You are on page 1of 2

ROMÂNIA

TRIBUNALUL B UZĂU
B-dul N.Bălcescu Nr. 8 Judelui Buzău
Buzau
·
SECŢI A A li-A CIVI LĂ, DE CONTENCIOS ADM INISTRATIV ŞI FISCAL
Destinatar:
PROGRAMUL PENTRU APLICATU
'
BUGETARE
sector 6, B ucureşti , SPLAIUL
IND E PENDENŢEI , nr . 202A

DOSARUL NR. 1917/114/2015
Materia: Contencios administrativ şi fiscal
Stadiul procesual al dosarului: Fond
Obiectul dosarului: refuz soluţionare cerere
Complet: CAF 9

Comunicare
emisă

Stimată doamnă/Stimate

Ad resă

la 3 septembrie 2015

domn,

în legătură cu dosarul având date le de identificare de mai sus, în
comu nicăm întâmpinarea şi faptul că în termen de 1O zile de la primirea
de a depune răspuns la întâmpinare. Depuneţi documentele solicitate şi

calitate de Reclamant, vă
prezentei comunicări , aveţi obligaţia
înscrisurile doveditoare într-un

exe(
m~;;~\;ent~:-~nţă şi câte un exemplar pentru fiecare parte, ci. art. 150 NCPC

!~.(Q
~'

'-

\

„ . ,1
.::;, I

l'it::- _'

Parafâ ŞeJuluf inst'ailţei,
(ştampila}

.IU.DE°!"UL BUZAU
·~. 1 .F

4055858

TRIBUNALUL BUZAU
DOSAR NR. 1917/114/2015

1

J\l::·.fL1 ?o.t-!f

OBIECTUL DOSARULUI:
REFUZ SOLUTIONARE CERERE

~

~

vi /
\

'

)'

DOMNULE PRESEDINTE

Primaria comunei Ulmeni, judetul Buzau, autoritate administrativa cu sediul in comuna
Ulmeni, judetul Buzau, avand calitatea de parat in cauza ce face obiectul dosarului
nr.1917/114/2015, aflat pe rol la Tribunalul Buzau, prin reprezentantul sau legal, Primar
Armeanu Valeriu, formuleaza prezenta
INTAMPINARE
IN FAPT: PROGRAMUL PENTRU APLICATU BUGETARE,cu sediul in mun.Bucuresti,
str.Splaiul Independentei nr.202A, sect.6,CIF 33938364, J14/40/15 a formulat o plangere
impotriva UATC illmeni ca urmare a refuzului comunicarii informatiilor de interes public.
Avand in vedere cele relatate mai sus facem urmatoarele precizari:
Solicitam instantei de judecata respingerea plangerii formulate ca fiind netemeinica si
nelegala motivat de faptul ca reclamanta nu a formulat cerere pentru a i se pune la dispozitie
informatiile de interes public astfel cum este stipulat la art.6. din Legea nr.544/2001.
Prin actiunea initiata de reclamant se urmareste intimidarea reprezentantilor UAT Ulmeni
pentru a deturna cursul dosarului penal aflat in stadiu de solutionare la IPJ Buzau-Serviciul de
Investigare a Criminalitatii Economice.
Dosarul penal la care facem referire, reprezentantii reclamantei in cursul lunii ianuarie,
anul 2015, s-au prezentat la sediul Primariei comunei illmeni dandu-se drept Agenti
guvernamentali- functionari publici cu atributii de control, invocand nereguli ale documentelor ori
ale modului de administrare a patrimoniului institutiei , dar si slaba colectare a creantelor de
catre functionarii cu atributii in domeniu.
Acesti indivizi prin manevre doiosive sub pretextul ca sunt functionari ai statului, si-au
oferit sprijinul pentru derularea unui asa numit program de colectare eficienta a taxelor si
impozitelor precum si a altor debite datorate de catre contribuabili, bineanteles contra cost.
Dupa cum bine se poate observa acest asa zis Program pentru aplicatii bugetare nu a
urmarit nicidecum sa i se puna la dispozitie din partea DAT Ulmeni a unor informatii de interes
public ci a urmarit inducerea in eroare a reprezentatntilor primariei pentru a-si putea atinge un
scop ascuns.
Daca ar fi dorit sa afle aceste informatii de interes public acestia ar fi putut consulta site-ul
oficial al primariei illmeni si sa afle ce ii interesa.
Avand in vedere cele relatate anterior va solicitam domnule Presedinte respingerea actiunii
asa cum a fost formulata.
În drept, ne intemeiem acţiunea pe disp. art. 205 NCPC si dispozitiile Legii nr.544/2001.
In conditiile art.223 din NCPC solicitam judecarea cauzei in lipsa.
Depunem prezenta actiune in dublu exemplar.

DATA:

/~ · oţ . c.2 .o/5
I

PRIMAR,
VALERlU.ARMEANU
/.,\i---11~·
. .:>~
.•
!,
/
'
/r'i I!
' '.-:-\
.
,
'-!
l 'o-. \'
.\

I

11-::

\~.
\

\)

.'

\\ ··-

~

o\'.' ".
\'•

~

\.,, •.

. ~'·

·~.I

..•

.... :_ ..

J . :•

..
~

'

: