You are on page 1of 13

Forrás: http://www.doksi.

hu

Komplex elemzés képletek
A vagyoni helyzet átfogó elemzése mutatószámokkal
Vertikális mutatók
Eszközszerkezeti mutatók
Befektetett eszközök aránya (%)

Forgóeszközök aránya (%)

Befektetett eszközök
Eszközök összesen

=

Forgóeszközök
Eszközök összesen

=

Tőkeszerkezeti mutatók
Tőkeellátottság (%)

=

Saját tőke
Források összesen

Tőkearányos mérleg szerinti eredmény

A

(%)

=

Mérleg szerinti eredmény
Jegyzett tőke

Tőkearányos mérleg szerinti eredmény

B

(%)

=

Mérleg szerinti eredmény
Saját tőke

Saját tőke/jegyzett tőke arány (%)

Kötelezettségek aránya (%)

=

=

Saját tőke
Jegyzett tőke

Kötelezettségek
Források összesen

Ha 2/3 felé emelkedik, pénzügyi nehézségei lehetnek a cégnek.
Tőkefeszültség (%)

=

Idegen tőke
Saját tőke

=

Kötelezettségek
Saját tőke

Ha a 200%-ot eléri, pénzügyi nehézségei adódhatnak a cégnek.
Céltartalékok aránya (%)

Céltartalékok
Források összesen

=

Horizontális mutatók
Tőkemultiplikátor (eszközigényesség)

=

Összes eszköz
Saját tőke

Befektetett eszközök fedezete

A

=

Saját tőke
Befektetett eszközök

Befektetett eszközök fedezete

B

=

Saját tőke + Hosszú lejáratú kötelezettségek
Befektetett eszközök + (Tartósan lekötött forgóeszközök)

Forrás: http://www.doksi.hu

Nettó forgótőke = Forgóeszközök – Rövid lejáratú kötelezettségek

Forrás: http://www.doksi.hu

A pénzügyi helyzet átfogó elemzése mutatószámokkal
Az adósságállományra vonatkozó mutatók
Adósságállomány = egy évet meghaladó hosszú lejáratú tartozások.
Adósságállomány aránya (%)

Saját tőke aránya (%)

=

Adósságállomány
Adósságállomány + Saját tőke

Saját tőke
Adósságállomány + Saját tőke

=

Adósságállomány fedezettsége (%)

=

Adósságszolgálati fedezet mutatója

=

Eladósodottság foka

Saját tőke
Adósságállomány
Adózott eredmény + Écs leírás
Hosszú lejáratú kötelezettségek esedékes törlesztőrészlete

Összes kötelezettség
Összes eszköz

=

A rövid távú likviditásra vonatkozó mutatók
Likviditási mutató

Forgóeszközök
Rövid lejáratú kötelezettségek

=

Likviditási gyorsráta

Pénzeszköz likviditás

Forgóeszközök - Készletek
Rövid lejáratú kötelezettségek

=

=

Pénzeszközök
Rövid lejáratú kötelezettségek

Tárgyi eszközök értékelése
Használhatósági fok (%)

=

Tárgyi eszközök könyv szerinti (nettó) értéke
Tárgyi eszközök bruttó értéke

Tárgyi eszközök megújítási mértéke (%)

=

A tárgyév során aktivált érték
Tárgyi eszközök záró bruttó értéke

A befektetett pénzügyi eszközök elemzése
Tőzsdén forgalmazott vállalkozásoknál levő befektetések elemezhetően a P/E rátával.
P/E ráta

=

Részvényárfolyam
Egy részvényre jutó adózott eredmény

Forrás: http://www.doksi.hu

Készletek alakulásának elemzése
Átlagos anyagtárolási idő (nap)

=

Anyagkészlet
1 napi anyagköltség

Áruk átlagos tárolási ideje (nap)

=

Áruk
1 napi ELÁBÉ és eladott közvetített szolgáltatások értéke

Befejezetlen termelés átlagos futamideje (nap)

Késztermékek átlagos tárolási ideje (nap)

