You are on page 1of 3

TADIĆ

GLAVNI PROJEKAT:

d.o.o.Žepče

P R O J E K T I R A NJ E I I N Ž E NJ E R I N G
tel++38732 881 -451;E -ail:tadic@tadic.info

MBTS 10(20)/0.4 kV, 400 kVA SA SVOĐENJEM SN I NN MREŽE
“KOBILJAČA 1

Investitor

JP EP HZ HB dd Mostar, DP CENTAR Novi Travnik

Građevina:

MBTS 10(20) kV, 400 kVA KOBILJAČA 1

Izradio:

TADIĆ d.o.o. ŽEPČE

GLAVNI PROJEKAT
TRANSFORMATORSKE POSTAJE
10(20)/0,4 kV, 400 kVA“KOBILJAČA 1”
ELEKTROMONTAŽNI DIO

Stupanj izrade: Glavni projekat
Broj projekta :

Investitor: JP EP
HZHB DD Mostar

13 – U 049

Projektant:
Antun Antukić dipl.ing.el.

Broj projekta: 13 – U 049
Datum: studeni, 2013.g.

List broj: 1/3

1.o. Prikaz predviđenih mjera zaštite od požara 2. 3. 3.4.17. 1.15. priključak transformatorske postaje i priključni energetski kabel Energetski transformator Srednjenaponsko postrojenje Spojevi na srednjenaponskoj strani Niskonaponsko postrojenje Spojevi na niskonaponskoj strani Zaštita Mjerenje Upravljanje Električna instalacija rasvjete i priključnica Ventiliranje transformatorske postaje Uzemljenje transformatorske postaje Transport i montaža Ispitivanje i puštanje u pogon Održavanje transformatorske postaje Priključni energetski kabeli Projektant: Antun Antukić dipl.1.14.7.1.3.2. 3.5. Prikaz mjera zaštite od požara 2.info GLAVNI PROJEKAT: MBTS 10(20)/0. Prikaz mjera za siguran rad za potencijalna mjesta rada u TP 2. 3.2. Zaštita od atmosferskih prenapona 2.12.el. 3. 3.6.11.TADIĆ d. Pružanje prve pomoći djelatnicima na radu 3. Primjena ostalih pravila zaštite na radu 2.1.1.2.3. 3.2.1.1.1.1.13.E -ail:tadic@tadic. Naslovna strana elektromontažnog projekta Sadržaj projekta 2. OPĆI DIO 1.2.3. Opasnost kod radova u postrojenju 2.g. Primijenjeni propisi 2. Investitor: JP EP HZHB DD Mostar Opći podaci Lokacija. Prikaz mjera zaštite na radu i tehničkih rješenja za primjenu pravila zaštite na radu 2. TEHNIČKI DIO 3.7.4 kV. 3. 400 kVA SA SVOĐENJEM SN I NN MREŽE “KOBILJAČA 1 SADRŽAJ 1.10. Postupak kod revizije kompenzacije 2.16. 3.5.o. 3.1. 3. 3. Broj projekta: 13 – U 049 Datum: studeni.4.2. List broj: 2/3 . Propisi o poslovima s posebnim uvjetima rada 2.1.Žepče P R O J E K T I R A NJ E I I N Ž E NJ E R I N G tel++38732 881 -451.2. Zaštita od previsokog dodirnog napona 2. Primijenjeni propisi 2.6.9. OPĆI DIO 2. 3.ing.1. 2013. 3.4. 3.8. 3.

E -ail:tadic@tadic.1.13. Presjek betonske kućice B-B 6.17.TADIĆ d.8.5.ing. TROŠKOVNIK 5. List broj: 3/3 . 2013.4 kV. Jednopolna shema uklapanja TS KOBILJAČA 1 u srednjenaponsku mrežu 6.1.1.2. Proračun unutarnje rasvjete 4.energetski transformator 4.2. Proračun hlađenja transformatora 4.4.2.10.9. Shema vezivanja multifunkcijskog brojila – poluizravno mjerenje 6.3.3. 630 A 6. Shema vezivanja zaštitnih uređaja 6.Žepče P R O J E K T I R A NJ E I I N Ž E NJ E R I N G tel++38732 881 -451.14 Elementi za uzemljenje Investitor: JP EP HZHB DD Mostar Projektant: Antun Antukić dipl.4 kV na SN mrežu 4.g.6. Oprema na niskom naponu 4. Oprema na srednjem naponu 4.7.1. Jednopolna shema niskonaponskog sklopnog bloka 6.o.1. GRAFIČKI PRILOZI 6. Proračun uzemljenja trafostanice 5. TEHNIČKI PRORAČUNI 4.2.energetski transformator 4.17. Jednopolna shema SN bloka 24 kV.11. Uzemljivački prsteni oko trafo postaje – presjek 6. Parametri kratkog spoja i izbor opreme 4. Situacija – lokacija TS 6. Adapteri i spojni elementi iz NSB 1250 A 6.5 Dispozicija električne opreme u TS presjek 6. Proračun spoja NN razvod . Broj projekta: 13 – U 049 Datum: studeni.4 Dispozicija električne opreme u TS 6. 5.6. Tehnički podaci kabela za spoj energetskog transformatora i SN sklopnog bloka 3.2. 400 kVA SA SVOĐENJEM SN I NN MREŽE “KOBILJAČA 1 3. Troškovnik elektromaterijala i opreme Troškovnik radova 6. Proračun spoja SN razvod .info GLAVNI PROJEKAT: MBTS 10(20)/0.1.12.el.1. Uzemljenje trafo postaje-tlocrt 6. Tehnički podaci kabela za povezivanje TS 10(20)/0. Presjek betonske kućice A-A 6.o.