You are on page 1of 52

JUDEŢUL

:
FORMULAR:

10
BUGETUL GENERAL CENTRALIZAT AL UNITĂŢII ADMINISTRATIV TERITORIALE
PE ANUL
- mii lei -

Cod
rând

A

VENITURI TOTAL (rd.02+18+19+20+23)

Bugetul
local

Bugetul
instituţiilor publice
finanţate din
venituri proprii si
subventii din
bugetul local

Bugetul
instituţiilor publice
finanţate integral
din venituri proprii

Bugetul
împrumuturilor
externe şi
interne

Veniturile si
Bugetul fondurilor cheltuielile
externe
evidentiate in
nerambursabile
afara
bugetului local

Total

Transferuri
Total
între bugete**)
buget
(se scad)
general

0

1

2

3

4

5

6

7=1+2+3+4+5+6

8

9=7-8

01

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02

0.0

0.0

Venituri fiscale (rd.04+06+09+10+11+16)

03

0.0

0.0

Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane
juridice, din care:

04

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Venituri curente (rd.03+17)

Impozit pe profit
Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice,
din care:

05

06

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare
din patrimoniul personal *)

07

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

08

0.0

0.0

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital

09

0.0

0.0

10

0.0

0.0

11

0.0

0.0

12

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Impozite şi taxe pe proprietate
Impozite si taxe pe bunuri si servicii (rd.12 la rd.15)
Sume defalcate din TVA
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

13

Taxe pe servicii specifice

14

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau
pe desfasurarea de activitati

15

Alte impozite si taxe fiscale

16

0.0

0.0

Venituri nefiscale

17

0.0

0.0

Venituri din capital

18

0.0

0.0

Operatiuni financiare

19

Subvenţii (rd.21+22)

20

0.0

0.0

21

0.0

0.0

22

0.0

0.0

Subvenţii de la bugetul de stat
Subvenţii de la alte administratii
Sume primite de la UE in contul platilor efectuate

23

- mii lei -

Cod
rând

A

CHELTUIELI - TOTAL (rd.25+37+40+41+42)

Bugetul
local

Bugetul
instituţiilor publice
finanţate din
venituri proprii si
subventii din
bugetul local

Bugetul
instituţiilor publice
finanţate integral
din venituri proprii

Bugetul
împrumuturilor
externe şi
interne

Veniturile si
Bugetul fondurilor cheltuielile
externe
evidentiate in
nerambursabile
afara
bugetului local

Total

Transferuri
Total
între bugete**)
buget
(se scad)
general

0

1

2

3

4

5

6

7=1+2+3+4+5+6

8

9=7-8

24

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

25

0.0

0.0

Cheltuieli de personal

26

0.0

0.0

Bunuri si servicii

27

0.0

0.0

Dobanzi

28

0.0

0.0

Subventii

29

0.0

0.0

Fonduri de rezerva

30

0.0

0.0

31

0.0

0.0

Alte transferuri

32

0.0

0.0

Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile
postaderare

33
34

0.0

0.0

35

0.0

0.0

0.0

0.0

Cheltuieli curente (rd.26 la rd.36)

Transferuri intre unitati ale administratiei publice

Asistenta sociala
Alte cheltuieli
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila

36

Cheltuieli de capital

37

Operatiuni financiare (rd.39+40)

38

Imprumuturi acordate

39

0.0

0.0

40

0.0

0.0

0.0

0.0

Rambursari de credite externe si interne
Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent

41

Rezerve

42

EXCEDENT(+)/DEFICIT(-)
(rd.01-rd.24)

43

NOTĂ:
*) Numai restanţe din anii precedenţi
**) Se înscriu transferurile de sume dintre bugetele care compun bugetul general centralizat

DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE

Director executiv,

JUDEŢUL:____________
Formular:

10/01
140/01
0/01
BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI
PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE ANUL ___________

- mii lei DENUMIREA

I N D I CATO R I LO R

Cod indicator

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.01
48.02
00.02
00.03
00.04

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod
01.02)
Impozit pe profit
(cod 01.02.01)
Impozit pe profit de la agenţi economici 1)

00.05
01.02
01.02.01

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE
(cod 03.02+04.02)
Impozit pe venit (cod 03.02.18)

00.06
03.02

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal **)
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)
Cote defalcate din impozitul pe venit

03.02.18
04.02
04.02.01

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale
A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice (cod 05.02.50)
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital
A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL
- Restante anii anteriori -(06.02.02)
Cote defalcate din impozitul pe salarii
- Restante anii anteriori A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

04.02.04
00.07
05.02
05.02.50
06.02
06.02.02
00.09
07.02
07.02.01
07.02.01.01
07.02.01.02
07.02.02
07.02.02.01

Program

din care:

2009

trim.I

trim.II

trim.III

trim.IV

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x
3

- mii lei DENUMIREA

I N D I CATO R I LO R

Cod indicator

Program

din care:

2009

trim.I

trim.II

trim.III

trim.IV

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)
Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restanţe ani anteriori din impozitul pe terenul
agricol
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru **)
Alte impozite si taxe pe proprietate
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

07.02.02.02

x

x

x

x

x

07.02.02.03
07.02.03
07.02.50
00.10

x

x

x

x

x

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.07)
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la
nivelul judeţelor

11.02

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

11.02.01

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la
nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucureşti

11.02.02

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale
11.02.06
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii si
a bazelor sportive din spaţiul rural
11.02.07
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)
Taxe hoteliere
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)
Impozit pe spectacole
Alte taxe pe servicii specifice
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod
16.02.02+16.02.03+16.02.50)
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)

12.02
12.02.07
15.02
15.02.01
15.02.50
16.02
16.02.02
16.02.02.01

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

16.02.02.02
16.02.03

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati

16.02.50

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)
Alte impozite si taxe
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.03+30.02.05+30.02.08+30.02.50)
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale

18.02
18.02.50
00.12
00.13
30.02
30.02.01
4

- mii lei DENUMIREA

I N D I CATO R I LO R

Cod indicator

Program
2009

Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti
Venituri din concesiuni si inchirieri
Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02 )
Venituri din dividende de la alti platitori
Alte venituri din proprietate
Venituri din dobanzi (cod 31.02.03)
Alte venituri din dobanzi
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)
Venituri din prestari de servicii si alte activitati
(cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)
Venituri din prestari de servicii
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social
Taxe din activitati cadastrale si agricultura
Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unităţile de protecţie socială
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)
Taxe extrajudiciare de timbru
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe
Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu
confiscarea potrivit legii
Alte amenzi, penalitati si confiscari
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.11+36.02.50)
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice
Venituri din ajutoare de stat recuperate
Alte venituri
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)
Donatii si sponsorizari
Alte transferuri voluntare
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07)
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

din care:
trim.I

trim.II

trim.III

trim.IV

30.02.03
30.02.05
30.02.08
30.02.08.02
30.02.50
31.02
31.02.03
00.14
33.02
33.02.08
33.02.10
33.02.12
33.02.24
33.02.27
33.02.28
33.02.50
34.02
34.02.02
34.02.50
35.02
35.02.01
35.02.02
35.02.03
35.02.50
36.02
36.02.01
36.02.05
36.02.11
36.02.50
37.02
37.02.01
37.02.50
00.15
39.02
39.02.01
5

I trim.II trim.02..III trim.03 39.02.07 din care: trim.04 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale 39.mii lei DENUMIREA I N D I CATO R I LO R Cod indicator Program 2009 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului Venituri din privatizare 39.02.IV 6 .

OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 40.01+42.10+40.07+42.03 la 42.IV x x x x x x x x x x x x x x x 00.02.02.10+ de la 42.02.05 42.02.02.10 40.07 Finanţarea programului de pietruire a drumurilor comunale şi alimentare cu apă a satelor (cod 42.02.02.09.13 42.02.18 42.02.02.02.09.14 42.12 7 .02.02+43.19+42.02.17 00.02) Subventii de la bugetul de stat (cod 00.02. modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate Program 42.02.06 40.02.02.06+40.III trim.II trim.11+40. reabilitarea.02 A.mii lei DENUMIREA I N D I CATO R I LO R III.02.02) 42.16 40.03 42.15 Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finantarea investitiilor la spitale Subventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale 42.16 42.02..02.02.I trim.02.11 40.02.07 40.01 Investitii finantate partial din imprumuturi externe Aeroporturi de interes local Planuri si regulamente de urbanism Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcţiilor de cvartale de locuinţe noi Finanţarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD 42.01 Finanţarea subprogramului privind alimentarea cu apă a satelor Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu destinaţie de locuinţă Subvenţii pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit 42.02.02.01+42.50) Cod indicator din care: 2009 trim.02.09.02.19 42. SUBVENTII (cod 00.20) 40.02.02.02.09+42.18) SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.20) Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare 00.02.02 Subvenţii pentru finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor Finanţarea unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar Subvenţii primite din Fondul Naţional de Dezvoltare ***) 42.17+42.02.07+40.02) Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.09. De capital (cod 42.10 42.09 Finanţarea subprogramului privind pietruirea.02.17 42.02.04 42.19+00.02 Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice de interes local sau a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice şi juridice Împrumuturi temporare din trezoreria statului***) Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casă***) Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate IV.02.02.12 la 42.50 00.06 42.

02.02.02.02.02.16) 45.01 45.21 42.01 la 45.02.07+45.02. combustibili petrolieri Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale Subvenţii pentru acordarea trusoului pentru nou-născuţi 00.02.40 42.02..II trim.02.08 Sume primite de la UE in contul platilor efectuate (cod 45.37+42.02.02.02.02.mii lei DENUMIREA I N D I CATO R I LO R Cod indicator Subvenţii către bugetele locale pentru finanţarea programului multianual de asistenţa tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiţii publice finanţate prin Programul operaţional regional 2007-2013 42.32 la 42.33 Program din care: 2009 trim.02 Fondul European de Dezvoltare Regionala Fondul Social European 45.41 43.02 43.01 Subvenţii de la bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetele locale.02 Fondul de Coeziune 45.02. pentru finanţarea programelor pentru ocuparea temporară a fortei de munca si subventionarea locurilor de munca 43.02.29+de la 42.02.02.15+42.III trim.02.02.28+42.I trim.32 42.02.08) Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului 42.34 42.02.29 42.02.07 Subvenţii primite de la bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru ajutoare în situaţii de extremă dificultate ***) 43.07+43.21+42.35 42.02.IV x x x x x x x x x x 42.20 42. cărbuni.40+42.02.08+42.02.04+43.02.28 42.02.04 Subventii primite de la alte bugete locale pentru instituţiile de asistenţă socială pentru persoanele cu handicap 43.02.02.02.20 B.02.01+43.37 Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru pentru realizarea obiectivelor de investiţii Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii Subventii de la alte administratii (cod 43.19 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare 42.02.02.41) Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap Subventii primite din Fondul de Interventie***) Finantarea lucrărilor de cadastru imobiliar Subvenţii pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor la combustibili Sprijin financiar la constituirea familiei Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne.05 +45.02.Curente(cod42.02.02.36 Subventii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea programelor de electrificare 42.03 8 .

contractate/garantate de administraţiile publice locale Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor Alte servicii publice generale 54.10 54.01) Din total capitol: Autoritati executive si legislative (cod 51.02.05 45.02.02.02+79.02+69.02) Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.07 Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat Programe comunitare finanţate în perioada 2007-2013 Alte facilităţi şi instrumente postaderare 45.02+55.02.04 Fondul European de Pescuit Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare 45. ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 59.02 Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei (cod 56.02+63.06+56.02 (cod 60.IV 51.50 56.I trim.01.02 56.02+57.07 54.02.II trim.06 54.15 45.07 56. contractate/garantate de stat Fond pentru garantarea împrumuturilor externe.05 la 54.III trim.01.01) Plati efectuate în anii precedenti si recuperate in anul curent 56.02 57.16 TOTAL CHELTUIELI (cod 50.05 54.02.50) Din total capitol: Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale Fond pentru garantarea împrumuturilor externe.02.02.02) din care: 9 .10+54.07+56.02.02 51.02.02.02.09) Din total capitol: Transferuri din bugetele consiliilor judeţene pentru finanţarea centrelor de zi pentru protecţia copilului trim.02 Alte servicii publice generale (cod 54.02.02.02.02) 49.07+54.02.02.02.02.06 Transferuri din bugetele proprii ale judetelor pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate Plati efectuate în anii precedenti si recuperate in anul curent(57.01 Partea a II-a APARARE..02.02+61.02.02+54.09 57.02.02 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02.01 51.02.08 45.02+56.02 Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi 55.02.03) Autorităţi executive 50.02.03 54.mii lei DENUMIREA I N D I CATO R I LO R Cod indicator Program 2009 Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala 45.02.02+59.

02.02 Sanatate 66.02. recreere si religie (cod 67.I trim.03.11.02.02.02.02.02) Învatamânt prescolar Învatamânt primar Învatamânt secundar (cod 65.02.III trim.11.04.03 61.05+67.06.02.03 65.03) Spitale generale Unităţi medico-sociale Servicii de sanatate publică Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.06+67.02.50) din care: trim.50) Alte institutii si actiuni sanitare Cultura.02.03+61.11.02+68.02.02+67.01 65.03+65.02.30) Internate si cantine pentru elevi Alte servicii auxiliare Alte cheltuieli în domeniul învatamântului 63.02 61.03 la 65.50 65.02.07 65.02 (cod 66.04.02.02.04) Politie comunitara Protectie civila şi protecţia contra incendiilor (protecţie civilă nonmilitară) Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale 61.50 66.05 61.02.02.02.07.02.02.50.50 66.02.50) Din total capitol: Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.02 10 .02.02+66.50) Din total capitol: Învatamânt prescolar si primar (cod 65.11 65.11.02.02.11+65.02.50 67.01+66.02 Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.05+61.08+66.II trim.02.02.03) Învatamânt secundar inferior Învatamânt secundar superior Invatamant profesional Învatamânt postliceal Învatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.02.05 65.05+65.01+65.03.02.02.03+67.02.02.50.02 65.02.06.02.02) Invatamant (cod 65.04.01 65.03.02.02.02.03 65.02.06.04.03.02.02.IV 60.06+66.02 65.02.02.02.04 65.02.30 65.03.02 65.04 65.02) Din total capitol: Aparare nationala 60.04) Învatamânt special Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.02.02 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.03.02.mii lei DENUMIREA I N D I CATO R I LO R Cod indicator Program 2009 Aparare (cod 60.02.06 66.02.03 66.02.07.50) Din total capitol: Ordine publica (cod 61.01 66.02.06.08 66.02.01 la 65..07+65.04.04 61.03 65.

01+70.01 67.02.03.50 68.02.03+70.08 67.30 67.10 68.10 la 68.03.12+67.II trim.03.03 11 .02 68. recreerii si religiei Asigurari si asistenta sociala (cod de la 68.03.02 la 67. servicii si dezvoltare publica (cod 70.02. municipale Muzee Institutii publice de spectacole si concerte Scoli populare de arta si meserii Case de cultura Camine culturale Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice Alte servicii culturale Servicii recreative si sportive (cod 67.12 68.03.08+67.30) Biblioteci publice comunale.02.05.03.05.02.02.04 68.02.03.02.02.02.02.02.02.03.03.12 67.15.05.02 68.03.02 70.02.03.05 68.03 67.02. parcuri.50) Din total capitol: Locuinte (cod 70.02) Locuinte.05. orasenesti.02.50) Din total capitol: Asistenta acordata persoanelor in varsta Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.02) Asistenta sociala in caz de invaliditate Asistenta sociala pentru familie si copii Ajutoare pentru locuinte Creşe Unităţi de asistenţă medico-sociale Prevenirea excluderii sociale (cod 68.12+68.05 la 70.03.02.11 68.02 67.04 67.30) din care: trim.03) Sport Tineret Intretinere gradini publice.03 67.01 68.02) Ajutor social Cantine de ajutor social Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA.02.IV 67.02.05.06 68.07 67.02.02.02.02. baze sportive si de agrement Servicii religioase Alte servicii în domeniile culturii.05 67.I trim.mii lei DENUMIREA I N D I CATO R I LO R Cod indicator Program 2009 Din total capitol: Servicii culturale (cod 67.III trim.02.06 67.05.02.02 70.02.50 69.02.06+de la 68.15 68.02 68.02.02.02.05..03.03.15.01+68.02.02.02.02.02.06 67. LOCUINTE. zone verzi.02.15+68.02.04 la68.02.03 67.07+70.02.02. MEDIU SI APE (cod 70.05 67.02+74.02.01 la 67.15.02.02.15.02 67.02.02.02.02.03.02.

