You are on page 1of 38

S.C.

TRANS TYFLOR

S.R.L.

IN INSOLVENTA, IN INSOLVANCY, EN PROCEDURE COLLECTIVE
Str. Clopoteilor , nr. .11/A , Loc.. SINGEORZ BAI, JUD.BISTRITA-NASAUD
CUI RO 24120236, J06/306/2007

Plan de Reorganizare Judiciară
2011 - 2013

AdministratorI
POP FLORIN
POP TITU

CUPRINS

PLANUL

DE

REORGANIZARE

JUDICIARA 2011-2013 :

Capitolul I

- Prezentarea societatii

Capitolul II

- Analiza activitatii economico-financiare

pag. 3

5

Capitolul III - Patrimoniul societatii

7

Capitolul IV - Situatia actuala a societatii

7

Capitolul V - Analiza acoperirii pasivului exigibil

10

Capitolul VI - Perspectiva de redresare a societatii

12

Capitolul VII - Masuri propuse pentru realizarea planului de
Reorganizare

14

Bugetul de venituri si cheltuieli pe 2011

17

Bugetul de venituri si cheltuieli pe 2012

18

Bugetul de venituri si cheltuieli pe 2013

19

Centralizatorul programului de plati a datoriilor in perioada
2011 – 2013

20

Centralizatoarele de plata trimestriale si lunare pe creditori

21 – 44

Anexe

45

SC TRANS TYFLOR

SRL SINGEORZ BAI

PLAN DE REORGANIZARE JUDICIARA

Capitolul I – PEZENTAREA

SOCIETATII

Denumire: SC TRANS TYFLOR
Forma juridică:

S.R.L.

Capital Social: 200 RON (subscris şi varsat) , divizat in 20 parti sociale, fiecare in valoare
de 10 RON .
Nr.de ordine la Registrul Comertului: J06/306/22.03.2007
Cod unic de inregistrare:

21420236

Atribut fiscal: RO
Asociati: 1- POP FLORIN - detine 10 parti sociale, reprezentand 50 % din capitalul social
2-

POP TITU – detine 10 parti sociale, reprezentand 50 % din capitalul social

Administrator: 1- POP FLORIN
POP TITU
Salariali:

4

angajaţi cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată

Sediul social: localitatea Singeorz Bai , str. Clopoteilor , nr. 11/A , jud. Bistriţa-Năsăud
Puncte de lucru: nu exista.
Societatea a luat fiinţă în anul 2007 , în baza legii 31/1990 fiind inregistrata la Oficiul
registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita Nasaud in baza incheierii civile nr. 1151
din 22 martie 2007
S.C.

TRANS TYFLOR

activitate COD CAEN

020

SRL

SINGEORZ BAI

are ca principal obiect de

- Silvicultura si exploatare forestiera

Principalul obiect de activitate : COD CAEN 0201 – Silvicultura si exploatare forestiera
Alte activitati :
-

0121 – Cresterea animalelor, activitatea fermelor pentru obtinerea laptelui

-

0122 – Cresterea ovinelor, caprinelor, cabalinelor, magarilor, catarilor si asinilor

-

0123 – Cresterea porcilor

-

0141 – Activitati de servicii anexe agriculturii, gradinarit peisagistic (arhitectura
peisagera)

-

0202 – Servicii auxiliare silviculturii si exploatarii forestiere

-

2010 – taierea si rindeluirea lemnului, impregnarea lemnului

-

2020 – Fabricarea de produse stratificate din lemn : placaj, panel, furnire, placi din aschii
de lemn, placi fibrolemnoase, etc.

-

2030 – Fabricarea de elemente de dulgherie si tamplarie pentru constructii

-

2040 – Fabricarea ambalajelor din lemn

-

4511 – Demolarea constructiilor, terasamente si organizare de santiere

-

4512 – Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii

-

4521 – Constructii de cladiri si lucrari de geniu

-

4522 – Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii

-

4523 – Constructii de autostrazi, drumuri, aerodroame si baze sportive

-

4524 – Constructii hidrotehnice

-

4525 – Alte lucrari speciale de constructii

-

4531 – Lucrari de instalatii electrice

-

4532 – Lucrari de izolatii si protectie anticoroziva

-

4533 – Lucrari de instalatii tehnico-sanitare

-

4534 – Alte lucrari de instalatii

-

4541 – Lucrari de ipsoserie

-

4542 – Lucrari de tamplarie si dulgherie

-

4543 – Lucrari de pardosire si placare a peretilor

-

4544 – Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri

-

4545 – Alte lucrari de finisare

-

4550 – Inchirierea utilajelor de constructii si demolare, cu personalul de deservire aferent

-

5010 – Comert cu autovehicule

-

5030 – Comert cu piese si accesorii pentru autovehicule

-

5113 – Intermedieri in comertul cu material lemnos si de constructii

-

5123 – Comert cu ridicata al animalelor vii

-

5132 – Comert cu ridicata al carnii si produselor din carne

-

5133 – Comert cu ridicata al produselor lactate, oualor, uleiurilor si grasimilor
comestibile

-

5147 – Comert cu ridicata al altor bunuri de consum nealimentare

-

5153 – Comert cu ridicata al materialului lemnos si de constructii

-

5182 – Comert cu ridicata al masinilor pentru industria miniera si constructii

-

5211 – Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de
produse alimentare, bauturi si tutun

-

5212 – Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de
produse nealimentare

-

5222 – Comert cu amanuntul al carnii si al produselor din carne

-

5224 – Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase

-

5248 – Comert cu amanuntul , in magazine specializate, al altor produse

-

5262 – Comert cu amanuntul prin standuri si piete

-

6021 – Alte transporturi terestre de calatori, pe baza de grafic

-

6023 – transporturi terestre de calatori, ocazionale

-

6024 – Transporturi rutiere de marfuri

-

6311 – Manipulari

-

6312 – Depozitari

-

7121 – Inchirierea altor mijloace de transport terestru (este exclus leasing-ul financiar)

-

7132 – Inchirierea masinilor si echipamentelor pentru constructii, fara personal de
deservire aferent

-

7487 – Alte activitati de servicii prestate in principal intreprinderilor

Transportul se efectueaza in trafic intern si international.
Activitati de import export in nume propriu si in calitate de comisionar.

Capitolul II – ANALIZA ACTIVITĂŢII ECONOMICO-FINANCIARE
În vederea fundamentării planului de reorganizare şi redresare a societăţii s-a efectuat
analiza financiara a activităţii desfăşurate în anii de gestiune 2006, 2007, 2008 şi 2009, pe baza
bilanţurilor contabile şi a documentelor de sinteză contabilă.

Bilanţurile contabile au fost

depuse la Administraţia Finanţelor Publice după cum urmează:
Anul pentru care s-a depus
bilanţul

Număr

Data

2007
2008
2009

10.251
936
18.832

28.05.2008
29.05.2009
14.08.2009

Pentru perioadele analizate prezentăm situaţia capitalurilor proprii şi a profitului net,
după cum urmează:
Capitaluri proprii

Profit net

Anul
2007
2008
2009

763
887
- 49.384

563
124
50.271

Din datele prezentate rezultă o crestere foarte mica a capitalurilor proprii şi a profitului
net in anul 2007 si 2008, cand s-a inregistrat un varf al productie, si ulterior o scadere a
capitalurilor proprii in anul 2009 , cand s-a instalat o criza ca urmare a caderii pietei lemnului in
tara noastra.

II.1. DINAMICA STRUCTURII PERSONALULUI
În ceea ce priveşte personalul SC TRANS TYFLOR SRL SINGEORZ BAI, de la
înfiinţarea firmei în anul 2007 până în prezent au fost încheiate un număr de
individuale de muncă, dintre care
planului, SC

3

7

de contracte

au încetat din diverse motive. La momentul elaborării

Trans Tyflor SRL avea

4

salariaţi încadraţi în baza unor contracte

individuale de munca pe durată nedeterminată.
N
2007
2008
2009
2010

CIM încheiate
2
2
3
-

CIM încetate
1
2

TOTAL
2
4
6
4 salariaţi

Pentru perioada următoare se prevede menţinerea acestui număr de salariaţi, activitatea
fiind rentabilă. Întreg personalul îşi poate continua activitatea , fondul de salarii fiind acoperit
din activitatea desfăşurată de societate.
. Menţionăm că în bugetul de venituri şi cheltuieli au fost proiectate sume pentru
suplimentarea eventualelor cheltuieli de personal (daca se va impune cresterea numarului de
salariati).

Capitolul III- PATRIMONIUL SOCIETĂŢII
SC TRANS TYFLOR SRL SINGEORZ BAI deţine un patrimoniu în valoare
totală de
1.

221.694

lei, format din:

Active imobilizate
a) Imobilizari necorporale
b) Imobilizari corporale
c) Imobilizari financiare

2.

Active circulante

103.792 lei
961

lei

102.831

lei

117.902 lei

a) Stocuri

42.542

lei

b) Creante

75.360

lei

c) Investitii pe termen scurt

-

d) Casa si conturi la banci

-

Capitolul IV - SITUATIA ACTUALA A SOCIETATII

La solicitarea

creditoarei Ocolul silvic Cormaia Anies

a fost declanşată procedura

insolvenţei, începând cu data de prin Sentinta comerciala nr. 899/2009 din 3 noiembrie 2009 –
dosar 1713/112/2009..

Societatea noastră şi-a manifestat intenţia de reorganizare, apreciind că

activitatea poate fi continuată şi astfel îmbunătăţită încât să fie aducătoare de profit şi să permită
acoperirea datoriilor existente la momentul deschiderii procedurii.
Până la data deschiderii procedurii, societatea avea datorii restante către parteneri şi
furnizori, dar avea şi de încasat de la unii dintre clienţii săi sume de bani care, încasate la timp,
ar fi putut conduce la o altă imagine din perspectiva financiară a societăţii.

Situaţia plăţilor pe care societatea trebuie sa le efectueze la 30.06.2009
Nr.crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Obiect
Furnizori
Clienţi creditori
Asigurări sociale
Şomaj
Impozit profit
Impozit salarii
Buget(TVA)
Alte fomduri
Alţi creditori
TOTAL

Valoare
137.778
28.435
59.596
1.186
10.496
800
13.355
238.291

Situaţia creanţelor pe care societatea le are de încasat
Nr. crt.
1
2

Obiect
Clienţi
Furnizori debitori diversi
TOTAL

Valoare
-

Activitatea principală desfăşurată de societate, implică unele riscuri ce derivă din disciplina
contractuală, dar şi din fluctuaţia cursului monedei euro în raport cu cea naţională.
Astfel, s-a întâmplat că, deşi contractele au fost respectate în totalitate iar partenerii
noştri au dat dovadă în general de seriozitate, unele tranzacţii au devenit nerentabile.
Aceste întârzieri au determinat o serie întreagă de dereglări în derularea unor contracte
încheiate cu alţi parteneri şi chiar pierderea altora, care ar fi putut fi încheiate de către societate,
urmând a-i aduce acesteia un profit considerabil şi un plus de credibilitate în faţa partenerilor de
afaceri.
Imposibilitatea oferirii partenerilor de afaceri a unor garanţii de plată, a condus la
pierderea unor contracte care s-ar fi dovedit profitabile societăţii.
La toate acestea se adaugă criza economică mondială care a dus la întreruperea derulării
mai multor contracte şi, implicit, la apariţia stării de incapacitate de plată.
Societatea a fost infiintata in anul 2007 avand ca obiect principal de activitate
„silvicultura si exploatare forestiera”.
Pe parcursul activitatii, societatea a desfasurat activitati de comert si de prelucrare a
lemnului si a altor materiale de constructii. Astfel , in anul 2007 s-a realizat o cifra de afaceri de
216.062 lei, realizand venituri in suma de 369.706 lei, obtinute cu cheltuieli in suma de 368.702
lei. Anul 2007 a fost incheiat cu un profit brut de 1.004 lei si profit net de 563 lei.
La sfarsitul anului 2007 SC trans Tyflor SRL detinea active imobilizate cu valoarea ramasa
de 322.994 lei, active formate din mijloace de transport, imobilizari corporale in curs de

executie, echipamente tehnice, masini si utilaje, aparate si instalatii de masura si control
specifice activitatii desfasurate de societate. La aceiasi data societatea avea active circulante in
valoare de 172.056 lei in urmatoarea structura :
-

Stocuri de materiale, materii prime, productie in executie, produse, obiecte de inventar si
ambalaje in suma de 63.919 lei

-

Disponibil in casa si conturi la banci – 185 lei

-

Creante - 107.952 lei

Capitalul subscris si varsat era de 200 lei, iar totalul capitalurilor de 763 lei. La data de
31.12.2007 societatea noastra avea datorii in suma de 494.287 lei.
In anul 2008 societatea a realizat o cifra de afaceri de 534.408 lei, venituri de 567.955 lei si
cheltuieli totale de 565.541 lei, incheind exercitiul financiar cu profit brut de 2.414 lei si profit
net de 124 lei. Activele imobilizate aveau valoarea de 258.590 lei la sfarsitul anului 2008, iar
mijloacele circulante insumau 134.478 lei din care :
-

Stocuri (materiale, productie in curs de executie, semifabricate, rpoduse finite, obiecte de
inventar) – 72.652 lei

-

Disponibil in casa si conturi in banci 842 lei

-

Creante - 60.984 lei

La 31.12.2008 totalul datoriilor a fost de 419.241 lei.
Din pacate, in anul 2009 s-a inregistrat pana in luna iunie o pierdere bruta de 48.838 lei si
o pierdere neta de 50.721 lei.

Aceste rezultate au fost inregistrate datorita realizarii unor

venituri in suma de 212.141 lei si a cheltuielilor in suma de 260.979 lei. Cifra de afaceri a
scazut, fiind de 212.141 lei. Activele imobilizate au avut valoarea de 226.388 lei, activele
circulante au crescut la 259.359 lei, iar creantele au crescut la 117.372 lei.
Reducerea volumului de activitate al societatii a fost cauzata de pierderea cleintelei
solvabile si dificultatilor de incasare a productiei livrate. Societatea noastra a pierdut clientii pe
fondul reducerii cererii generale de cherestea si materaile de constructii in conditiile cresterii
concurentei pe aceasta piata. Pe de alta plata, datorita intrarii in incapacitate de plata, societatea
nu a mai achitat la termenele legale datoriile fata de buget si a fost exclusa de la licitatiile
organizate de organele silvice in vederea vanzarii materialului lemnos pe picior, ceea ce a
determinat cresterea costurilor de achizitie fiind obligata sa cumpere lemnul prin intermediari.
Astfel, nu am mai gasit solutii pentru desfacerea produselor, au scazut veniturile, cauze care au
dus la intrarea in insolventa.
Consideram ca experienta dobandita pana in anul 2009, inzestrarea societatii cu
imobilizarile corporale specifice desfasurarii activitatii, dotarea cu mijloace circulante si
personal specializat, care a dobandit experienta si competenta in cei 3 ani de activitate ai

societatii, consideram ca sunt posibilitati de redresare a societatii prin aplicarea unui plan de
reorganizare, menit sa duca la plata celor 5 creditori inscrisi pe tablou creditorilor, a caror
creante insumate se ridica la suma de 206.053,55 lei.

Capitolul V- ANALIZA ACOPERIRII PASlVULUI EXIGIBIL

Totalul datoriilor conform tabelului creditorilor este de

189.890,70

lei, din care :

1. Ocolul silvic Cormaia Anies

12.633,34 chirografara

2. Directia Generala a Finantelor Publice Bistrita Nasaud

83.157,00 bugetara

3. BRD Groupe Societe Generale SA Cluj

92.162,36 garantata

4. Primaria orasului Singeorz Bai

1.938,00 bugetara

SC TRANS TYFLOR SRL SINGEORZ BAI propune ca măsură sigura de
acoperire a datoriilor fiscale şi a celorlalţi creditori, continuarea activităţii prin creşterea
producţiei şi valorificarea eficientă a resurselor şi a investiţiilor încheiate sau în curs de
încheiere.
Propunerea planului de reorganizare este de plată integraIă a tuturor debitelor prin
continuarea activităţii curente, creşterea, diversificarea şi eficientizarea producţiei şi a desfacerii.
Binenteles, societatea va avea in vedere pe parcursul celor trei ani de derulare a planului de
reorganizare, extinderea activitatii societatii in alte domenii aducatoare de venituri, infiintarea de
noi activitati profitabile, eventual comert cu amanuntul, exploatarea si debitarea materialului
lemnos, transporturi, etc., ori asemenea activitate nou desfasurata, este menita sa sporeasca
veniturile societatii noastre.
Am facut estimarile pentru veniturile si cheltuielile care se vor realiza in anii 2011 – 2013,
sub rezerva ca asa cum aratat anterior, incercam sa derulam si alte activitati profitabile
aducatoare de venituri.
Materialul lemnos brut este achizitionat pe baza de contracte ferme , in principal de la
Directia silvica Bistrita Nasaud, la aceasta data avand in derulare un numar de 3 contracte de
vanzare cumparare masa lemnoasa pe picior si anume :
-

Contract nr. 4/2010 din 19.03.2010 pentru cantitatea de 1.700 mc volum net

-

Contract nr. 10/2010 din 09.07.2010 pentru cantitatea de 1.160 mc volum net

-

Contract nr. 8/2010 din 09.04.2010 pentru cantitatea de 36 mc. Volum net.

