You are on page 1of 9

ТӨМӨР БЕТОН БҮТЭЭЦ I

БОДЛОГО 3
Тавар огтлолтой гулзайлтын элементийн тооцоо нормаль огтлолоор тооцох
Тавар огтлолтой гулзайлтын элементийн бат бэхийг нормаль огтлолоор тооцоход онцлох
3н төрлийн бодлого тодорхойлно.
1-р төрлийн бодлого:
Огтлолын хэмжээ, гадна ачааны тооцооны момент өгөгдсөн тохиолдолд суналтын бүсийн
арматурын талбайг тодорхойлох.
Шахалтын бүсэд арматур тооцоогоор тавихгүй үед зааглах тэнхлэгийн байрлалыг M ≤
M ult = Rb ∙
b'f ∙ h'f ∙ ( h0−0.5 h'f )
Энэ тэнцэтгэл биш биелэгдэж байвал b'f өргөн тэгш өнцөгт огтлол гэж үзэж суналтын
бүсийн арматурын хөндлөн огтлолын талбайг тодорхойлно. Өөрөөр хэлбэл 1 талын
арматуртай тэгш өнцөгт огтлолтой суналтын арматурыг бодох бодолгод шилжинэ.
Өмнөх тэнцэтгэл биш биелэгдээгүй тохиолдолд зааглах тэнхлэгийн хавиргаар өнгөрнө.
Зааглах тэнхлэгийн хавиргаар өнгөрөх тохиолдолд суналтын бүсийн хөндлөн огтлолын
талбайг дараах байдлаар тодорхойлно.
Үүнд:
- Шахалтын бүсийн харицаат өндрийн хязгаар ξ R ба итгэлцүүр α R -г сонгосон
арматурын төрлөөс хамааруулан хүснэгтээс сонгоно.
- Огтлолын шахалтын бүсийн тавгийн өнгийлтийг бетоны хүчлэлийн суналтын

бүсийн арматурын хүндийн төвд харицуулсан момент M f 1 - г тодорхойлно.
M ❑f 1 = Rb ∙ ( b'f −b ) ∙ h'f ∙ ( h0−0.5 h'f )
- Энэ моментоор харгалзах арматурын хөндлөн огтлолын талбайг тодорхойлно.

-

Шахалтын бүсийн хавирганы хэсгийн бетоны хүлээж авах моментыг тодорхойлно.

-

Дараах томьёогоор α m итгэлцүүрийг тодорхойлно.

-

α m < α R нөхцлийг шалгана. Нөхцөл биелэгдэхгүй байх нь огтлол багадаж
байгааг илэрхийлэл юм. Зааглах тэнхлэгийг дээшлүүлэхийн тулд шахалтын бүсэд
арматур тооцоогоор тавиж болох боловч тавар огтлолтой элеменийн хувьд энэ нь
оновчтой шийдэл байж чадахгүй. Нөхцөл биелэгдсэн тохиолдолд тооцоог дараах
байдлаар үргэлжлүүлнэ.
ба -ийн холбогдлыг дараах томьёогоор тодохойлох буюу α m -с хамааруулан
хүснэгтээс утгуудыг авна.