50 Protectia mediului (cod 74.02) Actiuni generale economice.02.50) Din total capitol: Energie termica Alti combustibili Alte cheltuieli privind combustibili si energia 81.02.02.02.03.02.02.05.02.02.02. piscicultura si vanatoare (cod 83.03+74.02.02 Agricultura.01) 79.02.30 70.02.06+80.02+84. tratarea si distrugerea deseurilor Canalizarea si tratarea apelor reziduale 74.02.02) Salubritate Colectarea.09 80.02.05.06 81.02) Alimentare cu apa Amenajari hidrotehnice Iluminat public si electrificari rurale Alimentare cu gaze naturale in localitati Alte servicii în domeniile locuintelor.10+80.mii lei DENUMIREA I N D I CATO R I LO R Cod indicator Program 2009 Dezvoltarea sistemului de locuinte Alte cheltuieli in domeniul locuintelor Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.02.30) Protecţia plantelor şi carantină fitosanitară 83.01.02.02.02.02.01 74.01.01.02.02.05 74.02.02 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02 74.30 Combustibili si energie (cod 81.09+80.02.05.05+74.05.02.02.02.02.01 70.02.02. comerciale si de munca (cod 80.IV 70.83.02 80.02.01+70.03) Din total capitol: Agricultura (cod 83.02.05.06 80.02.02.02+87.02 70.I trim.06+81.10 80.02.05.III trim.03.07 81.03.06 70. silvicultura.03 74.03+.06 Din total capitol: Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01 70.02.01.01+74.07+81.07 70.06) Din total capitol: Reducerea şi controlul poluării Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.05 70.02.02+83.02 74. serviciilor si dezvoltarii comunale din care: trim.50 83.02 81.01.01.02+81.02.01.03 12 .01 80.II trim.03.01.05.03 83.02.02.05.30) Prevenire si combatere inundatii si gheturi Stimulare întreprinderi mici si mijlocii Programe de dezvoltare regionala si sociala Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale 80..03.

03.02.02.02.03.50 96.02.02.05+87.06+84.01+de la 87.III trim.50) Din total capitol: 87.06 84. trim. NOTA: conform clasificaţiei economice.03 87.02 VII.02.02.02.50) Din total capitol: Transport rutier (cod 84.02. EXCEDENT / DEFICIT Rezerve EXCEDENT (cod 00.03.02.01 87.02.02.03 84..I trim.02.03.02.05 87.02.30 Transporturi (cod 84.02 DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE Director executiv.03 84.03.02) DEFICIT 1) numai de la regiile autonome şi societăţile comerciale de subordonare locală care realizează proiecte cu finanţare externă.02 99.02.01 84.02.01 la 84.04 87.02 84.02. 13 .02.II trim.02 Alte actiuni economice (cod 87.02.02 97.02.01-49.IV 83.03 la 87.06.mii lei DENUMIREA I N D I CATO R I LO R Cod indicator Program 2009 Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 84.02 84.03+84.Fiecare capitol.02.02.02) Aviatia civila Alte cheltuieli în domeniul transporturilor Fondul Român de Dezvoltare Sociala Zone libere Turism Proiecte de dezvoltare multifunctionale Alte actiuni economice din care: 84. REZERVE.02 98.03.50 87. subcapitol şi paragraf de cheltuieli se detaliază în mod corespunzător.06. conform Codului fiscal *) Detalierea se face numai in executie **) Numai restanţe din anii precedenţi ***) Nu se completează în etapa de planificare .03) Drumuri si poduri Transport în comun Strazi Transport aerian (cod 84.

50 37.14 JUDEŢUL:____________ Formular: 10-02 BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII. penalitati si confiscari (cod 35.14 33.50 35.21 33.10.10.10.19 33.10. VENITURI FISCALE (cod 00.19+33.05 33.10.13+00.14) C1. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+30.10 33.10.10. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15. altele decât subvenţiile (cod 37.10.03 30.10.10) Venituri din proprietate (cod 30.50 36.10.10.17 33. PE ANUL __________ .10.16 33.10.10 37. manifestari culturale.05+30.50) Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti Venituri din concesiuni si inchirieri Venituri din utilizarea pasunilor comunale Alte venituri din proprietate C2.10+36.mii lei DENUMIREA I NDI CATORI LOR Cod indicator Program 2009 TOTAL VENITURI (cod 00.10) Taxe pe servicii specifice (cod 15.03+00.17) I.10 35.10 15.10.10.10.50 34.10+34.14 33.II trim.01) Impozit pe spectacole C.10) A4.10.10 30.02+00. penalitati si confiscari Diverse venituri (cod 36.10.10+37. camine si cantine Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10.10.III trim.05+33.13+33.50 00.10.01 din care: trim.01+37.50) Donaţii şi sponsorizări 00. eliberari permise Amenzi.08 33.16+33.10) Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10 15.12) A.13 33.01 00.10.12 00.10.05 30.10.02 00.I trim.10 36.10.10.15+00.17+33. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33. specializare si perfectionare Venituri din serbari si spectacole scolare.10.50) Taxe si alte venituri in învăţământ Venituri din prestări de servicii Contributia de intretinere a persoanelor asistate Contributia elevilor si studentilor pentru internate.09+30.10.09 30.10.21+33.50) Alte venituri din taxe administrative. artistice si sportive Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati Venituri din taxe administrative.10.50) Alte amenzi.10 34.10.10+35.08+33.01 00.IV .10.10.10. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.50) Alte venituri Transferuri voluntare.14+33.10.10. eliberari permise (cod 34.13 30.10.03 00.

02) Învatamânt prescolar Învatamânt primar 59.50 Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10 65.10 Alte servicii publice generale (cod 54.05 61.09+43.50 II.07+65.10.03+65.01 39.03. SUBVENTII (cod 00.10.10) 00.10 39.10.10+79.02 din care: trim.10.11+65.I trim.10.03 65.10.10) 49.04 61.14 TOTAL CHELTUIELI ( cod 50.10+63.18) SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.05+61.10+67.01 65.03+61.03.50) Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice Alte venituri din valorificarea unor bunuri IV.10.10.10.10.17 00.50) Din total capitol: Ordine publica ( cod 61.05+65.10 61.10.39) Subventii de la bugetul de stat pentru spitale finanţate din FEN postaderare SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10+69.10 Subvenţii de la bugetul local pentru finantarea sanatatii 43.10.10+43.IV . ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 61.III trim.01+39.10.10+54.10.04) Politie comunitara Protectie civila si protectie contra incendiilor Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10) Subventii de la bugetul de stat (cod 00.03.14) 00.10.10 54.10.10.10.15 .09 43.10.10 Subvenţii pentru instituţii publice Subvenţii de la bugetele locale pentru spitale 43.10.19 42.10 65.50 55.01+65.03.10+55.10 Partea a II-a APARARE.10.50 63.10.19) A.10.10.10.10.10.10) Invatamant ( COD 65.03.10+66.03 61.15 39.10 00.mii lei DENUMIREA I NDI CATORI LOR Cod indicator Program 2009 Alte transferuri voluntare 37.04+65.10+43.10.50) Din total capitol: Învatamânt prescolar si primar ( COD 65.10+68.10 Din total capitol: Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor Alte servicii publice generale Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 54.10.10 61.10.10.11+42.II trim.10.10+59.18 42.10.10) Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10 54.39 43.10.10) Ordine publica si siguranta nationala ( cod 61.50) 50.03.10.10.10.11 42. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39. De capital ( cod 42.10.

