WP 1.

4/2013

KERAJAAN MALAYSIA

Kadar Dan Syarat Tuntutan Elaun, Kemudahan Dan
Bayaran Kepada Pegawai Perkhidmatan Awam
Kerana Menjalankan Tugas Rasmi
(Tidak Termasuk Tentera Dan Polis)
PERBENDAHARAAN
MALAYSIA

Pekeliling Perbendaharaan Malaysia

WP 1.4/2013

KANDUNGAN
ELAUN DAN BAYARAN ANGGOTA PERKHIDMATAN AWAM........................................

3

WP 1.4/2013 Kadar Dan Syarat Tuntutan Elaun, Kemudahan Dan Bayaran Kepada
Pegawai Perkhidmatan Awam Kerana Menjalankan Tugas Rasmi
(Tidak Termasuk Tentera Dan Polis) ................................................................................

3

1.

Tujuan ............................................................................................................ 3

2.

Tafsiran .......................................................................................................... 3

3.

Tanggungjawab Ketua Jabatan ................................................................... 4

4.

Tanggungjawab Pegawai ............................................................................. 4

5.

Bertugas Rasmi Di Dalam Negeri ................................................................ 4

6.

5.1

Elaun Makan ....................................................................................... 4

5.2

Elaun Harian ....................................................................................... 5

5.3

Bayaran Sewa Hotel ...........................................................................

5.4

Elaun Gantian Tetap .......................................................................... 6

5.5

Elaun Bantuan Gaji Pemandu ...........................................................

7

5.6

Elaun Hidup Pemandu .......................................................................

7

5.7

Elaun Perjalanan Kenderaan .............................................................

8

5.8

Tambang Gantian ...............................................................................

8

5.9

Elaun Perjalanan Motobot/Motosangkut ..........................................

9

5.10

Elaun Basikal dan Elaun Motosikal ..................................................

9

5.11

Tambang Pengangkutan Awam ...................................................... 10

5.12

Belanja Pelbagai ............................................................................... 10

5

Bertugas Rasmi Di Luar Negeri ................................................................. 11
6.1

Elaun Makan dan Elaun Harian ....................................................... 11

6.2

Bayaran Sewa Hotel ......................................................................... 12

6.3

Elaun Dan Bayaran Semasa Singgah Dalam Perjalanan .............. 12

6.4

Elaun Gantian Tetap ........................................................................ 13

6.5

Belanja Pelbagai ............................................................................... 13

6.6

Belanja Keraian ................................................................................ 14

6.7

Elaun Pakaian Panas ....................................................................... 14

6.8

Belanja Perubatan ............................................................................ 15

7.

Kemudahan Perjalanan Dengan Kapal Terbang ...................................... 15
M.S. 1/20

4/2013 17 18 . Elaun.Pekeliling Perbendaharaan Malaysia WP 1. Kemudahan Dan Bayaran Kerana Menghadiri Istiadat Pengurniaan 12. Borang Tuntutan 19 LAMPIRAN 20 M. Tambang Perjalanan Bagi Penempatan Selepas Lantikan Pertama 13. 11. Bayaran Saguhati Persidangan 16 10. Kemudahan Dan Bayaran Kerana Hadir Di Mahkamah 17 Elaun.S.4/2013 8. Tuntutan Perjalanan Bagi Menghadiri Acara Rasmi Kerajaan 19 15. 2/20 Pekeliling Perbendaharaan Malaysia WP 1. Pendahuluan Diri 16 9. Tuntutan Perjalanan Selepas Waktu Bekerja Dan Hari Cuti 18 14.

5 "Tugas Rasmi" bermakna tugas yang berkaitan dengan tugas pejabat selain daripada menghadiri kursus yang dibenarkan.2 "Ibu Pejabat" bermakna tempat biasa seseorang pegawai melaporkan diri untuk bertugas dan lingkungan jarak pentadbirannya ialah: (1) (2) (3) 25 km jika boleh dihubungi oleh jalanraya. kemudahan dan bayaran di bawah Pekeliling ini berdasarkan Gred/Kategori masing-masing di bawah Sistem Saraan Baru (SSB) atau Kumpulan Gaji masing-masing di bawah Laporan Jawatankuasa Kabinet 1976 (JKK 1976) mengikut mana yang berkenaan.4/2013 .4 "Perbendaharaan" bermakna Menteri Kewangan dan termasuk pegawaipegawai di bawah kawalan pentadbiran atau arahannya. 2. Tujuan Pekeliling ini adalah bertujuan untuk menetapkan kadar dan syarat bagi seseorang pegawai menuntut elaun. dan 2.3 "Pegawai" bermakna seseorang pegawai di dalam Perkhidmatan Awam Kerajaan Persekutuan dan Perkhidmatan Awam Kerajaan Negeri termasuk yang dilantik secara tetap dan sementara. Jadual perubahan/perbandingan adalah seperti di Lampiran A.4/2013 Kadar Dan Syarat Tuntutan Elaun. Kemudahan Dan Bayaran Kepada Pegawai Perkhidmatan Awam Kerana Menjalankan Tugas Rasmi (Tidak Termasuk Tentera Dan Polis) 1. 2. M. 4 Tahun 2002 dan pindaannya. Tafsiran Melainkan sesuatu itu terjelas maksudnya di dalam Pekeliling ini.ELAUN DAN BAYARAN ANGGOTA PERKHIDMATAN AWAM WP 1. kemudahan dan bayaran semasa bertugas rasmi mengikut Perintah Am Bab B. 2. tafsiran di bawah ini hendaklah diikuti: 2. Pegawai yang membuat pilihan untuk tidak menerima Sistem Saraan Malaysia (SSM) boleh terus mengemukakan tuntutan elaun. 2. 16 km jika boleh dihubungi oleh jalan tanah yang boleh dilalui oleh kenderaan bermotor. 3/20 Pekeliling Perbendaharaan Malaysia WP 1. dan 8 km jika boleh dihubungi oleh jalan basikal atau sungai.1 “Gred” bermakna Gred Gaji di bawah Sistem Saraan Malaysia mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bil.S.

2 menyediakan garis panduan dalaman yang sesuai di Jabatan sebagai satu bentuk kawalan bagi mengelakkan pembaziran.1.2 Elaun Makan tidak boleh dibayar untuk masa bertugas yang melebihi tiga (3) bulan terus-menerus termasuk hari kelepasan am dan mingguan.1 seseorang pegawai yang menjalankan tugas rasmi di luar Ibu Pejabatnya bagi tempoh 24 jam atau lebih yang dikira mulai dari waktu bertolak adalah layak menuntut Elaun Makan mengikut kadar seperti berikut: Semenanjung Malaysia (RM) Gred Utama/Khas A dan ke atas Utama/Khas B dan C 53 dan 54 45 hingga 52 41 hingga 44 17 hingga 40 16 dan ke bawah Sabah. berpatutan dan mematuhi peraturan yang berkuat kuasa. kemudahan dan bayaran mengikut kadar dan syarat seperti berikut: 5. 5.1. 5. Bertugas Rasmi Di Dalam Negeri Seseorang pegawai yang dikehendaki menjalankan tugas rasmi di luar Ibu Pejabatnya di dalam negeri adalah layak menuntut elaun.1. 4/20 Pekeliling Perbendaharaan Malaysia WP 1. Sarawak dan Labuan (RM) 115 100 85 60 45 40 35 5. dan 3.3 Elaun Makan tidak layak dituntut jika kemudahan makan disediakan oleh Kerajaan atau Penganjur. 3. munasabah dan berpatutan. Sekiranya sebahagian daripada kemudahan makan disediakan.1 memastikan tuntutan yang dikemukakan oleh pegawai yang menjalankan tugas rasmi adalah teratur. pegawai hanya layak menuntut bahagian makan yang tidak disediakan tertakluk kepada kadar seperti M.1 Elaun Makan 5. Tanggungjawab Ketua Jabatan Ketua Jabatan adalah bertanggungjawab memastikan perkara berikut: 4.3. munasabah.S. Tanggungjawab Pegawai Pegawai adalah bertanggungjawab memastikan tuntutan yang dikemukakannya adalah teratur.4/2013 165 130 115 80 65 55 50 .