=

=

Befejezetlen termelés és félkész termék
1 napi közvetlen termelési költség

Késztermékek
1 napi közvetlen termelési költség

A követelések elemzése
A követelésekkel kapcsolatos szerződések típusai:
• Vállalkozási szerződés
• Szállítási szerződés
• Szolgáltatási szerződés
• Kölcsönszerződés
• Váltó
• Munkaviszonnyal kapcsolatos szerződések
• Megbízási szerződések
• Társasági szerződés (alapszabály)
Átlagos vevőfutamidő (nap)

=

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból - Áfa
1 napi értékesítési árbevétel

A pénzeszközök alakulásának értékelése
Pénzeszközök nagysága (nap)

=

Pénzeszközök
1 napi értékesítési árbevétel

AIE
391. Bevételek AIE
Olyan bevételek, amelyek a mérleg fordulónapja után esedékesek, de a tárgyévet illetik.
(utólag számlázott bérleti díjak, pénzeszközök és értékpapírok időarányos kamatbevételei)
392. Költségek, ráfordítások AIE
A mérleg fordulónapja előtt elszámolt olyan költségek és ráfordítások, amelyek a következő
időszakot terhelik. (bérleti díjak, előfizetési díjak, fizetendő kamatok, késedelmi kamatok)
393. Halasztott ráfordítások
Tartozás átvállalások pénzügyileg nem rendezett összegei, devizakötelezettségek nem
realizált árfolyamveszteségei.

Forrás: http://www.doksi.hu

PIE
481. Bevételek PIE
A mérleg fordulónapja előtt befolyt és elszámolt olyan bevételek, amelyek részben vagy
egészben a következő időszakot illetik. (bérbeadó által számlázott bérleti díjak)
482. Költségek, ráfordítások PIE
A mérleg fordulónapja előtti időszakot terhelődíjak, költségek, ráfordítások, amelyek csak a
következő időszakban jelennek meg kiadásként. (fizetendő kamatok, késedelmi kamatok,
utólagos számlázások, benyújtott kártérítési igények, vezetői prémiumok és járulékai)
483. Halasztott bevételek
Térítés nélkül átvett, többletként fellelt, ajándékként kapott eszközök elhatárolt összege,
fejlesztési célra visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás, átvett
pénzeszköz, más vállalkozó által elengedett kötelezettség elhatárolható összege, le nem írt
üzleti vagy cégérték)
A saját tőke alakulásának elemzése
Saját tőke
- Jegyzett tőke
- Lekötött tartalék
- Értékelési tartalék
= Jegyzett tőkén felüli szabad saját tőke
Kötelezettségek alakulásának elemzése
Átlagos szállítói futamidő (nap)

=

Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból - Áfa
1 napi anyagjellegű ráfordítás

Forrás: http://www.doksi.hu

Cash flow kimutatás
Adózás előtti eredmény (korrigált)
+ Tárgyévi écs. leírás
+ Befektetett eszközök értékesítésének eredménye
+ Céltartalék képzés különbözete
± Értékvesztés és visszaírásának különbözete
BRUTTÓ CASH FLOW
± Készletek állományváltozása
± Vevő- és váltókövetelések állományváltozása
± Egyéb követelések állományváltozása
± Értékpapírok állományváltozása
± Aktív időbeli elhatárolások változása
± Szállítói és váltótartozások változása
± Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása
± PIE változása
- Tárgyévi fizetett, illetve fizetendő társasági adó
- Tárgyévi fizetett, illetve fizetendő osztalék, részesedés
= OPERATÍV CASH FLOW (I.)
+ Immateriális javak értékesítésének bevétele
+ Tárgyi eszközök értékesítésének bevétele
+ Befektetett pénzügyi eszközök értékesítésének bevétele
- Immateriális javak beszerzése
- Tárgyi eszközök beszerzése
- Befektetett pénzügyi eszközök beszerzése
+ Kapott osztalék
= BEFEKTETÉSI CASH FLOW (II.)
+ Jegyzett tőke emelésének ténylegesen befolyt összege
- Jegyzett tőke leszállítása (névérték)
± Tőketartalék változása
± Eredménytartalék változása
+ Hitel-, kölcsönfelvétel tárgyévi összege
- Hitel-, kölcsöntörlesztés tárgyévi összege
+ Kötvénykibocsátás bevétele
- Kötvény-visszafizetés
+ Tartós kölcsönökkel, lekötött bankbetétekkel összefüggő bevételek
- Tartós kölcsönnyújtás, lekötött bankbetét-elhelyezés
+ Végleges pénzeszközátvétel
- Végleges pénzeszközátadás
± Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása
= FINANSZÍROZÁSI CASH FLOW (III.)
= VÁLLALKOZÁSI CASH FLOW (I.+II.+III.)

