Dr.

Szemán Judit

Társaságok pénzügyei
Jegyzet: Brealey/Myers: Modern vállalati pénzügyek II.

Kockázatdiagnosztikai és
kezelési eszközök

Kockázat és bizonytalanság
Bizonytalanság – nem ismerjük a
kimeneteket és/vagy azok
valószínűségét
Kockázat – ismerjük a kimenetek
eloszlását (milyen kimenetek vannak
és azoknak mi a valószínűsége)

Kockázatdiagnosztikai eszközök
1.

Bizonytalanság esetén – érzékenységi
elemzés
a)

Egytényezős érzékenységi elemzés
i.
ii.
iii.
iv.

b)
c)

2.

Megtérülési idő rövidítése
Diszkontráta megemelése
Biztos pénzáramok módszere
Beruházási költség emelése

Nyereségküszöb elemzés
Scenárió elemzés

Kockázat esetén – kockázat mérése
1.
2.
3.

Diszkrét eloszlásnál – döntési fa
Folytonos eloszlásnál – Monte Carlo szimuláció
VAR alapú módszerek

Egytényezős érzékenységi elemzés
Érzékenység feltárása: rugalmassági
mutatókkal
Rugalmassági mutató:

Képlettel:
DV1 − DV0
∆DV
DV0
DV0
ε=
=
IV1 − IV0
∆IV
IV0
IV0

Magyarázott tényező %-os változása
Magyarázó tényező %-os változása
Ahol,
∆DV – Magyarázott tényező változása
∆IV – Magyarázó tényező változása
DV1 – Magyarázott tényező új értéke
DV0 – Magyarázott tényező régi érték
IV1 – Magyarázó tényező új értéke
IV0 – Magyarázó tényező régi értéke

Mit mérünk a rugalmassági
(elaszticitási) mutatóval?
Magyarázott
változó

Régi
érték

Új
érték

Magyarázó
változó

Egytényezős érzékenységi elemzés
menete
• Modell felállítása
• A modell feltöltése a változók értékeivel
• Egyes tényezők kismértékű növelése,
NPV mérése
• Elaszticitási mutatók mérése
• Tényezők elaszticitási mutatók szerint
csökkenő sorrendbe rendezése
• Szöveges értékelés az egyes tényezők
ellenőrizhetőségéről

Munkatábla a rugalmassági elemzésre
Tényező neve

Régi
érték

Új
érték

Rugalmas- Rangsor
sági mutató

Szöveges
értékelés

Egytényezős érzékenységi
elemzés értékelése
Előnyök:
• Egyszerűen
kiszámítható
• Jól interpretálható
• Objektív

Hátrányok:
• Tényezők nem
függetlenek
• Nem mondja meg,
hogy mennyire
valószínű a
változás, és
mennyire
ellenőrizhető

Nyereségküszöb-elemzés
Keressük a magyarázó változónak azt az
értékét, melynél a magyarázott változó
(NPV) értéke 0, míg a többi változóérték
változatlan marad.

Fedezeti érték

Nyereség-küszöb számítás menete
• Modell felállítása
• A modell feltöltése legjobb becslés szerint
(alapeset)
• Fedezeti értékek meghatározás
• Százalékos változások meghatározása
• Tényezők százalékos változás szerint
növekvő sorrendbe rendezése (Pókhálódiagram)
• Szöveges értékelés az egyes tényezők
ellenőrizhetőségéről

Kockázatdiagnosztikai módszerek
• Ha scenáriókhoz valószínűségeket rendelek –
diszkrét eloszlást kapok
n
• Várható hozam: E (NPV ) = ∑ pi * NPVi
i =1

• Kockázat mérőszáma: σ NPV =
• Összehasonlítás σ rel =

n

∑ pi ∗ [NPVi − E (NPV )]

2

i =1

σ NPV

E ( NPV )

Ahol E(NPV) – NPV várható értéke; pi – i-dik kimenet valószínűsége; NPVi i-dik kimenet NPV-je; σNPV – NPV-k szórása; σrel – NPV-k relatív szórása

Kockázatelemző séma

Scenárió Valószínűség

Kimenet

Kimenet*
Várható
érték

(KimenetE(GPV))^2

1. eset
2. eset
3. eset
1=

E(NPV)

Variancia
Szórás
Relatív szórás

Valószínűség*
(KimenetE(GPV))^2

Példa:
A vállalat a következő három lehetséges 1 éves befektetési
lehetőség közül választhat, melyeknek adózás utáni
pénzáramát és valószínűségeit az alábbi táblázat mutatja:
1. Befektetés
Valószínűség
Pénzáram
0,1
800
0,2
600
0,4
400
0,3
200
1,0

2. Befektetés
Valószínűség
Pénzáram
0,1
800
0,3
700
0,4
600
0,2
500
1,0

3. Befektetés
Valószínűség
Pénzáram
0,2
1,200
0,5
900
0,2
600
0,1
300
1,0

Számítsa ki:
1. A pénzáramok várható értékét
2. A pénzáramok varianciáját és szórását
3. A programok relatív szórását
4. Melyik programot fogadjuk el?

Példa:
Egy olajfúró vállalatnak el kell döntenie, hogy fúr-e kutat az adott területen.
Bizonytalan abban, hogy az adott kút “száraz”, “nedves” vagy “áradó”
lesz-e. Más helyen szerzett tapasztalatai alapján az alábbiakat ismeri:
Kimenet
Száraz
Nedves
Áradó

Pénzáram
0
24,000
40,000

Valószínűség
0,5
0,3
0,2

Élettartam
5
5

A fúrási költségek szintén bizonytalanok, de a legutolsó becslés szerint
50,000 egységbe kerülnek. A tőkeköltség 10%. Érdemes fúrni vagy
sem?
Készítse el az elemzést, ha eltekintünk a finanszírozási költségektől és
akkor is ha nem!

Példa
• A kétéves beruházás lehetséges hozamait az
alábbi táblázat foglalja össze:
Év

Pénzáram
1
2

Valószínűség
100
50

Pénzáram
0,4
0,3

Valószínűség
200
250

• Mi a program várható Nettó Jelenértéke, ha a
diszkontráta 10% és a szükséges kiadás a 0.
évben 100?
• 2. Mi a Nettó Jelenérték szórása?
• 3. Számolja ki a relatív szórást!

0,6
0,7

Kockázatdiagnosztikai elemzés
értékelése
Előnyök:
• Kockázatnak van
mérőszáma
• Rangsorolni lehet
a projekteket
• Jövőbeli
választási
lehetőségeket
(döntéseket) lehet
értékelni

Hátrányok:
• Gazdasági
változók eloszlása
általában nem
diszkrét
• Sok döntés
bevitele után
bonyolult ábra
• Releváns
diszkontráta

Monte-Carlo szimuláció
Lényege: inputtényezők viselkedésének
szimulálása, majd annak vizsgálata, hogy az
output tényező hogyan viselkedik a konstruált
modell alapján
Eredete: rulett-szisztémák hatékonyságának
vizsgálata
Előfeltétel: sok tapasztalati adat az
inputtényezők értékének alakulásáról és
egymással való kapcsolatáról

A vizsgálat menete
1.

