You are on page 1of 2

Egy kisvállalat pénzügyi tervének elkészítése

A kisvállalat meghatározott ágazatban kell, hogy mőködjön. Az 1. melléklet néhány lehetséges ágazatot mutat,
de a tantárgyjegyzıvel való konzultáció után más vállalkozás adataiból is lehet írni. Ha megoldható, akkor egy
tényleges kisvállalat (természetesen fiktív azonosító adatokkal) pénzügyi tervét kell elkészíteni, de ha a
csapatnak nincs lehetısége erre, akkor kitalált adatokkal is elkészíthetı a beszámoló.
A beszámoló egy szöveges dokumentumból és egy elektronikusan beadandó Excel táblázatból fog állni. Az
elektronikus dokumentáció az Aranyember.xls (megtalálható a tanszék honlapján) adaptációja lesz az adott
vállalat adataihoz.
A szöveges dokumentáció az alábbi adatokat tartalmazza (iparvállalat esetén, szolgáltatatócégnél értelemszerő
változtatás).
1. Vállalkozás bemutatása
a. Vállalat tulajdonosi köre, tevékenységi köre, termékei, releváns piac leírása, vevıi kör,
jelentısebb beszállítók, befektetett eszközeinek leírása
b. Pénzügyi kimutatások elızı két évi zárómérleg és eredménykimutatás – valódi vállalkozás
esetében fıkönyvi kimutatásból kell elkészíteni a mérleget – nem kell megvárni a konszolidált
beszámolót
c. Pénzügyi elemzés (pénzáram – nem a számviteli, hanem amit pénzügytanból tanultak;
hányadoselemzés – két idıszak összehasonlítása (likviditási mutatók, tıkeáttétel,
nyereségáttétel, adósságszolgálat, kamatfedezet, jövedelmezıség (Du-Pont), hatékonysági
mutatók)
2. Árbevételi terv elkészítése (piacméret – piaci részesedés, átlagárak módszerével, vagy CRM-mel
bázistervbıl kiindulva)
3. Termelési terv elkészítése (árbevételi terv korrigálva a termékkészlet állományváltozásával és az
értékvesztéssel)
4. Mőködési költségterv elkészítése – (fix és változó költség bontásban, változó költség lebontása
termékekre, fix költség bontása költségnemenként, 3 fix költségfajta tervezése nullbázis, mutatószám
módszer alapján)
5. Befektetési és autonóm finanszírozási terv elkészítése
6. Likviditás terv elkészítése (benne induló és záró szállító és vevıi tartozások, pénzeszközök,
adótartozások, elhatárolt kamat)
7. Eredménykimutatás terv
8. Mérlegterv
9. Finanszírozási igény esetében javaslat a forrásszerzésre meglévı tényleges bankok termékeinek
megnevezésével. Befektetés esetében javaslat, hogy hova tegye azt a cég.
10. A jövıbeli tervre és az elızı év tényadatára az 1/c. pont elvégzése. Rövid értékelés, hogy elırébb jut-e
a vállalat a terv végrehajtása által.
11. A terv kockázati tényezıinek felsorolása. A terv végrehajtását akadályozó veszélytényezık és
valószínőségük egy 5 fokozatú skálán. Érzékenységvizsgálatra használhatja a SOLVER programot.
Néhány javaslat a veszélyek kezelésére.
A szöveges dokumentumban szerepeljenek az Excel-táblázatban szereplı adatok magyarázata. Indoklás, miért
azokat az adatokat szerepeltették a táblázatban.
A beszámolót maximum 4 fıs csapat készíti. Egy ágazatból csak egy csapat készíthet üzleti tervet. Jelentkezni a
tanszék adminisztrációjában lehet.
Határidı:
Az üzleti tervet a szorgalmi idıszak utolsó elıtti hetére kell elkészíteni. A szóbeli beszámolóra a tanszék
adminisztrációjában kell jelentkezni a beszámoló idıpontját megelızı napig. Minden hallgató 4 kérdést kap, ami
egyrészt az üzleti tervre fog vonatkozni, másrészt az elméletre.
A szóbeli beszámolót a szorgalmi idıszak utolsó hetében lehet pótolni. A csapatoknak együtt kell megvédeniük
a beszámolójukat.

1. Melléklet
Lehetséges ágazatok:
Sorszám
Ágazat
1
Szerelvénygyár
2.
Állattenyésztı gazdaság
3.
Autószalon
4.
Kábeltársaság
5.
Benzinkút
6.
Fodrászszalon
7.
Kereskedelmi egység
8.
Autószervíz
9.
Étterem
10.
Panzió
11.
Takarítócég
12.
Kivitelezı cég
13.
Növénytermesztı gazdaság
14.
Növénytermesztı gazdaság
15.
Kereskedelmi egység (bolt)
16.
Pénzügyi vállalkozás (faktoring,
lízingcég)
Egyéb (konzultáció alapján)