You are on page 1of 1

ROMÂNIA

CURTEA DE APEL PLOIEŞTI
str. Emile Zoia , nr.4
Ploiesti
SECŢIA A li-A CIVILA, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL
Camera Sala 3

Destinatar:
PROGRAMUL PENTRU APLICA ŢII
BUGETARE ( P.A.B. )
corn. SECTOR 6, Bu cu reşti , STRADA
SPLAIUL INDEP E NDENŢEI , nr. 202 A,
Cod postai 032451

DOSARUL NR. 493/114/2015
Materia: Contencios administrativ şi fiscal
Stadiul procesual al dosarului: Recu rs
Obiectul dosarulu i: anulare act administrativ

CITAŢIE
emisă

Stimată doamnă/Stimate

la 1O Septembrie 2015

domn,

Sunteţi chemat în această instanţă , camera Sala 3, în data de 29 Octombrie 2015, ora 09:00 în calitate
de recurent - reclamant, în proces cu ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUZĂU
în calitate de intimat - pârât.
în caz de neprezentare a părţilor, se va putea trimite un înscris, judecata urmând a se face în lipsă .
Operator de date cu caracter personal, număr notificare 3120.
Prin înmânarea citaţiei, sub semnătură de primire, personal ori prin reprezentant legal sau convenţional
ori prin funcţionarul sau persoana însarcinată cu primirea corespondenţe i pentru un termen de j ud ecată, cel
citat este prezumat că are în cunoştinţă şi termenele de jud ecată ulterioare aceluia pentru care ci taţia i-a fost
înmânată .

L.S. PRESEDINTE
(stampila)

Pentru

informaţii

despre dosare

apelaţi

0244402955,