Célfüggvény felállítása - ált. NPV modell

2.

Célfüggvényre ható tényezők meghatározása,
célfüggvénnyel és egymással való kapcsolatuk
függvényszerű kapcsolata

3.

Változók eloszlásfüggvényeinek
meghatározása

4.

Véletlen szám generálásával célfüggvények
minimum 50 kimenetének meghatározása

5.

Kimenetek tapasztalati sűrűségfüggvényének,
várható értékének és szórásának
meghatározása

6.

Relatív szórás meghatározása

Egységár
Bevétel
Piacméret
C

Költség

Változó
Fix

NPV

P0

Amortizáció
Adókulcs

r

n

Piaci részesedés
Egységköltség

„Vállalatvezetés nem béna kacsa”
NPV modell feltételezése: Vagy megcsináljuk az
adott beruházást, vagy nem csináljuk meg.
Valóságban több döntési alternatíva:
• Nagyobb kereslet ismeretében bővítés
• Kisebb kereslet esetében kiszállás
• Beruházás halasztása
Értékelésük módszerei:
• Döntési fa
• Reálopciók

Döntési fa (Új vagy régi géppel hajtsam-e végre
a beruházást)
Magas kereslet (0.7)
17 MFt
Magas kereslet (0.5)
3 MFt

új gép
-11 MFt.

Alacsony kereslet (0.5)
1 MFt.
Kiszállás +7 MFt.
Terjeszkedés
-5 MFt

régi gép
-5 MFt.

Magas kereslet (0,5) Nincs terjeszkedés
2 MFt
Alacsony kereslet (0,5)
1 MFt.
Kiszállás +5 MFt.

Alacsony kereslet (0.3)
3 MFt
Magas kereslet (0,3)
17 MFt.
Alacsony kereslet (0,7)
3 MFt
Magas kereslet (0,7)
16 MFt.
Alacsony kereslet (0,3)
2 MFt.
Magas kereslet (0,7)
7 MFt.
Alacsony kereslet (0,3)
3 MFt.
Magas kereslet (0,3)
7 MFt.
Alacsony kereslet (0,7)
3 MFt.

Az opció fogalma
A vételi opció (call option) olyan kétoldalú ügylet, amelyben az egyik fél
opciós díj fizetésével egy meghatározott S termék, meghatározott
jövőbeli napon, előre megállapított X árfolyamon történő vásárlására
szerez jogot.
Az eladási opció (put option) esetén az egyik fél opciós díj ellenében
egy meghatározott S termék, meghatározott jövőbeli időpontban,
meghatározott X áron való eladására szerez jogot, azaz az ilyen opció
kiírója vásárlási kötelezettséget vállal.
A vételi opció opciós díját c-vel (a „call”-ra utalva), míg az eladási opció
opciós díját p-vel (a „put”-ra utalva) nevezzük.
Azt a pénzügyi terméket, amire az opciós ügylet vonatkozik
alapterméknek (underlying asset), vagy mögöttes terméknek nevezzük
Az opciók tárgya, azaz az alaptermék – bár bármi lehet –
leggyakrabban részvény, részvényindex, deviza, állampapír, bankbetét
kamata, vagy az ezekre szóló határidős pozíció.
Az X (exercise price) árfolyamot lehívási vagy kötési árfolyamnak
nevezzük.
Az ügylet kötelezettséget vállaló felét az opció kiírójának nevezik.

Az opciók tulajdonságai
• Az opciós jog birtokosa három dolgot tehet
opciós jogával:
– Eladhatja az éppen érvényes opciós díjnak megfelelő
árfolyamon;
– Lejáratkor élhet a jogával, amit az opció lehívásának
nevezünk;
– Hagyhatja érvényesítetlenül lejárni jogosultságát.

• Az opciók két nagy csoportját különítjük el.

– Európai opciókról beszélünk, ha csak a lejárati napon
lehet élni a joggal, azaz csak a T időpontban.
– Amerikai opcióról beszélünk, ha a lejárati napig, azaz
a T időpontig, ez bármikor megtehető.

Az egyszerű opciók nyereségfüggvényei

100
piaci árfolyam

Eladási jog (long put) + P
veszteség nyereség

veszteség nyereség

Vételi jog (long call) +C

100

piaci árfolyam

piaci árfolyam

100

veszteség nyereség

veszteség nyereség

Eladási kötelezettség (short call) -C Vételi kötelezettség (short put) -P

100

piaci árfolyam

Opciók belső értéke az alaptermék függvényében
Long call

Long put

X

S
Short call

X

S

Short put
X

X
S

S
X

Az opciós díjat befolyásoló tényezők
Tényező
Alaptermék ára
Kötési ár
Relatív szórás
Idő
Kockázatmentes
kamatláb

Vételi jog

Eladási jog

Opciós ármodellek
• Binominális modell

Alaptermék
árfolyama
binominális
eloszlású

• Cox-Rubinstein modell

Alaptermék
árfolyama
Bernoulli
eloszlású

• Black-Scholes modell

Alaptermék
árfolyama
normális
eloszlású

A binominális opciós ármodell képletei
Növekedés mértéke
Csökkenés mértéke

u=

Su
S

d=

Sd
S

Vételi opció értéke növekedés esetén lejáratkor cu
Vételi opció értéke csökkenés esetén lejáratkor
Vételi opció értéke

(

)

(

⎛ cu * e R f *t − d + c d * u − e R f *t
c=⎜

u−d

cd = max(S * d − X ;0)

)⎞⎟ * e

= max( S * u − X ;0)

− R f *t

A Cox-Rubinstein opciós ármodell képletei
Növekedés mértéke
Csökkenés mértéke

u=e
1
d=
u

σ*

t
n

Vételi opció értéke növekedés esetén lejáratkor

cu = max( S * u − X ;0)

Vételi opció értéke csökkenés esetén lejáratkor

c d = max( S * d − X ; )

Vételi opció értéke

(

)

(

⎛ cu * e R f *t − d + c d * u − e R f *t
c=⎜

u−d

)⎞⎟ * e

− R f *t

Osztalékot nem fizető alaptermékre vonatkozó
vételi jog értéke az alaptermék árának
függvényében
c
c

S-X

X

S

Black-Sholes modell
A vételi opció értéke:

c = S ∗ N (d1 ) − X ∗ e

− r f ∗T

∗ N (d2 )

ahol:

⎛ S⎞
ln ⎜ ⎟ + r f ∗ T
⎝X⎠
σ∗ T
+
d1 =
2
σ∗ T
Szimulációja a hitelből történő
részvényváráslásnak

d 2 = d1 − σ ∗

T

A Black-Scholes modell értelmezése
S*N(d1)-X*erf*t*N(d2)
Valamekkora valószínűséggel
Valamekkora valóK T ) + r f T σ fizetünk
(P0 KT ) + rf T σS Tértékű ln(P0 /színűséggel
ln
T
rendelkezünk
d2 =

