You are on page 1of 15

POMOĆNE HISTORIJSKE NAUKE I

1.KARTICA
1.Šta je minijatura i od koje riječi dolazi?
Minijatura tumači tekst pomoću figura, pejzaža, arhitekture, simbola i slike. Dolazi od
latinske riječi minium što znači crvena olovna boja. U izvornom značenju ona znači umjetnost
ukrašavanja knjiga posanih rukom. Knjiga mrtvih je ukrašena minijaturama, te papirusi starih
Grka i Rimljana.
2.Šta je karolina i koje su njezine odlike (izgled karakterističnih slova) ?
Dobila je naziv po Karlu Velikom. Održala se od 8. do 12. stoljeća, bilo je to pismo zbijenih
slova. Jako je poznat kartular sv. Petra u selu pisan Karolinom uz primjese Beneventane.
Karakteristična slova su: m, n, u, i, d, h, a, g, imali su lijepe oblike sa puno skraćenica. Od
12.st. u Europi prijelazni tip minuskule koji se odvaja od Karoline i približava gotici, a od
15.st. se koristi Karolina- Gotica.
3. Ko su sastavljači ćirilice, te čega je ona (po nekim znanstvenicima) nadopuna?
Sastavljači ćirilice bili su Ćiril i Metod, a uz njih se spominju PREZVITER KONSTANTIN,
EPISKOP KLIMENT, SIMEUN VELIKI i dr. Ovo pismi je dopuna grčke unicijale.
4. Šta je Talik pismo i zašto su ga Osmanlije koristili?
Talik znači zakočiti, objesiti, zbrojiti. Nastalo je u Iranu, a posebno se razvilo u 16. i 17.st.
Osmanlije su ga koristile za pisanje sidžila i fetvi.
5. Navedite djela o falsificiranju isprava Inocencija III, Lorenza Vale, Nikolausa
Casunasa, Matije Flaciusa Illyricusa (koja su to djela, gdje i kada su izdana)?
Falsificiranje je u srednjem vijeku bila uobičajna pojava do te mjere da su falsificirane i
papinske isprave. Stoga je papa Inocencije III. ( 1198-1216) izdao " Decretum de crimine falsi
"tj. Dekret o zločinu falsificiranja“, u kojemu je dao uputstva kako se može utvrditi falsifikat.
Lorenzo Valla iz Firenze i Nicholaus Casunas su 1440.g. oborili tzv.: "Donatio
Constantiniani", kojemu je car Konstantin na samrti darovao papi Silvestru I i rimskoj kuriji
crkveni teritorij i Zapadno Rimsko Carstvo i dokazali su da su taj falsifikat izradili na

cijeli tekst isprave.čine ona mjesta u kojima se uspostavlja ili pobija historijska tvrdnja.duktusi. Historijska nauka se zasniva na pisanim svjdočanstvima: A) narativnim. čak i po jedan i pol sat. koje je objelodanio u svom djelu: " Eccleasiastica historia " u Baselu u 13 svezaka 1559-1574. Diplomatički tekst. Sati su im trajali različito. Postoje tri vrste dana: A) dias naturalis ( prirodni dan ).Šta je diplomatika i od koje riječi dolazi? Diplomatika je pomoćna historijska nauka koja se bavi proučavanjem diplomatičih izvora: isprava.vrijeme od ponoći do ponoći. vrste dana (u diplomatici) . Historijski tekst.objasnite? Dani su vrijeme potrebno da se zemlja okrene oko svoje osi. kako bi služeći se vlastitom kritičkom metodom utvrdila njihovu vrijednost kao historijog izvora. dokazao da su falsifikat i : " Pseudoisidorove dekretalije ". Nastala je od mlađeg rimskog kurziva. Šta je dan.puni dan i noć zajedno. Stari Rimljani i Kaldejci. Rimljani su djelili noć prema smjenama noćnih straža u četiri virgilije. 2.1575 ) je po uzoru na Vallu.KARTICA 3.papinskom dvoru sami rimski svećenici. . e.Ilirik ( 1520. t. 2. a zatim zimi čak i samo pola sata. Ljeti duže. a tako i Grci i Rimljani djelili su dan na sate. Diploma = podvostručiti. izvještaja. C) dias civilis ( građanski dani ). Slova imaju neobično visok razmak između redova. raznih ugovora.vrijeme od izlaska do zalaska sunca.Šta je to kurijala i koje su njezine odlike (izgled karakterističnih slova) ? Kurijala je pismo papinske kancelarije od 8-12 st.suhoparno govore samo o jednom činu pravnog karaktera Svaka pravna isprava sadrži historijski i diplomatički tekst. B) dias artificialis ( vještačkiumjetni dani ). Karakteristična slova: o. kontekst i eshatokol.KARTICA 1. 6.opširno govore o nekom vremenu i događaju. protokol. registara. Temeljni zadatak: da odvoji vjerodostojne od falsificiranih isprava. Matija Vlačić . sudbenih spisa. q. Grč. akata. Zadatak diplomatike je utvrditi autentičnost diplomatskih izvora. B) diplomatičkim.

