Legenda Bledug kuwu

Nalika Jawa isih kabagi-bagi dadi kali gedhe kang saiki diarani Kali Lusi, ing sisih lor
diarani pauceti utawa pulau sing asri. Ing sisih kidul diarani Yawa Dwipa, nduweni arti yaiku
pulau loro sing pemerintahane dadi siji. Panggonan loro mau ditekani suku-suku hindhu kang
manggon ing Yawa Dwipa kang urip ing Keraton Kelet sing dipimpin Panangkar utawa Prabu
dewata Cengkar. Masyarakate diarani Keling amarga wong-wong padha nganggo antinganting ing kuping, gelang ing tangan, lan kalung ing gulu. Amarga Prabu Dewata Cengkar
seneng mangan daging manungsa mula akeh masyarakat sing padha pindah menyang
Kalingga.
Sawijining dina ing Negara Kalingga, ana piyantun 3 kang ombang-ambing ing laut,
piyantun iku mau jenenge Aji Saka, Duro, lan Sembodo. Amarga dingggap asing mula
piyantun 3 iku didhawuhi dening Sri Maha Datu Sima, Dewi Kalingga. Amarga piyantun 3
iku mau agamane Islam mula piyantun 3 iku diusir saka Kalingga amarga dikuwatirke bisa
ngasut wong-wong Kalingga padha pindah Islam lan ninggalake ajaran Hindhu. Carane yaiku
piyantun 3 iku mau difitnah, utusane Raja Kalingga ndokokake barang ing ngemper omahe
Aji Saka, banjur digawa mlebu Aji Saka. Saka kadadeyan iku Aji Saka, Duro, lan Sembodo
diukum ditali ing kali gedhe amarga wis wani-wanine njupuk barang sing dudu duwekke.
Ing Dukuh Kamulyan ana Mbok Randha Cangkek kang nduweni anank wadon
jenenge Wuyung Wulan, nalika iku Mbok Randha ditekoni utusan saka Medang kamulyan
kang njaluk upeti marang Mbok randha nanging Mbok Randha ora bisa mbayar banjur
gantine Wuyung Wulan arep didadike bojone Dewata Cengkar. Saking bingunge, Mbok
Randha nduwe niatan mati njegur ing Kali Gedhe. Nalika tekan kali, Mbok Randha nemokake
piyantun 3 iku banjur ditulungi, rumangsa utang budi, Aji saka banjur ngepek Mbok Randha
dadi bojone. Sawijining dina, Mbok Randha ngaku yen dhewekke isih nduwe anak wadon
sing jenenge Wuyung Wulan. Ing Medang Kamulyan, Wuyung Wulan sing ditinggal saben
dina nangis wae dikancani pitik jagone yaiku Grenteng.
Nalika Aji Saka, Mbok Randha, Duro, lan Sembodo tumekan ing omahe Mbok
randha, Wuyung Wulan isih nangis nganti ora ngerti yen ana tamu. Amarga ora tega ngerti
Wuyung Wulan nangis banjur dibopong lan ditulungi marang Aji Saka. Wuyung Wulan kaget
amarga ana priya gantheng nulungi dhewekke. Ora suwe, utusane Dewata Cengkar kang
nduweni niat njaluk upeti mara ing omahe Mbok Randha, sanalika geger karo Sembhada
banjur tanding. Sawise iku Aji saka gelem ngganteni wuyung Wulan dadi tumbal kanggo
Dewata Cengkar. Sadurunge dipangan Dewata Cengkar, Aji Saka nduweni kekarepan yaiku

njaluk lemah kang ombone saukuran karo sorbane. Dewata Cengkar nyanggupi kekarepane
Aji Saka, banjur Aji Saka njereng sorbane lan nalika Dewata Cengkar ora waspada Aji Saka
nancepake keris ing gulune Dewata Cengkar. Sanalika gulu karo sirahe Dewata Cengkar pisah
dadi loro lan diguwang ing Segara Kidul. Saka iku Dewata Cengkar njalma dadi Jin Bajul
Putih.
Sawise dewata Cengkar mati, Medang Kamulyan ora nduweniraja banjur Aji Saka
diangkat dadi raja lan dene Wuyung Wulan diangkat dadi permaisurine. Gelem ora gelem
Mbok Randha kudu nampa iku kabeh sanajan dhewekke uga wis ngandhut jabang bayi. Mbok
Randha ora kepingin anakke urip mual wetenge di remes-remes supayane anakke matinanging
anakke ora mati banjur lair kanthi awak kang cacat kaya ula. Aji saka krasa isin nduweni anak
kang cacat kaya mangkana kang mlakune ngosel-osel ing lemah kaya ula. Aji Saka banjur
semedi njaluk petunjuk dening Sang Hyang Widhi, saka semedi iku, Aji saka oleh pepadhang
supayane anakke diruwat nglakoni tapa brata ing Oro-oro Ombo kanthi dikawal pamong 9
yaiku Roro Dukun, Roro Beser, Roro Denok, Roro Penganten, Roro Jangkung, Roro Pekik,
Jaka Tuwa, Jaka Bledug kanthi diiringi 7 kebo ireng. Sadurunge budhal menyang Oro-oro
Ombo anakke diwenehi jeneng Jaka Linglung. Sawise tumekan ing Oro-oro Ombo, Jaka
Linglung didhawuhi pasa ora kena mangan apa-apa ananging saben dina Senin Wage
mangane pitik panggang lan dina Jum'at Legi mangane jenang cethil.
Ing Medang Kamulyan, Wuyung Wulan lagi ngandhut nanging Aji Saka katon
sungkawa mikirake nasibe Jaka Linglung. Nalika iku utusane Jin Bajul Putih yaiku Titi
Mungil lan Tepenggreges tumeka ing Medang Kamulyan, nduweni niat arep njaluk tumbal
yaiku getihe wong-wong Medang Kamulyan kang cacahe 100 wong. Yen ora diwenehi mula
dadi gantine Aji Saka karo Wuyung Wulan dadi tumbal kanggo Jin Bajul Putih, Aji Saka nesu
banjur nundhung minggat jin loro mau.
Sabubare iku Medang Kamulyan kena pageblug saka jin-jin kang sengaja njarah
getihe wong-wong Medang Kamulyan, Aji Saka bingung banjur semedi njaluk petunjuk
marang Sang Hyang Widhi. Saka semedine iku kang bisa ngilangke pageblug-pageblug iku
mau yaiku Jaka Linglung. Ajisaka ngutus Duro lan Sembodo dhateng Oro-oro Ombo supaya
Jaka Linglung sowan ing kedaton, maksute yaiku ngutus Jaka Linglung mateni Jin Bajul Putih
kanggo katentremane wong-wong Medang Kamulyan. Jaka Linglung karo pamonge budhal
tumuju ing kraton banjur ngaturaken sembah sujud ing ngarepe Aji Saka, karo nangis Aji
Saka medhar sabda ngutus Jaka Linglung nanging Jaka Linglung kanthi ikhlas nglaksanakake
dhawuhe bapake.