-

П. РЭНЧИНБАТ
A.AR11D018

1

Шахалтын бүсэд арматур тооцоогоор тавигдаагүй үед - Шахалтын бүсэд арматур тооцоогоор тавьсан үед Эдгээр тэнцэтгэл биш биелэгдэх тохиолдолд зааглах тэнхлэг тавгаар. Шахалн. - Огтлолын хүлээн авах хамгийн их моментыг тодорхойлно. РЭНЧИНБАТ A. . эсрэг тохиолдолд хавиргаар өнгөрнө. - Бат бэхийн нөхцөлийг шалгана.ТӨМӨР БЕТОН БҮТЭЭЦ I - Шахалтын бүсийн хавирганы хэсгийн бетонд харгалзах арматурын талбайг тодорхойлно.Шахалтын бүсийн өндрийг тодорхойлно. Зааглах тэнхлэг хавиргаар өнгөрөх тохиолдолд . П.өргөнтэй тэгш өнцөгт огтлол гэж үзэж бат бэхийг шалгана. . 2-р төрлийн бодлого: Огтлолын хэмжээ. - Арматурын сортаментаас арматурын голч ба тоог сонгоно.AR11D018 2 . Хэрэв байвал гэж авна. суналтыг бүсийг өмнөх тэнцэтгэл бишээр тодорхойлно. Энэ тэнцэтгэл биш биелэгдсэн тохиолдолд элементийн бат бэх хангагдана. . - Тавар огтлолтой гулзайлтын элементийн суналтын бүсийн арматурын нийлбэр талбайг тодорхойлно. гадна ачааны тооцооны момент болон арматурын өгөгдсөн тохиолдолд тавар огтлолын бат бэхийг шалгах бодлого. - Огтлолын хүлээн авах хамгийн их моментыг тодорхойлно.Шахалтын бүсэд арматур тооцоогоор тавьсан үед .Шахалтын бүсэд арматур тооцоогоор тавихгүй үед.

П. Энэ тэнцэтгэл биш биелэгдсэн тохиолдолд элементийн бат бэх хангагдана.AR11D018 3 . Хэрэв байвал гэж авч шахалтын бүсийн бетон ба арматурын хамгийн их моментыг дараах томьёогоор тодоройлно. Шахалтын бүсдээ арматух тавих нь ховор тохиолдол байдаг. 3-р төрлийн бодлого: Гулзайлтын элементийн тавар огтлолын шаардагдах хэмжээ болон суналтын бүсийн арматурын талбайг тодорхойлох бодлого. - Бат бэхийн нөхцөл шалгана. РЭНЧИНБАТ A.ТӨМӨР БЕТОН БҮТЭЭЦ I Энэ томьёогоор тодорхойлсон шахалтын бүсийн өндөр нь -с ихгүй байх ёстой.

Шахалтын талбайг бүсийн арматурын П.Ажлын өндөр h0=h−a=50−3=47 см h. Бетоны анги В20. N=100000 H . арматурын анги A−II .Хүчний эксцентриситет e 0−¿ дагуу хүчний хүндийн төвд харицуулсан эксцентриситет e 0= M 90000 = =1. Тавагт огтлолын геометрийн хэмжээг тодорхойлсны дараа суналтын бүсийн арматурын хөндлөн огтлолын талбайг I төрлийн бодлогод заасны дагуу тодорхойлно.5 МПа . R s=Rsc =270 МПа . 3.AR11D018 4 . h=50 см . хөндлөн огтлол b=30 см . Бодлого 1 Төвийн бус суналтын элементийн арматурыг сонго.04 м=104 см N 100000 h 40 e 0=104> −a= −4=16 см 2 2 учир II тохиолдлоор тооцох бол h 40 e=e 0 + −a s=104+ −4=120 см 2 2 бөгөөд зургаас h e 0− + as =104−20+4=80 см 2 болно. Бодолт: 1. Огтлолын хавирганы өргөнийг өндрөөс нь хамааруулж сонгоно.хамгаалалтын үеийн зузаан 2.ТӨМӨР БЕТОН БҮТЭЭЦ I Тавагт огтлолын тавгийн өргөн ба өндөр -г ихэвчлэн бүтээцлэлийн нөхцлөөр тодорхойлдог. ' a s=a s=3 см . M =90000 H м .хөндлөн огтлолын өндөр a. РЭНЧИНБАТ A. Rb=25.