06+66.04+68.50 68.05 67.10.03.10.III trim.10.06 67.03.04.10.10 Servicii recreative si sportive ( cod 67.10.03.10.11.05 67.04.10.10.10.10.50 67.04.10.10.10 67.10.10.05+68.03.05 65.03.10.11.11 65.15 67.10.01 65.10.03+67.04.50) Din total capitol: Asistenta acordata persoanelor in varsta Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati ( cod 68.10.01 67.03.05 din care: trim.I trim.10.05.03 65.10.10.10.10.03.11+68.10.03.30 67.10.05.07.03 Institutii publice de spectacole si concerte Scoli populare de arta si meserii Case de cultura Camine culturale Universitati populare Presa Edituri Gradini botanice Alte servicii culturale 67.07.03.10.03.10.03 la cod 67.10.50) Din total capitol: Servicii culturale ( cod 67.07+67.10.05.50) Din total capitol: Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi ( cod 66.IV .10.03.06.10.10.02) 68. recreere si religie ( 67.II trim.10.10.50) Alte institutii si actiuni sanitare Cultura.16 .09 la cod 67.10.04.10.10.15+67.11 67.09 67.01 la cod 65.12+68.10.06 66.10.03.mii lei DENUMIREA I NDI CATORI LOR Cod indicator Program 2009 Învatamânt secundar ( cod 65.10.04 65.30) Internate si cantine pentru elevi Alte servicii auxiliare Alte cheltuieli în domeniul învatamântului Sanatate ( cod 66.10 67.01) Sport Alte servicii în domeniile culturii.10.03.10.11.10.30 65.04 67.50.50 66.10.04) Învatamânt special Servicii auxiliare pentru educatie ( cod 65.02 65.03) Învatamânt secundar inferior Învatamânt secundar superior Invatamant profesional Învatamânt postliceal Învatamânt nedefinibil prin nivel ( COD 65.10.50.06.10.50 66.10.05+67.30 ) 65.03.03.10.11.03+65. recreerii si religiei Asigurari si asistenta sociala ( cod 68.10.04 65.01 66.07 65.10 66.03.10.10.01) Spitale generale Alte cheltuieli in domeniul sanatatii ( cod 66.10.11+67.04 68.10.10.03 65.10.03 Muzee 67.07 67.10.

10.II 69.10) 87.10 Din total capitol: Alte cheltuieli în domeniul agriculturii Transporturi ( cod 84.10 70.11 68.50) 83.04 70.10.10.10.10.30) din care: 74.10.03 74.01) 80. piscicultura si vanatoare ( cod 83.10.50 87.10.03.I 68.12 68.10.10.50 96.10 Actiuni generale economice.30 83.10.10.03.10 Din total capitol: Alte actiuni economice VII.03+70.10 74.10. serviciilor si dezvoltarii comunale 70.01+ 70.10.10+87.10.10. Partea a (cod 70.10.10) MEDIU SI APE Locuinte.III trim. REZERVE.30) trim.04) Din total capitol: Reducerea si controlul poluarii Protectia biosferei si a mediului natural Din total capitol: Actiuni generale economice si comerciale ( cod 80.10 DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE Director executiv trim.10.10.01-49.IV .10.01.10.10 Agricultura.02 68. servicii si dezvoltare publica ( cod 70. comerciale si de munca ( cod 80.50 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE ( cod 80.50) Din total capitol: Locuinte (cod 70.30) Dezvoltarea sistemului de locuinte Alte cheltuieli in domeniul locuintelor Servicii şi dezvoltare publică Alte servicii în domeniile locuintelor.10.03. LOCUINTE.01 80. silvicultura.10.50 Protectia mediului ( cod 74.10) 79.03.10+83.10. EXCEDENT / DEFICIT EXCEDENT (cod 00.03.17 .01 70.03.10 84.mii lei DENUMIREA I NDI CATORI LOR Cod indicator Program 2009 Asistenta sociala in caz de invaliditate Crese Unitati de asistenta medico-sociale Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA.03+74.30 70.30 84.10.10.10+74.10.10 Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale trim.04+70.05.50) Din total capitol: Alte cheltuieli în domeniul transporturilor Alte actiuni economice ( cod 87.04 80.10.01.10+84.10 98.03 70.

mii lei DENUMIREA I NDI CATORI LOR Cod indicator Program 2009 din care: trim.III trim.IV .18 .II trim.I trim.

04.03+65.03.06.06.06.06.02 la cod 67.06 Din total capitol: Servicii culturale (cod 67.06+74.06.06.06.03) Autorităţi executive Invatamant (cod 65.01 la cod 65.03 65.03 67.50) 51.03 65.06.04) Învatamânt special Alte cheltuieli în domeniul învatamântului Sanatate (cod 66.06.03.50) Alte institutii si actiuni sanitare Cultura.50) 65.06 66.06.50.06+68.06.30) Biblioteci publice comunale.06+96.07.06+66.06+80.06.TOTAL CREDITE EXTERNE (cod 51.07 65.06) Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.04.06.06.01 66.02) Învatamânt prescolar Învatamânt primar Învatamânt secundar (cod 65.06.06+81.01 65.50 66.07.01 51.04.03.06+70.01 65. orasenesti.06.03.04 din care: trim.03.06+67.04. municipale Muzee Institutii publice de spectacole si concerte 67.04 65.06.03+67.06.19 JUDEŢUL:____________ Formular: 140/03 10/03 BUGETUL CENTRALIZAT AL CREDITELOR EXTERNE ŞI INTERNE PE ANUL _________ .03) Învatamânt secundar inferior Învatamânt secundar superior Invatamant profesional Învatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.06.02 67.01) Spitale generale Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.03 65.06.06.04.50) 66.06 Din total capitol: Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.03 67.06.03.07+65.06.06.06 Din total capitol: Învatamânt prescolar si primar (cod 65.II trim.mii lei DENUMIREA I NDI CATORI LOR Cod indicator Program 2009 CREDITE EXTERNE SI INTERNE .06 Din total capitol: Autorităţi executive si legislative (cod 51.06.03.06. recreere si religie (cod 67.06.06.06.50 66.12+67.06.04+65.06.02 65.03.I trim.06.01+65.04 65.06.06.03.01.06.IV .02 65.08+67.50 67.06+65.06+84.06.03.03.06+66.06.01.06.03.06.01) 51.06.06.06.50.14+67.III trim.06.06.

30 70.04 68.06) 70.06.06.03.50 68.15.01.02) Alimentare cu apa Amenajari hidrotehnice Iluminat public si electrificari rurale Alimentare cu gaze naturale in localitati Alte servicii în domeniile locuintelor.10 din care: trim.06.06.06.15.06.50 70.06+80.07 67.mii lei DENUMIREA I NDI CATORI LOR Cod indicator Program 2009 Scoli populare de arta si meserii Case de cultura Camine culturale Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice Centre culturale Alte servicii culturale Alte servicii în domeniile culturii.06 80.06.01+70.01.06.05 67.03.06.08 67.06.06.50 74.04+68.01.01+74.06.30 67.06 80.01 70.06 80.06 Din total capitol: Locuinte (cod 70.15) 67.05.06 Din total capitol: Asistenta acordata persoanelor in varsta Asistenta sociala pentru familie si copii Prevenirea excluderii sociale (cod 68.05 70.06+68.02 74.01+70.12 67.50) Cantine de ajutor social Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale Locuinte.01) Din total capitol: Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.07 70.06.05 74.15.06.06.02 68.06. recreerii si religiei Asigurari si asistenta sociala (cod 68.05. servicii si dezvoltare publica (cod 70.06.15.01 74.03.05.30) Dezvoltarea sistemului de locuinte Alte cheltuieli in domeniul locuintelor Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.03.01 70.05+70.03+70.03.06.05+74.06.10) Prevenire si combatere inundatii si gheturi Programe de dezvoltare regională şi socială 74.06.06.03. comerciale şi de muncă(cod 86.03.06+70.06.01 80.02+68.06 Din total capitol: Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.06.06.03.06.07+70.06.III trim.03 70.05.06.06.02 70.06.05.06.20 .15 68.02) Salubritate Colectarea.06.06.06.06.06.01. serviciilor si dezvoltarii comunale Protectia mediului (cod 74.IV .06.06.06.05.06.I trim.50) 68.06.06.06.06.06. tratarea si distrugerea deseurilor Canalizarea si tratarea apelor reziduale Actiuni generale economice.06 68.06.06.06 67.03.06 70.05.03.II trim.14 67.06.06.06.06.03.05.

