You are on page 1of 4

Anexa nr.

5

Procedura - P05 : Analiza riscurilor
ENTITATEA PUBLICĂ
Serviciul Audit Public Intern

LISTA CENTRALIZATOARE A OBIECTELOR AUDITABILE
Misiunea de audit:Gestiunea resurselor umane
Perioada auditată: 01.01.2004- 31.12.2004
Întocmit:
Georgescu Ion/Dumitrescu Nicolae
Avizat:
Ionescu Mircea
Nr.
crt.
I.

Data: 15.03.2005
Data: 15.03.2005

DOMENIUL
ORGANIZAREA
RECRUTĂRII
PERSONALULUI

Proiectul Planului de
ocupare a funcţiilor
publice, anexă la Planul
naţional de ocupare a
funcţiilor publice
Organizarea
concursurilor

OBIECTE AUDITABILE
1.

Fundamentarea proiectului Planului de ocupare a funcţiilor publice

2.
3.

Statul de funcţii
Corespondenţa pentru solicitarea organizării concursurilor

OBS.

4.

Constituirea comisiilor de concurs
Anunţul de concurs
Publicarea anunţului de concurs
Dosarele candidaţilor pentru ocuparea posturilor
Procesul verbal privind analiza dosarelor
Contestaţii privind respingerea dosarelor
10. Stabilirea subiectelor
11. Susţinerea probei scrise
12. Susţinerea probei interviu
13. Verificarea şi notarea lucrărilor şi interviului
14. Procesul verbal privind rezultatele concursurilor
15. Comunicarea rezultatelor
16. Contestaţii privitoare la rezultatele concursului
17. Emiterea deciziei de numire
5.
6.
7.
8.
9.

Susţinerea concursurilor

Deciziile de numire

11

DOMENIUL OBIECTE AUDITABILE OBS. Salarizarea timpului lucrat peste programul normal de lucru EVIDENŢIEREA PREZENŢEI. Concordanţa obiectivelor entităţii cu evoluţia carierei personalului 40. 18. Evidenţa concediilor de odihnă 37. Aprobarea efectuării muncii peste programul normal de lucru lucru 32. Fundamentarea timpului lucrat peste programul normal de lucru programul normal de 31. ÎNVOIRILOR 34. Evidenţa concediilor de studii EVOLUŢIA CARIEREI PERSONALULUI 39. Sporul pentru orele lucrate pe timp de noapte 26. Decizia de modificare a drepturilor salariale salariale 29. Norme şi proceduri referitoare la gestionarea dosarelor profesionale PROFESIONALE 46. Indemnizaţii de conducere 22.Nr. învoirilor şi ŞI CONCEDIILOR concediilor 35. VI. Realizarea programelor de pregătire profesională 44. Promovarea în cadrul funcţiei pe categorii. Comunicarea deciziei de numire II. Salariul de merit 27. V. Constituirea dosarelor profesionale 47. Sporul pentru complexitatea în muncă 24. crt. Sporul de vechime în muncă 25. Procedurile scrise privind acordarea drepturilor salariale natură salarială 20. Sporul pentru titlul ştiinţific de doctor 23. III. Salariul de bază 21. Accesarea dosarelor profesionale 12 . Evidenţa concediilor de medicale 38. Norme şi proceduri referitoare la modul de evidenţă a prezenţei. Sistemul de premiere Modificarea drepturilor 28. STABILIREA DREPTURILOR SALARIALE CUVENITE PERSONALULUI Stabilirea elementelor de 19. Planurile strategice şi anuale de pregătire profesională A PERSONALULUI 42. clase şi gradaţii PREGĂTIREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ 41. Evidenţa timpului lucrat peste programul normal de lucru si recuperarea acestuia 33. IV. Planurile individuale de pregătire profesională 43. Comunicarea deciziei de modificare a drepturilor salariale Salarizarea muncii peste 30. Sistemul indicatorilor de performanţă privind pregătirea profesională GESTIONAREA DOSARELOR 45. Utilizarea foilor colective de prezenţă 36.

52. Norme şi proceduri privind arhivarea documentelor rezultate din activitatea de gestiune a resurselor umane 68.) 64.Utilizarea echipamentelor de prevenire a fluctuaţiilor sau întreruperilor exploatare a curentului electric (UPS. INFORMATIC UTILIZAT PENTRU 56. FUNCŢIONALITATEA Evaluarea sistemului 53.Sistemul modificării periodice a parolelor de acces 65. Predarea dosarelor la arhiva instituţiei NOTA: 13 .Instrucţiunile privind întreţinerea programelor informatice Siguranţa în 61. OBIECTE AUDITABILE OBS. Sistemul de pregătire profesională a personalului implicat în operarea în sistemul informatic 60.Înregistrările intrărilor şi ieşirilor din sistem a utilizatorilor ARHIVAREA DOCUMENTELOR 67. Desemnarea personalului responsabil privind arhivarea documentelor 69. antispyware. VII.Nr.Existenţa unui sistem de prevenire/detectare a accesărilor şi modificărilor de date neautorizate ale bazelor de date (parole. 50.Actualizarea programelor antivirus. firewall 66. programe antivirus ş. SISTEMULUI informatic 54. Actualizarea dosarelor profesionale Norme şi proceduri privind administrarea carnetelor de muncă Constituirea carnetelor de muncă Accesarea carnetelor de muncă Actualizarea carnetelor de muncă Manuale de operare şi utilizare a sistemului informatic Adaptabilitatea sistemului informatic la cerinţele utilizatorilor Sistemul de asigurare pentru prelucrarea tranzacţiilor autorizate şi corecte Integrarea subsistemului informatic aferent gestiunii resurselor umane în sistemul informatic general al instituţiei Desemnarea personalului cu atribuţii privind utilizarea aplicaţiilor şi operarea în cadrul bazelor de date 59. modulatoare de tensiune s. Stabilirea locaţiei pentru dosarele profesionale şi celelalte documente arhivate 70. GESTIONAREA CARNETELOR DE MUNCĂ 49. VIII.a. IX.) sistemului 62. GESTIUNEA 57.a. crt. DOMENIUL 48. 51. RESURSELOR UMANE 58.Instruirea utilizatorilor şi informarea sistematică asupra modificărilor operate informatic în sistemul informatic Securitatea bazelor 63.

14 . pentru acest studiu de caz.Lista centralizatoare a obiectelor auditabile reprezintă primul document care se elaborează în cadrul procedurii Analiza riscurilor şi cuprinde. 69 de obiecte auditabile. structurate pe 9 obiective. care vor fi analizate pe parcursul derulării misiunii de audit intern.