1 5.2 WP 1. 40% daripada Elaun Makan.berikut: (a) (b) (c) 5.2.3.4 5. Sarawak dan Labuan Gred Utama/Khas A dan ke atas Utama/Khas B dan C 53 dan 54 45 hingga 52 41 hingga 44 27 hingga 40 17 hingga 26 16 dan ke bawah Sewa Hotel (maksimum) (RM) Sebenar (Standard Suite) Sebenar (Bilik Superior) Sebenar (Bilik Biasa) 270 250 230 210 190 M.S. 40% daripada Elaun Makan.1.3 sarapan pagi makan tengah hari makan malam seseorang pegawai yang menjalankan tugas rasmi di luar Ibu Pejabatnya bagi tempoh melebihi lapan (8) jam tetapi kurang dari 24 jam adalah layak menuntut Elaun Harian mengikut kadar separuh daripada kelayakan Elaun Makannya. dan sekiranya Penganjur menyediakan kemudahan dalam bentuk wang bagi menampung perbelanjaan makan tersebut maka pegawai layak menuntut perbezaannya. 5/20 Pekeliling Perbendaharaan Malaysia 5. Bayaran Sewa Hotel 5.1 seseorang pegawai yang menjalankan tugas rasmi di luar Ibu Pejabatnya dan perlu menginap layak menuntut Bayaran Sewa Hotel yang disokong dengan resit tertakluk kepada had maksimumnya atau Elaun Lojing mengikut kadar seperti berikut: (a) Semenanjung Malaysia Gred Utama/Khas A dan ke atas Utama/Khas B dan C 53 dan 54 45 hingga 52 41 hingga 44 27 hingga 40 17 hingga 26 16 dan ke bawah Sewa Penginapan (maksimum) (RM) Sebenar (Standard Suite) Sebenar (Bilik Superior) Sebenar (Bilik Biasa) 240 220 200 180 160 (b) Sabah. Elaun Harian 5.3.4/2013 tuntutan Bayaran Sewa Hotel bagi pegawai-pegawai hendaklah .2 - 20% daripada Elaun Makan.

5.5 Elaun Bantuan Gaji Pemandu WP 1.5 seseorang pegawai layak menuntut bayaran perkhidmatan dan cukai perkhidmatan yang wajib ke atas sewa hotel sebagai tambahan kepada maksimum kelayakannya. Elaun Harian atau Elaun Lojing jika komponen-komponen tersebut tidak disediakan oleh Kerajaan atau Penganjur.3. 5.4/2013 .3.3.3 seseorang pegawai layak menuntut mana-mana komponen Elaun Gantian Tetap sama ada Elaun Makan.2 bagi tujuan perenggan 5. dan 5.3.4.3 sekiranya tuntutan Bayaran Sewa Hotel tersebut adalah melebihi kelayakan pegawai. 5.4.4. Seseorang pegawai yang pulang ke Ibu Pejabatnya secara sementara selama tidak lebih dari tujuh (7) hari dan kembali meneruskan tugas tidak akan dianggap sebagai menjalankan tugas yang baru tetapi dikira sebagai menyambung tugas asalnya.S.6 seseorang pegawai tidak layak menuntut Bayaran Sewa Hotel atau Elaun Lojing jika tempat penginapan disediakan oleh Kerajaan atau Penganjur.4.1 seseorang pegawai yang menjalankan tugas rasmi di luar Ibu Pejabatnya bagi tempoh melebihi t i g a ( 3) bulan tetapi kurang dari enam (6) bulan termasuk hari kelepasan am dan mingguan adalah layak menuntut Elaun Gantian Tetap mengikut kadar seperti berikut: (1) Melibatkan Bermalam 2/3 (Elaun Makan + Elaun Lojing) x Jumlah hari bertugas rasmi. Pegawai Pengawal boleh meluluskan tuntutan tersebut dengan kadar tidak melebihi 20% daripada kadar kelayakan pegawai selaras prinsip Let Managers Manage. 5.4 Bayaran Sewa Hotel tidak boleh dibayar untuk masa bertugas yang melebihi tiga ( 3) bulan terus-menerus termasuk hari kelepasan am dan mingguan. M. jumlah hari yang sebenar pegawai itu menjalankan tugas di luar Ibu Pejabat hendaklah dikira mulai dari hari ketibaannya. dan 5. Elaun Gantian Tetap 5. (2) Tidak Melibatkan Bermalam 2/3 (Elaun Harian) x Jumlah hari bertugas rasmi.4 5.1 di atas.berpatutan dan munasabah. 6/20 Pekeliling Perbendaharaan Malaysia 5.

6.2 syarat tuntutan bulanan bagi mendapatkan Elaun Bantuan Gaji Pemandu adalah seperti berikut: (1) pegawai berkenaan menggaji sepenuh masa seorang pemandu yang berlesen. (3) tiada pemandu K e r a j a a n y a n g d i p e r u n t u k k a n k h a s k e p a d a p e g a w a mandu Kerajaan melainkan dalam keadaan tertentu.1 seseorang pegawai dalam Kumpulan Pengurusan Tertinggi dan Kumpulan Pengurusan dan Profesional yang menggaji seorang pemandu adalah layak menuntut Elaun Bantuan Gaji Pemandu mengikut kadar dan syarat seperti berikut: Kadar Gred Khas B (tidak termasuk Jawatan Utama B) dan Utama/Khas C R M 53 dan 54 3 45 hingga 52 s e b u l a n 41 hingga 44 20 sen bagi satu km perjalanan rasmi hingga tidak melebihi RM200 sebulan 15 sen bagi satu km perjalanan rasmi hingga tidak melebihi RM160 sebulan 0 0 s e b u l a n R M 2 5 0 5. Lesen Memandu dan Kad Pengenalan pemandu. dan (4) (5) 5.5.5. Elaun Hidup Pemandu 5. (2) tuntutan dibuat dengan menyertakan dokumen sokongan seperti salinan surat lantikan pemandu oleh pegawai. . suami/ist eri dan anak pegawai.5.6 elaun ini tidak boleh dibayar kepada ibu bapa.1 seseorang pegawai yang menggaji seorang pemandu adalah layak menuntut Elaun Hidup Pemandu semasa menjalankan tugas rasmi di luar Ibu Pejabat dengan syarat pemandunya juga bermalam bersama. ibu bapa mertua.

mengikut kadar seperti berikut: (a) (b) (c) Semenanjung Malaysia Sabah dan Sarawak Singapura dan Brunei Darussalam M . S . 7 / 2 0 .