06.07) Autoritati publice si actiuni externe (cod 57.03) Drumuri si poduri Transport în comun Strazi Transport aerian (cod 84.07.04.07 51.01 la cod 84.50) 51.07.07.06.III trim.06.07.07 65.07.02) Aviatia civila Alte cheltuieli în domeniul transporturilor VII.50) 84.03.07.03.02+65.03) Învatamânt secundar inferior Învatamânt secundar superior Invatamant profesional Învatamant postliceal Învatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.04.06.07.06.07+65.06 84.50 66.05 65.03.06 Alte cheltuieli privind combustibilii si energia 81.07 Din total capitol: Învatamânt prescolar si primar (cod 65.06 CREDITE INTERNE (cod 51.I trim.50) Din total capitol: 65.03 84.07.02 65.06.07+67.01) Din total capitol: Autorităţi executive si legislative Invatamant (cod 65.07.07.07.07.06 Din total capitol: Transport rutier (cod 84.06.03 65.06. EXCEDENT / DEFICIT (cod 99.01 65.01+65.06+81.07.50 Transporturi (cod 84.07.06.06.02 84.04.04 65.07.03.07.06.03.04.02) Învatamânt prescolar Învatamânt primar Învatamânt secundar (cod 65.07+74.01 84.03+84.06.07. REZERVE.07.06.05+65.01+65.06.04) Învatamânt special Alte cheltuieli în domeniul învatamântului Sanatate (66.07.06.06.06.21 .07+68.06.07 din care: trim.07+65.03.06+66.07.50) 81.04 65.02 84.50 96.01 65.06) DEFICIT 84.07.07.06 99.07+66.07+84.03 la cod 65.07+80.03 84.07+70.07+96.03.06 Din total capitol: Energie termica 81.07.06+84.II trim.01 65.IV .03.06.07.02 65.03.07.mii lei DENUMIREA I NDI CATORI LOR Cod indicator Program 2009 Combustibili si energie (cod 81.07.04.03 65.04.07.

04 67.03.IV .07.07.02 70.07.07.02 67.02 68.04+68.07.06+70.50.07.III trim.07. recreere si religie (cod 67.01 70.50 68.22 .03.03.07.01+70.50.07.03.07. recreerii si religiei Asigurari si asistenta sociala (cod 68.01+70.04 68.07.03.07.07.03+70.50) Alte institutii si actiuni sanitare Cultura.05.01 66.05.07.30 67.05+70.07.07 70.06 66. municipale Muzee Institutii publice de spectacole si concerte Scoli populare de arta si meserii Case de cultura Camine culturale Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice Alte servicii culturale Alte servicii în domeniile culturii.50) Cantine de ajutor social Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale Locuinte.03 67.07+70.03.07.03+67.15.07.08 67.07.07.05 70.07.07.I trim.07.06 67.07.50) 68.02 la cod 67.07 Din total capitol: (cod 67.07.07. orasenesti.03.07.07.06 68.12+67.05.07.03.03.07.02+68.15.08+67.06+68.03.50) 66.30 70.07.07.07.07 67.07.30) Biblioteci publice comunale.03 70.02) Alimentare cu apa Amenajari hidrotehnice Iluminat public si electrificari rurale Alimentare cu gaze naturale in localitati Alte servicii în domeniile locuintelor.07.07.03 67.12 67.mii lei DENUMIREA I NDI CATORI LOR Cod indicator Program 2009 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 67.07.07. serviciilor si dezvoltarii comunale 70.03.II trim.07.07.07.03.03.07 Din total capitol: Asistenta acordata persoanelor in varsta Asistenta sociala pentru familie si copii Prevenirea excluderii sociale (cod 68.03.01) Spitale generale Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.03.03.07.07 Din total capitol: Locuinte ( cod 70.06.03.15. servicii si dezvoltare publica (cod 70.50 din care: trim.50 70.06.07.50 67.01 70.07.30) Dezvoltarea sistemului de locuinte Alte cheltuieli in domeniul locuintelor Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.07.05 67.07.05.06 70.07.07.07.15) 67.15.50 66.15 68.07.07.07.

Fiecare capitol.06) 80. EXCEDENT / DEFICIT (99.07 .mii lei DENUMIREA I NDI CATORI LOR Cod indicator Program 2009 Protectia mediului (cod 74.07) DEFICIT NOTA: 84.07.07.07 Din total capitol: Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.06.06 84.07.03.03+84.07.03.07. conform clasificaţiei economice.07.03 84.07. comerciale si de munca (80.II trim.07.07 Din total capitol: Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02 84.02) Aviatia civila VII.06) Prevenire si combatere inundatii si gheturi Transporturi (cod 84.05.07.07.07.01 80.07.07 99.06) din care: trim.07.03.III trim.IV 74.06 84.01.01+74. DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE Director executiv .01 la 84.07.05.02 74.02) Salubritate Colectarea. tratarea si distrugerea deseurilor Canalizarea si tratarea apelor reziduale Actiuni generale economice.01 84.05.01.07.01) 74.07.03.06.07.05 74.02 96.05.07. REZERVE.03 84.06 80.I trim.07.07.07.07. subcapitol şi paragraf de cheltuieli se detaliază în mod corespunzător.03) Drumuri si poduri Transport în comun Strazi Transport aerian (cod 84.23 .07.05+74.07 Din total capitol: Transport rutier (cod 84.03.01 74.

01 la 44.08 44.01.08.50) Alte venituri Transferuri voluntare.08 50. altele decat subvenţiile (cod 37.08) Donaţii din strainatate (cod 44.01 51. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 31.02 00.08. VENITURI CURENTE (cod 00.08.08.50 00.03 54.08.14 36.08.08 31.02+00.01+37.JUDEŢUL:____________ Formular: 10/04 BUGETUL CENTRALIZAT AL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE PE ANUL __________ .08+37.17) I.08.08) Autoritati publice si actiuni externe (cod 51. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.03 TOTAL CHELTUIELI Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.10) Program 2009 din care: trim.03) 49.08.03 00.12 00.50 37.50) Donaţii şi sponsorizări Alte transferuri voluntare IV.03) Alte venituri din dobanzi C2.I trim.01.02 44.08.08 36.08 24 .mii lei DENUMIREA I N D I CAT O R I L O R Cod indicator TOTAL VENITURI (cod 00.08.II trim.03) Donaţii din strainatate De la guverne straine De la alte administratii 00.14) C1.08.08.01 37.08) Diverse venituri (cod 36.III trim.01 00.12) C.IV 51.08.08 37.08+54. VENITURI NEFISCALE (cod 00.08.13 31.08.08 Autorităţi executive Alte servicii publice generale (cod 54.01) Din total capitol: Autoritati executive si legislative (cod 51.08.17 44.08.01 44. SUBVENŢII (cod 44.08) Venituri din dobanzi (cod 31.08.13+00.08 51.

08.11.08+67.08.08.04 61.30 65.08.III trim.08.30) Internate si cantine pentru elevi Alte servicii auxiliare Alte cheltuieli in domeniul invatamantului Cod indicator Program 2009 din care: trim.04.03 65.02 65.08.mii lei DENUMIREA I N D I CAT O R I L O R Din total capitol: Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor Partea a II-a APARARE.02 65.IV 54.08.08.08 61.04.08+68.11+65.11.04) Învatamânt special Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.03 65.08.08.03.07 65.08.04.04) Politie comunitara Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.50) Din total capitol: Învatamânt prescolar si primar (cod 65.04 65. ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.08 65.01 la 65.08.07.08.08.03 65.50 63.11.08.01 65.03.08 65.08.08.05 65.03+61.05+65.02) Învatamânt prescolar Învatamânt primar Învatamânt secundar (cod 65.08.03.II trim.I trim.03.08 60..04 65.08.08.08.08.08) Aparare (cod 60.08+61.08.02) Din total capitol: Aparare nationala Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.01+65.01 65.03 la 65.08.08.08.02 61.50 25 .50) Din total capitol: Ordine publica (cod 61.08.03+65.08.08.07+65.11.08.03.03 61.10 59.08 60.03) Învatamânt secundar inferior Învatamânt secundar superior Invatamant profesional Învatamânt postliceal Învatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.08.08) Invatamant (cod 65.08+66.04.08.04.07.08.08.08.03.11 65.

02 68.08.01 66.08.08.02 67.08.50) Alte institutii si actiuni sanitare Cultura.03.04 67.08.15+68.08.03.08 67.08.08.08.08.08.02+68.14+67.08.05.12+67.03.30 67.03.08.08.08.05.08 68.03 67.03.07 67.04+68.08.08.03.08.05 67.08 67. municipale Muzee Institutii publice de spectacole si concerte Scoli populare de arta si meserii Case de cultura Camine culturale Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice Centre culturale Alte servicii culturale Servicii recreative si sportive (cod 67.08.08.08.03) Sport Tineret Intretinere gradini publice.03 67.30) Biblioteci publice comunale.05.08.02 67.01 67.50 67.III trim.06+66.08.05.04 68.03.02) Cod indicator Program 2009 din care: trim. recreerii si religiei Asigurari si asistenta sociala (cod 68.mii lei DENUMIREA I N D I CAT O R I L O R Sanatate (cod 66. recreere si religie (cod 67.14 67.08.08.08.03 67.02 la 67.03.IV 66.05.50) Din total capitol: Servicii publice descentralizate Asistenta acordata persoanelor in varsta Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.08.50) Din total culturale capitol: Servicii (cod 67.01) Spitale generale Alte cheltuieli in domeniu sanatatii (cod 66.08.08.08. zone verzi.08. baze sportive si de agrement Servicii religioase Alte servicii în domeniile culturii.05+68.08.06+67.06+68.03.50) Din total capitol: Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.06 67.03+67.08.03.03.03.08.12 67.06 67. orasenesti.08.05+67. parcuri.08.50.08..08.06 66.08 66.05 26 .05 67.08.08.03.03.08.08.08.08+67.I trim.08.50 66.06.50.50 68.08.II trim.03.08.06.05.01 la 67.

