You are on page 1of 1

MILOSRDNI ISUSE

(U godini milosrđa Božjeg 2015.)
I.Grgić

P.Matanović

#
& #c

j
œœ
J

œœ

Mi - lo - srd - ni

I

j œj
œJ œ
J

j
œœ
J

œœ
-

su

-

œœ œj
J

j
œJ

œ œœ œœ ™ œj w
œ
™ œJ w

se, ja

se

u - zdam u

4

##
&

j
j
œ™ œJ œœ ™™ œJ œœ œœ ˙˙

1.U - zmi nas
2.I - za - bra
3.U - je - di
4.Za - blu - de
5.Nek' ti kli

j
œœ
J

j
œ œœ œœ
œJ

u sklo - ni - šte
mi lo - srd - nog sr - ca
- ne i - spu - ni
o
bi - ljem mi - lo
- ni krš - ća - ne
da te vjer - ni pro - sla
nek' u - vi - de
ko - ji te - be pro - go
- ču ma - le - ni mi - lo - sr - đ e ve - li - ča

9

##
&

j
œœ œœj
J J

œœ œœ ˙˙
mo - li - mo:
slu
že;
ne - vjer - ne,
lju
bav i
po - ni - zna

w
-

svog,
sti,
ve.
ne.
ju.

™™

te - be!

j
œ
œœ œ
J

j
œœ œœ œœ
J

da ras - ka - ja - ni
da po - ni - zno ti
Ra - svije - tli du - še
Nek' o - sje -te tvoju
Sva sr - ca či - sta i

j j œœj œj œj œj œ j œ œœj œj œ ™
œJ œJ J œJ œ œ œJ œ œ J œJ œ ™
J J
sve - mu ro - du ljud - sko - me o - bja - vi mi - lo lju - be sva - kog čo - vje - ka
dajuć' pri - mjer dru ko - je su od - lu - ta - le i put vi - še ne svije - tu po
svje - do - će:
Bogu je sve mo nek' se vjer - no kla - nja - ju za
lju - bav ti zahva -

j
œJ w
sr - đ e.
gi - ma.
vi - de.
gu - će.
lju - ju.