= d1 − σXT
d1 =
+
2 érte
2
σ Tjelenértékét
σ részvénnyel
T

• σ a részvény (az alaptermék) volatilitása,
azaz a részvény hozamának időegységre
(általában egy évre) vonatkozó szórása.
• N(d)-k hozzávetőleg annak a valószínűségét
adják, hogy az alaptermék jövőértéke
nagyobb lesz a kötési árnál és az opciót
lehívják.
Forrás: Bóta Gábor

A Black-Scholes modell feltételei
• Alaptermék eloszlása normális
• Az árfolyamalakulásban nincs szakadás
(folytonos eloszlás)
• Az alaptermékre az opció lejáratáig nem
fizetnek hozamot
• Az opció európai típusú.
• A piacok hatékonyak.

Put-Call paritás (1)
+S

X

+P

0

+S+P-C=X

S

X
-C

A Put-Call paritás (2)
• Láttuk, hogy a +S+P-C=X egy
kockázatmentes portfólió.
• S0 + p – c = X * erf*t
• p = X * erf*t + c – S0

Opcióértékelési táblázat - C/S értéke
szórás*idő
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
110%
120%
130%
140%
150%

50%
0,000
0,002
0,149
0,940
2,614
5,061
8,084
11,509
15,202
19,061
23,012
26,998
30,976
34,913
38,781

55%
0,000
0,011
0,347
1,577
3,737
6,596
9,932
13,577
17,411
21,351
25,334
29,316
33,262
37,144
40,943

60%
0,000
0,044
0,698
2,434
5,058
8,271
11,852
15,655
19,580
23,560
27,545
31,499
35,395
39,212
42,934

65%
0,000
0,138
1,250
3,516
6,555
10,053
13,816
17,724
21,698
25,685
29,647
33,556
37,391
41,135
44,775

70%
0,001
0,354
2,042
4,816
8,201
11,915
15,802
19,769
23,757
27,725
31,646
35,497
39,262
42,928
46,485

75%
0,007
0,775
3,097
6,315
9,968
13,832
17,791
21,778
25,752
29,682
33,547
37,330
41,020
44,606
48,078

80%
0,050
1,482
4,418
7,989
11,829
15,781
19,768
23,744
27,681
31,556
35,355
39,065
42,675
46,178
49,567

85%
0,237
2,543
5,992
9,809
13,758
17,745
21,722
25,661
29,542
33,351
37,076
40,707
44,236
47,657
50,963

90%
0,792
3,988
7,792
11,746
15,733
19,708
23,644
27,525
31,337
35,070
38,715
42,265
45,711
49,049
52,274

S/PV(X)
95%
1,987
5,810
9,783
13,769
17,733
21,657
25,527
29,333
33,065
36,716
40,278
43,743
47,107
50,364
53,509

100%
3,988
7,966
11,924
15,852
19,741
23,582
27,366
31,084
34,729
38,292
41,768
45,149
48,431
51,607
54,675

105%
6,728
10,386
14,173
17,969
21,742
25,476
29,158
32,779
36,330
39,803
43,191
46,488
49,687
52,785
55,777

110%
9,958
12,993
16,492
20,098
23,723
27,331
30,899
34,416
37,869
41,250
44,550
47,763
50,882
53,904
56,822

115%
13,387
15,706
18,845
22,222
25,676
29,143
32,590
35,997
39,350
42,637
45,849
48,979
52,020
54,966
57,813

120%
16,789
18,456
21,200
24,323
27,591
30,908
34,228
37,523
40,774
43,968
47,093
50,141
53,105
55,978
58,756

125%
20,040
21,186
23,534
26,391
29,463
32,625
35,814
38,995
42,144
45,245
48,284
51,252
54,140
56,943
59,654

szórás*idő
155%
160%
165%
170%
175%
180%
185%
190%
195%
200%
205%
210%
215%
220%
225%

50%
40,684
42,561
44,413
46,236
48,030
49,793
51,524
53,222
54,885
56,514
58,108
59,665
61,186
62,670
64,118

55%
42,805
44,641
46,447
48,225
49,971
51,685
53,366
55,013
56,626
58,204
59,746
61,252
62,722
64,156
65,553

60%
44,754
46,546
48,308
50,039
51,738
53,404
55,037
56,636
58,200
59,730
61,224
62,682
64,105
65,492
66,843

65%
46,553
48,301
50,018
51,703
53,357
54,977
56,564
58,116
59,635
61,118
62,567
63,981
65,359
66,702
68,010

70%
48,220
49,924
51,597
53,238
54,847
56,423
57,965
59,474
60,949
62,389
63,795
65,167
66,504
67,806
69,073

75%
49,770
51,431
53,061
54,660
56,225
57,759
59,259
60,726
62,159
63,559
64,924
66,256
67,554
68,818
70,048

80%
51,217
52,836
54,424
55,981
57,506
58,998
60,458
61,885
63,278
64,639
65,967
67,261
68,523
69,751
70,946

85%
52,571
54,150
55,697
57,214
58,698
60,152
61,573
62,962
64,318
65,642
66,934
68,193
69,420
70,615
71,777

90%
53,842
55,381
56,889
58,367
59,814
61,229
62,614
63,966
65,287
66,577
67,835
69,060
70,255
71,417
72,548

95%
55,038
56,538
58,009
59,449
60,859
62,239
63,588
64,907
66,194
67,450
68,676
69,870
71,033
72,166
73,268

100%
56,166
57,629
59,063
60,468
61,843
63,188
64,503
65,789
67,044
68,269
69,464
70,628
71,763
72,867
73,941

105%
57,232
58,659
60,058
61,428
62,769
64,082
65,365
66,619
67,843
69,039
70,204
71,340
72,447
73,524
74,572

110%
58,241
59,633
60,998
62,335
63,644
64,925
66,178
67,402
68,597
69,764
70,902
72,011
73,091
74,143
75,166

115%
59,198
60,557
61,889
63,195
64,473
65,723
66,946
68,142
69,309
70,449
71,560
72,643
73,699
74,727
75,726

120%
60,108
61,434
62,735
64,010
65,258
66,480
67,675
68,843
69,983
71,097
72,183
73,242
74,274
75,278
76,256

125%
60,974
62,269
63,539
64,785
66,004
67,198
68,366
69,508
70,623
71,711
72,774
73,809
74,818
75,801
76,757

Reálopciók fogalma
Olyan eszközök, melyek értéke nem (csak)
készpénztermelő képességükből
származik, hanem egy bennük rejlő
lehetőségből.
Reálopció felmerülésének feltételei:
1. az eszköz pénzáramlása bizonytalan,
2. a vállalatnak joga van, de kötelezettsége
nincs egy bizonyos pénzáramlás
megszerzésére,
3. a befektetésnek visszafordíthatatlannak
kell lennie.