.……….000 km 70 65 55 50 1.S. bagi peruntukan (b).7. (3) apabila didapati mustahak dan terpaksa bagi seseorang pegawai berkenderaan sendiri. M.4 5. 8/20 Pekeliling Perbendaharaan Malaysia WP 1.7..1.………. 5. dan (4) apabila seseorang pegawai mustahak dan terpaksa membawa pegawai lain sebagai penumpang yang juga menjalankan tugas rasmi. A 500 kilometer pertama 501 .1 seseorang pegawai yang menggunakan kenderaan sendiri untuk bertugas di satu tempat sahaja yang jaraknya melebihi 240 km daripada Ibu Pejabatnya dan terdapat perkhidmatan terus kapal terbang atau kereta api layak menuntut Tambang Gantian.7.1.2 seseorang pegawai yang menggunakan kenderaan yang disediakan oleh Kerajaan atau Penganjur semasa menjalankan tugas rasmi tidak layak menuntut Elaun Perjalanan Kenderaan. (2) apabila seseorang pegawai dikehendaki juga menjalankan tugas rasminya di beberapa tempat di sepanjang perjalanan. Tambang Gantian 5.Pekeliling Perbendaharaan Malaysia 5. (c) dan (d) di atas kelulusan Ketua Jabatan hendaklah dilampirkan dengan borang tuntutan pegawai tersebut.700 km 1.4/2013 ..8.1 seseorang pegawai yang menggunakan kenderaan sendiri bagi menjalankan tugas rasmi sama ada di dalam atau di luar Ibu Pejabatnya adalah layak menuntut Elaun Perjalanan Kenderaan mengikut kadar seperti berikut: Jarak perjalanan bertugas Kelas rasmi bagi tiap-tiap satu bulan ……………………….4/2013 Elaun Perjalanan Kenderaan 5.7.001 .3 seseorang pegawai dikehendaki menggunakan perkhidmatan kapal terbang atau kereta api bagi menjalankan tugas rasmi di tempat yang boleh dihubungi terus oleh kapal terbang atau kereta api dan oleh itu tidak layak menuntut Elaun Perjalanan Kenderaan melainkan di dalam keadaan seperti berikut: 5.7 WP 1.8 B (1) jika jarak di antara kedua-dua tempat adalah kurang dari 240 km.701 km dan seterusnya 60 55 50 45 C D (sen/km) 45 50 40 45 35 40 30 35 E 40 35 30 25 5.

5. hingga 25 k.3 seseorang pegawai yang menuntut Tambang Gantian tidak layak menuntut apa-apa tambang atau bayaran tambahan yang berkaitan dengan perjalanan kapal terbang atau kereta api seperti tambang dari rumah ke lapangan terbang/stesen kereta api dan sebaliknya.2 pegawai hendaklah menyatakan di dalam borang tuntutan bahawa beliau menuntut Tambang Gantian.8. 95 sen satu km seseorang pegawai yang menggunakan motobot/motosangkut yang disediakan oleh Kerajaan atau Penganjur semasa menjalankan tugas rasmi tidak layak menuntut Elaun Perjalanan Motobot/Motosangkut.S.9. 5.10 10 kuasa kuda (k.8. Elaun Basikal dan Elaun Motosikal 5. yang dibenarkan berdasarkan kelayakan pegawai. 75 sen satu km lebih dari 26 k. (2) kadar tuntutan Tambang Gantian adalah bersamaan dengan harga tiket bagi tambang kapal terbang atau kereta api mengikut mana yang berkenaan. 9/20 .9.9 Elaun Perjalanan Motobot/Motosangkut 5.k) dan ke bawah 50 sen satu km lebih dari 10 k.10.k. dan (3) Tambang Gantian hanya layak dituntut sekiranya ia lebih menjimatkan berbanding tuntutan perjalanan menggunakan kenderaan sendiri bagi menggalakkan perbelanjaan berhemat.k.2 5. bayaran Cukai Lapangan Terbang atau bayaran tempat tidur dalam kereta api (berth charges).1 seseorang pegawai yang dikehendaki menggunakan motobot/motosangkut sendiri bagi menjalankan tugas rasmi sama ada di dalam atau di luar Ibu Pejabatnya adalah layak menuntut Elaun Perjalanan Motobot/Motosangkut mengikut kadar seperti berikut: (a) (b) (c) 5.1 seseorang pegawai yang dikehendaki oleh Ketua Jabatan menggunakan basikal sendiri bagi menjalankan tugas rasmi adalah layak menuntut Elaun Basikal mengikut kadar seperti berikut: (1) Menggunakan basikal melebihi 10 hari bagi bulan itu (2) Menggunakan basikal selama 10 hari dan kurang bagi bulan itu RM90 sebulan atau 20 sen satu km mengikut mana lebih tinggi 20 sen satu km M. 5. tambang dari lapangan terbang/stesen kereta api ke tempat penginapan dan sebaliknya.k. Syarat tuntutan Tambang Gantian adalah seperti berikut: (1) pegawai hendaklah menggunakan kenderaan persendirian.

12.Pekeliling Perbendaharaan Malaysia 5.3 Elaun Motosikal diwujudkan dengan kadar dan syarat seperti berikut: oleh Kerajaan atau Penganjur semasa menjalankan tugas rasmi tidak layak menuntut Elaun Basikal.1 seseorang pegawai yang tidak menggunakan kenderaan sendiri atau kenderaan yang disediakan oleh Kerajaan atau Penganjur bagi menjalankan tugas rasmi. sama ada di dalam atau di luar Ibu Pejabatnya. Tambang Pengangkutan Awam 5. bayaran pos dan bayaran faks atas urusan rasmi.11 WP 1. adalah layak menuntut Tambang Pengangkutan Awam seperti berikut: (a) Teksi/Kereta Sewa/Bas/Motobot/jenis pengangkutan lain dalam kategori Ini Tambang lazim yang dikenakan bagi sesuatu perjalanan tersebut dan disokong dengan resit sekiranya resit ada dikeluarkan.10. (1) pegawai yang menggunakan motosikal sendiri semasa bertugas rasmi 12 hari atau lebih dalam sebulan boleh menuntut Elaun Motosikal sebanyak RM120 sebulan atau menggunakan kadar Elaun Perjalanan Kenderaan mengikut mana yang lebih tinggi.12 Belanja Pelbagai 5. dan (2) pegawai yang menggunakan motosikal sendiri semasa bertugas rasmi kurang daripada 12 hari hendaklah membuat tuntutan mengikut kadar Elaun Perjalanan Kenderaan yang sedang berkuat kuasa.S.4/2013 .2 seseorang pegawai yang menggunakan basikal yang disediakan 5. (2) Kereta Api/Kapal Laut/jenis pengangkutan lain dalam kategori ini Gred Kelas 27 dan ke atas Satu 26 dan ke bawah Dua 5. M.4/2013 5. telegram.1 seseorang pegawai sama ada bertugas di dalam atau di luar Ibu Pejabatnya adalah layak menuntut Belanja Pelbagai seperti berikut: (1) bayaran telefon.11.10. 10/20 Pekeliling Perbendaharaan Malaysia WP 1.

