You are on page 1of 3

Asas Psikologi Pendidikan

1.0

Pengenalan

Ilmu Psikologi dikaji oleh tokoh-tokoh spt Socrates, Plato dan Aristottle sejak
zaman awal Greek lagi (384-322SM). Ahli falsafah Yunani, Plato dan Aristotle pula
menyatakan bahawa “Akal fikiran manusia merupakan sesuatu benda yang
wujud secara tersendiri dalam tubuh manusia”

Psikologi adalah perkataan yang berasal dari tamadun Greek purba, iaitu dari
perkataan ‘Psych’ dan ‘Logos’. Ia dapat didefinisikan sebagai:

Kajian tentang proses mental dan pemikiran, terutamanya berhubung dengan
perlakuan manusia dan haiwan”
Pola pemikiran dan perlakuan seseorang atau sesuatu kumpulan tertentu”
Kebijaksanaan memahami sifat manusia”

Ia melingkungi aspek-aspek tingkah laku manusia dan juga bagaimana akal
fikiran manusia berfungsi. Psikologi boleh dibahagikan kepada beberapa fakulti
semula jadi iaitu logik, niat dan sebagainya yang bertanggungjawab
mengakibatkan segala tingkah laku manusia.

2.0

2.1

Aliran Pemikiran

Behaviorisme

Mazhab ini bermaksud menumpukan hampir segala kajiannya terhadap hanya
tingkah laku yang dapat diperhatikan. Ahli falsafah ini berpendapat bahawa
segala pertukaran pada tingkah laku manusia atau organism adalah diakibatkan
oleh satu proses pembelajaran yang dinamakan pelaziman. Behaviorisme
menumpukan perhatian ke atas tingkah laku manusia yang boleh diperhatikan
dan boleh diukur.
Ahli-ahli psikologi Behavioris berpendapat kita tidak dapat melihat pemikiran
tetapi kita dapat membuat pemerhatian terhadap perlakuan manusia. Mereka
berpendapat tingkah laku melambangkan pembelajaran berulang dan
bagaimana proses pembelajaran berlaku.

2.2

Kognitivisme

Kanak-kanak dapat memahami elemen muzik dengan baik jika didedahkan dalam susunan yang berurutan pada peringkat ini.0 Teori Perkembangan Piaget Piaget mengkaji bagaimana individu memproses maklumat dan mengemukakan pendapat tentang perkembangan kognitif manusia dalam bentuk tahap demi tahap. Kanak-kanak pada peringkat ini berdasarkan interaksi mereka dengan alam sekeliling melalui pacaindera.4 Peringkat Operasi Formal (12 tahun ke atas) . metakognisi. 3. persepsi dan penanggapan. Aliran ini mengkaji pemikiran manusia.Mengikut ahli-ahli kognitivisme. ia mementingkan segala proses mental yang wujud atau berlaku dalam akal fikiran manusia. kemahiran berfikir kritis dan kreatif. orang dan peristiwa yang dialami oleh kanak-kanak. situasi dan orang yang telah mereka lihat.1 Deria Motor (0-7 tahun) Bayi mengkodinasi maklumat deria dengan kebolehan motor untuk membentuk skema tingkah laku yang membolehkan mereka “bertindak” dan “mengetahui” persekitarannya. tanda.3 Peringkat Operasi Konkrit (7-11 tahun) Pada peringkat ini kanak-kanak mengalami perkembangan pesat dalam proses operasi kognitif dan mengaplikasi ini bila berfikir tentang objek. Jerome Bruner mempercayai bahawa pendekatan yang baik untuk mempelajari sesuatu baru adalah melalui proses pembelajaran penemuan. Simbol bermaksud perkataan yang boleh menggantikan perkataan lain. Kebolehan ini dinamakan Pengekalan oleh Piaget. Ia memberikan satu peranan yang aktif kepada pelajar untuk untuk mengaturkan bahan-bahan yang hendak dipelajari. Piaget membentangkan teori tentang perkembangan kanak-kanak dalam satu struktur mempunyai 4 peringkat yang dinamakan tahap atau zaman. 3. kognisi. kemahiran belajar. 3. 3. ikonografi dan konsep abstrak. motivasi dan lain-lain. 3. Proses kognitif ini diberi makna dan wujud dalam bentuk simbol. Ahli falsafah. perkembangan drastik berlaku dalam penggunaan simbol mental (perkataan dan imej) untuk menyatakan objek.2 Peringkat Praoperasi (2-7 tahun) Kanak-kanak memproses maklumat yang diterima dengan cara yang kurang berkesan dari segi kebolehan untuk menyimpan imej-imej mental. Mereka sedar akan kewujudan sesuatu benda hanya jika benda itu boleh dikesan oleh salah satu pacaindera.

0 Kepentingan Psikologi Pendidikan Guru dapat memahami murid dari segi perkembangan fizikal. Murid yang lambat perkembangannya boleh diberi aktiviti pemulihan. Pendidik muzik juga dapat berkenalan dengan personaliti dan aliran fikiran utama dalam bidang ini dan memahami bagaimana ia mempengaruhi pedagogi untuk pendidikan muzik. Guru dapat menyedari aspek kecerdasan dipengaruhi oleh baka dan persekitaran maka lebih prihatin kepada individu yang lambat pembelajarannya dan akan lebih sabar dalam membimbing kanak-kanak. Mereka berkebolehan untuk menggunakan beraneka jenis strategi untuk menyelesaikan masalah. Mereka dapat mengenal pasti jenis aktiviti pengajaran yang khusus kepada murid tertentu untuk menangani permasalahan dalam penimbaan ilmu pengetahuan. psikomotor dan afektif. Ia juga menyedarkan pendidik dan akhlak supaya perkembangan kognitif kanakkanak tidak boleh dipercepatkan melalui melalui kaedah tertentu. Mereka juga berupaya berfikir dan menilai sesuatu berdasarkan pemikiran abstrak atau logik. Teori dalam psikologi menggalakkan pelajar melibatkan diri dalam aktiviti pembelajaran. Ia harus mengikut susunan berurutan untuk menjamin perkembangan yang seimbang dan sihat. . guru boleh merancang strategi pengajaran untuk mengatasi masalah pembelajaran murid. guru juga dapat berfokus kepada proses pemikiran pelajar dan bukan hanya kepada hasil atau produk akhir untuk memastikan pelajar telah mengalami proses berfikir yang betul. emosi dan intelek maka dapat merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan tahap pertumbuhan dan perkembangan murid. Pelajar berupaya untuk meneroka dan mendapatkannya sendiri pengetahuan melalui interaksi dengan persekitaran. 4. Dengan adanya psikologi pendidikan. Malah. Manakala murid yang cepat pembelajarannya boleh diberi aktiviti pengayaan.Pada peringkat operasi formal. kanak-kanak boleh melakukan proses mental ke atas idea atau fakta dan andaian-andaian.