Reálopciók főbb fajtái
• Részvény

+C

• Kötvény

Államkötv - P

• Bővítés

+C

• Kiszállás

+P

• Halasztás

+C

Reálopciók
Para- Részvény Kötvény
méter
S

Eszközök piaci
értéke

X

Adósság lejáratkori
értéke

σ

Eszközök relatív
szórása
Adósság durációja

T

Rf

Bővítés

Kiszállás

Beruházás
Működés GPVGPV-je mai
je mai áron
áron
Beruházás
Eszköz eladási
költsége folyó ára folyóáron
áron
GPV relatív szórása

Beruházás
Kiszállási
időpontjáig
döntésig eltelt
eltelt idő
idő
Kockázatmentes kamatláb

Pénzügyi opciós példák
Egy befektető MATÁV call opciót adott el 1000 kötési áron 300 Ft-ért, mikor a
MATÁV ára az azonnali piacon 800 volt. A lejárat időpontjában a MATÁV ára
1200 Ft. Érdemes-e beváltani az opciót? Mekkora a call kiírójának nyeresége
(vesztesége)? Hogyan változott a vásárlástól a lejáratig az opció belső és
időértéke?
Egy befektető MATÁV put opciót adott el 1000 kötési áron 300 Ft-ért, mikor a
MATÁV ára az azonnali piacon 800 volt. A lejárat időpontjában a MATÁV ára
1200 Ft. Érdemes-e beváltani az opciót? Mekkora a call kiírójának nyeresége
(vesztesége)? Hogyan változott a vásárlástól a lejáratig az opció belső és
időértéke?
Egy részvény jelenlegi ára 1000. Tételezzük fel, hogy egy negyedév múlva ára
vagy 1300, vagy 900 Ft. Mekkora erre a részvényre szóló 1100 forintos kötési áru
vételi opció értéke, ha a kockázatmentes kamatláb 10%? Mekkora a vételi opció
értéke?
A Richter részvény jelenlegi árfolyama 44.500 Ft. Mekkora a negyedéves lejáratú,
40.000 Ft-os kötési áru vételi opció ára, ha a Richter hozamainak relatív szórása
az elmúlt évben 40% volt, továbbá a kockázatmentes kamatláb 6%.

Reálopciós példák
• Egy vállalat eszközeinek piaci értékét 600 millió HUF-ra
becsülte a vagyonértékelő, melynek relatív szórása 40%.
A vállalat adósságainak átlagos lejárata 2,0 év, a
fennálló hitelállomány 600 millió HUF, melynek átlagos
kamatlába 10%. A kockázatmentes kamatláb 6%.
Mekkora a részvények és a hitelek piaci értéke?
Használja a Black-Scholes modellt!
• Egy darugyár hajlandó Öntől visszavásárolni használt
daruját 400 millió forintért 1 éven belül. Mekkora ennek
az ajánlatnak az értéke az ön számára, ha az a
beruházás, amiben a darut használja, bruttó jelenértéke
mai áron 420 millió forint, 40%-os szórással. A
kockázatmentes kamatláb 12%, a vállalat WACC-a 20%.
Használja a Black-Sholes modellt!

Magyar Clondike
A „Magyar Clondike” Kft. egy sátoraljaújhelyi cég, mely
Eszkála felett a Zemplénben akar aranybányát nyitni. A
kezdeti próbafúrások reményteljesek voltak, amire a cég 15
millió forintot már elköltött. További kutatásokra már nincs
pénze, ezért megkeresték egy aranyröggel Önt a „Balatoni
Cápa” befektetési társaság pénzügyi igazgatóját, hogy
finanszírozza a további kutatásokat és a bányanyitás
költségeit. Az ön cége rendkívül tőkeerős, finanszírozási
oldalról az ügyletnek nincs akadálya. A „Magyar Clondike”
által előterjesztett üzleti terv szerint a további kutatásokra
150 millió forint kellene. A kutatás időtartama várhatóan 1
év. Ha a kutatás sikeres lenne, a bányát 500 millió forintért
lehetne megnyitni akkori áron. A bányaberuházás igen
kockázatos. Egy független cég a bánya értékét várhatóan 1
év múlvabeli értéken 700 millió forintban határozta meg, 200
millió forint szórás mellett. (Normális eloszlást tételezve fel.)
A „Balatoni Cápa” elvárt hozama 20%. A kockázatmentes
hozam 7%. Belép-e csendestársként az üzletbe? Döntését
számításokkal igazolja!

Hályogkovács Rt.
A „Hályogkovács” Kft. egy gyógyászati segédeszközöket gyártó cég, mely egy izzadásgátló tundrabugyit
fejlesztett ki. A kifejlesztés költsége 100 millió forint volt. A terméket 80 millió forintos induló
reklámkampánnyal tervezik bevezetni, melynek várható pénzáramát három évre vonatkozóan az alábbi táblázat
tartalmazza mai áron:
Év
Bevétel
Működési költségek

1
90
50

2
90
50

adatok millió forintban
3
90
50

A vállalat társasági adókulcsa 18%. A reklámkampányra költött pénzt az első évben költségként elszámolják. A
vállalat reálWACC-a 10%. Tekintsünk el a forgótőkétől és a termékváltás költségeitől. Mekkora a beruházás
NPV-je?
A vállalat feltételezi, hogy a tundrabugyi hatékonyan gyógyíthatja a felfázást is. Ezt azonban kutatni kell, a
kutatás költsége várhatóan 30 millió forint. Ha két év múlva a kutatás sikerrel zárul, akkor mai áron 500 millió
forintos beruházással növelni lehetne az eladott tundrabugyik számát. A növekedés bruttó jelenértéke mai áron
550 millió forint. A sikeres termékteszt valószínűsége 50%. Ha nem sikerül a kutatás, a vállalat nem csinál
semmit.
Érdemes-e belevágni a reklámkampányba, illetve a kísérleti kutatásba? Használjon reálértékmodellt! A
kockázatmentes kamatláb 6%.