1 Elaun Makan dan Elaun Harian 6. Sekiranya sebahagian daripada kemudahan makan disediakan.1. 6.1.1. dan (5) bayaran letak kereta. (4) bayaran Excess Baggage untuk barang-barang rasmi yang disokong dengan resit.00 tengah hari atau selepasnya tetapi sebelum jam 6. kemudahan dan bayaran mengikut kadar dan syarat seperti berikut: 6. pegawai hanya layak menuntut bahagian makan yang tidak disediakan itu tertakluk kepada kadar seperti berikut: M.00 petang atau selepasnya. 11/20 Pekeliling Perbendaharaan Malaysia WP 1.4/2013 .1.S.3 seseorang pegawai yang meninggalkan tempat bertugas rasmi di luar negeri pada jam 1.2 Elaun Makan juga layak dituntut jika seseorang pegawai itu meninggalkan tempat bertugas rasmi di luar negeri pada jam 6. 6.5 seseorang pegawai tidak layak menuntut Elaun Makan atau Elaun Harian jika kemudahan makan disediakan oleh Kerajaan atau Penganjur. Bertugas Rasmi Di Luar Negeri Seseorang pegawai yang dikehendaki menjalankan tugas rasmi di luar negeri adalah layak menuntut elaun. 6.6. (3) bayaran Cukai Lapangan Terbang yang disokong dengan resit. tol dan tambang feri yang disokong dengan resit.1.1 kadar Elaun Makan yang layak dituntut bagi tiap-tiap kali bermalam di luar negeri adalah seperti berikut: Gred Utama/Khas A dan ke atas Utama/Khas B dan C 53 dan 54 45 hingga 52 44 dan ke bawah Kadar (RM) Sehari 370 340 320 270 Seperti di Lampiran B 6.4 seseorang pegawai yang sedang dalam perjalanan tetapi terpaksa menunggu penerbangan di sesuatu tempat di luar negeri yang tempohnya melebihi enam (6) jam adalah layak menuntut Elaun Harian.00 petang hanya layak menuntut Elaun Harian sahaja iaitu separuh daripada Elaun Makan. (2) belanja dobi yang disokong dengan resit apabila pegawai menginap di luar Ibu Pejabat tidak kurang dari tiga (3) malam.

12/20 Pekeliling Perbendaharaan Malaysia WP 1.2 sarapan pagi makan tengah hari makan malam - 20% daripada Elaun Makan.1 seseorang pegawai layak menuntut Bayaran Sewa Hotel atas kadar sebenar seperti berikut: Gred Jenis Bilik Gred Utama/Khas A dan ke atas Standard Suite Pegawai selain daripada di atas Biasa 6.1 dan Bayaran Sewa Hotel/Elaun Lojing M.2 bagi maksud memohon Pendahuluan Diri.2.3 6. Bayaran Sewa Hotel 6. Elaun Dan Bayaran Semasa Singgah Dalam Perjalanan 6. dan 6.3.S.1 seorang pegawai yang melakukan penerbangan melebihi 12 jam terusmenerus. 6.2. pegawai adalah layak menuntut Elaun Makan atau Elaun Harian seperti yang dinyatakan di perenggan 6.3 Bayaran Sewa Hotel tidak boleh dibayar untuk tempoh bertugas yang melebihi tiga (3) bulan terus-menerus termasuk hari kelepasan am dan mingguan.2. 40% daripada Elaun Makan. Bagi tempoh persinggahan tersebut.1.(a) (b) (c) 6.4/2013 . 6. kadar Bayaran Sewa Hotel seperti di Lampiran B adalah digunakan sebagai panduan. 6. iaitu sekali semasa perjalanan pergi dan sekali dalam perjalanan pulang.2.7 sekiranya Penganjur menyediakan kemudahan bagi menampung perbelanjaan makan tersebut dalam bentuk wang. dan 6.6 Elaun Makan tidak boleh dibayar untuk masa bertugas yang melebihi tiga (3) bulan terus-menerus termasuk hari kelepasan am dan mingguan. dengan syarat perjalanan yang ditempuh (route) itu merupakan perjalanan yang diperakui paling singkat. dan 40% daripada Elaun Makan.2.4 bayaran perkhidmatan dan cukai perkhidmatan atau bayaran lain yang wajib ke atas sewa hotel adalah layak dituntut dan dikira sebagai sebahagian dari kadar Bayaran Sewa Hotel itu.1.6 seseorang pegawai tidak layak menuntut Bayaran Sewa Hotel atau Elaun Lojing jika penginapan disediakan oleh Kerajaan atau Penganjur.5 seseorang pegawai adalah layak menuntut Elaun Lojing mengikut kadar-kadar seperti di Lampiran B jika tidak menuntut Bayaran Sewa Hotel. dibenarkan singgah bermalam untuk satu (1) malam sahaja di sesuatu tempat dalam perjalanan itu. 6.2. maka pegawai layak menuntut perbezaannya.

telegram. bayaran pos dan bayaran faks atas urusan rasmi.2 bagi tujuan perenggan 6. (4) bayaran Cukai Lapangan Terbang yang disokong dengan resit. jika komponen tersebut tidak disediakan oleh Kerajaan atau Penganjur.2 6. Seseorang pegawai yang pulang ke Ibu Pejabatnya secara sementara selama tidak lebih dari tujuh (7) hari dan kembali meneruskan tugas tidak akan dianggap sebagai menjalankan tugas yang baru tetapi dikira sebagai menyambung tugas asalnya.5 6. 6. jumlah hari yang sebenar pegawai itu menjalankan tugas di luar negeri hendaklah dikira mulai dari hari ketibaannya. dan 6. M.1 seseorang pegawai layak menuntut Belanja Pelbagai seperti berikut: (1) tambang pengangkutan awam tempatan jika kenderaan tidak disediakan.1 seseorang pegawai layak menuntut Elaun Gantian Tetap jika tempoh bertugas rasmi itu adalah melebihi tiga (3) bulan tetapi kurang dari enam (6) bulan termasuk hari kelepasan am dan mingguan mengikut kadar seperti berikut: (Elaun Makan + Elaun Lojing) x Jumlah hari bertugas rasmi.4 seseorang pegawai yang perlu singgah bermalam semasa dalam perjalanan disebabkan oleh ketiadaan kapal terbang atau kemudahan pengangkutan lain dan juga perbelanjaan bermalam itu tidak diimbuhkan oleh mana-mana syarikat penerbangan adalah layak juga menuntut Elaun Makan atau Elaun Harian seperti yang dinyatakan di perenggan 6.2.5. 13/20 Pekeliling Perbendaharaan Malaysia WP 1. (3) belanja dobi yang disokong dengan resit.1 di atas.1 dan Bayaran Sewa Hotel/Elaun Lojing seperti yang dinyatakan di perenggan 6.2. Elaun Gantian Tetap 6. Belanja Pelbagai 6. (5) bayaran Excess Baggage untuk barang-barang rasmi yang disokong dengan resit.4.3.4/2013 .3 seseorang pegawai layak menuntut mana-mana komponen Elaun Gantian Tetap sama ada Elaun Makan atau Elaun Lojing. dan 6.S. (2) bayaran telefon.4.4.seperti yang dinyatakan di perenggan 6.4.

