You are on page 1of 3

Konsep Kesediaan Belajar

Kesediaan pembelajaran memastikan murid-murid memperoleh ilmu
daripada apa yang dipelajari.
Kesediaan ialah istilah yang merupakan satu bentuk proses yang
melibatkan pengintegrasian aspek fizikal, mental, dan emosi (kejiwaan)
seseorang insan dalam melaksanakan sesuatu tindakan.
Seseorang murid mampu menghayati dan memahami sesuatu pelajaran
dengan lebih mudah.
Guru dapat memperkenalkan sesuatu yang menarik, mengagumkan atau
sesuatu yang boleh menimbulkan minat murid-murid bagi ingin
mengambil tahu sesuatu topik yang akan diperkenalkan dan mendapatkan
kepuasan dalam pembelajaran.
Kepentingan Kesediaan Belajar
4.1 Guru dapat menyelesaikan masalah perbezaan.
a) Perbezaan individu.
b) Perbezaan jantina.
c) Perbezaan keyakinan diri.
d) Perbezaan perkembangan mental.
e) Perbezaan perkembangan fizikal.
4.2 Guru dapat mengambil langkah-langkah berikut untuk
memenuhi perbezaan kesediaan belajar pelajar yang berlainan.
a) Strategi pembelajaran.
Antara strategi pengajaran yang boleh dilaksanakan seperti pengajaran
berkumpulan, pengajaran individu untuk melayani perbezaan individu,
teknik peneguhan untuk memupuk kendiri positif murid, teknik menyoal
dan kaedah inkuiri penemuan.
Membangkitkan naluri ingin tahu murid, serta mewujudkan suasana
pembelajaran yang kondusif.
b) Isi kandungan pembelajaran.
Guru dapat merancang isi kandungan pembelajaran yang berkaitan
dengan pengetahuan dan pengalaman sedia ada pelajar serta dapat
memberi kemahiran asas yang kukuh .
c) Pemeringkatan isi pelajaran.

• Kesediaan emosi (kejiwaan): . Guru perlu menyusun isi pelajaran mengikut perkembangan kognitif (mudah kepada kompleks. • Kesediaan mental: Kesediaan mental merujuk kepada kemampuan memberi fokus. 4.Perkembangan intelek seseorang pelajar adalah berkadar secara terus dengan pertambahan umurnya. Seseorang murid yang bersedia dari segi mental mudah menerima pelajaran. dekat kepada jauh. Terdapat tiga jenis kesediaan belajar yang utama iaitu. Menyediakan alat bantu mengajar yang berkaitan serta dapat menarik perhatian. Perhatian dan penumpuan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kesediaan belajar pelajar bagi meningkatkan keberkesanan pengajaran guru. Sebagai contoh seseorang murid yang masih berbual dengan rakan ketika guru sedang mengajar atau tidak menyediakan peralatan belajar seperti buku dan alatulis menunjukkan murid tersebut masih belum bersedia untuk belajar. d) Pelbagai alat bantuan mengajar. penetapan matlamat. kesediaan fizikal (psikomotor). keadaan sekitar seperti kebisingan atau kekurangan peralatan atau bahan yang boleh menggugat kesediaan untuk belajar.3 Murid-murid dapat bersedia diri untuk belajar Pengalaman kanak-kanak pada peringkat awal juga boleh mempengaruhi pembelajaran dan perkembangan mereka seterusnya. Keadaan kesihatan seseorang murid juga memberi kesan yang besar terhadap proses pembelajaran. umum kepada spesifik) . kesediaan kognitif. bersifat rasional serta bijak membuat keputusan yang menguntungkan semua pihak. mengekalkan minat dan menambah penumpuan pelajar. afektif (emosi dan sikap) sebelum menerima pembelajaran bagi menghasilkan pembelajaran yang berkesan. Jenis Kesediaan Belajar • Kesediaan fizikal: Dari segi perlakuan serta tindakan. kesanggupan dan kematangan berfikir secara kritis dan kreatif dalam penyelesaian sesuatu masalah tanpa mengikut nafsu semata-mata. pengalaman sedia ada kepada pengalaman baru.

Membolehkan murid mendapat ilmu dengan lebih mudah serta memahami topik pembelajaran yang diajar oleh guru. Ketenangan jiwa dapat memandu murid supaya lebih fokus. yakin dan bersemangat untuk belajar.Ketenangan jiwa mampu menstabil serta mengawal diri daripada terlibat dengan perlakuan yang boleh membinasakan diri kita sendiri. .