POTVRDA O KVALITETU IZVEDENOSTI

ELEKTRIČNIH INSTALACIJA
I OSNOVNI PODACI O OBJEKTU
1.
Vlasnik objekta
2.
Adresa
3.
Namjena objekta
4.
Broj i datum izdate el.energetske saglasnosti
5.
Broj i datum izdatog odobrenja za gradnju
6.
Projektna dokumentacija

MARELJA ŽELJKO
PIROTA TRAVNIK
STAMBENI

________________________

_______________________

(mjesto i datum)

(vlasnik objekta)

II OSNOVNI PODACI O IZVOĐAČU ELEKTRO INSTALACIJA
Štrakić Mehmed
1.
Prezime i ime izvođača radova
Ciglana bb, Dolac na Lašvi
2.
Adresa (sjedište)
ELTEST INŽINJERING TRAVNIK
3.
Naziv firme
4.
Broj registracije – odobrenja za rad i od U/I – 355/04 Travnik
koga je izdata
IZJAVA IZVOĐAČA ELEKTRIČNIH INSTALACIJA
Ovim potvrđujem kao ovlašteni izvođač da sam električne instalacije koje su predmet priključenja na
elektrodistributivnu mrežu isporučioca, izveo u skladu sa odgovarajućim Tehničkim propisima, BAS
standardima, Tehničkim uslovima i elektroenergetskom saglasnošću isporučioca električne energije.
Travnik .

M.P.

_________________________

(mjesto i datum)

(izvođač električne instalacije)

III OSNOVNI PODACI O ISPITIVANJU ELEKTRO INSTALACIJE *
Naziv firme koja je vršila ispitivanje
SELEKS ZENICA
1.
Broj registracije – odobrenja za rad i od UP/I-05-17-354/11
2.
koga je izdata
Federalno ministarstvo energetike
Broj dokumenta o stručnom nalazu,
3.
pregledu i ispitivanju elektr. instalacije
Primjenjeni sistem zaštite od opasnog
4.
napona dodira je
Vrijednost izmjerenog otpora uzemljenja
5.
zaštitnog strujnog kruga
Rpe = 0,3 Ω
6.
Vrijednost izmjerenog otpora petlje
IZJAVA ISPITIVAČA ELEKTRIČNIH INSTALACIJA
Ovim potvrđujem kao ovlašteni ispitivač električne instalacije koja je predmet priključenja na
elektrodistributivnu mrežu isporučioca, da je izvedena u skladu sa odgovarajućim Tehničkim propisima,
BAS standardima, Tehničkim uslovima i da su izmjerene veličine u granicama dozvoljenih te se ista može
priključiti na elektrodistributivnu mrežu isporučioca.

Travik ,20.032012 godina

M.P.

(mjesto i datum)

_________________________
(ispitivač električne instalacije)

* Firma koja izdaje potvrdu treba da posjeduje odobrenje za ispitivanje izdato od Federalnog Ministarstva energije, rudarstva i industrije.

Izdanje br:
305734372.doc

5

Izdavač:

Direkcija za distribuciju

OSQDD 72/08-01
strana 1/1