol judecarea actiunii
formulata de
reclamanta PROGRAMUL PENTRU
APLICA'fII BUGETARE cu sediul in Bucuresti, Splaiul Independentei, nr.202 A, sector 6, OF
33938364, J14/40/15 ID contradictoriu cu parata UATC PARsCOV cu sediul ID localitatea
Parscov, nr. 1048, judetul Buzau.
La apelul nominal facut ID sedinta publics au lipit partile
Procedura legal indeplinita.
S-a focut referatul cauzei de catre grefierul de ~edin1a care invedereaza: parata a depus
adresa nr. 2639I16.05.2015 ~i reclamanta a solicitat judecarea in lipsa.
Instanta constata cauza in stare de judecata §i o retine spre solutionare.
TRIBUNAL UL
Deliberand asupra cauzei de fata:
Prin actiunea inregistrara la rolul acestei mstante sub nr. 603/2015 reclamanta
PROGRAMUL PENTRU APLICA'fII BUGETARE a solicitat ID contradictoriu cu UAT
Parscov obligarea la comunicarea urmatoarelor informatii de interes public;copia bilantului
contabil la data de 31.12.2013, structura organizatorica a institutiei, atributiile departamentelor,
programul de functionare, prograrnul de audiente al autoritatii numele §i prenumele persoanelor
din conducerea autoritatii sau a institutiei publice §i ale functionarului responsabil cu difuzarea
informajiilor pub lice.
In motivarea actiunii s-au invederat urmatoarele: reclamanta deruleaza un studiu ce are ca
obiective principale; observarea de colectare a taxelor, impozitelor locale §i amenzilor la nivelul
administratiei publice locale, observarea nivelului de autofinantare al autoritatilor administrative
publice locale, observarea gradului de implementare a dispozitiilor legale privind transparenta
decizionala §i accesul la informatii de interes public
precum §i observarea gradului de
implementare a dispozitiilor Legii 176/2010 la nivelul administratiei publice locale.
In acest sens reclamanta a depus o cerere, respectiv la 06.02.2015 dar parata desi avea
obligatia de a raspunde in termenul de 10 zile si nici nu a solicitat prelungirea acestuia, astf el se
solicita admiterea cererii.
In drept actiunea a fost fundamentata pe disp. Legii 544/2001.
In probatiune a depus cerere de cornunicare in formatii publice.
Prin adresa din 17.04.2015 parata a cornunicat urmatoarele: datele solicitate de
reclamanta se afla pe site-ul comunei www.parscov.ro ~i acesta a fost facut cunoscut ~i
reclamantei cu adresa nr. 1766/06.03.2015.
Totodata a mai precizat parata , ca un reprezentant al reclamantei s-a prezentat la sediul
primariei sernnand un contract prim mijloace de viclenie fiind 1n prezent ID cercetarea IPJServiciul Investigarea §i Combaterea Criminaliuitii Economioce.
In dovedirea spuselor sale paratJ a depus copii de pe urmatoarele inscrisuri:
adresa nr. 1766/05.03.2015;
dovada de cornunicare.

ca

Analizand prezenta actiune In raport de sustinerile partilor, instanta constata:
pentru derularea unui studiu ce are ca scop in ce rnasura sunt respectate dispozitiile

art.2911 Cod fiscal ori daca exista indicii ca necolectarea §i neurmarirea taxelor,
impozitelor locale §i amenzilor imbraca forma mitei electorale mascate, reclarnanta a
solicitat paratei, prin cererea din 06.02.2015 cornunicarea unor informatii de interes
public.
Prin adresa din 05.03.2015 parata a facut cunoscut reclamantei ca datele solicitate
sunt pe site Primariei comunei Parscov \\'\\ w.p.lrscov .ro.
In conformitate cu <lisp. art.20 din Normele de aplicare a Legii 544/2001, orice
persoana fizica sau juridica ' romana sau straina poate cere informatii de interes publice.
Disp. art. 47 alin.4 al Constitutiei Rominiei consacra de asemeni obligatia
institutiei publice de a raspunde la cereri indiferent dad sunt admise sau respinse.
Parata a refuzat comunicarea 1n scris a celor solicitate precizand prin adresa din
17.04.2015 ca cele solicitate se afla pe site-ul www.parscov.ro. dar aceast a este una din
rnodalitatile de a comunica din oficiu unele informatii, ceea ce nu exclude obligatia de a
comunica §i 1n scris la cererea solicitantilor potrivit art.6 din legea 544/2001.
Cum necomunicarea in termen de 10 zile de la mregistrarea cererii echivaleaza cu
refuzul nejustificat al rezolvarii cererii §i implicit al aplicarii legii, actiunea urmeaza a fi

admisa.
PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEG II
HOTARA)TE
Admire actiunea formulate de reclamama PROGRAMUL PENIRU APLICATII
BUGETARE cu sediul 1n Bucuresti, Splaiul Independentei, nr.202 A, sector 6, OF 33938364,
]14/40/15 1n contradictoriu cu parata UATC PARsCOV cu sediul In localitatea Pfirscov, nr.
1048, judetul Buzau.
Obliga parata la comunicarea informatiilor solicitate potrivit adresei nr.55/06.02.2015.
Cu drept de recurs 1n termen de 15 zile de la comunicare.
Pronuntata 1n sedinta publics de la 12 Mai 2015.

Presedinte,
Filofteia Musetescu

Red. F.M
Tehnoredactat C.~/ 4 ex
04.06.2015

2