a one postoje zbog uštede vremena i prostora. 5. epistolae. leges. počinje 781.: v = 5. kontrakcije. 2. sadrži moralnu senteciju. kraćenice. Acta mogu biti molbe. da je opravdano ono što je u povelji naređeno.g. a uveo ju je papa Hadrijan I. nazvana još i prologus.Šta je Arenga u ispravi (navedite barem jednu aprekaciju)? Arenga je dio konteksta. To su službeni spisi koji prethode ispravi ili su posljedica spisa tj.Papska (painska) era ? Papinska era ili " Annus pontificatus ". 6. 3. D = 500. Dokument administrativnog karaktera. M = 1000. u Njemačkoj. antiquitates. . ( mandata. acta ).nastaju upotrebom znakova.Šta su to Mandata? To je isprava u širem smislu. izvještaji.skraćuje se posljednji dio riječi. L = 50. epistulae. npr. Točka je najstariji skračenički znak. exordinum. x = 10.Kada je nastala MGH i od kojih se pet dijelova sastoji? Monumenta Germaniea Historica je zbirka srednjovjekovnih dokumenata. Ima ih tri vrste: suspenzije.3.era koja počinje osnivanjem Rima. dolaze iza isprava. koncepti ili registracije i ne moraju biti pravne naravi. naredba koju viša vlast upućuje nižoj. slaganje – uzimanje početnih slova u rečenci. tj. Ona je uvodni dio isprave.. Dijelovi su: scriptores. a i brojevi mogu biti skraćenice.Šta su acta ili scripturae? To su isprave u širem smislu.KARTICA 1. 4. AB URBE CONDITA? . C = 100.g. diplomata. 4.Vrste skraćenica u diplomatičkim ispravama (navedite barem tri vrste)? SUSPENZIJE-To su skraćenice.izostavlja se nekoliko slova u rečenici. nastala je 1826.

Šta su to.st. Caj Lin iz 105.Kada i ko je 'izumio' papir (od cega se proizvodio papir) kao sredstvo pisanja? Papir je najmlađi papir za pisanje. Nakon toga je na situ ostajao list papira. arapska i moderna. godine pisano na grčkom i arapskom jeziku.Šta je to Sulus pismo. U procesu usavršavanja njegove proizvodnje ima tri faze: kineska. dok u Njemčkoj prvi dokument na papiru potiče iz 1228. ali se prve radionice osnivaju tek 1320. Tu smjesu stavljao je u kameni mlin samljeo je i namočio u vapno. koja je doprinjela kritici izvora. u Italiji se osniva tvornica u gradu Fabrianu kod Perugie. st.4. U početku su kinezi upotrebljavli svilu kao materijal za pisanje. 5. osnovna sirovina je drvna masa. Dobivenu kašu ostavljao je sušiti u situ od tankog bambusovog pruća i svilenih niti.g.e. U 13. zati od vlakana bambusove trske. stare krpe i stare ribarske mreže. 6. to je bio odgovor na tvrdnje bolandista da su mnoge isprave. Najstariji dokument pisan na papiru je pismo sicilijanske kneginje Adelaide iz 1109. Osmanlije su ga preuzele preko Dulkadina i njime pisali natpise nad turbetima i džamijama.g.st. Osušeni papir se kasnije glačao i slagao i po potrebi obrezivao. Bernard Montfaucon je objavio: " Paleografica Greaca ". i 19. i 11. ali su oni mljeli stare lanene krpe.g. Za pisanje se koristi oblik polukruga i iskrivljenih linija. koja je bila jako skupa. Francuski benediktinac Jean Jacques Mabillon je 1681. Moderna proizvodnja papira nastala je u 18.. gdje i kada napisali Johannes Bollandus i Jean Jacques Mabillon u paleografiji? Isusovac Johannes Bollandus napisao je " Acta sanctorum " 1463. Arapi su uz Kineze stalno usavršavali način obrade papira.st. s kojih je skinuo svileno predivo. proizveo je papir iz mljevenih čahura svilene bube.g.g. objavio: " De re diplomatica libri sex ". a šta Dzeli divani pismo? Sulus pismo se javlja u 10. Dželi divani pismo se piše vrlo precizno i pažljivo. mirovnih ugovora i sl . u dolini Mainza i Kelna. falsifikati. posebni iz vremena Merovinga i Karolinga. Koristilo se za pisanje važnih carskih dokumenata.