Obtinerea contractarii de masa lemnoasa se face fie prin participarea la licitatiile directe
organizate de Directia silvica Bistrita Nasaud, fie prin negocieri directe in cazul anumitor partizi
de material lemnos.
Ca procedura de lucru, societatea prin cele doua TAF-uri pe care le are inchiriate de la
persoane fizice, cu cele 4 motofierastrai pe care le detine, exploateaza materialul lemnos sub
forma bruta – bustean, pe care apoi il valorifica tot bustean catre diferiti beneficiari. Pretul de
achizitie al materialului lemnos exploatat variaza in functie de partida exploatata : preturile pot
incepe de la 40 lei mc si pot ajunge pana la 100-110 lei mc, chiar si mai mult uneori.
Cheltuielile pentru exploatarea unui metru cub de material lemnos sunt de cca. 30-50 lei mc., in
functie de pozitionarea partidei exploatate in teritoriu, existenta drumurilor de acces, panta de
inclinatie a partizii respective, situatia atmosferica existenta la data exploatarii, etc. La acestea
se mai adauga cletuielile cu salarii. Piese de schimb, asigurari sociale, dobanzi bancare, alte
cheltuieli.

Astfel, materialul lemnos sub forma de bustean, dupa ce este scos la rampa este

valorificat catre diferiti beneficiari la preturi care pornesc de la 200 lei.mc si pot ajunge si la 300
– 350 lei mc., in functie de grosimea materialului lemnos si de calitatea acestuia.
Permanent societatea participa si la alte licitatii de masa lemnoasa sau negocieri directe,
astfel pentru anul 2011 sunt deja contractate cantitati importante de masa lemnoasa pentru a fi
exploatate, conditie primordiala pentru realizarea actualului plan de reorganizare si plata
datoriilor catre toti creditorii.
Astfel ne propunem urmatoarele :
-pentru anul 2011 exploatarea a cca. 175 mc material lemnos/lunar, vandut la un pret mediu de
1.500 lei/mc (am calculat un pret mediu la o valoare mai mica) duce la obtinerea unui venit
lunar de cca. 26.250 lei, rezultand un venit anual de cca. 315.000 lei ;

cheltuielile

sunt

estimate la cca. 239.901 lei, rezultand un beneficiu de 75.099 lei/an.
-pentru anul 2012 exploatarea a cca. 180 mc material lemnos/lunar, vandut la un pret mediu de
1.500 lei/mc (am calculat un pret mediu la o valoare mai mica) duce la obtinerea unui venit
lunar de cca. 27.000 lei, rezultand un venit anual de cca. 324.000 lei ;

cheltuielile

sunt

estimate la cca. 245.828 lei, rezultand un beneficiu de 78.172 lei.
-pentru anul 2013 exploatarea a cca. 185 mc material lemnos/lunar, vandut la un pret mediu de
1.500 lei/mc (am calculat un pret mediu la o valoare mai mica) duce la obtinerea unui venit
lunar de cca. 27.750 lei, rezultand un venit anual de cca. 333.000 lei ;

cheltuielile

estimate la cca. 251.805 lei, rezultand un beneficiu de 81.195 lei.
Estimarea pentru cei 3 ani ai planului de reorganizare este următoarea:
Indicatorul

Venituri din exploatare si vanzare material lemnos

sunt

Venituri
Cheltuieli
Excedent

2010
315.000
239.901
75.099

2011
324.000
245.828
78.172

2012
333.000
251.805
81.195

Capitolul VI- PERSPECTIVA DE REDRESARE A SOCIETATII
În următoarea perioadă, respectiv anii 2011-2013, societatea îşi va desfăşura activitatea
conform planului de reorganizare, prin intermediul cărora se vor putea obţine venituri care vor
depăşi cheltuielile necesare. Calculele detaliate sunt prezentate în capitolul anterior - analiza
acoperirii pasivului exigibil.
În baza datelor prezentate, s-a întocmit bugetul de venituri şi cheltuieli pentru perioada
2011 - 2013, care este anexat prezentului plan de reorganizare.
Conform bugetului de venituri şi cheltuieli, societatea îşi propune :
A. Pentru anul 2011
S-au proiectat venituri totale de
315.000
lei, din activitatea de exploatare si
valorificare a materialului lemnos.
Cheltuielile totale sunt în valoare de
239.901 lei, rezultând un excedent in suma de
75.099 lei.
Din excedentul realizat societatea isi propune sa achite alte utilitati curente, precum si sa
inceapa derularea platilor catre o parte din creditori, in special BRD – Groupe Societe generale,
Directia Generala a Finantelor Publice Bistrita Nasaud, Primaria Singeorz Bai si Opportunity
Microcredit Romania IFN SA.
Permanent, societatea prin administratorii sai, va avea in vedere cautarea de noi solutii,
extinderea activitati societatii in alte domenii aducatoare de venituri, deoarece orice alte venituri
realizate sunt menite sa duca la realizarea integrala a angajamentelor asumate prin prezentul plan
de reorganizare.

B. Pentru anul 2012

S-au proiectat venituri totale de 324.000
lei, din activitatea de exploatare si
valorificare a materialului lemnos.
Cheltuielile totale sunt în valoare de
245.828 lei, rezultând un excedent in suma de
78.172 lei.
Societatea va actiona in continuare activitatea de exploatare a materialului lemnos la
parametrii stabiliti si mentionati anterior.
. In paralel, se continua platile catre cei trei creditori principali (finantele si cele doua banci).
C. Pentru anul 2013
S-au proiectat venituri totale de 333.000 lei, din activitatea de exploatare si
valorificare a materialului lemnos.
Cheltuielile totale sunt în valoare de
251.805 lei, rezultând un excedent in
suma de 81.195 lei.
Această sumă va fi suficientă pentru acoperirea în întregime a restului debitelor faţă de
creditorii inscrisi in tabelul creditorilor.
Programul plăţilor către creditori pe durata reorganizării este prevăzut în anexa la plan.
Societatea îşi propune să reducă costurile prin eliminarea cheltuielilor neproductive şi a
pierderilor, prin creşterea productivităţii muncii, tehnologizare, reducerea normelor specifice,
creşterea stimulentelor în vederea obţinerii de discount-uri.
Societatea urmează să-şi păstreze conducerea actuală şi dreptul de dispoziţie asupra
bunurilor, dar sub supravegherea strictă a administratorului judiciar. De asemenea, societatea şi
organele sale de conducere sunt răspunzătoare pentru respectarea şi îndeplinirea întocmai a
măsurilor propuse în planul de reorganizare.
Apreciem că valoarea despăgubirilor pe care creditorii ar urma să le primească în
caz de faliment al societăţii s-ar situa în jurul sumei de