negara/kawasan yang terletak di utara Garisan Sartan (Tropic of Cancer) dan negara/kawasan yang terletak di selatan Garisan Jadi (Tropic of Capricorn).7. Elaun Pakaian Panas 6. peruntukan kewangan untuk mengadakan keraian hanya dapat dipertimbangkan oleh Perbendaharaan jika dapat ditunjukkan terlebih dahulu bahawa keraian rasmi terpaksa diadakan untuk kepentingan Kerajaan.500 sekali dalam tempoh tiga (3) tahun apabila dikehendaki bertugas di luar negeri di Negara/kawasan beriklim sederhana/sejuk. Belanja Keraian 6. (7) 15% daripada Elaun Makan bagi maksud bayaran tips.7.6 3% daripada jumlah tuntutan perjalanan sebagai gantirugi berkaitan dengan pertukaran kepada matawang asing.6.1 seseorang pegawai. Kelulusan elaun hendaklah dicatatkan dalam Buku Perkhidmatan pegawai tersebut. 14/20 Pekeliling Perbendaharaan Malaysia 6.2 WP 1. (2) kelulusan bagi sesuatu keraian rasmi seperti jamuan makan dan sebagainya boleh diberi jika sesuatu perwakilan itu diketuai oleh seorang Menteri. adalah layak menuntut Elaun Pakaian Panas sebanyak RM1. dan (3) sekiranya ahli-ahli sesuatu perwakilan itu terdiri daripada pegawai-pegawai sahaja. Belanja mengadakan keraian yang diberi secara peribadi iaitu yang bersifat persendirian tidak boleh dipertanggungkan kepada Kerajaan.4/2013 Pegawai Pengawal adalah dibenarkan untuk meluluskan Elaun Pakaian Panas mengikut syarat-syarat seperti di perenggan 6.1 6. gratuities atau porterage.S. dan (8) bayaran pasport antarabangsa dan visa yang disokong dengan resit. .6. Bagi tujuan pembayaran elaun ini.7 (6) seseorang pegawai layak menuntut Belanja Keraian tertakluk kepada syarat seperti berikut: (1) seseorang pegawai yang dibenarkan oleh Perbendaharaan membuat perbelanjaan bagi mengadakan keraian rasmi semasa bertugas rasmi di luar negeri hendaklah mengehadkan jumlah perbelanjaan di paras yang berpatutan dan tiap-tiap perbelanjaan itu hendaklah disokong dengan resit.7. negara/kawasan beriklim sederhana/sejuk bermakna. Elaun ini hendaklah dituntut sebelum pegawai pergi ke luar negeri atau selewat-lewatnya tiga (3) bulan selepas pulang dari luar negeri. tetapi tidak termasuk pegawai yang berkhidmat di luar negeri yang tertakluk kepada arahan yang berasingan. dan M.1.

Walau bagaimanapun.S. Jika terdapat Perkhidmatan Kesihatan Negara di negara berkenaan seberapa boleh ianya hendaklah digunakan. Kemudahan Perjalanan Dengan Kapal Terbang Seseorang pegawai adalah digalak menggunakan perkhidmatan kapal terbang untuk menjalankan tugas rasminya jika ianya adalah lebih murah dan menjimatkan masa tertakluk kepada syarat-syarat seperti berikut: 7.6.1 seseorang pegawai yang jatuh sakit semasa bertugas rasmi di luar negeri dan terpaksa mengeluarkan perbelanjaan perubatan adalah layak menuntut Belanja Perubatan tertakluk kepada syarat-syarat seperti berikut: 7. (1) Belanja Perubatan hendaklah munasabah.3 kelayakan kelas tempat duduk penerbangan pegawai adalah seperti berikut: . M. dan (5) di negara yang mewajibkan pengambilan insurans perubatan bagi mendapatkan rawatan hospital. 15/20 Pekeliling Perbendaharaan Malaysia WP 1. bayaran premium bagi seseorang pegawai itu adalah ditanggung oleh Kerajaan.8 Belanja Perubatan 6.4/2013 7. 7.5/2013 serta pindaan-pindaan yang dibuat dari semasa ke semasa. pegawai boleh juga memilih untuk menggunakan perkhidmatan penerbangan yang lain iaitu Syarikat AirAsia Berhad (AirAsia) dan Malindo Air atau Sistem Penerbangan Negara [merujuk kepada mana-mana syarikat penerbangan yang diluluskan lesen perkhidmatan udara (penumpang) oleh Kerajaan] sepertimana yang dinyatakan dalam Surat Pekeliling Am Bil. 3 Tahun 2013 dan Pekeliling Perbendaharaan WP 2.8. (3) seseorang pegawai yang mendapat rawatan wad tidak layak menuntut Elaun Makan dan Bayaran Sewa Hotel/Elaun Lojing semasa di dalam hospital tersebut. (2) Belanja Perubatan itu hanya untuk bayaran bagi rawatan perubatan biasa sahaja.1 semua perjalanan udara hendaklah dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Penerbangan Nasional (merujuk kepada syarikat penerbangan Malaysia Airlines – MAS). (4) bayaran hospital adalah ditanggung oleh Kerajaan dan pegawai hanya dikenakan bayaran wad menurut kadar yang ditetapkan bagi dalam negeri kecuali kecederaan yang berlaku semasa menjalankan tugas rasmi yang mana bayarannya adalah ditanggung sepenuhnya oleh Kerajaan.2 perjalanan udara hendaklah melalui arah perjalanan yang paling dekat.

maka pegawai layak mendapat kemudahan sebagaimana kelayakannya dengan perbezaan tambang ditanggung oleh Kerajaan. beliau adalah layak mendapat kemudahan penerbangan mengikut kelayakannya atau kelayakan ahli yang paling kanan dalam delegasi tersebut.1 Penerbangan Di Dalam Negeri Gred Kelas 53 dan ke atas Perniagaan 52 dan ke bawah Ekonomi 7. dan 7.2/2013 serta apa-apa peraturan yang dikeluarkan dari semasa ke semasa. 9.5 sekiranya Penganjur menyediakan kemudahan penerbangan tetapi Kelas yang diberi adalah rendah dari Kelas yang dilayaki. Pendahuluan Diri Seseorang pegawai yang dikehendaki bertugas rasmi di luar Ibu Pejabat sama ada di dalam atau di luar negeri adalah layak memohon Pendahuluan Diri sebelum bertolak untuk menjalankan tugas rasminya tertakluk kepada syarat-syarat di dalam Pekeliling Perbendaharaan WP 3.4 sekiranya pegawai dikehendaki menjadi ketua sesuatu delegasi.2 Penerbangan Ke Luar Negeri Gred Kelas Utama/Khas A dan ke atas Satu Utama/Khas B dan C Perniagaan 54 dan ke bawah Ekonomi 8.3.S.1 WP 1.7. 16/20 Pekeliling Perbendaharaan Malaysia 9. Bayaran Saguhati Persidangan Seseorang pegawai yang ditugaskan dalam urus setia sesuatu Persidangan Kebangsaan atau Antarabangsa (tetapi tidak termasuk urus setia tetap yang bertanggungjawab untuk mengelolakan persidangan berkenaan mengikut fungsi/ tugasannya) atau seseorang pegawai yang ditugaskan sebagai pegawai protokol di dalam Persidangan Antarabangsa atau Majlis-majlis Rasmi Kerajaan peringkat Persekutuan dan Negeri termasuk mengiringi tetamu asing yang diberi taraf Tetamu Negara layak menuntut Bayaran Saguhati mengikut kadar-kadar dan syarat-syarat seperti berikut: M.3. Pemberian Pendahuluan Diri tidak boleh dianggap sebagai satu kelulusan bagi membuat perjalanan ke luar negeri. 7. Seseorang pegawai tidak layak diberi sebarang Pendahuluan Diri selanjutnya jika beliau belum menjelaskan sepenuhnya sebarang Pendahuluan Diri berkaitan dengan tuntutan perjalanan yang telah diluluskan kepadanya.4/2013 kadar Bayaran Saguhati Persidangan adalah seperti berikut: Gred 41 dan ke atas 17 hingga 40 Kadar (RM) Sehari 50 30 .