mjesec se djeli na dva djela.zbirka dokumenata suca jednog kadiluka. Sidžil sadrži dokumenete o objavljenim sudskim aktivnostima.rimski.Šta je Inskriptio u diplomatskoj ispravi (navedite barem jednu inskripciju)? Inskripcija sadrži ime i naziv lica koje izdaje ispravu i lice kojemu je ona namijenjena. b) mos Bononiensis. a što traje u prosjeku 29 dana. Astronomski gledano. Često su vakufname pisane arapskim jezikom. ali isto tako inskripcija može biti povezana sa posebnim pozdravom. 12 sati. koje se manifestira u smjeni godišnjih doba. Ima ih različitih vrsta. odnosno ŠEJH UL ISLAMI ILI VJERSKI POGLAVARI CARSTVA. 2. 44 minute i 2.adresom ili adresatom. Vrijeme za koje se zemlja okrene oko Sunca naziva se sunčeva godina. mjesec je vrijeme potrebno za potpunu izmjenu mjesečevih faza. po milosti Božjoj. Inskripcija je često povezana s devocijom. Posebnim dodatkom na titulu. .49 sekundi. Fetva sadrži pitanje i odgovor na to pitanje.5. 5 sati. koje je upućivala centralna ili lokalna administracija. Gaboglu podijelio osmanske dokumente ? VJERSKE: A) SIDŽIL. Za praktičnu vremensku orijentaciju važan je položaj zemlje i mjeseca u odnosu na sunce. te sa imenovanjem pozdrava kome se povelja izdaje.bolonjski. 48 minuta i 46. Fetve od državnog značaja su izdavali ŠEJH UL ISLAMI. Izdavali su ih muftije. Osnova lunarnog kalendara je mijenjenje broja dana u mjesecu. C) FETVA. prvi dio se zvao Mensis Intrans. nastala je kao rezultat njegove sudske djelatnosti u određenom vremenu. a drugi dio je Mensis Exiens.je pravno rješenje (decizija). Sidžil je obično sadržavao sljedeće vrste dokumenata: cjelovite prijepise službenih akta. NONAE i IDAE. B) VAKUFNAME(VAKFIJE) jesu isprave o osnivanju vakufa i o njihovom upravljanju.dani se računaju po tome koliko su udaljeni od jednog od tri orijentaciona dana u mjesecu: KALENDAE.Kako je diplomatičar M. 3. te prijepise fermana i drugih sultanskih pisama (sultanske naredbe i instrukcije).KARTICA 1. Njima se nešto odobrava ili zabranjuje.salutacijom.Šta je mjesec i koliko u prosjeku vremenski traje mjesec (kao osnova lunarnog kalendara)? Mjesec je veća vremenska jedinica od sedmice.98 sekundi. Dva načina datiranja dana u mjesecu: a) mos Romanus. tj. koja traje: 365 dana.

a u XIII stoljeću prerastaju u punovažnu notarsku ispravu pod imenom instrumentum..Šta su to notitiae kao diplomaticke isprave? To su dokazne isprave.g. od kojih su je preuzele Osmanlije. Najčešće se pisalo samo na jednoj strani. a ko je i kada dešifrovao grčko pismo mikenskog doba? Napravio ga je Kadmo. Karolinški period. To je bilo grčko pismo mikenskoga doba. zelenkasta tinta. 12. st. C) TELHIS. u Munchenu je objavio "Monumento Paleografica " 5. smole i vode.Ko je. dokumenti u koji ne sudjeluju u pravnim poslovima. U slavenskim zemljama tinta se nazivala mastilom i crnilom. st. U srednjem vijeku upotrebljavalo se crveno.SVJETOVNE: A) FERMAN. Riječ ferman su upotrebljavali Ilhanije nakon prihvatanja islama.je arapskog porijekla. djelovao je na Bečkom sveučilištu. 14.Objasnite od čega se dobijala crna. plata ili odlikovanje. žuto i zeleno mastilo. Crvena tinta se upotrebljavala za naslove djela ili početke poglavlja. Rimljani su upotrebljavali tintu rođenu na bazi metalnih soli i malih količina feno sulfata. crvena i zelena tinta za pisanje isprava? Tinta se pravila od čađi. a zvala se malanion kokinum. ) i John Chadwich. dodijeljuje posjed. . U osmanskoj hisoriji ovaj izraz znači kratki pisani papir za podnošenje izvještaja velikog vezira sultanu.blijeda i crvenkasta tinta. 4.je sultanova pismena zapovijed koja je potvrđena njegovom tugrom. minium ili rubica.tamna tinta. brevis notitia. već samo svjedoče o već ranije gotovom i od isprave nezavisno završenom poslu. gdje i kada osnovao INSTITUT OSSTEREICHISCHE FORSCHE? Teodor Sichel. Najraniji kodeksi su pisani najtamnijom tintom. a dešifrovali su ga Michael Ventris ( 1852. a znači nešto sažeti ili sumirati. znači " napisati list i pismo ". To je isprava sa sultanovom tugrom kojom se postavlja neki službenik. B) BERAT. zvala se još i incaustum ili atramentum.je arapskog porijekla. 6.Ko je po legendi izumio Grcko pismo. 1899. Nazivali su se još i breve recordationis.KARTICA 1. 6.