Példa
A Soldier Blue Ltd. játék katonákat gyárt. Ezek az összeszerelt katonák műanyagból
készülnek és egy speciális fém szerkezet tartja őket össze. A vállalat rengeteg
más kelléket is gyárt, például kifestőkészlet és játékruhák.
A játék katonák eladása nem alakult jól az elmúlt két évben, elsősorban amiatt a
félelem miatt, hogy a fém alkatrész veszélyezteti a gyerekek egészségét. A
vállalat olyan fém alkatrész kifejlesztését fontolgatja, melynek csak nagyon kicsi
az ólomtartalma. 200 ezer font kiadást már kiadtak a megvalósíthatóság
kutatásokra. Úgy gondolják, hogy 50% a valószínűsége annak, hogy az új
alkatrészt sikeresen kifejlesztik. A további kutatási költség 270 ezer font, amit
azonnal ki kell adni, ha a programot eldöntik.
Ha a program megvalósul, a játék katonák éves eladása 1 millió fonttal fog nőni. A
vállalat bruttó árrése 60%. A működő tôke befektetés az éves eladás 20%-a. Azt
várják, hogy a többleteladást 4 évig tudják tartani, utána a berendezés elavul.
Ha a Soldier Blue Ltd. végrehajtja az új alkatrész fejlesztését, egy gép 600 ezer
fontba fog kerülni, amelyiket 1 év múlva kell megvenni. A termelés a gép
beüzemelését követő évben indulhat. A gép amortizációs kulcsa 25%. Nem lesz
maradványértéke.
A Soldier Blue Ltd. 30%-os társasági adót fizet 12 hónap haladékkal. A vállalat
tőkeköltsége 15%. Feltételezik, hogy a pénzáramok minden év utolsó napján
esedékesek. A diszkont kincstárjegyek kamatlába 5%.
Feladat:
a) Belefogjon-e a Soldier Blue Ltd a fejlesztési munkálatokba?
b) Ha az alkatrész technikai megvalósítása lehetséges, mekkora összeggel nőhet a
vállalat tőkeköltsége, hogy a program még elfogadható legyen?

Példa
Egy gyógyszeripari készítményeket gyártó cég feltalált egy csalántartalmú
készítményt, ami jó a gyomorbántalmak kezelésére. A termék becsült
pénzáramát a következő táblázat mutatja:
Év
Befektetés
Mük. pénzáram
Forgótôke
Nettó pénzáram
PV (r=10%)
NPV

0
-300

-10
-310
-310.0
-14.9

1

110
-30
80
72.7

2

3

160
80
0
40
160 120
132.2 90.2

A csalántartalmú készítmény várhatóan 3 évig adható el. A gyógyszeripari
termékek nagy versenye ekkorra már eladhatatlanná teszi a terméket.
A vállalat arra számít, hogy a csalántartalmú készítmény jó hatásfokkal
gyógyítja a melegfront hatására képződött fejfájást. Ez azonban még
nem bizonyosodott be. A kórházi bevizsgálás időtartama 3 év. A
termék indítása a 3. évben többletberuházást igényel, melynek értéke
600 millió forint. Ha a program beválik nagy kereslettel kell számolni,
ha nem jönnek be a várakozások, gyengével. A Monte-Carló
szimuláció alapján a jelenérték normális eloszlású, várható értéke a 3.
évre vonatkoztatva 570 millió forint, szórása 171. Ezt a beruházást
azonban csak akkor tudjuk végrehajtani, ha a mostani beruházást
végrehajtjuk. A kockázatmentes kamatláb 6%.

Forgótőke-gazdálkodás
• Forgótőke - azok a kamatozó források,
melyeket a vállalkozás a napi működésének
finanszírozására fordít
• Számítása - forgóeszköz - nem kamatozó
rövid lejáratú források
Elemei
Forgóeszközök
Szállítók
Készletek
Követelések
Értékpapírok
Pénzeszközök

Vevői előleg
Adótartozások
Munkabértartozás
Részben a
passzív időbeli elhat.

Pénzáramlási ciklus (cash-flow cycle)
vásárlás
Likvid
eszközök

Termelés
(félkész termék)
Vevők
Késztermék
eladás

feldolgozás

beszedés

Anyagok

Rövid távú pénzügyi előrejelzés
Egységárak

Egységnyi
változó
költségek

Korábbi
mérleg

Eladási
előrejelzés

Változó
költségek

Előzetes
eredménykimutatás

Termelési
terv

Fix
költségek

Likviditási
terv
Egyéb
(projekt)
tervek

Előzetes
mérleg

Likviditási terv
1. Fázis

készítésének sémája
Pénzbevételi
terv

Eladási terv
2. Fázis
Termelési terv
3. Fázis
4. Fázis
a) Idôszaki pénzáram
korrigálása megkívánt
pénzkészlettel
b) Göngyölítés
c) Iteráció

Költségterv

Pénzkiadási
terv
Termelés
pénzárama
Egyéb bevétel,
egyéb kiadás
Időszaki
pénzáram

A Likvid Kft. vezetõi azzal a kéréssel fordulnak Önhöz, hogy tegye rendbe a cég pénzügyeit. A vállalat
ugyanis sosem tudja elõre, mikor kell hitelt felvennie, illetve mikor keletkezik felesleges, befektetni való
pénzeszköze. A tervet az 1996-os év elsõ félévére, a januártól júniusig terjedő idõszakra kell elkészítenie.
A vállalat papírpelenkákat gyárt, amelyet 100 darabos csomagokban értékesít. A Kft. a következõ
adatokat bocsátotta az Ön rendelkezésére:
1. A vállalat a következő megrendelésekkel rendelkezik ezer csomagban
Tény
Terv
November December Január
Február
Március
Április
Május
100
110
115
120
125
125
130

Június
131

Egy csomagot 1000 forintos egységáron forgalmazza a cég, ami már a 25%-os ÁFÁ-t is
tartalmazza. A kiszállítást követően a vevők általában a következőképpen fizetnek. 10%-t
azonnal, 60%-t egy hónap, 25%-t két hónap múlva, míg 5%-t egyáltalában nem fizetnek ki.
A vállalat december végi zárókészlete pelenkákból 30 ezer csomag. Június végén 40 ezer csomag
zárókészlettel kíván rendelkezni a vállalat. A kapacitások jobb kihasználása végett minden
hónapban azonos mennyiséget szeretne termelni a vállalat. 1 csomag előállítása 400 Ft+25%
ÁFA anyagot igényel és a készletek is ezen az áron vannak nyilvántartva. A termelés 100 Ft
munkaerőköltséget is felemészt csomagonként. A havi bért a következő hónapban fizetik. Az
anyagköltség 30%-t azonnal, 50%-t egy hónap múlva, míg 20%-t két hónap múlva kell kifizetni.
November és December hónapban 100-100 ezer csomagot termeltek.
A vállalat fix költsége 30 mFt havonta, mely 10 mFt amortizációt is tartalmaz.
A termelés finanszírozása érdekében a vállalat 2 mFt névértékű 6 hónapos lejáratú váltót bocsátott
ki októberben
A vállalat a felvett hitelek után januárban és áprilisban 5-5 mFt-t fog fizetni.
Májusban 10 mFt osztalék fizetése esedékes.
A vállalat decemberben fizetés fejében egy 20 mFt névértékű 3 hónapos lejáratú váltót fogadott el
Az ÁFA befizetés a tárgyhónapot követő 20. napon esedékes.
A vállalat által befizetendő társasági adóelőleg várhatóan havi 1 mFt lesz.
A vállalat által biztonsági okokból tartani kívánt pénzkészlet 5 mFt. A december végi pénzkészlet 2
mFt.
Feladat: Készítse el a vállalat pénzforgalmi kimutatását! Határozza meg a felvett hitelek, illetve az
elhelyezhető felesleges pénzeszközök nagyságát.

