You are on page 1of 2

Ante Vranković

Domjanićeva 15
10380 Sveti Ivan Zelina

Ministar pravosuđa g. Ante Šprlje
Vukovarska 49
10000 Zagreb

Sveti Ivan Zelina, 16. veljače 2016.

Predmet: Prijava USKOK-u od 10. 1. 2013. koji dokazuje nezakonit rad Andreje Vrančić i Ivke Andrić
Poštovani g. ministre,
nastavno na moju jučerašnju prijavu nezakonitog rada i korupcije u radu djelatnica USKOK-a Andreje
Vrančić i Ivke Andrić1, koje su svojim izmišljotinama o nepostojećem disciplinskom postupku u HOK-u pokušale
stvoriti dojam da moja prijava protiv iznuĎivača mita - disciplinskog tužitelja HOK-a Predraga Labana, te Lea
Andreisa i Roberta Travaša - bivšeg i sadašnjeg predsjednika HOK-a nije utemeljena, premda obje znaju da
manipuliraju pa se prijavu nisu usudile odbaciti, odlučio sam Vam, premda sam Vam na njega još jučer na str. 5, te na
str. 3 u bilješci 11 dao link, i u tiskanoj formi poslati tekst moje prijave USKOK-u od 10. 1. 2013. (Prilog 1).
Ta se prijava USKOK-u temelji na brojnim i nepobitnim dokaznim dokumentima priloženim mom
„Otvorenom pismu Travašu“ od 22. 10. 2012., koje sam poslao na znanje i ministru Miljeniću koji ga je, kako očituje
povratnica, primio 29. 10. 2012., te se stoga ono mora nalaziti u pismohrani Vašeg Ministarstva.2 Navedeno „Otvoreno
pismo“ priloženo je mojoj prijavi USKOK-u od 10. 1. 2013. kao Privitak 3 (vidjeti ovdje Prilog 1, str. 17).
U mojoj navedenoj i ovdje priloženoj prijavi USKOK-u od 10. 1. 2013. (Prilog 1), na str. 15, pod: 6,
pozivam se na Travašev dopis od 18. listopada 2012., koji je toj prijavi bilo priložen u gore spomenutom Privitku 3, na
str. 6-7. Iz tog dopisa je razvidno da nikakvih postupanja HOK-a po mojoj prijavi od 13. 3. 2012., primljenoj u HOK-u
14. 3. 2012. (Disciplinsko tužiteljstvo) i 15. 3. 2012. (predsjednik) nije bilo! Iz toga je jasno da je navod Andreje
Vrančić i Ivke Andrić o voĎenom disciplinskom postupku u HOK-u - koji navod im je bio povod da „anuliraju“ moju
prijavu – bio njihova puka izmišljotina, kako je to u mojoj jučerašnjoj prijavi već jasno istaknuto.
Predsjednik HOK-a Travaš je nepostupanje HOK-a po mojoj prijavi od 13. 3. 2012. u svom dopisu od 18. lis.
2012. obrazložio navodom da je „prema informaciji koja mu je dana“ – pa dakle on ni sam ne tvrdi da je ta informacija
istinita – Disciplinsko tužiteljstvo HOK-a „ocijenilo Vaš (=moj) podnesak kao dopis, a ne kao novu prijavu iz razloga
što u istome nije bilo novih činjenica niti dokaza koji već ne bi bili ranije izneseni i o čemu se već odlučivalo ranijim
odbacivanjem Vaše (=moje) prijave“. No Travaš je i sam svojom ogradom dao do znanja da je svjestan da je navedena
tvrdnja glede Disciplinskog tužiteljstva (=P. Laban) laž, a da je tome tako, detaljno sam dokazao i njemu (Otvoreno
pismo od 22. 10. 2012., str. 3-4: pod 6) i USKOK-u, u prijavi od 10. 1. 2013. (ovdje Prilog 1). Naime, jedina moja
prijava HOK-u koja je odbačena bila ona od 17. 1. 2010., odbačena 10. 5. 2010., a prijavi HOK-u od 13. 3. 2012. sam
priložio 13, a onoj od 13. 9. 2012. čak 30 stranica novih dokaza (kasnijih od 10. 5. 2012.), što je vrlo lako ustanoviti
baci li se samo pogled na njihove nadnevke, obzirom da je riječ o javnim ispravama. Sve je to detaljno dokazano u