03.08.05.02 Amenajari hidrotehnice Iluminat public si electrificari rurale 70.05+74.01 74.08.08.05.05.08+87.08.50 69.05.08.05 70.05.04+70.08) Locuinte.05 74.08 80.08.08.02 68.05.50) Cod indicator Program 2009 din care: trim.III trim.15.30) 70.08.08 Din total capitol: Locuinte (cod 70.05.01 27 .08.08.08.03.08.I trim.01.08.15 68.08.08.03.08.08.08 80.06) Din total capitol: Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.03 70.03.06 79.06 Alimentare cu gaze naturale in localitati 70.08.15.08. LOCUINTE.08.08.08.05.08 74.08.08.08+74. serviciilor si dezvoltarii comunale 70.05+70.06+70.08.01+74.08.mii lei DENUMIREA I N D I CAT O R I L O R Asistenta sociala in caz de boli si invaliditate Asistenta sociala pentru familie si copii Prevenirea excluderii sociale (cod 68.08..07+70.01) Din total capitol: Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.08 70.08.02) 70.01+70.08+83.08. comerciale si de munca (cod 80.06 68.01 70.07 Alte servicii în domeniile locuintelor.04 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02) Cantine de ajutor social Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistenţei sociale Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA.03+70.08.30 Servicii si dezvoltare publica 70.02) Salubritate Colectarea.08.08+81.05.10) 74.08.II trim.01+70.08) Actiuni generale economice.08.01.08.08.08.01 Alimentare cu apa 70. MEDIU SI APE (cod 70.02 68.06+80. tratarea si distrugerea deseurilor Canalizarea si tratarea apelor reziduale Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.08.02 74.08.IV 68.50 Dezvoltarea sistemului de locuinte Alte cheltuieli in domeniul locuintelor Protectia mediului (cod 74.08+84. servicii si dezvoltare publica (cod 70.

01+87.08.08.30 84.01-49. piscicultura si vanatoare (cod 83.03+83.03) 84.03.03.03.01.08) DEFICIT 96.08.08. EXCEDENT / DEFICIT EXCEDENT (cod 00.08.08.08.08.06.08.03 84.08 99.08.08.08.06+84.08. silvicultura.50) Din total capitol: Transport rutier (cod 84.08 Transport aerian (cod 84.08.06.04 28 .01 87.01 84.08 98.08 Agricultura.08.IV 80.03+84.08.03.30) Protectia plantelor si carantina fitosanitara Alte cheltuieli in domeniul agriculturii 83.04) Din total capitol: Fondul Roman de Dezvoltare Sociala Zone libere Turism 87.03) Din total capitol: Agricultura (cod 83.06 81.03 84.50) Din total capitol: Energie termica Alte cheltuieli privind combustibili si energia Drumuri si poduri Transport în comun Strazi Program 81.03 83.02) Aviatia civila Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 2009 din care: trim.08.03.08 Transporturi (cod 84.06 80.08.03.08.II trim.I trim.50 Alte actiuni economice (cod 87.03.08.08. REZERVE.02 84.01 la 84.08.10 Combustibili si energie (cod 81.06+81.III trim.03 87.08 VII.08.06 84.08.08.03.08..08.03.08.mii lei DENUMIREA I N D I CAT O R I L O R Prevenire si combatere inundatii si gheturi Programe de dezvoltare regionala si sociala Cod indicator 81.08.08 87.02 84.03 83.08.50 83.08.03+87.01.

Fiecare capitol. DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE Director executiv.III trim.I trim. conform clasificaţiei economice. 29 ..II trim.mii lei DENUMIREA NOTA: I N D I CAT O R I L O R Cod indicator Program 2009 din care: trim. subcapitol şi paragraf de cheltuieli se detaliază în mod corespunzător.IV .

01.01 la 10.02.05+10.01 la 10.03.03) Cheltuieli salariale in bani (cod 10.06) .30) Cheltuieli salariale in natura (cod 10.DENUMIREA I N D I CAT O R I LO R TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+85) CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65) TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.03.02.01 la 10.02.30) Contributii (cod 10.01 la 10.16 +10.01.01.

05.01.01 la 20.30) Bunuri si servicii (cod 20.30) Deplasari.01+20.01+20.16+20.09 la 20.03+20.03.09+20.06+20.01 la 20.05.04.03.01+20. în baza unor convenţii sau contracte de asociere .02) Medicamente si materiale sanitare (cod 20. transferari (cod 20.30) Reparatii curente Hrana (cod 20.01 la 20.01.27+20.06.18 la 20.25+20.04. publicatii si materiale documentare Consultanta si expertiza Pregatire profesionala Protectia muncii Munitie.04) Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.02) Materiale de laborator Cercetare-dezvoltare Carti.06. detasari. furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata Studii si cercetari Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor Contribuţii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de interes public local.01.TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.

30.03) Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului.02.01.05) TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.30.30. potrivit dispozitiilor legale Tichete cadou Alte cheltuieli (cod 20.01+30.20+40.02) Dobanzi aferente datoriei publice externe (cod 30.03) Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01 la 20.02.30.24.03.30) TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.01 la 30.04+20.07+20.03+30.03.30) TITLUL III DOBANZI (cod 30.09+20.06+20.24.05) Alte dobanzi (cod 30.01 la 30.01 la 30.01 la 20.02.03+40.30.01.Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale Meteorologie Finantarea actiunilor din domeniul apelor Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.30.04) Fond de rezerva bugetara la dispozitia autorităţilor locale .

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02) Transferuri curente (cod 51.01.04) Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR ) Programe din Fondul Social European (FSE) Programe din Fondul de Coeziune (FC) .01.25+55.01.01.14+51.01+55.01.01+51.01.42) B.03+55.31+51.15+55.08 la 55.01.01+55.01.28+55.01+51.01.13+55.02.02.01.01.21 la 55.24+51.12+55.01.18+55.01.12) TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.15+51.26+51.01.27+55.01.03+51.10+55.01.01. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale) (cod 55.01.01.02) A.01. Transferuri interne (cod 55.39) Transferuri de capital (cod 51.02.

30) Burse Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale Asociatii si fundatii Sustinerea cultelor Contributii la salarizarea personalului neclerical Despăgubiri civile Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural Sume aferente plăţii creanţelor salariale Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminarii TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ(cod 65.02) Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72) TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+59.02.01 la 71.12+59.01.02.01.11+59.17+59.30) Stocuri (cod 71.01.Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) Programe Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA) Programe Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat (ENPI) TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.15+59.03) Active fixe (cod 71.25+59.01) Reparaţii capitale aferente activelor fixe .04) TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.22+59.02.01 la 57.03+71.01 la 71.02+59.02) Ajutoare sociale (cod 57.

01.01+81.02.05+81.05) TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent *) **) NOTA: indicatorilor privind finanţelor publice.02. nr.01) OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81) TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80. aprobată cu ordinul ministrului finanţelor publice.01) Active financiare (cod 72.02+81.01+81.01.03+80.30) Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa Alte imprumuturi TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.01.02.1954/2005 Sumele prevăzute la titlul XVII "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor fi evidenţiate cu semnul minus "-" .01.02+81.02) Rambursari de credite externe (cod 81.01.08+80.TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.06) Rambursari de credite interne (cod 81.