. Tada se uvodi računanje od stvaranja svijeta "ab orbe condita". i to j početak islamske ere ioli računanja vremena. Muhuri su sadržavali heraldička obilježja.Kada započinje bizantska era. U Firenci je osnovana prva škola za paleografiju 1857.Šta je muhur u diplomatici? Muhur je imao veliku važnost u osmanskoj državi i društvu. sablje. To je riječ perzijskog porijekla. od 5508 god. Djelo Scipiona Maffeia nastavio je Angelo Fumogalli.Koji je najstariji natpis koji sadrži slova latinske abecede.e. od 3760 god. st. Luigi Schiaparelli napisao je veći broj djela o razvoju lat. štambilj.je u primjeni od 7.Kako se zvala prva škola za paleografiju. godine pokrenuo je prvi paleografski časopis: " ARCHIVO PELEOGRAFICO ITALIANO ".2.god. a nju je pohađao Cesare Paoli koji je i napisao udžbenik: Paleografija. minuskul i kurziv.e. Riječ muhur znači: pečat. diplomatiku u Italiji i koja su njena prva dva naučnika (diplomatičara i paleografa)? Italijanski naučnik Scipion Maffei razvio je teoriju o genetičkom razvoju latinskog pisma. st. godine. Bio je napisan kao BUSTRIFEDON i imao je 21 slovo. voska. pisma. stavlja se na mjesto potpisa. Pronađen je blizu Rimskog foruma 1899.godine. st.st. a dugo je bila u upotrebi u pravoslavnim zemljama. 5. te kako je napisan? To je Lapis Niger iz 6. a jedan kod žene koja je bila nadležna za harem. Diplomatika i Hronologija. Tekst muhura se sastojao iz dva djela: podatci o vlasniku muhura i tu se nalazio i poznati bejt ili stih. e. 4. kada islamska era. To su: majuskul. ŽIDOVSKA ILI JEVREJSKA ERA. Muhur se nalazio kod velikog vezira. 3. U araspskom jeziku se upotrebljava riječ HATEM. a njen oblik na arapskome znači TEHMIR i MEMHUR. a pravljeni su od roga. strijele. ISLAMSKA ILI ERA HIDŽRE. Ernesto Monaci 1882. jedan kod odobaše.broji godine od stvaranja svijeta.započinje seobom poslanika Muhameda iz Meke u Medinu 622. a kada židovska era? BIZANTSKA ILI CARIGRADSKA ERA.. a to su: cvijeće. st.

godine bulom pape Inocenta XII. Dispozicija obično. Ona je izraz volje izdavača i odluka u pravnome poslu koji se dokumentira. želju sa riječima "pobjednik zauvijek" i znaka za kraj. počinje Julijanska. Isti datum naziva se kršćanska era. Memluka i Osmanlija.Šta je Dispositio u diplomatskoj ispravi (navedite barem jednu dispoziciju)? Dispozicija je pravni čin i najvažniji dio isprave koji sadrži materijalni ili moralni objekt koji se daje destinatoru. način računanja vremena naziva se Stilus Circumcisionis od kada je ušao u crkvenu upotrebu. 1. odnosno to je izraz očitovanja volje izdavača da se izvrši pravni čin.Šta je Stilus Circumcisionis – kao početak računanja godine? Godina počinje sa 1.Šta je to Tugra u diplomatici? Tugra je znak pisanja Oguz Hana. Prva tugra kod Osmanlija vezana je za Orhana Gaziju. Perzijski izraz za tugru je nišan. Tugra sadrži ime sultana. Izrazom "alamet i šerif" upotrebljavanim u fermanima. Premazivana je sa uljem radi elastičnosti. Prva je datirana mjeseca Rebiu-l-evvela 724. 7. Kod Osmanlija tugra znači znak koji objašnjava vladara. godine.Kako se na latinskom zovu pergamene od teleta. a taj naziv je službeno uveden 1691.1. anadolskih kneževina. ime oca. Onda se stavljala razapeta na drveni okvir radi sušenja. Obje je objavio historičar Ismail Hakki.1.6. a arapski tevki. a kasnije i Gregorijanska godina. 3. njegovu titulu.KARTICA 1. te nakon glačanja rezana u različite dimenzije.st. Prva Orhanova tugra se nalazi u biblioteci Beledije u Istanbulu. a druga mjeseca Rebiu-l-ahira 749. kao najduži dio isprave počinje sa riječima: "Sancimus". uveo ga je rimski opat Dionisius Exiguus. Beda Venerabilis 775. To je preuzeto od Rimljana.godine uvodi taj datum kao početak godine i u Englesku. ( obrezanje Kristovo ). "Donamus". 2.Mali po nalogu pape 525. Sačuvane su dvije njegove tugre. Od 7. Najfiniji i najskupocijeniji pergament pravio se . "Inbemus" i "Concedimus". Riječ dolazi od imena jedne lgendarne ptice i predstavljala je znak velike vladarske moći Oguza. beratima i menšurama je zamnjenjivana tugra. koze i od neoteljenih teladi ili fetusa? Koža se potapala u kiselini ili vapnnoj otopini da bise lakše skinuli ostaci mesa i dlaka. Tugra se upotrebljavala kod velikih Seldžuka.