50.000

lei. Prin urmare,

raportat la valoarea datoriilor, considerăm că singura modalitate prin care creditorii ar
putea să-şi recupereze creanţele este aceea a continuării şi modernizării activităţii
societăţii. Debitele faţă de creditori sunt recunoscute şi vor fi depuse eforturi pentru
achitarea lor integrală.

Capitolul VII - MASURI PROPUSE PENTRU REALIZAREA PLANULUI
DE REORGANIZARE
Pentru realizarea planului de reorganizare se prevăd o sene de măsuri atât de natură
managerială cât şi tehnică.

Administratorul unic îşi va păstra în întregime controlul activităţii comerciale a
TRANS

TYFLOR

SRL

SINGEORZ

BAI

SC

, sub supravegherea permanentă a

administratorului judiciar desemnat în dosarul de insolvenţă.
Următoarele acte vor pute fi îndeplinite numai după obţinerea aprobării administratorului
judiciar, în urma înaintării unei note de fundamentare pentru demonstrarea utilităţii acestora în
contextul planului de reorganizare:
- vânzarea-cumpărarea de active imobilizate (mijloace fixe);
- încheierea de contracte de leasing;
- angajarea de credite de trezorerie pe termen scurt în vederea acoperirii necesarului de
materii prime şi materiale, indiferent dacă aceste credite se obţin cu sau fără garanţii
reale;
- creşterea cheltuielilor de personal într-un cuantum mai mare de 10% faţă de cheltuielile
necesare în primul an de reorganizare.
Aceste limite de competenţă sunt menite să protejeze interesele creditorilor societăţii pe
perioada derulării planului de reorganizare.

VII. I. MĂSURI DE NATURĂ MANAGERIALĂ
- flexibilitatea fluxului informaţional-decizional în paralel cu implementarea unui sistem
de lucru care sa implice responsabilitatea directă;
- menţinerea numărului de salariaţi necesar în procesul de reorganizare;
- perspectivele eventuale de creştere a angajaţilor în etapa imediat următoare dar în
corelaţie directă cu volumul activităţii contractate;
- participarea la calificări prin cursuri organizate;
- implementarea unei structuri interne de control financiar preventiv cu atribuţii în
urmărirea utilităţii şi eficacităţii cheltuielilor;
- diminuarea sistematică a raportului datorii-creanţe în paralel cu creşterea vitezei de
rotaţie a activelor circulante şi o gestionare mult mai atent controlată a acestora;
- negocierea contractelor cu furnizorii în vederea asigurării unor condiţii mai avantajoase
din punct de vedere al preţului, respectiv al termenelor de plata;
- eliminarea intermediarilor din lanţul de aprovizionare cu materii prime şi materiale,
urmând ca, pentru cantităţi mari, contractarea să se facă direct cu producătorii;

- încheierea de contracte cu clauze precise asupra termenelor de plată, de execuţie şi
livrare şi inserarea în cadrul acestora de prevederi referitoare la acordarea de avansuri necesare
aprovizionării cu materii prime şi materiale;
- îmbunătăţirea structurii funcţionale la specificul activităţii de producţie prin mărirea
paletei produselor oferite;
- diversificarea gamei de produse oferite;
- identificarea de noi pieţe de desfacere pentru produsele şi serviciile oferite.

VII.2. MĂSURI DE NATURĂ COMERCIALĂ
ŞI FINANACIAR-CONTABILĂ
- analiza lunară şi identificarea soluţiilor de reducere consistentă a costurilor;
- diminuarea sistematică a raportului datorii-creanţe în paralel cu creşterea vitezei de
rotaţie a activelor circulante şi o gestiune controlată a acestora;
- încheierea de contracte cu societăţi cu posibilităţi mari de plată;
- încheierea de contracte cu plată la livrarea produselor şi imediat la finalul executării
lucrărilor;
- întreruperea executării comenzilor de produse sau a serviciilor către persoane fizice sau
juridice care nu prezintă garanţia plăţii imediate, dacă această clauză a fost stipulată în
contract;
- păstrarea relaţiilor comerciale cu clienţii buni platnici;
- asigurarea de produse şi servicii la nivelul standardelor europene;
- urmărirea permanentă a evoluţiei economice şi a schimbărilor din mediul economic
pentru a anticipa nevoile clienţilor şi pentru a adapta serviciile furnizate acestor
necesităţi;
- mărirea cotei de piaţă şi a volumului de afaceri încheiate;
- îmbunătăţirea procesului de recuperare a creanţelor prin iniţierea şi continuarea de
acţiuni la instanţele competente şi a sistemului evidentelor privind notificarea şi
acţionarea în judecată a clienţilor cu scadenţe de plată depăşite.