Forrás: http://www.doksi.hu

Adósságfedezeti, adósságszolgálati és kamatfedezeti mutatók
Adósságfedezeti mutató

Bruttó cash flow (Operatív cash flow)
Hosszú lejáratú kötelezettségek

=

Adósságszolgálat-fedezeti mutató

Kamatfedezeti mutató

Bruttó cash flow (Operatív cash flow)
Hosszú lejáratú kötelezettségek esedékes törlesztőrészlete

=

Operatív cash flow + Kamatfizetés + Adófizetés
Hosszú lejáratú kötelezettségek esedékes kamatai

=

Befektetésfinanszírozási mutató
Befektetésfinanszírozási mutató

=

Operatív cash flow
Befektetési pénzszükséglet

Jövedelmezőségi mutatók
Árbevétel-arányos jövedelmezőség

Tőkearányos jövedelmezőség

=

=

Operatív cash flow
Értékesítés nettó árbevétele

Operatív cash flow
Saját (Jegyzett) tőke

Készpénzbegyűjtési ráta
Készpénzbegyűjtési ráta

=

Vevőktől tárgyévben befolyt követelések
Értékesítés nettó árbevétele

Forrás: http://www.doksi.hu

A jövedelmezőség alakulásának átfogó elemzése
J (jövedelmezőség)

=

Eredmény
Vetítési alap

Eredménykategóriák:
• Értékesítés bruttó eredménye (fedezeti összeg)
• Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (Nü)
• Szokásos vállalkozási eredmény (Nszok)
• Adózás előtti eredmény (Nad.előtti)
• Adózott eredmény (Nad)
• Mérleg szerinti eredmény (Nm)
• Bruttó relációs (főpiaci) eredmény
• Adózás és kamatfizetés előtti eredmény (EBIT)
• Adózott eredmény + fizetett kamatok (NOPLAT)
Vetítési alapok:
• Értékesítés nettó árbevétele (Ánettó)
• Értékesítés nettó árbevételének további bevételekkel növelt összege (árbevétel + bevétel)
• Saját tőke összege
• Lekötött eszközök nettó értéke (Enettó)
• Összes eszközérték
• Bérköltség (B)
• Személyi jellegű ráfordítások
• A vállalkozás átlagos állományi létszáma (L)
• A relációk (főpiacok) szerinti nettó árbevétel
• A saját tőke és kamatköteles idegen források
Jövedelmezőségi mutatók
Bruttó jövedelmezőség
Bruttó jövedelmezőség (átlagos fedezeti hányad = ROS)

=

Értékesítés bruttó eredménye
Értékesítés nettó árbevétele

Árbevétel- (bevétel-) arányos jövedelmezőségi mutatók
=

=

=


Értékesítés nettó árbevétele + Egyéb bevételek
Nszok
Értékesítés nettó árbevétele + Egyéb bevételek + Pénzügyi műveletek bevételei
Nad.előtti
Összes árbevétel + Összes bevétel

Forrás: http://www.doksi.hu

Tőke- (vagyok-) arányos jövedelmezőségi mutatók
Tőkearányos szokásos vállalkozási eredmény (%)

Tőkearányos adózás előtti eredmény (%)

=


Ánettó

*

EBIT
Saját tőke

=

NOPLAT
Működésbe befektetett tőke

=

Jegyzett tőke arányos adózott eredmény (%)

Saját tőke

Nad
Saját tőke

=

Tőkearányos korrigált adózott eredmény (%)

Befektetett tőke hozama (ROIC) (%)

Nszok
Saját tőke

Nad.előtti
Saját tőke

=

Tőkearányos adózott eredmény (ROE) (%)

=

Nad
Jegyzett tőke

=

Ánettó
Saját tőke

Élőmunka-arányos jövedelmezőségi mutatók
1 főre jutó fedezeti összeg (Ft/fő)

Fedezeti összeg
Létszám

=

1 főre jutó szokásos vállalkozási eredmény (Ft/fő)

1 főre jutó adózatlan eredmény (Ft/fő)

1 főre jutó adózott eredmény (Ft/fő)

Bérarányos jövedelmezőség (%)

=

Nszok
Létszám

Nad.előtti
Létszám

=

=

=

Nad
Létszám

B

=

Élőmunkaráfordítás-arányos jövedelmezőség (%)

Nad.előtti
B
=


Sz. jell. ráf.