Jaka Linglung nyuwun pangestu banjur budhal tumuju ing Segara Kidul, sawise
tumeka ing Segara Kidul Jaka Linglung banjur sowan ing kratone Kanjeng Ratu Kidul saha
nyuwun petunjuk. Saka petunjuk-petunjuk Kanjeng Ratu, Jaka Linglung bisa mateni Bajul
Putih. Nalika iku Bajul Putih nduweni jimat Gineng Suket Grinting warnane Wulung
panggonane ing njero elak-elakan lambene, supayane Bajul Putih gelem mbukak lambene
Jaka Linglung njoget-njoget lucu. Nalika Bajul Putih ngguyu lan ora waspada Jaka Linglung
njupuk Ajian Gineng Suket Grinting lan mateni Bajul Putih.
Supayane ora konangan para jin liyane, Jaka Linglung diutus supaya metu njero lemah
kanthi ngetokake cahyo putih. Yen durung tumekan ing Oro-oro Ombo Jaka Linglung ora
oleh metu saka njero lemah amarga iku salah sijine ruwatan supaya Jaka Linglung bisa kaya
manungsa normal liyane. Saka ruwatan iku ana sawijining larangan kang ora oleh dilanggar
dening Jaka Linglung yaiku ora kena noleh mburi.
Durung nganti rampung anggone nglakoni ruwatan iku Jaka Linglung kang kesel
banjur njebol saka njero lemah. Anjebole Jaka Linglung iku sing diarani Bledug Kuwu
amarga ana suwara-suwara dug…dug…dug… kaya bedug lan ngetokake unthuk sing panas,
yen Kuwune iku merga anjebole Jaka Linglung ing desa Kuwu. Jaka Linglung mikir kanapa
lelakone iku ora rampung-rampung banjur dhewekke noleh mburi amarga penasaran karo
larangane Kanjeng Ratu. Sanalika Jaka Linglung kaget amarga Kanjeng Ratu Kidul ana ing
mburine kang melu ngetutake lelakone Jaka Linglung. Amarga kuciwa karo tumindake Jaka
Linglung sing ora manut miturut dhawuhe Kanjeng Ratu Kidul sanalika Jaka Linglung
disabda yen nasibe dhewekke ora bisa dirubah maneh. Jaka Linglung nangis banjur mulih ing
Medang Kamulyan.
Ing Medang Kamulyan, Wuyung Wulan kang wis nglairke anakke kanthi sehat tanpa
cacat nggawe Aji Saka katon bungah ananging isih nduweni penggalih mikirake Jaka
Linglung kepiye nasibe yen ngertani adhine lair normal tanpa cacat kaya dhewekke. Nalika
Jka Linglung tumekan ing Medang Kamulyan, dhewekke banjur sujud ing ngarepe Aji Saka.
Aji Saka rada bingung amarga anakke katon ora seneng wis nindakake tugas kanthi asil kang
apik. Jaka Linglung menehake Ajian Gineng Suket Grinting Wulung kanggo tandha yen
dhewekke berhasil mateni Bajul Putih. Suket iku banjur disimpen ing Medang Kamulyan
kanggo jaga-jaga mbok manawa ana jin-jin kang ora trima yen Bajul Putih mati lan nuntut
balas. Tumakan saiki wong-wong Medang Kamulyan ing Grobogan isih percaya yen suket
Grinting Wulung iku bisa nolak bala, mula wong Medang Kamulyan padha njupuk suket iku
yen ana keluargane sing lara.
Jaka Linglung kuciwa lan ora pingin urip suwe-suwe maneh amarga isin nduweni fisik
kang cacat kaya ngana, Aji saka ora tegel yen ngingeti anakke kaya ngana banjur budhal

tumuju ing Segara Kidul kanggo takon marang Kanjeng Ratu Kidul kanapa ruwatane Jaka
Linglung ora ana kasile.
Sawise diterangake deneng Kanjeng Ratu, ananging Kanjeng Ratu kepingin yen Jaka
Linglung dadi senopati ing segara Kidul sawise Bajul Putih mati. Aji Saka banjur njaluk
ngapura lan pamitan mulih ing Medang Kamulyan. Tumakan ing Medang Kamulyan Aji Saka
ndawuh Jaka Linglung semedi ing Oro-oro Lencong lan oleh mangan apa wae kang tumempel
ing lambene. Suprihatin Edy Wasono-Grobogan. . Dyah Ayu Sekar Arumsari / XI TKJ 2 / 9.