VII.3. MĂSURI DE NATURĂ ORGANIZATORICĂ

-

îmbunătăţirea activităţilor de intrare-ieşire-transfer a materiilor prime şi materialelor
consumabile prin documente primare întocmite corect şi la timp;

-

inventarierea patrimoniului societăţii la sfârşit de an în timp util şi de către personal
competent;

-

corelarea numărului de personal cu necesităţile reale în procesul de funcţionare a
societăţii;

-

urmărirea corectitudinii înregistrărilor şi încadrării în termenele legale a rapoartelor
şi evidenţelor financiar-contabile;

-

reducerea consumului nejustificat de energie electrică, apă şi căldură;

-

finalizarea lucrărilor de investiţii demarcate care vor conduce la diminuarea
costurilor şi încadrarea în cerinţele impuse de legislaţia în domeniul protecţiei
mediului înconjurator;

-

gestionarea tuturor bunurilor materiale şi asigurarea integrităţii acestora;

-

creşterea responsabilităţii prin conştientizarea fiecărui angajat asupra situaţiei
existente şi a soluţiilor de redresare a societăţii;

-

implementarea unei discipline ferme în scopul îndeplinirii cu stricteţe a atribuţiilor ce
revin fiecărui angajat;
ADMINISTRATORI
POP FLORIN
POP TITU

SC TRANS TYFLOR SRL SINGEORZ BAI
Singeorz Bai, str. Clopoteilor, nr. 11/A, jud. B-N
Nr. Reg. Com. J06/307/2007

Dosar nr. 1713/112/2010

CUI RO 21420236

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI - 2011
RON
Venituri
- Venituri din exploatare

315.000
315.000

Cheltuieli
239.901
__________________________________________________________________
- Materii prime
62.468
- Combustibili
85.800
- Piese schimb si alte materiale
22.105
- Salarii
36.324
- Asigurari, protectie sociala
10.404
- Dobanzi
22.800

DISPONIBIL (excedent)

75.099

Administratori
POP FLORIN
POP TITU

SC TRANS TYFLOR SRL SINGEORZ BAI
Singeorz Bai, str. Clopoteilor, nr. 11/A, jud. B-N
Nr. Reg. Com. J06/307/2007
CUI RO 21420236

Dosar nr. 1713/112/2010

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI - 2012
RON
Venituri
- Venituri din exploatare

324.000
324.000

Cheltuieli
245.828
__________________________________________________________________
- Materii prime
63.771
- Combustibili
87.428
- Piese schimb si alte materiale
22.628
- Salarii
37.028
- Asigurari, protectie sociala
10.285
- Dobanzi
24.688

DISPONIBIL (excedent)

78.172

Administratori
POP FLORIN
POP TITU

SC TRANS TYFLOR SRL SINGEORZ BAI

Dosar nr. 1713/112/2010

Singeorz Bai, str. Clopoteilor, nr. 11/A, jud. B-N
Nr. Reg. Com. J06/307/2007
CUI RO 21420236

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI - 2013
RON
Venituri
- Venituri din exploatare

333.000
333.000

Cheltuieli
251.805
__________________________________________________________________
- Materii prime
64.750
- Combustibili
89.416
- Piese schimb si alte materiale
22.945
- Salarii
38.027
- Asigurari, protectie sociala
10.545
- Dobanzi
26.122

DISPONIBIL (excedent)

81.195

Administratori
POP FLORIN
POP TITU

SC TRANS TYFLOR SRL SINGEORZ BAI

Dosar nr. 1713/112/2010

Singeorz Bai, str. Clopoteilor, nr. 11/A, jud. B-N
Nr. Reg. Com. J06/307/2007
CUI RO 21420236

C E N T R ALI Z AT O R U L
PROGRAMULUI DE PLATA A DATORIILOR
____________________________________________________________________________
Nr.
Crt.

Creditori

2011

2012

2013

TOTAL

1

Ocolul silvic
Cormaia Anies
6.315,00
6.318,34
12.633,34
_____________________________________________________________________________
2

Directia Generala a
Finantelor Publice
Bistrita Nasaud

27.000,00

28.000,00

28.157,00

83.157,00

3.

BRD- Groupe Societe
29.000,00
30.000,00
33.162,36
93.162,36
Generale SA
_____________________________________________________________________________
4.

Primaria orasului
Singeorz Bai

1.938,00

-

-

1.938,00

TOTAL
57.938,00
64.315,00
67.637,70
189.890,70
_____________________________________________________________________________

ADMINISTRATORI
POP FLORIN
POP TITU

SC TRANS TYFLOR SRL SINGEORZ BAI

Dosar nr. 1713/112/2010

Singeorz Bai, str. Clopoteilor, nr. 11/A, jud. B-N
Nr. Reg. Com. J06/307/2007
CUI RO 21420236

C E N T R ALI Z AT O R U L
Programului de plata a datoriilor pentru anul 2012 pentru creditoarea

OCOLUL SILVIC CORMAIA ANIES

Centralizator pe trimestre
_____________________________________________________________________________
Trimestrul

Suma

- lei

I

1.500,00

II

1.530,00

III

1.560,00

IV
1.725,00
_____________________________________________________________________________
TOTAL

2012

6.315,00

Administratori
POP FLORIN
POP TITU

SC TRANS TYFLOR SRL SINGEORZ BAI

Dosar nr. 1713/112/2010

Singeorz Bai, str. Clopoteilor, nr. 11/A, jud. B-N
Nr. Reg. Com. J06/307/2007
CUI RO 21420236

C E N T R ALI Z AT O R U L
Programului de plata a datoriilor pentru anul 2012 pentru creditoarea

OCOLUL SILVIC CORMAIA ANIES
Centralizator lunar
____________________________________________________________________________
Luna

Suma

- lei

I

500,00

II

500,00

III

500,00

IV

510,00

V

510,00

VI

510,00

VII

520,00

VIII

520,00

IX

520,00

X

575,00

XI

575,00

XII
575,00
_____________________________________________________________________________
TOTAL

2012

6.315,00

Administratori
POP FLORIN
POP TITU
SC TRANS TYFLOR SRL SINGEORZ BAI
Singeorz Bai, str. Clopoteilor, nr. 11/A, jud. B-N

Dosar nr. 1713/112/2010

Nr. Reg. Com. J06/307/2007
CUI RO 21420236

C E N T R ALI Z AT O R U L
Programului de plata a datoriilor pentru anul 2013 pentru creditoarea

OCOLUL SILVIC CORMAIA ANIES

Centralizator pe trimestre
_____________________________________________________________________________
Trimestrul

