You are on page 1of 3

Globaluție

Aderarea la economia globală și intrarea în Turma electronică echivalează cu scoaterea țării pe
piața de acțiuni. Aceasta înseamnă transformarea țării într-o companie cotată la bursă, numai că
deținătorii de acțiuni nu mai sunt cetățenii. Ei sunt membrii Turmei electronice, indiferent unde s-ar
afla. Turma electronică și superpiețele sunt pe cale să devină două dintre cele mai coercitive și
intruzive forțe de intimidare din lume. Procesul prin care turma ajută la a șezarea pie țelor de temelie
ale democrației a fost denumit ca revoluția din afară sau globaluție.
Politica externă tradițională, în special de extermă dreaptă și stângă, subaprecia puterea
Turmei electronice și a globalizării de a contribui la democratizare. Este important ca Uniunea
Europeană, Programul de Dezvoltare al Națiunilor Unite și fiecare re țea în continuă extensie a
organizațiilor nonguvernamentale care monitorizează și promovează drepturile omului să sprijine
inițiativele de democratizare de pe piețele aflate în ascensiune. Turma poate impune presiuni cărora
puține guverne pot să le reziste. Turma face eforturi să intre în re țeaua de conectare nu pentru că
prețuiește democrația ca atare. Ea prețuiește stabilitatea, previzibilitatea, tramsparen ța și abilitatea de a
transfera și proteja proprietatea privată de confiscarea arbitrară sau criminală. Dar pentru a asigura
aceste lucruri, turma are nevoie ca țările în curs de dezvoltare să instaleze software-uri și sisteme de
operare mai bune și să aibă o guvernare mai bună, toate acestea alcătuind pietrele de temelie ale
democrației.
Transparența
În ultimii ani, Turma electonică a învățat, de regulă într-un mod dur, să pretindă mai multă
trasparență în rapoartele financiare. Țările care se alătură turmei înva ță din ce în ce mai bine, tot întrun mod dur, că, cu cât există mai multă transparen ță referitor la datele și tranzac țiile lor financiare, cu
atât mai mică este probabilitatea ca turma să intre brusc în panică și să se retragă. În decembrie 1997,
atunci când economia Coreei de Sud a intrat în dificultate, coreeni spuneau oricui să rezervele lor
valutare erau de 30 de miliarde de dolari, deși în realitate erau de numai 10 miliarde de dolari. Lipsa
de transparență este ceea ce determinî unele dintre cele mai periculoase panici.
Standarde
Cu cât turma investește mai mult în fabrici sau piețe din diferite țări, cu cât aceste țări vor să
atragă investiții de la turmă, cu cât mai multe companii din aceste țări vor să fie cotate la bursele dintruna din superpiețele de frunte, cu atât mai puternică va fi presiunea exercitată asupra lor de a respecta
standardele financiare internaționale. Comer țul online intesifică în mod categoric supravegherea
guvernelor și companiilor în vederea unei mai bune guvernări. Întrucât pătrundem din ce în ce mai
mult într-o lume în care Internetul își pune amprenta asupra comer țului, tendin ța spre standarde
globale comune capătă o forță uriașă. A face afaceri prin Internet înseamnă, prin defini ție, a fi global.
O asemenea globaluție nu se petrece doar în lumea în curs de dezvoltare. Poate că cel mai
elocvent exemplu din lumea de astăzi pentru modul în care globaluția impune standarde din afară, care
nu pot fi generate de sus sau de jos, este decizia din 1999 a Uniunii Europene de a impune o monedă
unică și standarde financiare pentru toți membrii ei, cu o singură bancă centrală. Pentru o țară ca Italia,
renumită pentru guverul ei corupt și ineficient, Uniunea Monetară Europeană este mană cerească.
Corupția
Globaluția a creat pentru fiecare țară care tolerează corup ția costuri mult mai ridicate chiar și
numai pentru faptul că, într-o lume în care oamenii au atâtea opțiuni de investi ții, de ce și-ar face nervi
investind în țara X, unde trebuie să-l plătești pe fiecare și pe unchiul fiecăruia, când te po ți duce în țara
Y, cu aceleași costuri salariale și fără să mai trebuiască să mituie ști pe nimeni? Pentru turmă, corup ția
nu este decât un alt nume dat imprevizibilului, întrucât orice afacere poate fi anulată chiar dacă ai