05+10.03.JUDEŢUL:____________ Unitatea administrativ .02.teritorială :____________ Instituţia publică:____________ Formular: 10/06 BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI.30) Salarii de baza Salarii de merit Indemnizatie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru conditii de munca Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Prima de vacanta Fond pentru posturi ocupate prin cumul Fond aferent platii cu ora Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare Indemnizatii de detasare Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca Alocatii pentru locuinte Alte drepturi salariale in bani Cheltuieli salariale in natura (cod 10.01 la 10.02.03) Cheltuieli salariale in bani (cod 10. ARTICOLE ŞI ALINEATE DENUMIREA I N D I CAT O R I LO R TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+85) CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65) TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.02.01.01 la 10.06) Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurări de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale .16 +10.30) Tichete de masa *) Norme de hrana Uniforme si echipament obligatoriu Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa Transportul la si de la locul de munca Alte drepturi salariale in natura Contributii (cod 10.03.01 la 10.01.01.

detaşări.09 la 20.04) Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfectanti Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20. publicatii si materiale documentare Consultanta si expertiza Pregatire profesionala Protectia muncii Munitie.30) Bunuri si servicii (cod 20.02) Deplasari interne.06.01+20.01+20.05.01 la 20.30) Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Încalzit.05. transferări Deplasari în străinătate Materiale de laborator Cercetare-dezvoltare Carti. detasari.06. transferari (cod 20.01.02) Hrana pentru oameni Hrana pentru animale Medicamente si materiale sanitare (cod 20.16+20. radio.04.05.01 la 20.04. internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare Reparatii curente Hrana (cod 20.27+20.30) Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasari. canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Transport Posta.01. furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata Studii si cercetari Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor Contribuţii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de interes public local.01.06+20.25+20. tv.01 la 20.03.03+20.18 la 20.03. Iluminat si forta motrica Apa.Prime de asigurare de viaţă plătite de angajator pentru angajaţi Contributii pentru concedii si indemnizatii TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01+20. în baza unor convenţii sau contracte de asociere . telecomunicatii.09+20.

Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale Meteorologie Finantarea actiunilor din domeniul apelor Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.30) Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili Alte subvenţii TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.03.20+40.30.02.01 la 30.05) Dobanzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur Dobanda datorata trezoreriei statului Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului Dobanzi la opeatiunile de leasing TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03) Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne Stabilirea riscului de tara Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului.02) Dobanzi aferente datoriei publice interne directe Dobânzi aferente creditelor interne garantate Dobanzi aferente datoriei publice externe (cod 30.07+20.01 la 30.30.30. potrivit dispozitiilor legale Tichete cadou Alte cheltuieli (cod 20.30.24.03.04) Fond de rezerva bugetara la dispozitia autorităţilor locale .02.03+30.24.01+30.01.02.05) Dobanzi aferente datoriei publice externe directe Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau direct subimprumutate Dobanzi aferente datoriei publice externe locale Alte dobanzi (cod 30.01 la 20.01.06+20.04+20.30) Reclama si publicitate Protocol si reprezentare Prime de asigurare non-viata Chirii Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice Executarea silita a creantelor bugetare Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL III DOBANZI (cod 30.30.01 la 30.30.09+20.03+40.03) Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01 la 20.

01.14+51.TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01.01.21 la 55.08 la 55.01.01. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale) (cod 55.26+51.01.01.12+55.01.01.01.02.01.01+51.15+55.02) Transferuri curente (cod 51.02) A.01.12) Transferuri prentru finanţarea investiţiilor la spitale TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.31+51.01.01.39) Transferuri catre instituţii publice Actiuni de sanatate Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativteritoriale în situaţii de extremă dificultate Transferuri privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului Transferuri privind contribuţiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale Transferuri de capital (cod 51.01+51.01+55.01.27+55.24+51. Transferuri interne (cod 55.03+55.01.13+55.25+55.10+55.04) Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale Alte transferuri curente în străinătate Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR ) Finanţarea naţională **) Finanţarea Uniunii Europene **) Cheltuieli neeligibile **) Programe din Fondul Social European (FSE) Finanţarea naţională **) Finanţarea Uniunii Europene **) Cheltuieli neeligibile **) Programe din Fondul de Coeziune (FC) Finanţarea naţională **) Finanţarea Uniunii Europene **) Cheltuieli neeligibile **) .01.28+55.02.42) Programe cu finantare rambursabila Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă Programe ISPA Programe SAPARD Investitii ale agenţilor economici cu capital de stat Programe de dezvoltare Fond Roman de Dezvoltare Sociala Alte transferuri curente interne Cheltuieli neeligibile ISPA Transferuri din bugetul local către asociaţiile de dezvoltare intercomunitară B.01.03+51.15+51.01.18+55.01.01+55.02.

01. echipamente si mijloace de transport Mobilier.02.01) Rezerve de stat şi de mobilizare Reparaţii capitale aferente activelor fixe .15+59.12+59.04) Ajutoare sociale in numerar Ajutoare sociale in natura Tichete de cresa Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) Finanţarea naţională **) Finanţarea Uniunii Europene **) Cheltuieli neeligibile **) Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) Finanţarea naţională **) Finanţarea Uniunii Europene **) Cheltuieli neeligibile **) Programe Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA) Finanţarea naţională **) Finanţarea Uniunii Europene **) Cheltuieli neeligibile **) Programe Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat (ENPI) Finanţarea naţională **) Finanţarea Uniunii Europene **) Cheltuieli neeligibile **) TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+59.02+59.02.25+59.01. aparatură birotică şi alte active corporale Alte active fixe Stocuri (cod 71.03+71.01 la 71.02) Ajutoare sociale (cod 57.03) Active fixe (cod 71.17+59.11+59.01.01 la 71.22+59.30) Construcţii Maşini.01 la 57.02.30) Burse Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale Asociatii si fundatii Sustinerea cultelor Contributii la salarizarea personalului neclerical Despăgubiri civile Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural Sume aferente plăţii creanţelor salariale Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminarii TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ(cod 65.02) Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72) TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.

02.01.01.01.01+81.05) Rambursari de credite interne garantate Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Se va completa in conformitate cu prevederile din legea bugetului de stat pe anul 2009 Detalierea se va face numai in executie NOTA: Se va completa.05+81.01+81. nr.02) Rambursari de credite externe (cod 81.01+81. după caz.TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01) Participare la capitalul social al societatilor comerciale OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81) TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.08+80. aprobată cu ordinul ministrului finanţelor publice.02.01.01.1954/2005 Sumele prevăzute la titlul XVII "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor fi evidenţiate cu semnul minus "-" .02+81.06) Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite Rambursari de credite externe din fondul de garantare Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe Rambursari de credite interne (cod 81.02+81.30) Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa Alte imprumuturi TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01) Active financiare (cod 72. cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei indicatorilor privind finanţelor publice.02.03+80.

03 10.05 10. PE ANUL 2009 .01.03.01 10.01.16 10.03.01.04 10.01 10.01.30 10.02.02 10.04 Program 2009 din care: trim.02.15 10.01.II trim.06 10.07 10.04 10.I trim.01.02.02.30 10.08 10.01 10.01.11 10.mii lei Cod indicator 01 10 10.01.01.01.02 10.13 10.09 10.03.01.III trim.05 10.01.03 10.ETUL COLE ŞI ALINEATE.02.02 10.03 10.01.12 10.01.01.10 10.03 10.14 10.01 10.03.01.02 10.01.IV .02.

02 20.11 20.05.03.15 20.01.08 20.02 20.04.18 20.01 20.05.16 20.01 20.05 10.01.04.06 20.06.01.10.01.12 20.30 20.05.02 20.05 20.03.03 20.01 20.09 20.03.01.03 20.14 20.04 20.01.06 20.19 .03.09 20.06.04.01.03 20.01.04 20.01 20.03 20.30 20.02 20.01 20.01 20.05 20.06 20 20.01.13 20.10 20.07 20.04.01.02 20.04 20.

05 40 40.02 30.24.24.07 20.02 20.03.20 40.03 20.01 30.03 30.30.03 20.01 30.20.02 30.01 30.30.30 30 30.24.02.25 20.30 20.01 20.02 30.23 20.03.03 30.24 20.04 .30.22 20.05 30.30 50 50.03.03.21 20.06 20.01 20.02 30.03 40.02.04 20.03 30.02.30.27 20.04 30.30.01.01.30.03.01 30.09 20.30.02.30.02 20.20 20.

02 56.01 56.03.02 56.15 55.03 56.01 55.12 55.09 55.01.02 55.02 56.31 51.01.02.01 51.01.01.03.13 55.02 51.02.03 56.01.01.01.03 55.03 51.18 55.01.01.02.02.01.28 55.42 55.03 56.01 56.10 55.04 56 56.03 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X .01 56.02 56.01 51.01.02.01.15 51.39 51.01.01 55.01 56.01.01.01.01.51 51.03.14 51.01.01.01.24 51.08 55.26 51.12 55 55.01.02.