Suma

- lei

I

1.500,00

II

1.530,00

III

1.560,00

IV
1.728,34
_____________________________________________________________________________
TOTAL

2013

6.318,34

Administratori
POP FLORIN
POP TITU

SC TRANS TYFLOR SRL SINGEORZ BAI
Singeorz Bai, str. Clopoteilor, nr. 11/A, jud. B-N

Dosar nr. 1713/112/2010

Nr. Reg. Com. J06/307/2007
CUI RO 21420236

C E N T R ALI Z AT O R U L
Programului de plata a datoriilor pentru anul 2013 pentru creditoarea

OCOLUL SILVIC CORMAIA ANIES
Centralizator lunar
____________________________________________________________________________
Luna

Suma

- lei

I

500,00

II

500,00

III

500,00

IV

510,00

V

510,00

VI

510,00

VII

520,00

VIII

520,00

IX

520,00

X

575,00

XI

575,00

XII
578,34
_____________________________________________________________________________
TOTAL

2013

6.318,34

Administratori
POP FLORIN
POP TITU
SC TRANS TYFLOR SRL SINGEORZ BAI
Singeorz Bai, str. Clopoteilor, nr. 11/A, jud. B-N
Nr. Reg. Com. J06/307/2007

Dosar nr. 1713/112/2010

CUI RO 21420236

C E N T R ALI Z AT O R U L
Programului de plata a datoriilor pentru anul 2011 pentru creditoarea

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE
BISTRITA NASAUD

Centralizator pe trimestre
_____________________________________________________________________________
Trimestrul

Suma

- lei

I

6.750,00

II

6.750,00

III

6.750,00

IV
6.750,00
_____________________________________________________________________________
TOTAL

2011

27.000,00

Administratori
POP FLORIN
POP TITU

SC TRANS TYFLOR SRL SINGEORZ BAI

Dosar nr. 1713/112/2010

Singeorz Bai, str. Clopoteilor, nr. 11/A, jud. B-N
Nr. Reg. Com. J06/307/2007
CUI RO 21420236

C E N T R ALI Z AT O R U L
Programului de plata a datoriilor pentru anul 2011 pentru creditoarea

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE
BISTRITA NASAUD
Centralizator lunar
____________________________________________________________________________
Luna

Suma

- lei

I

2.250,00

II

2.250,00

III

2.250,00

IV

2.250,00

V

2.250,00

VI

2.250,00

VII

2.250,00

VIII

2.250,00

IX

2.250,00

X

2.250,00

XI

2.250,00

XII
2.250,00
_____________________________________________________________________________
TOTAL

2011

27.000,00

Administratori
POP FLORIN
POP TITU
SC TRANS TYFLOR SRL SINGEORZ BAI
Singeorz Bai, str. Clopoteilor, nr. 11/A, jud. B-N
Nr. Reg. Com. J06/307/2007

Dosar nr. 1713/112/2010

CUI RO 21420236

C E N T R ALI Z AT O R U L
Programului de plata a datoriilor pentru anul 2012 pentru creditoarea

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE
BISTRITA NASAUD

Centralizator pe trimestre
_____________________________________________________________________________
Trimestrul

Suma

- lei

I

6.990,00

II

6.990,00

III

6.990,00

IV
7.030,00
_____________________________________________________________________________
TOTAL

2012

28.000,00

Administratori
POP FLORIN
POP TITU

SC TRANS TYFLOR SRL SINGEORZ BAI

Dosar nr. 1713/112/2010

Singeorz Bai, str. Clopoteilor, nr. 11/A, jud. B-N
Nr. Reg. Com. J06/307/2007
CUI RO 21420236

C E N T R ALI Z AT O R U L
Programului de plata a datoriilor pentru anul 2012 pentru creditoarea

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE
BISTRITA NASAUD
Centralizator lunar
____________________________________________________________________________
Luna

Suma

- lei

I

2.330,00

II

2.330,00

III

2.330,00

IV

2.330,00

V

2.330,00

VI

2.330,00

VII

2.330,00

VIII

2.330,00

IX

2.330,00

X

2.343,00

XI

2.343,00

XII
2.343,00
_____________________________________________________________________________
TOTAL

2012

28.000,00

Administratori
POP FLORIN
POP TIT
SC TRANS TYFLOR SRL SINGEORZ BAI
Singeorz Bai, str. Clopoteilor, nr. 11/A, jud. B-N
Nr. Reg. Com. J06/307/2007
CUI RO 21420236

Dosar nr. 1713/112/2010

C E N T R ALI Z AT O R U L
Programului de plata a datoriilor pentru anul 2013 pentru creditoarea

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE
BISTRITA NASAUD

Centralizator pe trimestre
_____________________________________________________________________________
Trimestrul

Suma

- lei

I

6.990,00

II

6.990,00

III

6.990,00

IV
7.187,00
_____________________________________________________________________________
TOTAL

2013

28.157,00

Administratori
POP FLORIN
POP TITU

SC TRANS TYFLOR SRL SINGEORZ BAI
Singeorz Bai, str. Clopoteilor, nr. 11/A, jud. B-N

Dosar nr. 1713/112/2010

Nr. Reg. Com. J06/307/2007
CUI RO 21420236

C E N T R ALI Z AT O R U L
Programului de plata a datoriilor pentru anul 2013 pentru creditoarea

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE
BISTRITA NASAUD
Centralizator lunar
____________________________________________________________________________
Luna

Suma

- lei

I

2.330,00

II

2.330,00

III

2.330,00

IV

2.330,00

V

2.330,00

VI

2.330,00

VII

2.330,00

VIII

2.330,00

IX

2.330,00

X

2.395,00

XI

2.395,00

XII
2.395,00
_____________________________________________________________________________
TOTAL

2013

28.157,00

Administratori
POP FLORIN
POP TITU
SC TRANS TYFLOR SRL SINGEORZ BAI
Singeorz Bai, str. Clopoteilor, nr. 11/A, jud. B-N
Nr. Reg. Com. J06/307/2007

Dosar nr. 1713/112/2010

CUI RO 21420236

C E N T R ALI Z AT O R U L
Programului de plata a datoriilor pentru anul 2011 pentru creditoarea

BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE SA

Centralizator pe trimestre
_____________________________________________________________________________
Trimestrul

Suma

- lei

I

7.230,00

II

7.230,00

III

7.230,00

IV
7.310,00
_____________________________________________________________________________
TOTAL

2011

29.000,00

Administratori
POP FLORIN
POP TITU

SC TRANS TYFLOR SRL SINGEORZ BAI
Singeorz Bai, str. Clopoteilor, nr. 11/A, jud. B-N
Nr. Reg. Com. J06/307/2007

Dosar nr. 1713/112/2010

CUI RO 21420236

C E N T R ALI Z AT O R U L
Programului de plata a datoriilor pentru anul 2011 pentru creditoarea BRD

– GROUPE SOCIETE GENERALE SA
Centralizator lunar
____________________________________________________________________________
Luna

Suma

- lei

I

2.410,00

II

2.410,00

III

2.410,00

IV

2.410,00

V

2.410,00

VI

2.410,00

VII

2.410,00

VIII

2.410,00

IX

2.410,00

X

2.436,00

XI

2.436,00

XII
2.438,00
_____________________________________________________________________________
TOTAL

2011

29.000,00

Administratori
POP FLORIN
POP TITU
SC TRANS TYFLOR SRL SINGEORZ BAI
Singeorz Bai, str. Clopoteilor, nr. 11/A, jud. B-N
Nr. Reg. Com. J06/307/2007

Dosar nr. 1713/112/2010

CUI RO 21420236

C E N T R ALI Z AT O R U L
Programului de plata a datoriilor pentru anul 2012 pentru creditoarea

BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE SA

Centralizator pe trimestre
_____________________________________________________________________________
Trimestrul

Suma

- lei

I

7.500,00

II

7.500,00

III

7.500,00

IV
7.500,00
_____________________________________________________________________________
TOTAL

2012

30.000,00

Administratori
POP FLORIN
POP TITU

SC TRANS TYFLOR SRL SINGEORZ BAI
Singeorz Bai, str. Clopoteilor, nr. 11/A, jud. B-N
Nr. Reg. Com. J06/307/2007

Dosar nr. 1713/112/2010

CUI RO 21420236

C E N T R ALI Z AT O R U L
Programului de plata a datoriilor pentru anul 2012 pentru creditoarea BRD

– GROUPE SOCIETE GENERALE SA
Centralizator lunar
____________________________________________________________________________
Luna

Suma

- lei

I

2.500,00

II

2.500,00

III

2.500,00

IV

2.500,00

V

2.500,00

VI

2.500,00

VII

2.500,00

VIII

2.500,00

IX

2.500,00

X

2.500,00

XI

2.500,00

XII
2.500,00
_____________________________________________________________________________
TOTAL

2012

30.000,00

Administratori
POP FLORIN
POP TITU
SC TRANS TYFLOR SRL SINGEORZ BAI
Singeorz Bai, str. Clopoteilor, nr. 11/A, jud. B-N
Nr. Reg. Com. J06/307/2007

Dosar nr. 1713/112/2010

CUI RO 21420236

C E N T R ALI Z AT O R U L
Programului de plata a datoriilor pentru anul 2013 pentru creditoarea

BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE SA

Centralizator pe trimestre
_____________________________________________________________________________
Trimestrul

Suma

- lei

I

8.280,00

II

8.280,00

III

8.280,00

IV
8.322,36
_____________________________________________________________________________
TOTAL

2013

33.162,36

Administratori
POP FLORIN
POP TITU

SC TRANS TYFLOR SRL SINGEORZ BAI
Singeorz Bai, str. Clopoteilor, nr. 11/A, jud. B-N
Nr. Reg. Com. J06/307/2007

Dosar nr. 1713/112/2010

CUI RO 21420236

C E N T R ALI Z AT O R U L
Programului de plata a datoriilor pentru anul 2013 pentru creditoarea BRD

– GROUPE SOCIETE GENERALE SA
Centralizator lunar
____________________________________________________________________________
Luna

Suma

- lei

I

2.760,00

II

2.760,00

III

2.760,00

IV

2.760,00

V

2.760,00

VI

2.760,00

VII

2.760,00

VIII

2.760,00

IX

2.760,00

X

2.770,00

XI

2.770,00

XII
2.782,36
_____________________________________________________________________________
TOTAL

2013

33.162,36

Administratori
POP FLORIN
POP TITU

SC TRANS TYFLOR SRL SINGEORZ BAI

Dosar nr. 1713/112/2010

Singeorz Bai, str. Clopoteilor, nr. 11/A, jud. B-N
Nr. Reg. Com. J06/307/2007
CUI RO 21420236

C E N T R ALI Z AT O R U L
Programului de plata a datoriilor pentru anul 2011 pentru creditoarea

PRIMARIA ORASULUI SINGEORZ BAI

Centralizator pe trimestre
_____________________________________________________________________________
Trimestrul

Suma

- lei

I

480,00

II

480,00

III

480,00

IV
498,00
_____________________________________________________________________________
TOTAL

2011

1.938,00

Administratori
POP FLORIN
POP TITU

SC TRANS TYFLOR SRL SINGEORZ BAI

Dosar nr. 1713/112/2010

Singeorz Bai, str. Clopoteilor, nr. 11/A, jud. B-N
Nr. Reg. Com. J06/307/2007
CUI RO 21420236

C E N T R ALI Z AT O R U L
Programului de plata a datoriilor pentru anul 2011 pentru creditoarea

PRIMARIA ORASULUI SINGEORZ BAI
Centralizator lunar
____________________________________________________________________________
Luna

Suma

- lei

I

160,00

II

160,00

III

160,00

IV

160,00

V

160,00

VI

160,00

VII

160,00

VIII

160,00

IX

160,00

X

166,00

XI

166,00

XII
166,00
_____________________________________________________________________________
TOTAL

2011

1.938,00

Administratori
POP FLORIN
POP TITU