Sankcije mogu biti duhovne i vremenske. svjedocima. U Njemačkoj su najviše u uporabi teleći. Trogiru i Splitu. a sastoji se od: zakletve onoga koji izdaje ispravu da će je izvršiti. razne znakove i hirigraf. Centri u Capui i Monte Cassinu.od kože fetusa tj. t. Sankcija je ušla u isprave pod utjecajem crkve. ovce i po njima je dobivao nazive. Koroboracija je u stvari izjava da je isprava napisana. u upotrebi od 8. One su najčešće prijetnje svjetovnim. 8. kojim se osigurava pravni učinak. U južnoslavenskim zemljama prvi se paleografijom počeo baviti Johanes Lucius. 6.Šta je Sanctio u diplomatičkoj ispravi(navedite barem jednu sankciju)? Sankcija je formula kojom se izriče kazna onima koji bi nešto učinili protivno odredbama dispozicije. Codices rescripti ili palipsestoi bio je pergament s kojega se mogao ostrugati prvobitni tekst. najvjerojatnije u samostanu Montecassinu U Dalmaciji. vremenska prijetnja ili novčana kazna. u Zadru ih je predavao Stjepan Antoljak. stoljeća. a u Italiji ovčji pergamenti. prijetnje onima koji to ne budu htjeli učiniti ( duhovna prijetnjapoena spiritualis. duhovnim i zemljskim kaznama za prekršitelje odredbi iz isprave. Slagao se u kodeks i bojio purpurnom bojom.Koja su se tri naučnika u južnoslavenskim zemljama prva bavila paleografijom? U Srbiji je pomoćne historijske nauke predavao Viktor Novak. da ima pečat. U radu iz bizantologije istakao se dubrovčanin Anselmo. r. Razvila se od rimskog kurziva u talijanskoj kneževini Beneventu. od nerođenog ploda životinje.a. a 1952. 4.Šta je Cooroberatio u diplomatičkoj ispravi(navedite barem jednu dispoziciju)? Koroboracija ( lat. Dobivao se od kože različitih životinja. u Zadru. trajnost i svjedočanstvo.KARTICA 1.Šta je to Beneventana kao diplomatički rukopis (izgled karakterističnih slova)? Beneventana je srednjovjekovno latinično pismo oblih i uglatih slova. ali sankcija može biti i nagrada onima koji je izvrše.teleta. 5. U Hrvatskoj je Tadija Smičiklas predavao Pomoćne historijske nauke. corroboro = osnažiti ) je formula koja sadrži napomenu da je isprava pokazana raznim licima. koze. potpis. e. . godine napisao je udžbenik latinske paleografije. do 14. molba da drugi izvrše odredbe isprave. a Franjo Rački bio je prvi školovani paleograf. Karakteristična slova.poena temporalis).