2. 17/20 Pekeliling Perbendaharaan Malaysia 11. tuntutan boleh dikemukakan kepada Jabatan Perdana Menteri dan kadarnya adalah mengikut gred jawatan yang akhir sebelum pegawai bersara. 9. Elaun.2 pegawai bertugas sekurang-kurangnya tiga (3) jam selepas waktu pejabat. 9.2. M. 20 syarat tuntutan Bayaran Saguhati Persidangan adalah seperti berikut: 9.S.4/2013 dua (2) orang tetamu yang diundang dan menghadiri Istiadat Pengurniaan Pingat atau Darjah Kebesaran bagi seseorang pegawai adalah juga layak menuntut elaun.1 Persidangan tersebut hendaklah berasal daripada keputusan Jemaah Menteri.2. . Kemudahan Dan Bayaran Kerana Hadir Di Mahkamah Seseorang pegawai yang disapina (subpoena) oleh Mahkamah untuk memberi keterangan bagi pihak Kerajaan atau keterangan pakar adalah layak menuntut elaun.1 seseorang pegawai atau pesara yang diundang dan menghadiri Istiadat Pengurniaan untuk menerima Pingat atau Darjah Kebesaran Persekutuan atau Negeri adalah layak menuntut elaun.2.5 Bayaran Saguhati layak dituntut atas kadar 50% sahaja jika kemudahan makan disediakan oleh Kerajaan atau Penganjur. Kemudahan Dan Bayaran Kerana Menghadiri Istiadat Pengurniaan 11. 9. kemudahan dan bayaran di mana kadarnya adalah mengikut kelayakan pegawai tersebut atau bagi tetamu pesara pula kadarnya adalah mengikut gred jawatan akhir sebelum pegawai tersebut bersara. 11.4 tuntutan Bayaran Saguhati untuk Pegawai Protokol adalah bermula pada hari tibanya wakil-wakil Persidangan atau Tetamu Negara dan sehinggalah tamat persidangan/lawatan rasmi. Ketua Setiausaha Negara atau Setiausaha Kerajaan Negeri dan dianjurkan oleh Kementerian atau Jabatan Kerajaan Peringkat Persekutuan atau Negeri. Elaun. 9.16 dan ke bawah 9.2 10. Bagi pesara. Segala bayaran yang biasanya dibuat oleh Mahkamah ataupun pihak-pihak lain kepada pegawai tersebut hendaklah diserahkan kepada Kerajaan kecuali yang dibenarkan disimpan di bawah Fees (Public Officers) Regulations.3 Bayaran Saguhati Persidangan layak dituntut bagi tiap-tiap hari Persidangan.2.2 WP 1. Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. kemudahan dan bayaran lain seolah-olah ia bertugas rasmi.2.6 seseorang pegawai yang menuntut Bayaran Saguhati tidak layak lagi menuntut Elaun Lebih Masa dan Elaun Makan. satu (1) hari sebelum dan satu (1) hari selepasnya. 1953. kemudahan dan bayaran seolaholah ia bertugas rasmi. dan 9.

11. Bagi tujuan tuntutan ini. dan 12. pegawai layak membuat tuntutan perjalanan jika diarahkan secara bertulis oleh Ketua Jabatan untuk datang ke Pejabat atau ke mana-mana tempat yang diarahkan bagi menjalankan tugas rasmi selepas waktu bekerja biasanya atau pada hari rehat mingguan dan hari kelepasan am.2 walau bagaimanapun. WP 1. had umur ini tidak akan terpakai. 12.1 pegawai layak menuntut Tambang Pengangkutan Awam/Elaun Perjalanan Kenderaan/tiket kapal terbang dari tempat kediaman ke mana-mana tempat yang diarahkan untuk melapor diri/berkursus/menghadiri taklimat dan sebagainya sehingga ke Pejabat yang diarahkan bertugas secara tetap. Walau bagaimanapun. kemudahan dan bayaran mengikut kadar dan kelayakan pegawai yang meninggal berkenaan.1 seseorang pegawai tidak dibenarkan membuat tuntutan perjalanan iaitu Elaun Perjalanan Kenderaan. anak yang daif yang disebabkan oleh kelemahan otak atau jasmani. Anak-anak yang berkelayakan ialah anak-anak yang ditanggung sepenuhnya oleh pegawai yang belum mencapai umur 21 tahun termasuk juga anak-anak tiri dan anakanak angkat yang diiktiraf oleh undang-undang.1 majlis berkenaan merupakan acara rasmi anjuran Kerajaan bagi sambutan hari-hari kebesaran yang diisytiharkan sebagai kelepasan cuti am di peringkat . keluarga bermaksud bagi pegawai lelaki ialah isteri dan anak-anaknya dan bagi pegawai perempuan ialah suami dan anak-anaknya.2 Tambang Pengangkutan Awam/Tuntutan Perjalanan Kenderaan/tiket kapal terbang yang boleh dituntut bagi keluarga hanyalah dari tempat kediaman ke tempat penempatan tetap pegawai.3 12. Tuntutan Perjalanan Selepas Waktu Bekerja Dan Hari Cuti 13. Tuntutan ini hendaklah dikemukakan kepada Jabatan Perdana Menteri.4/2013 Tuntutan Perjalanan Bagi Menghadiri Acara Rasmi Kerajaan Pegawai layak membuat tuntutan perjalanan sekiranya diarahkan oleh Ketua Jabatan untuk menghadiri acara rasmi Kerajaan pada hari bekerja biasa. M. seseorang pegawai yang diundang dan hadir untuk menerima Pingat Posthumous dan dua (2) orang tetamu yang diundang dan hadir bersama pegawai tersebut adalah layak menuntut elaun. hari rehat mingguan dan hari kelepasan am terhad kepada syarat berikut: 14. 13.S. 18/20 Pekeliling Perbendaharaan Malaysia 14. Tambang Perjalanan Bagi Penempatan Selepas Lantikan Pertama Seseorang pegawai yang baru pertama kali dilantik ke dalam Perkhidmatan Kerajaan layak membuat tuntutan perjalanan mengikut kelayakan pegawai setelah memegang jawatan yang ditawarkan terhad kepada perkara berikut: 13. Elaun Perjalanan Motobot/Motosangkut dan Tambang Pengangkutan Awam bagi perjalanan dari rumah ke Pejabat atau sebaliknya pada setiap hari bekerja biasa.

19/20 .S.2 15. dan 14. M.2 Borang Tuntutan Perjalanan Ke Luar Negeri seperti di Lampiran D.kebangsaan/negeri sahaja seperti Sambutan Hari Kebangsaan. pegawai mendapat arahan bertulis daripada Ketua Jabatan untuk hadir ke majlis tersebut.1 Borang Tuntutan Perjalanan Dalam Negeri seperti di Lampiran C. Hari Pekerja dan seumpamanya. 15. Borang Tuntutan 15.

