ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET

BANJA LUKA

Indeks

OSNOVI PROGRAMIRANJA / PROGRAMIRANJE I

Prezime i ime

(10.02.2016 - A)

Napomena: sizeof(char)=1 sizeof(short)=2 sizeof(int)=4 sizeof(&int)=4 sizeof(long long)=8
1. Odrediti X u izrazu: 1.1(4)=X(8).

11. Šta ispisuje sljedeći kôd?
    int x=‐1; x<<3; 
    printf("%d", x);     

 
2. Šta ispisuje sljedeći kôd?
    signed char a=‐128, b=‐a; 
    printf("%d", b);
 
 
3. Šta ispisuje sljedeći kôd?
    printf("%d",‐1<1u?‐1:1u); 

4. Šta ispisuje sljedeći kôd?
    printf("%X",‐1>1u?‐1:1u); 
 
 
5. Šta ispisuje sljedeći kôd?
     char c1, c2; 
     printf("%d", sizeof(c1+c2)); 
 
6. Šta ispisuje sljedeći kôd?
     char c; short s; 
     printf("%d", sizeof(c+s)); 
 
7. Šta ispisuje sljedeći kôd?
     char* c1, c2; 
     printf("%d", sizeof(c1)+sizeof(c2)); 
 
 
8. Dijagramom toka reprezentovati sljedeću C sekvencu.
     while (i‐‐); i++;

12. Navesti sve operatore dodjele u programskom jeziku C.

13. Postaviti zagrade u zadatom izrazu u skladu sa podrazumijevanim
prioritetom i asocijativnošću operatora, kao što je ilustrovano u
sljedećem primjeru: 3+4*5 → (3+(4*5)).
     ++x+y++ 
14. U kojem memorijskom segmentu se nalazi promjenljiva p1, ako je
dat sljedeći kôd?
void main() { extern int p1; } 

15. Koliko ima promocija u sljedećem kôdu?
     int f(int x) { return (float)x; } 
     void main() { float x = f(5L); } 
16. Šta ispisuje sljedeći kôd (Pretpostaviti da se koristi LE
konvencija)?
    union un {float f; int i;} u = {2.0}; 
    printf("%d", (u.i&0x7f800000)>>23);
 
 
17. Objasniti grešku(e) u sljedećoj funkciji.
    char f() { return *(char*)malloc(10); }
      
 
 
 
 
 
18. Objasniti grešku(e) u sljedećoj funkciji.
    int[] f() { int a[]; return a; }

9. U kojem memorijskom segmentu će se nalaziti stringovi "NO" i
"YES" tokom izvršavanja sljedeće funkcije?
     void f() { char *s[]={"NO", "YES"}; } 
 
 
 
10. U kojem memorijskom segmentu će se nalaziti stringovi "NO" i
"YES" tokom izvršavanja sljedeće funkcije?
     void f() { char s[][5]={"NO", "YES"}; } 
   

19. Šta ispisuje sljedeći kôd?
     printf("%d", strcmp("BL","BL"));