Zárómérleg összeállítása
Mérlegtétel
nyitóállománya

Növekedés

Csökkenés

Befektetett eszközök Beruházás, átvétel, apport Amortizáció, értékvesztés,
selejtezés, átadás
Késztermék

Termelési (termelési terv) Értékesítés (eladási terv)

Anyagok

Beszerzés (termelési terv) Felhasználás (termelési terv)

Félkésztermék

Kibocsátás (termelési
terv)
Árbevétel
(eladási terv)

Követelések

Termelésre vétel (termelési
terv)
Értékesítésből
befolyó
pénzbevétel (likvid. Terv)

Pénzeszközök,
értékpapírok

Pénzbevétel (likviditási
terv)

Pénzkiadás (likviditási terv)

Saját tőke

-

Hosszú lej. kötelez.

Mérleg sz. eredmény
(előzetes
eredménykimut.),
tőkeemelés
Hitelfelvétel

Szállítók

Beszerzés (termelési terv) Kiegyenlítés (likvid. Terv)

Rövid lej. Hitel

Hitelfelvétel (likvid terv)

Hiteltörlesztés

Hiteltörlesztés (likvid terv)

Korrektív akciók likviditásprobléma
esetén
• Autonóm kifizetések csökkentése (osztalékstop,
beruházásstop)
• Nem működési költségek csökkentése (jóléti
eszközök működési kiadása, cégautó)
• Vevőállomány csökkentése, szállítóállomány
növelése
• Folyószámla-hitelkeret növelése
• Működési költségek csökkentése - outsourcing
• Meglevő eszközök eladása - visszlízing
• Hitelek, adótartozások átütemezése
• Új tőke bevonása

Rövid távú pénztöbblet befektetése
• Ha nincs szükséged hosszú távon a
pénzre – fizesd ki osztalékként
• Ha később szükséged lesz a pénzre –
fektesd be rövid távra úgy, hogy
Került el a kockázatot
Legyen a befektetés likvid
Pénztöbblet befektetés ajánlott módjai:
Lekötött betét
Kincstárjegy

Készletgazdálkodás
Készletek osztályozása
• nyersanyagok
• fogyóeszközök
• félkész termékek
• áruk
• késztermékek

Készletgazdálkodás költségei
•Készlettartás költségei
finanszírozás költsége
•tárolás költsége
•készletekben okozott kár
biztosítás
•Készletkifutás költsége
•Elveszett eladások
•Goodwill
•Felesleges kapacitások
•Rendelési költségek
•Adminisztráció
•Előkészítési költség
•Szállítás

Optimális rendelésnagyság
Készlettartás Q
* CP
költsége 2

Költség
Teljes
költség

Rendelési
költség

U
*O
Q

Rendelés nagysága

Wilson modell
Optimális rendelésnagyság képlete:
Ahol, O - rendelés fix költsége
U
Q
* O = * CP
U - időszak alatti felhasználás
Q
2
CP - egy termék készlettartási
2 * O *U
Q=
CP
költsége
Q - optimális rendelésmennyiség
Modell feltételei:
•folyamatos és egyenletes felhasználás
•készlet egységköltsége változatlan
•rendelés költsége rendelés darabszámától függ
•készlettartás költsége a készletmennyiségtől függ

Wilson modell alkalmazása
Készlet
jellemzője

Nagy értékű

Kis értékű

Sok kell

Wilson-modell,
JIT

Vegyes

Kevés kell

Előminősítés,
konszignációs
raktárból
beszerzés

Biztonsági
készlet –
rendelés csak
ez alatt

Optimális kötegnagyság
Mennyiség
Q

AQ - időszak alatt termelt mennyiség
QX - az a mennyiség, ami elhagyja a
gépet, mielőtt minden termék
termelése befejeződött
AL - termelés időtartama
AM - „fogyasztás” időtartama

X

A

M

L
Idő

Optimális kötegnagyság
számítása
⎛ d⎞
Q * ⎜1 − ⎟
U
⎝ r ⎠ * CP
*F =
Q
2
Q=

2 * F *U
⎛ d⎞
CP * ⎜1 − ⎟
⎝ r⎠

Ahol, F - rendelés fix költsége
U - időszak alatti felhasználás
CP - egy termék készlettartási
költsége
Q - optimális rendelésmennyiség
d - felhasználás/időszak
r - termelés/időszak

Modell feltételei:
•folyamatos és egyenletes felhasználás
•a felhasználás lassabb, mint a termelés (szűk kapacitás)
•rendelés költsége rendelés darabszámától függ
•készlettartás költsége a készletmennyiségtől függ

Mikor rendeljünk?
• Újrarendelés időtartama biztos
Újrarendelési idő = Szállítási idő napokban * napi felhasználás

• Újrarendelési idő bizonytalan

Biztonsági raktárkészlet tartása

Árengedmény figyelembevétele
Wilson-modell feltétele - készletvásárlás
egységköltsége állandó
Megoldás:
• Kiszámoljuk minden egységár mellett az optimális
rendelésnagyságot
• Ha alacsony értékeket tapasztalunk a diszkont
igénybevételének alsó határán kiszámoljuk a
készlettartás és a készletrendelés költségeinek
összegét
• Ha magas értéket kapunk, akkor a felső határon
számolunk
• Azt az értéket fogadjuk el, amelyiknek a két
költség összege a legkisebb

PéldaA Trotters Ltd. nagy diszkontáruház a belvárosban. A vállalat 15
ezer különféle terméket forgalmaz. A legutóbbi hónapokban a
menedzsment megvizsgálta, mi az oka a növekvő készleteknek és a
raktárellenőrzés növekvő költségeinek. A menedzsment a
komputerizált raktárgazdálkodás bevezetését fontolgatja, ami a
gazdaságos megrendelés-állomány modellen alapulna.
Microlean a vállalat legjobban fizető terméke. A következő
információk állnak rendelkezésre erről a termékről:
Évi eladások 45.000 font
Egységár
4.50 font
A bruttó nyereség az egységár %-ban 25%.
Átlagos raktárkészlet 1.500 darab
Egység raktározási költség 2 font
Rendelési költség
30 font
Eredetileg a rendelési méret évi 100 darab volt. De a Microlean 1%os árengedményt ad, ha 1000 egységenként rendelnek tőle.
Feladat:
a) Határozza meg a gazdaságos rendelésállományt a Microlean
esetében és számolja ki a készletgazdálkodás évi megtakarítását ha
a javaslatot elfogadják!
b) Határozza meg, hogy a Trotter-nek el kell-e fogadnia a Microlean
árengedményes ajánlatát