=

Nad.előtti
Sz. jell.ráf.

Forrás: http://www.doksi.hu

Eszközarányos jövedelmezőségi mutatók
=


Immateriális javak (nettó) + Tárgyi eszközök (nettó)

=


készletek

=


Immateriális javak (nettó) + Tárgyi eszközök (nettó) + Készletek

=

Nad.előtti
Befektetett eszközök + Készletek

=

Nad.előtti
Eszközök összesen

ROI (%)

=

Nad
Eszközök összesen

Erőforrás-arányos (komplex) jövedelmezőség
=


Enettó + B

=

Nszok
Enettó + B

=

Nad.előtti
Enettó + B

Forrás: http://www.doksi.hu

A gazdasági hatékonyság elemzése
Gh

=

H
E

=

E
H

G h = gazdasági hatékonyság
H = hozam (eredmény)
E = felhasznált erőforrás (ráfordítás)
Fordulatok száma

Forgási idő

=

=

=

=

Értékesítés nettó árbevétele
Készletek

Vizsgált időszak napjainak száma
Fordulatszám

Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége
Saját termelésű készletek átlagos értéke
Eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ)
Árukészletek átlagos értéke

A termelési érték számítása
Értékesítés fogyasztási és jövedéki adóval csökkentett nettó árbevétele
- ELÁBÉ
- Eladott (közvetített) szolgáltatások
+ Saját előállítású eszközök aktivált értéke (SEEAÉ)

± Saját termelésű készletek állományváltozása (STKÁV)
= Bruttó termelési érték
- Anyagköltség
- Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások
= Anyagmentes termelési érték
- Értékcsökkenés
= Nettó termelési érték
A hozzáadott érték számítása

Személyi jellegű ráfordítások
+ Értékcsökkenési leírás
+ Adózás előtti eredmény
= Hozzáadott érték

Forrás: http://www.doksi.hu

Hatékonysági mutatók
Komplex hatékonyság

Nettó termelési érték

=

… * Lekötött eszközérték + … * Bérköltség

Élőmunka hatékonyság mutatói
1 főre jutó bruttó termelési érték

Bruttó termelési érték
Létszám

=

Nettó termelési érték
Létszám

1 főre jutó nettó termelési érték

=

1 főre jutó hozzáadott érték

Hozzáadott érték
Létszám

=

Bérhatékonyság mutatói
1 Ft bérköltségre jutó nettó termelési érték

=

Nettó termelési érték
Bérköltség

1 Ft személyi jellegű ráfordításra jutó nettó termelési
érték

=

Nettó termelési érték
Személyi jellegű ráfordítások

Eszközhatékonysági mutatók

Lekötött eszközök hatékonysága

Tárgyieszköz-hatékonyság

Eszközhatékonyság

=

=

=

Nettó (vagy anyagmentes) termelési érték
Lekötött eszközök átlagos nettó értéke

Nettó (vagy anyagmentes) termelési érték
Tárgyi eszközök átlagos nettó értéke

Nettó (vagy anyagmentes) termelési érték
Készletek átlagos értéke

Termelési költségszint mutatója
Anyagköltség
+ Igénybe vett (anyagjellegű és nem anyagjellegű) szolgáltatások
+ Egyéb szolgáltatások
+ Személyi jellegű ráfordítások
+ Értékcsökkenési leírás
= Termelési költségek
Termelési költségszint (%)

=

Termelési költségek összege
Bruttó termelési érték

Forrás: http://www.doksi.hu

Tőkehatékonyság
Tőkehatékonyság

=

Bruttó termelési érték
Saját tőke

Tőkearányos vállalkozási pénzjövedelem

=

Vállalkozási pénzjövedelem
(Vp)
Saját tőke (St)

Vp = Adózás előtti eredmény + Écs. leírás