Otvorenom pismu Travašu od 22. 10. 2012., i u mojoj prijavi USKOK-u od 10. 1. 2013. (str. 10-16), koja Otvoreno
pismo, i u njem priložene dokaze velikim dijelom citira, te je jasno da je Laban priču koju je rekao Travašu izmislio jer
mu nisam dao traženi mito, pa po mojim prijavama nije pokrenuo disciplinski postupak, obmanuvši Travaša da ja
nisam poslao nove dokaze, a poslao sam ih 13, a zatim 30, što je svakome lako provjeriti jer su svi ti spisi na Internetu.
Premda je već iz sadržaja moje prijave od 10. 1. 2013. bilo jasno da bivši i sadašnji predsjednik HOK-a Leo
Andreis i Robert Travaš na način zločinačke organizacije nezakonito štite disciplinskog tužitelja Predraga Labana,
prijavu protiv Labanova iznuĎivanja mita sam 4. 2. 2013. i formalno dopunio prijavom protiv Andreisa i Travaša, i ta
je prijava objavljena na mojoj stranici na Scribdu, o čemu sam Vas izvijestio još jučer (str. 3, bilješka 11).
Sve ovo nepobitno dokazuje svjesnu korupciju i nezakonitosti u radu Andreje Vrančić i Ivke Andrić iz USKOK-a, te obzirom na
ozbiljnost situacije i moju vjerojatnu skoru smrt u štrajku glaĎu, naglašavam potrebu da Vaši suradnici moju jučerašnju prijavu shvate
izrazito tj. krajnje ozbiljno, glede moguće odgovornosti radi eventualnog nezakonitog štićenja korupcije navedenih kolegica iz USKOK-a!
To ističem jer sam upravo jučer iz Čakovca doznao šokantne podatke o jednom od tih ljudi, koji je od mene implicite u ime Ministarstva tražio da
3
umrem(sic!!), o čemu sam 12. 11. 2012. održao i javno izlaganje na tribini „Žrtve pravosuĎa“ koje je popratio HTV (Dnevnik). Upravo je šokantna pozadina tog
čovjeka, zaposlena u Ministarstvu zahvaljujući majci Jasenki roĎ. Bajić, dakle po Bajićevoj direktnoj korupcijskoj liniji, kako je to Miljenić, poznato je iz videa
kojeg je vidjela cijela Hrvatska, i inače uobičavao činiti (vidjeti jučerašnju Prijavu, Prilog 43). Otac tog čovjeka, Miljenko, umro je nasilnom smrću, a bavio se,
kako tvrde izvori iz njegove vlastite obitelji (koji su mi rasvijetlili i ulogu Alojza Sobolčanca u cijeloj priči), ucjenama, prostitucijom, švercom ljudima, a okolnosti oko
smrti oca je zataškao sam Mladen Bajić. O svemu tome postoje dokazi i svjedoci. Obzirom na navedeno, lako je razumjeti moj strah glede moguće korupcije
meĎu Vašim suradnicima „naslijeĎenim“ od Miljenića, u smislu nerješavanja ili prezentiranim dokazima i zakonu neadekvatna rješavanja moje Prijave.

S poštovanjem, Ante Vranković, v. r.
U privitku: Prilog 1 (20 strana), dostupan na linku: https://www.scribd.com/doc/138995033/Prijava-USKOK-u-10-1-2013-Predrag-Laban
1
2
3

Prijava je na linku: https://www.scribd.com/doc/299324614/Prijava-nezakonitog-rada-i-korupcije-u-USKOK-u?secret_password=ZYsfkuPC6loe7fXwMJKZ
„Otvoreno pismo“ od 22. 10. 2012. dostupno je na linku:: https://www.scribd.com/doc/112352394/Otvoreno-pismo-predsjedniku-HOK-Travasu-22-10-2012 (povratnica je na str. 154)
Izlaganje se nalazi na linku: https://www.scribd.com/doc/114165686/Ministarstvo-pravosudja-i-kultura-smrti-izlaganje-12-11-2012

Povratnica koja dokazuje primitak u Ministarstvu dana 17. 2. 2016.