diplome Merovinga iz 7. 4. g.) 6. Čuvaju se u kolekciji kneza Renera u Beču. privatni dokumenti i papinske diplome iz Ravenne od 5-10. kada i gdje počeo sa razvojem paleografije u Češkoj? Za razvoj paleografije u Češkoj posebno je zaslužan G. Ko je. a od 1908. koji je izdao prvi slavenski peleografski udžbenik u Pragu 1898.Koje su tri kategorije sačuvanih papirusnih spomenika? EGIPATSKI PAPIRUSI. Papirus je ostao u upotrebi do 11. Važne su za istraživanje regionalne i lokalne povijesti. tablica ( datirane su od 131.pronađeni 1877. koji je vladar osobno sastavljao. a potječe iz 2. "Acta regum Bohamiae selecta".2. godine. Prostagme su imale najčešće voštane pečate. i 3. st. godine do 1930.) C) Treća sačuvana zbirka je pronađena Egiptu. HERKULANSKI PAPIRUSIpronađeni 1752. SREDNJOVJEKOVNI PAPIRUSI. a datirane su od 15.Šta su to Bujurultije? Bujurultije su dokumenti koje su izdavali niže istance vlasti ( od centralne ). do 167. Friedrich. a umjesto potpisa datum.st. st. . 5. st. godine pod nazivom: "Učebna khiha paleografie latinske".) B) druga sačuvana zbirka je iz Vorospataka u Transilvaniji. profesor fakulteta u Pragu.U koja se tri mjesta nalaze najveće zbirke voštanih ploča? A) najstarija sačuvana zbirka voštanih pločica iz Pompeja ( 127 komada. Prostagme imaju samo mjesec i indikciju. a drugi u British Museumu u Londonu.62.. Riječ " Bujurultija" je osmanskog porijekla. godine u vili Grada Herkulanuma.Faijuma. Friedrich je objavio i "Monumenta Paleografica Bohamiae et Moravie" u Pragu 1904. ali su mogle biti i bez pečata. 3. st. Šta je to Prostagma? Prostagma je isprava upravnih odredbi ili carevih naredbi. a znači da je nešto naređeno. e. st. odnosni menologem. godine.st. e. e. g. godine kod El. gdje je u jednom rudniku zlata pronađeno 25.

indikciju i godinu. One su privilegije. pisane su na pergamentu.)."O paleografiji srednjovječnoj latinskoj" 4. Toj godini se doda broj 3 i potom se zbir podjeli sa 15. . quapropter.Šta je to Publicatio u diplomatičkoj ispravi (navedi barem jednu publikaciju)? Publicatio ili promulgatio. pri čemu je x godina za koju tražimo indikciju. Ko je. među kojima su najznačajniji indikcije. Publikacija je dio konteksta isprave. Hrisovuljama se dodavala bilješka činovnika koji je sastavljao i kontrolisao ispravu. Bugarske. a vezana je za riječi: stoga. Kurikloma.Šta su Indikcije za potrebe kalendara (objasnite računanje)? U srednjem vijeku vrši se provjera tačnosti osnovnih dijelova datuma pomoću nekih dodatnih elemenata. Ciklus indikcije se pomoću formule računa: x + 3/15. a koje su izdavali vladari i despoti Bizantije. kratka je i često se stapa sa adresom. Ostatak koji se dobije predstavlja tu godinu. 3.g. imale su mjesec. Hrisovulje su imale protokol.9. Kada se navrši petnaesta indikcija ciklus se ponavlja. tekst i eshatokol. Senj 1884. Na početku hrisovulje stajao je križ. konkurente.. odnosno upozoravanje javnosti na ispravu. državnih ugovora.Šta je to Hrisovulja? Hrisovulje su isprave na grčkom jeziku.KARTICA 1. tzv. nazivane na zapadu zlatna bula. Hrisovulje su zakonske odluke. INDICTIO ROMANA.zlatni broj. Hrisovulje imaju lični vladarev potpis. ONDICTIO BEDANA (nazvana po Bedi Vernabilisu u upotrbi od 850 do 1350) i INDICTIO SENENSIS. Indikcije su ciklusi od 15 godina. darovnica i dodijeljenjih imuniteta. gdje i kada u Hrvatskoj objavio prvu latinsku paleografiju (na hrvatskom jeziku)? Ivan Žanić. a svaka godina ima određenu indikciju. Srbije i zato su hrisovulje dekorativnog oblika sa snagom zakona. 2. epakte. Vrste indikcija koje su postojale jesu: INDICTIO GRAECA (u upotrebi do 1087. Publikacija ili promulgacija je javno oglašavanje. numeros arens . proinde i eapropter.