07 56.01.01 71.01.03 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X .03 56.12 59.08.02.03 57 57.01 56.01 71.02 56.02.01 56.30 65 65.05.03 71.01 71.01 56.05 56.08.02 56.08.01.11 59.07.02 56.02 71.02 57.30 71.04.25 59.01 57.04 59 59.02 56.02 71.01 56.03 57.04.22 59.03 56.01 70 71 71.04 56.05.17 59.56.04.08 56.07.02 57.15 59.07.02 59.02.03 56.02.05.02.01.01 59.

01.02.01.01 79 80 80.01 81.02 81.01.06 81.01.01.05 81.72 72.02.01 ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE ………………………………….01 72.01 81.02 81..08 80.03 80.02.05 84 85. .02 81.01 81.30 81 81.

11.11.11 (cod 54. VENITURI NEFISCALE (cod 00.08 Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor 54.11.03 Din total capitol: Fond de rulment 54.08 Fondul de risc 36.11 Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.01) Din total capitol: Autoritati executive si legislative (cod 51.11 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.12) 00.11.11) 50.10+36.48 JUDEŢUL:____________ Formular: 10/05 VENITURILE ŞI CHELTUIELILE EVIDENŢIATE ÎN AFARA BUGETULUI LOCAL PE ANUL ________ .14) 00.02) 00.II trim.14 Diverse venituri (cod 36.11) 49.11 Taxe speciale 36.08+54.10+54.11.01.11+79.07 Depozite speciale pentru constructii de locuinte 36.IV .12 C2.11.11.III trim.01 51.02 C.11.01 I.11.09 Fond de rulment 36.11.50) 51. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.01.11 Alte servicii publice generale 54.11.11+69.mii lei DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator TOTAL VENITURI (cod 00.11+54.50) 36.10 Program 2009 din care: trim.11.11.50 TOTAL CHELTUIELI (cod 50.11+63.11.11.11.11+59.11) 00.11.10 Alte venituri 36.06 la 36.11.06 Amortizare mijloace fixe 36.03) Autorităţi executive 51.I trim. VENITURI CURENTE (cod 00.

03.50 66.03+65.07.06+66.50 59.11.II trim.11+67.07 Învatamânt special Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.02 Invatamant profesional 65.11.04.01+65.03 61.04.03) Din total capitol: Ordine publica (cod 61.11 Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.01) Spitale generale Alte cheltuieli in domeniu sanatatii (cod 66.11 65.03) 61.50) Alte institutii si actiuni sanitare 66.11.04.03.05 Învatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.11.30 Sanatate (cod 66.06 66.11.11.11 66.11.04 65.11.49 .11.50.11.11.01 65.III trim.11.11.03.11.04) Politie comunitara Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.11) Din total capitol: Învatamânt prescolar si primar (cod 65.11.11+66.06.11.04 63.11.11 Învatamânt secundar inferior 65.05+65.03.11 61.11.11.11.06.01 66.11.02) Învatamânt prescolar Învatamânt primar Învatamânt secundar (cod 65.11.01 Învatamânt secundar superior 65.11.03.I trim.04 65.11.11.11.11.11 65.11.04.11.11.11.04) 65.03 65.02 65.04.03 65.11.50 Program 2009 din care: trim.50) Din total capitol: Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.03.07.11.11) Invatamant (cod 65.01 la 65.11.11.03 la 65.11.50.03 Învatamânt postliceal 65.07+65.11.11.IV .30) Internate si cantine pentru elevi Alte servicii auxiliare 65.11.mii lei DENUMIREA INDICATORILOR Alte servicii publice generale Cod indicator 54.11+68.11.11.

11.11. zone verzi.03 67.12+67.12+68.15.03. parcuri.14+67.11.11.11.04 67.II trim.50) Din total capitol: Servicii culturale (cod 67.11.05+67.03.11.15+ 68.02 67.03.15.11.30) Biblioteci publice comunale.12 68.03.14 67.50 68.05.11.11.06+67.15. orasenesti.01 67.06 67.02 la 67.11 67.08+67. baze sportive si de agrement Servicii religioase Alte servicii în domeniile culturii.02 68.05 68.11.11.05.12 67.11.11.05.03.03.15. municipale Muzee Institutii publice de spectacole si concerte Scoli populare de arta si meserii Case de cultura Camine culturale Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice Centre culturale Alte servicii culturale Servicii recreative si sportive (cod 67.11.01 la 67.11.11.03 67.11.11.08 67.11.03.03+67.11.11.11.11.50) Ajutor social Cantine de ajutor social Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale Cod indicator 67.05.05 67.50 .03.11.11.07 67.01 68.01+68.05.11.05 67.02+68.03.30 67. recreerii si religiei Asigurari si asistenta sociala (cod 68.mii lei DENUMIREA INDICATORILOR Cultura.11.11.05.11.15 68.11.11.11.06 67.03 67.02 68.11.06 68.IV .11.03.02 67.03.03.11.11.50 Program 2009 din care: trim.III trim. recreere si religie (cod 67.11.11.11.05.03.15.15) Din total capitol: Asistenta acordata persoanelor in varsta Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.11 68.15.06+68.04 la 68.04 68.03) Sport Tineret Intretinere gradini publice.03.11.11.11.03.11.11.11.12+ 68.02) Asistenta sociala in caz de invaliditate Asistenta sociala pentru familie si copii Unităţi de asistenţă medico-sociale Prevenirea excluderii sociale (cod 68.I trim.11.

03 Program 2009 din care: trim.11.11 80.11.05.11.11 70. servicii si dezvoltare publica (cod 70.03.03.11.51 .03) Din total capitol: Agricultura (cod 83.11.11. tratarea si distrugerea deseurilor Canalizarea si tratarea apelor reziduale Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.11.11.06+80.11.06+70.11 74. serviciilor si dezvoltarii comunale Protectia mediului (cod 74.05.11.11+83.02) Salubritate Colectarea. MEDIU SI APE (cod 70. comerciale si de munca (cod 80.II trim.06 80.01 74.11+84.11) Actiuni generale economice.11.01 70.11.02) Alimentare cu apa Amenajari hidrotehnice Iluminat public si electrificari rurale Alimentare cu gaze naturale in localitati Alte servicii în domeniile locuintelor.03 70.03.05 70. silvicultura.03+70.05.03.02 70.11+87.50 74.11.IV .11.I trim.06) Din total capitol: Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.05 74.05.11 83. LOCUINTE.11.11.11.11. piscicultura si vanatoare (cod 83.11.11.05.01.11.mii lei DENUMIREA INDICATORILOR Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA.06 79.11.11.01+70.11.01.01 80.07+70.07 70.05+74.05.03+83.III trim.01) Cod indicator 69.11.11.11.05+70.01.06 70.11 70.11.30) 80.05.11.02 74.30 83.11+74.11.11.11.01.01+74.30) Prevenire si combatere inundatii si gheturi Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale Agricultura.01) Dezvoltarea sistemului de locuinte Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.11 Din total capitol: Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.05.50) Din total capitol: Locuinte (cod 70.11) Locuinte.11.11.01 70.

06+84.03 84.02 84.11.03.Fiecare capitol.03.III 84.11 NOTA: .11. conform clasificaţiei economice.01) Din total capitol: Fondul Roman de Dezvoltare Sociala VII. EXCEDENT / DEFICIT EXCEDENT (cod 00.03.mii lei DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator Protectia plantelor si carantina fitosanitara 83.11. subcapitol şi paragraf de cheltuieli se detaliază în mod corespunzător.01 la 84.02) Aviatia civila Alte cheltuieli în domeniul transporturilor Alte actiuni economice (cod 87.2012 DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE Director executiv.IV .06 84.03 Drumuri si poduri 84.03.06.01 96.01 Transport în comun Strazi 84. .11 87.01-49.03.11.11.11.II trim.50 Transport aerian (cod 84.11) DEFICIT 87.11 99.11 Din total capitol: Transport rutier (cod 84.Se completează câte un formular pentru fiecare din anii 2009 .02 84.11.11 98.03.11.11.11.11.11.11.03 Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 83. trim.03) 84.03.50) Program 2009 din care: trim.11.06.52 .03+84.11.11.30 Transporturi (cod 84.I trim. REZERVE.11.