Pénzgazdálkodás céljai
• Fizetőképesség biztosítása
• Nem várt pénzkiadások finanszírozása
• Felesleges pénzeszközök jövedelmező
felhasználása
• Tranzakciós költségek csökkentése
• Biztonságos pénzkezelés
• Naprakész nyilvántartás biztosítása

Pénzgazdálkodási feladatok
• Pénzforgalmi (likviditási) terv készítése
• Pénzforgalmi kimutatás áttekintése
(eltéréselemzés)
• Összevont pénzgazdálkodás
megszervezése
• Pénztárszabályzatok és
pénztárnyilvántartás
• Rövid távú befektetések lebonyolítása

Pénzkészlet-optimalizálás
(Baumol - modell)
• A Baumol-modell a Wilson-modell adaptációja, ahol a
készlettartás költség helyett egy kamatláb szerepel
Ahol, b - értékpapírok készpénzzé
váltásának költsége
D - időszak alatti pénzfelhasználás
2* D *b
C=
i - értékpapírok adott időszaki hozama
i
C - optimális készpénzzé tett
mennyiség
Modell feltételei:
•folyamatos és egyenletes pénzfelhasználás
•kamatláb változatlan
•készpénzzé tétel költsége fix összeg
•pénzkészlet tartás egyetlen költsége a feláldozott haszon

Miller-Orr modell
Pénzállomány
Felsô korlát

A

Cél
Alsó korlát

B
Idô

Miller Orr modell számítása
• Biztonsági pénzkészlet meghatározása
• Képlettel meghatározni a felső és az
alsó korlát közötti különbséget
• Cél meghatározása: pl. sáv 1/3-a.
Képlet:
Ahol,Z - sáv nagysága
2
3
b
*
s
b
a
készpénzzé
tétel
3
Z=
*
4
i
s2 - a pénzkészlet napi
varianciája
i - napi elveszett hozam

Példa

Egy vállalat házipénztárából a felhasználás folyamatos és
egyenletes. Az éves felhasználás nagysága 100 millió forint. Egy
pénzszállítás költsége (a szállított pénzösszegtől függetlenül) 30
ezer forint. A vállalat bankbetétjére fizetett kamat 10%. Mekkora
összeget rendeljen a pénztáros, hogy a pénzgazdálkodás költsége
optimális legyen? Milyen gyakorisággal rendeljen? Mekkora lesz a
pénzgazdálkodás költsége?

Egy kereskedelmi vállalat elszámolási betétállományának jövőbeli
egyenlegét csak nagy bizonytalanság mellett tudja megjósolni a
bevételek rendszertelen alakulása miatt. Ezért a Miller-Orr modellt
alkalmazva akarja meghatározni a pénzkezelés szabályait. Az
alábbi adatokat szerezte be a pénzügyes: A diszkont kincstárjegyek
hozama: évi 6%. A pénzkészlet napi varianciája: 150.000 millió
forint. A biztonsági pénzkészlet nagysága: 500 ezer forint. A
diszkont kincstárjegyek betétszámlára utalásának költsége
(függetlenül az utalt összeg nagyságától): 5 ezer forint. Határozza
meg a pénzállomány alsó és felső korlátját, valamint a visszatérési
pontot? (5 pont)

Vevőállomány menedzsmentje
• Vevői limitek meghatározása ügyfélminősítés
• Fizetési futamidők meghatározása
• Vevőállomány ellenőrzése
• Beszedés, büntetőkamat felszámítása
Célja lehet:
•Likviditás biztosítása
•Ügyfél-akvizíció, megrendelésszerzés
•Ügyfélmegtartás

Példa: Vevői hitel NPV-je
A Kamera Kft. Egy HI-FI berendezéseket árusító bolt, ami korábban csak
készpénzért értékesített. Tárgyévben 100 milliós forgalma volt és 20
millió forint adózás előtti eredménye. Ha a Kamera 30 napos fogyasztási
hitellel adja el a vevőinek a terméket, a következőket várja:
• Az árbevétel 10 millió forinttal fog nőni a fogyasztási hitel következtében,
és a 20%-os árrés változatlanul marad.
• A bolt 12%-os éves kamattal nyújtja a hitelt.
• A rossz hitel (beleértve a beszedési költségeket és levonva a behajtott
összeget) 5%-a lesz a hitellel történő eladásnak.
• A hitelnyújtással kapcsolatban felmerült adminisztrációs költség
körülbelül 250 ezer forint lesz, továbbá venni kell egy számítógépes
rendszert is a hitelek nyílvántartására, aminek költsége 1 millió forint. A
számítógépes nyílvántartási rendszert 10 évig tervezzük használni, és 3
év alatt amortizáljuk
• A társasági adókulcs 16%.
• A megszűnés pénzáramait a 10 év végén számolja el. Itt is
feltételezzük, hogy a hitelállomány 95%-a fog megtérülni.
• A bolt elvárt reálhozama 10%.
• Az ÁFA 25%.

Vevői limit meghatározása
• Ismert a megrendelés időpontja és összege Æ
Normál fizetés esetében maximális kintlévőség
• Ismert a megrendelés éves nagysága Æ Forgási
sebességből vevőállomány meghatározása
• Csak a vevő mérlegbeszámolóját ismerjük Æ
Limit meghatározás pénzügyi mutatókból

Példa: Adott a rendelésállomány és annak dátuma
Egy kombinált ciklusú erőműnek ismertek a fűtőolajbeszerzései.
Mekkora legyen az erőmű hitelkerete, ha a fizetési futamidő 60
nap, és azt szeretnénk, ha az erőmű rendben fizet, a hitelkeret
legyen elegendő?
Dátum

Számla összege (bruttó)
2004. február 24.

100 000,0

2004. március 12.

10 000,0

2004. március 25.

4 000,0

2004. május 16.

5 671,0

2004. június 12.

45 678,0

2004. július 24.

2 200,0

2004. augusztus 2.

34 500,0

2004. augusztus 12.

24 000,0

2004. szeptember 5.

34 567,0

2004. szeptember 28.

3 000,0

2004. október 23.

44 000,0

2004. november 5.

55 000,0

2004. november 30.

20 000,0

2004. december 20.

30 000,0

Példa: Limit meghatározása (2)
Egy rendszeres vevőnk előző évi összes
megrendelése nettó 100 millió forint volt. A
beszerzés ÁFA kulcsa 25%. 50 napos
fizetési futamidőt adtunk neki. Mennyi
legyen a hitelkerete, ha feltételezzük, hogy
ez évben a megrendelésének reálértéke
3%-al fog nőni, az árainkat pedig 7%-al
emeljük?