objavljen udžbenik paleografije autorice Olge DobijašRoždestvenskaje koji se zove: " Istorija pisma v srednjem veke ".razvoj paleografije u Rusiji? U Rusiji u St. " factum". st.Trogirski evangeliar iz 1259.5. pisani na grčkom i arapskom. Petrsburgu je 1922. Vođenje rata. 3. odnosno od 5508. g.st. U Hrvatskoj je najstariji pergamentni kodeks u 7-9.godine. Čerepnin. Pojedinim granama latinske paleografije bavio se L. 10. 4. 2. e. vremenskog datuma ili data topica.KARTICA 1.najstarija kopija Biblije u sj. 6.kojim dijelima. U uredima su se isprave datirale na dva načina: po godinama od prije nove ere.st. zemaljopinog datuma.P. NA PAPIRU .Codex argenteus .Šta je to Fetva? Fetva je pravno rješenje. Latinskim humanističkim pismom bavio se N. st.Momomehova hrisovulja iz 11. " actum ". godine. Italiji u 6. Lublinskaja objavila je više rasprava s područja latinske peleografije pod nazivom: " Latinskaja peleografija " u Moskvi 1969. Taj naziv se prvi puta spominje 301. tj. Njima se nešto odobravalo ili zabranjivalo. Lihačev. Bizantski dokiment na papiru . Npr.D. u Dioklecijanovom ediktu.Kada počinje. Izdavale su je muftije. A.. tj.EVANGELANIUM SPALATERE.V. Datacija je formula kojom se označava mjesto i vrijeme sklapanja pravnoga čina. Formula obićno počinje riječima: " data ".Koji je najstariji sačuvani pergamentni dokument.Kako je Plinije stariji opisao Pergamenu (kako je opisao njenu proizvodnju)? Plinije Stariji pergament naziva membrana ili charta pergamina.Šta je to Datatio u diplomatičkoj ispravi (navedite barem jednu dataciju)? Datatio je dio eshatokola. Formula datiranja bila je data chronica. odnosno šejh ul islami.g. Kao datum može se navesti vrijeme redigiranja isprave. Hrvatski dokument na papiru. " scriptum ". a koji dukument na papiru (u Hrvatskoj)? NA PERGAMENTU .Koja su dva najpoznatija ilumunista i minijaturista iz Dalmacije? . sadrži pitanje i odgovor na to pitanje. godine.pismo kneginje Adelaide iz 1109.

Na koja je tri načina mogla biti sačuvana isprava (povelja) do danas? Isprava je do nas mogla doći u tri oblika: kao koncept. 3. 4. 11. Zagrebu i Požegi. defteri odredbi. a sastavljao ih je obično komornik. katastarske knjige vlade. kasno i punsko.Šta su to Loca Credibilia (objasnite njihova značenja)? Znači vjerodostojna mjesta. 2. st. 6. Izrađivale su i autentične prijepise izdatih isprava. te u samostanima u Topuskom.KARTICA 1. U loca crediblia na ispravama su se izdavali pečati.Šta su to defteri? Defteri su osmanski dokumenti. upotrebljava se u istom značenju kao i sidžil. Posebna skupina.Koje su tri vrste feničkog alfabeta (prihvaćena i prerađena od Grka)? Feničko pismo je prrađeno od Grka. a koji su predstavljali važan izvor rimskog prava. Ima tri vrste: rano. koje su imale važnost ako se izgubi originalna isprava. Posebnu vrstu kopija čine rukopisne knjige. On je kasnije imao i svoje pisare za sastavljanje isprava. Defteri se djele na: spise visokog savjeta. Poznate su bile u kapitolima u Zagrebu. Čazmi. Množina je defatir. to su posebne ustanove koje su postojale u Slavoniji od 13. februara 1582. manji defteri. kalendarski.lektor. Grčkog je porijekla. Izraz dolazi od edikata koje je u antičkom Rimu izdavao pretor. u kapitolima i samostanima u kojima su se izdavale isprave. u blizini Požege. u osmanski jezik dospjela je preko arapskog i perzijskog jezika. sama riječ defter znači sveska.Šta je Edikt kao diplomatička isprava? Edikt je zakonska odredba namijenjena cjelokupnom stanovništvu države ili glavnog grada. papa Grgur XIII je 24. Izdavanje edikata je s vremenom prešlo u ruke careva te se otada gotovo u pravilu povezuje s monarhijama.Kada i zašto je izvršena reforma julijanskog kalendara u gregorijanski kalendar? Po savjetu njemačkog astronoma Christophera Claviusa i napuljskog fizičara i astronoma Alojzija Liliusa. objavio reformu do tada postojećeg julijanskog kalendara papinskom bulom Inter Gravissimas nazvanom po prvim dvjema .5.katastarski popisi stanovništva i poreza. kao original i kao kopija. o pločama. primanjima i kontrolni.