Globaluția o va sprijini. poate să se adapteze mai rapid condițiilor și cererilor. a fost și cel care a suferit cel mai mic regres economic de pe urma crizei asiatice din 1997-1998. Iar dacă bursa de obligațiuni nu face fa ță. ca urmare. Turma electronică a încurajat multă vreme crearea de pie țe de obliga țiuni. cât și în Germania. cu atât există mai mult feedback. Odată ce guvernul chinez va anunța că presa este liberă să scrie despre afaceri. Se întâmplă însă de prea multe ori ca țările în curs de dezvoltare să aibă numai unul din sau. să se poată adresa pie ței de acțiuni și obligațiuni. din această cauză. Nu este deloc întâmplător că Taiwanul. Țara cea mai autoritară și mai coruptă din sud-estul Asiei. este nevoie de mai multă flexibilitate pentru a scoate din turmă maximum de profit și pentru a se putea proteja de ea. în cel mai bun caz. Iar atunci când este expus șocurilor și surprizelor. a clacat – populația indoneziană nu era pregătită să sufere constrângerile reformei. să se poată întoarce la bursa de ac țiuni și la bănci. După ce. La 20 noiembrie 1997. firmelor europene și japoneze li se interzice să mituiască funcționari străini pentru a primi contracte. na țiunea din sud-estul Asiei care are cea mai liberă presă. Cu cât turma se măre ște și devine mai rapidă. ce cuprinde statele industrializate democratice de vârf din întreaga lume. a fost cel mai puțin flexibilă. Așa va apărea în China o presă liberă. Thailanda a ales cel mai curat și mai democratic partid din țară și a adoptat o nouă constitu ție pentru combaterea corupției. în toamna lui 1997. dacă băncile respectivei țări întâmpină dificultă ți. iar turma nu urăște nimic mai mult decât a șa ceva. cât și pentru modul în care piețele de ac țiuni și de obliga țiuni bine reglementate contribuie la o mai mare democratizare financiară și la transparen ță. este cea care se vede deposedată de economiile strânse prin muncă. a adoptat o bună parte din legile americane pentru combaterea corupției. cumpărând ac țiuni la bursă și emitând obligațiuni pe piață. Piața de acțiuni și obligațiuni Există în esență trei moduri de a obține bani: împrumutând de la o bancă. pentru ceea ce era absolut legal atât în Franța. legitimitatea și susținerea. atât pentru propriile nevoi. Pie țele de ac țiuni li obliga țiuni îi eliberează pe întreprinzători de obligația de a cultiva rela ții doar cu o mână de bancheri în vederea obținerii banilor. cele 29 de națiuni din Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). Este foarte important ca o țară să dispună de toate cele trei modalități. Cea mai furioasă persoană din lume nu este cea care și-a pierdut locul de muncă. astfel că le va fi cam greu să pretindă reduceri fiscale pentru banii folosi ți pentru mită. Legea împotriva corup ției în străinătate (The Foreign Corrupt Practices Act) adoptată în 1977 interzice firmelor americane să plătească mită pentru a accelera afacerile demarate în afara țării. sistemele lor financiare sunt mai puțin stabile. Potrivit noilor reglementări ale OCDE. în cele din urmă. Cu c țt guvernarea este mai democratică. două dintre cele trei picioare și. ziare precum Southern Weekend din China vor profita de această deschidere pentru a insera în paginile consacrate afacerilor tot felul de știri cvasipolitice și critice față de corupție și abuzurile politice comise de func ționari. Liderii Chinei încă nu știu acest lucru. cu atât mai pu țin probabil este ca sistemul financiar al unui stat să fie expus surprizelor. Indonezia lui Suharto. Libertatea presei China este pe cale să aibă o presă liberă. Cu cât societatea unui stat este mai deschisă și mai democratică. cu atât mai flexibilă și mai deschisă va fi economia globală. în locul celor incapabili. cel mai puțin capabilă să adopte un software nou și. și există șanse mai mari de a face din mers corecțiile necesare înainte ca statul să se izbească de un recif și cu atât mai u șoară va fi numirea unor manageri noi. Democratizarea Turma electronică va intensifica presiunile de democratizare și aceasta din trei motive extrem de importante – flexibilitatea. dar se vor vedea împinși în această direc ție. mai responsabilă și mai deschisă. așa încât.mituit pe cineva. Turma electronică îi declarase starea de faliment. întrucât nu se sim țea alături .

dar că. pe de altă parte. și alta este să asigure durabilitatea acestor progrese pentru a le ancora temeinic într-un sistem democratic sau pe cale de a se democratiza. incontrolabile. o ordine de drept și responsabilități clare – dar care nu organizează alegeri libere – nu vor putea ține multă vreme pasul cu turma. . ci și în fața unor for țe globale care le influen țează via ța. Dar numai alegerile nu vor fi niciodată suficiente pentru a garanta o bună guvernare: Rusia și Pakistanul au dovedit-o cu prisosință.și pot impune voința nu numai în fața propriilor guverne. Singurul lucru care poate fi spus în favoarea sistemuluin globalizării este că nu face discriminări – celor slabi. nu se pune problema ca în sistemul globalizării. luarea deciziilor să fie trannsferată din sfera politică a unei țări în sfera pieței globale. ca și celor puternici le lasă impresia că au pierdut controlul și că se află la cheremul unor forțe din afară.de guvern. nici o țară și nici o institu ție nu mai poate exercita controlul politic total. instalarea unui sistem modern de operare și software într-o țară în care alegerile nu înlătură liderii corup ți nu va fi niciodată eficientă. nu permite fluxul liber de informa ții. nu permite urmărirea independentă în justi ție a corpuției și nu permite alegeri libere. unde nici un individ. Ele au partea lor de vină în crearea opiniei extrem de răspândite. Cel puțin deocamdată. pentru a putea fi schimbată conducerea politică. pot provoca un efect contrar. Turma electronică și superpiețele au. Pentru că nu poți susține un software bun cu un regim autoritar care nu este el însu și răspunzător. în care puterea se împarte egal între state și superpie țe. în special în statele democrate. că oamenii. chiar și atunci când trăiesc într-o democra ție. Una dintre cele mai mare provocări pentru gândirea politică din era globalizării este cea a modului în care cetă țenilor le poate fi indus sentimentul că. Una este ca guvernul să îmbunătățească pe hârtie sistemul de operare și software-ul. pierd controlul asupra propriei lor vieți. pe de o parte. o contribu ție importantă la democratizare. În același timp. întrucât chiar reprezentan ții lor ale și trebuie să cedeze în fa ța dictatorilor nealeși ai pieței. Țările care încearcă să intre în turmă având un software bun.