S. 20/20 .4/2013 LAMPIRAN M.Pekeliling Perbendaharaan Malaysia WP 1.

S.Pekeliling Perbendaharaan Malaysia WP 1.01 dan ke bawah Gred 53 dan 54 Kategori II dan III bergaji RM3.017.905.4/2013 Lampiran A LAMPIRAN A JADUAL PERUBAHAN/PERBANDINGAN BAGI PEGAWAI YANG MEMILIH UNTUK TIDAK MENERIMA SISTEM SARAAN MALAYSIA KUMPULAN (JKK 1976) GRED/ KATEGORI (SSB) GRED (SSM) Kumpulan A Kumpulan Pengurusan Tertinggi/ Pengurusan Dan Profesional Kumpulan Pengurusan Tertinggi/ Pengurusan Dan Profesional Tingkatan Tertinggi A dan ke atas Gred Utama/ Khas A dan ke atas Gred Utama/ Khas A dan ke atas Tingkatan Tertinggi B dan C Gred Utama/ Khas B dan C Gred Utama/ Khas B dan C Tingkatan Tertinggi D Kategori I bergaji RM4. 1/1 .080.65 dan ke bawah Gred 45 dan 46 Kategori IV bergaji RM3.080.794.794.74 dan ke atas Gred 41 hingga 44 Kategori III bergaji RM3.02 dan ke atas Gred 53 dan 54 Tingkatan Tertinggi E Kategori I bergaji RM4.66 hingga RM3.017.905.87 Gred 45 dan 46 Kategori IV bergaji RM3.88 dan ke atas Gred 45 hingga 52 Tingkatan Kanan Tingkatan Biasa (Pegawai-pegawai Lain) Kategori III bergaji RM3.73 dan ke bawah Gred 41 hingga 44 Tingkatan Tertinggi F dan G Kumpulan B Kumpulan Sokongan Kumpulan Sokongan Tingkatan Kanan/Khas dan Tinggi Kategori V dan VI Gred 31 hingga 40 Tingkatan Biasa Kategori VII Gred 27 hingga 30 (Pegawai-pegawai Lain) Kumpulan C Kumpulan Sokongan Kumpulan Sokongan Tingkatan Kanan/Khas dan Tinggi Kategori VIII Gred 21 hingga 26 Tingkatan Biasa Kategori IX Gred 17 hingga 20 (Pegawai-pegawai Lain) Kumpulan D Kumpulan Sokongan Kumpulan Sokongan Tingkatan Kanan/Khas dan Tinggi Kategori X Gred 13 hingga 16 Tingkatan Biasa Kategori XI Gred 1 hingga 12 (Pegawai-pegawai Lain) M.

S. 1/1 .4/2013 Lampiran B LAMPIRAN B KADAR ELAUN MAKAN. BAYARAN SEWA HOTEL/ ELAUN LOJING SEMASA BERTUGAS RASMI DI LUAR NEGERI Kategori Negara Elaun Makan (RM) Kategori I Kategori II Kategori III Kategori IV Kategori V 175 195 215 235 255 Pendahuluan Diri Sewa Hotel (RM) 400 440 480 520 560 Elaun Lojing (RM) 100 120 140 160 180 KATEGORI I Afghanistan Bangladesh Bolivia Bulgaria Cambodia Chile Colombia Ecuador Fiji India Kiribati Laos Maldives Mauritius Myanmar Nepal North Korea Pakistan Peru Philippines Portugal Samoa Sri Lanka Tanzania Tonga Tuvalu Vietnam KATEGORI II Angola Argentina Botswana Czech Republic Ethiopia Ghana Greece Guinea Hungary Indonesia Lesotho Madagascar Malawi Mali Malta Morocco Mozambique Namibia Nauru New Zealand Papua New Guinea Paraguay Poland Senegal Seychelles Slovak Republic Solomon Island South Africa Swaziland Taiwan Thailand Tunisia Uganda Uruguay Vanuatu Zimbabwe Mongolia Netherlands Norway Qatar Romania Russia Spain Sudan Tajikistan Turkmenistan Ukraine Uzbekistan Serbia Singapore Suriname Switzerland Syria Venezuela Yemen Zambia Sweden Trinidad & Tobago Turkey United Arab Emirates United Kingdom USA KATEGORI III Albania Algeria Armenia Australia Austria Azerbaijan Bahrain Belarus Brunei Darussalam China Cuba Cyprus Egypt Georgia Gibraltar Iraq Ireland Jamaica Jordan Kazakhstan Kenya Kuwait Kyrgyzstan Lebanon Libya Luxembourg Moldova KATEGORI IV Belgium Benin BosniaHerzegovina Brazil Canada Croatia Denmark France Gambia Germany Guyana Montenegro Niger Nigeria Saudi Arabia KATEGORI V Barbados Dubai Finland Hong Kong Iran Italy Japan Macau Mexico Oman South Korea St.Pekeliling Perbendaharaan Malaysia WP 1. Lucia M.

. Pendaftaran : Kuasa (cc) : Kelas Tuntutan : A/B/C/D/E (**) Kenderaan Alamat Pejabat Alamat Rumah M.Pekeliling Perbendaharaan Malaysia WP 1.. 1/5 ......S....4/2013 Lampiran C LAMPIRAN C KENYATAAN TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN DALAM NEGERI BAGI………….../ …………………………… (Bulan) (Tahun) MAKLUMAT PEGAWAI Nama (Huruf Besar): No. Kad Pengenalan : Gred/ Kategori/ [Kumpulan (*)]: Jawatan: Gaji Pendapatan (RM) Elaun-elaun Jumlah : : : : Jenis/ Model No..

S.4/2013 Lampiran C KENYATAAN TUNTUTAN Waktu Tarikh M. 2/5 Bertolak Sampai Jarak Tujuan/Tempat (km) .Pekeliling Perbendaharaan Malaysia WP 1.

4/2013 Lampiran C TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN KENDERAAN .Pekeliling Perbendaharaan Malaysia WP 1.

km x … sen/km: RM 150 km selepas 1.………………………………………...100 km: ….…………………. km x … sen/km: RM 150 km selepas 950 km: …..……….……/sehari: RM JumlahRM M. km x … sen/km: RM Jumlah RM TUNTUTAN TAMBANG PENGANGKUTAN AWAM Teksi [Resit …..Bagi: 500 km pertama: …. 3/5 . km x … sen/km: RM 150 km selepas 1.………………………………………..……………. km x … sen/km: RM 150 km selepas 800 km: ….]: RM Bas [Resit .250 km: ….550 km: ….]: RM Kereta Api [Resit ………….…………….………….………………………………………...………/sehari: RM 2……… x Elaun Harian sebanyak RM …………………….. km x … sen/km: RM 150 km selepas 500 km: …. km x … sen/km: RM 150 km selepas 650 km: ….]: RM Feri [Resit …………. km x … sen/km: RM 150 km selepas 1.400 km: ….S.700 km: ….. km x … sen/km: RM Setiap km selepas 1..]: RM Lain-lain RM Jumlah RM TUNTUTAN ELAUN MAKAN/ELAUN HARIAN 1……… x Elaun Makan sebanyak RM ………..………….….…….. km x … sen/km: RM 150 km selepas 1.…………………….

Kalimantan dan Brunei Darussalam sahaja] RM Jumlah Tuntutan RM PENGAKUAN Saya mengaku bahawa : (1) perjalanan pada tarikh-tarikh tersebut adalah benar dan telah dibuat atas urusan rasmi. Faks [Resit ………………………………………….... Selatan Thailand.………………………. (2) tuntutan ini dibuat mengikut kadar dan syarat seperti yang dinyatakan di bawah peraturan-peraturan bagi pegawai bertugas rasmi dan/atau pegawai berkursus yang berkuat kuasa semasa. (3) perbelanjaan yang bertanda (*) berjumlah sebanyak RM …………………….]: RM Telefon.…………...………..S.…]: RM Pos [Resit ………………………………………………………………………..…]: RM Dobi [Resit …………………………………………………………. 4/5 .]: RM Bayaran Perkhidmatan dan Cukai Kerajaan: …………… x Elaun Lojing sebanyak RM ……………………….………………………….Pekeliling Perbendaharaan Malaysia WP 1.]: RM Tempat Letak Kereta [Resit ………………………………………………….4/2013 Lampiran C TUNTUTAN BAYARAN SEWA HOTEL (BSH)/ELAUN LOJING ……… x BSH sebanyak RM ……………………. telah M./hari: RM Jumlah RM TUNTUTAN PELBAGAI Tol [Resit ……………………………………………………………………….……….]: RM Kerugian pertukaran matawang asing (@ 3%) [Bagi Singapura.../hari: RM [Resit …………………………………………………. Teleks.