Példa: Limit meghatározása (3)
Egy jó nevű miskolci bolt rendelni szeretne tőlünk nettó 30
ezer forint értékű fakardot. A fakard ÁFÁ-ja 25%.
Mekkora legyen a vállalat limitje és a fizetési futamidő,
ha korábban még nem volt ügyfelünk?
A vállalatról és az ágazatáról a következő információkat
tudjuk:
Pénzügyi beszámoló Vállalat
Árbevétel
50 000,0
Üzemi eredmény
3 000,0
Mérlegfőösszeg
10 000,0
Ebből: forgóeszköz
2 000,0
Ebből: röv.lej.köt
4 000,0
Szállítóállomány
4 000,0

Ágazat
1 200 000,0
100 000,0
500 000,0
50 000,0
300 000,0
225 000,0

Példa: Átlagos vevőállomány és átlagos fizetési
futamidő meghatározása
• Egy vállalat éves árbevétele 150 millió forint. A
termékeinek ÁFA kulcsa 25%. A vevőinek
forgalomaránya és a nekik nyújtott hitel futamideje a
következő:
Vevőtípus

Forgalom

Fizetési
futamidő

Key account

20%

90

Kiemelt vevő

30%

60

Normál vevő

40%

30

Nem minősített vevő

5%

0

Rossz vevő

5%

-

• Mennyi lesz az átlagos vevőállomány és az átlagos
fizetési futamidő?

Likviditás elősegítése vevőállomány csökkentése
• Korábbi fizetés ösztönzése
árengedménnyel
• Hitelfeltételek szigorítása
• Fizetési határidők rövidítése
• Faktoring
• Beszedés ellenőrzése

Tényleges diszkontráta
diszkont ráta ⎞

reff = ⎜1 +

⎝ 1 − diszkont ráta ⎠

365
hitelezési idő

A kereskedő a következő diszkontot ajánlja:
4/15 net 60 – ami azt jelenti, hogy 4%-os
árengedményt ad, ha 60 nap helyett 15 napon
belül fizet.

Éves tényleges diszkontráta:

Ügyletek jövedelmezősége
Bevételek
Bevételnövekedés
Kiadáscsökkenés
Finanszírozási költség
csökkenés

Ráfordítások
Költségnövekedés
Bevételcsökkenés
Finanszírozási
költség növekedés

Forgótőke állományváltozása * Időszaki WACC

Effective rate of cash discount
discount rate ⎞

reff = ⎜1 +

⎝ 1 − discount rate ⎠

365
number of extra days

The merchant form offers the following discount:
4/15 net 60 – means the customer who pays
within 15 days of the sale will receive a 4%
discount instead of paying in 60 days.

Effective annualised discount rate:

Példa
Integrál Ltd jelenleg azon gondolkodik elfogadjon-e egy nagyobb megrendelést.
Az éves eladás 1 millió Ł lenne. 60 napos hitel engedélyezett. Integral Ltd
20% bruttó profitmarge-val dolgozik. Az Integral Ltd. szállítói 30 napos
fizetési haladékot adnak. A beszedési költséget évi 10 ezer fontra becsülik.
A rossz hitel aránya körülbelül 5% lesz. A raktárkészlet 200 ezer fonttal fog
nőni. Integral Ltd tőkeköltsége 17%.
Elfogadja-e Integral Ltd. a rendelést?

Egy vállalat gázcsöveket gyárt megrendelésre. A gyár egy új megrendelést
kapott 80 ezer darab 1 méter hosszúságú csőre. Egy cső ára 150 Ft. Egy
cső közvetlen költsége 100 Ft. A rendelést négy hónap alatt lehet legyártani.
A készletállomány a rendelés futamideje alatt 8 millió forint lesz átlagosan. A
vevő a leszállított termékek után átlagosan 90 nap múlva fizet. A
szállítóknak (beleértve a munkásokat) átlagosan 30 nap múlva kell fizetni. A
hibás teljesítés miatt visszaküldött tételek nagysága várhatóan 10% lesz. A
vállalatot terhelő szállítási költség 600 ezer forint. A finanszírozás költsége
évi 20%. Számolja ki a rendelés értékét a vállalat számára?

Példa
A Longford Electrics robotgépek gyártására szakosodott iparvállalat. Eladásaiban nincs szezonalitás. Az éves
forgalma várhatóan 7,3 millió font lesz ami csökkenő tendenciájú, ha a két évvel ezelőtti 10,1 millió fontos,
vagy a tavalyi 9,2 millió fontos forgalommal hasonlítjuk össze. A forgalomcsökkenés oka az angol piacon
bekövetkező verseny növekedése volt. Ezért és a sorban állások miatt a vállalat rendszeres pénzhiányban
szenved. Az ez évi pénzügyi előrejelzés szerint a vállalat nem fog tudni a folyószámlahitel keretén belül
gazdálkodni.
Átlagosan a Longford vevői 80 nap múlva fizetnek és a rossz hitel a forgalom 1%-a. A bruttó nyereségmarge
20% átlagosan. Az igazgatótanács jelenleg 3 javaslatot fontolgat, ami a pénzáram javítását fontolgatja és
könnyítsen a vállalat pénzügyi helyzetén. A kiválasztott javaslatot az év április 1-n fogják elfogadni. A
folyószámlahitel kamata 11%.
a) A marketing osztály javaslata
A marketing menedzser úgy gondolja, hogy a megoldás az eladások növelése. Azt javasolja, hogy kezdjenek
erőteljes reklámba 100 ezer font költséggel amelyik előrejelzések szerint 20%-al növelné az eladásokat. A
növekvő volumen valószínűleg 100 napra növelné az átlagos vevői hitelperiódust és a rossz hitel aránya
1,5%-ra nőne.
b) Az értékesítési osztály javaslata
A hitelellenőr azt javasolja, hogy megfelelő árengedményt kell javasolni, ha a vevôk hamarabb fizetnek. Úgy
véli, egy 2%-os árengedmény 10 napon belüli fizetés esetén vonzó lesz a vevők számára. Előrejelzése
szerint a vevők 40%-a részesítené előnyben a korábbi fizetést. A többi vevő, kivéve az 1%-ra becsült
rossz hitelt, átlagosan 100 nap múlva fizetne. Úgy gondolja, hogy az árengedmény felajánlása az
eladásokat 5%-al növelné.
c) A pénzügyi osztály javaslata
A pénzügyi ellenőr azt ajánlja, hogy a Longford kössön egy faktoringszerződést a vevői számláira. A faktor
visszkereset nélküli ajánlatot tesz, amelyik 24 ezer fonttal csökkentené az adminisztratív költségeket. A
faktor biztos benne, hogy a tartozásokat átlagosan 50 nap alatt be lehet hajtani és a rossz hitelek nem
haladják meg az eladások 0,5%-t. A faktor 1,5%-os kezelési költséget szedne az eladások után. Ha kérik
a faktor kész a számlák 75%-t megelőlegezni évi 13%-s bankári diszkont kamat mellett. Egy előre
megállapított napon a faktor minden ki nem egyenlített számlát kifizet a kétes hitelek és a jutalékának
levonása után.
Feladat:
Adjon tanácsot az igazgatótanácsnak, hogyan oldja meg a problémát. Számítássokkal támassza alá állítását
és jelezze milyen feltételezésekkel élt!