1.

Разнообразие видов
YASTI
QUDRLAR
TİPİ
Çoxhüceyrəli
heyvanlar

пиграф:

Kirpikli qurdlar – Sorucu
qurdlar
– Lentşəkilli
рай
родной,
ты лесами qurdlar
красив,
Heyvanlar aləminin
müxtəlifliyi

ы раскинул поля широко,

Parazit qurdların
inkişaf sxemi
Təqdimat

елестят берега над рекой.

еребристыми ветками ив

В. Бакалдин.

Sistematik
Kateqoriya
(əlavə vərəqdə
tapşırıq)
Biliyin
Möhkəmləndirilməsi

204 saylı məktəbin biologiya müəllimi
Almaz Həsrət

Yoxlama vərəqi

3.
Разнообразие видов
Cavabınızı
əsaslandırın

Hansı artıqdır

Fassiolyoz

Hidra

пиграф:
Qaraciyər
Ağ planarı
sorucusu
рай родной, ты лесами красив,

ы раскинул поля широко,
еребристыми ветками ив
елестят берега над рекой.
В. Бакалдин.

4.
Разнообразие
видов
Parazit qurdlar
harada
yaşayır?

пиграф:

Дождевые леса

рай родной, ты лесами красив,

ы раскинул поля широко,
еребристыми ветками ив
елестят берега над рекой.
В. Бакалдин.

Savannalarda. Çayın kənarında. Heyvan və insanın bədənində. Atmosferdə

5.

Разнообразие
видов
Cümləni
tamamla.....

пиграф:

рай родной, ты лесами красив,

1). Ağ planari, sorucu qurd, qaraciyər
ы раскинул поля широко,
sorucusu və s. hamısı....
?
еребристыми ветками
ив

2). Əgər eyni fərddə həm dişi,
həmберега
də над рекой.
елестят
erkək cinsi hüceyrələr hazırlanarsa … В.?Бакалдин.
3). ..... tipi 12.500 növü əhatə edir və 3
sinfi var.

?

Cavab: а) Yastı qurdlar ; b) cinsi dimorfizm; c) hidralar;
ç) öküz soliteri; d) bağırsaqboşluqlar ; е) hermofrodit.

Qaraciyər sorucusunun inkişafı

ÖKÜZ SOLİTERİNİN İNKİŞAFI

8.

9
Разнообразие видов
YASTI QUDRLAR
TİPİ
Мутуализм

пиграф:

рай родной, ты лесами красив,
YASTI QUDRLARыTİPİ
раскинул поля широко,
еребристыми ветками ив

Kirpikli qurdlar sinfi

елестят берега над рекой.
Lentşəkilli qurdlar sinfi
Sorucu qurdlar sinfi
В. Бакалдин.

Ağ planari

Qaraciyər sorucusu

Öküz soliteri

11.
Разнообразие видов

Sistematik kateqoriyanı düzgün qurun...
пиграф:
рай родной, ты лесами красив,

ы раскинул поля широко,

DƏSTƏ

ALƏM

еребристыми ветками ив

SİNİF

TİP

елестят берега над рекой.
В. Бакалдин.

NÖV

FƏSİLƏ

CİNS

12

13

Разнообразие видов
пиграф:

BĠLĠK AĞACININ ZĠRVƏSĠNƏ GEDƏN YOL....
рай родной, ты лесами красив,

ы раскинул поля широко,
еребристыми ветками ив
елестят берега над рекой.
В. Бакалдин.
2-ci yüksəklik

1- ci mərhələ

---------

Разнообразие
видов
ÜÇ SƏHVİ TAPIN
(I yüksəklik)
пиграф:

14.

A) Sorucu qurdlar daxili parazitlərdir.
рай родной,
ты лесами красив,
B) Qaraciyər sorucusunun bədəni
sap şəklindədir.
C) Qurd sahibin bağırsağına sormaclar
ы раскинулvasitəsilə
поля широко,
yapışır.
еребристыми
D) Həzm sistemi ağız, qısa udlaq,
mədə vəветками
ondanив
ayrılan iki bağırsaqdan ibarətdir.
елестят берега над рекой.
E) Öküz soliterinin uzunluğu 4-10 sm bərabərdir
F) Soliterin həzm sistemində qaraciyər varВ.
. Бакалдин.

Cavab:

(Əlifba sırasına uyğun yazın)

16.

Parazit yastı qurdlar

15.

Разнообразие видов

Qaraciyər
sorucusu
Hermofroditdir

Öküzпиграф:
soliteri
(20 bal)
рай родной,
ты лесами красив,
ы раскинул поля широко,
еребристыми ветками ив

Sormacları var

елестят берега над рекой.

nm

Aralıq sahibi göl
ilbizi
Əsas sahibi mal-qara
Qaraciyərdə
parazitlik edir
Törətdiyi xəstəlikFassiolyoz

В. Бакалдин.

.

Parazit qurdlara
yoluxmamaqdan ötrü
.
nə etməli?

17

.

İndi isə gəlin
Cavablarımızı yoxlayaq....
Sizə uğurlar!!!

20
Разнообразие видов
Öz-özünü qiymətləndirmə

пиграф:

Hidra
1. Cavabınızı
рай родной, ты Bağırsaqboşluqлесами красив,
əsaslandırın (I y)
lular tipi

ы раскинул поля широко,

2. Cümləni
1 а; 2 е; 3 а
еребристыми
ветками
ив
tamamla (I y)
елестят берега над рекой.

3. Üç səhvi tapın
(I yüksəklik)

B; D; F.
60 bal
В.Cəmi
Бакалдин.

4.İnkişaf sxemi-II
5. Cədvəl (III)
YEKUN

20 bal
20 bal
...... ....... ......

Fassiolyoz - qaraciyər sorucusunun törətdiyi xəstəlkdir.
Öküz soliterinin törətdiyi xəstəlik heyvanda Finnoz ,
insanda isə teniarinxoz adlanır.
Cavab vərəqələrinizi təhvil veriməsi vaxtı gəldi....

Yekun ballarınız
Komandanın adı

1 - 2 - 3
mərhələr

Başcıqlar

....

Boyuncuqlar

...

Buğumlar

...

Sormaclar

...

QİYMƏTLƏNDİRMƏ....
• 100 bal • 70 bal -

Əla
Yaxşı

• 50 baldan yuxarı –

Pis
deyil

• 50 baldan aşagı –“Bir qalanin sirri”
kinofilminə baxsan yaxşı olardı...

Evə tapşırıq
1. M. Ə. Musayev “Zoologiya”
7-ci sinif dərsliyi (2003), səh.33
2. Sizə verilmiş sözlərə uyğun krossvord
düzəltmək
3. İnternetdən mövzu ilə bağlı maraqlı
məlumatlar tapmaq.
4.Test kitabçasından səh. 70-75-ci suallara
cavab hazırlamaq