4/2013 Lampiran C sebenarnya dilakukan dan dibayar oleh saya. (4) panggilan telefon sebanyak RM …………………………… dibuat atas urusan rasmi. Ketua Setiausaha/ Pegawai Pengawal PENDAHULUAN DIRI (jika ada) Pendahuluan Diri diberi RM Tolak: Tuntutan sekarang RM Baki dituntut/Baki dibayar balik RM CATATAN: (*) .. (Tandatangan) …………………………………….Pekeliling Perbendaharaan Malaysia WP 1.potong mana yang tidak berkenaan M..S. (Jawatan) b. Tarikh: ……………………………..jika pegawai memilih untuk tidak menerima SSB (**) . dan (5) butir-butir seperti yang dinyatakan bertanggungjawab terhadapnya di Tarikh: ……………………………. (Nama) ……………………………………. …………………………………….. atas adalah benar dan saya …………………………………….. 5/5 .. (Tandatangan) PENGESAHAN Adalah disahkan bahawa perjalanan tersebut adalah atas urusan rasmi.p.

1/6 .....4/2013 Lampiran D LAMPIRAN D KENYATAAN TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN KE LUAR NEGERI BAGI…………....... Kad Pengenalan : Gred/ Kategori/ [Kumpulan (*)]: Jawatan : Gaji Pendapatan (RM) Elaun-elaun Jumlah : : : : Jenis/ Model No.. Pendaftaran : Kuasa (cc) : Kelas Tuntutan : A/B/C/D/E (**) Kenderaan Alamat Pejabat Alamat Rumah M..Pekeliling Perbendaharaan Malaysia WP 1..S./ (Bulan) …………………………… (Tahun) MAKLUMAT PEGAWAI Nama (Huruf Besar) : No.

. Faks [Resit …………………………………….] Bayaran Perkhidmatan dan Cukai Kerajaan RM …………… x Elaun Lojing sebanyak RM ……………………………..…. Teleks..………….…...………………/sehari: RM 2……… x Elaun Harian sebanyak RM …………………...S. M.4/2013 Lampiran D Perjalanan Pertama KENYATAAN TUNTUTAN Tarikh bertolak: Dari Malaysia Waktu bertolak: Negara/tempat dituju: Tarikh tiba di Negara/tempat dituju: Waktu tiba di Negara/tempat dituju: TUNTUTAN ELAUN MAKAN/ELAUN HARIAN 1……… x Elaun Makan sebanyak RM …………….Pekeliling Perbendaharaan Malaysia WP 1..……..…..…………….]: RM Pos [Resit ……..……/sehari: RM Jumlah RM TUNTUTAN BAYARAN SEWA HOTEL (BSH)/ELAUN LOJING ……… x BSH sebanyak RM …………………………………………………....………………………………………………………………..………]: RM Tambang teksi/tube/kereta api/bas/koc RM Jumlah RM CATATAN: Sila ulangi pengisian maklumat seperti di atas jika melibatkan perjalanan kedua dan seterusnya dalam sesuatu bulan.]: RM Tips/Porterage (15% daripada Elaun Makan) RM Cukai Lapangan Terbang RM Keraian rasmi [Resit ………………………………………………………./hari: RM [Resit ……………………………………………………………. 2/6 ..….]: RM Telefon.…./hari: RM TUNTUTAN PELBAGAI Dobi [Resit ………………………………………………………………………...…….

…………….250 km: …. km x … sen/km: RM Setiap km selepas 1.700 km: ….………………………………………..]: RM Bas [Resit .………….4/2013 Lampiran D Kerugian pertukaran matawang asing (@ 3%) RM Jumlah kecil (a) RM PERJALANAN DI DALAM MALAYSIA (Sewaktu pergi dan balik) TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN KENDERAAN Bagi: 500 km pertama: ….…………………. km x … sen/km: RM 150 km selepas 650 km: ….S.100 km: …. km x … sen/km: RM 150 km selepas 1.……………………... km x … sen/km: RM 150 km selepas 500 km: ….…………………………. km x … sen/km: RM Jumlah RM TUNTUTAN TAMBANG PENGANGKUTAN AWAM Teksi [Resit ….400 km: ….…………. 3/6 .…….. km x … sen/km: RM 150 km selepas 1.…..…………. km x … sen/km: RM 150 km selepas 800 km: …. km x … sen/km: RM 150 km selepas 1.Pekeliling Perbendaharaan Malaysia WP 1.550 km: ….]: RM Feri [Resit ………….. km x … sen/km: RM 150 km selepas 1.]: RM Lain-lain RM Jumlah RM M..]: RM Kereta Api [Resit ………….………………………………………..…………….. km x … sen/km: RM 150 km selepas 950 km: …..

]: RM Jumlah Kecil (b): RM Kerugian pertukaran matawang asing (c) [(@ 3% daripada b)] [Bagi Singapura.…/hari: RM [Resit ………………………………………………………………...……………... 4/6 .Pekeliling Perbendaharaan Malaysia WP 1..………. Selatan Thailand.…]: RM Pos [Resit ………………………………………………………………………. Teleks.……….. Kalimantan dan Brunei Darussalam sahaja] Jumlah Besar [ (a) + (b) + (c) ]: RM RM M.]: RM Tempat Letak Kereta [Resit …………………………………………………..S..]: Bayaran Perkhidmatan dan Cukai Kerajaan: RM …………… x Elaun Lojing sebanyak RM …………………………./hari: RM Jumlah RM TUNTUTAN PELBAGAI Tol [Resit ………………………………………………………………………..4/2013 Lampiran D TUNTUTAN ELAUN MAKAN/ELAUN HARIAN 1……… x Elaun Makan sebanyak RM …………………………/sehari: RM 2……… x Elaun Harian sebanyak RM ……….…………. Faks [Resit ………………………………………….…….]: RM Telefon.…………………/sehari: RM JumlahRM TUNTUTAN BAYARAN SEWA HOTEL (BSH)/ELAUN LOJING ……… x BSH sebanyak RM ………………………………….…]: RM Dobi [Resit ………………………………………………………….

Tarikh: ……………………………. telah sebenarnya dilakukan dan dibayar oleh saya.. (3) perbelanjaan yang bertanda (*) berjumlah sebanyak RM ……………………..4/2013 Lampiran D PENGAKUAN Saya mengaku bahawa: (1) perjalanan pada tarikh-tarikh tersebut adalah benar dan telah dibuat atas urusan rasmi.S. 5/6 . (2) tuntutan ini dibuat mengikut kadar dan syarat seperti yang dinyatakan di bawah peraturan-peraturan bagi pegawai bertugas rasmi dan/atau pegawai berkursus yang berkuat kuasa semasa. (Tandatangan) M. (4) panggilan telefon sebanyak RM ………………… dibuat atas urusan rasmi. …………………………………….Pekeliling Perbendaharaan Malaysia WP 1. dan (5) butir-butir seperti yang dinyatakan di atas adalah benar dan saya bertanggungjawab terhadapnya.

.4/2013 Lampiran D PENGESAHAN Adalah disahkan bahawa perjalanan tersebut adalah atas urusan rasmi. (Tandatangan) …………………………………….S.. 6/6 . Tarikh: ……………………………. …………………………………….jika pegawai memilih untuk tidak menerima SSB (**) . (Jawatan) b.Pekeliling Perbendaharaan Malaysia WP 1..potong mana yang tidak berkenaan M. Ketua Setiausaha/ Pegawai Pengawal PENDAHULUAN DIRI (jika ada) Pendahuluan Diri diberi RM Tolak: Tuntutan sekarang RM Baki dituntut/Baki dibayar balik RM CATATAN: (*) ..p. (Nama) …………………………………….