Rb=14.2 Иймээс суналтын бүсийн арматурын b ∙ h0 30∙ 36 талбайг тодорхойлох томъёоны гуравдахь гишүүний өмнөх тэмдэгийг + сольж бодно.85∙ 36 365∙ 102 240000 + − = + ∙ 1.0 .5 ∙ 102 ∙30 ∙ 36 365 ∙10 2 240000+1055700 + ∙ A s= + ∙1.Огтлолын ашигтай өндөр h0=h−a=35−3.4 ∙ b ∙ h20 ∙ R b ' Rs ( h0−a s ) 2 = 2 240000 ∙ 80−0. Rs =365 МПа . бүх алдагдлыг бодолцсон урьдчилан хүчдэтгэл σ sp2=500 МПа . ∅ 20 .45 см 2 5.6кНм. РЭНЧИНБАТ A.6 см 2 2 Rs Rs 36500 365 ∙10 365 ∙10 Сортаментаас 2∅ 36+2 ∅ 32 A−II .4 ∙ 11. ердийн А400.13= +1.785 см 2 . урьдчилан хүчитгэсэн А800. гадны ачаанаас үүссэн сунгах хүчлэл N=16kH.5 ∙ 102 ∙30 ∙ 0.45+1.9+1.Арматурчлалын коэффициент As 36.5 см2 2 2 2 Rs Rs Rs 365 ∙ 10 365∙ 10 365 ∙ 10 Бодлого 2 Төвийн бус суналтын тэгш хэмтэй дагуу арматуртай элементийн бат бэхийг шалгах Өгсөн нь: хөндлөн огтлол b ×h=15 ×35 см .13+6. гулзайлгах момент M=11.13+ =28. хөндлөн огтлолын талбай A sp =3.AR11D018 5 .Суналтын бүсийн арматурын талбай As= N + ξ ∙ R b ∙ h0 R sc ' 240000+0. A s=20.ТӨМӨР БЕТОН БҮТЭЭЦ I A 's = N ∙ e−a0 ∙ b ∙h 20 ∙ Rb ' R s ( h0−a s ) = N ∙ e−0.09=36. a=a' =4 см Бодолт: 1. A 'sp =0. μ= Шахалтын бүсийн арматурын талбай As= R b ∙ b ∙ ξ ∙ h0 R sc ∙ A's N 11.14 см 2 .5=36.5 МПа . γ b 2=1. A's=1.36+ 16.13=36.13 см2 2 365 ∙ 10 ∙ ( 36−4 ) Сортаментаас 2∅ 10 A−II .5∙ 10 ∙ 30 ∙36 =1. бетоны анги В25.85 ∙11.5=31.хөндлөн огтлолын өндөр П.57 см 2 4. Rs =680 МПа .5 см h.13 ∙ 100= ∙ 100=3.∅ 10 . арматур А800.

3<ξ R=0.15−( 1.585> 0.3 −1 =1.85−0.u =400 МПа .моментын хүч N.AR11D018 6 .Төвийн бус суналтын II тохиолдол Иймд огтлолын шахалтын бүсийн харьцаат өндрийг арматурын ангиас хамааруулан хүснэгтээс сонгож болно.28 м 2 2 5.725+ −0.28 м 2 2 4. ξ= ' x γ s 6 ∙ R s ∙ A sp + Rs ∙ A s −N 680 ∙ 314+365 ∙ 78. ξ=0.734 1+ 1− 400 1.Огтлолын шахалтын бүсийн өндрийг тодорхойлъё П.15 ( γ s 6=η−( η−1 ) ∙ 2∙ ξ 0.35 e ' =e 0+ −a' =0.5 580 0. РЭНЧИНБАТ A.1 ( ) = 0. ω ξR= 1+ σ sR ω 1− σ sc.315−0 .1 ( ) ω=α −0. σ sc .5 А800 арматурт η=1.734 .12 ξR 0.5=0.035=0.865>h 0−a' =0.u 1.Огтлолын шахалтын бүсийн харьцаат өндрийн хязгаарын утгыг тодорхойлъё.035=0.Хүчний эксценриситет e 0= M 11.Дагуу хүчнээс суналтын бүсийн арматурын хүндийн төв хүртэлх зай h 0.35 e=e 0− +a' =0.ТӨМӨР БЕТОН БҮТЭЭЦ I a.725 см N 16 e 0−¿ дагуу хүчний хүндийн төвд харицуулсан эксцентриситет М.0 35=0.3 h0 R b ∙ b ∙ h0 16 ∙150 ∙ 315 6.дагуу хүч 3.5 ) ( ) 7.5−16 ∙ 103 = = =0.008 ∙ R b=0.734 =0.6 = =0.725− + 0.хамгаалалтын үеийн зузаан 2. σ sR=Rs + 400−σ sp 2=680+ 400−500=580 МПа.Дагуу хүчнээс шахалтын бүсийн арматурын хүндийн төв хүртэлх зай h 0. ξ R -г тухайн арматурын ангиас хамааруулан хүснэгтээс сонгож болно.15−1 ) ∙ 2∙ −1 =1.008 ∙14.