KARTICA 1. kako bi se nadoknadilo tih 10 dana. a prvi sloj bi se namazao ljepilom od brašna ili od kuhanog kruha. Više ovako sljepljenih plagula činile su scapus ili tabak. Dubrovačke isprave su u sankciji imale i zakletvu. oktobar. godine uslijedio 15.U Dubrovniku su se pisari nazivali: dijak. a preko njih je poredan novi sloj plagula. Herodot ovu biljuku naziva BIBLOS. 5. PROCES PROIZVODNJE PAPIRUSA: stabljika biblosa naraste i do 4m.Razne vrste srčike slagale su se jedna do druge po slojevima. te bi se poslije taj list sušio. logoteti. biblion. oktobra 1582. kanžilej i gramatik.. Izdavale su se isprave pisane ćirilicom.Kako su se nazivali starješine kancelarija (pisari) u Dubrovniku.Koji su temeljni ciljevi latinske paleografije? Ispravno čitati stare tekstove razriješujući pri tome upotrebljene skraćenice. Takav prvi sloj rezanih vrsti zvao se schedae ili philtra. tako da je ona dostigla čitavih 10 dana u odnosu na prirodnu godinu. a pripremljeni scapus za pisanje zvao se hartes ili charta. a nalazio se u močvarama Gornjeg Nila i u nizinskoj delti. odnosno da se na kraju februara dodaje jedan dan.st. izravnao i glačao slonovom kosti ili nekom glatkom školjkom. koji su nagomilani kao greška julijanskog kalendara. odrediti vrijeme i mjesto postanka pisanog spomenika. srčika se uzima iz samo onog dijela stabljike koji je rastao pod vodom.Cyperus papyrus. Zbog toga je poslije 4. tomos ili volumen. Pisalo se pisaljkama od trske. Pisari u Bosni su se . U Bosni su notarske kancelarije postojele od 12. Savijen scapus zvao se svitak ili rotulas. calamus. Materijal na kojemu se pisalo radio se od srca biljke zvane. a nazivan je i liber. a kako u Bosni? . naknadne umetke i eventualne pogreške.riječima teksta.Kada i gdje je napisan prvi paleografski udžbenik? 12.Kako se proizvodio papirus u Egiptu i kako je Herodot biljku iz koje se proizvodio papirus nazivao? Papirus se u Egiptu proizvodio već u najranije doba. 6. odrediti originalan tekst. Reforma kalendara je uvedena jer je julijanski kalendar vremenom gomilao grešku. lat. otprilike do pola metra. 2. datiranje je bilo na početku isprave. Utvrđeno je i da svaka četvrta godina bude prijestupna.

intitulaciju.10. oporučitelj. Hrvatska je gregorijanski kalendar uvela 1582.Šta je to Invocatio. 5.3.nazive? auctor. a prijestupne su samo one koje su djeljive sa 400 bez ostatka. a šta Intitulatio u diplomatičkoj ispravi? Invokacija se odaziva na Božje ime na različite načine.navedite njihove lat. dvorski dijak. tj.10. formirao komisiju za reformu julijanskog kalendara. aprekaciju. Sastoji se od listova ili folija.st. dispoziciju. iz prošlogodišnjih ostataka prenosi sa sa 5. 3. Nalazimo ih već u 1. Julijanski kalendar se temeljio na netačnoj spoznaji dužine trajanja godine od 365 dana i 6 sati. B) u 1582.1582.. Papa Grgur XIII je 1576. logotet. obično od pergamenta. poslije se u njih uvode minijature. scriptor. Reforma je 24. smatra se pretečom štampane knjige. proglašena papinskom bulom: "Inter gravissimos". 48 minuta i 49 sekundi. Dio su protokola isprave. C) sunčeva godina traje 365 dana.g. kože ili drveta obloženog kožom.onaj kome je namijenjen pravni čin. svesku od 8 listova i 16 stranica.2. pomijerajući 22 na 31. četiri pojedina lista čine quaterino. Naziv za pisare humske vlastele: arhidijak. Korice kodeksa su bile tvrde. vadvirni dijak. descinatorius. zakletvu.Koliko traje sunčeva godina. pisca ili pisara li notara isprave.Koji su sudionici (srednjovjekovne isprave) . Novi gregorijanski kalendar usvojio je sljedeće promjene: A) prvi dan proljetnog ekvinocija prenosi se sa 11 na 21. Intitulacija sadrži ime davaoca. darovatelj. logotet. 5 sati.onaj koji vrši pravnu radnju. 4.Šta je to codex (kodeks) u diplomatici i paleografiji i od čega se sastoji? Kodeks je knjiga pisana rukom. pisara i datum.nazivali: dijak. inskripciju. na 15. ko i kako je formirao julijanski kalendar? Sunčeva godina traje 365 dana. pisar. Bosanske ćirilske isprave su imale: invokaciju. To je najčešći oblik slaganja kodeksa.pisac isprave. D) sve tzv. riječima. ali može i simbolima. 48 minuta i 49 sekundi..g. stoljetne godine koje su po julijanskom kalendaru bile prijestupne postaju obične. . 6. 5 sati.