M u=Rb ∙ b ∙ x ∙ ( h 0−0.5 ∙ 102 ∙ 0.05 ∙ ( 0.ТӨМӨР БЕТОН БҮТЭЭЦ I γ s 6 ∙ Rs ∙ A sp + Rs ∙ A 'sp−N 1.0785∙ ( 0.5 ∙ 1.5 ∙150 ∙105 ( 315−0.15 ∙1.5 ∙105 ) =59. M u=Rb ∙ b ∙ x ∙ ( h 0−0.035=12.хамгийн их момент Rb .5 ∙ x ) + R sc ∙ A 's ∙ ( h0−a' )=14.16 kHм N.Бат бэхийн нөхцөлийг шалгая.5−16 ∙10 3 x= = =105 мм Rb ∙ b 16 ∙150 8.16 кНм M u .05 ) +365 ∙102 ∙ 0.28+16 ∙ 0.дагуу хүч e.тухайн бетоны эсэргүүцэл b .Дагуу хүчний суналтын бүсийн арматурын хүндийн төвд харьцуулсан момент N ∙ e=N ∙ e' + N ∙ a=16 ∙ 0.AR11D018 7 .тухайн элементийн өргөн x .дагуу хүчний хүндийн төвд харицуулсан эксцентриситет 9.315−0.5 ∙ x ) =14.94 кНм > N ∙ e=12. РЭНЧИНБАТ A.315−0 огтлолын бат бэх хангагдаж байна.ажлын өндөр П.бетоны шахалтын бүсийн өндөр h0 .12∙ 680 ∙ 314+365 ∙78.

РЭНЧИНБАТ A.AR11D018 8 . Дагуу хүч Момент - 90 Хамгаалалтын үеийн зузаан - ' a=a =30 мм Тооцооны дараалал 1.5 МПа Арматурын анги – А300 Rs =R sc =270 МПа Арматурын үзүүлэлт N=1000 kH .Шахалтын бүсийн арматурын талбайг олох 2 A 's = N ∙ e−a0 ∙ b ∙h 0 ∙ Rb ' R s ( h0−a s ) арматурын талбайг сортаментаас сонгож авна. П.Хүчний эксцентриситет e 0= M N 3.ТӨМӨР БЕТОН БҮТЭЭЦ I БОДЛОГО 3 Тавар огтлолтой гулзайлтын элементийн бат бэхийг тооцох Тавар огтлолтой гулзайлтын элементийн тооцоо нормаль огтлолоор тооцох Өгөгдөл: Хөндлөн огтлол bxh = 300x500мм Бетон анги -В35 Тухайн бетоны үзүүлэлт Rb=25.Ажлын өндөр h0=h−a 2.

ТӨМӨР БЕТОН БҮТЭЭЦ I 4.Арматурчлалын коэффициент μ= As ∙ 100 b ∙ h0 П.Суналтын бүсийн арматурын талбай As= N +ξ ∙ R b ∙ h0 R sc ' + ∙ As Rs Rs арматурын талбайг сортаментаас сонгож авна.AR11D018 9 . 5. РЭНЧИНБАТ A.